Färska uppgifter om USA:s hemliga militärbiologiska verksamhet i Ukraina

34
3908
Ukraina. Karta över biologiska laboratorier enligt USA:s ambassad i Kiev. Från artikel hos Pål Steigan.

Detta är uppgifter från Ryska federationens försvarsministerium som fortsätter att analysera USA:s och dess allierades militära och biologiska verksamhet i Ukraina och på andra håll i världen, mot bakgrund av ny information som erhållits i de befriade territorierna. Artikeln har upphittats och undersökts av Rolf Nilsson. Ett utdrag ur artikeln återges. Detta är ett intrikat område och man skulle vilja ha fler uppgifter för bedömningen av olika påståenden.

Ministry of Defence of the Russian Federation, 04.08.2022 (15:45) https://eng.mil.ru/en/special_operation/briefings/briefings/more.htm?id=12431664@egNews

_________________________________________________________________

Analys av dokument med anknytning till Förenta staternas militärbiologiska verksamhet på Ukrainas territorium

Arbetet fortsätter med att studera biologiska prover från ukrainska soldater som frivilligt har lagt ner sina vapen. Som vi tidigare noterat hittades höga koncentrationer av antibiotika i deras blod, liksom immunologiska markörer som tyder på exponering för njurpåverkande substanser och West Nile-patogener, som undersöktes av Pentagon som en del av de ukrainska UP-4- och UP-8-projekten. Wikipedia: West Nile Feber.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt upptäckten av narkotika, inklusive opioider som metadon, codepsin, codeterp, samt efedrinliknande ämnen: t- och tri-fedrin, på positioner som övergivits av ukrainsk militärpersonal.

Metadon används vid behandling av narkotikamissbruk som en substitutionsbehandling.

Som en påminnelse kan nämnas att i Nazityskland under andra världskriget, särskilt mellan 1943 och 1945, gavs pervitintabletter, ett amfetaminderivat, till soldater för att minska den psyko-emotionella bördan, främst till SS-trupper.

Drogen användes också i stor skala av amerikanska trupper under Korea- och Vietnamkriget.

En effekt av sådana beroendeframkallande droger är överdriven aggression, vilket kan förklara den extrema grymhet mot civila som vissa ukrainska militärer uppvisar, liksom beskjutningen av städer i Donbass.

Med tanke på den tillgängliga informationen om ukrainska soldaters användning av potenta stimulantia undersöker vi inkommande prover för att upptäcka förekomsten av denna klass av föreningar. Spåren av dem finns kvar i mänskliga organ och vävnader under lång tid (t.ex. i hår – upp till sex månader).

Resultaten kommer att överlämnas till undersökningskommittén och användas som bevis i utredningar av krigsförbrytelser som begåtts av Kievregimen.

För några veckor sedan befriades Rubezhnoye i Folkrepubliken Lugansk under den särskilda militära operationen. Dokument har hittats i laboratoriet på det medicinska centret Pharmbiotest, som ligger på Pochaivska gatan 9. Dessa dokument bekräftar att forskning har bedrivits i Ukraina under flera år, på uppdrag av det så kallade Big Pharma. Kliniska försök med oregistrerade läkemedel med potentiellt allvarliga biverkningar har genomförts på lokalbefolkningen.

Vi undersökte lokalerna för det centrum som ansvarar för kliniska prövningar av läkemedel på frivilliga. Där hittade vi bevis för att västerländska kunder regelbundet besökte Pharmbiotest och fick tillträde till alla stadier av forskningsprocessen. För att underlätta deras arbete har inskriptioner på utrustning, rumsbeteckningar och arbetsdokumentation kopierats till engelska.

För att undvika ryktesrisker och juridiska kostnader i händelse av misslyckade försök med nya läkemedel genomförde amerikanska och europeiska företag kliniska försök på ukrainska medborgare. Ersättningen för frivilligt deltagande var minimalt och dödsfall kunde lätt döljas. Det har inte heller förekommit några seriösa inspektioner eller någon seriös tillsyn från de lokala myndigheternas sida.

Detta ligger i linje med det västerländska konceptet att utlokalisera den mest internationellt kontroversiella forskningen. I Ukraina har militärpersonal, medborgare med låga inkomster och en av de mest utsatta kategorierna av befolkningen, patienter på psykiatriska sjukhus, använts i detta syfte.

Vi fortsätter att analysera det dokumentationsmaterial som upptäckts i laboratorium i området Rubezhnoye (i Luhansk oblast, ö.a.).

Vi har redan informerat om att mer än 16 000 biologiska prover, inklusive blod- och serumprover, togs från Ukraina till USA, Georgien och europeiska länder.

Mot bakgrund av den amerikanska administrationens försäkringar om att den genetiska information som erhållits från ukrainska medborgare kommer att användas ”…uteslutande för fredliga ändamål…”, vill jag citera ett uttalande av Jason Crow från USA:s underrättelseutskott i representanthuset vid the North American Security Conference i juli.

Crow varnade amerikaner för farorna med att ge sitt DNA till privata företag för testning eftersom: ”Det finns en möjlighet att testresultaten kommer att säljas till tredje part och att den information som erhålls kan användas för att utveckla biologiska vapen riktade mot specifika grupper eller individer.!”

Med tanke på den amerikanska administrationens intresse för studier av ”snävt riktade” biologiska agens tvingar sådana uttalanden till en ny granskning av orsakerna till den nya coronavirus-pandemin och de amerikanska militärbiologernas roll i uppkomsten och spridningen av COVID-19-smittämnet.

I maj 2022 berättade Jeffrey Sachs – Ordföranden i Lancet Commission on COVID-19 och professor vid Columbia University, den ledande akademiska institutionen för global biosäkerhet, vid en konferens i Spanien att ”… coronaviruset skapades på konstgjord väg och har med stor sannolikhet skapats med hjälp av amerikanska framsteg inom bioteknik…”.

Redaktören – läs gärna Ordföranden i Lancet Commission on COVID-19: Viruset kanske kom från laboratorium i USAi Lancet Commission on COVID-19: Viruset kanske kom från laboratorium i USA

Enligt våra experter framgår detta av den okarakteristiska variabiliteten hos de genovarianter som orsakar olika toppar i förekomsten av coronavirus, betydande skillnader i dödlighet och smittsamhet, ojämn geografisk spridning och den oförutsägbara karaktären hos den epidemiska processen som helhet. Det förefaller som om pandemin, trots ansträngningarna att begränsa och isolera sjukdomen, får konstgjord näring genom att nya varianter av viruset introduceras i en viss region.

Vi överväger möjligheten att Förenta staternas byrå för internationell utveckling (USAID) var inblandad i uppkomsten av det nya coronaviruset. Sedan 2009 har byrån finansierat Predict-programmet, som har undersökt nya arter av coronavirus genom att fånga fladdermöss som bär på virusen. En av entreprenörerna för projektet var Metabiota, ett företag som är känt för sin militärbiologiska verksamhet i Ukraina.

Karaktäristiskt nog stod det amerikanska Johns Hopkins Institute 2019 – innan de första COVID-19-fallen dök upp – värd för en övning kallad ”Event-201”, där man övade sig i att hantera en epidemi av ett tidigare okänt coronavirus, som enligt overifierade uppgifter om övningen överfördes från fladdermöss till människor via en mellanvärd, grisar. Det var på detta sätt som det spanska influensaviruset, som har dödat tiotals miljoner människor, blev pandemiskt.

