DN Debatt. ”Sveriges anslutning till Nato kräver en grundlagsändring”

3
1575

 

Denna viktiga artikel publicerades bakom en betalmur 27 juli på DN DEBATT Ingen replik fram till idag på morgonen. Stefan Lindgren har tidigt och konsekvent framfört liknande synpunkter på Nyhetsbanken och i sin utmärkta bok ”Dö för Nato?” https://www.globalpolitics.se/bokslapp-do-for-nato/

https://www.dn.se/debatt/sveriges-anslutning-till-nato-kraver-en-grundlagsandring/

Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal i Luxemburg.  Foto: Alexander Mahmoud

Frågan om Sverige och Nato är historiskt, och beslutet måste vara klanderfritt från ett konstitutionellt perspektiv. I stället har regeringen och riksdagen vänt ut och in på regeringsformens tionde kapitel.

Godkännandet av Natofördraget med ett enkelt riksdagsbeslut, om än med kvalificerad majoritet, är djupt problematiskt, skriver Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal.

Det är därför grundlagsändringar ska ske genom två likalydande beslut i riksdagen med ett mellanliggande val eller genom en beslutande folkomröstning. Vi kan därmed i allmänna val rösta på ett av de partier som ställt sig bakom ett vilande grundlagsförslag. Det ska finnas tid för information och debatt inför sådana viktiga beslut, och om någon inte delar riksdags­majoritetens uppfattning i frågan kan de välja att lägga sin röst på någon annan, och därmed ändra riksdagens sammansättning inför den andra om­röstningen.

Utanför EU-samarbetet kan beslutanderätt som direkt grundar sig på grundlagen och som avser förvaltningsuppgifter eller ingående av internationella överenskommelser i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete enligt 10 kap. 7 § regeringsformen (RF).

Frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag eller frågor om begränsning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter får över huvud taget inte överlåtas enligt denna bestämmelse.

Om en sådan överlåtelse av beslutanderätt inte är möjlig till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, hur kommer det sig att de konstitutionella förutsättningarna för överlåtelse av beslutanderätt inom ramen för Sveriges godkännande av Nordatlantiska fördraget och tillhörande avtal (Natofördragen) förbigåtts av tystnad?

Förklaringen är enkel: såväl regering som riksdag har i samband med Sveriges Natoansökan mer eller mindre vänt ut och in på regeringsformens tionde kapitel med motiveringen att uppgiften att hålla gränsen, försvara riket och möta ett väpnat angrepp mot Sverige inte direkt grundar sig på vår konstitution.

Enligt regeringens proposition om Sveriges anslutning till Nato är nämligen myndigheten Försvarsmaktens uppgift att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och hindra kränkningar av svenskt territorium en utpräglad svensk förvaltningsuppgift. Det är inte, enligt regeringens uppfattning, en uppgift som direkt grundar sig på regeringsformen.

Av detta drar regeringen den felaktiga slutsatsen att det rör sig om förvaltningsuppgifter som det enligt 10 kap. 8 § RF – den så kallade slasktratten för ingående och godkännande av internationella överenskommelser – är möjligt att överlåta till Nato eller till främmande makt med ett enkelt riksdagsbeslut.

Den konstitutionella analysen av regeringens egna makt­befogenheter som direkt grundar sig på regeringsformen lyser emellertid med sig frånvaro.

Enligt regeringens proposition om Sveriges anslutning till Nato är nämligen myndigheten Försvarsmaktens uppgift att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och hindra kränkningar av svenskt territorium en utpräglad svensk förvaltningsuppgift.

Riksdagens utrikesutskott menar att 10 kap. 8 § RF ska tillämpas när det gäller ändringar i lagen om operativt militärt stöd eftersom beslutet avser överlåtelse av myndighetsutövning till en annan stat. Enligt utskottet ska beslutet fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de röstande, och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget i enlighet med 10 kap. 6 § andra stycket RF.

Det är i kristider våra grundlagar prövas. Vår yttrandefrihet och långt­gående mötes- och demonstrationsfrihet, liksom svenska myndigheters grundlagsfästa självständighet i förhållande till den verkställande makten i enskilda fall, ifrågasätts såväl i Ankara som av gatans parlament i Bagdad.

