Finns bevis om regeringens våld i Venezuela?

55
2171
Michelle Bachelet och Nicolas Maduro. Wikimedia Commons.

På USA:s nationaldag 4 juli och en dag före Venezuelas nationaldag 5 juli kom en rapport från FN, som skarpt kritiserade Venezuelas regering för olika slags övergrepp och tusentals dödsfall pga. regeringsstyrkors brutalitet. Rapporten.

Rapporten har tillbakavisats i viktiga avseenden av Venezuelas regering och andra. Venezuelas regeringen har påtalat 70 felaktigheter. Peter Koening: Venezuela – The Bachelet “Human Rights Lie”. Viktiga uppgifter, bland andra skriftliga uppgifter från Venezuelas regering som lämnats till den ansvariga har utelämnats. Globalresearch: UN Report on Human Rights in Venezuela Faulty by Design. Det har påtalats att över 80 % av dem som intervjuats bodde utanför Venezuela.

Venezuela är sedan länge utsatt för allt hårdare ekonomiska sanktioner som dödat 40 000 människor enligt aktade ekonomer, för försök till statskupp via angriparen USA:s marionett och med 3 mordförsök senaste året på landets valde president. Uppgifter om detta saknas i rapporten om våld i Venezuela.

Jag har publicerat en hel del diskussion om detta i anslutning till denna artikel Venezuela: Trump frustrerad över Guaidós misslyckande.

Jag återpublicerar nu en artikel V Pascualina Curcio Curcio i Resumen Latinoamericano 7 juli, som översatts av Svensk-kubanska föreningen och som presenteras nedkortad, särskilt inledningen om Libyen. Svensk-Kubanska: FN:s Högkommissionär, Michelle Bachelet, avklädd.

I nedanstående artikel plockas FN-rapporten om Venezuela, från FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter, Chiles förre president Michelle Bachelet, ner. Här pekas på vaga, osäkra och svepande formuleringar. Och framförallt, bristen på indikationer, belägg och bevis.

Michelle Bachelet

 


Tyvärr bidrar detta beställningsarbete från Washington och OAS till skärpt polarisering och är ett direkt slag mot strävanden till försoning. Och det är förmodligen det som är meningen.

USA har tagit till vana att politisera och utnyttja mänskliga rättigheter som en ursäkt för att invadera och kränka suveräna länders självständighet.

FN-systemet har blivit eftergivet genom dunkla tal och utan att ta ställning för, eller kräva respekt för, internationell rätt. Därmed har man släppt efter gentemot USA och intressena hos storkapitalet. Det har medverkat till krig. På ett skamligt sätt har FN slutit upp bakom lögner och manipulation. I praktiken har det blivit medskyldigt.

Mänskligheten fortsätter att vänta på bevis för massförstörelsevapen i Irak. Mänskligheten fortsätter att vänta på belägg för uttalandena från FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter, Navy Pally vars uttalanden[och bevisade felaktigheter] 2011 ledde till den katastrofala militära interventionen i Libyen. Förevändningen? Att skydda mänskliga rättigheter.

Den nuvarande Högkommissionären, Michelle Bachelet, har i samma stil som sin företrädare Navy Pally släppt en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Venezuela.

Felaktigheter, avsaknad av verifierade eller verifierbar information, full av fel, utelämnanden och falskhet. Här saknas den exakthet och seriositet som krävs i denna typ av rapporter vars resultat riskerar inte freden enbart i Venezuela, utan i hela Amerika.

Vi ska inte använda denna artikel för att belysa att Bachelets rapport är partisk genom att det enbart använder information från oppositionen och ignorerar officiella data och rapporter från organisationer som Fundalatin. Det har redan skrivits mycket om det. Vi ska inte heller peka på bristen av metodologisk noggrannhet i arbetet med att samla in, bearbeta och analysera informationen. Också detta har redan diskuterats.

Vi ska inte heller fokusera på motsägelser från Högkommissionären när hon hävdar att mänskliga rättigheter inte garanteras i Venezuela när FN:s Människorättsråd självt nyligen antog den Universal Periodic Review som landet presenterade och medan FN självt genom UNDP inkluderade Venezuela bland länder med en hög Human Development Index, HDI.

Vi ska inte erkänna att vi är besvikna för att Bachelet inte kraftfullt fördömde de militära hoten från USA eller för att hon inte uppmanar till omedelbart slut på blockaden mot den venezolanska befolkningen eller för att hon inte fördömde uppmaningarna till hat och våld från oppositionen, som resulterat i de fascistiska handlingar som inkluderar att bränna levande människor.

Vi ska inte ens uttrycka förvåning över att hon inte fördömt mordförsöken mot president Nicolas Maduro i augusti 2018 eller kuppförsöket i april 2019, eller invasionsförsöket vid gränsen till Colombia 23 februari 2019 eller försöket att tillskansa sig presidentposten av den självutnämnde Juan Guaidó eller hans försök att skapa en parallell regering eller för att hon inte nämner sabotaget mot elnätet som lämnade venezolanerna utan ström. Kanske är dessa händelser så grova och ökända att hon inte tyckte att de behövde tas med i hennes rapport.

Vi ska inte ens nämna att vi är förvånade över att Bachelet inte citerar Dr. Alfred de Zayas, FN:s oberoende expert för att främja demokrati och en jämlik internationell ordning, som presenterade en rapport efter ett besök i Venezuela 2017. Han slog då i detalj fast betydelsen av det ekonomiska kriget, de ensidiga och skadliga åtgärderna och attackerna mot valutan som avgörande faktorer över vad som händer i landet ekonomiskt och socialt.

Men vi ska för ett ögonblick kräva att Högkommissionären visar belägg och preciserar vart och ett av de allvarliga anklagelserna hon gör i sin rapport. Belägg som venezolanerna och hela mänskligheten förtjänar om de ska respekteras.

Bachelet drog slutsatsen att ”…det finns rimlig anledning att tro att det skett grava brott mot ekonomiska och sociala rättigheter, inklusive rätten till mat och hälsa. Regeringen vägrade att erkänna krisens omfattning till nyligen och vidtog inte rätt åtgärder. Medan den ekonomiska krisen fördjupades började myndigheterna att använda sociala program på ett diskriminerande sätt, baserat på politisk grund och som ett instrument för social kontroll.”

Vi skulle vilja be henne att specificera dessa ”rimliga anledningar” som ledde henne till att ”tro” att ekonomiska och sociala rättigheter kränks. Var finns beläggen för att stödja uttalandet att de rätta åtgärderna inte vidtogs? Och hur bevisar hon den påstådda diskrimineringen i de sociala programmen? Exempelvis, hur förklarar hon att livsmedelsdistributionen från hus till hus i CLAP-programmet diskriminerar på grund av politiska skäl och att det enbart levereras till regeringssympatisörer? Betyder det att de sex miljoner familjer som får livsmedel via CLAP alla är chavister?