Redaktören – läs gärna: Event 201. Bill och Melinda Gates förberedde sig redan hösten 2019 på pandemi

Genomförandet av COVID-19-scenariot och USAID:s brådskande avveckling av Predict-programmet under 2019 tyder på att pandemin är avsiktlig och att USA är inblandat i dess uppkomst.

Under den särskilda militära operationen beslagtogs dokument som visar att USAID och dess huvudentreprenör, Labyrinth Ukraine, har deltagit i USA:s militära biovapenprogram sedan 2019.

Notera brevet från chefen för AFU:s sanitära och epidemiologiska avdelning till chefen för Labyrinth Ukraine, Karen Saylors. I brevet förklarar befälhavaren för de ukrainska väpnade styrkorna att de är beredda att samarbeta med USAID för att administrera vacciner till militär personal och för att samla in, bearbeta och överföra information som är av intresse för den amerikanska sidan.

Valet av USA:s organ för internationell utveckling (USAID) för att samordna arbetet kan ha föranletts av den ökande ryska oron för verksamheten vid ukrainska biologiska laboratorier, ett försök att ”ta det amerikanska försvarsorganet ur spelet” och undvika anklagelser om att utveckla biologiska vapen.

Det har fastställts att Labyrinth Ukraine är en avdelning av det amerikanska företaget Labyrinth Global Health (se också här, ö.a.) och att dess grundare är tidigare anställda av Metabiota (se här, samt kopplingen till Hunter Biden här, ö.a.), en viktig entreprenör för Pentagon på det militärbiologiska området.

Labyrinth Ukraine deltog i projekten UP-9 och UP-10, där man studerade spridningen av afrikansk svinpest i Ukraina och Östeuropa.

Jag vill påpeka att som en del av det amerikanska försvarsdepartementets program för minskning av biologiska hot har ett av Labyrinth Global Healths forskningsområden varit att studera coronavirus och apkoppor.

Den 23 juli förklarade Världshälsoorganisationen utbrottet av apkoppor som en internationell hälsokris, och hittills har sjukdomen rapporterats i 76 länder med över 26 000 fall.

Vi ser alltså en tydlig trend: smittämnen som når Pentagons intresseområde blir därefter pandemiska, med amerikanska läkemedelsföretag och deras beskyddare, ledarna för USA:s demokratiska parti, som förmånstagare.

Vi har tidigare dokumenterat Förenta staternas användning av biologiska vapen på Kuba. Det handlade om den avsiktliga spridningen av denguefeber, afrikansk svinpest och sjukdomar i ekonomiskt viktiga grödor på ön. Jag vill ge ett annat exempel från den amerikanska militärens biologiska dossier.

År 1997 uppmärksammade den kubanska regeringen världssamfundet på att Förenta staterna hade brutit mot kraven i konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BWC, se här, och här, ö.a.). Anklagelsen grundade sig på vittnesmålet från en kubansk pilot som registrerade besprutningen från ett amerikanskt flygplan av ett biologiskt karantänsmedel, palm-tripsen (se här, ö.a.), som kunde skada en av Kubas viktigaste jordbruksindustrier.

Även om det var möjligt att ta initiativ till ett extraordinärt möte mellan de stater som är parter i konventionen om biologiska vapen i denna fråga, undersöktes inte händelsen, på grund av avsaknaden av en verifikationsmekanism enligt konventionen, som Ryska federationen insisterar på att inrätta.

Denna straffrihet har bidragit till att Washington fortsätter att använda biovapenteknik i Latinamerika, bland annat för att mörda oönskade politiker.

Tack vare den särskilda militära operationen har hotet från USA:s biologiska vapen uppmärksammats av många internationella och statliga organisationer.

Massdemonstrationer mot Pentagonfinansierade biolaboratorier har ägt rum i ett antal länder runt om i världen. Organisationerna i det civila samhället i Eurasiska ekonomiska unionen har antagit en resolution om att stänga sådana biolaboratorier.

I detta sammanhang ser vi redan en förändring av förhållningssättet till den amerikanska militärens arbete på det biologiska området i andra länder. Exempelvis har stater där USA bedriver forskning med dubbla målgrupper ombetts att underteckna en kollektiv förklaring om samarbete med USA enbart för att ”…öka den globala hälsosäkerheten och minska infektionssjukdomarnas inverkan på befolkningarna…”. Det är ordet ”global” och resten av texten som väcker uppmärksamhet: ”under ledning av Förenta staterna”.

Ytterligare finansiering kommer dock att finnas tillgänglig genom the Biohazard Reduction Programme för länder som är lojala mot USA:s initiativ.

Det ryska försvarsministeriet kommer att fortsätta att analysera dokumentationen om USA:s program för biologiska vapen i Ukraina och kommer att hålla er informerade om resultaten.

Föregående artikelKina kan hämnas på Pelosis besök – men inte på det sätt som vi kanske tror
Nästa artikelNato-medlemskap – paradigsmskifte för det svenska försvaret
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

34 KOMMENTARER

 1. Jag har bara skummat artikeln, men enormt mycket viktig information som jag skall läsa noggrannare tillsammans med den bulgariska journalistens artiklar om hur man använt ukrainska och georgiska soldater som försökspersoner, så otäckt.
  Jag måste instämma med Caitlin Johnstone som skriver på sin twitter:

  China is better than the United States of America. Not because China is perfect, but because the US is the single most destructive and murderous government on this planet. By an extremely massive margin.

 2. Vad jag vet har inte de här uppgifterna återgetts i svensk press så jag ser det som mycket värdefullt och hedrande att redaktören bryter den tystnadens mur som omgärdar dessa frågor. Eftersom ni kan ha missat det, den här rubriken början av texten ”Analys av dokument med anknytning till Förenta staternas militärbiologiska verksamhet på Ukrainas territorium” innehåller en länk till en sammanställning av fakta och dokument man hittat. Vore bra att just markera den som länk.
  https://eng.mil.ru/files/rhbz-04.08.22.pdf

  • Av någon anledning går det inte att lägga ut länken. Så här kommer hela den utmärkta krönikan

   ”Is there a civil war that has been going on in Ukraine not just these past weeks, but these past eight years?

   In the history of civilization, Politics has more often than not, been a matter reduceable to the question of “whose side are you on?”

   Granted it is not an easy affair to discern what most-nearly approaches truth in the fog of “the present.” Hindsight is 20/20 they say, although that is also not entirely true, for the interpretation of history is just another battlefield, albeit in much slower motion.

   In a world of increased division, where we are told there is only black or white, the best we mere “civilians” can hope for is to not get hit by the crossfire. However, that is becoming increasingly harder to do.

   It is not a matter of holding “opinion” any longer, it is about upholding a “conviction,” not earned with your own personal scrutiny and research, but by your “faith” in such a conviction and the authorities who shape it.

   Increasingly, it does not truly matter what the “facts” are, but the question of “whose side are you on?”

   If that is what “reality” has been reduced to by those forces controlling the state, then any enemy to those forces controlling that state will be a villain, regardless of their actions, regardless of their ideology; and any ally to those forces controlling that state will be a hero, regardless of their actions, regardless of their ideology.

   And thus, in our shaped reality of today, what makes a “Hero” or a “Villain” will be determined by the simple question “whose side are you on?”

   If this is troubling to you, I suggest we do a little exercise together. Let us dare to discern the “facts” for ourselves. Only then, will we cease being mere cheerleaders for a team; only then, can we qualify ourselves to ask in all honest sincerity, “whose side are we truly on?”

