”Kinas och Rysslands taktik ”Vi måste säkra oss själva, medan fiendens nederlag ligger i hans egna händer”. Vad menar man?

3
1157

Av den erfarne geopolitiske analytikern Alastair Crooke, 1 maj

https://strategic-culture.org/news/2023/05/01/securing-ourselves-is-in-our-hands-and-defeat-of-the-enemy-lies-in-his-own-hands/

 

 Xi och Putin rider på flera ”hästar”: En av dem kan behöva en liten sporre, en annan behöver hållas tillbaka en aning.

”Det ligger i våra händer att säkra oss själva, och fiendens nederlag ligger i hans egna händer”. (Sun Tzu, död 496 f.Kr.)

Medan den strukturella övergången till en multipolär värld nu är väl förstådd i geopolitiska termer, är dess andra dimensioner föga uppmärksammade. Medierna fokuserar så mycket på den militära situationen i Ukraina att det lätt glöms bort att president Putin också har utkämpat ett finansiellt krig – ett krig mot den liberala ekonomiska teorin – och ett diplomatiskt krig för att få stöd från länder utanför västvärlden och från viktiga strategiska allierade, Kina och Indien.

Dessutom måste Putin hantera psyket i Ryssland. Hans mål är att återupprätta patriotism och en rysk nationell kultur som återknyter till sina rötter i den ortodoxa kristendomen. För att uppnå detta måste han låta den utvecklas i ett civilt sammanhang – att låta den militära aspekten bli heltäckande skulle vara att snedvrida det ryska medvetandet på ett mycket speciellt sätt.

President Putin har vid flera tillfällen talat om att det ”civila Ryssland” måste få syre att utvecklas på sitt eget sätt – genom att återanvända sitt tidigare kulturella arv i ny form – och att denna process inte helt och hållet ska underordnas militära behov och etos.

Projektet är alltså i själva verket helt mångfacetterat – även om kampen för att återupprätta respekten för suveränitet och autonomi i inre angelägenheter utan tvekan utgör projektets ”hörnsten”.

En viktig del av återerövrandet av suveräniteten kräver dock att Rysslands ekonomiska struktur flyttas från den ”anglo-nyliberala” modellens grepp till en modell som ger större nationell självförsörjning. Därför är det enkla ifrågasättandet av de filosofiska grunderna för det ”angloamerikanska” politiska och ekonomiska systemet – som ligger till grund för regelverket – på sitt eget sätt lika viktigt som det ukrainska slagfältet.

Som alla system vilar världsordningen på filosofiska principer som man tror är universella, men som i själva verket är specifika för ett visst ögonblick i Europas historia.

I dag är västvärlden inte ”vad den var”. Det är ett splittrat ideologiskt slagfält. Resten av världen är inte ”vad den var”. Och dagens ideologiska västliga slingringar anses inte längre vara av primär betydelse för världen.

Poängen här är dock att det handlar om ett projekt som är utformat för att förändra det som inte har förändrats. Det är lika mycket ett krig om det globala psyket som ett krig om utnötning på slagfältet (även om det också är en viktig komponent för att förändra den globala tidsandan). Om en multipolär ordning ska byggas upp som bygger på självförsörjande suveränitet bör även andra lämna det nyliberala ekonomiska systemet (om de kan). Därav behovet av ett stort diplomatiskt initiativ från Rysslands och Kinas sida för att skapa ett strategiskt djup för en ny ekonomi.

Sedan har vi taktiken bakom strategin: Hur kan man, förutom att ”hitta vägen” till en ny ekonomi, hjälpa staterna att återfå sin suveränitet? Hur kan man bryta det hegemoniska greppet ”antingen med oss eller mot oss”? Hur kan man underlätta de ömsesidiga komplementariteter som kan föra en grupp stater mot en god cirkel av självgenererande suveränitet – även om den förstärks av transportkorridorer och stöds genom att bygga upp en autonom ”egen säkerhet”? Kina bygger till exempel ett omfattande afrikanskt nätverk av höghastighetståg för interafrikansk handel.