Antyder Bachelet att alla de 18 miljoner medborgare som är registrerade i Patria Platform är chavister och att alla gamla som får pensioner genom systemet också är sympatisörer till den Bolivarianska Revolutionen, liksom de sex miljoner familjer som får bonus Hogares de la Patria (bostad från fosterlandet) och de 700 000 havande kvinnor som får en födelsebonus? Kom ihåg att vi är 30 miljoner invånare i landet.

Bachelet säger också i rapporten att ”Venezuela har antagit en serie lagar, politik och praktik under mer än ett årtionde som har begränsat det demokratiska utrymmet och nedmonterat kontrollen över institutioner.” Var finns beläggen för dessa allvarliga anklagelser? Det är viktigt att hon specificerar vilka lagar och politik hon refererar till och att hon bevisar hur det demokratiska utrymmet begränsats i ett land där sju val ägt rum sedan 2013, med deltagande från alla politiska sektorer och oppositionens erkännande av regeringens seger.

Det är viktigt att hon förklarar varför hon intygar att det demokratiska utrymmet begränsats i ett land där – enligt hennes egen rapport – demonstrationer mot regeringen ökat i antal och intensitet sedan 2014: ”det förekom 9 787 protester 2017, 12 715 2018 och 9 715 från 1 januari till 31 maj 2019.”

Eller refererar Högkommissionären till oppositionens vanor, som kännetecknats för att bli allt mindre demokratiska. Som i kuppförsöket 30 april 2019, eller uppmaningar till valbojkott innan presidentvalet 20 maj 2018, eller försöket nyligen att mörda landets president? Om det är detta odemokratiska uppförande som du refererar till kan det vara värdefullt att förklara det i din rapport.

Bachelet fortsätter genom att slå fast: ”Det har tillåtit regeringen att begå flera människorättskränkningar. Tusentals, framförallt unga män, har dödats i påstådda konfrontationer med ordningsmakten under de senaste åren. Det finns rimlig anledning att tro att många av dessa dödade är utomrättsliga avrättningar genomförda av säkerhetsstyrkor, särskilt FAES. Dessa kränkningar kräver vidare undersökning för att avgöra ansvaret mellan staten och enskilda.”

Detta uttalande reser frågor, speciellt som regeringen anklagas för att ha begått ”flera” kränkningar av mänskliga rättigheter. Noggrannhet är oerhört viktigt, liksom stödjande belägg vid dylika påståenden.

Högkommissionären säger att myndigheterna har attackerat en viss mängd människor och att tusentals dödats i operationer från ordningsmakten, samt att det förekommer utomrättsliga avrättningar. Visa belägg, fru Bachelet. Ge oss listan på namn över de tusentals som dödats av säkerhetsstyrkor. Detta är mycket allvarliga anklagelser som borde presenteras utan någon tvetydighet.

Dessutom undrar man varför du släpper ett förhandsbesked i vilket du anklagar regeringen, samtidigt som du erkänner att vidare undersökningar krävs för att avgöra ansvarsfrågan. Det verkar motsägelsefullt och därmed oansvarigt.

Bachelet slår fast att ”Felanvändning av resurser, korruption, brist på underhåll av offentlig infrastruktur och grov brist på investeringar har resulterat i brott mot rätten till en adekvat levnadsstandard som beror på kollaps av offentlig service som offentlig transport, tillgång till elektricitet, vatten och naturgas.”

Visa belägg, fru Bachelet, på att felanvändning av resurser, korruption och brist på underhåll är orsaken till kränkningarna för en rimlig levnadsstandard. Vi nekar inte till att det finns korruption i Venezuela, men bevisa att det är orsaken. Bevisa att det inte är det ekonomiska kriget, attacken på över nio miljarder procent mot vår valuta sedan 2013, den finansiella blockaden och sabotagen mot offentlig service som orsakar dess ”kollaps”.

Bachelet säger att det finns ”en ökning i förebyggbar mödradödlighet som uppskattningsvis till 20 procent kan kopplas till osäkra aborter.” Och ”Nationella Sjukhusöversikten (2019) kom fram till att 1 557 dog på sjukhus mellan november 2018 och februari 2019 på grund av brist på förnödenheter i sjukhusen” och att ”kränkningarna av rätten till hälsa är resultatet av regeringens misslyckande att bemöta dess huvudsakliga skyldigheter, vilka inte får förnekas. Kränkningarna knutna till grundläggande åtaganden kan kopplas till en generell brist på tillgång till mediciner och nödvändiga behandlingar, förfallet av sjukhus, kliniker och kvinnokliniker.”

Det är viktigt att Högkommissionären bevisar det hon säger. Det då enligt information från regeringen så har mödradödligheten gått ner med 13,76 procent mellan 2016 och 2018. Vidare är det nödvändigt att hon presenterar belägg för att 1 557 personer dog på sjukhus på grund av brist på förnödenheter. Som läkare borde hon veta att dödsfall inte skattas utifrån enkäter utan utifrån fakta. Och när du ändå håller på, bevisa att bristen på mediciner beror på att regeringen inte uppfyller sina skyldigheter, och att det inte beror på den finansiella blockaden och det kommersiella embargot som har gjort det allt svårare att importera mediciner och medicinsk utrustning liksom varor för tillverkning av dessa.

Högkommissionären insisterar och hävdar att ”Antalet människor som tvingats lämna Venezuela har ökat drastiskt sedan 2018. Det har ökat till över fyra miljoner fram till 6 juni 2019. Colombia ger skydd till det största antalet personer, följt av Peru, Chile, Argentina, Ecuador och Brasilien.”

Fru Bachelet, bevisa att det finns fler än fyra miljoner människor som lämnat Venezuela. Låt oss berätta för dig i förväg att det kommer att bli svårt om du inte vill motsäga siffrorna som FN själv släppt. Här uppges att nettomigrationen till Colombia, Peru, Chile, Argentina och Brasilien är negativ. Alltså att fler lämnar dessa länder än vad som kommer in där. Om då fler än fyra miljoner människor lämnat Venezuela för att flytta till dessa länder, då betyder det att fler än fyra miljoner lämnat dem. Kan du berätta var dessa påstått över fyra miljoner venezolaner finns.

För att få fred i Venezuela och Amerika, av respekt för mänskligheten, så behöver du inta en seriös och ansvarsfull inställning. Du borde säga sanningen. Vi väntar på att du presenterar bevis.


Jag har i andra bloggartiklar tyvärr haft skäl att rikta allvarlig kritik mot FN för dess partiskhet och för att organisationens ledning i vissa viktiga frågor ej slår vakt om FN-stadgan.

