Vad tycker Kina om Ukraina och annat?

2
1061
Zhao Liljans

Bertil Carlman har vänligen översatt denna text och erbjuder mig att publicera det. Vad Kina tycker är viktigt. Vad USA, EU och Sveriges regering tycker är också viktigt, men rapporteras mycke mer. Och här besvaras en uppsjö frågor om aktuella händelser från flera stora nyhetsbyråer

________________________________________________________________________

Presskonferens den 11 april 2022 med kinesiska UD:s talesperson Zhao Lijians

Nyhetsbyrån Xinhua: Under Natos utrikesministrars möten den 6 och 7 april anklagade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg Kina för att vara ”ovilligt att fördöma Rysslands aggression” mot Ukraina. Han sade att ”Peking har anslutit sig till Moskva och ifrågasatt nationernas rätt att välja sin egen väg. Detta är en allvarlig utmaning för oss alla.” Natos strategiska koncept 2030 kommer för första gången att ta hänsyn till de systemutmaningar för säkerheten i demokratier som Kinas ”växande inflytande och tvångspolitik”. Vad är Kinas kommentar?

Natos: generalsekreterare Jens Stoltenberg och USA:s förre president Donald Trump. Bild: Vita huset.

Zhao Lijian: Natochefen har under en tid ignorerat fakta och förväxlat svart med vitt när han gjort grundlösa anklagelser, smutskastat och attackerat Kina. Han har gjort oansvariga kommentarer om Kinas utrikespolitik, prånglat ut ”Kinahotet” och till och med använt tvång mot Kina nyligen. Kina beklagar och förkastar detta och har gjort allvarliga framställningar om detta till Nato många gånger.

Som den största militära alliansen som föddes ur det kalla kriget, har Nato länge anslutit sig till det föråldrade säkerhetskonceptet, engagerat sig i blockkonfrontation enligt det gamla kalla krigets regelbok, och reducerat sig till några länders verktyg för hegemoni. Samtidigt som Nato påstår sig vara en defensiv organisation, har alliansen hela tiden ställt till problem och i själva verket skapat konfrontation. Samtidigt som Nato uppmanat andra länder att följa de grundläggande normerna för internationella förbindelser, har Nato på det grövsta fört krig mot suveräna länder och urskillningslöst avfyrat granater som lett till civila dödsfall och tvångsförflyttningar. Nato, en militärorganisation i Nordatlanten, har rest till Asien-Stillahavsområdet för att spänna musklerna och provocera fram spänningar under de senaste åren. Nato har överträtt regioner och fält och längtat efter ett nytt kallt krig med konfrontation mellan olika block. Detta ger goda skäl till stor vaksamhet och starkt motstånd från det internationella samfundets sida.

Kina har alltid varit en byggare av världsfred, en bidragsgivare till den globala utvecklingen och en väktare av den internationella ordningen. Vi kommer orubbligt att fortsätta på vägen mot en fredlig utveckling. Kinas utveckling innebär möjligheter för världen, i stället för ett hot mot någon. Nato bör omedelbart sluta sprida desinformation och provokativa kommentarer riktade mot Kina och överge den konfrontativa inställningen att dra ideologiska skiljelinjer. Nato har slitit itu Europa. Nato borde sluta försöka destabilisera Asien och hela världen.

China Daily: Den 10 april för femtio år sedan var konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av bakteriologiska (biologiska) och toxiska vapen och om deras förstörelse (BWC) öppen för undertecknande. Vad är din kommentar? BWC:s översynskonferens kommer att äga rum i år. Vad kommer Kina att lägga fram under rådande omständigheter?

