Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT?

16
1615

Lyssna på tal av Staffan Dahllöf, frilansjournalist som undervisar i EU-rapportering vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) i Aarhus. Från mötet 9 oktober på ABF

Assange och hoten mot yttrande-och pressfriheten

Program

Peo Österholm, journalist, författare, riksspelman, inblåsning
Helene Bergman, journalist, författare
Håkan Julander, Brev till riksdagsledamöterna från Stödkommittén
Staffan Dahllöf, frilansjournalist, undervisar i EU-rapportering vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) i Aarhus
Erik Halkjaer. ordf. Reportrar utan gränser
Jan Hammarlund, sångare
Håkan Julander, skådespelare, regissör, läser nyskriven dikt
Arne Ruth, mångårig chefredaktör DN
Moderator, Sigyn Meder

Inspelat av Franz Smidek 

Läs talet även här.


Arrangörer. Stödkommittén för Julian Assange i samarbete med Teater Tribunalen, Folket i Bild Kulturfront/Stockholm (avdelning 5), IrakSolidaritet,
Sveriges Fredsråd, Diem 25 Stockholm

Staffans Dahllöfs tal


EU:s ministerråd, i det här fallet utrikesministrarna, beslutade i mars om ett förbud mot att sända, underlätta eller att på annat sätt bidra till sändning av innehållet från RT (tidigare Russia Today) med redaktioner i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien liksom Sputnik. Svartlistningen utvidgades i juni med Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 och TV Centre International.
I beslutet som är en förordning, direktverkande EU-lag, kan man läsa att förbudet är utformat *”i enlighet med de grundläggande fri- och rättigheter”,*och därför *”hindrar dessa åtgärder inte dessa mediekanaler och deras personal från att utgöra *(!)andra aktiviteter i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer.” Forskning ska nog förstås här som en dålig översättning av journalisttermen research som betyder undersöka och förbereda men som sällan kan jämställas med akademisk forskning.
På en fråga ställd till kulturminister Jeannete Gustafsdotter (s) svarar en pressmedarbetare vars namn jag utelämnar här på vägnar av departementet:
”Satellitoperatören SES har avslutat sina tjänster. Inga ryska tjänster faller längre under svensk jurisdiktion. Inga tillstånd har återkallats inga andra åtgärder vidtagits. Inga särskilda frågor har uppkommit vad gäller tolkning eller införande.”
Det kan ju på sätt och viss förefalla lugnande.
Men:
”Vid behov agerar rättsväsendet aktivt vid påstådda överträdelser. Polismyndigheten har i dagsläget inte några stängda eller pågående förundersökningar. Andra brottsbekämpande myndigheter har inte någon information att dela med sig av.”
Det är möjligen också lugnande, men inte helt.
När rådsbeslutet var helt färskt frågade jag i rådets generalsekretariat i Bryssel hur begreppen ”underlätta eller på andra sätt bidra till” ska förstås. Är det nu straffbart att citera innehåll från RT på sociala medier som Twitter.
Svaret löd, också här från en icke namngiven tjänsteman:
I guess the re-tweeting of broadcasted material falls into this category.”
På samma fråga ställd till minister Gustafsdotter svarade departementet:
”Överträdelser av ett förbud i en EU-förordning om ekonomiska sanktioner är straffbara. Bestämmelser om detta finns i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i högst 4 år. Ringa brott medför inte ansvar
Här anar man, försiktigt sagt en betydande elasticitet, i varje fall så länge ringa brott inte är närmare definierat.
Departementet, återigen i form av en kommunikationsmedarbetare, försäkrade vidare:
”Dessa åtgärder påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.”
Och:
”För innehåll som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen gäller dess bestämmelser om yttrandefrihetsbrott. I övrigt kan Brottsbalkens bestämmelser vara tillämpliga. Det går inte att i förhand att avgöra vilken lagstiftning eller brottsrubricering som skulle kunna bli tillämplig. Det görs utifrån den sändning eller det tillhandahållande vars innehåll ska prövas.”
Alltså: Vid ringa brott inget straff. Vid brott som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen är det den som gäller, det vill säga juryförfarande, censurförbud och ingen möjlighet att överklaga friande dom.