   Are Nazis Now the New “Good Guys”?

   There is a bit of mixed messaging that has been going on, especially in the last few weeks. Are there significant numbers of Nazis in Ukraine and are these “bad” or “good” Nazis in the context that they are fighting the Russian “invaders”?

   In one breath we hear the counter, how can there be Nazis in Ukraine when there is a Jewish President calling the shots? In another breath we hear Facebook is now allowing users to praise the neo-Nazi Azov Battalion while they are fighting Russians. In yet another breath we hear, well its complicated, Ukrainian Nationalism should be considered at the forefront of any debate, even if it overlaps with Nazi ideology.

   On Feb. 27, 2022, Canadian Deputy Prime Minister Chrystia Freeland held a scarf bearing the slogan “Slava Ukraini,” meaning “Glory to Ukraine,” with the “Blood and Soil” colors of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) (who collaborated with the Nazis during WWII and massacred thousands of Jews and Poles).

   She then proceeded to post this picture onto her Twitter account (replacing it hours later with a picture of her without the “Blood and Soil” scarf) and accused her detractors of “reeking of Russian disinformation”. This controversial picture of Freeland was reported by Canada’s National Post.

   According to Freeland’s press secretary, this was just another case of a “classic KGB disinformation smear… accusing Ukrainians and Ukrainian-Canadians of being far right extremists or fascists or Nazis,” which is a confusing statement on multiple levels.

   It is not clear how this is a case of “Russian disinformation,” since the picture is indeed authentic, Freeland does not deny this. And she is indeed holding a “Blood and Soil” emblem, which originated with the Nazis, clear for everyone to see. Lastly, it is confusing as to why the Canadian government seems to be unaware that the KGB no longer exists. Are they also under the impression that the Soviet Union still exists?

   Not irrelevant in all of this is the fact that Freeland’s grandfather was the chief editor of a Nazi newspaper during WWII in Galacia and that she is indeed aware of this and apparently unapologetic. Whenever she is questioned about this, she does not deny anything, but simply blames such a focus of inquiry on Russian disinformation with the intent to “destabilize Western democracies.” That is, it is not a question of what is one’s historical or ideological background, but a question of “whose side are you on?”

   Interestingly, it was the Canadian newspaper “The Globe and Mail” who reported this story, titled “Freeland knew her grandfather was editor of Nazi newspaper,” thus, not a Russian publication last time I checked. And upon whom did they base such information? None other than Freeland’s own uncle, John-Paul Himka, who is now professor emeritus at the University of Alberta.

   According to the Globe and Mail, Freeland was aware for more than two decades that her grandfather Michael Chomiak, was the chief editor of a Nazi newspaper that vilified Jews and supported the Nazi cause.

   Globe and Mail writes:

   “Krakivski Visti [Krakow News] was set up in 1940 by the German army and supervised by German intelligence officer Emil Gassert. Its printing presses and offices were confiscated by the Germans from a Jewish publisher, who was later murdered at the Belzec concentration camp.

   The article titled ‘Kravivski Visti and the Jews, 1943: A contribution of Ukrainian Jewish Relations during the Second World War’ was written by Ms. Freeland’s uncle, John-Paul Himka, now professor emeritus at the University of Alberta.

   In the foreword to the article, Prof. Himka credits Ms. Freeland for ‘pointing out problems and clarifications.’ Ms. Freeland has never acknowledged that her grandfather was a Nazi collaborator and suggested on Monday that the allegation was part of a Russian disinformation campaign.

   In 1996, Prof. Himka wrote about Mr. Chomiak’s work for Kravivski Visti, a Ukrainian-language newspaper based in Krakow that often published anti-Jewish diatribes including ‘certain passages in some of the articles that expressed approval of what the Nazis were doing to the Jews.’” [emphasis added]

   Oddly, Freeland helped to edit and clarify Prof. Himka’s article discussing her grandfather as the chief editor of a Nazi newspaper, however, refused to acknowledge her grandfather’s role publicly and accused any reference to this as part of a “Russian disinformation campaign.” According to this topsy-turvy logic, Freeland’s uncle, Prof. Himka is part of this “Russian disinformation campaign,” and she is guilty of providing assistance to this “Russian disinformation campaign,” all to ruin her political career and “destabilize Western democracies.”

   Freeland also told her uncle, Prof. Himka, which is included in his article, that according to her father, her grandfather Michael Chomiak was also working to some extent with the anti-Nazi resistance. However, Prof. Himka was unable to verify this information, which he described as “fragmentary and one-sided.”

   Then there is the strange case of NATO tweeting in celebration of international women’s day, this past March 8, a picture of a female Ukrainian soldier wearing the Black Sun symbol which is tied to Nazi occultism, and Satanism. NATO wrote in their post “All women and girls must live free and equal,” sending a very mixed message. NATO also ended up taking down their picture of the Black Sun symbol.

   The timing of Freeland and NATO’s twitter posts are most strange. It also begs the question, why post something at all if you are just going to delete it? Is this just a matter of not being aware of such things, or is it a matter of certain groupings getting increasingly bolder and unapologetic as to where their true allegiance lies? Has Chrystia Freeland or NATO undergone any real questioning or backlash for such public displays? Not really.

   On Feb. 7, 2014, a leaked conversation between Victoria Nuland (then Assistant Secretary of State) and Geoffrey Pyatt (then U.S. Ambassador to Ukraine) spread like wildfire. It was exposed that after Yanukovych was ousted from government, it was the government of the United States that was caught selecting the membership of what would form the new government of Ukraine, as if they were building their own sport’s team.

   This was not only controversial in of itself, it was especially controversial in context of Ukraine’s “Revolution of Dignity,” where many Ukrainians died tragically so that they could have a better future.

   Here in the West, we are supposed to be most sympathetic to that cause. So why did hardly anybody call out the fact that the U.S. government very clearly formed a Ukrainian government of their own choosing without a thought for the future and well-being of the Ukrainian people?

   In fact, it was the U.S. who largely encouraged and financially supported the Ukrainian revolution. According to the official Obama White House Archives:

   “The United States stands with the Ukrainian people and their choice of democracy, reform, and European integration.

   In pursuit of these objectives, Vice President Joe Biden announced today in Kyiv, Ukraine that, pending approval from Congress, the White House will commit $20 million to support comprehensive reform in the Ukrainian law enforcement and justice sectors, including prosecutorial and anti-corruption reforms…the U.S. government has now committed nearly $320 million in assistance to Ukraine this year, in addition to the $1 billion sovereign loan guarantee issued in May 2014.”

   Many U.S. politicians visited Ukraine during this time to support the Ukrainian cause for “dignity.”

   John McCain visits Ukraine in December 2013 in support of a regime change.

   The world should have been appalled and horrified at such an exposure of U.S. criminality and duplicity. That the U.S. had directly and loudly encouraged and financially supported a revolution that resulted in many tragic deaths, only to steal the Ukrainian people’s right to choose their own government democratically.

   The Americans also encouraged the Ukrainian people to fight for the EU Deal. And the Ukrainian people received the EU Deal that they were literally dying for. Where are they today? The poorest country in all of Europe.