Zhao Lijian: 10 april 2022 markerade 50-årsjubileet av öppnandet för undertecknande av BWC. Som hörnsten för internationell rätt inom biosäkerhet är konventionen det första multilaterala fördraget som kategoriskt förbjuder en klass av massförstörelsevapen. Det ger också konventionsstaterna rätt till fredlig användning av bioteknik. Under de senaste 50 åren har BWC:s två pelare, nämligen säkerhet och utveckling, varit mer solida och utvecklingen, produktionen och användningen av biologiska vapen har blivit en absolut röd linje, och bioteknikens framsteg har avsevärt förbättrat människors välbefinnande.

BWC:s översynskonferens, som hålls vart femte år, kommer att äga rum i år. Det internationella samfundet bör ta tillfället i akt att utvärdera de resultat och utmaningar som uppnåtts under de senaste 50 åren och vidta verkliga åtgärder i en anda av solidaritet och samarbete. Det är särskilt viktigt att återuppta förhandlingarna om ett kontrollprotokoll enligt BWC, som i mer än 20 år har avstannat, för att verkligen se till att kontrollen efterlevs. Detta är det grundläggande sättet att ta itu med de nuvarande hotspot-problemen och en prövosten för att testa om varje land menar allvar med efterlevnaden.

Kina var ett offer för biologiska vapen. Kina står för ett fullständigt förbud och en grundlig förstörelse av alla typer av massförstörelsevapen, och motsätter sig bestämt alla länders utveckling av, och innehav eller användning av biologiska vapen. Kina uppfyller strikt sina skyldigheter enligt BWC, fortsätter att engagera sig för att stärka BWC-mekanismerna, kräver aktivt att förhandlingarna om ett kontrollprotokoll återupptas, och upprätthåller ett objektivt och rättvist tillvägagångssätt för att ta itu med efterlevnaden av de berörda länderna. Kina försvarar bestämt utvecklingsländernas lagliga rätt att få utdelning av den biotekniska utvecklingen. Vi drev på för den första resolutionen om fredlig användning som antogs av FN:s generalförsamling och förespråkade ett rättvist, öppet och inkluderande internationellt samarbete. Kina arbetade tillsammans med regeringen och vetenskapssamfundet i relevanta länder för att slutföra Tianjin Biosecurity Guidelines for Codes of Conduct for Scientists, vilket är ett nytt bidrag till att främja idén om ansvarsfull biologisk vetenskapsforskning.

Som alltid kommer Kina att samarbeta med det internationella samfundet för konkreta resultat av BWC:s översynskonferens och spela en större roll för att förverkliga allmän säkerhet och gemensam utveckling under nya omständigheter.

AFP: I fredags dödades 52 personer, varav barn, i en missilattack mot en järnvägsstation i den ukrainska staden Kramatorsk. Vem gör Kina ansvarigt för attacken?

Zhao Lijian: Kina fäster vikt vid den humanitära situationen i Ukraina och är mycket oroat över den skada som civila åsamkas. Vi har lagt fram ett sexpunktsinitiativ för att lindra den humanitära situationen och vidtagit konkreta åtgärder för att ge humanitärt katastrofbistånd till Ukraina. Du tog just upp rapporten om attacken på en tågstation. De relevanta omständigheterna och de särskilda orsakerna till incidenten måste kontrolleras och fastställas. Samtidigt anser vi att humanitära frågor inte bör politiseras. Alla anklagelser bör baseras på fakta. Innan hela bilden är klar bör alla sidor visa återhållsamhet och undvika ogrundade anklagelser.

Hubei Media Group: Vid en utfrågning i USA:s senats utrikesutskott nyligen om förbindelserna mellan Kina och Latinamerika och Karibien, sade relevanta senatorer och tjänstemän från utrikesdepartementet, (US Agency for International Development och US International Development Finance Corporation), att genom BRI (Belt and Road Initiative), med desinformationskampanj, manipulation och övervakning av telekommunikationer och andra medel,  har Kina undergrävt de latinamerikanska och västindiska staternas ekonomiska intressen och utvecklingsintressen och hotat demokratin, friheten och säkerheten i regionen. De sa att USA kommer att hålla Amerikas nionde toppmöte för att motverka Kinas engagemang. Har du några kommentarer?