Det vill säga, menar jag, man kan inte både följa rådsbeslutet och svensk grundlag.
Men, vän av ordning och reda med kunskap om EU-lagstiftning kan undra: Går EU-rätt inte före nationell lag?
Jo. Det finns det talrika domar om – från EU-domstolen – och det är också något av de första som intresserade möter på webbsidor i ämnet.
Men.
Fullt så enkelt är det inte med grundlagar, eller medlemsländernas konstitutioner.
Regeringsformen, en annan av Sveriges fyra grundlagar säger i 10 kap. 6 § att beslutanderätt kan överlåtas till EU bara så länge som principerna för statsskicket inte rörs.
Så här står det under en egen rubrik:
Överlåtelse av beslutanderätt inom EU-samarbetet
6 § Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”
Så vitt jag vet har detta inte prövats på allvar i Sverige, bland annat för att Sverige till skillnad från många andra länder inte har en författningsdomstol. Det har i sin tur sin historiska förklaring, och det finns goda argument för att inte ha en sådan – som jurister inte ska stå över folkstyret. Men i mötet med EU-rätten blir avsaknad av svenskt författningsskydd problematiskt.
I Tyskland har frågan om landets författning är förenlighet med EU-rätten prövats många gånger, närmast som en fast rutin. Resultatet har hittills varit det går an, alltså ingen direkt konflikt, men med upprepade tyska markeringar att till syvende og sidst gäller tysk grundlag. Den tyska författningsdomstolen anser sig vara kompetent till att pröva EU-domstolens avgöranden.
I Danmark slog Højesteret (danska HD) fast i Maastrichtdomen 1997 att vid osäkerhet om skydd för fri- och rättigheter är det dansk grundlag som gäller. Dansk grundlag har i övrigt ett mycket klart uttalat censur- och distributionsförbud.
Så vad bör göras?
Anders R. Olsson en allt för tidigt bortgången kollega skrev en lärobok Tryckfrihet & yttrandefrihet 1992. Han misstänkte att bokens register i lagens mening var ett personregister och anmälde sig själv till det som då hette Datainspektionen, idag Integritetsskyddsmyndigheten. Lagen den gången var Datalagen, senare avlöst av PuL (Personuppgiftslagen) som i sin tur blev avlöst av den nu gällande dataskyddsförordning (GDPR).
Datainspektionen avslog hans begäran att skriva en bok på dator, vilket han redan hade gjort. Anders blev den förste och hittills enda författare som förbjudits att göra så – ända till regeringen påminde Datainspektionen om att Sverige har grundlagar, vilket Datainspektionen uppenbarligen inte hade förstått. Förbudet upphävdes.
Så:
Om alla närvarande här samlar upp nyheter, citat eller annat från något av de bannlysta ryska medierna, till exempel via VPN, och därefter förmedlar det funna på sociala medier som Facebook, Twitter eller annan plattform, och samtidigt anmäler till polisen vad man har gjort…
Eller ännu bättre:
Om de ledande mediehusen Schibsted, Bonnier, Stampen, Gota Media och public service som SR, SVT, TV4 och mediaorganisationer som Journalistförbundet, Utgivarna och andra gör det samma, så kan polismyndigheten får anledning att inleda de förundersökningar som ännu inte gjorts och så kan vi Justitiekanslern som är åklagare i tryckfrihetsmål att ta ställning och så småningom få klargjort vad som väger tyngst; EU-förordningen 2022/350 eller Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.
För det kan det väl inte råda någon tvekan om?
Föregående artikelBlinken förklarar målet för USA:s politik för dominans i världen
Nästa artikelVem var USA:s förre utrikesminister Colin Powell? Bara en duktig, ”sympatisk” militär och diplomat?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Visst påminner det om transportförbudet, som infördes av samlingsregeringen, mot kommunistiska partiets press, (SKP) Ny Dag, från den 21 mars 1940 till den 26 mars 1943. Det gällde även Arbet-artidningen, Norrskensflamman och Sydsvenska Kuriren. Alltså 3 års transportförbud, bara ett naziblad : Sverige fritt, drabbades. Inte bara med statliga kollektiva transporter, riksdagen skärpte och lade till motorfordon i enskild trafik.