   Ukraine used to be among the richest countries in Eastern Europe, known as “the breadbasket of Europe.” However, this economic fact is harder and harder to come by since Ukraine was a part of the USSR when their economy was at its peak. A most inconvenient truth. It is for this reason that you will be hard pressed to find any GDP graph of Ukraine that begins earlier than 1991, the date of their independence. From 1991 to 1997, Ukraine lost 60% of their GDP (1) and suffered five-digit inflation rates. (2) Who was Ukraine beholden to during this massive recession that has never really ended for Ukrainians? The International Monetary Fund (IMF). [More on this story in Part 2.]

   However, certain individuals who have held and continue to hold political offices, have greatly benefited from the plight of Ukraine.

   On January 23, 2018, Joe Biden was invited to speak at a Council on Foreign Relations platform about an article he co-authored with Michael Carpenter titled “How to Stand Up to the Kremlin: Defending Democracy Against Its Enemies.”

   Incredibly, during this discussion on “defending democracy against its enemies,” Biden publicly bragged that in 2016 (while Vice-President of the United States) he would only deliver on the U.S. loan guarantees to Ukraine for economic aid on the condition that Ukrainian prosecutor Viktor Shokin was fired. Shokin was investigating corruption charges involving Burisma Holdings at the time. Joe Biden’s son, Hunter Biden was on the board of this natural gas company during this period and was allegedly the recipient of $3-$3.5 million from the company. An extraordinary amount that could not be justified, hence the investigation into corruption.

   Joe Biden makes the following admission at this 2018 CFR platform:

   “…and I went over I guess the 12th, 13th time to Kiev, and I was going supposed to announce that there was another billion dollar loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko [then President of Ukraine] and from Yatsenyuk [then Prime Minister of Ukraine] that they would take action against the state prosecutor [Shokin] and they didn’t. So they said they had it [the loan] they were walking out to press and I said nah, I said I’m not going or we’re not going to give you the billion dollars. They said ‘you have no authority, you’re not the president, the president said,’ I said call him. [laughter in background] I said, I’m telling you’re not getting a billion dollars. I said you’re not getting a billion and I’m gonna be leaving here. I think it was about six hours. I looked I said I’m leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you’re not getting the money. Oh son of a b*tch. He got fired. [laughter in background] And they put in place, someone who was solid.” https://www.youtube.com/watch?v=UXA–dj2-CY

   Apparently, Joe Biden (the current President of the United States) is not concerned with true democracy but only about whether his team wins. Not the American people I might add. His team is much smaller and more “selective” than that.

   Strangely, despite Biden’s admission being recorded at a very public and “prestigious” platform, fact-checkers have continued to deny any proof that Joe Biden was responsible for the firing of Shokin. Apparently, Biden’s own admission to this is irrelevant. Fact-checkers have also denied any hard proof that Hunter received such a lofty sum from Burisma. Well, it is pretty hard to come by hard proof when the investigation into such a thing was prematurely shutdown, don’t you think? That was the whole point.

   This is extremely controversial for another reason. During the EU Deal dispute that was used to trigger the Ukrainian protests, it has since been discovered that part of the conditions of this “deal,” which was strong-armed by the IMF, was the demand that a significant rise in utility rates (first and foremost electricity and gas) be implemented while the income of Ukrainians stayed the same.

   Who was Ukrainian President Yanukovych’s point person in the United States during the Ukrainian protests and EU Deal controversy? U.S. Vice President Joe Biden.

   The Ukrainian people had no idea. The very deal they were fighting and dying for was to directly benefit corrupt gas companies such as Burisma Holdings and their foreign shareholders, to the economic detriment of the Ukrainian people. A similar situation to what most of Europe is facing today under a plethora of glorious “EU Deals” in the midst of an energy crisis.

   In addition, the New York Times has just recently published an article confirming that the notorious Hunter Biden laptop that was claimed as “Russian disinformation” by our trustworthy fact-checkers, is in actual fact, AUTHENTIC. A very important piece of information that should have been made available to the American people before they chose who would be their next President. This important piece of information was denied to the American people by the very thing that is proclaimed to be defending “national security,” the unelected and anonymous but all powerful, “fact-checkers.”

   So, we all know Joe Biden has been promoted, um “elected,” President. Where are Victoria Nuland and Geoffrey Pyatt today? Nuland serves as the Under Secretary of State for Political Affairs of the United States. Pyatt serves as the U.S. Ambassador to Greece.

   Nuland, not one to shy away from unflattering spotlight, has again made headlines. This time on the American – starts with “bio” ends with “lab” – situation in Ukraine. On March 7, Nuland testified in front of the Senate Foreign Relations Committee where she did not deny that Ukraine possesses “chemical or biological weapons” and acknowledged on public record that “uh, Ukraine has, uh, biological research facilities.”

   But don’t worry, this does not mean that the omnipotent god-like “fact-checkers” are actually the sources of disinformation (what Hunter Biden laptop?), but as Mrs. Nuland has patiently explained to us; the harbouring and experimentation on deadly organisms is called “biological research” when the U.S. Department of Defense is involved. Thus, they are not deemed as “bio labs,” but rather as “biological research facilities,” and anyone who calls them “bio labs” while under the possession of the United States is a propagator of Russian disinformation. And yes, the U.S. Department of Defense is most certainly involved as seen by the saved PDF files taken off of the U.S. Embassy in Ukraine website which shows the U.S. Department of Defense as the donor in all the cases listed. However, as Mrs. Nuland carefully explained, as soon as the Americans lose possession of these deadly organisms, it is only then that they transform into “bio labs” with “weapons of mass destruction.” It is very simple actually.

   What did not make the headlines with equal vigour is what Nuland did after her failed diplomatic visit to Russia this past October, which was according to French journalist Thierry Meyssan, to “impose” Yarosh onto President Zelensky. On Nov. 2, 2021, President Zelensky appointed Dmytro Yarosh (leader of the Right Sector 2013-2015) as Adviser to the Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, Valerii Zaluzhnyi. Nuland is of Ukrainian Jewish descent, thus her ongoing support for neo-Nazis in the Ukrainian government and military since 2014 is disturbing on multiple levels.

   Right Sector has close connections with Trident (Tryzub) and Patriot of Ukraine. All three groups are right-wing nationalist, neo-Nazi, paramilitary movements as well as political parties. Look it up for yourself, not even Wikipedia is denying this. Yarosh was the leader of Tryzub starting in 2005. Tryzub led to the formation of the Right Sector, to which Yarosh was also leader of between 2013-2015 and continues to have a great deal of influence on all these groupings.

   Dmytro Yarosh has been on Interpol’s “wanted list” since 2014.

   Recall that in 2014, the U.S. “influence” on the newly formed Ukrainian government was raising concern, specifically around members of Svoboda and Pravyi Sector (Right Sector) holding five senior roles in the new government, including the post of deputy prime minister. This story was reported by Reuters.

   Right Sector “Blood and Soil” flag. What westerners are told is a Ukrainian nationalist party concerned with defending the liberty and freedom of the Ukrainian people.

   Svoboda is also sold to the west as a romantic movement of benign Ukrainian nationalists, who happen to support Stephen Bandera and cannot deny that they support ethnic ultranationalist views.

   Typical rally during the “Revolution for Dignity” in 2014, with flags from the Svoboda Ukrainian Nationalist Party.

   On January 1st, 2022, hundreds of Ukrainian nationalists held a torchlight march in the capital of Kyiv, seen in the above picture, to mark the birthday of Stephen Bandera one of the leaders of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) and its paramilitary unit the Ukrainian Insurgent Army (UPA) who fought alongside the Nazis during WWII and massacred thousands of Jews and Poles. These Ukrainian nationalists are shown in the above picture holding the Svoboda and UPA “Blood and Soil” flag. The latter being the same emblem Chrystia Freeland held this past February. This event was reported by The Times of Israel. I wonder, will Freeland’s press secretary dare to call this another classic case of “KGB disinformation”?

