Krig och miljöförstöring hotar livet på jorden – Militärens stora effekter

23
3099

American Apache helicopter. Imagine a foreign military using their helicopters to destroy food. [Photo credit Tech. Sgt. Andy Dunaway.]
I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är beklagligtvis lika aktuell idag.

Denna artikel har i december 2021 skrivits av Karin Utas Carlsson, som är ordförande i Fredens Hus i Göteborg, och verksam i arbetsgruppen Kärnvapenförbud. Nu! (liksom redaktören). Kärnvapenförbud. Nu!
Artikeln har varit publicerad i IKFF:s tidning Fred och Frihet, men publiceras här med tillägg av stycke nummer fem. (IKFF: Internationella Kvinnor För Fred). Behandlar den mycket viktiga frågan om militärens utsläpp. Andra artiklar om detta finns nedtill under ”Relaterat”.

_______________________________________________________

Krig och miljöförstöring hotar livet på jorden – Vi måste tänka nytt innan det är för sent.

När jag skriver detta är det högsommar. En del tycker rentav att det är alltför varmt. I västra Tyskland och östra Belgien drunknar, krossas och försvinner människor i översvämningens rasmassor. Forskarna talar om extremväder som följd av klimatförändringen, större effekt redan vid 1 grads temperaturförhöjning än vad man räknat med. Detta förskräcker. Barn och vuxna protesterar. Klimathotet leder inte till de genomgripande åtgärder som är av nöden.

Man ropar: ”Lyssna, lyssna på forskarna, lyssna på oss!” Politiska beslut går långsamt i förhållande till prognoserna. Företag och myndigheter grönmålar. Jordens Vänner delar ut skampriset Greenwashing. 79 är nominerade. När ska försvarsmakten få det?

Militärens utsläpp och energiåtgång förtigs. Så kallat försvar byggs med offensiva vapen som hotar den som utsetts till fiende. Dessa vapen och övningar leder till kolossala utsläpp av växthusgaser, något som förtigs. I Kyotoavtalet 1997 undantogs militärens utsläpp. I Parisavtalet 2015 lämnades frågan till de skilda staterna att bestämma. I Sverige ingår inte försvarsmakten i det s k miljöledningssystemet och redovisningen av energiåtgång och utsläpp är minst sagt knapphändig.

Detta redovisas i Svenska Freds rapport sept. 2020 FRIKORTET
– En granskning av försvarets miljöarbete. En extra svårighet – även om krav på redovisning funnits – är att krigsövningar och transporter ofta sker utomlands. Flyg, terränggående fordon, u-båtar och andra fartyg släpper ut enorma mängder växthusgaser och befinner sig ofta utomlands. Internationella övningar pågår i stor frekvens och omfattning, vanligen utan medial uppmärksamhet. Vi förskonas från insikt! Utsläpp sker också vid tillverkning och destruktion av denna enorma utrustning. Talar man om klimat och miljö förtigs detta – ”Elefanten i rummet.”

I Frikortet kan man läsa: följande: ”Det finns ingen sammanställning över myndighetens totala utsläpp, klimatpåverkan eller bidrag till det svenska målet om klimatneutralitet. Detta konstaterade Riksdagens utredningstjänst 2015 och det gäller än idag. Utsläpp från aktiviteter i andra länder verkar inte ingå i rapporteringen till SCB och finns heller inte tillgängligt. Nationella utsläpp (som den data som rapporteras till SCB) är endast ett av de mått som används för att mäta miljöpåverkan. Naturvårdsverket mäter också de totala utsläpp som eventuell verksamhet orsakar, även i andra länder, de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen.

Det finns inga uppgifter om Försvarsmaktens konsumtionsbaserade utsläpp. Utsläpp från andra länders övningar på svenskt territorium redovisas inte heller och det är fortfarande oklart om de inkluderas i Sveriges nationella utsläpp.” (Frikortet, 2020, s. 6.)
Ständigt hör vi i media om ”delar av totala utsläpp”, men hur kan man räkna på delar av något ”totalt” som inte redovisas i sina viktigaste delkomponenter? Frågan är hur mycket av militärens utsläpp som kommer in i beräkningarna utan att vi får veta att de kommer från militären. Eller räknas de inte alls?

En konsekvens av undantagen för militären vid Kyoto- och Parisavtalen är att andra länder
inte heller mäter och rapporterar sina utsläpp. År 2019 publicerades en viktig rapport från Bostonuniversitetet, Costs of War. Författaren, Neta Crawford, måste vända sig till Energidepartementet för att få uppgifter eftersom Försvarsdepartementet inte ger ut några.