  Tidningen fick inte ens visas öppet med 1/8, på gatan, som blev åtalat och fällt, 1941, juli, som påminner om nazismens judeförföljelser, den gula stjärnan, fast åt andra hållet, judarna skulle ställas ut och stigmatiseras, kommunisterna tystas med statligt finurligt övervåld, för det var enda kommunistpartiet i Europa som var fritt, och kunde utge en press, det orsakade i Berlin, att RFSS/Himmler och Gestapo, Reinhardt Heydrich, Interpol, inte kunde sova lugn, utan man bearbetade Sveriges Hestapo, att förfölja partiet Men vilken evig ära i Sverige att ha såna fiender !

  Däremot fick Nazitysklands krigsmakt, använda Statens Järnvägar, godtyckligt för 2 miljoner tyska soldater, krigsmateriel, samma tid 1940-1943, de som ockuperade och plundrade Norge, arkebuserade motståndsfolk, fick åka i första klass. (Läs: Erik Veum: Det svenske sviket : 1940-1945.) Det fanns ingen tjusig frivilligkår till Norge, ingenting, bara svenska Gestapometoder mot flyktingar, fina traditioner.)

  Den som lagstiftade om transportförbundet var justitieministern från Bondeförbundet, (idag centern) K.G. Westman, fina traditioner, den som skötte om tysktågen, var Gustaf Andersson i Rasjön, då folkpartiledare (idag Liberalerna) och kommunikationsminister. Vi ser ju även idag hur
  Liberalerna gärna går till handa , för Sverigedemokraterna, även om de kivas och sprattlar,
  för galleriet, som fiskar i ett nät, men ingen skillnad mot 1940. Men som Annie gjort, centern har lärt sig något av sitt odemokratiska förflutna, K.G. Westmans, alltid något.

  EU har blivit som vi trodde, en hybrid av Sovjetunionens och Goebbels ”Reichsbau´s”, värsta sidor, därför så många befarade detta mönster, skulle gå igen, EU saknar respekt för demokrati, man odlar egna historiska mytbyggen, producerade i Tallin och Warszawa, inte vill vi ha med balter och polacker att göra, om vi kan slippa. Oförskämt av EU-patrasket att behandla vuxna svenskar som barn, det skall de få igen med ränta !

  Men vi skall minnas detta för framtiden, hur fort det gick , att utforma EU-fascismen, och krigs-hetsen, och det är ju EU (och liberalen P.M. Nilssons : Newsmill) som skapat Sverigedemokraterna, som hämtat sina metoder från det gamla fascistklerikala katolska Europa, allt med EU-stöd. Så föll gamla borgerliga Sverige även, och fallet blev tungt, rakt in i Nato, ur askan – i elden. Det var EU
  det – vad Nato kan åstadkomma är betydligt farligare och oförutsebart.

 2. Nej, att censurera de ryska medierna för mig som svensk medborgare är inte förenligt med min rätt att själv välja mina informationskällor. Jag är en fullvuxen och myndig person och råkar dessutom vara (pensionerad) journalist, så jag är ganska upprörd. Att ha tillgång till ryska medier är nödvänidigt för att kunna skapa sig en sammamhängane bild av världen och relationer mellan människor och stater. Har för mig att journalistförbundet har protesterat men orkar inte kolla det just nu.

