Hur går vägen till jämlik vård? Digitalt möte idag är uppskjutet!

10
1721
Torsdagen 8 april kl 10.

Inbjudan till denna konferens av Arena Idé finns på Facebook.

MEN MÖTET HAR BLIVIT UPPSKJUTET!

Jag kan inte innehållet, men tror att det blir intressant. Inbjudan kom från Lisa Pelling, som tillsammans med professor emeritus Göran Dahlgren skrivit ”Jämlik vård – en handlingsplan.”

Denna beskrivs så här på hemsidan för Arena Idé.


Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård.

Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor.

Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier om hur vården styrs.

Författare
Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. År 1994 publicerade han den uppmärksammade boken Framtidens sjukvårdsmarknader: Vinnare och förlorare, som utifrån internationella erfarenheter förutspådde just den utveckling vi sett de senaste årtiondena. 2018 kom Göran Dahlgren ut med uppföljaren När sjukvården blev en marknad (Arena Idé och Premiss 2018).

Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor.

Illustrationer omslag och inlaga: Robert Nyberg
Grafisk form: Conny Lindström

Denna replierar säkerligen på Göran Dahlgrens böcker och hans förslag till jämlik vård. Nedan ett utdrag om detta från en tidigare artikel Göran Dahlgrens förslag för en bättre och mer jämlik vård.


 

Fyra förslag för en bättre och mer jämlik vård

DEBATT. ”För att uppnå en bättre och mer jämlik vård krävs att vi bryter marknadsorienteringen inom sjukvården”. Det skriver professor Göran Dahlgren och presenterar fyra åtgärdsförslag, bland annat en avveckling av obligatoriska vårdvalssystem i primärvården.

Göran Dahlgren, privat foto
Göran Dahlgren, privat foto

Dagens marknadsorienterade systemskifte inom sjukvården strider ofta mot hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål om en god vård på lika villkor för hela befolkningen.Det är en slutsats i min nya bok ”När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ.” Denna bedömning bygger på olika myndigheters och forskares utvärderingar av bland annat vårdval och etableringsfrihet. För att bryta denna utveckling och främja en bättre och jämlikare vård redovisas i boken bland annat följande förslag:

1. Inför etableringskontroll
Dagens etableringsfrihet ger privata vårdföretag rätt att lokalisera offentligt finansierade vårdcentraler och specialistmottagningar där det är företagsekonomiskt lönsammast utan hänsyn till befolkningens vårdbehov. Detta har lett till ökande skillnader i vårdens tillgänglighet mellan stad och landsbygd/glesbygd och mellan städernas hög- och låginkomstområden.

Införandet av etableringskontroll möjliggör ett kraftfullt primärvårdslyft framförallt i underförsörjda landsbygdsregioner och urbana låginkomstområden.

2. Avveckla lagen om obligatoriska vårdvalssystem i primärvården
Denna lag borde egentligen heta ”Lagen för tvångsprivatisering inom primärvården.” Skälet till detta namnbyte är att vårdvalet – namnet till trots – inte påverkar rätten att välja vårdgivare. Däremot innebär denna lag att alla privata vinstdrivna vårdgivare som uppfyller vissa generella krav får en icke tidsbegränsad – evig – förtur till offentlig finansiering av sin verksamhet. Vinstintressen blir därmed ett alltmer dominerande styrmedel.

En förutsättning för att kunna utveckla en bättre och jämlikare primärvård är därför att vårdvalssystemen avvecklas. Det kan ske genom att tidsbegränsa den nuvarande offentliga finansieringen till exempelvis tre år. När denna period löper ut kan landstinget – precis som vid vanlig offentlig upphandling – välja mellan att ta över driften i egen regi, omlokalisera verksamheten eller upphandla privat icke vinstdriven eller vinstdriven vård.

3. Särskilj offentligt och privat finansierad vård
I dag har omkring 650 000 tusen personer en privat sjukvårdsförsäkring som ger dem – i jämförelse med offentligt finansierade patienter – en mycket snabbare vård. I många fall får de en gräddfil till i huvudsak offentligt finansierade vårdcentraler och sjukhus som drivs i privat regi. Dessa gräddfiler inom den offentligt finansierade vården minskar möjligheterna för vård inom en rimlig tid för vanliga skattefinansierade patienter. Samtidigt undergräver det på sikt den solidariska finansieringen via skatt av sjukvården.

Det finns därför mycket starka skäl att slå fast i en lag att i huvudsak offentligt finansierade vårdgivare inte får ta emot privatfinansierade patienter.

4. Förstärk sjukvårdpolitikens demokratiska förankring
Dagens systemskifte innebär en maktförskjutning från demokratiskt valda landsting till kommersiella vårdföretags styrelserum. Landstingen kan inom dagens vårdvalssystem varken besluta om omfattning eller lokalisering av den vård de finansierar med skattemedel. Ansvaret för att vården bedrivs i enlighet med gällande lagar och etiska principer ligger dock oförändrat kvar hos ansvariga politiker. Samtidigt har landstingpolitikerna en mycket undanskymd roll i de allmänna valen.

Av skäl som dessa föreslås en skärpt hälso- och sjukvårdslag och ett nytt försök att få till stånd skilda dagar för val till riksdagen respektive kommunfullmäktige och landsting.

