Tyskland ska försvagas, USA stärkas. Sensation!? Omdiskuterad hemlighetsstämplad rapport från RAND

60
4027

Läsare informerade mig igår kväll om denna rapport. https://2ndsmartestguyintheworld.substack.com/p/bombshell-classified-rand-corporation
Jag återger sammanfattningen ur artikeln från januari i år, och kan återkomma med en kommentar. Vi verkar uppleva detta scenario nu, eller hur? RAND Corp. är en mycket inflytelserik organisation och vi har tidigare bl.a. publicerat RAND rapport 2019 rekommenderade provokativa åtgärder mot Ryssland, och förutsåg att Ryssland skulle gå in i Ukraina.
Nya Dagbladet har publicerat en bra artikel om detta. Rapportens autenticitet grundas dock bara på uppgifter i den site där jag hämtat den.

Senare har RAND tillbakavisat att rapporten är autentisk. https://newsvoice.se/2022/09/rand-corporation-nya-dagbladet/. Är detta då dagsens danning?

_________________________________________________________________

SENSATION – CLASSIFIED RAND Corporation Sammanfattning Forskningsrapport 25 januari 2022: Tyskland försvagas, USA stärks.

Ur inledningen till artikeln (länk ovan).

Jag fick just en hemligstämplad forskningsrapport från RAND Corporation som delvis avslöjar PSYOP-UKRAINE-INVASION i det större sammanhanget av det snabbt accelererande Great Reset-programmet som nu pågår.

Jag körde några bildanalyser och granskade innehållet i rapporten och den verkar helt autentisk.

RAND Corporation är en viktig knutpunkt för One World Government som konspirerar med CIA, FN, WEF m.fl. EU och Nato är fullständigt ”penetrerade” och nedanstående rapport förstärker detta.

Det som RAND:s forskargrupp har skrivit stämmer perfekt överens med det som denna substack (substack är en amerikansk online-plattform där man bl.a. kan publicera artiklar, dvs. en web-plattform, ö.a.) har beskrivit, både när det gäller Putin, som på ett felfritt sätt spelar sin roll för att driva de olika psyops in i deras Great Reset slutspel och den övergripande förstörelsen av västvärlden, vilket kräver EU:s fall samtidigt med USA:s kollaps. Rapportförfattarna är medvetna om denna dynamik, även om de försöker att utan framgång skönmåla sin slutsats.

De agenter som är inbäddade i EU, Nato och USA har inga nationella lojaliteter, bryr sig inte om gränser eller medborgarskap – deras enda intresse är att skapa en enda hypercentraliserad teknokommunistisk världsordning.

Sammanfattning av rapporten

Att försvaga Tyskland och stärka USA

Det nuvarande tillståndet i USA:s ekonomi tyder inte på att den kan fungera utan finansiellt och materiellt stöd från externa källor. Den ’kvantitativa lättnads’-politiken, som Fed regelbundet har tillgripit under de senaste åren, samt den okontrollerade utgivningen av kontanter under Covid-nedstängningarna 2020 och 2021 har lett till en kraftig ökning av utlandsskulden och en ökning av dollarutbudet.

Den fortsatta försämringen av det ekonomiska läget kommer med stor sannolikhet att leda till att det demokratiska partiet förlorar sin ställning i kongressen och senaten i det kommande valet som ska hållas i november 2022. Under dessa omständigheter kan en åtalsprövning av presidenten inte uteslutas, vilket till varje pris måste undvikas.

Det finns ett brådskande behov av att resurser flödar in i den nationella ekonomin, särskilt i banksystemet. Endast europeiska länder, som är bundna av EU:s och Natos åtaganden, kommer att kunna tillhandahålla dem utan betydande militära och politiska kostnader för oss.

Det största hindret för detta är Tysklands växande självständighet. Även om det fortfarande är ett land med begränsad suveränitet har det under årtionden konsekvent rört sig mot att häva dessa begränsningar och bli en helt självständig stat. Denna rörelse är långsam och försiktig, men stadig. Extrapolering visar att det slutliga målet kan nås först om flera decennier. Om de sociala och ekonomiska problemen i Förenta staterna eskalerar kan dock takten öka betydligt.

Brexit är ytterligare en faktor som bidrar till Tysklands ekonomiska oberoende. I och med Storbritanniens utträde ur EU-strukturerna har vi förlorat en viktig möjlighet att påverka förhandlingarna om mellanstatliga beslut.

Det är rädslan för vår negativa reaktion som i stort sett bestämmer den relativt långsamma takten i dessa förändringar. Om vi en dag överger EU kommer Tyskland och Frankrike att ha goda möjligheter att nå ett fullständigt politiskt samförstånd. Därefter kan Italien och andra länder i det gamla Europa – främst de tidigare EKSG-medlemmarna – ansluta sig på vissa villkor. Storbritannien, som för närvarande står utanför Europeiska unionen, kommer inte ensamt att kunna stå emot den fransk-tyska duons påtryckningar. Om det här scenariot genomförs kommer Europa så småningom att förvandlas till, inte bara en ekonomisk, utan också en politisk konkurrent till USA.

Om USA dessutom under en viss tid uppslukas av inhemska problem kommer det gamla Europa att mer effektivt kunna stå emot inflytandet från USA-orienterade östeuropeiska länder.

Sårbarheter i Tysklands och EU:s ekonomi

En ökning av flödet av resurser från Europa till USA kan förväntas om Tyskland börjar uppleva en kontrollerad ekonomisk kris. Takten i den ekonomiska utvecklingen i EU beror nästan utan alternativ på tillståndet i den tyska ekonomin. Det är Tyskland som bär huvuddelen av de utgifter som riktas till de fattigare EU-medlemmarna.

