USA:s militär kan kollapsa inom 20 år på grund av klimatförändringar!?

7
4194
Bild: Wikipedia. By joepyrek from Richmond, Va, USA – Tanks outside of Misrata (6)Uploaded by High Contrast, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23345805

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Ingen känd minskning av militär aktivitet under senare år efter vad jag vet – tvärtom. Och ingen känd klimatförbättring. Och under ”Relaterat” hittar Du andra artiklar i ämnet.


Denna artikel av den geopolitiska analytikern Nafeez Ahmed har hittats och översatts av en jämnårig (till mig) dam från Göteborgstrakten USA:s militär kan kollapsa inom 20 år på grund av klimatförändringar, säger rapporten, som beställts av Pentagon

Den förutser en ökad roll för militären både utomlands och i USA. Ja, med ökad klimatpåverkan kan man vänta sig ökning av missnöje och protester. Men detta diskuterar dock inte den intressanta artikeln.

Vi har tidigare intresserat oss för frågan om samband mellan militär och klimat Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på och USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.

En brännande fråga: Är risken för storkrig allvarligare än klimatfrågan? Svaret är kanske självklart…?


USA:s militär kan kollapsa inom 20 år

Enligt rapporten kan en kombination av global svält, krig, sjukdomar, torka och ett undermåligt elnät få förödande effekter.

Enligt en ny amerikansk armérapport kan amerikanerna gå en fruktansvärt dyster framtid till mötes när det gäller klimatförändringar som inbegriper blackouts, sjukdomar, törst, svält och krig. Studien fann att den amerikanska militären själv också kan kollapsa. Allt detta kan hända under de kommande två decennierna, konstaterar rapporten.

De höga amerikanska regeringstjänstemän som skrivit rapporten kommer från flera viktiga ämbetsverk, inklusive armén, försvarets underrättelsebyrå och NASA. Studien uppmanade Pentagon att snarast förbereda sig för möjligheten att inhemska el, vatten och livsmedelssystem kan kollapsa på grund av klimatförändringar när vi närmar oss 2050.

Rapporten beställdes av general Mark Milley, Trumps nye ordförande för de gemensamma stabscheferna (The Joint Chief of Staff) vilket gör honom till den högst rankade militären i landet (rapporten placerar honom också i opposition mot Trump, som inte tar klimatförändringar på allvar.)

Rapporten, med titeln ”Klimatförändringarnas konsekvenser för den amerikanska armén” (”The Implications of Climate Change for the U.S.Army”), lancerades av U.S. Army War College i samarbete med NASA i maj på Wilson Center i Washington DC.
Rapporten beställdes av general Milley då han var arméns stabschef. Den offentliggjordes i augusti via Center for Climate and Security, men fick inte mycket uppmärksamhet då den kom ut.

De två viktigaste scenarierna i rapporten fokuserar på risken för att elnäten kan kollapsa inom ”de kommande 20 åren” och faran för sjukdomsepidemier. Båda kan utlösas av klimatförändringar på kort sikt, konstaterar den.

” Ett ökat energibehov ” utlöst av nya väderförlopp, som förlängda perioder med värme, torka och kyla kan så småningom överbelasta ”ett redan undermåligt system.”

Rapporten påpekar också att den amerikanska militären bör förbereda sig på nya utländska ingripanden i konflikter liknande den i Syrien, som utlöstes på grund av klimatrelaterade anledningar. Särskilt Bangladesh framhävs som det mest utsatta landet för en klimatkollaps i världen.

”Att förflytta en stor del av befolkningen i Bangladesh för gott, innebär en regional katastrof som skulle kunna öka den globala instabiliteten” varnar rapporten. ”Detta är ett potentiellt resultat av de svårigheter som klimatförändringarna för med sig i bara ett land. Över 600 miljoner människor på jorden lever vid havskusterna ”

Havsnivåstigningen, som enligt en nyligen genomförd studie kan bli högre än 2 meter vid 2100, ”kommer att tvångsförflytta tiotals (om inte hundratals) miljoner människor, vilket skapar en massiv, bestående instabilitet”, tillägger rapporten.

Förenta staterna bör därför vara redo att agera inte bara i Bangladesh, utan i många andra regioner, liksom i det snabbt smältande arktiska området – där rapporten rekommenderar att den amerikanska militären bör dra nytta av sina kolväteresurser och nya genomfartsleder för att avvisa ryskt intrång.