  Intressant med jämförelsen med transportförbudet mot kommunistisk press under världskriget. Också en form av censur. Det gick ju så långt att Norrskensflammans hus i Luleå brändes ner och fem männniskor brann inne – två av dem barn. Stadsfiskalen och en medlem av Norrbottenskurirens redaktion plus några officerare och en menig deltog i mordbranden. Det blev också en rättsskandal. De dömdes för ”skadegörelse på annans egendom”. De mördades anhöriga fick inget ekonomiskt skadestånd. Mina föräldrar kände de mördade och deltog i begravningen.
  Allt tystades ner och jag träffade aldrig någon människa utanför de kommunistiska kretsarna som kände till det. Möttes alltid av stor förvåning när jag berättade.
  I dagens läge är jag beredd på att vad som helst kan hända.

  • Jag kommer inte in på min tidigare blogg Jinge.se ”Sidan fungerar inte. jinge.se kan för närvarande inte hantera förfrågan.
   HTTP ERROR 500” Tänkte ta fram en artikel där jag skrev om attentatet på Norrskensflamman. (Kommer ej in på mitt Facebookskonto nu och var i somras avstängd från att kommentera på ”Ifrågasätt” i DN fram till och med valdagen pga konspirationteori. Hade dessförinnan fått in 900 av 1000 insända kommentarer, och har svårare att få in något nu).

   Hade en av förövarna mot Norrskensflamman som kompanichef då jag gjorde lumpen en sommar på I 19 i Boden, Sveriges då största regemente.

   På styrelsemöte i Stockholmsavd i FIB Kulturfront igår kväll beslöt vi att ansöka om ett litet seminarium på Socialistiskt Forum 26/11 ”Media – maktens mäktiga megafon!?”

 3. Ja, I19 är ökänt för finlandsfrivilliga, från 1918 till 1944, kaptenen Svanbom döm-des 1940 för Flamman.Men, Anders blev inte fänrikarna avsatta i försvaret, de satt
  ju inne till 1945, en hade gått i Palm-grenska skolan i Stockholm.

  Men ordf. i Stockholms stadsfullmäktige
  och folkpartiets Stockholmsavd., Paul
  Wretlind, förekom som inblandad, och
  även G. Lundqvist, i Statens informations-styrelse, (SiS), Hammarskjölds polare i STF, hade hört om planeringen, chefen Nordiska museet, Andreas Lindblom, m.fl.
  Det pratar inte liberalerna om, men de är
  pragmatiska, då som nu, Flamman eller
  Åkesson. Partiet har aldrig varit inblandat
  i någon brottslighet, det var inte den typen
  av personer som var medlemmar, däre-mot har svenska staten, polisen begått många brott mot kommunisterna och vänstern.

  Senare ÖB, den strame, Stig Synnergren, då löjtnant fanns i samma officerskår, 1940, han blev ju sen socialdemokrat, inblandad i IB.

  Så repressionen finns kvar, och EU blir
  mer totalitärt, den som såldes som ett
  ”fredsprojekt” trots dess pågående kolonialkrig, Indokina, Algeriet, då vi i Sverige länge höll för näsan för både EU och Nato, och i Ukraina är ju EU en av anstiftarna, från 2014, helt inriktat på att
  kriga med Ryssland, som Nato, men det
  fanns en civil + handel, betoning med EU.

  Bra att EU demaskerats. USA ville ju till varje pris krossa axeln Berlin-Moskva, som var ett hot mot USAs intressen i Europa, det har man nog lyckats med,
  krönt av sprängningen av Nordstream.
  Undrar vad de tänker i Tyskland, att USA
  satt deras ekonomi i fara, det klarnar väl
  i vår. Framtiden är okänd, med England i
  kaos och Tyskland stukat. Yankees – Go home!

 4. […] Del 3. Medieoligarkerna i världen och i Sverige. Fria kritiska ryska media – finns de? Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT… Hur mina inlägg i debatt i DN censureras och hur yttrandefrihet kan strypas. Pentagon förbereder […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here