Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet

25
6400
Bild GlobalTimes

Detta inkom från en läsare och har nämnts av bl.a. Sven Ruin.https://accoun.org/2023/12/13/police-reports-made-in-sweden/

Anmälan lämnades in på polisstationen i Köping 13 december.

Till: Polisen

Polisanmälan angående lagbrott i samband med avtal gällande utländsk militär

 Vi anmäler härmed alla som är eller varit inblandade i försök till genomdrivande eller tillämpning av ”Avtal om försvarssamarbete mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering” (det så kallade ”DCA-avtalet”, vilket det benämns som nedan) eller liknande som kan förekomma i samband med Sveriges värdlandsavtal och Nato-ansökan/samarbete/medlemskap, eftersom det bedöms strida emot svensk lag och grundläggande mänskliga rättigheter.

I regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, står bland annat:

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

”Den offentliga makten utövas under lagarna.”

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden”

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Försvarsminister Pål Jonsson

”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

Ovanstående är alltså utdrag ur nu gällande grundlag. Likhet inför lagen är även en grundläggande mänsklig rättighet. Vi vill ha det ordentligt rättsligt prövat om svenska statens anställda, såsom regering, tjänstemän och militär, verkligen har rätt att medverka till avtal som inte följer nu gällande lag. Vad vi kan se har de genomdrivit avtal som mest bygger på en förhoppning om framtida lagändringar och som dessutom är i strid med grundläggande mänskliga rättigheter. Exempelvis innehåller DCA-avtalet följande:

”Under exceptionella omständigheter får amerikanska styrkor, i enlighet med gemensamt godkända säkerhetsplaner, vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder bortom den omedelbara närheten av de överenskomna anläggningarna och områdena för att upprätthålla eller återställa säkerheten för och försvaret av de amerikanska styrkorna samt kontinuiteten i deras verksamhet.” Detta skulle kunna öppna för att utländsk militär agerar i Sverige, utan att denna makt utgår från folket. Möjligen skulle denna militär till och med kunna användas mot folket.

”I enlighet med Nato SOFA ska Sverige inte kräva pass eller visering för inresa till eller utresa från Sverige för medlemmar av styrkan som innehar det personliga identitetskort som krävs och en giltig förflyttningsorder. Sverige ska inte heller kräva visering för inresa till eller utresa från Sverige för medlemmar av den civila komponenten, anhöriga eller amerikanska leverantörer som innehar ett giltigt pass och ett identitetskort utfärdat av Förenta staternas försvarsdepartement, en förflyttningsorder eller en fullmakt utfärdad av behörig amerikansk myndighet.” Detta innebär medverkan till att offentlig makt inte ska utövas under svensk lag.

”Amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer och anhöriga ska vara undantagna från bestämmelser som reglerar registrering och kontroll av utlänningar.” Detta är ett exempel på att alla människor inte längre anses ha lika värde, utan kan uppfattas som att definiera ett herrefolk, som kan komma och gå som de vill. Det finns även fler skrivningar, såsom att de inte ska betala skatt här, vilket förstärker den bilden.

”Luftfartyg, fartyg och fordon som används av amerikanska styrkor eller enbart för deras räkning får med respekt för relevanta säkerhets- och trafikbestämmelser för luftfart, sjöfart och landburen trafik, inklusive tillämpliga förfaranden, resa in i, resa ut från och röra sig fritt på svenskt territorium. Sådana luftfartyg, fartyg och fordon får inte bordas eller kontrolleras utan Förenta staternas samtycke.” Detta skulle kunna innebära att utländsk militär inte kan kontrolleras av svensk tull, polis, militärpolis eller militära befäl. Det finns även skrivning om att post inte får kontrolleras. Sådant riskerar bland annat att förhindra rättsskipning, vilket är att omkullkasta en grundbult i demokratin.

På Förenta staternas begäran och som ett led i sitt åtagande om ömsesidigt försvar avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna i enlighet med artikel VII.3 c i Nato SOFA.” Detta strider mot likhet inför lagen, vilket även flera andra skrivningar gör.

”En medlem av de amerikanska styrkorna eller en anhörig som utreds av svenska myndigheter eller väntar på rättegång i svensk domstol ska på de amerikanska försvarsmyndigheternas begäran förbli eller ställas under de amerikanska försvarsmyndigheternas kontroll till dess alla rättsliga förfaranden (inklusive överklagandeförfaranden) har avslutats.”