Om inte brådskande reformer genomförs, varnar rapporten, så kan den amerikanska militären själv bryta samman totalt när den försöker svara på klimatkollapsen. Den kan förlora förmågan att hantera överhängande hot i USA och kan tvingas erkänna att ”uppdraget misslyckades ” utomlands på grund av otillräcklig vattenförsörjning.

Total kollaps av elnätet

Rapporten målar upp en skrämmande bild av ett land som faller sönder under de kommande 20 åren på grund av effekterna av klimatförändringar på ”naturliga system som hav, sjöar, floder, grundvatten, rev och skogar.”
Nuvarande infrastruktur i USA, säger rapporten, är sorgligt oförberedda: ”De flesta av de kritiska infrastrukturer som Department of Homeland Security identifierat är inte byggda för att motstå dessa förändrade förhållanden.”

Cirka 80 procent av den amerikanska jordbruksexporten och 78 procent av importen är vattenburen. Detta innebär att översvämningar på grund av klimatförändringar kan leda till varaktig skada på sjöfartsinfrastrukturen, vilket utgör ”ett stort hot mot USA: s liv och samhällen, den amerikanska ekonomin och den globala livsmedelssäkerheten”, konstaterar rapporten.

En särskild risk utgör USA: s nationella elnät, som kan stängas av på grund av ” ett förändrat klimats stressfaktorer ”, särskilt förändrade nederbördsnivåer:
”Elnätet som försörjer USA åldras och fortsätter att verka utan en samordnad och betydande infrastrukturinvestering. Elproducerande kraftverk, elektrisk överföringsinfrastruktur och komponenter för distributionssystem är sårbara, ”står det.
Som ett resultat, kan ”ökande energibehov” utlösta av nya vädermönster som förlängda perioder med värme, torka och kyla så småningom överväldiga ”ett redan undermåligt system.”

Olika samhälleliga faktorer som påverkas av klimatet.

Rapportens dystra förutsägelse har redan börjat verka, företaget PG&E stängde av strömmen för mer än en miljon människor i Kalifornien för att undvika att kraftledningar skulle utlösa en ny katastrofal skogsbrand. Medan klimatförändringarna intensifierar torrsäsongen och ökar brandriskerna, har PG&E hamnat i skottgluggen för att inte ha åtgärdat statens undermåliga elnät.
Rapporten från den amerikanska armén visar att Kaliforniens strömavbrott kan vara en föraning av vad som kan hända, den lägger fram ett verkligt dystopiskt scenario om vad som skulle kunna hända om det nationella elnätet lade av på grund av klimatförändringarna. Ett särskilt skakande stycke räknar upp konsekvenserna rakt på sak:

”Om elnätets infrastruktur skulle kollapsa skulle USA få betydande:

Brist på färska livsmedel och mediciner
Avbrott i distributionssystem för vatten och avlopp
Avbrott i värme / luftkonditionering och elektriska belysningssystem
Avbrott i dator-, telefon- och kommunikationssystem (inklusive i flygtrafik, satellitnät och GPS-tjänster)
Avbrott i kollektivtrafiksystemet
Avbrott i bränsledistributionssystem och bränsleledningar
Avbrott i alla elektriska system som inte har reservkraft ”

Även om rapporten inte uppehåller sig vid följderna erkänner den att ett nationellt elnätsfel skulle leda till att en svår situation förvärrades drastiskt och skulle kräva akuta militära åtgärder som så småningom kan försvaga den amerikanska arméns förmåga att fortsätta fungera alls: ”Hjälpinsatser försvåras av säsongsbetonade klimatologiska effekter och skulle kunna förvärra utvecklingen i kritiska situationer. Störtskuren av effekterna vid strömavbrott. … skulle snabbt utmana militärens förmåga att fortsätta sin verksamheten. ”

USA: s kärnkraftsanläggningar löper också ”hög risk för tillfällig eller permanent avstängning på grund av klimathot”.
Det finns för närvarande 99 kärnreaktorer i USA som levererar nästan 20 procent av landets energisnåla el. Men majoriteten av dessa, cirka 60 procent, är belägna i utsatta regioner som står hotas av ”stora risker” inklusive av havsnivåhöjning, allvarliga stormar och vattenbrist.