   A Moment to Reflect

   So what is going on here? Are there real Nazis in Ukraine that are being selected, with U.S. and possibly NATO backing, to play a political and military role? And if so, why? What is happening to the Ukrainian people if this is in fact the case?

   What even constitutes as “Ukrainian” under an increasingly ultra-nationalist movement? An ultra-nationalist movement which self-identifies as pure ethnic Ukrainians. Ukraine is an ethnically mixed population, with both ethnic Ukrainians and ethnic Russians living together.

   In light of this situation, how are we to regard the people of Donbass asking to form their own republics of Donetsk and Lugansk, separate from the rest of Ukraine? Are we in the west going to deny the people of Donbass, with a large population of ethnic Russians, the right to separate themselves from an ultra-nationalist movement that self-identifies as a pure Ukrainian race?

   How are we to regard Crimea’s own request to re-join Russia in 2014, a referendum that the West refuses to acknowledge actually happened, despite mainstream western reporters confirming that Crimeans have indeed chosen and are happy to have returned to Russia? (Crimeans mostly consist of ethnic Russians.)

   What are we to think of the Ukrainian government withholding 85% of drinkable water to Crimea these past eight years? An action by the Ukrainian government that constitutes a humanitarian crisis against the Crimean people. Are these the actions of a friendly government that cares for the welfare of the Crimean people?

   This humanitarian crisis was corrected by the Russians as soon as they entered Ukraine, as acknowledged by Reuters. However, most in the west will never hear anything about this.

   We should have the courage to ask ourselves: Is there in fact a civil war that has been going on in Ukraine not just these past weeks, but these past eight years? A civil war that has not been reported to the western people for political reasons, where certain regions of Ukraine have been under attack by neo-Nazi paramilitary units who have been receiving political support and funding from the United States, and possibly NATO.

   Why would the west support such a horrific initiative?

   To answer these questions, we will have to have the courage to look at the historical root of Ukrainian Nationalism and its relationship to namely U.S. Intelligence and NATO post-WWII.”

 3. Jag kan tillägga att det amfetaminbesläktade preparatet Pervitin fanns till försäljning på allmänhetens apotek i det fascistiska Tyskland, dessutom receptfritt(!!), den engelske historikern James Holland gjorde ett dokumentärhistoriskt program om denna medicins användning häromåret.

  En rulle pervitintabletter fanns till exempel till hands hos de piloter och stridsvagnsförare vid Operation Barbarossas utbrott sommaren 1941, och senare vid de tyska operationerna i Nordafrika.

  På så vis kunde dessa piloter och stridsvagnsförare vara verksamma på sin post i flera dygn i sträck.

  Efter krigsslutet på 1950- och 1960-talet vet vi att ledare som brittiske premiärministern Anthony Eden (i brittisk-fransk-israeliska militära operationen mot Egypten vid Suez) använde höga doser av efedrinliknande preparat, liksom president John Kennedy (för dennes ryggvärk) som ordinerades höga doser av bl.a. de Pervitins närbesläktade efedrin-mediciner -vilket innebar att dessa herrar fattade beslut ganska ofta under påverkan av, oftast helt självmedicinerande, amfetaminpreparat.

  Ibland påverkas viktiga beslut i världspolitiken helt enkelt av ytterst ”höga” människor i dubbel bemärkelse.

  Det amerikanska CIA testade ju till och med LSD och andra hallucinogener på sina soldater i det amerikansk-vietnamesiska kriget på 1960-talet i en omfattande studie som numera är offentliggjord, tyvärr har undertecknad glömt operationsnamnet. (Men jag kan självklart kolla upp det om ingen annan hittar det!!).

  Men lite märkligt är det väl ändå att en stormakt lägger dessa industrier och projekt i ett land som Ukraina som är kombinerat korrupt och politiskt mycket volatilt instabilt, där all data och tjänstvillighet kan köpas för rätt summa pengar -är det mening som någon slags dold men ryktesmässig och/eller psykologisk krigföring?!?

 4. Jag läste för några dagar sedan boken ”Virusvarning: Om högrisklabb, fladdermöss och bioterrorism” av Henrik Ennart och Gunilla von Hall. https://www.bokus.com/bok/9789189393455/virusvarning-om-hogrisklabb-fladdermoss-och-bioterrorism/
  Det i texten nedan som är inom citattecken är taget ur den boken.

  I boken framgår att det pågår farlig biologisk forkning runt om i världen i syfte att i förväg – alltså innan ett virus muteras naturligt till att bli människofarligt – skapa potentiellt människofarliga virus i syfte att skapa vaccin mot dessa eventuella människofarlig virus.
  Därav så har jag ändrat åsikt om den där pandemiövning som man läst om. Eftersom det i forskarkretsar räknas med framtida pandemier så blir det då naturlig – enligt min nya tro – att även göra förberedande pandemiövningar även om man kanske inte planerar att släppa ut ett virus.

  ”Rollfördelningen tycks vara den att EcoHealth Alliance utför sådant jobb på plats i Kina och andra ställen dit det är känsligt för USAID och det akademiska One Health Institute att skicka egen personal.”
  Alltså USA har gett pengar till företaget/organisationen EcoHealth Alliance vilken samarbetat om sars-covid-forkning med kinesiska forskare i labratoriet i Wuhan.

  ”En tredjedel av EcoHealth Alliances globala verksamhet har bekostats av anslag från det amerikanska försvarsdepartementet. Av detta kom det mesta, 34,6 miljoner dollar, från Defense Threat Reduction Agency (DTRA), som är en del av försvarsdepartementet vars uppgift är att motverka och hindra användning av kemiska, biologiska och nukleära massförstörelsevapen.”
  Motverka och hindra låter ju fint. Om det verkligen är så ska man nog är så ädla syften bakom ska man nog ta med en nypa salt, enligt mig.

  ”Som tidigare framgått har undersökande journalister vid den amerikanska tidskriften The Intercept begärt ut handlingar från amerikanska myndigheter för att få en klarhet i exakt vad pengarna har använts till. Av de dokument som offentliggjordes i september 2021 framgick att sarsliknande virus med hjälp av avancerad genteknik försetts med spikproteiner från andra coronavirus så att de effektivt kunde fästa på mänskliga celler i labbförsök.
  Företrädare för både NIH och EcoHealth Alliance hävdade att inga farliga virus skapats och att experimenten inte kunnat klassas som gain-of-function. Experiment skulle endast ha gjorts på virus som kan smitta fladdermöss men inte människor. Frågor om ifall experimenten även inkluderat rekombination där den omdiskuterade furinklyvningsytan ingått har upprepade gånger viftats bort som gripna ur luften.
  Därför höjde många på ögonbrynen när ytterligare dokument som offentliggjordes hösten 2021 visade att EcoHealth Alliance ansökt om pengar hos det amerikanska försvaret för att utföra exakt sådana experiment.
  Anslagsbegäran som lämnats in 2018 avvisades dock av DARPA, en enhet i det amerikanska försvaret som är specialiserat på avancerade forskningsprojekt. DARPA:s avslag motiverades med att försöken ansågs alltför riskabla.
  Men ansökan visar att det vid den här tiden verkligen existerade långt gångna planer på att utföra experiment av det här slaget. Kritiska forskare menar att den här typen av ansökningar sällan tas fram ur intet utan bygger vidare på pågående verksamhet och att det därför finns starka skäl att klargöra om planerna i stället kunde förverkligas via medel som anslagits från annat håll.
  Enligt ansökan planerades en rad riskabla försök, däribland att föra in den furinklyvningsyta som vi tidigare diskuterat i spikproteinerna hos sarsliknande fladdermusvirus. För att friska upp minnet är furin ett enzym som utsöndras av mänskliga celler och som anses spela en avgörande roll för att sars-cov-2 blivit så smittsamt för människor.
  Det speciella området i virusets arvsmassa har orsakat grubblerier bland forskare ända sedan pandemin bröt ut eftersom det – trots många förslag – fortfarande saknas någon exakt motsvarighet bland andra sarsliknande coronavirus som påträffats i naturen.”