Den nuvarande tyska ekonomiska modellen bygger på två pelare. Dessa är obegränsad tillgång till billiga ryska energiresurser och till billig fransk elkraft, tack vare kärnkraftverk. Den första faktorns betydelse är betydligt större. Att stoppa de ryska leveranserna kan mycket väl skapa en systemkris som skulle vara förödande för den tyska ekonomin och indirekt för hela EU.

Den franska energisektorn kan också snart få stora problem. Det förutsägbara stoppet för de ryskkontrollerade kärnbränsle-leveranserna, i kombination med den instabila situationen i Sahelregionen, skulle göra den franska energisektorn kritiskt beroende av australiskt och kanadensiskt bränsle. I samband med inrättandet av AUKUS skapas nya möjligheter att utöva påtryckningar. Denna fråga ligger dock utanför ramen för denna rapport.

En kontrollerad kris

På grund av koalitionsbegränsningar har den tyska ledningen inte full kontroll över situationen i landet. Tack vare våra exakta åtgärder har det varit möjligt att blockera idrifttagandet av Nord Stream 2-rörledningen, trots motståndet från lobbyister från stål- och kemiindustrin. Den dramatiska försämringen av levnadsstandarden kan dock uppmuntra ledningen att ompröva sin politik och återgå till idén om europeisk suveränitet och strategisk autonomi.

Bild: Shutterstock på licens.

Det enda genomförbara sättet att garantera Tysklands avståndstagande från ryska energileveranser är att involvera båda sidor i den militära konflikten i Ukraina. Våra ytterligare åtgärder i detta land kommer oundvikligen att leda till ett militärt svar från Ryssland. Ryssarna kommer uppenbarligen inte att kunna låta det massiva trycket från den ukrainska armén på de icke erkända Donbas-republikerna stå obesvarat. Det skulle göra det möjligt att förklara Ryssland som en angripare och tillämpa hela det sanktionspaket, som förberetts i förväg, på landet.

Putin kan i sin tur besluta att införa begränsade mot-sanktioner – främst på ryska energileveranser till Europa. Därmed kommer skadan för EU-länderna att vara ganska jämförbar med skadan för ryssarna, och i vissa länder – främst i Tyskland – kommer den att vara högre.

Förutsättningen för att Tyskland ska falla i denna fälla är de gröna partiernas och den gröna ideologins ledande roll i Europa. De tyska gröna är en starkt dogmatisk, för att inte säga fanatisk, rörelse, vilket gör det ganska lätt att få dem att ignorera ekonomiska argument. I detta avseende överträffar de tyska gröna något sina motsvarigheter i resten av Europa. Personliga egenskaper och bristen på professionalism hos deras ledare – främst Annalena Baerbock och Robert Habeck – gör att det är nästintill omöjligt för dem att erkänna sina egna misstag i tid.

Annalena Baerbock. Bild Wikimedia.

Det räcker alltså med att snabbt forma mediebilden av Putins aggressiva krig för att göra de gröna till brinnande och hårda anhängare av sanktioner, ett ”krigsparti”. Det kommer att göra det möjligt att införa sanktionssystemet utan några hinder. Bristen på professionalism hos de nuvarande ledarna kommer inte att tillåta ett bakslag i framtiden, även när de negativa konsekvenserna av den valda politiken blir tillräckligt uppenbara. Parterna i den tyska regeringskoalitionen måste helt enkelt följa sina allierade – åtminstone tills de ekonomiska problemen är större än rädslan för att provocera fram en regeringskris.

 

Men även om SPD och FDP är redo att gå emot de gröna, kommer nästa regerings möjligheter att snabbt normalisera förbindelserna med Ryssland att vara märkbart begränsade. Tysklands inblandning i stora leveranser av vapen och militär utrustning till den ukrainska armén kommer oundvikligen att skapa en stark misstro från Rysslands sida, vilket kommer att göra förhandlingsprocessen ganska långdragen.

Om krigsbrott och rysk aggression mot Ukraina bekräftas kommer det tyska politiska ledarskapet inte att kunna övervinna sina EU-partners veto mot bistånd till Ukraina och förstärkta sanktionspaket. Detta kommer att garantera en tillräckligt långvarig klyfta i samarbetet mellan Tyskland och Ryssland, vilket kommer att göra stora tyska ekonomiska aktörer icke konkurrenskraftiga.

Förväntade konsekvenser

En minskning av de ryska energileveranserna – helst ett fullständigt stopp för dessa leveranser – skulle leda till katastrofala resultat för den tyska industrin. Behovet av att avleda betydande mängder rysk gas för vinteruppvärmning av bostäder och offentliga anläggningar kommer att förvärra bristen ytterligare. Nedstängningar inom industriföretag kommer att leda till brist på komponenter och reservdelar för tillverkningen, ett sammanbrott i logistik-kedjorna och så småningom en dominoeffekt. Det är troligt att de största anläggningarna inom kemi, metallurgi och maskintillverkning kommer att stå helt stilla, eftersom de praktiskt taget inte har någon reservkapacitet för att minska energiförbrukningen. Det kan leda till att företag med kontinuerlig cykel stängs ner, vilket kan innebära att de förstörs.

De kumulativa förlusterna för den tyska ekonomin kan endast uppskattas ungefärligt. Även om begränsningen av de ryska leveranserna begränsas till 2022 kommer konsekvenserna att pågå i flera år, och de totala förlusterna kan uppgå till 200-300 miljarder euro.

Detta kommer inte bara att ge ett förödande slag mot den tyska ekonomin, utan hela EU:s ekonomi kommer oundvikligen att kollapsa. Vi talar inte om en minskning av ekonomins tillväxttakt, utan om en ihållande recession och en nedgång i BNP endast i materialproduktionen med 3-4 procent per år under de kommande 5-6 åren. En sådan nedgång kommer oundvikligen att orsaka panik på finansmarknaderna och kan leda till att de kollapsar.

Euron kommer oundvikligen, och sannolikt oåterkalleligt, att falla under dollarn. Ett kraftigt fall för euron kommer följaktligen att leda till att den säljs globalt. Den kommer att bli en giftig valuta och alla länder i världen kommer snabbt att minska eurons andel av sina valutareserver. Denna lucka kommer i första hand att fyllas med dollar och yuan.