Förslag till handling

Rapportens författare tror att inhemska militära operationer kommer att vara nödvändiga för att begränsa framtida sjukdomsutbrott. Det finns ingen tydlig tidsplan för detta, förutom tanken på att man måste vara beredda på överhängande överraskningar: ”Klimatförändringarna innebär en ökad risk för infektionssjukdom för den amerikanska befolkningen. Det handlar i allt högre grad inte om ”om” utan om ”när” det kommer att ske ett stort utbrott. ”

Områden i södra USA kommer att få ökad nederbörd med mellan 0,5 och 0,8 mm per dag, tillsammans med en ökning av de genomsnittliga årliga temperaturerna på 1 till 3 grader Celsius (C) fram till 2050.

Med varmare vintrar kommer dessa nya förhållanden att öka spridningen av myggor och fästingar. Detta i sin tur kommer att stimulera spridningen av sjukdomar ”som kanske inte tidigare förekommit USA”, och påskynda spridningen av sjukdomar som för närvarande finns i mycket litet antal som Zika, West Nile Virus, Boreliainfektioner och många andra:
”Den amerikanska armén kommer att uppmanas att bistå på ungefär samma sätt som den har satts in i andra katastrofer. Detaljerad samordning med lokala, statliga och federala myndigheter i de mest utsatta regionerna kommer att påskynda insatstiden och minimera risken för uppdraget. ”

En ny era av oändligt krig

Den nya rapporten är särskilt viktig med tanke på Trump-administrationens förnekande av vetenskapen om klimatet.
Den beställdes på uppdrag av general Mark Milley, nu USA: s högst rankade officer i USA, rapporten drar inte bara slutsatsen att klimatförändringarna är verkliga, utan att det är på väg att skapa en aldrig tidigare skådad katastrof som kan leda till en total kollaps av det amerikanska samhället, om det inte leder till allvarliga investeringar i ny teknik och infrastruktur.

I rapporten diskuteras emellertid inte att klimatförändringar orsakas på grund av människans använding av fossila bränslen.

Rapporten har skrivits av ett tvärvetenskapligt team som är aktivt i flera amerikanska myndigheter, inklusive i White House’s Office of American Innovation, the Secretary of Defense’s Protecting Critical Technology Task Force, NASA’s Harvest Consortium, the US Air Force Headquarters’ Directorate of Weather, the US Army’s National Guard, and the US State Department. The US Army War College svarade inte på en begäran om kommentar.

Rapporten beskriver inte bara behovet av massiv permanent militär infrastruktur på USA: s mark för att avvärja en klimatkollaps, utan den varslar om nya utländska ingripanden på grund av klimatförändringar.

Författarna hävdar att det syriska inbördeskriget kan vara en föraning av framtida internationella konflikter som utlöses av klimatförorsakade oroligheter. Det finns ingen tvekan om att konflikten bröt ut samtidigt som en stor torka i regionen som tvingade landsbygdsborna till syriska städer och ett stort antal irakiska flyktingar anlände, ”säger de.
Den resulterande konflikten ” initierade på nytt ett inbördeskrig i Irak” och ökade de militära spänningarna mellan USA och Ryssland.
”Den syriska befolkningen har minskat med cirka 10 procent sedan kriget började, med miljoner flyktingar som flydde från nationen, vilket ökade instabiliteten i Europa och eldade på med våldsam extremism,” avslutar rapporten.
Kommentar: Rapporten döljer då helt att det är ett av USA sedan länge planerat angreppskrig som äger rum i Syrien.

Det mest brådskande fallet för en potentiell amerikansk intervention är dock det sydasiatiska landet Bangladesh.

Med hälften av den 160 miljoner stora befolkningen som för närvarande bor vid havsnivån kommer cirka 80 miljoner bangladeser att tvingas flytta när enorma områden i landet blir ”obeboeliga” på grund av klimatpåverkan: ”Hur kommer denna storskaliga förflyttning att påverka den globala säkerheten i en region med nästan 40 procent av världens befolkning och flera antagonistiska kärnvapenmakter? ”

Med en befolkning åtta gånger så stor som Syriens, förklarar rapporten, ” skulle en permanent förflyttning av en stor del av befolkningen i Bangladesh innebära en regional katastrof med potential att öka den globala instabiliteten.”

Författarna tillstyrker den amerikanska arméns arbete med utrikesdepartementet och USAID ((United States Agency for International Development ) för att ”stärka [Bangladeshs] motståndskraft och utbilda den bangladeshiska militären.”

