Magdalena Andersson chefsrådgivare åt USA:s verktyg IMF, som ger hårda krav och sämre lånevillkor än Kina

8
3989


I ett Pressmeddelande 18/1 2021 från Finansdepartementet skriver man ”Magdalena Andersson tillträder som ordförande för IMF:s högsta rådgivande organ. Idag tillträder finansminister Magdalena Andersson som ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens högsta rådgivande organ.” Jag hoppas och tror att artikeln bidrar till en mer fullständig bild av Magdalena Anderssons politiska och ekonomiska uppfattning.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad

Innan jag går in på vad IMF är vill jag mycket korta kommentera följande meddelande på Sveriges Radio Nyheter nyligen ”Kina är Afrikas största bilaterala handelspartner och långivare, men flera länder riskerar att fastna i skuldfällor.
Bristen på transparens i kinesiska kontrakt, kan få andra kreditgivare att tveka att låna ut pengar till afrikanska länder, säger ekonomen Peter Stein till Ekot.
Han anser att andra länder som skulle kunna utmana Kinas dominans, inte gör det eftersom de saknar en Afrikastrategi.” Sveriges Radio
Kommentar: Den stora skillnaden mellan Kinas lånevillkor och IMF:s lånevillkor i USA:s regi är att IMF/USA ställer politiska &ekonomiska krav som innebär ett väsenttligt ingrepp i låntagarländernas självständighet. IMF kräver som regel privatisering och att landet i fråga än mer öppnar upp för investeringar från USA och ledande kapitalistländer. Se mer under avsnittet 6.1.1 nedan. I SR-programmet kallas detta för ”demokrati”.

En läsare mailade mig ”Peter Stein gör en dragning som gör uttalande lögnaktigt. Notera att han säger bilaterala skulder där självklar Kina med sina stora projektinvesteringar är störst. Men det är de multilaterala skulderna som totalt sett är störst och det stora problemet för Afrikas länder. Det är IMF och de västerländska styrda institutionerna som systematiskt använt utpressning med skulder för att hålla kontroll på och plundra Afrika.”

Återger nu huvuddragen av en artikel som tidigare publicerat på Jinge.se. Plundringen av världen. IMFs historia och politik Denna första artikel var ett förord till boken Pillaging the World. The History and Politics of the IMF (Plundringen av världen. IMFs historia och politik) av Ernst Wolff, Tectum Verlag Marburg, 2014 och hade översatts av Jan-Erik Gustafsson.

Artikeln lyfter fram vissa centrala förhållanden om IMF och dess politik, främst med uppgifter från boken och skriften ”USA som världspolis”.


IMF – USA:s ombud för ekonomisk imperialism

Varje medlem i Världsbanken respektive i IMF har en viss andel av rösterna. Därutöver varierar inflytandet med storleken på bidragen. USA har drygt 16 % procent och i praktiken vetorätt eftersom 85 % av rösterna behövs för de flesta beslut. Detta gäller också i Världsbanken. Tidigare behövdes 80 % av rösterna för de flesta beslut. USA innehar även rätt att nominera ordförande till Världsbanken (som alltid varit från USA). Bara Europa har rätt att välja ordförande till IMF. G8-länderna har tillsammans 47 % av rösterna.

6.1.1 Världsbankens och IMF:s lånepolicy
Världsbanken och IMF har fört en lånepolicy som visat sig innebära nackdelar för främst fattigare låneländer. I krissituationer tvingas dessa att prioritera återbetalning av skuld till utländska banker samt anta ”Structural Adjustment Programs” (SAP*), vilka innebär avreglering, snabb liberalisering och privatisering samt minskning av budget för social välfärd och en krympning av statsapparaten och låga löner (2007). Enligt IMF:s policy måste statliga företag avstå från konkurrensinriktad produktion, även om detta har strategisk betydelse (vatten, telekom, transporter, hälsa, utbildning etc.) och begränsa verksamheten till polis, rättsväsende och försvar. I de privatiseringar som IMF ofta krävt säljs nationella tillgångar ofta till transnationella företag. Lånevillkoren innebar att låntagarländerna som tvingats acceptera SAP fick ta nackdelarna medan IMF slapp ansvar. Det kommer ibland signaler om omprövning av IMF:s policy, men ingen ny policy har presenterats (Blanchard 2013).