En annan oundviklig konsekvens av en långvarig ekonomisk recession kommer att bli en kraftig sänkning av levnadsstandarden och en stigande arbetslöshet (upp till 200 000-400 000 bara i Tyskland), vilket kommer att leda till att kvalificerad arbetskraft och välutbildade ungdomar lämnar landet. Det finns i dag bokstavligen inga andra destinationer för sådan invandring än USA. Ett något mindre, men också ganska betydande flöde av invandrare, kan förväntas från andra EU-länder.

Det aktuella scenariot kommer således att bidra till att stärka de nationella ekonomiska förutsättningarna både indirekt och mest direkt. På kort sikt kommer det att vända trenden för den hotande ekonomiska recessionen och dessutom konsolidera det amerikanska samhället genom att avleda det från omedelbara ekonomiska bekymmer. Detta kommer i sin tur att minska valriskerna.

På medellång sikt (4-5 år) kan de kumulativa fördelarna av kapitalflykt, omorienterade logistikflöden och minskad konkurrens inom stora industrier uppgå till 7-9 biljoner US-dollar.

Tyvärr förväntas Kina också gynnas på medellång sikt av detta framväxande scenario. Samtidigt gör Europas djupa politiska beroende av USA det möjligt för oss att effektivt neutralisera eventuella försök från enskilda europeiska stater att närma sig Kina.”

Kommentar från skribenten som publicerat sammanfattningen

Huvudförfattaren till denna rapport var troligen en britt, med tanke på skrivstilen och användningen av vissa ord. Forskargruppen döljer helt klart den matematiska vissheten, att om Europa ”kollapsar” måste hela det globala finansiella systemet också göra det.

Med tanke på hur djupgående analyserna var kan det inte vara möjligt att forskarna inte var smärtsamt medvetna om att de europeiska investeringarna i exempelvis S&P 500 utgör cirka 25 procent av dess totala värde. Den amerikanska aktiemarknaden skulle alltså ödeläggas av imploderande EU-ekonomier, och det skulle utlösa kaskader av finansiella tsunamis och aldrig tidigare skådade skuld-supersituationer som skulle slita sönder det globala finansiella systemet och garantera en global depression som inte liknar något som någonsin tidigare har skådats.

Allt är planerat.

Vilket är precis varför denna substack tidigare har sagt att PSYOP-UKRAINE-INVASIONEN måste vara så utdragen som möjligt.

 

Några utvalda citat från ovanstående:

Förutsättningen för att Tyskland ska falla i denna fälla är de gröna partiernas och den gröna ideologins ledande roll i Europa…

De tyska gröna är helt WEF- och FN-kontrollerade, precis som det demokratiska partiet är i USA.

En minskning av de ryska energileveranserna – helst ett fullständigt stopp för dessa leveranser – skulle leda till katastrofala följder för den tyska industrin.

Den stora omställningen är helt enkelt en planerad och iscensatt global kollaps.

Om det krävs Tyskland för att sätta igång kraschen för att göra slut på alla krascher och marknader som vi har känt dem, så får det vara så, enligt dessa globalister från en världsregering.

Författarna till RAND-rapporten visste mycket väl om allt detta, och de skyddar helt enkelt sin slutsats och döljer sitt företags delaktighet i deras samarbete i planeringen av de olika psyops, inte begränsat till PSYOP-MARKET-CRASH.

Ingen nation kommer undan oskadd.

Vi är på väg mot den fjärde industriella revolutionen, som kommer att leda till en total global finansiell och samhällelig kollaps.

Förbered er i enlighet med detta.

Sidor från RAND-rapporten:

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F90aabdd8-3514-478f-950a-e61bc385d134_960x1280.jpeg

 

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fbcd36a42-54d4-49a2-9004-23489ca6568e_960x1280.jpeg

 

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F3d5063c3-ee71-41f4-83fd-fee7fa5f54d3_960x1280.jpeg

 

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ff0d95254-389d-4c7c-ab4d-ef93e0fd8efe_960x1280.jpeg

 

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fe8f8a458-8635-430b-934c-2100dcd2db4a_960x1280.jpeg

 

 

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F5c332e84-3948-4fc9-9a21-c0ec12b972fb_960x1280.jpeg

Föregående artikelLäs ”VITBOK om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002–2021.”
Nästa artikelKritik mot kriget från rysk ”vänster” och dissident. Hur kommer kriget att sluta?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

60 KOMMENTARER

 1. Tyskland har försvagar sig självt. Tyskland har skapat en inhemsk elkatastrof som håller på at brisera, och har gjort sig beroende av rysk gas, vars politiska pris kan vara vad som helst.

  Som Merkel och klimatalarmisterna spelat de tyska korten står Tyskland nu inför antingen
  1) elransonering med industriell kollaps,
  2) köp av antingen amerikansk dyr LNG, osäkert om USA kan leverera de nödvändiga kvantiteterna,
  3) eller rysk gas, som kräver tysk politisk underkastelse vid rysk ockupation av Ukraina

  4) eller så får Tyskland börja med kol igen. Där hamnar man med mp-politik, det är de faktiska konsekvenserna.

