Gav Tysklands försvarsministerium hotfull order till svenska laboratoriet att hitta Novichok i Navalnys kropssvätskor?

9
2398
Navalny- shutterstock_1651844506 (1)

 

Detta är en ny artikel från 14 oktober av John Helmer som bor i Moskva. Artikeln har översatts av Björn Nilsson som driver den intressanta bloggen ”Björnbrum”.

Beklagligtvis är den uppgivna brittiska källan inte identifierad.

John Helmer är född i Australien och är utrikseskorrespondent i Moskva, Ryssland sedan 1989. Han har varit rådgivare för regeringschefer i Grekland (Andreas Papandreou), USA (Jimmy Carter) och Asien, och har också arbetat som professor i statsvetenskap, sociologi och journalistik. Wikipedia: John Helmer.


Tysklands försvarsminister gav hotfull order till svenska laboratoriet att hitta Novichok i Navalnys kropssvätskor

Det tyska försvarsdepartementet i Berlin har bekräftat som äkta en kopia av sin begäran till svenska FOI om att testa Alexej Navalnys blod, och en delvis redigerad rapport om vad svenskarna hittade – och inte lyckades hitta.

Överstruket i texten i den svenska rapporten är beviset på en Novichok-kemikalie, eftersom svenskarna inte identifierade den. Istället berättade de för det tyska försvarsdepartementet, som betalade för blodtestet, att ”närvaron av ämnet [blank blank blank] bekräftades i patientens blod.”

Läckan av två sidor, det tyska försvarsministeriets brev undertecknat av Ernst-Christoph Meier och en sida i den svenska laboratorierapporten, fann på Twitter fredag kväll.

Meiers brev, daterat den 4 september och skrivet på engelska, berättade för svenskarna exakt vad de förväntades rapportera tillbaka till Berlin. Navalny led av ”symtom på en förgiftning på grund av ett ämne som tillhör gruppen kolinesterashämmare”, förklarade dokumentet. För att det svenska laboratoriet skulle förstå vad som begärts av dem, tillade försvarsministeriet att det tyska arméns laboratorium i München hade rapporterat att ”ett nervmedel från den så kallade ”Novichok-gruppen” kunde bestämmas som källan till denna förgiftning.” Ordet ”kunde”, ett konjunktiv, inte ett indikativ, var det tyska uttrycket. Berlinministeriet ”ber vänligt om vetenskapligt stöd från FOI för att få ett annat OPCW-designat laboratorium som validerar våra resultat”.

Ordet ”designerad” var ett misstag; den tyska författaren menade ”utsedd” [designated] . Men det var inget misstag vad försvarsministeriet ville ha.

Svenskarna uppmanades att ”validera” Münchenrapportens ”novichok”. Novichok var en tysk order.

På måndagen 12/10 ombads Meiers överordnade vid försvarsministeriet i Berlin att säga om det publicerade brevet var äkta eller en förfalskning, och vilket ämne som har identifierats av laboratoriet i Stockholm [i Umeå. ö.a.] och rapporterats tillbaka till Berlin. Ministeriet varnades för att om det vägrade att bekräfta eller neka autentisering, skulle detta rapporteras som en indirekt bekräftelse på att de två dokumenten är äkta. Ministeriets talesman, som bad att inte bli namngiven, hänvisade till tidigare pressuttalanden som utfärdades i Berlin och förklarade: ”Försvarsdepartementet har inget att tillägga.”

Twitter-publiceringen härstammar från Mats Nilsson sent den 9 oktober. Nilsson, som påstår sig vara en produktiv källa i många ämnen, publicerar här.

På kvällen den 9 oktober publicerade han det tyska försvarsdepartementets brev undertecknat av Meier och det odaterade utdraget från den svenska laboratorierapporten.

