Kosovo, Golanhöjderna och Krim: En studie i hyckleri och dubbelmoral

10
2741
Golanhöjderna . Bild:Pixabay

Media rapporterar nu om att Ökade spänningar mellan Serbien och Kosovo: Provocerar fram en konflikt Aftonbladet skriver ”Spänningarna mellan Serbien och Kosovo har ökat efter att Kosovo förbjudit bilar med serbiska registreringsskyltar att passera gränsen. Beslutet möttes av protester och vägblockader från den kosovo-serbiska befolkningen och två myndighetskontor har utsatts för attacker. I helgen sågs serbiska stridsflyg i gränstrakterna. Läget mellan länderna beskrivs nu som det värsta på flera år.”

Jag finner det lämpligt att påminna om Kosovos tillkomst, här inlindad i en jämförande artikel som även behandlar Golanhöjderna och Krim. Tror inte detta är en nackdel. Vid sökning på internet finner jag inte att Kosovo är medlem i FN.

Denna artikel ”Golan Heights, Kosovo and Crimea: A Case Study in Hypocrisy and Double Standards” av den australiensiske juristen och geopolitiska analytikern James o’Neill har nyligen publicerats i New Eastern Outlook, liksom många andra av James’ artiklar. New Eastern Outlook.


Golanhöjderna, Kosovo och Krim: En fallstudie i hyckleri och dubbelmoral

Donald Trumps tillkännagivande våren 2019 om att USA kommer att erkänna Israels suveränitet över Golanhöjderna visar återigen på den dubbelmoral som tillämpas av Nato och dess allierade, bland andra Australien, i frågor om territoriell integritet, rätten till självbestämmande, och internationell rätt. Tre fall illustrerar de västnationernas dubbelmoral. De kan ses kronologiskt.

I. Golanhöjderna utgör en del av staten Syriens suveräna territorium. Området ockuperades av Israel tillsammans med Västbanken i Palestina (då en del av Jordanien) och Gazaremsan i slutet av sexdagarskriget mellan Israel, Egypten, Syrien och Jordanien i juni 1967. Israel har sedan dess fortsatt ockupationen av Västbanken och Golanhöjderna, och upprätthåller en blockad mot Gaza vilket åsamkar Gazas invånare enormt lidande.

Det är en väletablerad internationell rätt (Fjärde Genèvekonventionen från 1949) att stater inte får fortsätta att ockupera territorium som beslagtagits i krig.
Den 22 november 1967 uppmanade FNs säkerhetsråd i resolution 242 enhälligt Israel att dra tillbaka sina styrkor från ockuperat territorium. Detta ignorerades av Israel, precis som landet sedan 1968 har brutit mot 32 FN-resolutioner, vilket lätt gör det till den enskilt största lagbrytaren (Turkiet kommer tvåa med 24 överträdelser under samma tidsperiod).

1981 antog Israel Lagen om Golanhöjderna, enligt vilken man avsåg att annektera de syriska Golanhöjderna. FNs säkerhetsråds resolution 497 av den 17 december 1981 förklarade den tänkta annekteringen som ”ogiltig och utan rättsverkan”.

Att Israel fortsätter att strunta i sina förpliktelser enligt folkrätten är inte förvånande.
USA, andra NATO-länder och Australien inte bara underlåter att ålägga Israel några sanktioner för sina fortsatta brott, de tillåter inte ens att en sådan möjlighet diskuteras. Om frågan tas upp kommer omedelbart anklagelser om antisemitism och andra absurditeter från den oerhört mäktiga judiska lobbyn i de flesta västliga stater.

Trumps tillkännagivande följer på en liknande deklaration förra året för att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Detta är inte bara en kränkning av internationell rätt, det strider också mot resolutioner som USA självt har stött tidigare (som med Golanhöjderna).

Kosovo. Camp Bondsteel.[/caption]
II. Fallet Kosovo är helt annorlunda men lyfter ett antal relevanta punkter. Kosovo är etniskt och språkligt sett albanskt, även om det var en del av det f.d. Jugoslavien. Det fanns en stark opinion i Kosovo för självständighet från Jugoslavien.

Den självständighetsrörelsen stöddes av USA. Mellan mars och juni 1999 bombade USA Serbien för att uppmuntra serberna att dra tillbaka sina militära styrkor från Kosovo.

Bombningen skedde utan säkerhetsrådets godkännande, följde inte bestämmelserna i FN-stadgan och var följaktligen en grov kränkning av internationell rätt.

När bombningarna upphörde gav säkerhetsrådets resolution 1244 den 10 juni 1999 självständighet åt Kosovo inom Förbundsrepubliken Jugoslavien. Den 17 februari 2008 förklarade Kosovo ensidigt sig oberoende från Jugoslavien. Ingen folkomröstning hölls, men det är rimligt att säga att deklarationen stöddes av majoriteten kosovaner, särskilt av de av albansk etnicitet som utgjorde 88 procent av Kosovos befolkning.