 2. Alltså och i klar språk – alla EUs politiker inklusive de här hemma (undantaget Urban från Ungern) är lögnimperiets leksaker

 3. Det var nog den rapporten Michael Hudson baserade sig på när han i januari tog upp samma ämne.
  Av någon anledning har det inte verkat påverka så många trots att det alltså togs upp före konflikten eskalerade till en SMO.
  I artikeln här påstås att en kollaps av Europa även är ett hot mot det internationella ekonomiska systemet. Man argumenterar ur synvinkeln att en världsregering kontrollerad av samma anglosaxiskt centrerade gäng som nu
  ska ta över vilket har varit planen i långt över hundra år.
  Så det är logiskt. Men samtidigt framgår det ju att USA, Hitlers finansiär (tillsammans med Britterna), nu avser att utöva braindrain på Tyskland.
  Som dom gjorde tidigare också efter WW2. Och det innebär att det anglosaxiska rovimperiet alltså först har förstört Europa med massinvandring vilket ökar sannolikheten för att ursprungseuropeer flyr fältet.
  Såna röster finns ju även här: Flytta medans du kan etc.
  Och dom som säger så riktar vanligen ingen kritik mot USA utan tvärtom låter sig vägledas av dem.
  USA har förstört allt här och tjänar på det själva!
  Det innebär en nyansskillnad mot den sedvanliga iden med världsregering som ju egentligen var britternas och som även i viss mån låg bakom den av britterna framkallade franska revolutionen.
  Hela iden med att finanseliten ofta beskrivs som internationell och ’finansierar båda sidor’ i krigen härrör också från britterna. Men i själva verket var det britterna som kontrollerade hur lånen fördelades mellan stridande parter medan finanseliten lika väl kunde ha tjänat på att investera hos anglosaxernas rivaler under bibehållen fred och världsvid ekonomisk och vetenskaplig utveckling. Men britternas mäktige Edward VII ställde 1907 ett avgörande ultimatum till finansvärlden: Ni är lojala med oss annars är ni inte välkomna här sade han i lite förtäckt form.
  Och om dom valt att bryta med britterna är det ytterst osannolikt att britternas spioner och torpeder hade låtit dom börja om någon annanstans.
  Den enda återstående möjligheten var då att etablera FED i USA vilket skedde genom en kupp 1913 där USAs parlamentariker lurades att tro att den finanseliten var mot FED och därför röstade för! Därefter hade britterna alltså fått in finansvärlden i sin fålla men sen dess har anglosaxerna konsekvent försökt ge sken av att detta enbart var finansvärlden själv som hade önskat den utvecklingen.

 4. Jag har tyvärr hävdat under decennier (och konstant på denna sida i Global Politics) vad nu den (felaktigt utläckta?) RAND-rapporten, som jag också läst för någon dag sedan, ”ritat ut” för att försvaga inte bara Västeuropa utan alla Europas ekonomiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska kontakter också med till exempel Ryssland och Kina.

  Jag har fått föga medhåll här på Global Politics i dessa tolkningar av de mycket kända Brzezinski- och Wolfowitzdoktrinerna, och fått hela ligan av hardcore-stalinister emot mig och blivit kallad allt från trotskist till nyliberal. Mestadels eftersom svenskar, liksom nordbor, naturligt har få, om ens några referenser i sin inhämtade kunskap hur t.ex. Kontinentaleuropa och dess geopolitik fungerar (det är inte deras ”inlärningsfel”, regionen har inte legat på den aktuella kunskapskartan helt enkelt).

  Att ha dessa innereuropeiska och euroasiatiska kontakter är alltid rätt. Washington vill självklart slå sönder dem av egna makt- och geopolitiska skäl. Alltid.

  Och det är inte vare sig trotskism, knasig neoliberalism utan resonemang om helt vanliga normala ekonomiska och politiska grannrelationer mellan länder.

  Jag har även tidigare framfört att, visst, Washington är mycket glatt och tacksamt för den mer eller mindre listiga geopolitiska krigsfälla dagens ryska styre gått i.

  Ansvarstagandet för våldet, skadorna och de döda är dock invasionsmaktens, inte RAND corporation. Möjligtvis har de andlig tankeskuld för det, men det kan man inte juridiskt straffas för.

  Det är tyvärr så här världen och Europas situation ser ut.

  • Ånej, Naucler, nu är du efter att manipulera igen. Har du någon enda gång försvarat att Rysslands krig mot Ukraina är ett försök att sätta stopp för USA-imperialismens försök att skapa en UNIPOLÄR värld?????
   Tvärtom har du med dina skriverier bidragit i allra högsta grad till att understödja ”mediebilden av Putins aggressiva krig för att göra de gröna till brinnande och hårda anhängare av sanktioner, ett ”krigsparti”. Det kommer att göra det möjligt att införa sanktionssystemet utan några hinder.”
   Och inte bara mediebilden av Putins ”aggressiva krig” utan mediebilden av och den fruktansvärde Putin och en ringaktning av det ryska folkets stöd för Putin, och dessutom bilden av situationen i Ukraina då du har vägrat att se att 14 000 ukrainska ryssar har mördats, den folkvalde presidenten kuppats bort, att landet styrs av nynazister och ultranationalister osv osv…
   Försök inte, Johan Naucler, om Wall Street hade haft möjlighet att läsa inläggen här, hade dom antecknat att ”den där Johan de Naucler borde få medalj för sin utmärkta förvillargärning. Han och alla dom som skriver som han har bidragit till att splittra motståndet mot oss.”
   Återigen, alla ni andra, läs vad Michael Hudson säger om läget i världen.
   Läs vad han skriver om en MULTIPOLÄR värld, en fredlig värld i vilken världens länder samarbetar.

 5. Rapporten har fel på en viktig punkt och det är väl den punkten som tyder på avsändaren.

  När monopolkapitalister gör sig till världens herrar så är det inte ”kommunism”. Följaktligen tror jag att avsändaren är en amerikansk republikan och alls inte från RAND Corporation, snarare från det republikanska partiet. De brukar ha den lögnaktiga vokabulären.

  Syftet med rapporten är förmodligen enbart att undergräva Demokraterna, i syfte att själva ta makten.

  I realiteten har det nog ingen betydelse vilka monopolkapitalistiska krokodiler i träsket som placeras vid maktens grytor. Det förstår varken svenskarna eller amerikanerna än.

  De är mest likt åsnor som äter skit bara för att tusen flugor inte kan ha fel. Skit smakar gott. Om skiten blir för äcklig i den röda krubban så lufsar de mot skiten ur den blåa krubban.

