Tal av president Xi Jinping i FN:s generalförsamling 22 september. Vad tycker Kina?

5
2284
( Pequim – China, 24/05/2019) Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, durante Audiência com o Presidente da República popular da China, Senhor Xi Jinping. Foto: Adnilton Farias/VPR

Ingress: Jag återger här talet av Kinas president Xi Jinpings till FN:s generalförsamling den 22 september 2020. Global Times: Statement by H.E. Xi Jinping President of the People’s Republic of China At the General Debate of the 75th Session of The United Nations General Assembly.

Igår återgav jag talet av USA:s president Donald Trump Den fullständiga texten till president Donald Trumps tal till FN: s generalförsamling den 22 september 2020, som den publicerats av Vita huset.

Jag uppmanar till jämförande läsning av båda talen.
Är det inte ganska stor skillnad mellan Trumps tal och tonfall och Xi Jinpings? Den ene attackerar den andre, som talar om samarbete.

Båda talen har översatts av Rolf Nilsson. Stort tack Rolf!

Jag kommer också att publicerat talet av Rysslands president Vladimir Putin till FN: s generalförsamling den 23 september 2020.


 

Tal av president Xi Jinping i FN:s generalförsamling 22 september.

Herr president, Kollegor,

I år firas 75-årsjubileet för segern i världens antifascistiska krig och grundandet
av FN. Igår hölls mötet på hög nivå för att fira FN: s 75-årsjubileum. Mötet var
viktigt, eftersom det bekräftade vårt ständiga engagemang för FN: s stadga och
principer på grundval av en genomgång av de historiska erfarenheterna och
lärdomarna från världens antifascistiska krig.

Herr president,
Vi människor kämpar nu mot COVID-19, ett virus som har härjat världen och
som har återkommit. I denna kamp har vi bevittnat regeringarnas
ansträngningar, engagemang från arbetare inom vården, forskares upptäckter
och uthållighet hos allmänheten. Människor från olika länder har mötts. Med
mod, beslutsamhet och medkänsla, som lyste upp den mörka timmen, har vi
mött katastrofen direkt, utan att tveka. Viruset kommer att besegras.
Mänskligheten kommer att vinna denna kamp!

När vi möter viruset bör vi sätta människor och liv i första hand. Vi
bör mobilisera alla resurser för att ge ett vetenskapligt baserat och
målinriktat gensvar. Inget fall bör missas och ingen patient ska lämnas
obehandlad. Spridningen av viruset måste begränsas.

När vi möter viruset bör vi öka solidariteten och ta oss igenom detta
tillsammans. Vi bör följa vetenskapens råd, ge fullt stöd för
Världshälsoorganisationens ledande roll och skapa gemensamma
internationella motåtgärder för att besegra denna pandemi. Varje försök
att politisera frågan eller stigmatisering måste avvisas.

När vi bekämpar viruset bör vi anta omfattande och långsiktiga
kontrollåtgärder. Vi bör åter öppna upp företag och skolor på ett ordnat
sätt för att skapa arbetstillfällen, öka ekonomin och återställa ekonomisk
och social ordning och livskraft. De stora ekonomierna måste öka
samordningen av makropolitiken. Vi bör inte bara starta om våra egna
ekonomier utan också bidra till global återhämtning.

När vi möter viruset bör vi bry oss om och tillgodose behoven hos
utvecklingsländer, särskilt afrikanska länder. Det internationella
samfundet måste vidta snabba och kraftfulla åtgärder inom områden som
skuldlättnad och internationellt bistånd, säkerställa genomförandet av
Agenda 2030 för hållbar utveckling och hjälpa dessa länder att
övervinna sina svårigheter.

För sjuttiofem år sedan gjorde Kina en historisk insats för att vinna världens
antifascistiska krig och stödde också grundandet av FN.

Idag, med samma ansvarskänsla, är Kina aktivt involverat i den internationella
kampen mot COVID-19 och bidrar med sin insats för att upprätthålla global
folkhälsosäkerhet. Framöver kommer vi att fortsätta att dela med oss av vår
praxis för epidemikontroll, liksom diagnostik och terapi, med andra länder, ge
stöd och hjälp till länder i nöd, säkerställa stabila globala försörjningskedjor för
anti-pandemimaterial och aktivt delta i den globala forskningen om spårning av
virusets källa och dess överföringsvägar.