Den 8 oktober 2008 bad FNs generalförsamling Internationella domstolen om ett rådgivande yttrande beträffande Kosovos självständighetsförklaring. Beslutet meddelades den 22 juli 2010. Domstolen noterade den långa historien av ensidiga självständighetsförklaringar sedan 1600-talet, varav moderstaten motsatte sig de flesta.

Domstolen konstaterade att ”internationell rätt inte innehöll något förbud mot självständighetsförklaringar” (punkt 79) och att ”deklarationen av den 17 februari 2008 inte strider mot allmän internationell rätt” (punkt 84).

USA var speciellt intresserade av Kosovo, bland annat för att kunna upprätta en större militärbas där (Camp Bond Steel).

Den basen fungerar bland annat som en viktig transitpunkt för afghanskt heroin, som kontrolleras av USA och dess allierade styrkor i Afghanistan.

Inga sanktioner har utfärdats mot USA för dess olagliga bombning av Syrien eller mot Kosovo för dess ensidiga självständighetsförklaring. Majoriteten av världens länder erkänner nu Kosovo som en separat oberoende stat.

III. Med Krim var det däremot återigen annorlunda, men innehåller också flera relevanta punkter. Krim hade varit en del av det ryska imperiet sedan 1783. Den 18 februari 1954 utfärdade presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet ett dekret som överförde Krim till Ukraina. Det genomfördes ingen folkomröstning bland Krim-befolkningen och hade det skett skulle överföringen med största sannolikhet ha avvisats.

Överföringen verkar ha varit den sovjetiska ledaren Chrusjtjovs idé, som själv var ukrainare. Frånvaron av demokratiska förfaranden förstärks av det faktum att överföringen i sig var en överträdelse av sovjetisk lag.

Under de följande årtiondena rådde ett oroligt förhållande mellan Krimborna och den ukrainska regeringen. Krim hade status som ”autonom republik”. Denna oro nådde sin kulmen i februari 2014, när den vederbörligen valda och internationellt erkända regeringen i Ukraina störtades i en USA-organiserad och finansierad statskupp.

Den nya ukrainska regeringen var anti-rysk och ohöljt fascistisk. Inget av detta var acceptabelt för Krimborna som, liksom albanerna i Kosovo, till överväldigande del hade samma språk, kultur och etnicitet, och identifierade sig med allt som var ryskt.

En folkomröstning organiserades snabbt (till skillnad från i Kosovo) med ett valdeltagande på 83,1 procent, varav 95,5 procent röstade för en återförening med Ryssland. Den ryska duman röstade i sin tur för att acceptera Krim tillbaka till Ryska federationen.

Västs media och politiker använder konsekvent begreppet ”annektering” för att beskriva återinförlivandet av Krim i Ryska federationen. The Oxford English Dictionary definierar annektering som synonymt med ”beslag, ockupation, invasion, erövring, övertagande, beslagtagande och expropriation”. Ingen av dessa termer beskriver korrekt händelseförloppet på Krim.

Det finns ingen skillnad i internationell rätt mellan vad Kosovo gjorde med den internationella domstolens godkännande och vad Krimborna gjorde. Det senare var förmodligen mycket mer demokratiskt, eftersom det följde på ett överväldigande folkomröstningsresultat till stöd för att lämna Ukraina och återinförlivas med Ryssland.

Konsekvenserna har emellertid varit mycket olika. Ryssland har varit föremål för oändligt förtal. Den ryska staten och många politiska och företagsledare har blivit föremål för sanktioner. Man måste bara fråga sig: skulle detta ha hänt om Krim hade röstat för att lämna Ryska federationen och bli en del av Ukraina? Den överväldigande sannolikheten är att Krim skulle ha välkomnats med öppna armar och dess folk applåderats för att ha gjort ”det rätta”.

Krim är av strategisk betydelse, vilket är anledningen till att britterna stred mot ryssarna där i Krimkriget (1853-1856), och en viktig geopolitisk anledning till USAs inblandning i Ukraina var att beröva ryssarna flottbasen i Sevastopol.

Historien om dessa tre episoder – Golan, Kosovo och Krim – exemplifierar den dubbelmoral och det hyckleri som kännetecknar Västs geopolitik. Trumps senaste uttalanden om Golanhöjderna förstärker bara detta.

Föregående artikelFredsaktivisten och förra riksdagsledamoten Ingela Mårtensson talar vid mötet ”Sveriges regering måste signera och Sveriges riksdag måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Nu”. Lyssna!
Nästa artikel30 fakta om COVID-19. Stämmer detta med medias och Folkhälsomyndighetens bild?
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

10 KOMMENTARER

 1. Chrusjtjov var alltså inte ukrainare, utan född och uppväxt i byn Kalinovka i Kursk oblast i Ryssland. Han var partichef i Ukrainska SSR från 1937. Hans fru Nina var etnisk ukrainska. Enligt William Taubmans biografi pratade Chrusjtjov dålig ukrainska.

