Nej till DCA-avtalet med USA!

6
662

Detta tal med värdefulla länkar hölls av Eva Myrdal vid ett möte med ”Nätverket Nej till Nato” nyligen. Eva M är mycket aktiv i Nätverket och talade även vid Nätverkets möte på Medborgarplatsen 12 april. Hon är ordförande i avdelning 5 (omfattar Stockholm, Sörmland, Gotland och utrikesboende) av Folket i Bild Kulturfront samt fil doktor i arkeologi. Hon kan även höras mot slutet av denna korta video av Knut Lindelöf, efter KG Hammar och Kajsa Ekis Ekman. https://www.lindelof.nu/pal-jonsson-vs-elsa-widding-kg-hammar-m-fl-om-dca/
Notera listan på referenser. Svärtningarna är mina.

Eva Myrdal

DCA-avtalet har Sveriges regering förhandlat fram med USA under största möjliga tystnad. I Nätverket Nej till Nato uppmärksammade vi en notis tidigt 2023 om att ett avtal var på gång och vi tog upp detta under manifestationer under året. Då hade vi inte kunskap om innehållet – mer än att riksdagen behövde ta beslut om förändring av vissa lagar. Till en början tolkade vi detta som att regeringen ansåg att det krävdes grundlagsändring, vilket skulle gett oss tid att mobilisera opinionen fram till nästa riksdagsval. Nu vet vi att regeringen anser att det endast krävs ändringar i ett trettiotal lagar, inte i grundlag.

Avtalet är färdigförhandlat utan att medborgarna haft möjlighet att ta del av innehållet och lägga sin röst för eller emot innan underskrift. I slutet av november enades regeringen om avtalet och därefter for de till Washington där avtalet skrevs under av Sveriges och USAs regeringar den 5 december. Det som återstår är riksdagsbeslut om avtalet och om lagändringar som följer på avtalet.[1] Avtalet är nu också tillgängligt för oss att läsa.[2] Genomlysning och kritik av avtalet har tagits fram av ex vis Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred,[3] Hans Blix[4] och Jan Guillou[5] och flera mycket bra kritiska artiklar finns tillgängliga på siten alliansfriheten.se.[6] Kritiska kommentarer har kommit också från Rolf Ekéus.[7] Men någon offentlig debatt har det inte blivit. Makthavarna vill tiga ihjäl frågan tills de fått det avgörande de önskar i riksdagen.

Varför koncentration på DCA – när verkningarna av Natomedlemskapet redan märks vad gäller t ex värnpliktigas sannolika framtida plikt att kriga utanför Sveriges gränser på Natos uppdrag? Detta är en fråga som regeringen – bortom offentlig debatt – nu arbetar med. Detta är ett stort steg – från 2002 fram till nu har svenska soldater på krigsuppdrag i Asien och Afrika under ”Natos rules of engagement” skrivit på för utlandstjänstgöring, dvs. de har krigat frivilligt för främmande makt. ”Plikt” är något annat.[8]

Här några tankar om varför det är viktigt att vi inte låter DCA-avtalet klubbas i tysthet inom riksdagshuset väggar. Vi måste bygga en opposition synlig som civila skor på marken och i den offentliga debatten i svenska medier.

Makthavare ljuger alltid om att ”gatans parlament” inte spelar någon roll. I denna fråga har de systematiskt och medvetet drivit frågan så att den utestängt medborgarna från en offentlig politisk debatt följt av beslut i riksdagen. Men står vi en dag 100 000 utanför riksdagshuset och Rosenbad skall ni få se. Mobiliserar vi 1000 000 blir reaktionen ännu tydligare! Låt oss jobba för det! Vi betalar deras riksdags- och ministerarvoden. Utan våra röster magrar de! Och det vet de. Innerst inne.

Vad skiljer det 10-åriga Defence Cooperation Agreement – där Sveriges åtaganden specificeras i avtalets trettio artiklar – från avtalet med Nato? Ingen punkt strider mot avtalet med Nato – men förlusten av nationellt självbestämmande i frågor kring krig och fred blir långt större med DCA.