Pentagon är världens största utsläppare av växthusgaser. Militären konsumerar mer bränsle än de flesta länder, mer än till exempel Sverige. År 2017 släpptes 66 miljoner ton koldioxidekvivalenter ut, vilket motsvarar utsläppen från 14 miljoner personbilar det året. Denna rapport och annat kan hämtas från Lära för fred.

Det finns samband mellan miljöförstöring, krigsförberedelser, krig och flykt. Konflikter hanteras med våld och hot om våld. När krig förs svälter civilbefolkningen. Den dödas, skadas och drivs på flykt inom landet och till andra länder, ofta grannländer. Vi hålls alla som gisslan under hot från kärnvapen. Ständiga krigsövningar ger inte trygghet. Allianser skapas mot påstådda fiender.

Utsläpp av växthusgaser leder till klimatförändring som ger upphov till torka, tornados och att glaciärer smälter och floder svämmar över. De som lever i fattigdom är
de mest utsatta.

De militära kostnaderna ökar våldsamt – också i Sverige. Det nu mest skrämmande exemplet är Jemen. Sverige bidrar med vapenexport, utbildning och träning samt nedladdningar från satelliter som ger stridsmål för drönare och andra flygplan. Ekonomiska stödåtgärder under pandemin visar att det är möjligt att hitta resurser MEN så utnyttjas inte chansen till grön omställning. Tvärtom ökar militärutgifterna mer än någonsin, i Sverige ökas försvarsanslagen med 44% år 2020-2025 och når nästan 90 miljarder kronor.

I Storbritannien ökas kostnaderna för kärnvapenrustningen 40% i stället för en sänkning med 20%. Detta i strid med icke-spridningsavtalet NPT. Rustningar medför att motparten ökar sina rustningar.
Det behövs ett nytt sätt att tänka som stoppar krigsrustningar och krig. Utan stopp klaras
inte klimatmålen. Militarismens tänkande om hot om våld och våld som utväg fungerar inte.

Se Why Civil Resistance Works – The Strategic Logic of Nonviolent Conflict av E. Chenoweth
och M. J Sephan (2011).

Det finns mycket kunskap om hur konflikter kan hanteras och fredligare samhällen byggas.
Utgår man från att tillgodose grundläggande mänskliga behov öppnar sig möjligheter att se
likheter mellan konflikter på lokal och global nivå. Sådana finns i orsaker till konflikter, deras upptrappning och nedtrappning och hur framgångsrik hantering av konflikter kan ske. Låt beteendevetenskaperna lära oss! Utrikespolitik och global hantering skulle bli helt annorlunda. Konflikter kan förhindras att utvecklas destruktivt genom att hot och tvång undviks, genom att se till alla parters perspektiv och genom god förhandlings- och medlingsmetodik. Ju tidigare detta sker desto lättare att skapa förtroende och goda spiraler.

Relaterat

USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder
Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.

Föregående artikelLloyd Austin besöker Israel och lovar fortsatt stöd för slakten i Gaza
Nästa artikelGlobal osäkerhet:   Radhika Desais och Michael Hudsons ekonomiska geopolitiska ekonomiöversikt
Karin Utas Carlsson är barnläkare. Hon är också fil dr i pedagogik och fredsaktivist.

23 KOMMENTARER

 1. Jag såg bara en enda modig person på klimatmötet i Glasgow och det var kvinnan som konfronterade USA över Pentagons miljöförstöring, och världens största hot mot klimatet. Hon fick inga rubriker i tidningar världen över, och inga framställde henne som en hjälte trots att hon var den verkliga hjälten på detta möte. För hon tog upp den värsta miljöförstöringen på jorden och utan att göra något åt militärens utsläpp kommer man aldrig att nå något resultat, men inga media ville publicera henne, enbart några få oberoende journalister på sina twitter.
  När skall vi få höra Miljöpartiet tala om militärens bidrag till miljöförstöring och klimatets påverkan. Nej, i stället är de ytterst ansvariga för att vi har värdlandsavtalet med NATO, som nu har tillåtelse att bidra till mer miljöförstöring i Sverige, när de övar på svenska mark.

  Nedanstående uppgifter hämtade från en artikel av Whitney Webb

  USA:s försvarsdepartement producerar mer farligt avfall än de fem största amerikanska kemiska företagen gemensamt. De har lämnat sitt giftiga arv över hela världen i form av utarmat uran, olja, jetbränsle, bekämpningsmedel, avlövningsmedel som Agent Orange och bly bl.a.