Några tidigare artiklar om detta.
Varför sviker FN:s ledning FN-stadgan och folkrätten i viktiga frågor?;
FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte;
FN:s Ban-ki-Moon tiger om terrorism i Syrien, där USA förstör och dödar civila;
Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic stöder USA:s folkrättsbrott;
FN- rapport: Israel bedriver apartheid – men nye FN-chefen drar tillbaka rapporten!;
Sverige borde kritisera skammens resolution i FN:s säkerhetsråd!;
Hur förbättra FN efter 72 år?

Föregående artikelFrige visselblåsarna Julian Assange & Chelsea Manning. Manifestation i Stockholm lördagen 13 juli.
Nästa artikelNy manifestation i Stockholm till stöd för Julian Assange och yttrandefrihet 13 juli!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

55 KOMMENTARER

 1. Bevis? vem har råd med bevis när neokonservativa, sionister och imperiemedia samt FN organ kan lätt stämpla länder, stater och individer som brottsliga med uttryck som ”rimlig anledning att tro”? Vi lever i en tid där ”mest sannolikt, mest troligt, rimlig anledning att tro, det tyda på” och liknande uttryck tas som bevis. T ex byggde de skandalösa anklagelserna mot Ryssland i fallet Skripal på ”higly” och ”most likely”. Än idag har vi inte sett ett enda bevis! Likaså anklagelserna om kemattacker i Douma ”sannolikt”, ”troligtvis” och ”tyder på”. Än idag har man inte lagt fram bevis för det!

  När det gäller Venezuela, Syrien, Libyen, Iran, Ryssland, Kina mm, så finns det mängder med bevis som pekar på att dessa länder är måltavlor för neokonservativas, sionisternas och västmediers komplott. Bachelets ”rapport” eller snarare påhittade anklagelser är ett exempel på det. OPCWAs anklagelser i fallet Syrien är ett annat. Skripal utgör kanske mallen – sätt igång med en kakofoni av ”högst sannolikt”, ”tyder pop”, ”troligt” och simsalabim börjar folk tro på det.

  • “rimlig anledning att tro”, “mest sannolikt”, “tyder på” och liknande är i stort sett den verktygslåda som återstår för Imperiet, dess vasaller och dess informationstjänst, de vi kallar MSM. När det är så behöver de som utmanar den ”unipolära” världen och vill få den att bli ”multipolär”, Kina och Ryssland, inte frukta sanningen; inte än på en tid i varje fall. Men alla vi som lever inom Västs domvärjo måste aktivt ständigt tillkämpa oss kunskap och förmedla den till andra, MSM:s informationsgrepp är ännu en tid starkt, mycket starkt det visar de flesta av valresultaten i Väst.

   • Maduro ljuger som en häst travar i sitt svar. Tänker inte diskutera all lögnerna i Maduros svar utan koncentrerar mig på två punkter.

    1.”Kan du berätta var dessa påstått över fyra miljoner venezolaner finns.”
    Oavsett hur många som lämnat Venezuela så ser jag med egna ögon resultatet. De ligger tiotusentals venezolaner och sover i parker, på gatan och på stränderna i Santa Marta där jag bor, ungefär 20 mil från gränsen. Jag ser dem från mitt fönster just nu. Ett antal övernattar i min port varje natt. I bästa fall har de en skitig madrass att sova på och när det regnar är det inte roligt för dem. De lagar mat, gör sin toalett och tvättar sig på gatan. De är fler och fler för varje dag. Mord, prostitution och rån har ökat dramatiskt. Polisen har fått förstärkning med 300 poliser från Bogota för att kunna reda ut situationen. Ingen skall inbilla mig att dessa venezolaner väljer detta liv istället för en påstådd välfärd med gratis hus, mat och sjukvård i Venezuela. Och jag reser mycket, jag ser samma situation i Chile, Peru, Ecuador och Guyana för att nämna några länder jag varit i de senaste halvåret. Att Maduro istället påstår att venezolanerna strömmar in tillbaka till Venezuela är en stor lögn. Vad som sker däremot är att ca 30 000 varje dag gränshandlar mat och mediciner. Något som först blev möjligt efter att Maduro åter nyligen öppnade gränsen. Maduro hindrade alltså sin egen befolkning att köpa mediciner i Colombia. En typ av blockad alltså.

    ”Det då enligt information från regeringen så har mödradödligheten gått ner med 13,76 procent mellan 2016 och 2018.”
    Antonieta Caporale som var hälsovårdsminister fram till 2017 presenterade följande siffror:
    1. 30 procent ökad barnadödlighet och
    2. 65 procent ökad dödlighet för gravida kvinnor.
    Antonieta Caporale blev givetvis avskedad som hälsovårdsminister efter att ha publicerat siffrorna och sedan som vi ser så satte Maduro in en minister som presenterade de ”riktiga” siffrorna (13 procent minskad dödlighet) . Caporale har sysslat med hälsovård i hela sitt liv innan hon blev minister, hon är utbildad gynekolog och var tidigare direktör för
    Hospital Clínico Universitario. Siffrorna hon publicerade var regimens egna hemlighållna rapporter. Hon kanske tyckte att hon hade en moralisk skyldighet att berätta hur det stod till.

    Att Maduro har ett behov av att ljuga förvånar mig inte, situationen är verkligen en humanitär katastrof och Maduros vilja att med vilka medel som helst sitta kvar är obegränsad. Jag som socialist kan inte hålla tyst när jag ser Venezuelas fattiga lida medan kretsen runt regimen nästan dagligen blir dömda och utredda för att ha fört ut och gömt miljardbelopp i bankerna i Miami, Panama och Schweiz. Kalla mig gärna nyttig idiot.

    • Nästan 50 miljoner människor i USA lever på matkuponger.

     https://www.globalresearch.ca/poverty-in-the-u-s-a-nearly-50-million-americans-on-food-stamps/5328986

     Kan @Andersson oja om det för ombyttes skull kanske?

     Sedan så är @£Andersson konsekvent tyst som USAs sanktioner och deras effekter. T ex att Venezuelaner korsar gränser för att handla medicin, vilket de inte skulle behövt göra om det inte vore för de illegala och ondskefulla sanktionerna från USA som också innebär att Venezuelas regering kan inte köpa medicin.

     Snack om ”förtryck” av XYZ folket är just det tomt snack! Det viktigaste för människor är ett leva drägligt liv, trygghet och säkerhet. Du och Pompeo eller Bolton må snacka om ”frihet” men det blir inte till medicin, mat eller tak över huvud.

     Till sist: ”De ligger tiotusentals venezolaner och sover i parker, på gatan och på stränderna i Santa Marta där jag bor, ungefär 20 mil från gränsen.” Det verkar som att @Andersson har gjort en ordentlig data insamlingsrunda där han räknade antalet uteliggare från Venezuela i Colombia.