  ”År 2014 hade Peter Daszaks New York-baserade organisation EcoHealth Alliance fått 3,75 miljoner dollar i anslag från NIH för att studera risken för att nya fladdermusvirus skulle dyka upp i Kina. Enligt anslaget skulle han använda den teknik för att bygga ihop konstgjorda virus som Ralph Baric utvecklat. En del av anslaget skickades vidare av EcoHealth Alliance som ett underkontrakt till Wuhans virologiska institut.
  Två år senare publicerade Daszak och Shi Zhengli den artikel som vi tidigare berört, där det beskrivs hur ett av de sarsliknande virus som Shi hittat i en grotta i Yunnan ändrats till olika varianter med hjälp av metoden för omvänd genetik. Därefter hade forskarna testat i vilken grad det kunde infektera mänskliga celler.
  Av artikeln framgick också att forskarna i Wuhan utvecklat sin egen variant av Ralph Barics omvända genetik för att konstruera påhittade virus som inte finns i naturen. Dessutom klargjordes ett för många obekvämt faktum: forskningen, som delvis genomförts med anslag från amerikanska NIH, hade försiggått i ett BSL-2-labb. Alltså i ett laboratorium på den näst lägsta säkerhetsnivån.
  Forskningstidskriften MIT-Review skulle senare torrt konstatera att samma virus som Peter Daszak hållit fram som ett klart och tydligt hot mot världen hade utforskats under omständigheter som motsvarade biosäkerhetsnivån vid en amerikansk tandläkarmottagning.
  År 2017 följde Daszak och Shi upp med att experimentera med åtta av de dussintals nya sarsliknande virus som Shi med hjälp av studenter vid universitetet i Wuhan grävt fram ur fladdermusspillning i södra Kina. Den här gången tog de spikproteiner från nytillskotten och monterade in i en av de närmast kända släktingarna – kallad WIV1 – till det ursprungliga sarsviruset.
  Två av dessa helt nya skapelser visade sig ha en utmärkt förmåga att föröka sig i mänskliga celler. Även denna forskning genomfördes i laboratorier med säkerhetsnivå 2 och 3.
  Enligt Richard Ebright, mikrobiologen vid universitetet Rutgers som länge ifrågasatt gain-of-function, kan valet av ett BSL-2-labb mycket väl ha varit rent ekonomiskt eftersom arbetet går betydligt snabbare i ett sådant laboratorium. Allt annat lika bör det ha gjort att arbetet gick 10–20 gånger fortare, menar han.”

  ”BSL-2-nivån är avsedd för måttligt farliga patogener som redan är allmänt spridda i området. Här kan det räcka att stänga dörren, ha skyddsglasögon och göra sig av med skräp på ett säkert sätt.”

  Därmed så kanske det inte är så omöjligt att covid-epedemin har sitt ursprung från labbet i Wuhan och har slunkigt ut av misstag.

 5. Tillägg till utdrag från Cynthia Chings dok om checking the fact-checkers. Chrystia Freeland som vice premiärminister i Kanada är ju undersåte till Brittiska monarkin och dessutom Rhodes-stipendiat vilket brukar uppfattas som att man är lojal med Storbrittanniens elitkretsar vilka på ett genomgripande sätt har infiltrerat även Usas hela maktstruktur. Exil-ukrainare i Kanada lades i malpåse efter WW2 för framtida bruk i den geopolitiska kampen och har kommit till avsedd användning.
  Det påminner oss om hur långsiktigt ett sånt imperium tänker och förbereder sig.
  Något som vanligen är helt främmande för andra som inte drömmer om världsherravälde.
  Det är också en varning mot att låta sig avfärdas med uttryck som konspirationsteori när man ser just såna långsiktiga mönster.
  Onda planerare existerar och arbetar uthålligt och deras perspektiv sträcker sig helt naturligt bortom det egna livets begränsningar.
  Och i ett imperium som det brittiska spelade den intellektuella eliten en mycket pregnant roll.
  Deras historiska beläsenhet var en viktig faktor för imperiets förutsättningar att styra andra i önskad riktning.
  Och det var inte ett passivt läsande utan ett kreativt med associationer och utvecklingar av ideerna för att applicera på den aktuella geopolitiska situationen.
  Såna individer kunde knappast ha undgått att inse vilken ond roll dom spelade men dom kanske ansåg att alla andra också var onda.

 6. Överste Mac Gregor har sagt i en intervju att hon tror att Zelensky är styrd av någon, han tror inte heller att Zelensky har någon ordentlig kontroll över vad som händer i Ukraina.
  F.d. Natorådgivare och schweizisk underrättelseofficer Jacques Baud, som var delaktig vid USA:s kupp år 2014 tror att det är endast England och USA som kan få slut på kriget, Ukraina har själva inget att säga till om.

  Suveränitet är en term inom statsrätt och internationell rätt som åsyftar i sin moderna betydelse den högsta politiska makten i samhället samt självständighet (autonomi) från yttre kontroll.

  Suverän stat, även kallad självständig stat, självständigt land, oavhängig stat eller eget land, är en stat, en entitet med ett definierat territorium där man utövar intern och extern suveränitet, där man enligt Montevideokonventionen har en permanent befolkning, en regering, självständighet från andra stater och …

  suveränitet är ett begrepp inom juridik och folkrätt som betyder att en stat är fri att bestämma över sig själv och hur landet ska styras.

  Vi skall skicka en massa vapen och vi skall skicka en massa pengar för att upprätthålla Ukrainas suveränitet som inte existerar. Ukraina är inte en suverän stat. Vi skall skicka pengar och vapen för att USA, har ett politiskt motiv som inte handlar om Ukraina, utan USA:s proxikrig med Ryssland.
  Nu skall Sverige även slösa våra skattemedel som behövs till viktigare saker för att utbilda ukrainsk militär i England.

  //Den svenska armén kommer att skicka upp till 120 instruktörer till Storbritannien för att utbilda den ukrainska militären.
  Det enligt ett uttalande som publicerats på försvarsdepartementets hemsida, rapporterar Ukrinform.

  ”Mellan den 12 augusti och den 31 december 2022 kommer den svenska försvarsmakten att skicka upp till 120 instruktörer till Storbritannien för att genomföra grundläggande militär utbildning för ukrainska medborgare, uppdelat i flera utbildningar”, heter det i rapporten.

  Enligt ministeriet kommer initiativet att erbjuda grundläggande militär utbildning till ukrainska medborgare från Storbritannien – landet har bjudit in andra partnernationer i Joint Expeditionary Force (JEF) och Kanada att bidra. ”Regeringen har nu beslutat att Sverige ska bidra genom att utbilda ukrainska soldater”, skriver departementet.