  Amerikanska militärbaser både inhemska och utländska, är bland de mest förorenade platserna i världen, perklorat och andra komponenter i jet och raketbränsle som förorenar källor av dricksvatten, grundvatten och jord.
  Många baser utomlands har också förorenat lokala dricksvattenförsörjningen, mest bekant Den Kadena Air Force Base i Okinawa.

  Marshallöarna har en ytterst hög frekvens av cancer, där USA har genomfört fler kärnvapentester än alla andra nationer gemensamt. och de är också ansvariga för den massiva mängden strålning som fortsätter att förorena många öar i Stilla havet.
  I november meddelade US Navy sin plan att släppa 20000 ton ”miljöavfall” inkl. tungmetaller och sprängämnen i kustvatten i USA Pacific Northwest under loppet av år 2021.

 2. Mycket bra Karin!

  Jag kan komplettera med uppgifter hämtade från:
  211206 Waging non violence – Veterans target US military’s outsized impact on the climate crisis – av Cindy Piester
  https://wagingnonviolence.org/forusa/2021/12/veterans-target-us-militarys-outsized-impact-on-the-climate-crisis/ [jag kan tillhandahålla översättning]

  Till följd av att militära utsläpp inte nämnts vid COP26* mobiliserar en sammanslutning för att tvinga Pentagon att avslöja och minska sitt enorma koldioxidavtryck.

  Det fanns mer än 500 delegater närvarande vid konferensen COP26 i Glasgow med band till fossilindustrin, eller dubbelt så många som de inhemska delegaterna.

  USA står för en fjärdedel av världens ackumulerade utsläpp, och att upprätthålla oljereserver och försörjningsledningar är avgörande för dess intressen. Regeringens åtaganden att minska utsläppen når varken upp till vad som krävs för att nå målen i Parisavtalet från 2015 eller för att skapa globalt klimatledarskap.

  Olika amerikanska förvaltningar har länge förhalat klimatfrågor och agerat på ett egennyttigt sätt. Till exempel släppte Edward Snowden dokument 2014 som visade att NSA i hemlighet spionerat på delegater för att undergräva 2009-års klimatförhandlingar, COP15. USA förhandlade också om att kravet på rapportering av militära utsläpp skulle uteslutas i Kyotoprotokollet.

  USA:s försvarsdepartement är den största institutionella användaren av fossila bränslen i världen och därmed världens största institutionella utsläppare av växthusgaser. Mellan 2001 och 2017 släppte USA:s krig enbart i Irak och Afghanistan ut 1,2 miljarder ton växthusgaser, till en kostnad av 8 biljoner* dollar och 900 000 dödade, enligt projektet Cost of War** vid Brown University.
  * 8 biljoner dollar ($8 trillion) = 8 000 000 000 000 (8 tusen miljarder) dollar.
  https://www.brown.edu/news/2021-09-01/costsofwar
  ** https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costs_of_War_Project
  https://www.brown.edu/news/2019-02-01/cost-war

  ”Ifall militären skulle avslöja sitt fulla koldioxidavtryck och göra det regelbundet skulle dessa siffror vara synnerligen pinsamma och skapa ett enormt politiskt tryck på den amerikanska militären att minska sina utsläpp framöver”, säger den tidigare arméofficeren och Afghanistankrigsveteranen Eric Edstrom till Democracy Now!* ”Vi kan inte göra intellektuellt och strategiskt kloka val, förrän dessa siffror offentliggjorts.”
  * 211109 Demokracy Now – War Helps Fuel the Climate Crisis as U.S. Military Carbon Emissions Exceed 140+ Nations
  https://www.democracynow.org/2021/11/9/cop26_military_emissions_and_climate_change (Se filmen på sidan)

  • Ryssland kommer att behöva några minuter för att sänka den amerikanska flottan i Svarta havet.
   USA:s marinstyrkor kommer inte att kunna få fotfäste i Svarta havet på grund av Rysslands kapacitet i regionen. Det uppgav den israeliske statsvetaren Yakov Kedmi.

   Tidigare har den amerikanska marinens officer Brian Harrington noterat att USA och dess NATO-allierade kan beröva den ryska federationen fördelar i Svartahavsområdet om de genomför regelbundna marinövningar som går förbi Montreuxkonventionen. Detta dokument begränsar tonnaget av krigsfartyg som passerar genom sundet i fredstid, såväl som deras vistelse i Svarta havet till tre veckor.