 1. Avtalet är bilateralt – mellan USA och Sverige och gäller Nato förutan.
 2. USA förbinder sig inte att ”försvara” Sverige. Det finns inte något motsvarande den omstridda artikel 5 i Natoavtalet.
 3. USA får obehindrad möjlighet att utnyttja svenskt territorium och svenska militära resurser inklusive flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på Sveriges samtliga flygflottiljer och alla större arméförläggningar från Kiruna i Norrbotten till Revingehed i Skåne för att lagra krigsmateriel och hysa manskap. I artikel 3, punkt 3 ges USAs styrkor rätt att använda privat mark och privata anläggningar som vägar, hamnar och flygplatser och allmän mark utanför de överenskomna anläggningarna.
 4. USAs militär får röra sig fritt och obehindrat på Sveriges territorium med sina egna vapen och egen utrustning och under eget befäl.
 5. I avtalets Artikel 12 accepterar Sveriges regering skrivningen: ”På Förenta staternas begäran och som ett led i sitt åtagande om ömsesidigt försvar avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna i enlighet med artikel VII.3 c i Nato SOFA.” Har vi givit Pål Jonson mandat att avstå vår suveränitet i rättsfrågor till förmån för USA?
 6. Varje övergrepp begånget av USAs personal gentemot svenska medborgare eller svensk egendom skall handhas av USAs rättsväsende, i mån av dess intresse… I Artikel 14. 1. meddelas att de US-amerikanska försvarsmyndigheterna får inrätta militärpolisenheter på de överenskomna anläggningar och områden där amerikanska styrkor befinner sig. De amerikanska försvarsmyndigheterna får också ge tillstånd till att sådana enheter används i samhällen i närheten av militära anläggningar och områden där amerikanska styrkor befinner sig. Det vill säga deras militärpolis kan agera också utanför det direkta basområdet.
 7. Artikel 7. Här avsäger sig Sverige rätten att kontrollera pass eller visa för in- och utresor för USAs militära och civila personal. Sverige får inte heller registrera eller kontrollera under avtalet förekommande utlänningar.
 8. Sverige har inte inspektionsrättigheter på baserna. I Artikel 3 punkt 1 garanteras full förfoganderätt för USAs styrkor, anhöriga och leverantörer över överenskomna anläggningar för bl. a manövrar, transitering, hämtning av luftfartyg, utplacering av styrkor, beredskapsoperationer, bygg- och anläggningsarbeten. Vissa anläggningar får endast USAs styrkor tillgång till.
 9. Enligt promemorian[9] kan det ”uppkomma behov” för USA att ”kunna utföra flygstridsledning på svenskt territorium”. Om USA:s militära flygstridskrafter ska utöva flygstridsledning här innebär detta enligt promemorian en ”överlåtelse av förvaltningsuppgift”, det vill säga att USA helt eller delvis tar över försvarsuppgifter som den svenska Försvarsmakten har idag. Luftfartslagen skall ändras och överlåtelsen av rätten att fatta beslut om krig i luften från och över svenskt territorium skall göras av Försvarsmakten. De folkvalda träder tillbaka och Försvarsmakten kliver fram!
 10. USA är en supermakt med egna statsintressen med globalt genomslag och har deklarerat att fienden är Ryssland och på sikt Kina och det är med detta för ögonen de nu sluter DCA-avtal med Sverige och de övriga Nordiska länderna. Efter DCA-avtalen träder i kraft kommer 44 + 1 (Island) US-amerikanska militärbaser att finnas hela sträckan Atlanten, västra Arktis – Östersjön. Nato är mindre av en monolit – där finns stater som har egna statsintressen som idag inte fullt ut står i samklang med USAs.