Text: Göran Dahlgren

Föregående artikelKina utrotar fattigdomen, vill hjälpa andra. Finns lärdomar? Ökad fattigdom i Sverige (annat mått).
Nästa artikelVeteraner i USA:s säkerhetstjänst manar Biden att undvika krig i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Den enda kommentar jag kan ge utan ha lusläst inlägget är att det inte känns som det största problemet i Sverige just nu.
  För min egen del är jag tämligen övertygad om att ifall inte vänstern tar krafttag mot de verkliga problem som råder i det här landet så riskerar dess makt som statsbärande sakta men säkert tyna bort.
  Just därför konkurrerande politiska rörelser för varje dag som går gör sig redo att ta vid den dagen och det riksdagsvalet svenska folket på allvar börjar tröttna på förfallet.

 2. Om man löste upp kultmedlemmarna som lallar konspirationsteorier om global uppvärmning och den kinesiska säsongsinfluensan skulle nog vården må gott. Även resten av samhället.

  Kanske krävs hårdare tag mot just vänstern och extremister i allmänhet? Med poäng till ovanstående talare.

  • Menar du Corona-viruset med följande lungsjukdomen Covid-19 så är det ingen säsongsinfluensa.
   Vad man vet hitintills är viruset kopplat till dålig livsmedelshantering av döda och slaktade djur där smittan sprids till människor genom utomhusmarknader.
   För egen del tror jag att allt fler människor och allt större mobilitet gör att dylik smittspridning eskalerar till pandemier och drabbar människor över hela jorden.
   Kanske lite likt virus som fåglar kan sprida när de förflyttar sig långväga samt är många som kan sprida.
   För att vara positiv tror jag att det går lindra om regeringar och myndigheter världen över ser till att förbättra hanteringar och tar krafttag mot traditioner som med tiden blivit olämpliga.

   • Du borde nog sträcka dina tankegånger åtminstone ett steg bortom USA propagandan. Vi vet med säkerhet genom genetisk spårning att viruset inte kom från marknaden i Wuhan. Inte heller spreds därifrån. Vad vi vet idag är det troligaste att Kina smittades i november 2019 från USA med antingen fruset livsmedel, vilket har senare upprepats ett 20-tal gånger, genom ett militärbesök, eller genom inköpta exotiska djur. Före den 8 december 2019 har man inte hittat några spår i Kina, men det finns bevisade spår i Europa sedan mars 2019, och spår i USA sedan flera år tillbaka. Marknaderna i Kina är renare och bättre skötta än de svenska. Själv tror jag USA regimen vet var smittan kom ifrån, dom har hårdnackat vägrat samarbete, mörkat allt, och gått till det extrema för att dölja vad som hänt.

     • Precis. Endast en enda plats har man hittills utrett, Kina. Nästa steg borde vara en liknande utredning om USA. USA som källa har mycket stor sannolikhet, dels den helt obefintliga biosäkerheten, otaliga tidigare problem med spridning av virus, och den enorma spridningen av just detta virus. Det pekar mycket klart på att viruset började spridas i USA, men det är inte styrkt – ännu, och USA slåss förstås näbbar och klor för att förhindra att det styrks. Man har inte hittat tillräckligt underlag för att fastställa varifrån COVID-19-viruset kom, sant. Vad man däremot har åstadkommit är att eliminera både Kina som ursprung och Wuhan labbet som ursprung. Inget virus har kunnat identifierats i Kina före 8 december 2019, medan det bevisligen fanns i EU tidigare och sedan åratal i USA. Man letar fortfarande efter antikroppar i blodbanker i Kina. Som det ser ut idag är alltså Kina eliminerat som ursprung, medan USA är nu den främsta misstänkta källan. Sant, anhängarna av Trump-doktrinen kommer alltid att vara besvikna att deras teorier inte bekräftades och kommer at göra allt för att slå hål på alla utredningar som inte är samstämmig med propagandan om ”Kina-viruset”. Inget annat att förvänta sig. Sedan kommer i alla fall jag aldrig att acceptera att titeln ”forskare” missbrukas som någon slags verifikation på att uppgifter är sanningsenliga, korrekta och av kvalitet. Bakom titeln gömmer sig snarare många av världens största bedragare.
      https://qz.com/638059/many-scientific-truths-are-in-fact-false/

  • Det verkar ju som om drabbade inte är värre än tidigare säsong influensa. Så varför denna hysteri som piskats upp av BigPharma med media som verktyg. Det ser i alla fall ut som det gäller att tjäna snabba pengar.

   • Om Coronapandemin.. Mikrochips under huden..
    https://www.veteranstoday.com/2021/04/14/under-skin-microchip-for-covid-pentagons-iniectable-hydrogel-almost-ready/

    Den pensionerade översten Matt Hepburn, en läkare från infektionssjukdomar i armén som ledde DARPA:s svar på pandemin, visade CBS:s undersökningsgrupp ”60 minuter” på söndag kväll en vävnadsliknande gel, utformad för att kontinuerligt testa ditt blod.
    Den gröna gelén, som visas för journalister i laboratoriet, innehåller ett mikrochip som upptäcker när kroppen är infekterad, förklarade han för reportern enligt Daily Mail, Russia Today och flera andra internationella medier.
    Teamet på Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) har arbetat i flera år med att förebygga och avsluta pandemier. De bedömer frågorna och kommer med geniala lösningar, som ibland framträder mer från en science fiction-roman än ett arbetslaboratorium.
    Du lägger det under din hud och det som säger dig är att det sker kemiska reaktioner inuti kroppen, och den signalen betyder att du kommer att få symtom i morgon, förklarade han.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here