Ställ upp för Julian Assange och yttrandefriheten! Slutet är nära.

0
772

 

Red: Detta är ett upprop av #JournalistsSpeakUpForAssange som jag fått på mail. Viktig information i detta kritiska läge för alla vänner av yttrandefrihet. Har översatt till svenska, men bifogar också den engelska versionen där viktiga länkar finns.

Internationella journalisters uttalande till försvar för Julian Assange:

Kära vänner och kollegor,

Som ni säkert vet har vi nu nått ett kritiskt skede i Julian Assanges kamp mot USA:s utlämning med överklagande förhandlingar som äger rum i Storbritanniens High Court den 20 och 21 februari.

Om Assange förlorar denna förhandling är det mycket osannolikt att Högsta domstolen kommer att ta upp fallet. Då återstår bara Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som Storbritanniens konservativa regering ignorerar alltmer, som den enda källan till nåd.

Med detta i åtanke tyckte vi att det var viktigt att ge er lite användbar information som kan vara till hjälp i ert arbete med rapporteringen.

Först och främst kanske många av er vill (och vi vill uppmuntra er alla) att bevaka förhandlingarna. På denna länk hittar du information om hur du ansöker om tillstånd att närvara vid utfrågningarna på distans.

Observera att det i anvisningarna anges att observatörer endast får följa förhandlingarna från Storbritannien om inte tillstånd beviljas. Om du befinner dig utanför Storbritannien, vilket många av er gör, rekommenderar vi att du inkluderar ett uttalande om att du bevakar förhandlingarna för X publikation, med en läsekrets på Y, i land Z och att det är ”i rättvisans intresse” att dina läsare hålls fullt informerade om förhandlingarna.

Vissa av er kanske vill närvara personligen vid domstolsförhandlingarna. Möjligheterna till detta är mycket mer begränsade, men för att göra det måste du skicka ett e-postmeddelande med din begäran till följande:

För att sätta så stor press på domstolen som möjligt vill vi också uppmana er alla att skriva artiklar före utfrågningarna. Nedan följer en lista över evenemang som du kanske vill lyfta fram eller delta i:

6-8 februari: Utställning i Europaparlamentet som lyfter fram Assanges många utmärkelser inom journalistik.

– 14 februari: Genève Press Club, tillsammans med RSF Schweiz, anordnar ett samtal med Stella Assange online och personligen. Stella kommer att finnas tillgänglig för intervjuer efter evenemanget.

– 15 februari: Freedom of the Press Foundation håller ett online-evenemang om Assange. Bland talarna finns Cindy Cohn, verkställande direktör för Electronic Frontier Foundation, Carrie DeCell, jurist vid Knight First Amendment Institute, Trevor Timm, verkställande direktör för Freedom of the Press Foundation och Ben Wizner, direktör för ACLU:s Speech, Privacy, and Technology Project.

Det kan också vara intressant att notera att FN:s nya särskilda rapportör om tortyr Alice Jill Edwards i tisdags uppmanade Storbritannien att stoppa utlämningen och hävdade att Assange skulle riskera att utsättas för behandling som motsvarar tortyr eller andra former av misshandel eller bestraffning om den genomförs.

För dem som missade dem fanns det också viktiga och relevanta uppdateringar från förra veckans beslut att döma Joshua Schulte, den påstådda läckan av CIA:s Vault 7-dokument, till 40 års fängelse. Bland annat detta brev från hans advokat som belyser den typ av förhållanden han hölls under i häktet för särskilda administrativa åtgärder. Det finns också denna viktiga rapport från Kevin Gosztola, som beskriver hur ”terrorismförstärkning” tillämpades på Schultes straff för hans fällande dom enligt Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) – något Assange också är åtalad för.

Slutligen, glöm inte att som förberedelse inför domstolsförhandlingarna finns ett arkiv med alla tillgängliga juridiska dokument hittills tillgängligt här. Det finns också denna användbara tråd från Stella där de juridiska argumenten i fallet läggs fram.

Tack och vänliga hälsningar,

Serena, Nicky och Tareq

Internationella journalisters uttalande till försvar för Julian Assange:

https://speak-up-for-assange.org

Lista över undertecknare: https://speak-up-for-assange.org/signatory-list/

Redaktör Romelsjö: Bland drygt 2000 undertecknare från 108 länder finns 28 från Sverige, däribland jag.
_________________________________________________________________

 

Dear friends and colleagues,As you will no doubt know, we are now reaching a critical stage in Julian Assange’s fight against U.S. extradition with appeal hearings taking place at the U.K. High Court on February 20 and 21.Should Assange lose this hearing, it is very unlikely the Supreme Court will take up the case. That leaves only the European Court of Human Rights, which Britain’s Conservative government is increasingly ignoring, as the only source of reprieve.With this in mind, we thought it was important to pass along to you some useful information that may help in the course of your reporting.First of all, many of you may wish (and we would encourage you all) to cover the proceedings. In this link, you will find information about how to apply for permission to attend the hearings remotely.Please note that the directions state that observers can only watch the proceedings from the U.K. unless permission is granted. If you are outside the U.K., as many of you are, we recommend including a statement to the effect that you are covering the proceedings for X publication, with a readership of Y, in country Z and that it is “in the interests of justice” that your readers are kept fully informed of the proceedings.Some of you may wish to attend the court hearings in person. While the availability for this is much more restricted, in order to do so, you need to send an email with your request to the following: In order to put as much pressure on the court as possible, we would also urge all of you to write articles prior to the hearings. The following are a list of events that you may wish to highlight or attend:– February 6–8: Exhibition at the European Parliament highlighting Assange’s many awards in journalism.– February 14: The Geneva Press Club, alongside RSF Switzerland, hosting an online and in-person talk with Stella Assange. Stella will be available for interviews after the event.– February 15: The Freedom of the Press Foundation online event on Assange. Speakers include Cindy Cohn, executive director of the Electronic Frontier Foundation; Carrie DeCell, senior staff attorney at the Knight First Amendment Institute; Trevor Timm, executive director of Freedom of the Press Foundation; and Ben Wizner, director of the ACLU’s Speech, Privacy, and Technology Project.You also may be interested in noting that the new UN Special Rapporteur on Torture Alice Jill Edwards on Tuesday called on the U.K. to halt the extradition, stating that if it goes forward, Assange would be at risk of treatment amounting to torture or other forms of ill-treatment or punishment.For those that missed them, there were also important and relevant updates from last week’s decision to sentence Joshua Schulte, alleged leaker of the CIA’s Vault 7 documents, to 40 years’ imprisonment. Namely, there was this letter from his lawyer highlighting the type of conditions he was held in while held in Special Administrative Measures. There is also this important report from Kevin Gosztola, detailing how “terrorism enhancement” was applied to Schulte’s sentencing for his conviction under the Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) — something Assange is also charged with.Finally, please do not forget that in preparation for the court hearings, an archive of all the available legal documents to date are available here. There is also this useful thread from Stella laying out the legal arguments in the case.Thanks and best regards,Serena, Nicky and TareqInternational journalists’ statement in defence of Julian Assange:https://speak-up-for-assange.org/Signatory list:https://speak-up-for-assange.org/signatory-list/

Föregående artikelIsrael – De fördömdas tystnad i vården och världen
Nästa artikelOberoende video bekräftar viktig del av Sy Hershs rapport om sabotaget av Nord Stream
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here