Zhao Lijian: Dessa amerikanska individer kastar grundlösa anklagelser och fabricerar rykten för att smutskasta Kina.

Kina och latinamerikanska och karibiska stater är alla utvecklingsländer. Med utgångspunkt i begreppet ömsesidig respekt, jämlikhet, ömsesidig nytta, samarbete som alla vinner på, öppenhet och delaktighet så bedriver Kina samarbete med länderna på grundval av respekt för varandras behov och intressen. Sedan utbrottet av covid-19 har Kina gett regionala länder starkt stöd i kampen mot pandemin, vitaliserat socioekonomisk utveckling och upprätthållit försörjningsförbättringar, vilket har välkomnats av länderna.

Olika internationella samarbeten med Latinamerika och Västindien skulle kunna fortsätta parallellt och komplettera eller förstärka varandra. Kina är berett att fortsätta det trilaterala och multilaterala samarbetet på grundval av att respektera de regionala ländernas vilja att göra kakan större för resultat som alla vinner på.

Vi hoppas att vissa på den amerikanska sidan kommer att ta av sig de färgade glasögonen, kasta bort det föråldrade Monroedoktrinkomplexet och kalla krigets mentalitet, sluta sprida desinformation om Kina, sluta tvinga latinamerikanska och karibiska stater att välja sida och sluta så oenighet mellan Kina och latinamerikanska och karibiska stater.

CCTV: Vi har noterat, att sedan konflikten mellan Ryssland och Ukraina började eskalera, har USA infört genomgripande ekonomiska sanktioner mot Ryssland, vilket har utdelat ett slag mot Rysslands ekonomi och människors försörjning, och har åstadkommit en allvarlig inverkan på de globala energi-, livsmedels- och finansmarknaderna. De som drabbas hårdast av sanktionerna är europeiska länder som är starkt beroende av energiimport från Ryssland. Har Kina några kommentarer om detta?

Zhao Lijian: Jag har också noterat många liknande rapporter. Sedan Ukrainakrisen bröt ut har USA ofta pressat länder att sanktionera Ryssland, och de som vägrar att göra det kommer att få betala ett ”pris”. Men stegrande sanktioner kommer inte att hjälpa till att underlätta situationen, utan kommer att skapa nya problem i världen, som kämpar med pandemin. Till exempel har energipriset i Europa nyligen stigit till rekordhöga nivåer, och invånare i många länder började betala högre priser för el, uppvärmning, transport, mat och vissa dagliga nödvändigheter. De som lider ännu mer än andra är utvecklingsländer med svag ekonomisk grund. Deras ekonomiska utveckling och sociala stabilitet har utsatts för allvarliga hot och riskerar politisk turbulens.

Om man tittar på historien om amerikanska sanktioner som sträcker sig över flera år finns det många sådana exempel. USA:s sanktioner mot Kuba, Iran, Venezuela, Afghanistan och andra länder har allvarligt undergrävt människors försörjning och ekonomiska och sociala utveckling och skapat humanitära katastrofer. Som vissa medier noterat är USA den enda ”sanktionssupermakten” i världen. USA använde sanktioner som ett praktiskt verktyg för att upprätthålla hegemoni och skapa olagliga vinster.

Samtidigt som USA hävdar att man upprätthåller rättvisan med sanktioner, utnyttjar man faktiskt sanktioner för olagligt förvärvade vinster. Dess självbetjäningsagenda bakom den ”bestraffande Rysslands”-retoriken är det senaste exemplet. Baserat på sin illvilliga beräkning får USA en mycket lukrativ verksamhet, genom att be EU-länderna att avbryta handeln med Ryssland och samtidigt stärka banden mellan USA och Europa inom sektorer som energi och säkerhet.