  Totalt väntas cirka 10 000 ukrainska medborgare delta i utbildningsprogrammet i Storbritannien. Max 60 svenska instruktörer kommer att befinna sig i Storbritannien samtidigt – det väntas inte ha någon större påverkan på Försvarsmaktens övriga verksamhet.

  ” Rysslands krig mot Ukraina har pågått i över fem månader, och det är oerhört viktigt att resten av världen fortsätter att stödja Ukraina i dess kamp för suveränitet och självbestämmande. Det är viktigt att Sverige är en del av dessa insatser, och de svenska instruktörerna kommer att bidra till att stärka Ukrainas försvarsförmåga, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.//

  Peter Hultqvist borde fundera på ifall han tycker att det är viktigt med länders suveränitet och självbestämmande varför han inte riktar kritik mot USA, som inte låter något land vara självbestämmande.
  Länder i Latinamerika och i Afrika har låtit bli att sanktionera Ryssland, trots att de varit utsatta för hot och aggressiva övertalningsförsök. Många länder är livrädda för att själva bli sanktionerade och går med på att sanktionera fast de inte vill detta.
  Chefen på Operahuset i Damascus berättade det, när han försökte köpa reservdelar till musikinstrumenten, så sa de att de gärna ville sälja till honom, men USA sanktioner tillät det inte

 7. Det har aldrig funnits några amerikanska militärbiologiska laboratorier i Ukraina. De påståenden som regelbundet recirkuleras är rysk agitprop spridd av avdankade socialister och arabiska imperialister. USA stödde Ukrainas covidforskning finansiellt, det är allt som hänt.

  För den som inte har upptäckt det än, så står ryska armén inne i ett grannland och ödelägger det.

  • Johan Tegham 7 augusti, 2022 At 23:14 Hur kommer det sig då att Pentagon tidigare har officiellt informerat att man driver 25 Biolabb i Ukraina. Vad Biden var med och finansierade är ett annat program. Avsikten är att skapa unika virus och unika vaccin för just det viruset. Avsikten är sedan att släppa viruset fritt som Covid, sedan har man monopol på vaccinet och kan ta saftigt betalt. USAs BigPharma kammade in USD1,000 per sekund på Covid. Det vill man upprepa. Ryska armen har befriat ryska områden i Ukraina och förhindrat en ny förintelse, denna gång av etniska ryssar.

 8. Allt fler uppgifter kommer fram med tiden. Vi vet idag att Covid 19 var avsett som ett amerikansk biologiskt vapen, men som genom olyckshändelse och slarv, kom fritt innan systemet var färdigutvecklat. Amerikanska BigPharma tjänade USD 1,000 per sekund på detta. USA biovapenutveckling har uppenbart två parallella syften.

  Den ena sidan är kommersiell, och det är den Bidens är involverade i. Man utvecklar nya virus och sjukdomar, sprider dom, men samtidigt har monopolistisk och totalitär kontroll av vaccinen och mediciner som verkar mot dom, och kan skinna marknaden ekonomiskt, precis som man gjort med Covid19.

  Den andra sidan är militär, man infekterar ett annan lands befolkning och försvarstrupper med sjukdomar och virus, medan man samtidigt kontrollerar mediciner och vaccin som då används för att skydda de egna trupperna och befolkningen.

  En synnerligen vidrig planering från USAs sida som med alla medel måste stoppas.

 9. Covid kommer från Wuhan i Kina, vilket alla redan vet. KKP´s påhitt om USA är löjeväckande, som den mesta kommunistpropaganda.

  • Fast det märkliga är enligt spanska officiella mätresultat, att i Barcelonas avloppsvatten var Covid-19-partiklarna skyhöga redan hösten 2019, alltså i stort sett ett halvår innan epidemin bröt ut i Wuhan i Kina på nyåret 2020.

   Viruset fanns alltså i rejält höga koncentrationer i en klassisk västlig turistgigant som Barcelona, alltså långt innan viruset analyserats från Kina.

   Jag har inte minsta teori eller hypotes varför eller anledning till detta, men efteranalyser i Barcelona visar att samma virus fanns i avloppsvattnet där tidigare, vilket tyder på utbrott bland de som vistas i staden, precis som vid avloppsmätningarna av virusmängderna som började i Uppsala under pandemin uppvisade korrelerade värden i vattnet mot antalet uppskattat sjuka och insjuknade i samhället.

   Jag är vare sig epidemiolog eller hobbyepidemiolog och har ingen strävan efter det heller.

   Men de uppmätta värdena av Covid-19-virusen redan år 2019 är ett synnerligen intressant ämne som torde utvärderas och analyseras ännu mera.

   • Intressant det du skriver om avloppsvattnet i Barcelona. Eftersom jag är är en regelbunden läsare av tidskriften Nature är ditt påstående av stort intresse. Kan du därför vänligen ge en länk till var jag hittar den officiella uppgiften om mätresultaten?

    Tackar på förhand!

    • @Kent Svensson 17 augusti, 2022 At 10:16

     Detectan el coronavirus en aguas residuales de Barcelona de marzo de 2019
     Forskare från University of Barcelona (UB) har upptäckt förekomsten av SARS-CoV-2 i avloppsvattenprover som samlades in i Barcelona den 12 mars 2019, vilket innebär att det var närvarande ett år innan covid-19-pandemin förklarades coronavirus världen över (11 mars 2020) och larmtillståndet dekreterades i Spanien (14 mars 2020).
     Som rapporterats av UB i ett uttalande skulle närvaron av viruset som orsakar Covid-19 på dessa datum bevisa att infektionen cirkulerade långt innan den blev känd.
     https://www.lavanguardia.com/natural/20220815/8466413/noche-tropical-asedia-barcelona.html

     ¿Qué sabemos sobre la presencia del coronavirus en aguas de Barcelona?
     https://www.retema.es/noticia/que-sabemos-sobre-la-presencia-del-coronavirus-en-aguas-de-barcelona-r5AY

     • Tack för svar! Länken till Lavanguardia förde inte till ett svar, men det gjorde den till Retema. Det första som slår mig är frånvaron av fynd mellan mars 2019 och 13.04.2020? Artikeln som forskarna publicerade på https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1.full-text är inte kollegakontrollerad och inte evaluerad och kan därför inte användas som forskningsunderlag. Den är i och för sig interessant och visar ett inte ovanligt problem för forskare. Att provet samtidigt var så litet tycker jag är märkligt, när man normalt har prov som är så stora (vi talar inte om flera liter, utan 5-10 cl) att man kan göra flera tester.

      Så tyvärr ger inte mars fyndet något bevis att epidemien bröt ut tidigare än den officiella.

     • Kent, det är väl så att detta samma virus trots allt varit ute på vift i världen och farit runt i vart fall innan Kina upptäckte det på nyåret 2020, och dessutom befunnits vara i Europa redan 2019!

      Det kan ju vara så att i nordöstra Spanien gick måhända en våg av lunginflammation och dödsfall hösten 2019 på grund av egentligen detta viruset men att dessa dödförklarats med andra (felaktiga?) anledningar och diagnoser.

      Man kan ju fråga sig hur gammalt viruset ändå är i sin nuvarande form?

      I Kalifornien hade de tydligen före/efter årsskiftet 2019/2020 en handfull numera klargjorda(?) covid-dödsfall, innan ens viruset konstaterades officiellt i Amerika senare under 2020.

