Stöd Malmö European Forum!

5
1259
Bild från Pixaby.

Malmö European Forum hålls 4 maj 2019

En deklarationsprocess har startat som kommer fortsätta under forumet och leda fram till att deltagarna i personlig egenskap kan underteckna det gemensamma budskapet. Deklarationen kan sedan undertecknas av de som så önskar.

 

Det följs på kvällen kl 19:00 av ett föredrag av ekonomen Etik Reinert på temat Hur kan EU:s ekonomiska kris lösas till nytta för folk på landet och i staden? Det följs av en utfrågning av EU valskandidater med frågorna:
– Hur kan problemen som EU:s nyliberala politik medför och klyftan mellan centrum och periferi lösas?
– Vad kan folkrörelser och partier göra gemensamt för avspänning och att binda samman freds- och miljöfrågan?

Tid och plats: kl 20:00-21:00 4 maj 2019, Sofielunds kollektivhus. Sofielundsvägen 71, Malmö

Programmet för Malmö European Forum hittar du här: Programmet.
Man kan delta i diskussionen om deklarationen här: Forum för diskussion.

Tord Björk, samordnare Malmö European Forum
email: , skype: tordbjork, tel: +46 (0)722 15 16 90
Kristianstad, Sweden


Malmö European Forum Deklarationen (Utkast)

1. Vi uppmanar alla i Europa att förena sig i arbetet för fred på jorden och fred med jorden! Tillsammans kan vi på landet och i staden stå emot kortsiktiga vinstintressen och auktoritära makthavare. Så kan vi bygga samhällen som tar vara på människor och vår miljö.

2. Det är dags att sätta gemensamma intressen i centrum. Detta för att skapa trygga samhällen och lämna efter oss en planet där framtida generationer kan leva ett bra liv. De sociala och ekologiska problemen i Europa och världen ropar på svar. De svaren kommer främst från utbyte av erfarenheter och samarbete på jämlika villkor mellan alla som vill värna om våra barn och planeten. Visst kan experter ge råd i enskilda frågor men de stora frågorna om vilket samhälle vi vill ha kan bara besvaras av var och en av oss i fritt meningsutbyte med varandra.

3. Svaren kommer inte från staten eller storföretag och rika kapitalägare som ges alltmer makt. Tendenser i Väst och Öst, Nord och Syd till auktoritära lösningar och militarism med brutala angrepp på demonstranter, repression och krig måste stoppas. Istället betonar vi vikten av jämlikhet, ett miljövänligt samhälle, deltagande demokrati och all-europeiskt ekonomiskt och säkerhetspolitiskt samarbete.

4. Vi delar synen i uppmaningen från Bilbao European Forum 2018:

”Det är dags att kombinera våra krafter för att öppna dörren till en ny era, en väg mot en ny ekonomisk, social och ekologisk modell, nya svar på emancipation och demokratiska framsteg för att möte mänsklighetens stora utmaningar.

Det är dags att arbeta och handla tillsammans så att vår kraft förstärks i det långa loppet, därför att vi vet att medborgare i Europa står inför historiska utmaningar utan tidigare motstycke och att ingen av våra krafter kan klara denna utmaning ensam.”

5. Idag ökar motsättningarna på många håll i Europa. Det sker både inom och mellan länder vare sig de är med i EU eller inte. EU:s utvecklingsmodell ökar klyftorna mellan centrum och periferi. En modell för samhället som spär på konflikterna inom Europa men också mellan de rika delarna av Europa och resten av världen. EU för en frihandelspolitik som hindrar industriell utveckling i fattigare länder. Tillsammans med krig ofta startade av Väst leder detta till flyktingströmmar som möter allt brutalare gensvar från EU.

6. EU stärker bankernas och finanskapitalets makt med evig tillväxt som mål. Det är en politik som hotar mänsklighetens överlevnad i en tid med accelererande artutrotning, global uppvärmning, matjordens utarmning och försvinnande, vattenbrist och risken för förstörelse av människans livsvillkor genom radioaktiv strålning vid ett kärnvapenkrig.

7. Denna ekonomiska politik gör inte bara naturen till handelsvara utan också offentliga sektorn. Genom införande av styrningsmodeller som centraliserar makten brutaliseras arbetslivet både i privata och offentliga sektorn. Offentliga sektorn förbereds på så sätt för privatisering och försäljning på den globala spekulationsmarknaden. Samtidigt urholkas också sociala rättigheter när alltfler med godtyckliga bedömningar av försäkringskassor ställs utanför systemen och nedskärningar sker systematiskt till förmån för de som har fast arbete och än mer ägare av kapital.