Ironiskt nog har USA, samtidigt som man har utövat de kraftiga sanktionerna mot Ryssland, varit på en frenetisk jakt efter ryska fynd. Man försöker övertala EU att bojkotta mot alla inköp av rysk olja och gas, men har självt ökat sina inköp. Vissa amerikanska medier har rapporterat att sanktioner från USA och dess allierade mot Ryssland har skapat möjligheter för finansinstitut på Wall Street som Goldman Sachs och JP Morgan Chase att plocka upp nedslagna obligationer från ryska företag. Finns det någon moral i sådana sanktioner? Bidrar de verkligen till att skydda europeisk och global fred och stabilitet? Svaret på båda frågorna är definitivt negativt.

USA har ingen rätt att tvinga människor i andra länder att betala för sina själviska strategiska vinster. Om USA verkligen hoppas på att trappa ner situationen i Ukraina, bör landet sluta utnyttja kaoset för vinster, på allvar främja fredssamtal och underlätta fred med konkreta åtgärder.

Shenzhen TV: Vi har noterat att vissa européer i den strategiska gemenskapen nyligen skrev artiklar eller talade för att reflektera över den roll som USA och andra västländer har spelat i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. De anser att USA och västvärlden bär ett viktigt ansvar. Har du några kommentarer?

Zhao Lijian: Under en längre tid hör vi eftertänksamma röster om situationen mellan Ryssland och Ukraina från allt fler människor i det internationella samfundet. Deras reflektion över ukrainafrågans historiska sammanhang och den skyldige till den nuvarande situationen förtjänar uppmärksamhet.

Det kom till min kännedom att vissa europeiska strateger anser att USA är jämförbart med konfliktens ”toppyroman”. USA antände krigets lågor och lämnade problemen i Europa. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är i stor utsträckning resultatet av västvärldens arrogans och successiva misstag under de senaste 30 åren, och Natos utvidgning österut är grundorsaken till den pågående konflikten. Sådana åsikter sammanfaller med varningen som kommer från  George Kennan, Dr. Henry Kissinger och andra människor från den strategiska samhällsdelen i USA. För tre decennier sedan trodde USA, att man kunde dominera världen och få bestämma efter att ha vunnit det kalla kriget. Under de 30 år som följde, arbetade man med fem vågor av Natos östutvidgning på ett högprofilerat sätt, utan hänsyn till Rysslands säkerhetsproblem. Som världens folk kan se har Natos utvidgning i stället för att skapa fred, lett till allvarligt skadat ömsesidigt förtroende, regional oro och spänningar i en utsträckning som gör att situationen håller på att spåra ur.

Georg Kennan

Under nuvarande omständigheter är fred den dominerande strävan, och dialog är den dominerande trenden. Att agera förhastat och blåsa på lågan är ogenomtänkt. Det internationella samfundet bör vidga möjligheternas fönster och ge freden en chans att skingra de mörka konfliktmolnen. Förenta staterna sätter dock fortfarande alla möjliga hinder i vägen för fred, vilket bara kommer att förvärra situationen och leda till mer lidande i Ukraina. Det strider mot uppdraget och vägen till fred.

Sedan Ukrainakrisen bröt ut har Kina, som åtagit sig att främja fredssamtal, gjort aktiva ansträngningar för att hjälpa till att sänka temperaturen. Vi förespråkar en vision om gemensam, övergripande, kooperativ och hållbar säkerhet. Vi anser att mentaliteten av blockkonfrontation och ensidig sanktionslogik är föråldrade. Förenta staterna bör ta sitt ansvar och nyktert reflektera över sin skamliga roll i krisen. Nato, en kvarleva från det kalla kriget, bör anpassa sig till de föränderliga tiderna och omständigheterna, hålla sig a jour med trenden för fred, utveckling och samarbete, och upprätthålla regional och global fred och stabilitet med konkreta åtgärder.

Reuters: Just nu talade ni om behovet av dialog. När kommer Kina att föra en dialog på hög nivå med president Volodymyr Zelensky?