     • ”Nästan 50 miljoner människor i USA lever på matkuponger.”

      Det tycker jag är en mycket bra lösning på ofrivillig fattigdom. Mycket bättre än Sverige där det delas ut kontanta bidrag där folk kan köpa knark, alkohol, cigaretter eller annat onödigt för istället för ett riktigt mål mat. Jag ifrågasätter Sveriges ”budgetbistånd” till många fattiga länder. Ingen vet hur pengarna används. Det är en ren skandal, stöld från skattebetalare samt ett lättat samvete för dom ömsinta. Sverige är ’vänster’. Journalisten Janne Josefsson sa själv han gått igenom ”kommunisthögskolan”. Så gott som alla journalister har gjort det. De ville förändra världen. Inte så konstigt om media ser ut som en påverkanskampanj. Och retar gallfeber på USA:s konservativa president Donald Trump.

     • Svar till signaturen ”Sofiitikerad rappaklaja”
      Ärade herr Rappaklaja (jag antar att det är ditt efternamn)
      Jag ojar mig inte över venezolanerna mer än över vilken annan befolkning som helst som lider. Jag bara tar upp ett exempel på venezolanernas situation som jag vet är sann eftersom jag ser det med egna ögon varje dag. Jag antar att de som ligger på gator och i parker runt om mig gör det för att de ser det som ett bättre alternativ än att stanna i Venezuela. Jag drar därför slutsatsen att Maduro ljuger när han pratar om alla fina CLAP matpaket som delas ut i Venezuela. Jag vet också att han ljuger när han påstår att Venezuela har en nettoinvandring.
      Jag har inte räknat alla venezolaner i Santa Marta det är sant utan det är bara en uppskattning. Vill du ha mer exakta siffror från Santa Marta kan du studera statistiken från februari här:

      https://web.eventossantamarta.com/2019/02/12/magdalena-octavo-departamento-con-mas-venezolanos-en-colombia/

     • Beklagar om jag var otydligt herr @Andersson. ”Sofistikerad Rappakalja” anspelar på herr @Andersson skriverier om Venezuela på denna blogg.

     • Det är väl egentligen rätt enkelt att tro det är samma lögnpropaganda som här. ”Antalet våldtäkter har minskat, det är bara anmälningarna som har ökat” hette det för inte så länge sedan. Trängseln och paniken i landets fängelser och häkten har däremot landets styrande medier svårare att dölja.

    • Ja Sven, tyvärr är du nyttig idiot för USA:s härjningar i Sydamerika! Jag har inga som helst illusioner angående Maduro, han är säkert lika korrumperad som alla andra politiker på den västra hemisfären men sanktionerna från USA gör ju att han inte har en chans att göra något vettigt heller. De flesta som begriper något vet ju att USA skiter i om folk svälter i Venezuela det är oljan de är ute efter. I USA har du ca 50 miljoner som lever i skjul och husvagnar och som lever på foodstamps, vilka man kan byta mot droger, så Trump borde verkligen ordna upp på hemmaplan INNAN han kritiserar andra länder och deras ekonomi. USA har för övrigt en av världens sämsta ekonomier som dessutom är helt beroende av bevarandet av petrodollarns låtsasvärde för att inte kollapsa.

     • Benny, de styrande i USA skiter med all säkerhet i om folk svälter. Det samma gäller troligtvis när det gäller dig och en del andra på den här bloggen. Ni har bestämt er för en teori om hur det ser ut i världen och kräver det människooffer för den goda sakens skall så tar ni till de revolutionära brösttonerna och säger ”revolutionen är ingen tébjudning” eller ”man måste knäcka ägg för att laga omelett” eller så citerar ni Myrdal om bondekrigen. Så länge ni lever på bekvämt avstånd i en fåtölj i Sverige är det kanske lätt att vara en ärrad revolutionär med basröst. Men jag lovar dig att när du får kliva över uteliggarna från Venezuela ser verkligheten annorlunda ut. Där jag bor har alla släktingar på andra sidan gränsen i Venezuela. De historier som jag hört både från flyktingar och familjer med släkt i Venezuela är omöjliga att berätta eftersom man inte skulle bli trodd. Ljuger alla? Det är möjligt men inte troligt.
      Jag blev därför glad när flera organisationer tex FN och MR organisationer började bekräfta de historierna.
      Men allt detta började långt innan sanktionerna även om sanktionerna självklart inte har förbättrat situationen speciellt efter att Trump införde riktiga sanktioner i januari 2019.Från att USA varit Venezuelas största handelspartner gick handeln ner till nästan noll i början på 2019.
      Sanktionerna är ett stort stöd för Maduro-regimen eftersom han framställa sig som patriot. Guaidó har på motsvarande sätt förlorat de mesta av stödet efter att ha ställt sig positiv till en invasion. USAs sanktioner stärker därför Maduro och försvagar Guaidó.
      Egentligen är du Benny och Trump ganska lika. Ni har bestämt er för vilka bönder som bör offras för det allmäna godas skull. Trump med sina guldkranar på skithuset eller du Benny i din bekväma fåtölj skiter fullständigt i om Maduro skjuter ner några tusen ungdomar i fattigkvarteren. Nödvändiga offer?

 2. Då högerkrafter lojala till krigarklanen i USA har köpt upp alla stora media i väst och via sina vasaller i dom socialdemokratiska partierna även kontrollerar public service så är det mest sannolikt att dessa media ger uttryck för krigarklanens vilja. Således finns det rimlig anledning att tro att det som skrivs om länder som ogillas av krigarklanen är ren propaganda och mest sannolikt ren lögn.
  Det mesta tyder också på att krigarklanen med hot eller påverkansoperationer tagit kontroll över dom flesta regeringarna i västvärlden och latinamerika, samt över flera människorättsorganisationer.
  Sannolikt ger detta krigarklanen möjlighet att också använda FN som propagandamegafon.

  • Anders Åberg, MIchele Bacheletes (författaren till FNs rapport) far torterades ihjäl och själv blev hon också torterad av Pinochets säkerhetspolis. Pinochet och Chiles säkerhetspolis hade täta kontakter med USA. Tror du verkligen att hon har sålt ut sig till USA när USA har gjort henne och hennes familj så mycket illa?

   • Jag nämnde inte MIchele Bacheletes specifikt, men om man mitt under pågående kuppförsök från USA släpper en sådan här rapport, utan att visa på USA:s kriminella beteende som en ”sannolik” orsak till oredan i Venezuela så blir man en sk. nyttig idiot. Bacheletes kan ha rätt i mycket av sin kritik, men om den inte sätts i in sitt sammanhang så ger den en felaktig bild som gynnar USA:s kuppförsök.

