Gui Min Hai, ASAP Rocky och andra fall: Hur Sverige statsminister och regering ingriper i rättsväsendet och i andra länders politik.

5
3239

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Apropå att lägga sig i rättsväsendet i andra länder… Ingen ändring är märkbar. Vilket utrikesminister Ann Lindes agerande visar. Avsätt utrikesminister Ann Linde! Bra ide?!


ASAP Rocky och andra fall: Hur Sverige statsminister och regering ingriper i rättsväsendet och i andra länders politik.

 

Denna artikel har publicerats av professor Marcello Ferrada de Noli, chefredaktör för The Indicter. Mycket aktuell och tankeväckande tycker jag som översatt den, något nedkortad.

Pofessor Marcello Ferrada de Noli.

The Indicter: ASAP ROCKY CASE: NOT TRUE THAT SWEDISH PRIME MINISTERS OR OTHERS AT GOVERNMENT DON’T INTERFERE ON THE ‘JUSTICE SYSTEM’

 


ASAP Rocky-fallet. Inte sant att Sveriges statsminister och regering inte ingriper i rättsväsendet.

När USA:s president Donald Trump bad Sveriges statsminister Stefan Löfven att ”behandla amerikaner rättvist” – med hänsyn till situationen för ASAP Rocky – innehöll statsministerns svar dessa två anmärkningsvärda uttalanden: ”I Sverige är alla lika inför lagen,” och ”Regeringen får inte och kommer inte att försöka påverka det rättsliga förfarandet, som nu pågår.”

I ovanstående uttalande ska nog ordet ”är” istället läsas som ”borde”. För, som vi kommer att se nedan, motsvarar dessa uttalanden inte verkligheten i det svenska rättssystemet. Inte heller för den aktiva rollen som regeringen – inkluderande direkta ingrepp av den svenske statsministern för att försöka gynna en viss politisk eller ideologisk kurs i ett aktuellt rättsfall.

Det kollektiva svaret från Sveriges politiska eliter och media i detta fall kanske bättre förstås mot bakgrund av uttalanden om Donald Trump redan innan han valdes, och i eliternas starka engagemang för Hillary Clinton.

Ett exempel är inblandningen från statsminister Stefan Löfven i den amerikanska valprocessen kring hans besök i USA. Enligt Svenska Dagbladet, sa han ”att risken för att Trump kan bli USA: s president gjorde honom orolig, och att han hoppades på det demokratiska partiets kandidat Hillary Clintons seger ” sa han Löfven mitt under den amerikanska presidentkampanjen (medan Putin inte la sig i). Löfven upprepade detta omedelbart efter att Trump hade valts.Även om detta aldrig uppmärksammades i USA, har dessa officiella ståndpunkterna säkert bidragit – i ett land som kännetecknas av starkt geopolitiskt samförstånd och lågt ifrågasättande av pressen – till att Trump betraktas som ”unikt impopulärt i Sverige”. Åtminstone enligt en undersökning på uppdrag av Sveriges Radio som visade ”Åttio procent av svenskarna ogillar USA: s president Donald Trump”.

Den svenska russofobiske politikern Carl Bildt skrev i Washington Post ”Jag var Sveriges statsminister och nej, Trump, jag kunde inte heller ha befriat ASAP Rocky”. Han skrev också ”Det finns säkert länder runt om i världen där rättsväsendet är lite mer än ett instrument för den styrande styrkans godtyckliga makter och där det politiska ledarskapet kan skicka människor in och ut ur fängelset efter eget gottfinnande. Sverige är absolut inte ett av dessa länder”.

* Men Carl Bildt borde påminnas om att han var utrikesminister då FN fördömde Sverige för att ha brutit mot det globala tortyrförbudet för dess engagemang i CIA: s extraordinära hantering av flyktingar som först hölls som fångar i Sverige. Det var fallet med de svenska myndigheternas hemliga samarbete vid USA:s transport av Mohammed al-Zari för tortyr i Egypten – vilket helt ifrågasätter Sveriges rättssystem.

* Och Carl Bildt var utrikesminister då USA:s regering bad alla länder som deltog – under amerikanskt befäl – i den militära ockupationen i Afghanistan, att åtala Julian Assange. Och Sverige gjorde det. Dessa fakta förnekar med eftertryck de pompösa, liksom vilseledande, svenska förklaringarna om ”icke-inblandning” i frågor som tillhör rättssystemet. Det är inte sant att svenska statsministrar eller andra i regeringen inte blandar sig i Sveriges rättssystem.