6.2. Projekt i några fattiga länder – ofta dåligt för folket och bra för eliten
Många exempel finns på dåliga resultat av projekt stödda av IMF och Världsbanken, i Europa senast i Grekland. 1968 gav Världsbanken Ecuador stora lån. 1998 hade fattigdomen stigit från 50 % till 70 %, arbetslösheten ökat från 15 % till 70 % och statsskulden hade växt från 240 miljoner dollar till 16 miljarder dollar. 1999 insisterade Världsbanken på att Bolivia skulle sälja vattensystemet i den tredje största staden till det amerikanska företaget Bechtel (”Vattenkriget i Bolivia”). Vattenpriset steg med över 100 procent, men avtalet bröts efter stora protester. Corporate Accountability International och Food and Water Watch visade att Världsbanken är pådrivande i vattenprivatiseringen.

Stora lånebelopp har hamnat i tveksamma stora projekt, (ibland kallade ”vita elefanter”) (Toussaint & Millet 2010). Under diktaturen i Argentina 1976-83 fick landet stora lån. Skulden femdubblades till 45 miljarder dollar, f.a. via privata banker i samarbete med USA:s regering. Nästan inget gick till offentligt ägda företag, och låneräntorna var höga. Många miljoner dollar gick till de som ledde diktaturen. Enligt Kemp (2008) har de styrande i olika fattiga länder deltagit i jordförstöring genom att ställa naturresurser till förfogande för multinationella företag. Världsbanken stödde USA:s strategiska allianser vilket stärkt diktaturer och berikat diktatorerna. (Mobutu i Zaire 1965-97, Suharto i Indonesien 1965-98, Marcos i Indonesien 1965-86, diktatorer i Brasilien 1965-80 och i Argentina 1976-83, Pinochet i Chile 1973-90). (Toussaint & Millet, 2010). Många diktaturer använde lånepengar till vapenköp. Fattiga människor betalar nu på skulder för vapen som användes för att undertrycka befolkningen, som i Argentina där 30 000 personer försvann 1976-83 under den USA-stödda brutala diktaturen.

6.2.1 En utvärdering av IMF och Världsbanken
En kommission utsedd av USA:s kongress levererade en starkt kritisk rapport vid millenniumskiftet: ”Regeringarna i G7-länderna (Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA), och framför allt. USA använder IMF som redskap för att uppnå politiska mål. Otaliga studier har misslyckat med att finna ett positivt samband mellan IMF:s satsningar och ökning av rikedom eller inkomst. IMF-stödda räddningsaktioner för kreditgivare i kriser nyligen hade särskilt skadliga effekter för utvecklingsländerna. Människor som arbetade hårt för att komma ur sin fattigdom har sett sina tillgångar och besparingar förlorade. Arbetare förlorade sina arbeten. Inhemska och utländska ägare av realtillgångar förorsakades stora förluster medan utländska kreditgivande banker skyddades. Dessa banker fick kompensation för risk genom höga räntor, men behövde inte betala någon eller bara viss del av förlusterna. Denna assistans för utländska banker skyddade också politiskt inflytelserika låntagare, uppmuntrade till att ta stora lån och till stor skuldsättning. Omvandlingen av IMF till en institution som förmedlar långsiktiga lån har gjort de fattigare länderna beroende av IMF i ökande utsträckning och har gett IMF ett mycket stort inflytande över medlemsländernas policy. En del av överenskommelserna mellan IMF och dess medlemmar har inneburit krav som underminerat nationell suveränitet och ofta hindrat utvecklingen av ansvarsfulla, demokratiska institutioner som korrigerar sina misstag och svarar på ändringar i yttre förhållanden.” ( Meltzer Commission, 2000). Meltzer Commission beskrev också Världsbanken och tre regionala utvecklingsbanker som kostsamma, ineffektiva, byråkratiska och oförmögna att utföra sin uppgift att reducera fattigdomen.