   I en intervju med Narodnaya Novosti sa experten att ingen av makterna skulle kunna uppnå en fördel i vattenområdet. Enligt honom är regionen under tät täckning av ryska eldvapen, så vid ett försök att få fotfäste där kommer den amerikanska flottan att sänkas inom några minuter.
   ”Moskva kan förstöra alla väpnade styrkor inom några minuter, om de finner det lämpligt. Svartahavsflottan är bara en del (av den ryska armén. – Red.), Och huvudstyrkorna finns vid kusten. Dessa är Ryska federationens Aerospace Forces och raketer som ligger på land. Därför kan vilken flotta som helst förstöras även utan att använda Svartahavsflottan, säger Kedmi.
   https://rueconomics.ru/556077-kedmi-rossii-potrebuyutsya-schitannye-minuty-chtoby-potopit-amerikanskii-flot-v-chernom-more

 3. 18 december 2021 15:55.
  Något om katastrofalt stora effekter..
  Visst är det så att militär och krig hotar livet på jorden.
  Ryska flottans Zircon-missiler kommer att sätta stopp för eran av amerikansk transportörsherravälde
  Västerländska militärexperter är oroliga för tillväxten av den ryska flottans stridsförmåga. Eran av dominansen av ”demokratins arkar”, som Pentagon tidigare var stolta över, närmar sig sitt slut på grund av de ryska ”zirkonerna” och ”Poseidons”.
  Rysslands senaste framsteg inom utvecklingen av ultramoderna vapen har börjat hota amerikanska hangarfartygs överlägsenhet i haven. Militärkrönikören Mark Episkopos skrev om detta i en artikel för The National Interest. Enligt hans åsikt, med början av ankomsten av zirkonmissiler till den ryska flottan 2022, kommer eran av dominans i haven av det mest kraftfulla vapnet från den amerikanska flottans arsenal – hangarfartyg – att ta slut.
  Episkopos understryker att maktbalansen till sjöss har vänts upp och ner genom att Poseidon undervattensdrönare har dykt upp i Ryssland som kan bära kärnstridsspetsar. Dessa två trumfkort i Moskvas händer kommer i grunden att lösa problemet med hangarfartyg. Från ”demokratins arkar” och Pentagons stolthet förvandlas de till lätta mål.
  ”Carrier strejklag är inte längre de ’havsjättar’ de en gång var. Åtminstone i Rysslands ögon, ”sammanfattade Episkopos.
  Enligt experten har Ryssland nu effektiva ”verktyg för att neutralisera” Natos styrkor i händelse av en konflikt. Men en kollision av denna storleksordning, enligt Episkopos, kan leda till katastrof.
  https://rueconomics.ru/557246-ni-poyavlenie-u-vmf-rf-raket-cirkon-polozhit-konec-epohe-gospodstva-amerikanskih-avianoscevRyska flottans Zircon-missiler kommer att sätta stopp för eran av amerikansk transportörsherravälde
  Västerländska militärexperter är oroliga för tillväxten av den ryska flottans stridsförmåga. Eran av dominansen av ”demokratins arkar”, som Pentagon tidigare var stolta över, närmar sig sitt slut på grund av de ryska ”zirkonerna” och ”Poseidons”.
  Rysslands senaste framsteg inom utvecklingen av ultramoderna vapen har börjat hota amerikanska hangarfartygs överlägsenhet i haven. Militärkrönikören Mark Episkopos skrev om detta i en artikel för The National Interest. Enligt hans åsikt, med början av ankomsten av zirkonmissiler till den ryska flottan 2022, kommer eran av dominans i haven av det mest kraftfulla vapnet från den amerikanska flottans arsenal – hangarfartyg – att ta slut.
  Episkopos understryker att maktbalansen till sjöss har vänts upp och ner genom att Poseidon undervattensdrönare har dykt upp i Ryssland som kan bära kärnstridsspetsar. Dessa två trumfkort i Moskvas händer kommer i grunden att lösa problemet med hangarfartyg. Från ”demokratins arkar” och Pentagons stolthet förvandlas de till lätta mål.
  ”Carrier strejklag är inte längre de ’havsjättar’ de en gång var. Åtminstone i Rysslands ögon, ”sammanfattade Episkopos.
  Enligt experten har Ryssland nu effektiva ”verktyg för att neutralisera” Natos styrkor i händelse av en konflikt. Men en kollision av denna storleksordning, enligt Episkopos, kan leda till katastrof.
  https://rueconomics.ru/557246-ni-poyavlenie-u-vmf-rf-raket-cirkon-polozhit-konec-epohe-gospodstva-amerikanskih-avianoscev

 4. US Department of Defense is the Worst Polluter on the Planet
  I denna artikel kan man läsa:
  – utarmat uran: Tiotusentals kilo mikropartiklar av radioaktivt och mycket giftigt avfall förorenar Mellanöstern, Centralasien och Balkan.