Det kinesisk-ryska projektet kan därför inte annat än utmana de finansiella och ekonomiska förutsättningar som regelverket vilar på – och bidra till att utveckla ett alternativ.

Det angloamerikanska ekonomiska systemet, som James Fallows, en tidigare talskrivare i Vita huset, har påpekat, vilar som alla andra system på vissa principer och övertygelser:

”Men i stället för att agera som om det är de bästa principerna, eller de principer som deras samhällen föredrar, agerar britter och amerikaner ofta som om det vore de enda möjliga principerna: Och att ingen, utom av misstag, skulle kunna välja andra. Politisk ekonomi blir en i grunden religiös fråga, som är föremål för den vanliga nackdelen med alla religioner – oförmågan att förstå varför människor utanför tron kan handla som de gör” [kursivering tillagd].

”För att göra detta mer specifikt: Dagens angloamerikanska världsåskådning vilar på tre mäns axlar. Den ena är Isaac Newton, den moderna vetenskapens fader. En är Jean-Jacques Rousseau, den liberala politiska teorins fader. (Om vi vill hålla detta rent angloamerikanskt kan John Locke tjäna i hans ställe). Och en är Adam Smith, fader till laissez-faire-ekonomin. Från dessa grundande titaner kommer de principer enligt vilka det avancerade samhället, enligt angloamerikansk uppfattning, ska fungera … Och det ska erkänna att den mest välmående framtiden för det största antalet människor kommer från marknadens fria arbete”.

Janet Yellen

Så, för att återgå till det som inte har förändrats, höll finansminister Yellen nyligen ett tal om förbindelserna mellan USA och Kina, där hon antydde att Kina i stor utsträckning hade haft framgång tack vare den angloamerikanska, ”fritt fungerande” marknadsordningen, men att landet nu håller på att övergå till en statsstyrd hållning: en hållning som ”är konfrontativ mot USA och dess allierade”. USA vill samarbeta med Kina, men helt och hållet och uteslutande på sina egna villkor, sade hon.

USA strävar efter ett ”konstruktivt engagemang”, men ett engagemang som måste vara beroende av att USA säkrar sina egna säkerhetsintressen och värderingar. ”Vi kommer tydligt att meddela Kina vår oro över dess beteende … Och vi kommer att skydda de mänskliga rättigheterna”. För det andra ”kommer vi att fortsätta att reagera på Kinas orättvisa ekonomiska metoder”. Och vi kommer att fortsätta att göra viktiga investeringar på hemmaplan – samtidigt som vi kommer att samarbeta med världen för att främja vår vision om en öppen, rättvis och regelbaserad global ekonomisk ordning”. Hon avslutar med att säga att Kina måste ”spela enligt dagens internationella regler”.

Kina kommer föga förvånande inte att acceptera detta och konstaterar att USA försöker vinna ekonomiskt på Kina – samtidigt som man kräver fria händer för att driva uteslutande amerikanska intressen.

Enkelt uttryckt visar Yellens tal på en fullständig oförmåga att erkänna att den kinesisk-ryska ”revolutionen” inte är begränsad till det politiska området utan även omfattar den ekonomiska sfären. Det visar hur viktigt det ”andra kriget” är för Putin och XI – kriget för att forma en utväg ur det finansialiserade, nyliberala paradigmets grepp.

Xi klargjorde detta 2013, när han frågade:

”Varför upplöstes Sovjetunionen? Varför föll Sovjetunionens kommunistiska parti i bitar? … Att helt förkasta Sovjetunionens historiska erfarenhet, att förkasta SUKP:s historia, att förkasta Lenin, att förkasta Stalin – var att förstöra den sovjetiska ideologin och ägna sig åt historisk nihilism”.

I klartext menade Xi att med tanke på de två polerna av ideologisk antinomi: Den angloamerikanska konstruktionen å ena sidan och den leninistiska eskatologiska kritiken av det västerländska ekonomiska systemet å andra sidan, hade de sovjetiska ”härskande skikten slutat att tro” på det senare och följaktligen glidit in i ett tillstånd av nihilism – (med en sväng till den västerländska marknadsliberala ideologin under Gorbatjov-Yeltsin-eran).