Exemplet Grekland.
Utdrag ur artikeln Har IMF ändrat policy?; i februari 2015. (Senare har IMF visat mindre hårdförhet än ECB).

Grekland
IMF krävde minskade statsutgifter med 10 procent och 40 procents reduktion av hälso- och sjukvårdsbudgeten i Grekland, alltmedan lånemedlen mest gick till storbanker. Arbets- och hemlösheten ökade kraftigt, liksom självmorden. New York Times rapporterade att IMF och ECB skickade pengar, avsedda för Grekland, direkt till banker i USA, Storbritannien och Tyskland som bidragit till Greklands katastrofala ekonomi i stället för att hjälpa landet. IMF erkände, liksom efter kriserna i Sydostasien i slutet av 1990-talet, att man underskattat riskerna med åtstramningspolitiken. Man hade gissat att besparingar på 10 miljarder skulle medföra en BNP-ökning med 20 miljarder, men det blev ingen BNP-ökning utan tvärtom.
Kajsa Ekis Ekman som följt Syriza sedan 2011 skriver ”Det program som trojkan (ECB, EU och IMF) har underkastat Grekland med hjälp av koalitionsregeringen har varit ett ekonomiskt fiasko. När Grekland gick in i trojkans program låg statsskulden på 120 procent och arbetslösheten på 13 procent. Idag ligger statsskulden på 177 procent och arbetslösheten på runt 30 procent. Ungdomsarbetslösheten har nått upp till siffror runt 60 procent. Utbildade ungdomar har lämnat landet en masse. Trojkan har haft fem år på sig och använt nära 300 miljarder euro och landet är i betydligt sämre kondition nu.”

Chef-ekonomen vid Arena Sandro Scocco skriver i sin intressanta artikel ”Därför hade alla fel om Grekland” att ”Med höga fiskala multiplikatorer blir det direkt kontraproduktivt i en skuldkris med åtstramningar. Greklands statsskuld på runt 110 procent i inledningen av krisen steg enbart på grund av minskad BNP till över 150 procent, utan att de lånade en enda ny euro. Keynes gamla recept håller alltså sannolikt fortfarande, spara i goda tider (då det inte kostar något) och slösa i dåliga tider (då det gör stor nytta). Detta borde ha lett till en omläggning av Greklandspolitiken redan för två år sedan. Det gjorde det inte.”

Han skriver också ”När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade den om oansvarigt lånande, lata greker och fusk. Det är en myt. En bättre beskrivning av krisen är kollektiv aningslöshet, brister i EMU:s regelverk och misskött krishantering från EU:s sida.”

* Skatterna har ökat för att leverera ännu mer kapital till banker och företag, med den grekiska staten som mellanhand.
* Företagen fick före krisen ekonomiskt stöd av grekiska staten och EU för att flytta verksamheten till låglöneländer för att öka sina vinster.
* IMF krävde minskade statsutgifter med 10 procent och 40 procents reduktion av hälso- och sjukvårdsbudgeten i Grekland. Antalet självmord har ökat kraftigt. Antalet HIV-fall ökade med 52 procent, sedan man slopat HIV-preventivt arbete. Vårdköerna ökade och tillgången till insulin minskade så att 50 000 diabetiker hade svårt att få insulin. Antalet besök på grekiska kostnadsfria eller billiga »gatukliniker« tiodubblades.
* Grekland har tvingats stänga 50 sjukhus. (Slut på utdraget från artikeln).