För närvarande befinner sig flera COVID-19-vacciner, som utvecklats av Kina,
i kliniska fas III-studier. När deras utveckling är klar och de är tillgängliga för
användning, kommer dessa vacciner att göras globalt tillgängliga för det
allmännas bästa och de kommer att ges till andra utvecklingsländer på en
prioriterad basis.

Kina kommer att respektera sitt åtagande att tillhandahålla 2 miljarder US dollar i internationellt stöd under två år, ytterligare internationellt samarbete
inom områden som jordbruk, fattigdomsbekämpning, utbildning, stöd för
kvinnor och barn och mot klimatförändringar och kommer att stödja andra
länder i arbetet med att återställa ekonomisk och social utveckling.

Herr president,

Historien om det mänskliga samhällets utveckling är en historia om vår kamp
mot alla utmaningar och svårigheter vi ställs inför och våra segrar över dem.
För närvarande kämpar världen mot COVID-19-pandemin, samtidigt som den
genomgår djupgående förändringar vilka vi aldrig har upplevt under ett sekel.
Ändå förblir fred och utveckling tidens underliggande trend och människor
överallt längtar ännu starkare efter fred, utveckling och ett vinn-vinn-samarbete.
COVID-19 kommer inte att vara den sista krisen för mänskligheten, så vi måste
ta varandra i hand och tillsammans vara beredda att möta ännu fler globala
utmaningar.

För det första påminner COVID-19 oss om att vi bor i ett sammanlänkat
globalt samhälle där vi alla har en del.

Alla länder är nära förbundna med
varandra och vi delar en gemensam framtid. Inget land bör söka att dra nytta av
andras svårigheter eller upprätthålla stabilitet genom att dra nytta av andras
problem.

Att bedriva en protektionistisk politik eller bara se på från ett säkert
avstånd när andra är i fara, kommer så småningom att leda till att man hamnar i
samma svårigheter som andra redan står inför. Det är därför vi bör ta till oss
visionen om ett samhälle med en gemensam framtid där alla är sammanlänkade.

Vi bör avvisa försök att bygga politiska block för att hålla andra utanför och
motsätta oss en nollsummetaktik. Vi bör se varandra som medlemmar i samma
stora familj, driva vinn-vinn-samarbete, höja oss över ideologiska tvister och
inte falla i fällan med ”civilisationskollisioner”.

Ännu viktigare, vi bör respektera ett lands oberoende val av utvecklingsväg och modell. Världen är mångfacetterad och vi bör förvandla denna mångfald till en ständig
inspirationskälla som driver mänsklig utveckling. Detta kommer att säkerställa
att mänskliga civilisationer förblir färgstarka och diversifierade.

För det andra påminner COVID-19 oss om att ekonomisk globalisering är
både en obestridlig verklighet och en historisk trend. Att stoppa huvudet i
sanden som en struts, ställd inför den ekonomiska globaliseringen, eller att
försöka bekämpa den med Don Quixotes lans, strider mot historiens trend. Låt
detta stå klart: Världen kommer aldrig att återgå till isolering, och ingen kan
bryta banden mellan länder. Vi bör inte undvika utmaningarna med ekonomisk
globalisering.

Istället måste vi möta stora frågor som välståndsklyftan och
skillnaderna i utveckling. Vi bör hitta en lämplig balans mellan statlig styrning
och marknaden, mellan rättvisa och effektivitet, mellan tillväxt och
inkomstfördelning samt mellan teknik och sysselsättning, allt för att säkerställa
en fullständig och balanserad utveckling som gynnar människor från alla länder,
sektorer och bakgrunder på ett rättvist sätt.

Vi bör bedriva en öppen och inkluderande utveckling, förbli engagerade i att bygga en öppen världsekonomi och upprätthålla det multilaterala handelssystemet med
Världshandelsorganisationen som hörnsten. Vi bör säga nej till unilateralism
och protektionism och arbeta för att säkerställa en stabil och smidig funktion för
globala industri- och försörjningskedjor.

För det tredje påminner COVID-19 oss om att mänskligheten bör starta en
grön revolution och gå snabbare fram för att skapa en grön väg för
utveckling och liv, bevara miljön och göra Moder Jord till en bättre plats
för alla. Mänskligheten har inte längre råd att ignorera naturens upprepade
varningar och att fortsätta att färdas på den inslagna vägen för att utvinna
resurser utan att investera i bevarande, driva utveckling på bekostnad av skydd
och utnyttja resurser utan återställande.