Meiers brev har den officiella hemligstämpeln från den svenska ambassaden i Berlin, och andra indikationer på att läckan kommer från Stockholm, inte Berlin. Datumet för ambassadens stämpel och datumet på brevet är 4 september. Avklassificeringsmärken indikerar ett datum den 21 september. Texten i Meiers brev är full av stavfel. Signaturen matchar inte riktigt äkta prover av Meiers handskrift.

Meier själv är sedan länge tjänsteman i det tyska försvarsministeriet. Hans officiella titel är för närvarande ”Chef för Policy II 5-enheten” vid ministeriet. Han var tidigare chef för Bundeswehrs institut för samhällsvetenskaper (SOWI) när han undersökte den tyska allmänna opinionen om armén. Han är samhällsvetare med amerikansk utbildning och hans nuvarande politiska ansvar involverar vapenkontroll. Den tekniska vetenskapen om kemisk krigföring är inte ett av Meiers områden med officiellt ansvar eller akademisk expertis. Meier övervakar inte – eftersom han inte kan – den tyska arméns kemkrigslaboratorium i München, Bundeswehrs institut för farmakologi och toxikologi (IPTB).

Ernst-Christopher Meier i Berlin och Jens Mattsson i Stockholm

Meier riktade sitt brev till Jens Mattsson, generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Stockholm. Mattsson har ingen expertis i kemisk krigföring. Han studerade för att bli veterinär och han var chef för Statens veterinärmedicinska institut. På FOI övervakar Mattsson en kemisk, biologisk och radiologisk avdelning som ledd av Åsa Scott. Hon har inte tidigare varit specialist på kemisk krigföring och inte heller analytiker av organofosfater och andra kolorinesterashämmare. Hon gjorde sin doktorsavhandling om miljöplanering för farliga utsläpp.

Mattssons byrå, tillsammans med Scotts avdelning, finansieras delvis från den svenska militärbudgeten. Mattsson är, precis som sina underordnade, engagerade i krigsplanering mot Ryssland. Deras senaste stora rapport, som publicerades i juli, förespråkade förflyttning av kärnvapenmissiler till den östra polska gränsen, plus elektronisk krigföring och informationskrig i syfte att förbättra den ”politiska viljan att ta på sig kostnader och risker” för Natos militär att intensifiera sina operationer mot Ryssland.

Mattson och Scott säljer också sina tjänster på uppdrag från kunder som vill ”upptäcka kemiska och biologiska ämnen. Om det finns risk för spridning av farliga ämnen finns det ett akut behov av snabba och tillförlitliga larmsystem med låg grad av falsklarm för att säkerställa snabb upptäckt och varning. FOI arbetar med både utveckling av detektionsinstrument och utvärdering av kommersiella system. Svenska försvarsmakten och försvarsindustrin är de största kunderna inom detta område. FOI deltar också i ett antal Vinnova- och EU-finansierade projekt inom detta område.”

Den 15 september, sex dagar innan de läckta dokumenten avklassificerades, utfärdade Mattsson och Scott ett pressmeddelande som meddelade ”FOI bekräftar tyska resultat om novichok”. Enligt Scott: ”Jag kan bekräfta att vi på FOI i Umeå utfört en analys på uppdrag av våra tyska partners”, säger Dr Åsa Scott, avdelningschef för CBRN-skydd och säkerhet. …” Vår analys bekräftar de tidigare tyska resultaten. Blodprov taget från Aleksej Navalnyj innehöll otvetydigt en nervgas från novichok-gruppen”, konstaterar Dr Åsa Scott.” Scott upprepade offentligt vad Meiers brev av den 4 september hade beställt privat.