  -USA-tillverkade landminor och klusterbomber spridda över stora områden i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern fortsätter sprida död och förstörelse även efter att krigen har upphört

  -Trettiofem år efter Vietnamkriget är dioxinföroreningen trehundra till fyrahundra gånger högre än ”säkra” nivåer, vilket resulterar i allvarliga fosterskador och cancer i tredje generationen av de drabbade.

  -USA:s militära politik och krig i Irak har skapat en allvarlig ökenspridning av 90 % av marken, vilket har förändrat Irak från en livsmedelsexportör till ett lands om importerar 80% av sin mat

  – Utarmat uran: Tiotusentals kilo mikropartiklar av radioaktivt och mycket giftigt avfall förorenar Mellanöstern, Centralasien och Balkan.

  – I USA toppar militärbaser Superfunds lista över de mest förorenade platserna, eftersom perklorat och trikloretylen sipprar in i dricksvattnet, och marken.

  – Kärnvapenprov i sydvästra USA och södra Stillahavsöarna har förorenat miljontals hektar mark och vatten med strålning, medan uranavfall förorenar Navajoreservaten

  .– Rostiga tunnor med kemikalier och lösningsmedel och miljontals patroner av ammunition överges kriminellt av Pentagon på baser runt om i världen

  https://www.projectcensored.org/2-us-department-of-defense-is-the-worst-polluter-on-the-planet/

 5. Skulle önska att det ENDAST nångång fanns dessa rubriker i väst media,men det finns ALDRIG. År efter år är det samma skit och det finns inget skit om detta att se. Väst media döljer den amerikanska krigsindustrin trots att man har HUNDRATALS militärbaser över hela världen,ingen världsdel och kontinent är fredat och det är amerikanska militärbaser överallt i världen, INGET land är ens MINSTA närheten av detta,så LÅNGT ifrån. De endast Usa ensamt. Över 3del av VÄRLDENS militära kostnads utgifter står Usa JÄMT för, år efter år,över 3del av världens kostnads utgifter.INGET land är ens MINSTA närheten av detta. Här i Europa tex, så ligger hela kontinenten under amerikanska krigsindustrins fullständiga kontroll och fötter,men inga frågor om det nånsin av medierna eller något seriöst reportage om detta. Usa har på allvar nästan 70000 militärer här i Europa, visste ni det,ca hälften av dessa finns i Tyskland,sedan finns över 12000 i Italien och över 5000 i Polen,bara nåt exempel. År 2008 så klipptes Kosovo bort från Serbien helt olagligt, Sverige ställde direkt upp på detta också och erkände Kosovo som stat.Det räckte inte att man helt olagligt Nato bombade sönder civila till döds och begick värsta krigsbrotten mot Serbiens befolkning,man klippte även bort Kosovo från Serbien och helt lade det under sitt militära kontroll tills idag. Det finns aldrig seriösa reportage om världens största och dyraste krigsindustrin Usa och all dess påverkan. Miljömässigt, förstörelse, kostnader,eller alla civila dödsoffer. Jag lovar att mina närmaste vänner visste inte ens detta,hur mycket Usa krigsindustrin kostar i världen över 3del av ALL kostnader,eller dom alla HUNDRATALS militärbaser över hela världen. Det finns INGET seriöst grävande eller ordentliga reportage om detta nånsin i väst media. Jag saknar en seriös diskussion om detta,även här i Sverige,om det är på Aktuellt eller Agenda,kanske dokument utifrån,eller bara någon av dom större dagstidningar som vågar ifrågasätta och skriva längre om detta,men det finns inget

 6. USA:s regering fördömer Abby Martin och anklagar henne för att skapa radikalt missnöje.
  Jag är tacksam mot henne för att hon är radikal nog för att anklaga USA , för att de inte tar med i beräkningarna över hur deras militära komplex förorenar världen och skapar klimatkris,
  En del miljörörelser hyllas av krigsherrarna på COP26 mötet, för de nämner aldrig hur det militära komplexet bidrar till klimatförändringen.
  Abby Martin konfronterar Pelosi på COP26 mötet, inga rubriker i medier i världen, men Jimmy Dore uppmärksammar henne.
  Aaron Mate fick ett journalistpris nyligen för sin rapportering av Russiagate, och han nämnde speciellt i sitt tacktal Jimmy Dore.
  Journalisterna på Grayzone har ofta kontaktat Jimmy Dore för att föra ut sitt budskap, då han har hundratusentals tittare på sina videor
  Videon nedan Abby Martin som konfronterar Pelosi på COP26 mötet.