    Detta passar dessutom väl in i ett större mönster, där alla möjliga länder som ogillas av USA kritiseras för mängder av olika saker, merparten sannolikt rena påhitt och propagandalögner.
    USA:s egna brott och närmast maniska massmördande, som överträffar allt vi sett sedan WWII är det dock helt tyst om.
    Att sila mygg och svälja kameler är ingen bra grund för en sund bedömning av världsläget Kerstin.

   • Att hennes pappa torterades och att hon också utsattes för det är ingen garanti för att hon avlägger en objektiv rapport. T ex hon pratade med grupper som var offer för oppositionen, men inget av det finns i hennes rapport. Tillfälligheter? Nog har man en hake på henne, annars skulle hon inte gå med på ljuget. Ett annat exempel är Stoltenberg som efter han blev NATO chef började tala som vilken krigshök som helst. Vem vet kanske är det genom lömska taktiker som Sverige låt bli att skriva under kärnvapenavtalet nu senast?

    https://www.globalresearch.ca/venezuela-bachelet-lie/5683019

 3. Det var en som skrev: ”Kan källor som i vissa sammanhang betraktas som icke trovärdiga plötsligt bli trovärdiga när de för ett ögonblick stödjer den egna ståndpunkten?”
  Romelsjö har tidigare ansett Bachelete trovärdig och publicerade en artikel där hon fördömde sanktionerna mot Venezuela.
  https://www.globalpolitics.se/globala-fack-fordomer-stod-till-guaido-och-fn-kritiserar-usas-sanktionspolitik-mot-venezuela/
  Men plötsligt är socialisten Bachelete inte trovärdig. Men förintelseförnekaren Alfred de Zaya och nyliberala extremkapitalisten Jeffrey – som har miljoner döda ryssar på sitt samvete – har plötsligt blivit trovärdiga i Romelsjös och Svensk-Kubanska Föreningen ögon.
  Är det mer än jag som inte hänger med i svängarna????
  Dessutom är SKFs artikel märklig. Bachelete kritiserar Venezuela för ’[…] felanvänding av resurser, korruption och brist på underhåll […]. Förnekar Romelsjö och SKF att det inte finns en överklass, en borugeoise, i Venezuela? Förnekar de att det inte är brist på el och vatten och mat (jag kan fortfarande inte förstå varför Ryssland och högteknologiska Kina inte stödjer Venezuela med detta, eller är det inte i deras kapitalistiska intressen att göra så?)? För ett par dagar sedan Kritiserade Venezuelas kommunistparti att regeringen för en liberal reformism.
  SKF skriver: ”Vi nekar inte att det finns korruption i Venezuela, men bevisa att det är orsaken.” ???? Orsaken till vad? Korruptionen? Ni erkänner att det finns korruption i samma mening som ni vill att Bachelete ska bevisa korruptionen.
  Svara på de här frågorna: Finns det en säkerhetsorganisation som heter FAES och som har utfört attacker i förorter och dödat unga män? Finns det belägg för att rapporten är ett beställningsverk från Washington? Bachelets far dog när han torterades av Pinochets säkerhetsstyrkor, och hon själv och hennes mor blev också torerade av samma säkerhetsstyrkor som var organiserade från USA. Så hur skulle Bachelete gå USAs ärenden, när USA har gjort henne och hennes familj så mycket ont?
  Jag har hört och läst bättre försvarstal än denna artikel. Försök bemöta Bachalete professionellt och seriöst, försvara er med att från punkt till punkt beskriva vad som är fel med rapporten. Och gör det lugnt och sansat så blir ni mer trovärdiga.

 4. Anders Åberg, med anledning av ditt inlägg tex:
  ”Jag nämnde inte MIchele Bacheletes specifikt, men om man mitt under pågående kuppförsök från USA släpper en sådan här rapport, utan att visa på USA:s kriminella beteende som en “sannolik” orsak till oredan i Venezuela så blir man en sk. nyttig idiot.”

  USA har försökt stödja en statskupp i exakt 17 år i Venezuela. Finns det något tillfälle under de 17 åren då man kunnat kritisera regimen utan att bli kallad ” nyttig idiot”?
  Om man vidgar perspektivet lite, finns det länder tycker du där man kan kritisera klassförtryck utan att förvandlas till imperialismens nyttiga idiot. Sverige tex, om man kritiserar den allt större ojämlikheten och nedrustningen av välfärden, försvagar man då den nationella enigheten och ökar risken för imperialistisk intervention?
  Vill bara ha klart för mig exakt när det är legitimt att kritisera klassförtryck, för vem vill bli förklarad nyttig idiot?

  • Sven.
   Juan Guaidó och Trumps stöd till honom tog detta till nya höjder och det är antagligen inte helt överspelat ännu, även om det verkar gå dåligt för kuppmakarna. Att i det läget kritisera Venezuela, utan att samtidigt ta avstånd från USA:s kriminella agerande är att stödja kuppförsöket.
   Det är för mig obegripligt hur detta inte är uppenbart även för dig.

   • Anders om vi tar ett annat exempel, var det fel av mig att kritisera Sadaam Hussein och hans övergrepp på den kurdiska och shiitiska befolkningen? Skulle jag istället ha framställt honom som en working class hero, ledare för det socialistiska Baathpartiet.

    Samtidigt deltog jag i organiserandet av demonstrationer i Helsingborg för att stoppa Clintons planer på invasion. Är man en nyttig idiot då? Eller är man bara idiot om man inte har plats för två tankar i skallen samtidigt?

    • Nu får du putsa läsglasögonen Sven. Jag kritiserade ju just det ensidiga i att ta upp problemen i Venezuela UTAN att även ta upp den sannolikt största orsaken till dom.
     Idiotfaktorn minskar naturligtvis radikalt om man tar upp bägge sidorna och klart deklarerar att man är motståndare till imperialistiska statskupper.

     Tycker inte även du att det är problematiskt att den värsta terrorspridaren i världen sedan WWII kommer undan helt i debatten? Alla kan ju se att dom ligger bakom nästan all skit som händer i Latinamerika.

     • Anders Åberg, vem har förnekat USAs roll i Latinamerika på tal om putsade glasögon? Men jag anser inte att jag på en anti-imperialistisk blogg i varje inlägg måste upprepa att USA är imperialister, mördar och invaderar. Det blir som Cato de äldre som avslutade alla sina senatstal med orden ”Ceterum/Praeterea censeo Carthaginem esse delendam” (För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras) oavsett innehåll. Om du vill kan jag lägga in en automatiskt genererad text i alla mina inlägg som säger: ”Ceterum/Praeterea censeo USA esse delendam” (För övrigt anser jag att USA bör förstöras). Eller alternativt, oavsett om vi diskuterar strejker, pensioner eller miljöförstöring så kan jag lägga till ”i USA är det värre”! .