  Jag har i en fotnot i en bok som jag inte har hemma, utan antagligen lånade på biblioteket eller bläddrade i i en bokhandel, sett en fotnot om att överföringen av Krim till Ukrainska SSR initierades redan av Stalin, som dog 1953, mindre än ett år innan överföringen av Krim. Detta är dock en uppgift jag inte kunnat bekräfta i andra källor.

 2. Det gäller att komma ihåg att det som har med marktjuvarna att göra är ett enda stort lögn – från sagor om en fastighetsmäklare som gav de landet till ”existentiella hot”. Hyckleri Gyckleri är de rätta för och efternamnet av marktjuvarna

 3. Serberna var förföljda och utsatta för hot av den albanska befolkningen särskilt under 80-talet.

  Det är Kosovoalbanerna som avses samt händelserna började på 80-talet för att kulmineras i kriget på 90-talet.

 4. James O`Neill,
  Det är i prinicp(avgörande) grundfel att påstå, i synnerhet om man vill lägga historiskt betydelsfull vikt vid ,att Kosovo är etniskt albanskt. Fram till efter andra världskriget var Kososo och hade alltid varit, starkt dominerat av serber och invånarna bestod i stor dominans av serber och inga andra. Det var under Titoeran och högst sannolikt avsiktligt planerat som successivt allt fler albaner tog plats i Kosovo, för att till slut inta en dominerande plats där.

  • Kosovo är den serbiska nationens vagga, området har varit serbiskt under många århundraden men genom en stor albansk inflyttning, höga födelsetal i den gruppen samt en serbisk utflyttning gjorde att serberna förlorade majoriteten i regionen.
   Det finns inget historiskt albanskt Kosovo till skillnad mot det ryska Krim.
   I min värld är sådeles Krim mer ryskt än Kosovo är albanskt.

  • Fundera på vad som håller på att hända i Sverige med den ohejdade islamska invandringen! Om ett årtionde kan vi ha samma situation som serberna i Kosovo eller Libanons ursprungsbefolkning. Många tycks inte ha klart för sig att det redan finns ca 1.7 miljoner muslimer i Sverige och att demografin snabbt håller på att förändras! Muslimer föder många barn medan svenskar föder få barn! Och vi ser sedan många år problemen i no-go zonerna som skapats i Sverige!

 5. Som flera kommentarer påpekar, är talet om ett etniskt albanskt Kosovo oriktigt. Men det var inte bara stor albansk inflyttning, höga födelsetal i den gruppen samt en serbisk utflyttning som gjorde att serberna förlorade majoriteten i regionen, utan framför allt en avsiktlig etnisk rensning och folkfördrivning, riktad inte bara mot serber utan också mot andra etniska minoriteter och med mord på albaner som förordade nationell samexistens. Albaner som under Natos bombning försökte ta sig till Serbien utsattes för bombangrepp.

 6. Dean O´Brien var till skillnad från många västerländska journalister på plats, när konflikten började i östra Ukraina. Det var uppenbart att det inte var ”ryska soldater” utan från lokalbefolkningen. De berättade att de lämnat sina ordinarie arbeten, för att försvara sig från ”fascisterna i Kiev”. De ansåg att deras språk (ryska) och kultur nu hotades allvarligt efter kuppen 2014 som störtade den lagligt valde regeringen.
  Bilder på ett litet barn dödad på ett fruktansvärt sätt, brukar annars räcka för att västländer skall ropa efter NATO, som skall bomba de ansvariga, men inte när det gällde Ukraina.
  5-åriga Vladik dödades av Ukrainsk drönarattack i Donetsk, ingenting i vår media, väldigt tyst i övriga Europa, men så rapporterade tidningen ”The Sun” i England om detta den 6 april-21, om pojken som blev helt sliten itu. När barn möter en sådan våldsam död, brukar det bli stora rubriker i vår media, men tydligen inte om det rör sig om barn vars död Ukraina är ansvarigt för…
  Den 11 april var det antikrigsdemonstrationer utanför USA:s militära rekryterings station i New York för att kräva rättvisa för 5-åriga Vladik. Demonstranterna ville ha slut på USA-NATO kriget som eskalerar mot Donbass och Ryssland.
  Ukraina som bombar sin egen befolkning, ett slagord man hört i andra sammanhang men inte när det gäller Ukrainas illdåd.
  Väldigt tyst om det lidande människor i Donetsk är utsatta för.
  Även Donetsk är utsatt för västnationernas dubbelmoral.
  Nedan en bild på människor som söker skydd och praktiskt taget lever i källare under beskjutningen som är ihållande.

  https://twitter.com/DeanoBeano1/status/1441027442097938437

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here