  https://www.youtube.com/watch?v=5Yip1AKrVxQ

 7. Bra artikel,såna rubriker finns aldrig i väst media. Så många länder som man förstört,så många liv som gått förlorade. Någon domstol finns heller inte där man bara i något fall åtminstone skulle kunna lagföra dessa giriga kriminella krigsbrotten. Det är fritt fram för dessa värsta krigsindustri och krigsförbrytarna att fortsätta förstöra och sprida död och elände bakom sej.Överallt också lägger man näsan i blött utan missad chans och det bara accepteras jämt. Europa som är rika har tillåtit sej att helt stå under dessa krigsförbrytarnas fullständiga kontroll utan några som helst frågor. Där tycker jag att det är synd,och katastrofalt dåligt. Usa ägda Nato också borde ha avskaffats för över 30år sedan när Warsawa-pakten gjorde det. Det hade då aldrig funnits dåliga spänningar här i Europa,och vi hade haft fred utan risk för undergång för hela Europa. Man kan ha andra fredliga mindre övningar med mindre antal länder. Som tex Sverige med Finland för fredliga syften i mycket mindre skala och alla européer hade varit mer än nöjda. Det är istället helt tvärtom överallt och på alla fronter. Jag ser inte detta ändras inom kommande åren,tvärtom har det gått åt andra dåliga hållet och fortsätter göra det precis som krigshökarna i Washington velat.Medierna har inte varit till MINSTA hjälp,helt TVÄRTOM har dom varit katastrofalt dåliga jämt. Våran Europa tillåts aldrig ha någon egen utrikespolitik nånsin och styrs direkt från Washington på alla sätt,politiskt, militärt, diplomatiskt och ekonomiskt. EU har betett sej helt TVÄRTOM än det var tänkt för decennier sedan,och tillåtit sej komma till denna nedvärderande och katastrofalt dåliga punkten i sina handfängsel och hundkoppel,gentemot världens största och vidrigaste krigsindustrin i Usa.Det finns ALDRIG heller ens minsta kritik någonstans mot Usa i någon fråga år efter år, trots att det finns så MASSOR och JÄMT. Är så mer än besviken på oss Sverige och EU ihop med medierna som tillåtit detta vidriga skit mot oss vanligt folk

 8. Bra video Vivianne,hade aldrig ens sett hört den. Så bra sagt av Abby Martin. Självklart kommer dom slita sönder och förstöra hennes rykte,och media kommer dölja detta utan vidare frågor när det finns MASSOR här som man kunde gått vidare med. All heder åt Abby Martin,hon hade exakt rätt,synd inte fler vågar säga samma sak,även vi Sverige

 9. Vitryska tjänsteman varnar att de baltiska staterna skulle utplånas helt i händelse av ett europeiskt krig.
  Minsk har uttryckt oro över eskalerande spänningar mellan Moskva och väst, mitt i påståenden från tjänstemän i USA och Nato om att Ryssland kan förbereda sig för att ”invadera Ukraina”. Ryssland har avfärdat dessa anklagelser som ett falskt försök att ytterligare försämra relationerna mellan Moskva och den västliga alliansen.
  Nationerna Estland, Lettland och Litauen skulle förstöras helt i händelse av en ny stor militär konflikt i Europa, har Vitryska säkerhetsrådets vice generalmajor Vladimir Archakov varnat.
  ”Det är som om de drömmer om en allvarlig konflikt, inte med tanke på att i händelse av en sådan eldsvåda, kommer maktcentra som kolliderar helt enkelt att svepa bort dem från jordens yta”, sa officeren i ett samtal med Rysslands Natsionalnaya Oborona (’National Defence’) tidskrift.
  Genom att anklaga de baltiska länderna för att förvärra regionala spänningar, betonade Archakov ur militär synvinkel, de baltiska staternas kapacitet är helt obetydlig. Tjänstemannen sa att Polens aktiviteter var mycket mer oroande för Vitryssland. ”För att öka sin politiska potential, och särskilt under förevändning att konfrontera det ”ryska hotet”, utvecklar Warszawa aktivt sitt bilaterala militära partnerskap med USA, utöver båda ländernas medlemskap i Nato, sade han.