      Jag försöker peka ut den nuvarande fascistiska tendensen i Venezuelas militärregim, en regim som har fört Venezuela till ruinens brant vilket var tydligt långt innan USAs sanktioner började. Resultatet av den katastrofala politiken är att minst 10% av befolkningen lämnat landet sedan 2017 och att man nu tvingats öppna landet för både Kinas och Rysslands imperialism vilket ökar risken för en stormaktskonflikt i regionen. Dessutom har de öppnat landet för både maffia och colombiansk vänstergerilla (ELN) både när det gäller narkotika och guldutvinning.
      Undrar vad Chavez hade gjort om han fått leva? Ett nytt kuppförsök som det han gjorde 1992?
      https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Venezuelan_coup_d%27%C3%A9tat_attempts

     • I rapporter om våldsamheter i Venezuela känns det relevant att även nämna att USA:s sanktioner har bedömts ha orsakat 40 000 dödsfall enligt två etablerade ekonomer. Och rapporten av de Zayas borde ha nämnts. Likaså USA:s hot att störta president och regering, samt rapporterade mordförsök mot presidenten.

     • Sven.
      Nu var det ju inte du som skrev rapporten från FN, utan MIchele Bacheletes och det är den rapporten jag kritiserar för sin ensidighet, som i praktiken blir till ett stöd för USA:s kuppförsök. I den diskussionen har jag svårt att göra någon annan tolkning än att du istället försvarar rapporten.

  • Du verkar ha svårt med textförståelse Sven Andersson men ditt största fel är att du läser in dina egna fantasier i svar på andras inlägg! Som sagt, du kan aldrig övertyga mig om att det är förträffligt av USA att hålla på med ekonomiska sanktioner mot allt och alla som inte vill vara lydstater åt USA! Min poäng är att USA ska se om sitt eget hus först och knipa käft för inget av det de gör utrikespolitiskt gagnar någon annan än deras rustningsindustri och deras maktgalna arroganta politiker och Deep State bakom scenen.

 5. Ytterligare en punkt från artikeln ovan som behöver kommenteras:

  ”Högkommissionären säger att myndigheterna har attackerat en viss mängd människor och att tusentals dödats i operationer från ordningsmakten, samt att det förekommer utomrättsliga avrättningar. Visa belägg, fru Bachelet. Ge oss listan på namn över de tusentals som dödats av säkerhetsstyrkor. Detta är mycket allvarliga anklagelser som borde presenteras utan någon tvetydighet.”

  Jag tvivlar starkt på att vemezolanska myndigheter kommer att släppa en lista på det mer än 7000 unga fattiga som blivit skjutna pga motstånd mot FAES. Men ett stänk av ärlighet kunde man ändå ana i Venezuelas officiella svar på FN rapporten:
  57. Enligt de uppgifter som skickas till OHCHR känner åklagarmyndigheten till 292
  fall där 388 FAES tjänstemän anslutna till Bolivarianska polisen, under åren 2017 till 2019
  är anklagade för brott som mord,
  grym behandling och hemfridsbrott. Hittills har 5 FAES tjänstemän dömts för att ha begått brott som försök till mord, felaktig användning av vapen
  och simulering av brott.”

  Att 388 av totalt 641 medlemmar av FAES är anklagade och i några fall dömda för mord innebär att äppelkorgen möjligtvis innehåller minst 60% ruttna äpplen.

 6. Som vanligt på denna blogg (och andra bloggar) så bidrar Sven Andersson och
  Kerstin Stigsson med de mest intressanta inläggen om Venezuela. Min
  utgångspunkt är, att det är alltid mest intressant att höra från dem som faktiskt
  befinner sig i närheten av Venezuela, och Kerstin Stigsson är faktiskt oöverträffad
  att ställa frågan varför är dagens kapitaliska Ryssland är så mycket bättre
  än gårdagens Sovjetunionen.

  Under Sovjettiden var inkomstskillnaden ungefär
  en faktor 10. Den som vill kan se vilka blygsamma förhållanden som gällde
  även för den högsta ledningen kan se trovärdiga ryska TV-serier.

  För Putin och hans närmaste gäller dramatiskt andra förhållanden. Inkomstskillnaderna
  är enorma i Ryssland. Jag har många gamla vänner i Ryssland som känner av detta. Kerstin Stigsson har många gånger påpekat detta, men detta biter inte på Romelsjö.

  • Mats-
   Även om din agenda lyster i varje inlägg är du ju på Anders blogg och han skriver ju vad han vill!?
   Var inte så bitter.

 7. Bachelet har ju tidigare kritiserat USAs sanktioner mot Venezuela. Även i den nuvarande rapporten kritiserar hon sanktionerna. Bachelet har också enligt nyheterna idag kritiserat USAs internering av flyktingar. Venezuela säger att Bachelet inte skrivit rapporten utan bara satt sin namnteckning på vad USAs ambassadör skrivit. Min fråga är det även USA som författat hennes rapport om interneringslägren? Eller alla ni som vet, skall man bara lyssna på Bachelet när hon kritiserar USA? All annan kritik är lögn?

  https://omni.se/fn-chefen-djupt-chockad-av-migrantlagren-i-usa/a/RRaV92?fbclid=IwAR0VntwmnItIsnm5g9kSwpO83U8o9h_b9i8F-sJX1Ng3quebagkAUsNZoP0

   • Vad är det vi inte känner tillräckligt väl till? Känner vi inte tillräckligt väl till att USA har koncentrationsläger, och att flyktingarna behandlas mycket illa?

    • Jo. Du frågade om min syn just på Bachelets rapport om dessa läger, och rapporten har jag inte haft tid att läsa.

 8. Eftersom det här på bloggen lagts en speciell vikt vid De Zayas och hans uttalande om Venezuela så har jag ännu en gång gått tillbaka till hans egen redogörelse från hans besök i Venezuela mellan den 26 november och 4 december 2017. Caritas Venezuelachef har berättat om De Zayas 6 arbetsdagar i Venezuela. Hon beskriver hur De Zayas sällan lämnade hotellet mer än för att korsa gatan och fotografera den lokala marknaden. Själv skriver han väldigt ärligt om sina kvalifikationer som bedömare av Venezuelas situation så här:

  ”Admittedly, my competences were limited by the terms of reference of the international order mandate. I was not a super rapporteur and could therefore not focus on para-institutional problems, freedom of expression, independence of judges or the rights to food and health, for which other rapporteurs are competent. Notwithstanding, I did receive and transmit petitions on these issues”