Nedan några exempel på hur dessa svenska myndigheter blandade sig i det rättsliga målet mot Julian Assange.

* Den 11 februari 2011 uttalade statsminister Fredrik Reinfeldt i tidningen DN (och Aftonbladet) att Julian Assange hade åtalats. Han fortsatte sedan att inta en ståndpunkt som var partisk till förmån för kärande i fallet. Det var inte bara en politisk inblandning i ett pågående fall, utan den baserades också på osanning. Julian Assange har inte åtalats. Uttalandet från statsministern var ”Vi har ett oberoende rättsväsende som också i detta fall handlade enligt svensk lag. Man har till och med offentligt åtalat Julian Assange på anklagelser om våldtäkt ”. Och ”Jag kan bara beklaga att kvinnors rättigheter och ställning väger så lätt när det gäller denna typ av frågor.

Den 15 augusti 2012 sa dåvarande svenske socialministern Göran Hägglund till tidningen Expressen: ”Assange är en mycket feg person som inte vågar konfrontera anklagelserna mot honom”. Och han tillade: ”Om han gjorde de saker han anklagas för, tror jag att man kan kalla honom ett lågvattenmärke (a lowlife). Han verkar vara ett eländigt vrak. ”Dessutom har gripandet i Sverige av den Grammy-nominerade amerikanska konstnären ASAP Rocky återigen gjort två andra svenska idiosynkratiska inslag relevanta på den internationella arenan :a) Den selektiva orättvisan i det svenska rättssystemet på ideologiska och / eller etiska grunder [redan kommenterat i inlägget ”Beror svensk rättvisa på vem som anklagas?”, och b) Det extremnationalistiska samförståndet i utrikespolitiska frågor. Jag har tidigare kommenterat dessa frågor [Se kapitel ”Analys av det svenska fenomenet med politiskt samförstånd”, sidan78 i min bok Sweden VS. Assange. Gratis nedladdning].

 

Relaterat
Stöd visselblåsaren Chelsea Manning för yttrandefrihet! Mot politisk juridik i USA: Trumps ASAP-Rocky-mail & åtal mot Assange och Manning!
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli: Brottet som ASAP Rocky står åtalad för höjer hans kredd.


In English.

When the U.S. President Donald Trump asked Sweden’s Prime Minister Stefan Löfven to “treat Americans fairly” –alluding to the situation of ASAP Rocky– the reply of the Swedish PM produced these two remarkable statements: “In Sweden everyone is equal before the law,” and “The Government is not allowed, and will not attempt, to influence the legal proceedings, which are now ongoing.”

In the above Swedish statements, “is” it has instead be read as “should”.

For, as we will see below, those statements do not correspond to the reality of the Swedish legal system. Neither to the the active role of government –inclusive via directly interfering exercised by a Swedish prime minister– in trying to favour a certain political or ideological course in a current legal case.

The collective response of Sweden’s political elites and media in this case, might be better understood in the bias adopted against Mr Donald Trump even before he was elected, and in the strong commitment of those elites to the geopolitical model offered by his opponent in that election, Ms Hillary Clinton. One example is the factual interference by PM Stefan Löfven in the U.S. election process around his visit to the U.S., when, according to Svenska Dagbladet, “he added that the risk that Trump may become U.S. president made him worried, and that he hoped for the victory of the Democratic Party candidate Hillary Clinton”. “I mean that the best for the U.S. and the world is if Hillary Clinton become president”, said Sweden’s PM Stefan Löfven in the middle of the U.S. presidential campaign. Which Löfven repeated immediately after it was know that Trump has been elected.

Although those matters never caught the attention in the U.S., those officials positions have certainly contributed –in a country characterized by strong geopolitical consensus and low questioning endeavour by the press– to Trump being considered “uniquely unpopular in Sweden“. At least according to a poll commissioned by Swedish Radio, and where this State-owned broadcast concluded that “Eighty per cent of Swedes dislike US president Donald Trump”.

Moreover, the Swedish Russophobic politician Carl Bildt –who using the medial opportunity given by the ASAP Rocky case reminds via the Washington Post’s heading “I was Sweden’s prime minister and no, Mr. Trump, I could not have freed A$AP Rocky either”, further develops:

“There certainly are countries around the world where the judiciary is little more than an instrument of the arbitrary powers of the ruling strongman, and where the political leadership can send people in and out of prison at their discretion. Sweden is most certainly not one of those countries.”

Of course. He would neither free Nelson Mandela if he could have the possibility. For “niggers are niggers“, and as he said, “a Swede is a Swede and a jew is a jew”.