      Så det finns mycket att utreda och undersöka!

      Jag upprepar ånyo: jag har inga egna teorier, åsikter eller ens ståndpunkter varför, hur och varifrån detta virus kom och när. Frågorna i denna pandemiepok och dess början är dock spännande. Dess utredningar och svar överlåter jag mer än gärna till professionella och förhoppningsvis helt opartiska vetenskapsmän!

    • Jag tror skribenten M svarar utmärkt under Din fråga.

     Själv hörde jag den notisen nämnas på Sveriges Radio, jag tror det var i Studio 1 under året 2020.

     Även jag blev häpnat förvånad! Sedan hörde åtminstone jag inte mer utläggningar om denna sak.

     Staden hade tydligen sparat vattenprover och när de gicks igenom senare fann de på det virus ingen kände till just året innan, 2019. Det kanske finns fler vattenprover från andra städer med samma resultat året 2019, det skulle ju gå att leta om inte annat. (För allas bästa).

     Det tydde tydligen på att mängderna i avloppens s.k. grå- och svartvatten hade omfattande koncentration av detta virus. Då Barcelona är en intensiv turiststad så måste väl viruset vara ditrest med besökare, får man väl primärt anta. Att hitta patient noll och 1 i Barcelona torde väl vara helt omöjligt.

     Jag är vare sig epidemiolog, hobbyepidemiolog eller viruskonspiratorisk och har inga egna tankar och teorier om varifrån viruset kommer – men att viruset hittades i Europa året innan pandemin bröt ut under år 2020, tycks vara ett ostridbart faktum. (Om inte laboratoriet i Barcelona begått en rejäl tabbe, som felkälla och felfaktor, då).

     • Johan, du borde läst vad jag skrev som svar till M (jag ogillar av princip personer som inte kan stå fram med namn, men har sett Barcelona argumentet tidigare) innan du gav dina två kommentarer.

      Det finns inga vetenskapligt erkända bevis att viruset fanns ”på vift i världen” innan man fann det i Kina. Det framgår av pre-press dokumentet i medrxiv från de spanska forskarna jag visar till. Det som är fullt möjligt, men heller inte dokumenterat och testat, att det har funnits hos fladdermus i lång tid.

      Jag vill inte gå så långt som att påstå att forskarna i Barcelona begick en tabbe. Vi vet inte hur test faciliteterna ser ut. Vi vet att provet blev ”förstärkt” (lite omständigt att förklara men vanligt. Se Svante Pääbos arbete med fossilt DNA) och är då otroligt känsligt för minsta kontaminering. PCR testmetoden har sen dess också förbättrats.

      Har inte läst något om oförklarliga lungsjukdomar i Kalifornien eller nordöstra Spanien i vare sig Nature eller Science. Jag är i likhet med dig inte epidemiolog, hobbyepidemiolog och absolut inte konspiratorisk av något slag, men med ett stort intresse för vetenskap sen 50 år. Skall bli interessant att se vad man kommer fram till om den nya varianten av Omikron man nyligen har funnit i Indien.

      Hade själv tur att jag kom hem från Brasilien innan KLM slutade flygningarna.

     • Bäste Kent! Jag fick intrycket sammantaget att viruset HAR återfunnits tidigare och på andra platser innan det presenterades i Wuhan.

      Men som sagt, jag kan inte bedöma mätvärden och mätteknik för nya virus, trots att jag som ung forskare en gång var granne med en person vars kunnige intressante bror var just doktorand som virusforskare…på den tiden var det Sars-virus i Hong Kong, om jag minns rätt, som härjade (mmmm – åren går).

      Det är därför klokast att jag avstår all vidare kommentering om virusets vistelse i tid och rum, då jag helt enkelt inte har minsta anständiga kompetens i saken.

   • Fast flest amerikaner strök dock med. De kunde inte alls hantera den krisen, vare sig medicinskt, socialt, politiskt eller ekonomiskt.

    Virusets ursprung och spridning är nog helt en framtida fråga. Historiker och medicinare får väl slå sina huvuden ihop, vilket säkert redan pågår.

  • Rhett Weldt 8 augusti, 2022 At 13:17 Ytterliga ett offer för propaganda. Vi vet vad som hände. Lite stillsam läsning för de indoktrinerade. Det finns ytterliga massivt med information om hur Covid var avsett som ett amerikansk biovapen, men av en olyckshändelse, säkerhetsproblem vid Fort Detrick, kom ut i naturen för tidigt. USA är tydligt desperata att mörka och missleda.

   —Covid-19 may have originated in US biolab – Lancet chair
   https://www.rt.com/news/558191-economist-says-covid-escaped-us-lab/
   —Chinese academics say coronavirus spread in India MONTHS before Wuhan outbreak
   https://www.rt.com/news/508060-chinese-academics-covid-origins-india/
   —COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US By Larry Romanoff
   https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-evidence-virus-originated-us/5706078
   —US army might have brought epidemic to China, saysChinese FM spokesman in tweet
   http://en.people.cn/n3/2020/0313/c90000-9668143.html
   —Did the US Military Games Delegation Spread COVID-19 in Wuhan?
   https://orinocotribune.com/did-the-us-military-games-delegation-spread-covid-19-in-wuhan/
   —China Detects Heavy Traces of COVID-19 in Seafood, Beef Sections of Beijing Market
   https://sputniknews.com/asia/202006181079657253-china-detects-heavy-traces-of-covid-19-in-seafood-beef-sections-of-beijing-market-/
   —Hon anklagas för att ha spridit viruset i Kina Spridningen av coronaviruset
   https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/hon-anklagas-for-att-ha-spridit-viruset-i-kina/
   —US urged to release health info of military athletes who came to Wuhan in Ocotober 2019
   https://www.globaltimes.cn/content/1183658.shtml

 10. Rhett Weldt skrev: ”vilket alla redan vet”.

  Uppenbarligen en person som inte förstår hur vetenskap, kunskap, sanning och fakta inom många områden är inom ständig omprövning. En gång i tiden viste man att solen kretsade runt jorden och att jorden var platt. Höll man inte med om det blev man inte deplatformerad eller censurerad av Facebook och Youtube utan tvingad att svälja en giftbägare eller brännas på bål. Av mänsklighetens ständiga vetenskapliga paradigmskiften kan man dra en enda lärdom: vi vet aldrig någonting om många saker. Men vi kan anta och tro. Och om somligt kan vi faktiskt veta.

  Vad gäller covid så vet vi inte varifrån det kom. Men vi vet att USA finansierade covidforkning som bedrevs i Wuhan i Kina, i samarbete med kinesiska forkskare. Mer vet vi inte.

  Att säga sig veta saker som inte går att veta med säkerhet, det är löjeveckande. Men denna upplevda tvärsäkerhet är resultatet av blind tilltro till storfinansens propagandamedier.

 11. Sverige med ca 16.000 avlidna i covid19
  innebär ca samma per capita som Ryss-land, men det pratas inte längre om, den katastrofen.

  Men om många av de som hamnade på intensivvård, var ovaccinerade, när möjlig-heten fanns, är det betänklig nyckfull non-chalans. Många yngre avstod tyvärr vaccination, en brist på solidaritet. Sverige
  hänger inte ihop längre

  Att USA förlorade 1 miljon avlidna, säjer som sagt, mycket om det landets effek-tivitet, och klyftor.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here