  Tanken på friskt gräs med friska gräsrötter som håller ihop är alltför svår att ens föreställa sig.

 6. De tyska energipolitiska besluten är inte tagna i London eller Washington, utan i Berlin. De som fattat besluten har med sina faktiska beslut visat att de inte förstår sig på industri, energi, konkurrens eller realpolitik. Merkel har av egen kraft satt Tyskland i effektbrist och rysk klämma. Britterna har nordsjöoljan, kärnkraft, och lite sol och vind som inte kan ersätta den planerbara energin.

  Hushåll och företag kommer att betala för det energipolitiska mentalsammanbrottet. Det har redan fått politiska konsekvenser. Om får vi Kristerssonregering så beror det på socialdemokratiskt energipolitiskt självmål under mp-regering, dvs elpriset och invandrargängens skottlossning. Får vi inte Kristerssonregering så fälls den antagligen av folkpartister, medan elsammanbrottet och skjutandet bara fortsätter. Det kan det mycket väl göra, med eller utan Kristersson, att laga hålen i energiförsörjningen efter två feministiska regeringar blir inte lätt, det tar tio år. Under tiden blir vi fattiga.

  Det islamofascistiska partiet ”Nyans” kommer att ingå i Magdalena-sfären så snart dett fått tillräckligt med röster. Vänstern kommer att hacka i sig det muslimska judehatet i (den mån de inte redan delar det), med gatuterrorn och narrativförskjutningen, så länge den är fientlig mot svenska män, och kommer att deklarera sverigedemokraterna som fascister, fast de egentligen är socialdemokratiska män. Annie Lööf fattar ingenting, får snnart avgå, inte en dag för tidigt. Hon är inte liberal, hon är feminist.

  • Liksom van der Leyen är många andra både på kontinenten och här programmerade medelst USA-träning (och även träning i brittiska institut) Tyskland liksom EU är totalt mentalt ockuperat av anglosaxerna sen WW2.
   CIA skapade EU genom ombud och både Nato och EU var till för anglosaxerna. Sen har en del individer i Europa som de Gaulle gjort motstånd men hela mediavärlden är CIA-styrd.
   Att Tyskland och Japan tilläts producera efter WW2 var ju för att mota anglosaxernas rivaler i öst och för att med USAs bluffvaluta kunna köpa exportvaror samtidigt som USA satsade massivt på militären av sina ’egna’ pengar.
   Tyskar publicerade för en tid sen att hela kostnaden för USAs militär i stort betalats genom tysk produktion (som alltså USA köper för sina bluffpengar)

  • Den andas klassisk amerikansk geopolitik lång väg, oavsett politisk avsändare. Den är nämligen evig.

   Det här ÄR Washingtons egentliga och sanna åsikter om Europa. De är eviga.

   Oron började på allvar i slutet på 1990-talet då dels

   1)den europeiska storleken på ekonomin och exportindustrin gick om den amerikanska ekonomin (d.v.s. gamla ”EU-15” innan Centraleuropa anslöts kring år 2004);

   2)dels på sammansmältningen av tysk och rysk teknologisk industri (på båda sidor) och de ofattbart stora ryska naturtillgångarna;

   3) dels en tredje orsak: valutan Euron som är ett rött skynke för Washingtons våldsetablissemang och tankesmedjor, inklusive RAND.

   4) En fjärde orsak är självklart Brexit, som allvarligt försvagat den amerikanska kontrollmekanismen över Kontinentaleuropa.

   5) En femte anledning är det kommande europeiska försvarssamarbetet inom unionen (som upplevs enbart som ett illavarslande hot om enighet i ämnet i Kontinentaleuropa, d.v.s. EU) liksom;

   6) en sjätte anledning: att införa europeiska majoritetsbeslut och ta bort enskilda länders veto i militära och utrikespolitiska europeiska frågor.

   Då stängs också vägen för vilken Washington-regim som helst oavsett demokratisk eller republikansk färg att använda klassiska reaktionära länder som Polen, Litauen och Ungern som antipod i utvecklingen, vilka då kan röstas ned av länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Högeffektivt med andra ord.

   7) En sjunde stor kombinerad orsak är euroasiatisk; Washington har misslyckats kapitalt att projicera militär och politisk makt i Irak, Syrien, Iran, Afghanistan i kombination med att de tre bjässarna Ryssland, Indien och Kina idag mer eller mindre står på samma sida och inte drar sig med in i vare sig amerikanska projekt eller underordnar sig Washingtons system och vilja.

   Ett Europa som handelsmässigt växer ihop med Asien, kanske slutar handla med för kontinenterna helt främmande valutan dollar (då kan Washington inte kontrollera finans- och bankmekanismerna) är nog det man fruktar allra mest.

   Det är gammal uppstekt amerikansk imperialism helt enkelt.

   Det finns ett land som aldrig omfattats av globaliseringen själv, nämligen de amerikanska Förenta staterna själva.

   Det är den europeiska enigheten Washington fruktar och att Europa lär sig tänka och agera själv. Europa håller på att bli som britternas förlust av Indien år 1947-1948: större och mäktigare än den gamla styrande amerikanska moderkolonin. Europas frihet helt enkelt.

   För vad vill Kontinentaleuropa just EGENTLIGEN ha med Ryssland? Lugn, ro, samarbete och frihandel med mera, med mera. Allt detta är förkastligt och förskräckligt i Washington.

   Och då drabbas Washington av dödlig imperial kallbrand. Stormakten upphör och blir ett Brasilien med några kärnvapenraketer och en massa förvirrade evangelikala kristna som bara förstår världen genom bibliska texter.

   Det är alltså Good night Washington, eftersom det saknar det elementära primo: det ligger inte på Huvudkontinenten Euroasien. Det främsta av amerikanska handikapp i denna världen. Den post-amerikanska världen. Asien har redan gått in i den – Europa MÅSTE gå in i den för att just ekonomiskt överleva.