8. Det sker också maktöverföring från löntagare och från små- och medelstora företagare till finanskapitalets och storföretagens sökande efter evig tillväxt på människors och naturens bekostnad. En storföretags- och bankmakt som tränger ut inte bara demokrati utan också det fria samtalet och kulturen. Detta till förmån för konsumism och elitvälde där människans värde mäts i pengar.

Det är dags att skapa ett fritt och tryggt samhälle

9. Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar. Vi vill inför och bortom EU-valet som omfattar drygt hälften av Europas befolkning bidra till en diskussion som enar olika rörelser. Vilket motstånd som behövs? Vilka konstruktiva lösningar finns för att leda Europa ut ur krisen? Hur kan en alltmer dominerande militariserad nyliberalism i väst och öst bemötas?

10. Vi är övertygade om att det behövs ett samarbete mellan alla i Europa i både länder som är fristående och länder som är med i EU för att vända utvecklingen. Ett samarbete utan kompromisser med storföretagsintressen vilket är en förutsättning för att ena både motståndare och anhängare av EU kring en del viktiga krav. För andra viktiga krav behövs andra samarbeten.

11. Vi har olika syn på vilken ideologi och vilket ekonomiskt system som bäst kan lösa den sociala och ekologiska kris som vi står inför.

12. Men vi säger alla att kapitalöverföringen från landsbygd och småorter till storstaden måste upphöra. Alla människor behöver mat och de produkter som kommer från naturen och inte finns i staden. Denna produktion saknar de skalfördelar som industrin har då naturbruket arbetar under perfekt konkurrens. Därför måste våra samhällen se till att landsbygden och naturbruket kan arbeta på sådana villkor att en hållbar nyttjande av naturen kan ske till allas behov. Därför är det i allas intresse att de som arbetar i jordbruket, skogsbruket, fiskenäringen och gruvbrytningen kan göra det på jämlika villkor med andra i samhället och på ett hållbart sätt som lämnar gårdar, skogen, havet och naturen i ett bra skick för framtiden.

13. Vi säger också nej till falska lösningar på den sociala och ekologiska krisen. Stater och storföretag har visat sig vara oförmögna att stoppa miljöförstöringen och de ökade sociala klyftorna inom och mellan länder. Tvärtom har problemen ökat sedan den ena internationella konferensen efter den andra lovat vad som kallas hållbar utveckling, en utveckling som skulle leda till minskade problem med klimatutsläpp, artutrotning och social misär. De framgångar som funnits har skett samtidigt som fattigdom sprider sig. Det har även skett bland utförsäkrade och andra i tidigare rika länder: det har också skett på miljöns och framtida generationers bekostnad. Grundtanken att lösningar på den globala sociala och ekologiska krisen sker bäst i samverkan med storföretagen inom den nuvarande världsordningens ramar med hjälp av marknadslösningar har visat sig vara falsk. Därför säger vi nej till att göra miljön och offentliga sektorn till handelsvara.

14. Rika länders plundring av världens naturresurser genom krig och orättvis så kallad ”frihandel” måste upphöra. Utpressning av länder med hjälp av rika länders ekonomiska, politiska och militära makt skapar flyktingströmmar och mänskligt lidande. Samarbete mellan europeiska länder och USA för att med våld, pengar och sanktioner störta andra länders regeringar efter kolonialismens avskaffande måste stoppas. Irans president störtades 1953 med hjälp av USA:s hemliga operationer för att européer skulle behålla makten över landets olja. Något som pågått sedan dess, efter Irak och Libyen drabbas nu Venezuela och Iran igen. Vi säger nej till denna utpressarpolitik för att med militära och andra medel styra över världen. Vi säger också nej till en rasistisk världsordning där EU bygger fästning Europa och tillsammans med andra västländer utnyttjar sin makt för att utestänga andra från de privilegier man skaffat sig.

15. En lösning på den globala sociala och ekologiska krisen måste bygga på den vilja till att gemensamt skapa förändring som uppstår när alla har samma rättigheter och tar ansvar utifrån sina förutsättningar och vi delar på bördorna. En omställning behövs så att länder som överstiger sin rättvisa andel av miljöutrymmet som planetens gränser stoppar sin miljöförstörande överkonsumtion. För att en sådan omställning ska vara möjlig behövs att särskilt de samhällsklasser som överkonsumerar jordens resurser genom olika demokratiska beslut hindras från miljöförstörande konsumtion. Det kan ske genom förbud, beskattning och en kultur som betonar vikten av kommande generationers liv på jorden och allas lika värde.