Zhao Lijian: Kina har vid flera tillfällen redogjort för sin ståndpunkt i Ukrainafrågan. Det är Kinas konsekventa övertygelse att Ukrainakrisen endast kan lösas genom dialog och förhandlingar. Kina stöder alla ansträngningar som bidrar till att underlätta situationen och den politiska uppgörelsen. Kina motsätter sig åtgärder som att blåsa på elden eller tillföra bränsle till den vilket kan eskalera situationen och är kontraproduktivt för en politisk lösning. Sedan Ukrainakrisen bröt ut har Kina aktivt främjat fredssamtal, talat för och arbetat för fred. Jag är säker på att ni har noterat att statsrådet och utrikesminister Wang Yi har talat med sin ukrainska motpart. När det gäller din specifika fråga kommer vi att släppa mer information i tid om det finns någon. Jag har inget att erbjuda just nu.

Reuters: Återigen, om dialog. Har Kina bett Vladimir Putin att tala direkt med Volodymyr Zelensky?

Zhao Lijian: Utbyte på hög nivå har upprätthållits mellan Kina och Ryssland. President Xi Jinping hade ett telefonsamtal med president Putin och statsrådet och utrikesminister Wang Yi hade samtal med utrikesminister Lavrov. I alla dessa och andra bilaterala möten mellan Kina och Ryssland har Kina uppmanat Ryssland och Ukraina att föra en dialog och förhandlingar, vilket vi anser är det enda sättet att i slutändan lösa Ukrainafrågan.

AFP: Jag skulle vilja gå tillbaka till attacken i Kramatorsk om det är okej. Både Ukraina och Ryssland har anklagat varandra för denna attack, även om USA, EU och Storbritannien just har skyllt på Ryssland. Tror Kina också att Ryssland gjorde det?

Zhao Lijian: Vi noterade också att Ryssland och Ukraina har mycket olika påståenden om situationen. Med tanke på vad som har hänt i Syrien och på andra platser måste man dra slutsatser på grundval av fakta. Kina stöder en rättvis, oberoende och öppen utredning av händelsen. Innan hela bilden är klar bör alla parter vara återhållsamma och undvika att komma med ogrundade anklagelser och eskalera situationen.

AFP: Jag vill bara följa upp en gång till om det. Tror du därför att det finns en möjlighet att ukrainska tjänstemän ljuger om vem som utförde attacken eller att de på något sätt kunde ha inlett denna attack mot sina egna civila?

Zhao Lijian: Jag framhöll just Kinas ståndpunkt mycket tydlig. Ryssland och Ukraina har varsin och olika påståenden om situationen. Först efter oberoende och rättvis undersökning kan sanningen hittas.

The Paper: The Hill skrev häromdagen att sedan konflikten mellan Ryssland och Ukraina bröt ut, har Ryssland förlitat sig mer och mer på Kina ekonomiskt. Kina antar dock en lång spelstrategi med Ryssland, och förväntar sig att Ryssland, när konflikten är över, kan leasa eller till och med sälja stora delar av ryska Fjärran Östern till Kina. Vad är Kinas kommentar? Använder Kina denna strategi?

Zhao Lijian: Vi noterade den framförda rapporten. Det är bara ännu en utgåva av teorin om ”Kinas hot”, vars grundläggande syfte är att så oenighet mellan Kina och Ryssland. Vi föreslår att de berörda medierna noga läser fördraget om god grannsämja och vänskapligt samarbete mellan Kina och Ryssland, som förlängdes så sent som förra året. De bägge sidorna förklarade uttryckligen, att vi helt har löst gränsfrågor som fanns kvar från historien, ingendera har territoriellt anspråk på den andra, och bägge är fast beslutna att göra aktiva ansträngningar för att bygga gränsen mellan de två länderna till ett ställe där det ständigt råder varaktig fred och vänskap. I över två decennier har vi hedrat vårt engagemang med konkreta åtgärder. Jag vill upprepa att Kina och Ryssland inte försöker bilda någon exklusiv klick och att det helt enkelt är omöjligt att slå in en kil mellan oss. Förbindelserna mellan Kina och Ryssland kan klara av det nya testet som det föränderliga internationella landskapet innebär. Vi hoppas att vissa individer kommer att avstå från att ta upp den så kallade territoriella frågan mellan Kina och Ryssland. Sådana rykten har ingen publik i något av länderna och kommer aldrig att komma någon vart.