Slutsatser som kan dras är:

 1. Detta är uttryckligen inte samarbete på lika villkor – vad gäller Natomedlemskapet finns teoretisk möjlighet för en regering (med den politiska viljan) att skapa ett politiskt utrymme för enskilda utrikespolitiska ställningsstaganden – och att i ett givet läge t ex inte gå i krig. Det är detta utrymme vi som är motståndare mot Natomedlemskapet har pekat på att vi måste trycka på om och att vi vill få till stånd riksdags-/regeringsbeslut i enlighet Sveriges intressen. Detta arbete behöver fortsätta så länge Sverige är Nato-medlem. Med DCA-avtalet – taget direkt från US-amerikas förslag till avtal och utan egna framförhandlade restriktioner för US-amerikas agerande har Sveriges regering lagt oss alla platt under US-amerikas stövel.
 2. Osäkerheten om kärnvapen kan tas till och avfyras från Sverige finns redan med Nato-medlemskapet, men eftersom Sverige i detta fall givit upp vår suveränitet och självbestämmande och inspektionsrätt vad gäller de US-amerikanska baserna blir osäkerheten större. Liksom risken att US-amerikas utpekade fiende i öst – Ryssland – missuppfattar – eller utnyttjar – otydligheten för att agera på sätt som inte tjänar Sveriges intressen.
 3. Avtalet ger en supermakt lov att utnyttja Sveriges territorium för sina egna syften som inte med nödvändighet motsvarar Sveriges intresse som stat. Det undergräver Sveriges suveränitet.
 4. Avtalet motiveras med att det ökar Sveriges skydd mot militärt anfall. Denna grundläggande fråga analyseras inte och de fåtal kritiska röster som kunnat göra sig hörda offentligt hävdar en helt motsatt uppfattning – avtalet som gör Sverige till ett uppmarschområde ökar också risken att vårt territorium blir ett anfallsmål.
 5. Avtalen med Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark gör hela Norden mot Atlanten, Västra Arktis och Östersjön till ett samordnat US-amerikanskt militärt operationsområde vilket ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna och minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjlighet att verka för avspänning och fredsbyggande globalt.[10]

Vilka krav kan vi ställa inför riksdagsbehandlingen före riksdagens sommaruppehåll?

Att beslutet om DCA skjuts upp minst ett år så att svenska folket får tid på sig att sätta sig in i vad avtalet innebär för landets säkerhet. Det pågår också namninsamling för folkomröstning innan beslut.

Därför – att riksdagsledamöterna nu avvisar DCA-avtalet.

Innan beslutet är taget har vi möjlighet att mobilisera för ett nej. Vänsterpartiet kanske kommer att rösta nej. Ledarskapet för Miljöpartiet håller på att fega ut. Ledarskapet för SD har glömt att de varit ”nationella” inför möjligheten att få ner sin lilla slev i maktens gryta. SAPs ledarskap står skuldra vid skuldra med Moderater, KD och Liberaler. Men åtminstone inom Vs, MPs, SDs och SAPs väljarunderlag finns opposition mot avtalet.

Bland traditionella försvarsvänner inom M – som velat ha en återupprättad allmän militär och civil värnplikt för att återuppbygga ett försvar inom Sveriges gränser kan en besvikelse växa fram nu när ÖB Micael Bydén i DN 2 april 2024 ber politiker hålla käften, ”arbetsfördela mellan politik och profession” och lämna åt militären att bestämma att inte bygga en armé för självförsvar och att istället bygga en armé för insatser under Natos befäl i Baltikum samt patrullering av Arktis där vi inte har någon gräns och inga egna statsintressen.[11] En statstjänsteman, motsvarande generaldirektör, försörjd av oss, tar sig ton och vill avskaffa våra medborgerliga rättigheter att bestämma i eget land. Man baxnar. Det skall vi aldrig glömma!

DCA-avtalet innebär också att Sverige kan knuffas bort från testningsområden för vapen till förmån för USA, vilket rapporterades i Sveriges radios nyhetssändningar 240407 – detta visar också vår förlorade suveränitet och bör påpekas för traditionella försvarsvänner.