   Det är Washington som i vårdtid ÄR Europas främsta kombinerade ekonomiska och geopolitiska fiende (få européer vare sig vet, känner det eller förstår det), ingen kan eller törs nämna det vare sig högt eller offentligt.

   Denna RAND-rapport har nu skrivit ned det på papper.

   • EU varken kan eller vill föra en USA-oberoendepolitik. Annars kunde man slopa sanktioner och gå in för krav på fredsförhandlingar i stället för att skicka stora mängder vapen som förlänger konflikten och utarmar de egna medborgarna.

    • Det beror på vilka väljarna väljer till unionens representanter i bl.a. Europaparlamentet och andra institutioner.

     I handelsmässiga ärenden är unionen ofta mycket anti-amerikanskt, se bara på den europeiska domen mot bl.a. Google o.s.v.

     Försvarsmässiga och militära ärenden ligger utanför europeiska unionens ram och sköts istället för många unionsländer inom Nato.

     På framtida sikt kommer självklart de europeiska institutionerna att mogna och förmodligen helt överta Natos roll och helt hamna inom unionens domäner, av demokratiska skäl, och de brittiska, kanadensiska och amerikanska militära baserna och intressena upphöra på Kontinentaleuropeisk mark.

     • Handelsmässigt utmärks unionen genom sin uppslutning bakom USA:s sanktioner mot Ryssland och andra länger.

     • @Johan de Naucler 14 september, 2022 At 15:11
      ”Det beror på vilka väljarna väljer till unionens representanter i bl.a. Europaparlamentet och andra institutioner.”

      EP, som är i princip maktlös, är det ända som EU medborgarna få vällja. Komissonärerna utnäms av andra.

     • Där ger jag Dig helt rätt ”M”.

      De enda direkta valen sker till Europaparlamentet.

      Så impotent är dock inte parlamentet. Lagstiftningen i EU-rätten sker där och den är direktverkande.

      Men visst råder ett ”demokratiunderskott” som det kallades på 1990-talet. Många européer känner sig tyvärr minst sagt avlägset vilsna till dessa unionens institutioner.

      Allt kan som alltid göras bättre.

   • Johan de Naucler,

    Ryssland har sitt stora land med dess naturtillgångar.
    Därför behöver inte Putin, Kreml och ryska staten göra folket till slavar.
    För Ryssland handlar det om att försvara landet, främst mot USA och Västvärldens giriga hunger efter landområden och naturtillgångar.
    USA försöker erövra landet Ukraina vars östra del är tillhörig Ryssland.
    Något som Ryssland aldrig kan acceptera med integriteten i behåll.
    Det är enkelt för mig att förstå man kanske svårare för vänstermänniskor som gräver ned sig i FN deklarationer och internationella konventioner?
    Ryssland nobbar sånt där titt som tätt nu.
    Jag förstår dem.
    De vill inte vara med om att gräva sin egen grav.
    Ryssland, ryska kulturen samt ryska folket är värt att försvara.
    Det vet vi av det Stora Fosterländska Kriget.
    En allmän mobilisering är inte omöjlig och Ryssland kommer göra det igen om Kreml kallar.
    I västvärlden kan vi vara ”världsmedborgare” men i Ryssland är man alltid ryss.
    Sådant kallas nationell solidaritet och ger ett land dess styrka.

  • Anders Åberg
   Oavsett den föreliggande rapportens äkthet så har Michael Hudson framfört ett nära besläktat innehåll sedan i våras.I en artikel från juni, efter att ha förklarat att USA vill klippa av EU från Ryssland och Kina fortsätter han
   (Och jag har för att tydliggöra var jag lägger tonvikten avsiktligt hoppat över allt utom det som visar att udden är från USA och mot Europa):
   ”…Samtidigt kvarstår Trump-tullarna mot europeisk export till USA, vilket lämnar europeisk industri med krympande affärsmöjligheter…”

   ”..På medellång och lång sikt riktar sig därför USA/NATO-sanktionerna främst mot Europa. Och européer verkar inte ens se att de är de primära offren för detta nya amerikanska ekonomiska krig för självbetjäning av energi, mat och finansiell dominans..”
   Jag undrar varför ni socialister undviker sån information eftersom ni nu reagerar med förvåning. Är det av dåligt samvete för Sveriges hållning under WW2 som ni känner er obekväma med att tex Tyskland skulle kunna vara ett offer och inte alltid förövare?

   • Även för socialister kommer hotet mot Europas ekonomi, potentiella framtida frihet och oberoende, säkerhet (inkluderar fredliga förhållanden med Ryssland och Kina) samt mot sann europeisk KULTUR alltid från Washington.

    Självklart är det Tyskland som i första hand nu offras, eller åtminstone planeras att offras, av Washingtonregimerna.

    Atlantismen förebådar helt enkelt Europas död.

    Europa är nykoloniserat av sin gamla koloni.

    Det är förnedrande!

    Lägg ned engelskan som språk i Europa en gång för alla för guds och Europas skull!

    Stå upp fria Europa mellan Grönland och Vladivostok!
    Ned med den amerikanska ockupationen av Europa!

    • Johan de N.. Vem mer än du behöver ett självdöende EU?
     Dina drömmar om ett fritt Europa mellan Grönland och Vladivostok kommer aldrig att bli förverkligade.
     Låt USA, United Kingdom, EU med diverse minde vasallstater ägna sig åt sin harakiri i fred, för att sedan glömmas bort.
     Satsa i stället på Afro-Eurasien, en landmassa som omfattar kontinenterna Afrika, Asien och Europa.. Dess fastland är den största och mest folkrika sammanhängande landmassan på jorden.
     Afro-Eurasien omfattar 84 980 532 kvadratkilometer, 57% av världens landyta, och har en befolkning på cirka 6,7 ​​miljarder människor, ungefär 86% av världens befolkning.