Jag vill också betona att det finns komplexa historiska förtjänster i Ukrainafrågan. Kina har självständigt fattat sina beslut och redogjorde för sina ståndpunkter med en objektiv och rättvis inställning som bygger på själva frågans förtjänster. Kina är inte en part som är direkt relaterad till frågan, men landet har åtagit sig att främja fredssamtal och spela en konstruktiv roll för att uppnå en fredlig lösning av krisen. Vissa västmakter har däremot varit upptagna med att tillföra bränsle till elden för att skapa nya problem, samtidigt som man associerar Ukrainakrisen med förbindelserna mellan Kina och Ryssland för att utnyttja situationen för sin dolda strategiska agenda. Detta är inte en praxis som anstår ett ansvarsfullt stort land. Kina motsätter sig bestämt detta.

Reuters: Ni sade just att Kina aktivt har främjat fred. Ryssland sa att man kommer att fokusera på östra Ukraina i sin verksamhet. Det ser ut att bli några riktigt svåra strider i östra Ukraina. Har Kina bett Ryssland att hålla tillbaka, och undvika att fler liv går förlorade i Ukraina?

Zhao Lijian: Jag utvecklade just Kinas ståndpunkt i Ukrainafrågan. Kina anser alltid att dialog och förhandlingar är den enda rätta vägen för att lösa Ukrainafrågan. Kina stöder Ryssland och Ukraina när det gäller att hålla igång fredssamtalen trots svårigheterna. Vi välkomnar också det internationella samfundets gemensamma stöd för fredssamtalen mellan Ryssland och Ukraina och ansträngningarna för att upprätthålla dynamiken i förhandlingarna om fredliga resultat. Kina kommer att fortsätta att spela en konstruktiv roll när det gäller att främja fredssamtal på vårt eget sätt.

Bloomberg: Kan UD kommentera nya anklagelser från USA-baserade forskare som hade anklagat åtta aluminiumproducenter med verksamhet i Xinjiang för att dra nytta av statligt stött tvångsarbete samt uppmaningar till industrier inklusive fordonssektorn att ompröva globala leveranskedjor som är beroende av kinesisk produktion?

Zhao Lijian: Jag noterade relevanta rapporter. Den kinesiska regeringen ägnar stor uppmärksamhet åt att skydda arbetarnas rättigheter och intressen. Vi skyddar rätten till lika sysselsättning, rätten till lika deltagande i det ekonomiska och sociala livet och lika tillgång till utvecklingsresultat för arbetstagare av alla etniska grupper. Anklagelsen om så kallat tvångsarbete i Kinas Xinjiang är en enorm lögn som kokas ihop av vissa anti-Kina-styrkor i USA och några andra västländer utan någon saklig grund. Sanningen har krossat lögnen om och om igen. Rättvisa kommer alltid att segra. Vi hoppas att dessa så kallade forskare, politiker och företag kan respektera objektiva fakta och skilja rätt från fel.

Reuters: Pakistans tidigare premiärminister Imran Khan har nu tvingats bort efter en misstroendeomröstning. Är Kina oroat över vad ledarskapsbytet kan innebära för förbindelserna mellan Kina och Pakistan?