Relaterat.
Sydamerika drabbat av USA-kontrollerade Internationella Valutafondens politik. Stora protester. Exemplet Ecuador.
Vad händer i Argentina? Presidentval idag!
Vad sker i Chile?
”Brain drain” och IMF försvagar utvecklingsländer;
Har IMF ändrat policy?;
IMF stoppar kredit till Ukraina – Är blockaden av Donbass orsak?;

Föregående artikelTysklands regering överväger att förbjuda AfD
Nästa artikelFörra gången ett utländskt militärt hot placerades nära USA:s gräns innebar nästan slutet för världen
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

    • Det är förstås upp till var och en. Är det inte svårt att kalla sig ”Vänster” och rösta på dagens S?

  1. IMF är en USA kontrollerad finansiell organisation vars uppgift är att bistå USAs oligarker i deras plundringståg i andra nationer för att lägga under sig nationernas tillgångar, Ganska normalt kräver IMF som villkor för ett lån att tillgångar skall privatiseras. Där ställer USA företagen omedelbart. upp. Både partiet (S) och deras medlemmar har alltid varit en del av USAs system att plundra och lägga under sig andras värden. Just nu pågår en konfiskering av Ukraina jordbruksmark.

  2. Kinas villkor är offentliga; de lånar ut till infrastrukturinvesteringar länder som inte kan betala tillbaka, och tar sen över infrastrukturen de finansierat. De flyttar helt enkelt fram militärt genom ”bistånd”.

  3. Magdalena Andersson är och har alltid varit en högerpolitiker. Idag är det svårt att vara trovärdig om man är sosse och kallar sig vänster. Det finns ju tom en del Centerpartister som kallar sig vänster! (galtan).
    När det gäller IMF så ser jag likheter med det system man tvingat på oss svenskar när det gäller bostäder. Man tvingar arbetslösa att ta jobb dit man är tvungen att flytta. (Stockholm) Där boendet kostar miljoner. Politiker och näringsliv (i fruktsam symbios) har blivit vana vid att ”det är bara att köra”. Folket är håglöst efter 35 år av nedskärningar.

  4. Folket är verkligen håglöst efter 3decceniers nedskärningar. Medierna hemma är både amatörer, men även medvetna propaganda förmedlare, beroende på vilka kanaler. Men tyvärr är det dom flesta vad gäller etablerade massmedierna. Det är så bra att Alt-medier existerar och växer dessa åren. Speciellt senaste decenniet har Alt medier verkligen varit bra och viktiga som ALDRIG förr, under denna period. Sanktioner som riktas mot stater på mest vidrigaste sätten för att få uppror bland befolkningen är direkt vidriga. Sedan när man rapporterar om protester, vare sej det är Syrien, Venezuela, Iran med många fler. Då nämns ALDRIG roten ens till varför ekonomiska läget är/ser ut som det gör. Vanskötsell av ekonomiska läget har dragit tusentals till gatorna säger man, UTAN att MINSTA lilla nämna elefanten i rummet som är dom HELT vidriga sanktionerna. Föreställ er att dina besparingar förlorar mycket av sitt värde, din lön räcker till 5del av vad det gjorde tidigare, eller att du EJ ens kan använda ditt bankkonto och bankkort. Samtidigt som saker blivit dyrare. Det är ingen svår matematik att förstå desperationen hos många familjer som går HELT hungriga och lägger sej för att sova. Man är många i samma sits och organiserar sej för att protestera, då andra val EJ finns. Västvärlden med Usa i spetsen har detta som riktig modell. Svälta ihjäl folken och oavsett land, EJ tillåta dessa komma framåt med sin ekonomi, TROTS att det ENDAST är sanktionerna som måste bort. Vilken vidrig modell man använder sej av. Svälta folken, sabba deras ekonomi och ös på med propaganda, för att få till uppror. Sverige är ett av dom länder i Europa som ligger i topp vad gäller att HELT fästa fast sej under Washingtons toffel dessa åren

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here