”Medlemmar av de amerikanska styrkorna, inbegripet den civila komponenten, ska inte vara föremål för några förfaranden avseende civilrättsliga anspråk eller administrativa sanktioner som härrör från handling eller underlåtenhet som kan tillskrivas sådana personer och som begåtts i tjänsten. Sådana anspråk får lämnas in till behöriga svenska myndigheter och behandlas i enlighet med artikel VIII i Nato SOFA.”

”Sverige bekräftar sin hållning att lagar, förordningar och standarder gällande miljö, folkhälsa och säkerhet ska genomföras med vederbörlig hänsyn till amerikanska styrkors, anhörigas och amerikanska leverantörers hälsa och säkerhet. Parterna är överens om att anta ett preventivt snarare än reaktivt förhållningssätt till miljöskydd, folkhälsa och säkerhet.” Detta sätter uppenbart utländska intressen före de svenska, vad gäller miljö, folkhälsa och säkerhet. Det kan misstänkas att skrivningarna om miljö, eller bristen på sådana skrivningar, inte uppfyller svensk lagstiftning på området utan innebär ett försök att skapa kryphål att kringgå svensk lagstiftning.

I detta sammanhang bör man också påminna om att amerikansk militär misstänks för NordStream-attentatet, tillsammans med Nato-landet Norge och under täckmantel av en Nato-övning, vilket bör kräva att skuldfrågan kring attentatet klarläggas fullständigt innan något DCA-avtal eller liknande görs. Det bör också prövas om avtalsskrivningar, såsom den om ”preventivt snarare än reaktivt förhållningssätt” i DCA-avtalet, kan innebära att man skapar en möjlighet för en misstänkt part att komma undan (reaktiv) rättsskipning för ett redan genomfört allvarligt brott här.

Vi ser det som mycket allvarligt att DCA-avtalet och liknande kan utnyttjas i framtiden för allvarliga brott, exempelvis med kärnvapen, för att hindra utredningar av brott och för att i praktiken ge straffrihet eller mycket urvattnade straff. Det finns en graverande historik av att närvaro av utländsk militär har lett till det i andra länder.

Vi noterar också att DCA-avtalet nämner  sekretesskydd av militär information. I det sammanhanget är det värt att påminna om det stora hot mot yttrandefrihet och tryckfrihet som amerikansk lagstiftning och praxis innebär även utanför USA. Flera sådana fall finns med koppling till Wikileaks, såsom fallet Julian Assange. Avtalsskrivningar såsom att amerikanska militärpolisenheter kan få verka runt om i Sverige för att upprätthålla disciplin och ordning, hotar även yttrandefrihet och tryckfrihet. Det skulle exempelvis kunna drabba amerikanska militära visselblåsare, som kanske söker skydd i det svenska samhället i närheten av en bas.

DCA-avtalet och liknande innebär till sin helhet stora hot mot demokratins idéer, frihet och mänskliga rättigheter, medan det inte ens ger några ordentliga garantier tillbaka. Svenska folket mister ju den demokratiska kontrollen över militära styrkor i landet. Vi skulle därför gärna se en ordentlig undersökning om fler brott (t.ex. jäv, korruption) kan ha begåtts i samband med sådana avtal. Ur svenskt perspektiv är det svårt att förstå hur så dåliga avtal annars kan ha tecknats.

 

Föregående artikelChris Hedges: Israel och den judiska fascismens uppkomst
Nästa artikelVad säger utrikesminister Billström? Eller konsten att missbruka maktens tillgång til media
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

25 KOMMENTARER

 1. Denna polisanmälan är ett fantastiskt bra initiativ, men kommer sannolikt i sig själv inte att leda till någon åtgärd. Den blir nog sopad under mattan om den inte åtföljs av någon opinionsbildande åtgärd. Namninsamlingar och aktiviteter på gatan är exempel på det.

 2. ”Att försvara Sverige och allierade mot väpnat angrepp och att hävda vårt lands självständighet,
  suveränitet och territoriella integritet är inte enbart en militär uppgift utan ett ansvar för hela
  samhället. Totalförsvaret kräver personliga insatser av alla invånare. Detta förutsätter en
  engagerad befolkning där alla förväntas bidra.
  Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetsintresse är att hävda vårt lands
  självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Vi är beredda att ytterst med vapenmakt
  försvara vårt land, vår befolkning, vår demokrati, vår frihet och vårt sätt att leva.
  Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetsintresse ska fastställas av
  riksdagen. ” vilka vill nu överlämna försvaret av sverige till usa?