De unga som kallas till mönstring behöver lära sig skillnaden mellan självförsvar på eget territorium och krig utomlands för en supermakts intressen. Dö för Biden eller Trump?

Sammantaget finns stora grupper av medborgare som kan mobiliseras för ett Nej till DCA-avtalet med US-amerika. Det är bara för oss att börja tala med dem!

[1] Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater. Lagrådsremiss Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Departementsserien 2024:2) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

[2] Avtal om försvarssamarbete (DCA) mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering  Avtal om försvarssamarbete mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering (regeringen.se)

[3] Ingela Mårtensson DCA avtalet – utdrag 231223  DCA avtalet – utdrag – Min webbplats (kvinnorforfred.se)

[4] Öppet brev från Hans Blix Öppet brev från Hans Blix om försvarssamarbetsavtalet (DCA) med USA – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

[5] Sverige har frivilligt underkastat sig USA. Jan Guillou 240225 Sverige har frivilligt underkastat sig USA (aftonbladet.se)

[6] Sverige som bas för ”obehindrad” amerikansk militära verksamhet? 231208 https://www.alliansfriheten.se/sverige-som-bas-for-obehindrad-amerikansk-militara-verksamhet/ Sverige en frontstat för Nato mot Ryssland. 231212 https://www.alliansfriheten.se/sverige-en-frontstat-for-nato-mot-ryssland/  DCA-avtalet – vem har avgörandet i sin hand? 231220 DCA-avtalet – vem har avgörandet i sin hand? – BEVARA ALLIANSFRIHETEN Försvarssamarbetet med USA ger inga garantier 240115 Försvarssamarbetet med USA ger inga garantier men utsätter oss för risker – BEVARA ALLIANSFRIHETEN Att överlåta STRIL till USA! 240209 Att överlåta STRIL till USA! – BEVARA ALLIANSFRIHETEN Varför saknar Sveriges avtal om försvarssamarbete med USA förbehåll 240216

Varför saknar Sveriges avtal om försvarssamarbete med USA förbehåll som Danmark, Finland och Norge ansett nödvändiga? – BEVARA ALLIANSFRIHETEN  Remissvar avseende avtal om försvarssamarbetsavtalet 240321

Remissvar avseende avtal om försvarssamarbete med USA, Ds 2024:2 (DCA-avtalet) – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

[7]Rolf Ekéus om DCA 240319 Rolf Ekéus om DCA: Ingen samlad svensk säkerhetspolitisk utvärdering har förekommit innan Sverige öppnar strategiskt viktiga nationella territorier. – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

[8]Att hålla ett vaksamt öga på: 240114 Att hålla ett vaksamt öga på: Värnpliktiga att användas i skarpa insatser utomlands! – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

 

[9] Promemoria: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Ds 2024:2 240125 DCA samlad 240118 (regeringen.se) Sidan 140

[10] Nordkalotten 240206 Nordkalotten – amerikanska baser allt närmare ryska gränsen – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

[11] ÖB Micael Bydén 240402 ÖB Micael Bydén vill ha fria händer – BEVARA ALLIANSFRIHETEN  Svensk suveränitet 240211 Svensk suveränitet i utsatt läge – BEVARA ALLIANSFRIHETEN Nytt reglemente för armén 240224  Nytt reglemente för armén – ytterligare ett steg bort från eget territorialförsvar – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

Föregående artikelOdenplan kl 13! Solidaritet med Palestina! Kom!
Nästa artikelI de – politiskt – blindas rike är Patrik Oksanen kung
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Vad i all världen skulle Gustav Vasa sagt om denna blinda masochism att bara lägga sig platt för en så dysfunktionell och farlig utrikespolitisk makt som Washingtons?

  Vem går med i brittiska imperiet år 1946?