Dessa befogenheter kommer i framtiden att underställas de förpliktelser och den befälsrätt som följer av Natofördragen.

Såväl Magdalena Anderssons (S) som Ulf Kristerssons (M) regering har gjort långtgående ansträngningar att möta de skiftande krav och anspråk som framtida Natoallierade har ställt på Sverige. Det finns dock en yttre gräns för en eftergiftspolitik som ytterst syftar att säkerställa vår kollektiva säkerhet: nämligen de regler, de principer och de fri- och rättigheter som följer av Sveriges konstitution.

Ytterst handlar nämligen Sveriges anslutning till Nato om skyddet för demokratiska värderingar och om den ömsesidiga solidaritetsförpliktelse för vilka det svenska folket är berett att regering och riksdag ställer svensk trupp under utländskt befäl. Detta är beslut för vilka svenska soldater och sjömän kan komma att behöva betala det yttersta priset.

Svenska soldater.

Det kan därför inte nog understrykas hur viktigt det är att dessa historiska beslut – som jag personligen välkomnar – är klanderfria från ett konstitutionellt perspektiv. Detta är en förutsättning för att de ska åtnjuta en otvetydig och uttrycklig politisk förankring hos det svenska folket.

Enligt min bedömning förutsätter nämligen överlåtelsen av befälsrätt och beslutanderätt till Nato eller till främmande makt en föregående grundlagsändring. Under alla omständigheter bör riksdagens godkänna Sveriges anslutning till Nato enligt förfarandet för grundlagsändringar med två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val.

Föregående artikelUSA:s beväpning av Taiwan är en vansinnig provokation mot Kina!
Nästa artikelKlimatkatastrofen rycker närmare. Är demokratisk socialism räddningen för klimatet och mycket annat?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. NATO skapades av USA i Washington 4 april 1949 med två syften, ett officiellt och ett inofficiellt. Officiellt för att förhindra Sovjets ambitioner att sprida ideologin kommunismen, som USA såg som destruktiv av USAs igen ideologi, kapitalismen och ”demokratin”. Inofficiellt för att beröva Europas statsöverhuvuden möjligheten att fatta egna beslut. Avsikten med NATO var alltså att etablera USAs totalitära makt över Europa. USA ansåg sig, och anser sig fortfarande, vara den exklusiva segrarna i WW2. USAs ockupationstrupper finns kvar i Europa, och utökas just nu.

  Dagens expansion av NATO är i praktiken inget annat än USAs ambitioner att med krigsförberedelser förbereda nästa krig för att erövra först Ryssland och i förlängningen Kina för att plundra dessa nationer på deras naturrikedomar. Dagens Ukraina är ett tydligt praktiskt exempel på USA krigs- och erövringsambitioner.

 2. ”Den i Sverige blockerade nyhetssajten Sputnik International rapporterar att rysk trupp slog ut ett svensktillverkat Stridsfordon 90. Uppgiferna kommer från Intel Slava, den ryska försvarsmaktens Telegramkanal.

  Ryska förband har tidigare förstört stora mängder av den krigsutrusting som NATO-länder stött regimen i Kiev med, inklusive ett flertal tysktillverkade stridsvagnar av typen Leopard.

  Det här var första gången ett exemplar av Stridsfordon 90 (Combat Vehicle 9040) blev en rysk krigstrofé.”

  De sista minuterna för den svenska Stridsfordon 90 vid Donbas slätten syns här: https://newsvoice.se/2023/07/ryssland-stridsfordon-90/

  Mängden västerländska vapen som ”lämnade jordelivet” och ligger begravda i Donbas kyrkogården har blivit synonymt med väldig dålig reklam för det Militär Industriella Komplexet i väst 👎🏾👎🏾👎🏾

  Däremot är det 👍👍👍 för Rysslands dito

  Slutsats: Hur än en allehanda ryssofob anstränger sig så kan hen inte ro på orubbliga fakta om att Rysslands vapen är långt bättre, tillförlitligare och säkrare investering än västs hypade skrot vars livslängd är ett enda slag🤭

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here