 3. Mycket bra initiativ.
  Vår ÖB borde bytas ut mot Anders Tegnell för Anders hade vett att fråga efter EVIDENS. Försvaret odlar en rysk hotbild med ÖB i spetsen som varken grundas på bevisade hot eller på någon analys av varför Ryssland skulle vilja erövra Sverige.
  För Ryssland är NATO ett verktyg för USA som vill fögöra Ryssland. Detta är deras uppfattning så därmed har Finland som medlem i NATO officiellt förklarat sig verka som fiende och även Sverige har redan genom våra olagliga avtal med USA blivit en fiende till Ryssland. Ryssland var berett enligt Minskavtalen att acceptera att Donbas regionen skulle förbli ukrainskt men dessa fredsavtal saboterades och stoppades av USA enligt bland andra professorerna John Mersheimer och Jeffrey Sachs och presidentkandidaten RF KENNEDY JR. Mearsheimer säger att det inte finns några bevis för att Ryssland med den begränsade militära inmarschen med cirka 100 000 soldater i februari 2022 hade som mål att erövra Ukraina. En sån fullskalig operation hade krävt minst 2 miljoner man, antagligen 3 miljoner enligt professor John Mearsheimer. Med inmarschen fick man Ukraina till förhandlingar men dessa stoppades av USA med sändebudet UK PM Boris J. Den rysktalande Zelensky vann valet på fred med Ryssland men övertygades också av Banderafascisterna att lära sig ryska och bryta sina vallöften. Ryssland hade inget intresse av att försöka styra över Ukraina och kommer knappast ens efter Ukrainas militära förlust, som redan av sakkunniga ses som ett faktum, att vilja styra över de västorienterade delarna av Ukraina. Ännu mindre är Ryssland intresserat av att styra över oss relativt bortskämda svenskar med fel religioner och språk. Dessutom har Ryssland mer av allt som vi har och dessutom olja, gas, diamanter m.m. De behöver inte oss eller nåt annat västorienterat land för de välkomnas att handla med de sju miljarder människor som är trötta på USAs och övriga västländers dominans. Vi i EU förlorar på att göra oss till Rysslands fiende. Och västs mordiska kolloniala brutala politik blir tydlig genom våra eliters stöd för Israels folkmord på osyldiga i det olagligt ockuperade Gaza.
  Det är fantastiskt hur propaganda har fått oss till detta.

 4. APPLÅDER men tyvärr är systemet så genomkorrumperat att anmälan inte leder nånstans. Finns bara ett sätt att rädda vårt land och det är med högafflar, fjädrar och tjära men med utländska trupper i Sverige som i första hand tjänar globalisterna och i andra hand ska skydda svenska medlöpare så lär inte detta fungera.

 5. Sagan om blåögda svenskar. Lättlurade finnar och balter.
  USA har lurat sina allierade igen.
  https://dzen.ru/a/ZYlI5sdnvmEN4g_j

  De baltiska länderna känner sig återigen i fara, men de är oroade över deras allierade USA:s beteende.
  De baltiska länderna blev, efter decennier av arrogant förakt för sin främsta granne, plötsligt rädda. Anledningen till deras rädsla var dock inte Ryssland, utan nämligen att deras mest älskade utomeuropeiska hegemon, som, det visar sig, kan överge vilken som helst av sina allierade i det mest kritiska ögonblicket.

  Ödet för en annan ”strategisk” allierad till USA, som inför hela världens ögon nu förvandlas till skyttegravslera som ett resultat av det nordöstra militärdistriktet, förde dessa tankar till de små fansen av Russophobia i Riga, Tallinn och Vilnius.

  Baltiska bekymmer..
  I Estland, Lettland och Litauen börjar tvivel uppstå på officiell nivå angående USA:s beredskap att gå in i en konflikt mot Ryssland till stöd för dessa länder. Bloomberg rapporterar detta med hänvisning till källor i de baltiska staterna. Under den senaste tiden har myndigheterna i dessa tre länder observerat Washingtons senaste agerande mot Kiev och känner att deras intressen inte längre är i första hand för den amerikanska regeringen.