  Archakov pekade också på Washingtons användning av polskt luftrum för att utföra optisk-elektronisk spaning av vitryska territorium, och på information som tyder på att USA hade en kontinent på 4 000 soldater nära den polsk-vitryska gränsen, med dessa siffror som förväntas växa.
  Archakov sa också att moderniseringen av den polska militären som för närvarande pågår till stor del bygger på order från USA:s militärindustriella komplex, med anslag för åren 2021-2035 som förväntas uppgå till hela 133 miljarder dollar.
  ”I själva verket ser vi att polsk utrikespolitiks östliga vektor fortsätter att ha en tydlig anti-rysk och nu anti-vitryssisk karaktär, nu kombinerad med en provocerande militär överton”, varnade Archakov.

  Ryssland har upprepade gånger uttryckt oro över koncentrationen av Natos militära makt i de baltiska länderna, med västerländska tankesmedjor som regelbundet utfärdar rapporter som citerar regionen som en möjlig flampunkt för konfrontation mellan Ryssland och västblocket.

  Tjänstemän från Estland, Litauen och Lettland har upprepade gånger uppmanat västvärlden att inta en hårdare inställning mot Ryssland och krävde nya sanktioner på fredagen för påstådda hot som sträcker sig från beväpning av migranter till höga priser på naturgas, till exempel.
  De tre nationerna har också tagit ledningen i de geopolitiska och ekonomiska dispyterna mellan Moskva och västvärlden, och arbetat för att hjälpa USA i dess ansträngningar att sabotera Nord Stream 2-rörledningen, och hejar på europeiska och amerikanska restriktioner riktade mot Ryssland, även till priset av miljarder dollar i intäkter till sin egen fiskeri- och mejeriindustri.

  Förra veckan meddelade Litauens energiminister Dainius Kreivys stolt att de baltiska länderna var på väg att helt frikoppla sig från Rysslands elnät till 2025. Observatörer förutspår att en sådan åtgärd kommer att ytterligare höja elpriserna för hushållskonsumenter.
  Baltikum ska helt kopplas bort från det ryska elnätet senast 2025, säger Litauens energiminister.
  Baltikum anslöt sig till NATO 2004, vilket förde med sig utsikterna till amerikanska trupper så lite som 115 km från St. Petersburg, Rysslands andra stad. I ett par utkast till fördragsförslag som levererades till amerikanska diplomater denna vecka, som uttryckligen beskriver Rysslands säkerhets ”röda linjer”, nämnde Moskva uttryckligen den baltiska regionen som ett område där Ryssland och västvärlden måste engagera sig i dialog och interaktion för att ”förebygga incidenter på och över öppet hav” i området.

  Ryska tjänstemän har upprepade gånger varnat östeuropeiska stater som är allierade med USA som är värd för offensiv Natos militära infrastruktur att deras territorium skulle bli måltavla i händelse av en konflikt. 2019 sa Rysslands president Vladimir Putin att Moskva skulle tvingas sätta alla europeiska länder som går med på att ta emot amerikanska kärnvapen i sina missilers hårkors. https://sputniknews.com/20211218/belarusian-official-warns-baltic-states-would-be-completely-wiped-out-in-event-of-european-war-1091629076.html

 10. Dålig analys ! Medelklassens intellektuella drömmer alltid om den goda viljan , att det går att tala makthavare till det rätta .
  Det viktiga är egendomsfrågan och klassamhället . Att skita ner i naturen , tillverka vapen och verkställa blodiga invasioner är profitabelt för makten – kapitalet .

 11. Det där med klimatet tyck vara som det passar. Den enda fasta regeln är att vanligt maktlöst folk ska ta sitt ansvar. I övrigt är det fritt fram för eliter, företag och politiker att göra som det passar dem. Eliterna som vill att vi andra ska ta ansvar för klimatet flyger själva privatjet, även så till klimattoppmötena och det senaste av dem i Glasgow. Så på något sätt tyck det inte vara mer allvarligt med koldioxidutsläppen. De som propagerar mest för en omställning av samhället är de som också är minst benägna att ställa om. Klimatalarmismen kanske rent av är eliternas taktik för att få nationerna att använda sina skattemedel till att konsumera nya ”gröna” varor och tjänster som eliternas storföretag nu vill sälja. Tills nationerna upptäcker att det där med vind- och solel var inte så lyckat, och då får eliterna sälja ny teknik igen. Smart uträknat tycker jag.