Xi vill säga följande: Kina hade aldrig gjort denna katastrofala avvikelse.

Och vad Yellens tal helt missar är denna geostrategiska paradigmförändring: Putin har fört Ryssland tillbaka till en bred anpassning till Kina och andra asiatiska stater när det gäller ekonomiskt tänkande.

De sistnämnda har i själva verket under en tid sagt att den ”angloamerikanska” politiska filosofin inte nödvändigtvis är världens filosofi. Lee Kuan Yew i Singapore och andra har sagt att samhällen kan fungera bäst om de ägnar mindre uppmärksamhet åt individen och mer åt gruppens välfärd.

President Xi säger det rakt ut: ”Folkets rätt att självständigt välja sina utvecklingsvägar bör respekteras … Endast den som bär skorna vet om de passar eller inte”.

Karl Marx.

Marx och Lenin var inte de enda som ifrågasatte den anglo-liberala versionen. År 1800 publicerade Johann Fichte The Closed Commercial State. År 1827 publicerade Friedrich List sina teorier som tog avstånd från Adam Smiths och JB Says ”kosmopolitiska ekonomi”. År 1889 publicerade greve Sergius Witte, premiärminister i det kejserliga Ryssland, en artikel som citerade Friedrich List och som rättfärdigade behovet av en stark inhemsk industri, skyddad från utländsk konkurrens genom tullhinder.

I stället för Rousseau och Locke hade de tyska teoretikerna alltså erbjudit Hegel. I stället för Adam Smith hade de föreslagit Friedrich List.

Det angloamerikanska synsättet utgår från att det yttersta måttet på ett samhälle är dess konsumtionsnivå. List hävdade dock att ett samhälles välbefinnande och dess totala rikedom på lång sikt inte bestäms av vad samhället kan köpa, utan av vad det kan tillverka (dvs. det värde som uppstår genom en verklig, självförsörjande ekonomi). Den tyska skolan, som var djupt skeptisk till Adam Smiths marknadens ”serendipitet” (att av ren tillfällighet göra lyckosamma upptäckter, ö.a.), hävdade att en betoning av konsumtion i slutändan skulle bli självförstörande. Den skulle leda till att systemet inte längre skulle vara inriktat på att skapa rikedomar och i slutändan göra det omöjligt att konsumera så mycket eller att sysselsätta så många.

List var förutseende. Han såg den brist som nu så tydligt avslöjats i den angloamerikanska modellen: en försvagning av den reala ekonomin, som nu förvärrats av en massiv finansialisering. En process som har lett till en omvänd pyramid av finansiella derivatprodukter som suger syre från tillverkningen i verklig produktion. Självförtroendet urholkas, och en krympande bas för skapande av verkligt välstånd stöder ett allt mindre antal människor med adekvat avlönade arbeten.

Enkelt uttryckt: Putin och Xi Jinping möts … är deras gemensamma uppskattning av Kinas häpnadsväckande snabba färd till att bli en ekonomisk supermakt. Enligt Putin har Kina ”lyckats på bästa möjliga sätt, enligt min mening, att använda centralförvaltningens hävstänger (för) utvecklingen av en marknadsekonomi … Sovjetunionen gjorde inget sådant, och resultaten av en ineffektiv ekonomisk politik påverkade den politiska sfären”.

Washington och Bryssel har uppenbarligen inte förstått det. Och Yellens tal är det främsta ”exemplet” på detta analytiska misslyckande: Västvärlden hade förstått Sovjets implosion och Jeltsin-årens finansiella kaos på exakt motsatt sätt än Xi’s analys och Putins samtycke till Xi’s hårda dom.

Enkelt uttryckt är Xi och Putins bedömning att den ryska katastrofen var resultatet av att man vände sig till västlig liberalism, medan Yellen tydligt ser att Kinas ”fel” – som hon förebrår landet för – ligger i att man rör sig bort från det ”liberala” världssystemet.