Vattenbrist kommer att destabilisera nationer – och den amerikanska armén

Medan havsnivåhöjningen innebär en specifik typ av risk, uppstår en annan från vattenbrist på grund av klimatförändringar, befolkningsökning och dålig vattenhantering. Rapporten beskriver vattenbristen som en närliggande risk som triggar igång civila oroligheter och politisk instabilitet.
År 2040 kommer den globala efterfrågan på färskvatten att överstiga tillgängligheten, och 2030 kommer en tredjedel av världens befolkningen att bebo de ”vattenstressade regionerna” i Nordafrika, Sydafrika, Mellanöstern, Kina och USA, meddelar rapporten.

Minskningen av tillgång på vatten under de kommande två decennierna kommer att leda till ökade ”sociala störningar” i fattiga, sårbara regioner.
Brist på vatten kan också vara en orsak till att det globala livsmedelssystemet slår fel, och det kan utlösa nya ”utbrott av civila konflikter och social oro.”
Rapporten skildrar ett globalt livsmedelssystem som alltmer störs av ”snabba frys-tö- cykler under våren och hösten, marknedbrytning, utarmning av fossila vattenakvifer (geologisk bildning som lagrar grundvatten) intensifierad spridning av jordbruksskadegörare och sjukdomar och skador på sjöfartsinfrastrukturen som en följd av översvämningar.”

En sådan instabilitet i livsmedelssystemet kommer att resultera i ”betydande ökningar av dödlighet på utsatta platser, där DoD-stödda (DoD samlingsbetecklning för hela amerikanska krigsmakten, Department of Defence, Wikipedia) humanitära insatser är mest troliga.”
Men militära ingripanden utomlands , särskilt i vattenknappa regioner i Mellanöstern och Nordafrika, kanske inte är praktiskt genomförbara om inte the USA:s Armé uppfinner eller förvärvar radikal ny teknik för att kunna förse tillräckliga mängder av soldater med vatten.

Problemet är så svårt och så dyrt, säger rapporten, att armén ”är så extremt nära ”uppdraget misslyckas” angående att förse en styrka med vätska i ett konfliktfyllt torrt område.”
Vatten utgör för närvarande 30-40 procent av de kostnader som krävs för att upprätthålla en amerikansk militärstyrka som opererar utomlands, enligt den nya armérapporten. En enorm infrastruktur behövs för att transportera flaskvatten åt arméenheter. Alltså rekommenderar rapporten stora nya tekniska investeringar för att på plats kunna utvinna vatten från atmosfären, utan det kommer amerikanska militära operationer utomlands inte bli möjliga. Det största hindret är att detta för närvarande är långt utanför Pentagons nuvarande finansieringsprioriteringar.

Den vilda jakten på arktisk olja

Och ändå är rapportens största döda vinkel, agnosticismen när det gäller nödvändigheten av en snabb övergång för hela samhället från fossila bränslen.

Det bisarra är att i en rapport som promotar miljöfrågor i armén, identifiera Artkis som en kritisk plats ur strategissynpunkt, för framtida amerikanskt militära engagemang: för att maximera fossil bränsleförbrukning.

Rapporten noterar att Arktis antas innehålla ungefär en fjärdedel av världens oupptäckta olje- och gasreserver, och författarna uppskattar att cirka 20 procent av dessa reserver kan ligga inom USA: s territorium och noterar en ”större risk för konflikter” om dessa resurser, särskilt med Ryssland.

Smältningen av arktisk havsis framställs som en förbigången slutsats under de kommande decennierna, vilket innebär att stora nya ekonomiska möjligheter kommer att öppna sig för att utnyttja regionens olje- och gasresurser samt att etablera nya sjöfartsvägar: ”Den amerikanska militären måste omedelbart börja utöka sin förmåga att arbeta inom Arktis för att försvara sina ekonomiska intressen och samarbeta med allierade i hela regionen.

Högre amerikanska försvarstjänstemän i Washington förutser tydligt ett långvarigt deltagande för den amerikanska militären, både utomlands och i hemlandet, när klimatförändringarna har åstadkommit förödelse i kritiska mat- vatten- och elsystem. Bortsett från att orsaka grundläggande skador på våra redan ansträngda demokratiska system, är det större problemet att den amerikanska militären är den som främst orsakar klimatförändringen genom att vara världens enskilt största institutionella konsument av fossila bränslen.