     • Vad synd det är om oss i Europa! Stackars oss. Vad ska vi ta oss till? Släpper Kreml ned matpaket tro?

      Världens rikaste ekonomi, alla immigrationsstrlmmar går till….Europa.

      Alla vill gärna ha det europeiska levnadssättet, levnadsstandarden eller friheten, men få auktoritära regimer är beredda att jobba för dem. Därför når sådana länder aldrig europeiska nivåer och kvaliteer.

      Ryssland under Putin har mindre än 2% av världsekonomin, Europa (EU, EES och Storbritannien) mellan 20 och 23% som oftast genom åren, trots att folkmängden bara skiljer i förhållandet knappt 1:4.

      Tror Du verkligen inte att den ryske finansministern skulle vilja ha en budget i storlek, kraft och stil med EU:s trots allt?

     • Betyder BNP allt? Rysslands tillgångar till energiresurser och råvaror verkat viktigt. Fattigdomen ökar i Europa och är ett stort problem i USA.

     • Nej BNP är inte allt. Men angrips man retoriskt i ekonomiska frågor måste jag få svara med ekonomiska statistik och uppgifter.

      Ryssland är ekonomiskt svagt och icke-innovativt för att det helt enkelt saknar en äkta fri debatt och ett fungerande demokratiskt politiskt system där valda höga makthavare också får för sig att avgå någon gång i sitt liv.

      Ekonomi är ingen stark rysk gren, inte ens hos vår gode algoritm Ivans tangentbord, om han har något? Är det känt?

     • Nej, man behöver inte svara med bara BNP. Rysslands demokratiska system har av allt att döma beskurits rejält sedan kriget startades, liksom Ukrainas.
      Vid presidentvalet 2018 fanns ett flertal kandidater som framförde sina budskap som i andra demokratier. Putin vann stort och fick 51 % av de valbaras röster. Att protester finns och fanns visar bl.a. olika demonstrationer mot Putin och makten – vilket nu beskurits. Men man såg nyss en oppositionsgrupp i Ryssland öppet framträda i svensk TV. Du har själv förmedlat kritik mot Putin nyligen.
      Bilden är inte så endimensionell.

      Rysk ekonomi vet jag för litet om. Inom vapenindustrin verkar Ryssland ha varit framgångsrikt.

 7. Ordet kommunist tycker jag är svårt, vad lägger man i begreppet? Till exempel kan man läsa att Pol Pot intellektuellt fördjupade sig i Marxismen, är det vad man vill lägga i begreppet kommunism? Oavlönat arbete i dödsläger?
  Det kan lika gärna vara en teknologisk plutokrati man avser och samhället är hydraulisk i sin struktur med avseende på att man kan kontrollera vilka i befolkningen som får tillgång till vatten, mat och energi.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_empire

   • @Anders Romelsjö (red) 14 september, 2022 At 14:44
    Begreppet ”kommunism” är ingen enhetlig företeelse. I ena ändan av skalan finns diktaturen och konfiskations systemet, som betyder att den som har skall plundras, skatter och avgifter, och tillgångarna delas ut till de som inte har, plus absorberas i systemet vilket håller byråkratin och makt-systemet levande och maktfullkomlig. Bidrag alltså. Dit hörde Sovjet och dit hör Sverige. Innevånarna är effektivt blockerade från påverkan. Dessa stater leds av en professionell maktelit av ett fåtal, valda eller inte. Effektiv propaganda och massövervakning är hörnstenarna i systemet. Det gäller att förhindra att oönskade idéer får fotfäste och får momentum.
    ”Kommunismen är en ideologi som bygger på att medborgarna kontrolleras in i minsta detalj. Släpper man kontrollen börjar de nämligen omedelbart bete sig ickekommunistiskt.
    ”Men hela vardagen under kommunismen präglas av inskränkta friheter och förbud mot att till exempel tala och skriva fritt”
    Detta är Sverige av idag.

    Denna variation av kommunismen är avskaffad i Kina, Där talar vi bättre om folkstyre. Individen har kontroll över sitt liv, har stor personlig frihet att forma sitt eget liv, men under personligt ansvar, speciellt mot andra i samhället.

    Jag har upplevat båda systemen och variationerna av kommunism.

     • @Anders Romelsjö (red) 15 september, 2022 At 08:08
      Om Kinas socialism, socialism med kinesiska förtecken, ska kallas avart, då bör nog de flesta folk snarast sträva efter att införa den avarten. Jag upplevde personligen Sovjet och DDR, och Sverige, och med den bakgrunden och erfarenheten kallar jag den svenska socialismen ett skräckexempel och en autokratisk toppstyrd diktatur. DDR var betydligt människovänligare än som jag minns den svenska diktaturen.

     • @Anders Romelsjö (red) 17 september, 2022 At 08:19
      Det är inte fråga om åsikter. Det är skillnad på att deltaga och spela spelet eller vara åskådare på säkert avstånd och bilda åsikter från det. Som bekant, de mest fantastiska fotbollsspelarna är de som sitter på läktarna. Spelade du spelet, eller sitter du på läktaren. Kulturrevolutionen var en katastrof, och Kina erkänner det idag helt öppet, och Mao Zedong anses vara ansvarig. Det är den officiell ståndpunkt i dagens Kina. Kulturrevolutionen medförde egentligen ingenting positivt medan den pågick, tvärt om, men Kina lärde sig från misstagen. Det som var positivt var utbildningen med skriv och läskunnighet, den begynnande hälsovården, och familjeplaneringen. Mycket av detta drevs av Soong Ching-ling, (1893-1981) som arbetade osynligt i bakgrunden. Hon hedrades med titeln senare med titeln ”Hederspresident för Folkrepubliken Kina”. Vi skall inte glömma att det tog Kina 100 år av misstag och utveckling för att komma dit dom är idag. Först Demokratin 1913 till 1949, som blev en serie av katastrofer, sedan Mao tiden på samma sätt, först omkring 1978 började man utveckla något som kom att fungera, men det tog ända till omkring 2012 för att få det att fungera hjälpligt. Nu går det framåt. Sverige och ”väst”, och speciellt deras innevånare, ligger alltså omkring 100 år efter Kina i utveckling. I Sverige sitter man fortfarande kvar på steget med ”demokrati”.