But about “political leaderships send people in and out of prison at their discretion”, Carl Bildt should be reminded that he was the Swedish minister of Foreign Affairs at the time United Nations condemned Sweden for have violated the global torture ban for its involvement in the CIA extraordinary renditions of refugees first held prisoners in Sweden. That was the case of the secret cooperation of the Swedish authorities in the U.S. transfer of Mohammed al-Zari to be tortured in Egypt –totally precluding the legal system of Sweden.

And it was the same Carl Bildt who was minister of Foreign Affairs at the time the U.S. government asked all countries participating –under U.S. command– in the military occupation of Afghanistan, to prosecute Julian Assange. As known, only Sweden complied.

The above facts emphatically deny the pompous, as well as deceptive, Swedish declarations of “non-interference” in matters that belong to the legal system.

It is not true that Swedish Prime Ministers or others at government don’t interfere on the Sweden’s justice system
Here below some examples on how these Swedish governmental authorities interfered in the legal case against Julian Assange

On 11 February 2011, Prime Minister Fredrik Reinfeldt stated in the newspaper DN (and Aftonbladet) that Julian Assange had been indicted. He then went on to take a position that was biased in favour of the complainants in the case. Not only was this political interference in an ongoing case, but also it was based on untruths; Julian Assange has not been charged. The statement by the Prime Minister was:

“We have an independent judiciary which also in this case acted according to Swedish law. One has even public-indicted Julian Assange on allegations of rape”. And, “I can only regret that the rights and position of women weigh so lightly when it comes to this type of questions compared to other types of theories brought forward.”

On 15 August 2012, Göran Haglund, Swedish Minister of Social Affairs, told newspaper Expressen: “Assange is a very coward person that does not dare to confront the charges against him”. And he added, “If he did the things he is accused of, I think one can call him a lowlife. He seems to be a miserable wretch.”

Besides, the arresting in Sweden of the Grammy-nominated American artist ASAP Rocky has made once again relevant at the international forum two other Swedish idiosyncratic features:

a) The selective unfairness in the Swedish legal system on ideological and/or ethic grounds [already commented in the post “Does Swedish justice depend on who stands accused?”, and

b) The extreme-nationalistic consensus in matters of foreign policy. I have previously commented these issues [See chapter “Analyzing The Swedish Phenomenon Of Political Consensus”, page78 in my book Sweden VS. Assange. Free download].

https://www.dn.se/kultur-noje/nicholas-ringskog-ferrada-noli-brottet-som-asap-rocky-star-atalad-for-hojer-hans-kredd/

Föregående artikelDet militärindustriella, ”Big Pharma” komplexet
Nästa artikelUSA bombar försvarslösa nationer – med gott samvete?

5 KOMMENTARER

 1. Jag läste inlägget men är ASAP Rocky en konstnär??
  Det jag läst är att han är rappare (en musik(!) jag bara inte tål). ”Rappare” borde väl vara för dagens unga en efterföljare av rockare som idag mest lyssnas av äldre (!) människor. Artist borde väl ändå vara den rätta benämningen på ASAP Rocky?

 2. Intressant också ”en undersökning på uppdrag av Sveriges Radio som visade “Åttio procent av svenskarna ogillar USA: s president Donald Trump”.”

  Är verkligen statens propagandamaskineri så effektivt eller försöker staten bara lysa med sitt självförtroende? Det har hänt förut, vem minns inte parollen ”Sveriges beredskap är god” vid inledningen av Andra Världskriget?

  Jag tillhör i varje fall inte de ”åttio procenten” men det kanske beror på jag tillhör fel ”klass”?
  Om jag tillhört politikerklassen hade det säkert varit annorlunda då man där, enligt min uppfattning, måste ha vissa ”grundläggande värderingar” för att överhuvudtaget bli accepterad och undvika bli uthängd av SVT Public Service och andra medier som från bevakare istället blivit den verkliga påtryckaren för att påverka de politiska besluten. Både de direkta och indirekta som till exempel svenska folkets inställning till den amerikanska presidenten Donald Trump.

 3. Om Stockholms skiljenämnd.
  En av tvisterna mellan ukrainska Naftogaz och ryska Gazprom, avgjordes till förmån (ca $2 biljoner) för Naftogaz med motiveringen, bl annat att Ukraina hade (det har de fortfarande!) dålig ekonomi. I samma veva läste jag i någon tidning (möjligen DN?) att Porkyshenko tackade Löfven för Naftogaz segern i tvisten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here