En ledande brittisk kemist inom området organofosfater som granskade FOI: s pressmeddelande den 15 september, drog slutsatsen: ”Uttalandet från dr Asa Scott är ren fantasi. LC-MS/MS är en mycket vanlig teknik, men den kan inte visa det som dr Scott hävdar. Den kan säkert användas för att bestämma aminosyror. Att veta vilka aminosyror eller deras förhållanden som mättes i Navalnys blod hjälper dock inte till kemisk identifiering. Blodkoncentration av aminosyror är en vanlig teknik; till exempel är aminosyror och fyra förhållanden – glutamat/citrullin, citrullin/fenylalanin, leucin plus isoleucin/fenylalanin och arginin/fenylalanin – en analys som utförs för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom. Men dessa förhållanden och de individuella koncentrationerna kan inte leda till identifiering av en specifik kemikalie som har orsakat koncentrationsförändringen. Det är bara inte möjligt.”

Åsa Scott

”Det råder ingen tvekan om att Navalny hade sänkta nivåer av acetylkolinester. Dr Scott hävdar att genom att titta på aminosyror, närvaron av, frånvaron av, förhållandena etc., ”kan vi identifiera den förening som har orsakat detta”. Detta innebär också att dessa aminosyror och förhållandena är de enda resultat som det svenska laboratoriet erhöll från Navalny. Scott hos svenskarna, och utan tvekan också fransmännen och tyskarna, avslöjar att de bygger sin tolkning av resultaten på tanken att biomarkörerna de hittade kan berätta att den orsakande kemikalien var novichok. Detta är nonsens.

Den brittiska källan, som avböjer att avslöja sitt namn eller officiella titel, har granskat utdraget ur rapporten som just har publicerats. ”Den beskriver alla grundläggande provförberedelser och att göra instrumenten redo för analys. Alla rutinmässiga saker med ett blodprov som förbereds för en vätskekromatograf. Det finns dock inte tillräckligt med utrymme på den sidan för att diskutera eller presentera resultatdata.” Källan tror att det svenska laboratoriet inte kom längre i sin analys än till de ”biomarkörer” som Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) rapporterade den 6 oktober; för detaljer, se nedan.

Redaktören: Det är beklagligt och en klar svaghet i artikeln att källan är okänd.

”” Något finns – vi kan inte identifiera det – och eftersom vi inte kan identifiera det måste det vara nytt – eftersom det är ett OP [organofosfat], och vi vet inte vad det är, då måste det vara en Novinovichok . ’Detta är [den svenska] logiken och den är bristfällig. Det kan vara (eller kanske inte) ett OP. ACE-[acetylkolinesteras]hämning betyder inte alltid OP. Dessutom, bara för att identifieringsprocessen, dvs. masspektrometri inte kan identifiera den, betyder inte att en slutsats [om den kemiska källan] kan göras. ”

Mattsson och Scott uppmanades per telefon och via e-post att ”bekräfta om dokumenten är äkta. Om ni inte svarar kommer detta att rapporteras som er indirekta bekräftelse av äkthet.” De tillfrågades också om ”uppdraget från det tyska försvarsdepartementet att ta och analysera Navalnys blodprov [var] ett uppdrag mot avgift? Om så är fallet, hur mycket betalades till FOI? … [och] om FOI erhöll Navalnys medicinska journaler och historia om tidigare ACE-inhiberingsepisoder? ”

Talespersonen på FOI, Maria Hugosson, svarade: ”FOI autentiserar inte dokument som publicerats av andra källor. Dokumenten som är länkade i begäran liknar två offentliga FOI-dokument, se bilagor.” Bilagorna och de publicerade dokumenten är desamma. Hugosson tillade att det tyska försvarsdepartementet inte debiterades för analysen, och att ”ovannämnda uppdrag endast bestod av en analys av ett blodprov”.

Under tiden i Omsk, där två dagar med blod, urin och andra biomarkörer registrerades för Navalny, utfärdade Alexander Sabajev en rapport om Navalnys tidigare medicinska tillstånd och hans biomarkörer efter den påstådda förgiftningen. Sabajev är chef för avdelningen för akuta förgiftningar vid Omsk akutsjukhus no. 1, chefstoxolog i Omsk-regionen och i det sibiriska federala distriktet.