Detta analytiska missförhållande förklarar till viss del västvärldens absoluta övertygelse om att Ryssland är en stat som är så svag och bräcklig finansiellt sett (på grund av dess ursprungliga misstag att undvika det ”angloamerikanska” systemet) att varje omsvängning på den ukrainska stridsfronten i dag skulle kunna leda till en panikartad finansiell kollaps (som 1998) och politisk anarki i Moskva, liknande den som rådde under Jeltsin-eran.

Paradoxalt nog ser observatörer i icke-väst i dag motsatsen till vad Yellen ”ser”: De ser västvärldens finansiella bräcklighet kontra Rysslands ekonomiska stabilitet.

Slutligen är den andra ”mindre uppmärksammade” dimensionen av den kinesisk-ryska ”revolutionen” den metafysiska – återvändande till en nationalistisk politisk kultur som är något mer än ”suveränitet”. Den politiska filosofen Alasdair MacIntyre hävdar i After Virtue att det är den kulturella berättelsen som ger en bättre förklaring till det mänskliga livets enhetlighet:

”De individuella livsberättelserna för medlemmarna i en gemenskap blir sammanflätade och sammanvävda. Och sammanflätningen av våra berättelser svämmar ut och bildar väven och väven i det gemensamma livet. Det senare kan aldrig vara ett enda medvetande som skapas abstrakt och påtvingas från en ’central ledning'”.

Poängen här är att det endast är den ”kulturella traditionen” och dess moraliska berättelser som ger ett sammanhang till termer som ”gott”, ”rättvisa” och telos (det slutliga målet, ö.a.).

”I avsaknad av traditioner är den moraliska debatten ur led och blir en illusionernas teater där enkel indignation och rena protester står i centrum” [dvs. som i västvärlden i dag].

Det är inte förvånande att de som inte bor i väst – och som aldrig har känt sig som en del av den samtida västerländska moderniteten, utan snarare känner en tillhörighet i en annan kulturell värld, en värld med en helt annan ontologisk grund – ser den senare som den källa från vilken de kan ge energi till ett nytt samhällsliv.

De vänder tillbaks till gamla myter och moraliska berättelser just för att ge energi åt den politiska kulturen – en trend som sträcker sig från Kina, till Ryssland, Indien och vidare. Putin verkar vara angelägen om att Ryssland ska vara manligt, men inte militariserat.

Xi och Putin rider på flera olika ”hästar”: Den ena kan behöva en liten sporre, den andra behöver hållas tillbaka en aning. Poängen är att de bör komma fram mer eller mindre tillsammans.

Föregående artikelKapitalet, läkemedelsindustrin och mutade läkare orsakar kraftig ökning av heroinmissbruk och dödlighet
Nästa artikelKhmelnytskyi – förstörde Ryssland granater som innehöll utarmat uran?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Putin och Xi klarar sin djupa vänskap mästerligt mot nya vyer för en gemensam utveckling genom en längre tids enastående samarbete, dessa två herrar har funnit vägen framåt.
  De odugliga ”demokratiska” ledarna i Europa borde ta lärdom av Kina och Rysslands fredliga 
  vänskapsband. Xi Jinping är beundransvärd, också Putin.

                     ❤️❤️

  Kina Nyheter

  Ständigt gå framåt mot nya utsikter för vänskap, samarbete och gemensam utveckling av Kina och Ryssland
  – Författarartikel för rysk media
  2023-03-20
  Kinas president Xi Jinping

  Året börjar med våren och framgången börjar med handlingar. Det finns all anledning att tro att Kina och Ryssland, som medresenärer i utveckling och väckelse, kommer att ge ett större bidrag till den mänskliga civilisationens framsteg.

  På inbjudan av president Vladimir Putin kommer jag att göra ett statsbesök i Ryska federationen. För 10 år sedan gjordes mitt första utlandsbesök efter att ha blivit vald till posten som president för Folkrepubliken Kina just i Ryssland. Inom 10 år har jag redan besökt Ryssland 8 gånger. Tack vare dessa resor, som alltid ger stor glädje och resultat, har president Vladimir Putin och jag öppnat ett nytt kapitel i annalerna om förbindelserna mellan Kina och Ryssland.