Zhao Lijian: Kina har noterat den politiska förändringen i Pakistan. Som nära granne och en stålklädd vän till Pakistan, hoppas Kina uppriktigt, att alla parter i Pakistan kan förbli enade och gemensamt försvara nationell stabilitet och utveckling. Jag vill betona att oavsett hur den politiska situationen kan förändras i Pakistan, kommer Kina obevekligt att följa Pakistans vänskapspolitik. Vi anser att den politiska förändringen i Pakistan inte kommer att påverka de övergripande förbindelserna mellan Kina och Pakistan.

AFP: Kina har hållit fast vid den dynamiska noll-COVID-politiken i Shanghai, även om dagliga smittsiffror där fortfarande är höga, och tusentals patienter har isolerats trots att de inte har några symtom. Oroar ni er för att politiken börjar förlora sin effektivitet? Hur planerar Kina att gå bortom dynamisk noll-COVID och mot ett fullständigt återöppnande av landet?

Zhao Lijian: När världen fortsätter att brottas med återuppvaknandet av COVID-19-pandemin sätter den kinesiska regeringen människor och liv i centrum, och följer den dynamiska nollpolitiken, som visar sin ansvarskänsla för människor i Kina och resten av världen. Under två år in i pandemin står Kina som ett av de länder som har lägst infektionsfrekvens och dödlighet. Som har bevisats i praktiken, är Kinas antiepidemiska politik i linje med dess nationella realiteter, uppfyller behovet av att bekämpa covid-19, fungerar effektivt och bidrar avsevärt till den globala kampen mot pandemin. En WHO-tjänsteman sa häromdagen att Kina har vidtagit mycket kraftfulla åtgärder för att stävja COVID-19 och registrera mycket låg infektionsfrekvens, dödlighet och sjukhusvistelse. Även mitt i pandemin kan Kinas ekonomi och samhälle upprätthålla en sund drift. Man tror att den kinesiska regeringen kan erbjuda maximalt skydd för sitt folk.

Du frågade om epidemisituationen i Shanghai. Den kinesiska regeringen på central, provinsiell och kommunal nivå fäster stor vikt vid att ta itu med situationen där. Ett stort antal medicinsk personal och frivilliga samt enorma mängder förnödenheter kommer till undsättning av Shanghai från hela landet. Håll dig stark, Shanghai! Vi är alla här för dig. Vi har fullt förtroende för att Shanghai, med CPC:s ledarskap, hela nationens solidaritet och stöd från orter över hela landet, snart kommer att få epidemin under kontroll. Vi har samma absoluta förtroende för att stävja infektioner på andra håll i Kina. Vi kommer så småningom att segra över COVID-19. Jag vill avsluta med det här: Det finns ett slut på varje pandemi och varje krig.

AFP: Enligt medieuppgifter beslöt Serbien om leverans av ett kinesiskt luftvärnssystem i helgen. Kan Kina bekräfta att överföringen ägde rum? Och innehåller det kinesiska flygvapnets Y-20 transportplan och HQ-22 luftvärnsrobotar som rapporterades? Och är detta avtal på något sätt relaterat till det pågående kriget i Ukraina?

Zhao Lijian: För att fullfölja den bilaterala samarbetsplanen har Kina nyligen skickat flygvapentransportplan för att leverera konventionella militära enheter till Serbien. Detta är ett samarbetsprojekt som omfattas av vår årliga plan. Vi hoppas att relevanta medier kan undvika att läsa in för mycket i det. Detta projekt riktar sig inte till någon tredje part, och det har inte heller något att göra med den nuvarande situationen.

Bloomberg: Två följdfrågor. De rapporter som jag nämnde tidigare av Horizon Advisory, ett USA-baserat konsultföretag, gav särskilt upphov till oro kring aluminiumtillverkning. Har du någon kommentar till om tvångsarbete används inom aluminiumindustrin eller om själva rapporten? Och den andra följdfrågan är om Imran Khan och om UD har några kommentarer till Imran Khans påståenden om utländsk inblandning från USA: s sida?