16. En rättvis omställning av naturbruk, industri, transporter, energi, boende, gemensam välfärd och samhällsplanering behövs i de flesta samhällen. Detta för att rädda klimatet, stoppa artutrotningen och skapa ett gott liv för alla. För det krävs omfattande och tillräckliga offentliga investeringar och andra gemensamma ansträngningar. En omställning där företag och lokalsamhällen kan spela en viktig roll tack vare en viljeinriktning hos hela samhället bort från miljöförstöring och social orättvisa. När denna inriktning står i strid med kortsiktiga vinstintressen och den makt finanskapitalet skaffat sig på alla dessa områden måste gemensamma intressen väga tyngst. Därför säger vi nej till EU fördrag som söker framtvinga en privatisering på storföretagens villkor och ja till en gemensam samtidig kamp i alla Europas länder och på andra kontinenter för en rättvis omställning.

17. Miljö- och fredsfrågan är oupplösligt förenade. Det finns ingen lösning på världsmiljöproblemen utan att rusta ner och använda militärens enorma resurser till satsning på en rättvis omställning som bidrar till social gemenskap över nationsgränser och ett miljövänligt samhälle. Därför är kamp mot fiendebilder och beskrivning av andra länder som systematiskt onda och den egna sidan som god nödvändig. Detta inte bara för att skapa fred men också för att rädda miljön. Globalt och i Europa behövs samarbete för en ekonomi som bidrar till en rättvis omställning. Därför säger vi nej till EU:s diktat mot Grekland som fört landet ut i en misär . Därför säger vi också ja till Attac Tysklands krav på ekonomisk och säkerhetspolitiskt samarbete från Lissabon till Vladivostok som led i avspänning mellan väst och öst.

18. På många håll i Europa och världen märks en ökad repression mot de folkrörelser som söker främja fred, miljö och social rättvisa. Vi vänder oss utan dubbla måttstockar mot allt sådant förtryck om det sker i Frankrike mot Gula Västarna, mot den katalanska självständighetsrörelsen, i Ungern, Ryssland, Ukraina eller var det än må ske inte minst i våra egna samhällen. Vi ser det som viktigt att stödja folkrörelser rättigheter och kamp om det sedan handlar om strejkrätten eller ockupationen av vårdcentraler och sjukhus som i Norra Sverige och på andra håll i Europa i kampen mot centrums makt över periferin. Varje attack genom repression eller inskränkning av rättigheter på en folkrörelse är en attack på alla folkrörelser. Bara genom öka solidaritet mellan folkrörelser kan den nuvarande utvecklingen mot alltmer auktoritära samhällen där penningen styr vändas och en demokratisering ske både av ekonomi och poltik.

19. Det behövs också en kamp om ideologi och kultur. Konsumismen och dyrkan av ojämlikhet eller individers, företags eller staters makt över andra måste avvisas. Samhället måste istället bygga på att ömsesidighet där vi skyddar vår miljö och individers frihet samt tar ansvar för de plikter vi har gentemot varandra. Vårt värde som människor bygger inte på vad vi äger eller vilken makt vi har över andra utan på jämlikheten med andra när vi sida vid sida lever våra liv på en gemensam planet. Storföretagen tränger nu in i samhällets alla delar där även sociala budskap och rörelsemönster blir övervakade på nätet. Detta för att säljas till olika företags reklamstrategier eller gemensam statlig och företagsstyrning av opinionen. Detta tillsammans med storföretagens lobbyism är ett hot mot demokratin i dess kärna. Utrymme för det fria ordet måste återerövras från vinstintressen och statlig styrning genom frimodiga människors handlande tillsammans för andra kulturella, sociala, ekonomisk och politiska värden än de som dominerar i den rådande världsordningen.

20. Det som behövs är att ställa sig upp sida vid sida och tänka nytt och bygga nya allianser som gör motstånd mot den rådande världsordningen och storföretagens makt med hjälp av paroller som.

Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstaden

Nej till att göra miljön och offentliga sektorn till handelsvara

Nej till rika länders plundring av världens naturresurser med hjälp av krig och orättvis ”frihandel”

Nej till fästning Europa

Rättvis omställning genom gemensamma ansträngningar och förbud och beskattning på de rikas bekostnad

Miljön kan bara räddas genom nedrustning och ekonomisk och politisk avspänning mellan väst och öst

All repression av en folkrörelse är en attack på alla folkrörelser och mötas av protester varhelst det sker

Attack på en folkrörelse som gör motstånd är en attack på alla folkrörelser

Ja till solidaritet, nej till satsa på dig själv och konsumism

21. Vi stödjer också de fyra kraven från European Forum i Bilbao november 2018 för alla länder i Europa, både för länder som är med i EU och de som är fristående från Ryssland och Ukraina till Island och från Norge till Serbien och Makedonien:

1. Omfördela den enorma förmögenhet som skapats i Europa till en ny social och ekologisk utvecklingsmodell

2. Försvara och stöd jämlikhet mellan kvinnor och män. Kvinnors rättigheter måste försvaras. Patriarkala värderingar som leder till våld och sexuellt utnyttjande samt förtryck av frihet för de som anses gå emot dominerande synsätt på könsroller måste avvisas.

3. Fred och gemensam säkerhet riskeras av NATOs upprustningskrav. Samarbete behövs med alla länder i Europa för gemensam säkerhet och en migrationspolitik baserad på solidaritet som kan garantera säkra flyktingvägar.

4. Ett demokratisk samhälle svarar mot och värnar om medborgarnas behov med en förmåga att lyssna och handla till det gemensammas bästa. Pluralism och demokrati måste försvaras mot EU:s nyliberala avtal och reaktionära och högerextrema krafter.

Vi enar oss också med den avslutande uppmaning från Bilbao European Forum:

För att Europa ska få en bättre framtid än den nuvarande inriktningen behövs att resurser samlas för att uppnå gemensamma sociala och miljömässiga mål. Vårt mål är att kämpa för ett Europa som samarbetar, är solidariskt och jämlikt med socialt avancerad demokrati.

22. Vi bygger också vidare på många andra folkrörelsemöten som European Social Forum i Malmö 2008, Klimaforum09 i Köpenhamn med parollen system change not climate change, Zapatisternas uppror 1994 och det internationella samarbete mot nyliberalismen som det inspirerade till, World Social Forum, International Peoples Assembly i Venezuela 2019, skolstrejker för klimatet, gula västarna och många andra folklig kraftsamlingar.

23. Vi ser sammanhållningen mot repression och gemensam solidaritet tillsammans med arbete för rättvis omställning mellan olika internationella demokratiska folkrörelser som Via Campesina, Jordens Vänner, Internationella facket, Internationella Fredsbyrån och World March of Women som viktig.

24. Vi hälsar till European Forum på andra platser och Sociala forum i Norge, Finland, Ryssland och Central och Östeuropa och övriga världen.

25. Vi ser fram emot samarbete med folkrörelser både i Europa och världen. Ett samarbete i gemensamt motstånd mot förtryck och falska lösningar och i arbetet för en rättvis omställning. Detta för att lägga grunden till en ny social, ekonomisk och ekologisk modell där individen kan växa sida vid sida tillsammans med andra i en värld som värnar om fred på jorden och fred med jorden.

Länkar:
http://klimaforum.org System Change not Climate Change på 9 språk
https://europeanforum.eu/declaration2018 Bilbao European Forum Declaration – Calling every European citizen! Europe must be on alert and called up! Let’s recover our future
https://globalisering.no/tahavettilbakeogjordaibruk Norwegian Social Forum: Ta havet tilbake og jorda i bruk!
https://sosiaalifoorumi.fi/in-english Finnish Social Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Forum World Social Forum
https://aktivisterforfred.wordpress.com/2019/01/07/norden-i-rorelse-nyhetsbrev-for-folkrorelser-provnummer-december-2018 Norden i rörelse 2018 om bl.a. International Peoples’ Assembly och Attac Tysklands Europakonferens
https://activistsforpeace.wordpress.com/2019/01/07/the-new-face-of-european-resistance omfattande rapport från EU kritiska protester och möte i Göteborg 2017