  Kina och Ryssland är de största grannländerna, strategiska partner för omfattande samarbete, ledande världsmakter och permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Båda länderna för en oberoende och oberoende utrikespolitik och betraktar relationerna mellan Kina och Ryssland som en av huvudprioriteringarna inom diplomatin.

  De kinesisk-ryska relationerna utvecklas enligt en tydlig historisk logik och på en kraftfull intern drivkraft. I 10 år har det bilaterala samarbetet utvecklats dynamiskt i alla azimuter och går in i en ny era med självsäkra steg.

  – Kontakter på högsta och högsta nivå spelar en viktig roll och är av bestående strategisk betydelse. Perfekta mekanismer för utbyte och kontakter på hög och toppnivå, en omfattande struktur av mångfacetterat samarbete fungerar som ett viktigt systematiskt och institutionellt stöd för utvecklingen av bilaterala relationer. Under åren har president Vladimir Putin och jag upprätthållit ett nära samarbete. Under mer än 40 möten på bilaterala och internationella mötesplatser prioriterar vi praktiskt samarbete på alla områden, synkroniserar i tid bevakningar av aktuella internationella och regionala frågor av gemensamt intresse och sätter tonen för en hållbar utveckling av bilaterala relationer.

  – Partierna stärker kontinuerligt det politiska ömsesidiga förtroendet och skapar ett nytt paradigm för relationer mellan stormakter. Kina och Ryssland ansluter sig till begreppet evig vänskap och ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Bilaterala förbindelser bygger på principerna om alliansfrihet, icke-konfrontation och icke-riktning mot tredje part. De två länderna stöder varandra starkt i att följa utvecklingens väg i enlighet med nationella verkligheter, i genomförandet av utveckling och väckelse. Mogna och stabila bilaterala band får ständigt ny styrka och fungerar som ett riktmärke för en ny typ av mellanstatliga relationer som kännetecknas av ömsesidig respekt, fredlig samexistens och ömsesidigt fördelaktigt samarbete.

  – Parterna bildar en arkitektur av omfattande och multi-vektorsamarbete. Tack vare gemensamma ansträngningar uppgick handelns omsättning 2022 till rekordhöga 190 miljarder dollar och ökade med 116 % jämfört med för 10 år sedan. Under 13 år i rad har Kina positionerat sig som Rysslands största handelspartner. Volymen av ömsesidiga investeringar mellan de två länderna fortsätter att växa. Ett antal strategiskt betydelsefulla samarbetsprojekt inom områdena energi, rymd, flyg och transportkonnektivitet genomförs framgångsrikt. Interaktion i sådana nya branscher som vetenskaplig och teknisk innovation och gränsöverskridande e-handel upprätthåller en hög dynamik. Det interregionala samarbetet tar snabbt fart. Allt detta ger inte bara verkliga fördelar för vanliga människor, utan ger också en outtömlig impuls till utvecklingen i båda länderna.

  – Parterna implementerar vänskapsbegreppet, som går i arv från generation till generation, och traditionell vänskap växer dag för dag. På tröskeln till 20-årsdagen av fördraget om gott grannskap, vänskap och samarbete mellan Kina och Ryssland beslutade president Vladimir Putin och jag att förlänga och fylla fördraget med nytt innehåll, med hänsyn till tidens nya realiteter. Det framgångsrika arrangemanget av 8 tematiska korsår tar vänskap och samarbete till nya höjder. Folken i våra länder gav materiellt och moraliskt stöd till varandra i kampen mot coronaviruset, vilket var ytterligare ett bevis på hur ”vänner i nöd är kända”.

  – Parterna har ett nära samarbete på den internationella arenan och bär ett stort ansvar som stormakter. Kina och Ryssland upprätthåller bestämt det FN-centrerade internationella systemet och världsordningen baserad på internationell rätt, såväl som de grundläggande normerna och principerna för internationella relationer baserade på syftena och principerna i FN-stadgan, genomför nära samordning och interaktion inom FN, SCO, BRICS, G20 och andra internationella plattformar, gör gemensamma ansträngningar för att främja multipolaritet och demokratisering av internationella relationer. Parterna tar effektiva steg för att implementera äkta multipolaritet, utveckla universella mänskliga värderingar och förespråkar bildandet av internationella relationer av en ny typ och en gemenskap av gemensamt öde för mänskligheten.