Parisavtalet om åtgärder mot klimatförändringar visar vägen för att världen ska
gå över till utveckling av grön och koldioxidsnål utveckling. Den beskriver de
minsta åtgärder som måste vidtas för att skydda jorden, vår gemensamma
hemvist, och alla länder måste vidta avgörande åtgärder för att respektera detta
avtal.

Kina kommer att öka sina planerade nationellt bestämda bidrag genom att
anta mer kraftfulla målsättningar och åtgärder. Vi strävar efter att
koldioxidutsläppen ska nå sin topp före 2030 och uppnå koldioxidneutralitet
före 2060. Vi uppmanar alla länder att bedriva innovativ, samordnad, grön och
öppen utveckling för alla; att utnyttja de historiska möjligheter som öppnas
genom den nya omgången av vetenskaplig och teknisk revolution och
industriell omvandling; att uppnå en grön återhämtning av världsekonomin efter
COVID-perioden och därmed skapa en stark kraft som kan driva en hållbar
utveckling.

För det fjärde påminner COVID-19 oss om att det globala styrsystemet
kräver reformer och förbättringar.      
COVID-19 är ett stort test av ländernas
förmåga att styra. det är också ett test av det globala styrningssystemet. Vi bör
hålla oss till multilateralismen och skydda det internationella systemet med FN
i centrum.

Global styrning bör baseras på principen om omfattande samråd,
gemensamt samarbete och delad nytta för att säkerställa att alla länder har lika
rättigheter och möjligheter och följer samma regler. Det globala
styrningssystemet bör anpassas till att utveckla global politisk och ekonomisk
dynamik, till att möta globala utmaningar och till att anamma den
underliggande rörelsen mot fred, utveckling och vinn-vinn-samarbete.

Det är naturligt att länder uppvisar skillnader. Det som är viktigt är att ta itu med dem
genom dialog och samråd. Länder kan delta i konkurrens, men sådan
konkurrens bör vara positiv och hälsosam. När de är i konkurrens bör länder
inte bryta mot den etiska grundvalen och bör följa internationella normer. I
synnerhet bör större länder agera som just stora länder. De bör tillhandahålla
mer av globala offentliga varor, ta sitt ansvar och leva upp till människors
förväntningar.

Herr president,
Sedan början av detta år har vi, 1,4 miljarder kineser, oförskräckta av den
prövning COVID-19 har inneburit, och med regeringen och folket tillsammans
som en man, gjort ansträngningar för att kontrollera viruset och snabbt återställa
liv och ekonomi till normalitet. Vi har full förtröstan på att kunna uppnå våra
mål inom den angivna tidsramen, det vill säga att avsluta byggandet av ett
någorlunda välmående samhälle i alla avseenden, lyfta ur fattigdom alla
landsbygdens invånare, vilka nu lever under den nuvarande fattigdomsgränsen
och möta målet om utrotning av fattigdom tio år före den tidsplan som anges i
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kina är det största utvecklingslandet i världen, ett land som är engagerat i
fredlig, öppen, samarbetsvillig och gemensam utveckling. Vi kommer aldrig att
söka hegemoni, expansion eller inflytande. Vi har inte för avsikt att utkämpa
varken ett kallt krig eller ett hett krig med något land. Vi kommer att fortsätta
att minska skillnader och lösa tvister med andra genom dialog och
förhandlingar. Vi försöker inte bara utveckla oss själva eller delta i ett
nollsummaspel. Vi kommer inte att driva utvecklingen bakom stängda dörrar.

Snarare strävar vi efter att över tid främja ett nytt utvecklingsparadigm med
inhemsk avsättning av varor som grundpelare och inhemsk och internationell
handel som förstärker varandra. Detta kommer att skapa mer utrymme för
Kinas ekonomiska utveckling och öka drivkraften till den globala ekonomiska
återhämtningen och tillväxten.

Kina kommer att fortsätta arbeta med att bygga global fred, vara en
bidragsgivare till global utveckling och en försvarare av internationell lag och
ordning.