  • Gustav Vasa var ett lite dåligt exempel då han ju hyrde in tyska legoknektar för att slå ner upproren i Sverige mot hans despotism vilket kunde gått illa för Sverige om han inte betalat med kyrkans pengar! Men visst är det så att svenska politiker inte alls hänger med i den internationella politiska utvecklingen och hoppar i galen tunna med ett USA på fallrepet. Att Finland var lika korkade är häpnadsväckande men de har också en historia av att hoppa i säng med förlorare…

 2. Det är fredstid vad i skogen har dom här att göra?? Vad är detta för förnedrande avtal utan motstycke?? Räcker inte ert jävla Nato medlemskap?? Naiva och högst korkade och idiotiska politiker. Sälja ut vår mark och dessa alla militära baserna till amerikanen där deras regler gäller tvärs igenom på ALLA sätt. Vi säljer vår suvärinitet och självbestämmande för vad?? Eller vänta lite här förresten, vi säljer EJ ett SKIT vi betalar ALLT dessutom. Titta och hör lite på Finland, vår allra närmaste allierad vad dom tycker och sagt om detta högst förnedrande avtal. Den där mygeln Bydel låter som att han bestämmer och äger styr Sverige. Nordkalotten har redan börjat militäriseras, amerikanska hyenan är snabba och förberedda när gäller ALLT som har med militära att göra. Dom hugger snabbare än huggormar. Vi betalar för ockupation med högst förnedrande regler och avtal. Nato medlemskap kuppen räckte inte. Nu läser man att militära anslagen ska höjas med ytterligare 50miljarder kommande 5åren till 185miljarder årligen. Fyfan vad amerikanska hyenan applåderar över detta dårskap över våra naiva och högst korkade politiker. Och var är några som helst MINSTA lilla debatter mot politikerna och regeringen kring detta före omröstningen. Det saknas fortfarande. Fan håller man på med? Befolkningen behöver få veta svaren före, av regeringen och övriga politiker om vad detta är för avtal. Vad betyder detta och vad innebär detta för Sverige på riktigt?? Den där ryssofoben Byden fortsätter uppvigla och snacka rent SKITsnack. Och vad gäller Ukraina-Ryssland krisen också sluta snacka samma SKIT hela tiden och varje gång. Vår regering och övriga clowner påstår sedan dag1 att Ukraina kämpar för VÅRAN Demokrati och VÅRAN frihet genom att kriga. Det är för VÅRAT överlevnad som fria och för VÅRT demokrati överlevnad som Ukraina krigar. Jävla propaganda lögner. HELA krisen har HELA tiden handlat om Ukraina och BARA Ukraina. Som även startade för 10år sedan efter den Usa stödda kuppen. Även om hela Ukraina teoretiskt försvann imorgon, så skulle vår frihet och demokrati vara EXAKT samma som idag. Propagandan, desinformationen och censuren har saknat motstycke dessa åren. Flytta på dej Goebbels, du var den förste men blivit HELT överkörd nu av dessa Usa Nato clownerna. Hjärntvätta folket DAGLIGEN och pumpa ut SKITsnack har pågått för länge nu. Saknar debatt där man ställer regeringen och övriga politiker inför väggen om vad som pågår innan omröstningen. Befolkningen behöver veta ju. Vad är detta för förnedrande avtal. Vad betyder det och vad gäller?? Vad innebär detta för Sverige och vår suveränitet och självbestämmande men även terroritella integritet

 3. Sverige kan bli totalförstört av Ryska bombangrepp om USA placerar ett oacceptabelt vapenhot riktat mot Ryssland på svensk mark. Gotland omtalas ofta som den mark USA främst eftertraktar pga dess strategiska närhet till ryska Kaliningrad-området. Det räcker med byte från Patriot till Himars som artilleri så når vapnen ryska installationer. Det är uppenbart att amerikansk avsikt med DCA är att få tillgång till mark i Europa att operera från i en krigssituation mot Ryssland. Svenska försvaret bör inte medverka till att allvarligt försämra tryggheten för svensk befolkning och Sverige har ingen rimlig orsak att upplåta landet för vapenhot mot Ryssland.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here