  Frågan är vad som egentligen var De Zayas kompetens under de 6 dagarna + resdagar. Han hade alltså ingen kompetens att prata om vare sig institutioner, rättssystem, mat och hälsa och ändå är det just det hans rapport handlar om! Och inte nog med det, efter hans 6 dagar i Venezuela gör han dessutom anspråk på att kunna bedöma och kritisera Bachelets rapport från juli 2019. De Zayas är ju annars känd för uttalande som att inga tyskar kände till förintelsen, tyskarna var inte rasister eftersom flera hade judiska fruar eller att Nürnberg-rättegången var en fars. Jag vet inte vilken metod De Zayas använde när han letade men inte hittade tyskar som kände till förintelsen. Kan man förmoda att han använde samma metod i Venezuela? Den som precis som De Zayas ofta citeras är Jeffrey Sachs. Han var arkitekten bakom chockterapin i Ryssland som ledde till att miljoner ryssar dog och att medelåldern i ett slag sjönk med 5 år. Sachs försvarar fortfarande sitt agerande i Ryssland men har nu synpunkter på Venezuela. Det är sant att det finns mycket kvar att göra i Venezuela. Där har ju medelåldern hitills bara sjunkit 3,5 år och hitills inte uppnått de goda resultat Sachs fick i Ryssland med 5 års minskad livslängd. Skall bli intressant att följa dessa två ”vänster”-forskare här på bloggen.
  https://www.unspecial.org/2018/09/successful-un-mission-to-venezuela/

 9. Även Telesur har rapporterat om att Michelle Bacheletes kritik till Israel. Anser ni att hon rätt om Israel och att USA har koncentrationsläger – och fel om Venezuelas regering?
  https://www.telesurenglish.net/news/UNHRCs-Bachelet-Rebuffs-Israel-Stands-by-Her-Agencys-Critical-Report-on-Gaza-20190306-0014.html
  Ifrågasätter ni även den här rapporten?

  Anser du, Romelsjö, att Michele Bachelete inte skulle kritisera Israel?
  https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/06/fns-manniskorattschef-michelle-bachelet-beklagligt-att-israel-fullstandigt

  • Goda skäl att kritisera Israels apartheidpolitik, illegala bosättningar, dödsskjutningar och krig, bombningar av Syrien, samt innehav av kärnvapen.

  • Att Bachelet kritiserar de flagranta brotten som marktjuvarnas enhet israel begår varje dag i Palestina borde inte vara en överraskning eller kvitto på att man har rätt i övrigt. Att man kritiserar israel ska inte tecknas som garanti för att man har rätt även vad gäller andra länders politik som i det aktuella fallet Venezuela. Margot Wallström är också väldig kritisk till Israel. Men det betyder inte att hon är rätt i sin stöd av Guaido.

 10. vi är inte med nato,, men vi jälper gärna till att mörda folk i afghanistan och libyen, kvinnor barn gamlingar, musik och stor mottagning applåder möter dessa barna mördare, snart fär vi chansen att mörda sydamerikaner, svenska soldater är modiga när det gäller att mörda dåligt utrustade folk som aldrig hotat deras land, snart kan kapitalisternas slavar sverige stoltsera med nya mord på civilbefolkningen, https://www.mintpressnews.com/fifth-columns-make-way-for-the-coming-balkanization-of-south-america/245552/

 11. En svaghet i Bachelets FN rapport är att hon just i denna rapport inte tog upp kritik mot det våld som utövas av oppositionen mot regeringstrogna. I andra sammanhang har hon dock kritiserat även oppositionens våld. Tex:

  ”She said she had also met “victims of violence against Government supporters. A mother whose young son, a Government supporter, was set on fire during the 2017 protests and spent 15 agonising days in hospital before he died.”

  https://news.un.org/en/story/2019/06/1041091

  I och för sig så är omfattningen annorlunda. Ett par hundra har dödats av oppositionen under 5 år medan regeringen enligt egna siffror dödar ca 5000 per år pga ”motstånd mot myndighet”.
  Det är ganska logiskt att regimen med hela sin våldsapparat har större resurser än några få provokatörer från opposition. Men våldet från bägge sidor leder naturligtvis till en våldsspiral utan ände.

  Annars har Bachelet mest fått utstå kritik för att inte kritisera Maduro. Senast i mars 2019 tex skrev Chiles nuvarande present följande:
  https://www.google.se/amp/s/amp.france24.com/en/20190303-chiles-pinera-slams-uns-bachelet-failure-condemn-maduro
  Jag kan inte redogöra för Bachelets skäl. Kanske var det precis som alla andra socialister svårt att ta in att den tidigare hoppingivande utvecklingen med en demokratiskt vald president med socialismen på programmet nu omvandlats till sin motsats.
  Själv tillhörde hon ju Allendes socialistparti med liknande drömmar om en demokratisk socialism som blev grusade när hennes far som var minister i Allendes regering blev mördad av Pinochet och att hon själv tillsammans med sin mamma blev fängslade och torterade i det ökända Villa Grimaldi. På den tiden hade Chiles Socialistparti marxism-leninismen inskrivet i sitt program och stod någonstans till vänster om det försiktiga chilenska kommunistpartiet men till höger om hetsporrarna i MIR.
  Att med den erfarenheten i bagaget kritisera Chavez/Maduro kan inte ha varit lätt. Dessutom hade regeringarna i Chile och Venezuela utmärkta relationer. Bla gjorde man gemensamma investeringar i Orinoco och Bachelet fick den högsta utmärkelsen av Chavez den sk ”Order of the Liberator”. Vid några tillfällen dock var det lite spänt pga Chavez vana att blanda sig i grannländernas inre angelägenheter.
  https://www.voanews.com/archive/chiles-bachelet-venezuelas-chavez-agree-ease-political-tensions
  Jag kan förstå Bachelets resa, precis som Bachelet var jag först väldigt positiv till Chavez. Mina första kritiska funderingar fick jag efter att ha arbetat i Venezuela 2005, den onödiga polariseringen, den totala bristen på intresse för alla delar av ekonomin. På den tiden trodde jag att de åtminstone vårdade deras kassako, oljeindustrin, men det visade sig fel. De extremt höga oljepriserna dolde istället misskötseln. Jag reagerade också över Chavez dubbla ansikte, å ena sidan flammande tal mot USA inför folket (ofta dessutom roliga) och å andra sidan det otroliga beroendet av handeln med USA. Jag blev ytterligare kritisk när jag på nära håll bevittnade hur colombiansk gerilla opererade från Venezuela. Gerillagrupper som förlorat all politiskt intresse för att istället syssla med droger, massakrer och utpressning. Men relationerna mellan våra länder förbättrades, Chavez började ta avstånd från gerillan och gjorde sen en viktig insats för att få till stånd fred i Colombia. Ännu större förtroende fick jag för Maduro som en tillbakahållen, tystlåten utrikesminister. Skillnaden mellan gaphalsen Chavez och Maduro var som natt och dag. Sen blev Maduro president efter Chavez död och förvandlingen började. Först var han bara lite löjlig, påstod att Chavez skickade meddelande till honom via en kanariefågel. Men när sedan oljepriserna rasade 2014 och det visade sig att Venezuela inte hade någon som helst beredskap för prisförändringar på landets i stort sett enda exportprodukt började jag undra. När det dessutom visade sig att landets egen livsmedelsproduktion blivit nästan totalt utraderad så ökade mina frågetecken. Hur tänkte man lösa importen av livsmedel om man inte hade någon egen produktion och oljpriserna på den olja som skulle betala maten sjunkit med 80% samtidigt som Venezuelas produktion av olja också sjunkit med 80%. Mycket riktigt det gick inte. Att sen Obama införde sanktioner mot en handfull politiker och militärer ändrade inte mycket. Att sen Trump förbjöd amerikanare att ge mer krediter till Venezuela 2017 försvårade en del. Men handeln mellan länderna fortsatte som vanligt. Det var först 2019 som Trump deklarerade att han bara tänkte betala Guaidó för oljan men inte Maduro. Givetvis innebar det att Venezuelas export till USA blev noll.
  Venezuelas utveckling är tragisk för en gammal socialist som jag. Det hjälper inte att låtsas som om inget hänt. Maduro förtrycker och mördar sitt eget folk och en socialist måste alltid stå på de förtrycktas sida. Tag gärna död på fattigdomen men döda inte de fattiga!