Föregående artikelInför EU-valet! Vilka alternativ finns? Kan EU reformeras? Kom till möte lördag 4 maj!
Nästa artikelDe ”gula västarna” och fackföreningarna demonstrerade den 1 maj: ”Vi är alla arga medborgare”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Jösses, vilken trevlig pamflett och önsketänkande.
  Tänk om världen vore så enkelt beskaffad av godhetstänkande. Jag tänker i stället. Hur skapas en ”rasist”. Och vad är en rasist. Är det inte bra ett ”värdeepitet” som man klistrar på oliktänkande, som är av annan uppfattning än det PK-media har bestämt.
  Är inte den växande sk ”nationalismen” ett logiskt uttryck för det förtryck man utsätter prekariatet för?
  Det upplösta folkhemmet, välfärdracet mot botten, försämrad ekonomisk fördelning, politikerföraktet, liksom förlusten av demokratiskt inflytande. Ingen ska behöva betecknas som höger extremist för att motsätta sig globalismen, EU-medlemskapet, Nato eller bankmaffians välde och kapitalismens vansinne.
  Liberalismens marknadstänkande och fria kapitalrörelser liksom generös invandring och flyktingmottagande, kan bara leda till nationalstaternas utplåning. risken för social oro och etniska konflikter väntar runt hörnet. Man rycker undan allt som kan kan känneteckna nationell idetitet och sammanhållning. Begriper man inte det i riksdagen? Vad väntar de sig för reaktioner igentligen.
  Inget av detta är en höger eller vänsterfråga utan en nationell.
  Den solidariska tanken är bra, men upphör där det egna lidandet tar vid.

 2. Tord Björk är en av mina favoriter. Han ser de stora sammanhangen, är visionär och håller sig informerad om vad som händer med alla motståndsrörelser mot kapitalistiskt rofferi och annat senimperialistiskt förtryck i världen, t ex de jordlösas rörelser. Outtröttligt har han publicerat rapporter och reportage i det ämnet från t ex Latinamerika och Asien. Han ser också att vi alla har gemensamma intressen och måste söka samarbeta. Jag blev glad när jag såg hans mycket kloka och intressanta text i senaste Clarté. Rubrik: Bryt den västliga vänsterns grepp! Tidskriften Clarté är för övrigt närmast omistlig. Oj, vad den skulle behöva läsas i till exempel Vänsterpartiet. Även FiB Kulturfront för övrigt… Sprid Clarté!

 3. Hur och varför Sverige blev mångkulturellt.
  Ingen kan förneka att mångkultur och massinvandring är en realitet i Sverige idag. Men har inte det alltid varit så. Så sent som 1965, den socialdemokratiska statsminister Tage Erlander sade: ”vi svenskar lever i en oändligt mycket lyckligare situation. ”Vårt lands befolkning är homogen, inte bara när det gäller ras, men också i många andra avseenden”.
  Den demografiska omvandlingen av Sverige har redan hänt. Det var ett direkt resultat av politiska beslut, som i sin tur kunnat utföras på grund av vissa aktörers medveten agenda och mycket aktiv opinionsbildning på 1960-och 1970-talet. Tidigare hade Sverige en strategi mot invandrare och etniska minoriteter som baserades antingen på utvisning eller assimilering.
  Men plötsligt råder ett nytt synsätt: Sverige ska bli ett pluralistiskt, multikulturellt samhälle och mångkulturella paradigm är det övergripande målet för svensk kultur, politik och samhälle.
  1930 var 1 procent av befolkningen i Sverige födda i ett främmande land och de allra flesta av dem kom från andra nordeuropeiska länder.
  Under 1950- och 1960-talet fanns det en relativt stor arbetskraftsinvandring från andra europeiska länder. Många av dessa invandrare återvände hem efter service i Sverige och de som återstod assimilerades mestadels utan större problem. År 2000, var Sveriges totala befolkning drygt 8,8 miljoner varav en miljon var utrikes född. En femtedel av den totala befolkningen hade minst en förälder född utanför Sverige som 547,907 personer hade minst en förälder född utanför Europa och USA (Källa: SCB). 93,134 personer beviljades under 2011, residence och under hela perioden 1980-2011 var siffran 1,529,666 (Källa: The Migrationsverket), varav cirka en miljon kom från icke västerländska länder. Etniska svenskar förväntas vara en minoritet i Sverige före 2050 om invandringen fortsätter i samma takt.
  Senast uppdaterad: 2019-02-21. Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,4 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med cirka 15 procent. I slutet på 2018 var folkmängden 10 230 185 personer Folkökningen beror både på att det har fötts fler än det har dött och på att fler har invandrat.Att fler har invandrat är det som bidragit mest till folkökningen under 2000-talet än utvandrat under 2000-talet.
  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here