Enligt Sabajev var Navalnys blodnivåer ”sex gånger högre än normen för amylas, socker och serumlaktat; dubbelt så mycket som den normala nivån av leukocytos (vita blodkroppar) och den maximala nivån av acetonuri.. Dessutom hittades alkohol (0,2 ppm) i urinen … Dessa är metaboliterna (ämnesomsättningsprodukterna). Dessa ämnen i stora mängder orsakar patologiska förändringar.” Enligt Sabajev led Navalny ”inte av diabetes, så testerna visade att han hade en akut metabolisk störning.” En ökning av nivån av laktat och mjölksyra, dess överdrivna bildning ger försurning av blodet. Det borde inte vara i en sådan mängd. Det borde finnas en indikator, låt oss säga om 2; men vi hade en indikator på 12, det är sex gånger mer, sa han. Enligt läkaren var nivån av inre aceton i Navalnys kropp maximal … Normalt borde aceton inte finnas; det vill säga det ska utsöndras från kroppen, tillade specialisten. ”I det här fallet drabbades kolhydratmetabolismen och helt olika utvecklingsscenarier inträffade. Kroppen började ta skada.”

 

Föregående artikelVad hände vid manifestation för Julian Assange i fredags?
Nästa artikelMinskar yttrandefriheten på sociala medier?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Det är tråkigt och synd att källan till artikeln är okänd, men fullt förståeligt. De som vågar träda fram med sitt namn och avslöja de oegentligheter som pågår i Navalny historien, kommer falla djupt om de gör det. Fallet blir svårare ju högre upp de personerna är i hierarkin. Utfrysta från de flesta arbetsplatser i England, som vill ha en god relation till engelska underrättelsetjänsten och deras försörjare. Alla vet hur farligt det är, och vi kan läsa mer om det i Jinge.se 2013-12-14, då artikeln berättar om Bustani som tvingades bort från sin chefspost i OPCW, av USA, då han inte var en lydig papegoja till USA, utan tänkte självständigt. Han sa bl.a. i en intervju att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak och att alla vet det (vilket försvårade för USA att börja kriga mot Irak). Bustani utsattes för hot och provokationer för att avgå.

 2. Och vad blev slutsatsen av de resultat som beskrivs i sista stycket, det som Sabajev beskriver om fynden i Navalnys prover? Vilken diagnos kom de ryska läkarna fram till?

  • Testerna visade att han hade en akut metabolisk störning. Dettaa är en mycket allmänt hållen diagnos.

   Ökade nivåer av aceton är typiska vid dåligt behandlad diabetes, där patienten har höga blodsockernivåer också.

   På utmärkta siten Internetmedicin.se står

   ” Diabetiskt ketoacidos (DKA) föreligger definitionsmässigt vid:

   P-Glukos 11mmol/L eller högre OCH
   B-keton 3 mmol/L OCH
   pH < 7,3 Alla tre kriterierna behövs för diagnostisk definition av diabetes ketoacidos. I de flesta fall tas numera B-ketoner på vårdcentraler, akutmottagningar eller i ambulans. Vid DKA är B-ketoner över 3 mmol/L. B-keton kan ersätta blodgas och analys av pH. DKA beror på insulinbrist, absolut eller relativ. Grav acidos med koma kan utvecklas snabbt och redan vid P-Glukos 11-15 mmol/L om insulinpump trasslar eller hos patient med graviditet och typ 1-diabetes eller hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes. 25 % av patienterna har ingen tidigare känd diabetes. Mortaliteten är 0,5-10 %. Ju äldre och ju gravare acidos, desto större mortalitetsrisk. Ofta föreligger stor vätskebrist. Denna måste omedelbart åtgärdas enligt punkt 1 " Men Navalny anges inte ha diabetes i denna artikel, men i andra. Uppgifterna är för knapphändiga.

