Julian Assange åter nominerad till Nobels fredspris

8
984

Kortfattad motivering till nomineringen av Julian Assange sänd till Nobel Inst. (kortfattad version):

[Det norska Nobelinstitutet bekräftade den 3 januari 2023 att de har mottagit min nominering av Julian Paul Assange till Nobels fredspris 2023. I samband med inlämningsprocessen krävdes en motivering för nomineringen, begränsad till 2 000 tecken inklusive mellanslag (här nedan). Ett extra PDF-dokument bifogades till förslaget. det kan ses i det här inlägget på The Indicter].

Nominering av Julian Assange till Nobels fredspris 2023

När vi närmar oss Nobels fredspris 2023, låt oss uppmärksamma det vägskäl där mänskligheten snart befinner sig. Det är några steg från de aktuella krigsnyheterna.

”Fred”, modernt namn för det latinska ”Pax”, betyder ”pakt”. Geopolitiskt: att ingå en pakt för att avsluta eller undvika krig.

Paradoxalt nog förespråkar Natos Jens Stoltenberg att intensifiera kriget för att avsluta kriget. Pyrrhus av Epirus, ”vinnaren” av slaget vid Asculum (279 f.Kr.), skulle hålla med. En sådan tes har en mycket dödlig utgång: Mer vapen, mer dödande. Mer förlängning, fler offer, fler änkor och föräldralösa barn. Ett felaktigt val i morgon kan innebära att det inte finns några liv alls…

För snart måste vi välja mellan förnuft och kärnvapenförintelse – ”Pax” eller oåterkallad förintelse. Och eftersom det ändå handlar om liv eller död för miljarder människor – för hela familjer och deras utsikter till framtida avkomma – kan detta beslut inte fattas av dem själva. Det slutgiltiga valet ska fattas av politiska eliter. T.ex. i EU, där de beslutande ledarna inte har röstats fram av de människor som utgör unionens länder.

Allt detta leder oss till frågan om demokrati.

Återigen, från grekiskans ”Demos” (folk) och ”Kratos” (styre). Den moderna världen har bevittnat otaliga krig, varav de flesta har inletts av ”kratos”-eliter, varav de flesta inte har valts. Och i huvudsak med hjälp av lögner.

”Om krig kan startas av lögner kan fred startas av sanningen” (Julian Assange, Trafalgar Square, London 2011).

Den som är pionjär på det enda motmedlet mot krig som bygger på bedrägeri förtjänar Nobels fredspris.

Öppenhet har varit hans svärd, gjort av kraftfulla duvor. Må de flyga med detta budskap över alla kontinenter.

Gör makthavarna ansvariga och låt dem erkänna sanningen. Julian Assanges avslöjanden om annars dolda krigsförbrytelser är otaliga. Listan över sådana avslöjanden är allmänt känd.

Som jag sa för tio år sedan: ”Wikileaks är en livbåt för demokratin”. För öppenhet kommer inte bara att leda till ansvarsskyldighet utan också till en förnuftsbaserad världsfred. Det behövs nu mer än någonsin med tanke på det nukleära hotet.

Låt oss rädda demokratin.

Professor Marcello Ferrada de Noli

(Ordförande, Svenska Läkare för mänskliga rättigheter)

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

2. Brief motivation for the nomination of Julian Assange sent to Nobel Inst. (Short version):

[The Norwegian Nobel Institute confirmed on Jan 3, 2023, they have received my nomination of Julian Paul Assange for the Nobel Peace Prize 2023. The submission process required a motivation for the nomination, limited to 2,000 characters inclusive spaces (here below). An extra PDF document was attached to the submission. it can be seen in this post at The Indicter].

Nomination of Julian Assange for Nobel Peace Prize 2023

Approaching Nobel Peace Prize 2023, let us pay attention to the crossroad where humanity soon be. It is few steps away from the current war news.

“Peace”, modern name for Latin “Pax”, means “pact”. Geopolitically: to reach a pact to end or avoid war.

Paradoxically, NATO’s Jens Stoltenberg advocates to intensify war to end war. Pyrrhus of Epirus, “winner” of the Asculum battle (279 BC) would agree. Such thesis harbours a most lethal outcome: More weapons, more killing. More protracting, more casualties, more widows and orphans. A wrong choice tomorrow, it could mean no lives at all…

For soon, we must choose between reason and nuclear holocaust –“Pax” or unrecovered annihilation. And nevertheless being a matter of life or death for populations of billions –for entire families and their prospect of future offspring– that decision will not to be taken by themselves. That ultimate choice is to be taken by political elites. E.g., in the EU, where deciding leaders have not been voted by the people composing the Union’s countries.

All which lead us to the Democracy issue.

Again, from Greek “Demos” (people) and “Kratos” (rule). The modern world has witnessed myriad of wars, most of them initiated by ‘kratos’ elites, most of them unelected. And essentially with the help of lies.

“If war can be started by lies, peace can be started by truth ” (Julian Assange, Trafalgar Square, London 2011).

The one pioneering the only antidot against wars based on deception, merits the Nobel Peace Prize.

Transparency has been his sword, made of powerful doves. May them fly carrying that message across all continents.

Make those in power accountable and to acknowledge the truth. Julian Assange’s revelations regarding otherwise hidden war crimes, are countless. List of such exposures is publicly known.

As I said a decade ago, “Wikileaks is a lifeboat for democracy”. For transparency will lead not only to accountability, but to a reason-based world peace. Now needed most than ever in view to a nuclear menace.

Let us save Democracy.

Professor Marcello Ferrada de Noli

(Chair, Swedish Doctors for Human Rights)

Relaterad
Ge Daniel Barenboim eller Julian Assange Nobels fredspris 2022!

Föregående artikelKreml reagerar på påståendet om sabotage av Nord Stream
Nästa artikelDebatt i DN med Åsa Wigforss: Vem ansvarar för att sprida falsk information?

8 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here