  • Var finns källorna till uppgiften ”medan regeringen enligt egna siffror dödar ca 5000 per år pga “motstånd mot myndighet”?

  • ”Maduro förtrycker och mördar sitt eget folk” skriver @Andeersson. När hörde man samma visa sist? Var det inte om Libyens ledare Gaddafi? Jo då. Var det inte också samma visa om Syriens ledare Bashar-al-Assad? Jo då. Är det inte samma imperievisa, som dessvärre sjungs av imperiesocialister och vänster?

  • ”Maduro förtrycker och mördar sitt eget folk” skriver @Andersson. När hörde man samma visa sist? Var det inte om Libyens ledare Gaddafi? Jo då. Var det inte också samma visa om Syriens ledare Bashar-al-Assad? Jo då. Saddam? Milesovic? Det är samma imperialist visa som dessvärre sjungs av imperiesocialister – alltså rappakalja vänster!

 12. Tack Mats, det är alltid stimulerande att veta att det finns någon som läser och reflekterar över vad jag försöker berätta om så som jag ser situationen i Venezuela. Hoppas att det leder till att det också skapas ett internationellt tryck på alla parter för en fredlig lösning på en ohållbar situation. Jag vet att det är naivt att tro att det kan göra någon skillnad men jag hoppas i så fall att jag aldrig upphör att vara naiv.
  Som svar till Anders R gällande mitt påstående om de venezolanska myndigheternas egen redovisning av antalet döda pga motstånd mot ordningsmakten så har jag översatt följande samt bifogar källa:
  Den 26 november 2018 presenterade inrikesministern, Néstor Reverol, en balansräkning gällande säkerhetssituationen i Venezuela.  Vid det tillfället presenterade han uppgifter om den minskning av brott som berodde på vad han kallade ”strukturpolitiken” och som utvecklats av den bolivarianska revolutionen.
  År 2018 enligt ministerns deklaration, fram till november 2018, hade 9.675 mord begåtts i Venezuela samt 5 000 dött på grund av myndighetsmotstånd, varav majoriteten är dödsfall som orsakats av agenter från ordningsmakten.

  https://prodavinci.com/venezuela-la-matanza-sistematica-oculta-en-la-resistencia-a-la-autoridad/

 13. En kontrollfråga bara: I hur många fall i världshistorien har USA försökt störta en främmande regering till folkets förmån ? Får vi se förteckningen ? Om man löper med USA i dess omstörtningsiver måste man ha ordentligt på fötterna.

  I lägen där det finns fara för att ett inbördeskrig blir följden av en utländsk intervention måste regeringen vara på sin vakt. I flera av de senaste interventionskrigen lyckades USA och dess hantlangare överrumpla regeringarna. I fallet Ukraina överrumplade man t.o.m. EU. I alla länder där krig brutit ut råder kaos och nöd. Med argumentet om iransk inblandning som är en ren lögn motiverar Angela Merkel bombningen av Jemen. Och i Venezuela skulle hon gärna se samma sak.
  Venezuelas regering har säkerligen brister, hur stora känner jag inte till, och de bör ju kunna påtalas. Steget till att i praktiken stöda en USA-ledd kupp kan emellertid vara kortare än man anar

 14. Vet inte Jan Nybondas riktigt vad du försöker säg. Tex här:
  ”I lägen där det finns fara för att ett inbördeskrig blir följden av en utländsk intervention måste regeringen vara på sin vakt.”

  Innebär det att du tycker det är befogat av försvarsskäl att varje år avrätta motsvarande en mindre svensk stad? Och att kritik mot Maduro innebär stöd åt en USA-kupp?
  ” Steget till att i praktiken stöda en USA-ledd kupp kan emellertid vara kortare än man anar”

  I min värld så försvarar man bäst ett lands oberoende med hjälp av ett enat folk och en ordnad ekonomi. Att mörda sin befolkning försvagar försvarsviljan.

 15. ”att varje år avrätta motsvarande en mindre svensk stad?” skriver @Andersson. Och vi som trodde att det är precis det USA gör. Hen behöver inte bevisa det förstås. @Andersson för statistik im en mindre svensk stad som försvinner varje år, eller får det från CIAs fakta bok. Om man frågar lite närmare så blir svaret ”sannolikt”, eftersom X plus Y, minus Z, det är klart att det är Maduro som gjort det. I @Amderssons värld ”så försvarar man bäst ett lands oberoende med hjälp av ett enat folk och en ordnad ekonomi”. Det ölilla problemet med att ordna ekonomin då man är utsatt för en ondskefull sanktionsregim lämnar hen därhän förstås. @Andersson avslutar sin ramsa med kapitel 1, vers 1 från imperiets regime change manualen, nämligen ”Att mörda sin befolkning försvagar försvarsviljan”

  https://www.globalresearch.ca/us-regime-change-venezuela-documented-evidence/5666500

 16. ”Mer än 80 procent av intervjuerna som [Bachelet] rapporten bygger på är gjorda utanför Venezuela.” skriver Proletären på plats i Venezuela. En Venezuelaner som intervjuades av Proletären säger ”Rapporten är helt skandalös. Bland mycket annat ignorerar den att revolutionen har utrotat analfabetismen i Venezuela. Det hade varit intressant om Bachelet gjort en rapport om tiden före revolutionen, säger Ana Marin syrligt”

  http://proletaren.se/artikel/motstand-och-vardag-i-23-de-enero

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here