För att stödja FN i dess centrala roll i internationella frågor
tillkännager jag härmed följande steg som Kina ska vidta:
– Kina kommer att tillhandahålla ytterligare 50 miljoner US dollar till
FN:s globala humanitära åtgärdsplan COVID-19.
– Kina kommer att tillhandahålla 50 miljoner US-dollar till ChinaFAO South-South Cooperation Trust Fund (fas III).
– Kina kommer att förlänga fonden för fred och utveckling mellan FN
och Kina med fem år efter att den löper ut 2025.
– Kina kommer att inrätta ett FN: s globala geospatiala kunskaps- och
innovationscenter och ett internationellt forskningscenter för Big
data för hållbara utvecklingsmål, för att underlätta genomförandet
av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Herr president, Kollegor,
Historiens stafettpinne har överlämnats till vår generation, och vi måste göra
rätt val, ett val som är värt folkets förtroende och vår tid. Låt oss samarbeta för
att upprätthålla de värderingar om fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa,
demokrati och frihet som vi alla delar och skapa en ny typ av internationella
relationer och en gemenskap med en gemensam framtid för mänskligheten.
Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats för alla.

Föregående artikelVilken är Frankrikes stoltaste stund detta millenium?
Nästa artikelGe Nobels fredspris till Kubas hälsoarbetare!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Här läggs fram hur man ”chip away” ett imperium. Med et också sias det om den framtid som kommer att tala Mandarin. Dagen då USA blir en föredetting närmar sig. Antalet nation-stater i världen kommer att blir mer än 200 på grund av USAs förestående sammanbrott, precis som Sovjets dito ledde till en inflation av nya nation-stater. Förslagsvis California Nation, The Nation of Texas, The State of Louisiana, o s v. November 2020, är startskottet till USAs sammanbrott. Clownen Trump som USAs sista president – vad vore mer träffande än just det som avslut av en mördar nationens historia.Som sagd: Come November eller November, November är de mest populära hits just nu. Lyssna och njut 😉

  http://thesaker.is/china-deploys-sun-tzu-to-prevail-in-the-chip-war/

  • Konflikt mellan Kina och Taiwan? Provocerande manövrer? Vem provocerar vem?

   Taiwans varning imponerade inte på den kinesiska stridspiloten när han flög mot ön. ”Du har flugit över sundets medianlinje, vänd omedelbart tillbaka”, radioade den taiwanesiska.
   Enligt ett tidigare giltigt avtal skiljer denna inofficiella avgränsning det taiwanesiska luftrummet från det kinesiska. Men den kinesiska piloten ville inte veta någonting om denna princip: ”Det finns ingen medianlinje”, svarade han helt enkelt.
   Denna incident, rapporterad på fredagen ​​av Taiwans China Times, gav tonen för en helg som upphetsar Taiwanoch Peking-Taipei-krisen som har skärpts ytterligare.
   Fastlandskineserna spelar ett farligt spel tycker J. Michael Cole, analytiker vid Global Taiwan Institute. ”Det faktum att de vill eskalera konflikten och vidta militära åtgärder mot Taiwan är inte ett helt sidelinje.

   På tisdagen varnade Taiwans president Tsai Ing-wen Kina mot ytterligare flygmanövrer. När hon besökte en militärbas på Penghuöarna sa hon att hennes nation inte skulle tillåta andra stater att visa upp militära manövrer i det taiwanesiska luftrummet. Vi har förtroende för flygvapnets beslutsamhet att skydda det inhemska luftrummet.
   Även om medianlinjen inte är en erkänd gräns enligt internationell rätt, hade båda sidor i stort sett respekterat den under lång tid med tyst överenskommelse.
   Efter att en kinesisk jet passerade den – möjligen av misstag – 1999, hände detta inte på två decennier. Det chockade därför Taiwan när kinesiska stridsflygplan i mars 2019 åter gick in i den zon som Taiwan ser som sitt eget luftrum.
   Liknande incidenter har inträffat flera gånger i år, men de bleknar innan manövrerna från föregående helg. Skvadroner med 18 och 19 kinesiska flygvapenflygplan, inklusive J-16-jetplan och H-6-strategiska bombplan, passerade linjen på fredag ​​respektive lördag.
   I två grupper närmade de sig sydväst och nordväst om ön samtidigt – troligen en signal till Taiwan om att Kina kunde rikta in sig på flera delar av landet i en våg av attacker.

 2. Att förflytta varor, tjänster, kapital och människor över hela planeten är inte ekologiskt hållbart, även om monopolkapitalister i alla stormakter, inkl. Kina, önskar sig det. Framtiden är med största sannolikhet vänsternationell, tror jag, och det innebär för varje nation att kasta av sig imperialister och kolonialister.

  • Jorden bryr sig inte om ekologisk hållbarhet. Om människan förintar sig självt så blir inte jorden ledsen för det.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here