Extremt överraskande, och något som strider mot kärnan i det traditionella särskiljandet av amerikansk militär från inrikesfrågor, är framtidsutsikterna om en ständigt expanderande permanent roll för USA:s armé att på inhemsk mark ta itu med växande klimatpåverkan.

När man lägger fram detta illustrerar rapporten oavsiktligt vad som händer när ”klimatet”ses genom ett trångsynt ”nationellt säkerhets” -perpsektiv. Istället för att uppmuntra regeringar att ta itu med orsakerna genom ”exempellösa förändringar i alla delar av samhället” (enligt FN: s IPCC-rapport denna gång förra året) kräver armérapporten mer pengar och makt för militära verksamheter, samtidigt som man tillåter orsakerna till klimatkrisen att accelerera.. Det är kanske ingen överraskning att sådana förfärliga scenarier förutspås, när de lösningar som kan avvärja dessa scenarier inte på allvar utforskas.

I stället för att vänta på att den amerikanska militären ska komma in efter klimat kollapsen- då militären själv riskerar att kollapsa -skulle det vara bättre om vi tog tag i den grundläggande orsaken till klimatförändringarna som rapporten beskriver: Amerikas kroniska beroende av olja och gas som forcerar destabiliseringen av planetens ekosystem.

Relaterat.
Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på.
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
USA hindrar klimatdeklaration om Arktis, där USA planerar militär expansion i konkurrens med Ryssland.
Pentagon: USA har använt kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.
Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak – Levande rapport. Del 1.

Föregående artikelRepublikansk kongressledamot i USA föreslår att palestinierna dödas. Guardian: ”Uppmaning till folkmord”
Nästa artikel”Israels” ”Nakba-doktrin
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Är detta en budgetubåt som Pentagon har upptäckt? För inte är väl USA:s militär helt handfallen? Den globala uppvärmningen är allvarlig, men den orsakar ingen kollaps. Länder har klarat krig i alla tider och gör det fortfarande. Organiserade stater vidtar motåtgärder och även desorganiserade sådana överlever på något sätt. Inte ens Irak, Libyen, Syrien m.fl. har kollapsat. I många länder i den fattiga delen av världen är el- och vattenförsörjningen väldigt osäker, och man överlever ändå. Vill USA:s militär undvika kollaps utomlands, så kan de helt enkelt stanna hemma. Det skulle förbättra framtidsutsikterna både för dem själva och för dem de påstår sig hjälpa i andra länder. Den här typen av larmrapporter kan jag inte ta på allvar.

 2. Problemet är inte Trumps syn på ”klimatfrågan”, utan klimathysterins antisociala agenda. Den är ett rent angrepp på föreställningar om det goda samhället och hopp om sociala framsteg. Mycket riktigt är resultatet också en solid höger majoritet i riksdagen som än så länge inte kommit till skott. Men det gör den snart.

  • Högermajoriteten förklaras knappast av klimatfrågan. Särskilt en del högerkrafter förnekar vissa basala samband, medan en del är osäkert.

 3. Att USA kan kollapsa är helt klart men knappast p.g.a klimatet.
  Det groteska valfusk som nu uppdagas kan vara en uppstart på en samhällsupplösning i staterna där militären får spela en viktig roll i att bevara någon form av samhällskontrakt.
  Virginia senatorn och den f.d marinkår översten Richard Black precis som den tyske militärexperten Willy Wimmer har båda lanserat idén om att militären kan komma att ta över styrningen av USA.
  Korrupta politiker är ett större problem just nu än de långsamma förändringarna i klimatet.

  • Skickar en länk där man kan lyssna på senator Richard Black, när han oroar sig över att militären skall störta presidenten. Han säger att militären motarbetade Trump då han ville avsluta krig, speciellt i Syrien och gick bakom ryggen på honom och gav falsk information om hur många trupper som tagits hem. Militären avskydde Trump, då han inte var samma krigshök som Biden. Nu är den risken undanröjd att militären skall störta presidenten då Biden vunnit presidentvalet. De verkar som Obama blivit klonad och en kopia av honom har uppstått i Bidens skepnad, vad gäller att gå i spetsen för USA:s krig utomlands. Man kan bara sörja för Syriens folk, det är väl ett av de första krig de skall slutföra, vilket Kamala Harris tidigare har lovat och Obama står och regisserar. Biden kommer att vara Obamas verktyg för att slutföra det han själv inte hann göra.
   https://www.youtube.com/watch?v=iVXX8WIJpKk

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here