  När det gäller Försvarsmaktens utsläpp så gick jag i taket för några dagar sedan då min mor berättade om Flygvapnets julgransflygningar över Sverige. På Försvarsmaktens hemsida kan ni själva se omfattningen https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/julgransflygningar

  Tidningen Ny Tekning berättade hur mycket bränsle ett Jas Gripen drar. https://www.nyteknik.se/popularteknik/sista-jas-motorn-fardigbyggd-6345583
  Bränsleförbrukning utan efterbrännkammare: 1,2 kg/s. (72 kg/minut – 4 320 kg/timme)
  Bränsleförbrukning med efterbrännkammare: 4 kg/s. (240 kg/minut – 14 400 kg/timme)

  Nu flyger de väl inte julgransflygning med efterbrännkammaren på, och tankarna rymmer ”bara” 3000 liter + eventuell extra tank på 1000 liter, men det är många plan i formationen. På den video Försvarsmakten tillhandahåller på hemsidan är det 16 plan. Om vi då ponerar att de 16 planen flyger en halvtimme utan efterbrännkammare förbrukas 34 560 kg flygfotogen MC 75, en blandning av fotogen och bensin. Och detta bara för att visa upp sig.

  Jag är mäkta förvånad över att ett medialt ramaskri inte flugit över landet i protest mot detta. Men det är kanske så som jag skrev inledningsvis att det där med klimat och koldioxid m.m. bara är aktuellt när galoscherna passar. Inte heller väckte eliternas flygning med privatjet till Glasgow någon uppmärksamhet i mainstreammedia. Men när du eller jag ska ut och flyga ska vi minsann känna klimatskam.

 12. En av mina absoluta favoriter, Jonathan Cook har även skrivit en artikel om militärens bidrag till klimatförändringarna. Militärens bidrag till klimatförändringarna är skelettet i Väst:s klimat garderob. Han skriver USA, Israel och Storbritannien är triumviratet av skurkar i de pågående klimatförhandlingarna. Deras väpnade styrkor är de mest förorenande på planeten. Målet på COP26 är att hålla detta faktum till en noga bevakad hemlighet.

  https://www.middleeasteye.net/opinion/cop26-climate-change-west-defence-skeleton-closet

  • @Vivianne Månsson 20 december, 2021 At 08:20
   DN skriver idag:
   ”Massiv snöstorm drar in över USA – Biden: ”Väldigt allvarligt””
   Alltmer tydligt att växthuseffekten, koldioxid- och Greta uppvärmningen tar tydligen ut sin rätt på samhället.

   • Det handlar om en trend understödd av tusentals mätning av de som är kunniga i att mäta. I Stockholm hade vi nyligen snö och- 10 C ett par dagar.

    • @Anders Romelsjö (red) 23 december, 2022 At 07:44
     Varför inte sätta dig själv i snön i New York i badbyxor och njut av uppvärmningen. Någon mer enkel och träffande mätmetod kan jag inte tänka på. Sök på webben, du behöver inga stora mätningar eller kunskaper för att se att detta är ett mycket regelbundet återkommande ökande frekvent händelse. Själv behöver jag inga veteskapliga mätningar för att avgöra att det är kallt när det är minus 20 grader.

    • @Anders Romelsjö (red) 23 december, 2022 At 07:44
     Som erfaren civilingenjör ÄR både jag och andra gelikar kunniga i att mäta, och inte bara det, att bedöma mätningarna, utvärdera dom och analysera dom. Vi är välutbildade och erfarna för den uppgiften. Generellt blir jorden varmare men inte jämt lika mycket överallt samtidigt, och orsaken till det är mycket klar. Uppvärmningen följer helt naturlagarna, som jag nog tror jag kan säkert påpeka att vi erfarna ingenjörer är rätt bra på och har mycket stor erfarenhet av. Vi sysslar inte med ”åsikter” eller ”titlar”, titlar medför inga kunskaper, inte när vi bygger skyskrapor, kraftledningar, trafikflygplan eller ens talar om klimatet. Hade vi gjort det hade samhället inte funnits idag.

 13. En möjlighet till att förhindra eller försena Sveriges medlemskap i NATO och den amerikanska militärens intåg i Sverige borde vara att påtala dess skadliga effekter på miljö och klimat.
  Både i krigs- och fredstillstånd.
  Hur många militärfordon är avgasrenade?
  Ett fåtal tror jag. Kanske de allra senaste.
  Av den anledningen att hela drivlinan av rationella skäl kommer från civila tunga fordon.
  Dock har stridsvagnar oftast specialmotorer förmodligen helt utan avgasrening.
  All övningsskjutning är dessutom förbränning och orsaker förutom miljöskadliga utsläpp även ökning av koldioxidutsläpp.

  Förutom NEJ till NATO har även Gretas Gamlingar en anledning att protestera mot NATO i Sverige av miljö- och klimatskäl.

  Sedan alla dessa stridsflygplan som dånar i luften.
  Tonvis av flygfotogen förbränns med miljö- och klimatskadliga effekter.
  Till vilken nytta för mänskligheten?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here