  ”Tjänstemän i Baltikum tror att ryska styrkor inte kommer att besegras i denna strid, och befolkningen i republikerna måste vara beredda på en konflikt på deras territorium. Samtidigt, trots den amerikanska presidenten Joe Bidens försäkran, blir frågorna allt fler tas upp om huruvida USA och andra allierade riskerar sina trupper för att försvara små länder som en gång var en del av Sovjetunionen”, skriver byrån.
  Eftersom den senaste tidens händelser och i synnerhet Zelenskijs kamraters patetiska besök i Washington, där de fortsätter att klappas på axeln, men inte längre ges pengar och vapen, visar att USA:s avsikter kan förändras avsevärt i en kort tid. Panik i Riga, Vilnius och Tallinn
  Det är därför situationen i Tallinn, Riga och Vilnius blir allt mer spänd i ljuset av den senaste tidens besvikelser angående USA:s roll i Östeuropa.

  Länder som Estland, Lettland och Litauen måste reflektera över sitt öde och överväga möjligheten till självförsvar och säkerhet. De baltiska länderna kan behöva ompröva sin strategi och utvärdera hur mycket de kan räkna med externt stöd och bistånd vid en konflikt med Ryssland.
  Det har länge stått klart för alla att arméerna i de forna sovjetrepublikerna – Estland, Lettland och Litauen – själva inte har någon chans att vinna i händelse av en eventuell konflikt med Ryssland. Dessa länders regeringar är väl medvetna om detta faktum, särskilt mot bakgrund av hur de har visat uttalad russofobi de senaste åren.

 6. USA är på fallrepet, deras ekonomi krackelera allt snabbare. Kolla på skuldbördan.
  De klarar inte att rädda sig själv, ännu mindre hjälpa några småländer i Europa.

  De nordiska- och balt-länderna bör nog tänka om och se till att behandla Ryssland med respekt.
  Till och med ta upp affärsmässiga kontakter. Alla har allt att vinna på detta.
  Men USA hotar med vedergällning, om dessa länder skulle följa detta råd.

 7. Vi delar denna artikel inne på vår facebooksida Enade Sverige för vetskap.

  Bra initiativ!

  Sverige behöver verkligen inte DCA-avtalet och inte NATO heller för den delen.