  I mer än 70 år har de kinesisk-ryska relationerna kommit en mycket svår väg. När vi ser tillbaka på det förflutna inser vi djupt att den nuvarande nivån på de kinesisk-ryska förbindelserna inte var lätt, och den obrutna vänskapen mellan Kina och Ryssland bör noggrant upprätthållas. Historia och praxis visar att i samband med global turbulens har de kinesisk-ryska relationerna bestått kraftprovet på grund av det faktum att vi har slagit in på den rätta vägen för att etablera mellanstatliga band.

  Mitt kommande besök i Ryssland syftar till att stärka vänskap, samarbete och fred. Jag är redo att tillsammans med president Vladimir Putin skissera nya planer och åtgärder för att öppna nya möjligheter för förbindelserna mellan Kina och Ryssland av omfattande partnerskap och strategiskt samarbete.

  Parterna bör fokusera på integrerad planering med fokus på nationella utvecklingsmål, ett innovativt förhållningssätt för att öppna upp nya möjligheter och odla nya drivkrafter. Det är viktigt att stärka det ömsesidiga förtroendet och frigöra potentialer för att upprätthålla den stabila dynamiken i de kinesisk-ryska relationerna på en hög nivå.

  Det är nödvändigt att främja den parallella expansionen av investeringsvolymen och kvaliteten på investeringar och handel och ekonomiskt samarbete, stärka den politiska samordningen, skapa gynnsammare förutsättningar för en högkvalitativ utveckling av investeringssamarbetet, öka omfattningen av den bilaterala handeln, utöka gemensamma intressen och söka nya tillväxtpunkter, bilda en utvecklingsstruktur som är komplementär och kompatibel med traditionell handel och nya former av samarbete, för att fortsätta det gemensamma arbetet med att para ihop Belt and Road Initiative och EAEU för institutionellt stöd för bilateralt samarbete och regional integration.

  Det är nödvändigt att fördjupa kulturella och humanitära band, organisera åren av samarbete inom området fysisk kultur och idrott på hög nivå, frigöra potentialen hos mekanismen för interregionalt samarbete, intensifiera kontakterna mellan systerstäder, regioner och städer, uppmuntra mänskliga utbyte, återställa turismsamarbetet mellan de två länderna, hålla sådana evenemang, som ett sommarläger, en gemensam utbildningsinstitution i syfte att kontinuerligt stärka vänskapen och ömsesidig förståelse mellan folken, främst genom ungdomar.

  Genomgripande förändringar äger rum i den moderna världen. Fred, utveckling, samarbete och win-win är en ostoppbar historisk trend. Multipolaritet, ekonomisk globalisering och demokratisering av internationella relationer är en oåterkallelig trend. Samtidigt växer både traditionella och icke-traditionella säkerhetsutmaningar snabbt. Handlingar av hegemoni, despotism och förföljelse orsakar allvarlig skada på världen. Det är en lång väg att gå för att återställa den globala ekonomin. Det internationella samfundet slår stort larm, mer än någonsin behöver de en väg ut ur krisen.

  I mars 2013 talade jag på MGIMO och nämnde att ”sammankopplingen och det ömsesidiga beroendet mellan alla länder har nått en aldrig tidigare skådad hög nivå. Mänskligheten lever i en global by, blir en nära gemenskap av ett enda öde. Bälte och väg-initiativet som jag senare lade fram, Global Development Initiative, Global Security Initiative och Global Civilizations Initiative blev en användbar fyllning av essensen av begreppet en gemenskap med ett gemensamt öde för mänskligheten och medlen för dess genomförande , som fungerade som den kinesiska versionen av ett adekvat svar på förändringarna i världen, eran och historien.

  I 10 år har universella mänskliga värden som fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet varit djupt rotade i människors hjärtan. Fler och fler länder förenas av en gemensam önskan att bygga en ren och vacker värld, där varaktig fred, universell säkerhet, gemensamt välstånd, öppenhet och tolerans kommer att råda. Det internationella samfundet är väl medvetet om att inget land i världen är överlägset alla andra. Det finns ingen universell regeringsmodell och det finns ingen världsordning där det avgörande ordet tillhör ett enda land. Solidaritet och fred på planeten utan splittring och omvälvningar möter hela mänsklighetens gemensamma intressen.