Zhao Lijian: När det gäller er första fråga klargjorde jag redan Kinas ståndpunkt alldeles nyss. De amerikanska forskarnas slutsats är inget annat än illvillig smutskastning mot Kina. Det så kallade ”tvångsarbetet” i Xinjiang är århundradets out-and-out-lögn.

När det gäller er andra fråga, motsätter sig Kina alltid varje lands inblandning i andras inre angelägenheter. Jag skulle vilja hänvisa er till den pakistanska sidan eller den amerikanska sidan för er specifika fråga.

AFP: Ville bara följa upp en gång till i Serbienfrågan. Du sa nyss att det var ett bilateralt avtal mellan Kina och Serbien och inte riktade in sig på en tredje part. Men är inte Kina på något sätt oroat över att fullbordandet av vapenöverföringar som detta hotar vad som för närvarande är en mycket bräcklig fred i den delen av Europa?

Zhao Lijian: Vad menar du med den frågan? Har ni någonsin brytt er om huruvida regional fred och stabilitet hotas när USA sålde vapen till Europa och Taiwan? Varför tror du att det är så när Kina säljer några konventionella militära föremål till Serbien?

 

Föregående artikelFörbereder Ukraina en ”false flag”-attack mot civila?
Nästa artikelSänkningen av flaggskeppet Moskva var ett allvarligt slag för Ryssland – nu ändrar kriget karaktär
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. För Kina, och Ryssland är det inte i första hand en fråga om att ”fördöma Rysslands aggression” utan en fråga om att stoppa USA aggression. USAs krigsförberedelser, NATO expansionen, för att senare anfalla både Ryssland och Kina, i avsikt att plundra, precis som USA gjort så många gånger tidigare. Ryssland militära operation i Ukraina är inget annat än ett försvar mot USA aggressionen. Tänk om beväpnade terrorister och gangster börjar samlas framför ditt hus. Deras avsikt är tydlig, att anfalla dig och plundra ditt hem. Då ringer du polisen för att få dom, och hotet, avlägsnat innan dom anfaller. Det är precis vad Ryssland gör i fallet Ukraina.

  2. När det gäller vad som pågår i Shanghai har jag haft tid att kommunicera med lokalbor, läsa lokaltidningar och bloggar, och det är inte på något sätt annorlunda än den lockdown jag själv upplevde och var del av 2020. Det går ut på att minimera direkt-kontakterna mellan innevånarna för att minimera risken för spridning. Man slopar veckans resa till centrum, tar promenader inom bostadsområdet, använder munskydd, går ut mindre, handlar en gång i veckan istället för var dag, kontaktar vänner, affärsbekanta och gör affärer via WeChat istället för att besöka och ha möten, osv. Lite obekvämt kanske, men mindre obekvämt än när man stannar hemma ett par dagar i influensa.

    Kina är ett folkstyrt land, genuint så, Shanghai är 1.4% av Kina. Om Shanghai vill avsluta lockdown så vill 98.6% av Kina behålla det för att inte smittas. Folkviljan. Sverige fungerar annorlunda. Den nationella centrala regimen bestämmer enväldigt och autokratiskt, den som inte lyder order kan hämtas av polisen, får böter eller fängelse, som vi sett. Sverige agerade genom att släppa Covid friare för att uppnå flockimmunitet. Det dödade alla vars kroppar inte kunde hantera sjukdomen, och nu finns bara de överlevande kvar, och nu ser siffrorna bra ut. Enkel matematik, Sveriges dödstal är, med hänsyn till befolkningsmängden, 2.7 miljoner gånger större än Kinas.

    När det gäller den grovt förfalskade bild av händelserna i Kina som statsmedia målat upp genom propagandan i Sverige, skräder jag varken orden eller silar snacket. Det är en otäckt grov verklighetsförfalskning, desinformation och fejknyheter som om den var direkt utförd enligt Nazitysklands propaganda manualer. De journalister, chefredaktörer och media baroner som drivit den borde nog vara allvarligt bekymrade idag

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here