  Mvh Bosse Jonsson, Enade Sverige

 8. Jag skrev en artikel i februari 2015 som blev publicerad nånstans … Data till diagrammet hämtade jag från Världsbanken. Jag skulle nog lagt till att det var dollar som inte var justerat för det faktum att man får olika mycket för en dollar i olika länder, s.k. köpkraftskorrigerad BNP (PPP GDP) skulle göra förändringen ännu mer dramatisk.
  ~ NyD Debatt ~
  UKRAINAKRISEN
  ”Obama och supermakten USA:s död”
  Publicerad i dag 12:15 den 10 februari 2015
  USA:s väg för att bekämpa Ryssland kan mycket väl vara genom Ukraina.
  Den massiva propagandan mot Ryssland har berett vägen för en stor
  konflikt. En supermakt på väg att förlora sin ställning är beredd att ta till
  stora risker. Det skriver Svante Lejon, försvarspolitisk expert,
  nationalekonom och lärare.
  President Barack Obama försöker bromsa krigshetsarna i USA:s kongress och senat som i
  nästan total enighet, i december 2014, uppmanade Obama att ge Ukrainas regering all slags
  militär hjälp. Republikanen Adam Kinzinger sa: USA, Europa och våra allierade måste
  aggressivt behålla trycket på herr Putin för att uppmuntra honom att ändra sitt beteende.
  Några få röster varnar, såsom republikanen Dennis Kucinich: NATO:s inringning av
  Ryssland; den av USA uppbackade kuppen i Ukraina; försöket att med ett EU-avtal få in
  NATO i Ukraina intill Rysslands gräns och USA:s doktrin om att slå till först med kärnvapen
  är alla uttryck för en politik som försöker ersätta diplomati med militär makt.
  Sedan 1991 har USA använt 5 000 miljoner dollar för att påverka Ukraina enligt Victoria
  Nuland, Assistant Secretary of State, i december 2013. Sensationellt var att Obama i en CNN
  intervju 2/2 2015, bekräftade USA:s inblandning i regeringsombildningen i Ukraina för ett år
  sedan. Dessutom sa han att Rysslands annektering av Krim inte var något led i en rysk
  expansionsstrategi utan en reaktion på hur situationen i Ukraina utvecklades.
  Varför är Ukraina så viktigt för USA (NATO & EU)? Att krossa Ryssland med kärnvapen
  kan ses som en lösning av mycket starka intressen och vägen dit kan mycket väl gå genom
  Ukraina och när dollarn börjar rasa blir läget akut för USA. Alla pjäser för det avgörande
  slaget är kanske på plats innan dess och det är möjligt att någon startar kärnvapenkriget på
  egen hand. General Thomas Power, USA:s flygvapenchef, var mycket nära att lyckas under
  Kubakrisen 1962.
  USA:s världsherravälde vacklar. År 1961 stod USA för 38 procent av världens BNP medan
  den 2003 var nere i 30 procent, enligt Världsbanken, alltså endast 8 procents minskning på 40
  år. Mer dramatisk är raset mellan 2003 och 2013, 8 procent på bara 10 år. Samtidigt har
  BRICS-ländernas andel av världens BNP ökat från 9 till 21 procent. BRICS, bildat 2009, står
  för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. De vill skapa alternativ till dollarn, IMF
  och Världsbanken, vilka USA kontrollerar.
  Andel av världens BNP i procent för USA och BRICS
  USA och NATO står för 60 procent av de militära utgifterna i världen. Ryssland, som utmålas
  som det stora hotet, står för 5 procent enligt SIPRI, Stockholm International Peace Research
  Institute.
  USA fick EU att inleda ekonomisk krigföring mot Ryssland, trots att det är i strid med EU:s
  grundidé som säger att ju närmare ländernas ekonomier knyts varandra ju mindre är risken för
  krig. På kort sikt betyder sanktionerna problem men på sikt kommer Ryssland att stärkas.
  I Tyskland ser och förstår många krigsrisken. Ett exempel är protesten ”Wieder Krieg in
  Europa? Nicht in unserem Namen!” Införd i tidningen Zeit den 5 december 2014. Krig igen i
  Europa? Inte i vårt namn!
  Den hjärntvättande massiva propagandan mot Putin och Ryssland, har förberett oss för den
  stora smällen och lögnerna. Kärnvapen i många länder är förstås ett ständigt hot mot vår
  existens och visar en kuslig brist på kollektiv intelligens. Akut är nu hotet från USA:s kamp
  för sin maktställning. Där är starka krafter beredda att ta stora risker. Obama slåss för USA:s
  hegemoni men verkar tveka inför en direkt militär konfrontation med Ryssland, för han
  förstår nog att det snabbt kan leda till kärnvapenkrig. Kanske röjs Obama ur vägen av de som
  vill ha krig.
  Svante Lejon, tornedaling, försvarspolitisk expert, nationalekonom, lärare, soldat m.m.
  http://nyadagbladet.se/debatt/obama-och-supermakten-usas-dod/

 9. Ifall regeringen Kristersson går i land med detta, så vore nästa naturliga steg att Sverige ansöker om att bli USA:s 51:a delstat.

  Så klart att ifall vi skall ha så många amerikanska militära baser runtom i Sverige, så måste vi ha något att säga till om i den amerikanska politiken, genom att ha representation i bl.a den amerikanska riksdagen/senaten.

  • Trist att du försöker snacka bort det med Putin. Har du läst avtalet? (Om inte, gör det. Det är enkelt att hitta på nätet.) Menar du att du skulle kunna skriva under på avtalet? Även om du skulle vara positiv till amerikansk närvaro i Sverige, så märker du nog t.ex. avsaknaden av riktiga garantier för att USA verkligen försvarar oss och för att de städar upp ordentligt efter sig.

 10. […] Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se Björn Backengård: Remissvar till DCA Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA! Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!” Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag” Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet. […]

 11. […] Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se Björn Backengård: Remissvar till DCA Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA! Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!” Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag” Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet. […]

 12. […] Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se Björn Backengård: Remissvar till DCA Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA! Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!” Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag” Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet. […]

 13. […] Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se Björn Backengård: Remissvar till DCA Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA! Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!” Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag” Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet. […]

 14. […] Relaterat Sveriges Fredsråds remissvar – Riksdagsledamöter – Skriv inte under DCA-avtalet! Remissvar till DCA Brev om DCA till bland annat riksdagsledamöter Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!” Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag” Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet. […]

 15. […] Relaterat Folkomrösta om DCA-avtalet Sveriges Fredsråds remissvar – Riksdagsledamöter – Skriv inte under DCA-avtalet! Remissvar till DCA Brev om DCA till bland annat riksdagsledamöter Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!” Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag” Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here