  Sedan början av förra året har det skett en total förvärring av krisen i Ukraina. På grundval av kärnan i vad som händer har Kina alltid intagit en objektiv och opartisk ståndpunkt och har gjort aktiva ansträngningar för att främja försoning och fredsförhandlingar. De visioner jag har uttryckt fungerar som en grundläggande princip för Kina i den ukrainska uppgörelsen. I synnerhet talar vi om behovet av att följa FN-stadgans syften och principer, respektera alla staters rimliga oro på säkerhetsområdet, stödja alla ansträngningar som syftar till en fredlig lösning av den ukrainska krisen och säkerställa stabiliteten. globala produktions- och leveranskedjor. Den nyligen publicerade ”Kinas ståndpunkt om den politiska lösningen av den ukrainska krisen”, med beaktande av alla parters rationella oro, återspeglar maximalt enhetligheten i världssamfundets syn på att övervinna den ukrainska krisen. Dokumentet fungerar som en konstruktiv faktor för att neutralisera konsekvenserna av krisen och främja en politisk uppgörelse. Komplexa problem har inga enkla lösningar. Vi är övertygade om att en rationell väg ut ur den ukrainska krisen och en väg till varaktig fred och allmän säkerhet i världen kommer att hittas om alla styrs av konceptet gemensam, heltäckande, gemensam och hållbar säkerhet, och fortsätter dialogen och samråden i ett jämlikt, försiktigt och pragmatiskt sätt.

  Innan du löser globala problem måste du lösa dina egna angelägenheter. Kinas kommunistiska parti, som samlar och leder det kinesiska folket, strävar övergripande efter den stora föryngringen av den kinesiska nationen genom kinesisk modernisering, som kännetecknas av täckningen av en enorm befolkning, uppnåendet av universellt välstånd, den samordnade utvecklingen av material och andlig kultur, den harmoniska samexistensen av människan och naturen, efter vägen fredlig utveckling. Dessa särdrag i Kina är bildade på grundval av många års praxis och djup generalisering av internationell erfarenhet. Vi kommer resolut att främja orsaken till kinesisk modernisering, göra ansträngningar för att förverkliga högkvalitativ utveckling och stadigt utöka extern öppning. Jag är övertygad om att detta kommer att ge nya möjligheter för alla länder i världen, inklusive Ryssland.

  http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zgxw/202303/t20230320_11044363.htm

 2. En mycket klok och sansad analys av den globala omvandlingen, som vi befinner oss i.
  Men jag saknar anknytningen till klimatkrisen, till hur jordens alla länder ska förhålla sig till/samsas om jordens begränsade resurser, och nu också till kunskaper och teknologi.
  Jag antar att länder, som går in för samarbete, har lättare att också säkra en nödvändig och radikal planering i förhållande till Moder Jord och dess hela befolkning. Konkurrens, motarbetande och krig bara förstör! Det är hopplöst gammeldags och otidsenligt!

 3. Jag läste en mycket talande uttryck nyligen.

  När USAs djupa skugga bleknar i världen sprider sig freden ljus. När USAs dånande krigstrummor tystnar sprider sig fredens musik.

  Kina är tydligt katalysatorn för denna utveckling på senare tid. En typisk karaktär för Kina, som nästan ingen förstår i väst, är att man inte pratar i onödan, utan handlar. Tvärt om, Kina gör uttalanden som medvetet sätter igång lämmeltåget och aggressionen fel riktning.

  Vad skulle hända om Kina annonserade att man har metoder att avskaffa alla föroreningar i världen för en krona. Varken Kina eller dess lednings kulle leva veckan ut. USA skulle bomba Kina till den proverbiala grustäckta parkeringsplatsen. Kina använder ”salamimetoden” ett litet steg åt gången, som inte är värt att bråka om.

  USAs globala militärdiktatur faller nu sönder med ökande hastighet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here