 3. Dottern till den tidigare ryska underrättelsetjänstemannen Sergei Skripal, Yulia, hade en lägenhet i Moskva.
  Nyligen såldes lägenheten i hemlighet och nya bosättare har redan flyttat in. Detta rapporterades av ”Moskovsky Komsomolets” med hänvisning till grannarna.
  Kom ihåg att de brittiska myndigheterna 2018 anklagade Ryssland för att förgifta Sergei Skripal och hans dotter med den militära substansen Novichok i Salisbury.
  https://www.pravda.ru/tags/sergejj-skripal-/

  • Daily Mail hittade Skripals..
   Sensationellt material om de försvunna Skripals har publicerats av Daily Mail-tabloiden.
   Skripal.. en före detta dubbelagent anlände till Storbritannien som en del av en spionbyte mellan Storbritannien och Ryssland 2010. Han och hans dotter kommer sannolikt att erbjudas nya namn och dokument i ett annat land men kommer att fortsätta att bevakas.
   Journalisten för utgåvan Mark Nichol hävdar att han inte bara lyckades ta reda på var Sergei och Yulia Skripal befann sig, utan också att kommunicera med dem.

   Spionen Sergei Skripal och hans dotter Yulia har tillbringat de senaste två åren i skydd MI-6.
   De är trötta på ”tvingad inneslutning” och drömmer de om ”att starta ett nytt liv i Australien eller Nya Zeeland”.
   Som det särskilt noteras i Daily Mail-materialet lever den tidigare spionen och hans dotter, en medborgare i Ryssland, efter ”attacken” på dem.
   ”Julia lämnade sjukhuset i april samma år och fördes av polisen till en hemlig plats där hon sedan dess har bevakats av brittiska underrättelsetjänstemän. Hennes far var tillräckligt stark redan nästa månad för att gömma sig och henne”, skriver författaren.
   https://www.pravda.ru/news/world/1374560-velic/

 4. Navalny är bara en skådespelare i någon annans pjäs. Inte förrän han beordras kommer han återvända till Ryssland. Hittills finns det ingen mening i hans återkomst, säger den politiska analytikern Oleg Matveychev till tidningen VZLYAD och kommenterar bloggaren Alexei Navalnys långa vistelse utomlands efter incidenten med ”förgiftningen”.
  ”Navalny kan inte återvända till Ryssland nu, för han fattar inte själv beslut av den här typen. Han är bara en skådespelare i en pjäs där manuset inte är skrivet av honom” säger Oleg Matveychev, medlem av EISI Expert Council, professor vid Financial University under den ryska regeringen.
  Statsvetaren konstaterade att ”det är fortfarande lönsamt för Navalny att bo utomlands. Där är han väldigt bekväm under ledning av västerländska underrättelsetjänster. I Ryssland har han ingen plats att återvända till. Där finns ett koronavirus, vilket innebär att alla massprotester är förbjudna. Valet 2021 är också långt borta, så det är ingen mening för Navalny att återvända. Men på vintern eller våren kan han redan beordras att återvända. Då börjar det ”accelerera” igen”. förutspår Matveychev. Bloggaren stannar därför i Tyskland och anger inte en tidsram för att återvända till Ryssland.
  https://vz.ru/news/2020/11/11/1070036.html

  • Är inte säker på att Navalny vill återvända till Ryssland! Och inte är det Putin han är rädd för utan att alla han lurat skjortan av med sina skumma ”affärer”! Faktum är att Putin med största sannolikhet räddade livet på honom när han förgiftade sig själv! I stället för att lämna ut skojaren till vargarna så fick han kvalificerad sjukvård! Känns som Navalny är förbrukad och hade han haft ett ärligt politiskt budskap och skött sina kort hade han kunnat vara en ny Zjuganov med plats i Duman med en riktig plattform att jobba ifrån. Navalny sålde sig till CIA i sin girighet och hans politiska ambitioner har aldrig varit ärliga utan bara för omstörtande verksamhet vilket de flesta ryssar känner till. Därav det närmast obetydliga stöd han fått i valen!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here