     • Kulturrevolutionen hade udden riktad mot att hindra att Kina utvecklades som Sovjetunionen. Lyckades man inte ganska väl?

      Vad säger statistiken?
      * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år, dvs. nästan lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år.

      Källa: Världsbanken. World Development Indicators online.                                              I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

      * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

      ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

      Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.

      Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden.

      Inget vet med säkerhet om Kina hade haft samma, bättre eller sämre BNP om Maos politik fortsatt. Men vi har all anledning att tro att tryggheten, jämlikheten hade varit större. Många menar att den statliga planekonomin och frånvaron av stor ojämlikhet varit en viktig förutsättning även för framgångar i Kinas kapitalistiska ekonomi.
      ___________________________________________________________________________________________________–
      Det råder ingen tvekan om att genomsnittlig livslängd under flera årtionden varit längre i Kina än i Indien. I genomsnitt levde människor i Kina drygt nio år längre än i Indien under perioden 1950-2010. De som bodde i Indien förlorade oerhört många levnadsår jämfört med hur det skulle varit om de haft samma förbättring av livslängden som i Kina.

      Beräkningar grundade på befolkningsstatistik för Kina och Indien visar att under åren 1950-2010 förlorades fem miljarder levnadsår i Indien eller 85 miljoner per år. Statistiken finns att ladda ner från FNs hemsida och beräkningarna finns redovisade i denna artikel.

      Det råder heller ingen tvekan om att det var olikheterna i politik som var huvudorsak till skillnaderna. Andelen extremt fattiga var och är större i Indien. Otillräckliga insatser mot kastsystemet och den skeva förmögenhetsfördelningen är viktiga faktorer för det.

      Det Stora Språnget som gav ett allvarligt bakslag i Kina berodde till en betydande del på en snabb kollektivisering av jordbruket. Svält förekom även i Sovjetunionen under tidigt 1930-tal som en följd av bl.a. en snabb kollektivisering av jordbruket. Systemskifte åt motsatt håll gav upphov till flera miljoner dödsfall på 1990-talet när Sovjetunionen upplöstes och marknad blev huvudinstrument i landet, trots att det landet inte var ens i närheten av den fattigdom som fanns i Kina och Indien på 50- och 60-talen. Det borde inte förvåna någon att det uppstår stora problem med samhällsekonomisk effektivitet när ett system avvecklas innan något nytt börjat fungera.

      När det gäller den moraliska aspekten. Vem är ansvarig om folk dör i stor mängd när det hade varit möjligt att undvika? De satsningar som gjordes i Det Stora Språnget i Kina hade till syfte att förändra villkoren till det bättre och landet var hotat av USA, så en snabb modernisering var påkallad. Politiken var dock forcerad. Ledningen i Kina borde ha gjort mer och snabbare när misslyckandet blev uppenbart, men satsningen i sig bör inte ses som en fråga om moral. Politiken som bedrevs under fler årtionden medförde förbättringar på flera plan för landets befolkning.”
      Källa: Ur artikeln Överlevnad i Kina och Indien – en jämförelse.

 8. Man undrar ju vad USA med sin ”världsordning” kommer att regera över i framtiden. Ett konkursat Europa och överskuldsatt USA i bästa fall, med tanke på att de växande naturresurs-, kapital- och humankapital starka BRICS och SCO länderna, nog kommer att ha sin vilja med i spelet. Den än så länge kallade ”Gyllene miljarden” kommer varken ha produkter, kapital eller marknad av intresse för de övriga 7 miljarder på stadig uppgång i världsekonomin.
  Vad ska vi göra när resten av världen, liksom Ryssland idag, kräver betalning för sina råvaror och produkter i sina valutor? Vår vana trogen trycka mer pengar? Då är det en överhängande risk att Zimbabwes inflations siffror kommer att blekna i jämförelse…

  • Finns det verkligen en ”världsregering” i Washington?

   Jag betvivlar -amerikanarna verkar stadigt oförmögna att ens styra och sköta sin egen hemmapolitik. Djupt amerikanska konservativa brukar däremot föraktfullt och avsevärt skrämda anse Förenta Nationerna (FN) som just en rentav farlig ”världsregering”.

   Däremot finns det (tycker då jag) en kombination av det militär-industriella komplexet (som även finns i länder som låt säga Kina och Ryska federationen och möjligen också i Storbritannien och Frankrike etc.) och en massa mäktiga politiska och militära tankesmedjor och institutioner som anser sig ha makt och inflytande att styra och ställa över och inuti andra länder i gammal engelsk kolonial tradition, som den amerikanska helt har övertagit i slutet på 1940-talet. Denna kombination kallar en del för ”den djupa staten”, kanske möjligen ”den egentliga amerikanska intressestaten” är den mer korrekta benämningen, istället för den ofta parodiska tvåpartimodellen med töntiga presidentval och total frånvaro av ministrar, som de flesta bara tycker är en ytlig och ganska falsk fernissa. Bland senatorer och andra deputerade brukar mer än hälften av de invalda ha ganska klen amerikansk juristutbildning, och det ynkliga politiska klimatet blir därför ganska dogmatiskt och narcissistisk tjafsigt, och framför allt mycket anti-intellektuellt och anti-filosofiskt.

   Kan en stat som låter folk leva så socialt illa som i Amerika verkligen styra med en världsregering? Förmodligen bara ekonomiskt.

   I november 2021 gick den kinesiska nationalförmögenheten om den amerikanska som det rikaste landet i världen, ett mycket avgörande skifte i världens historia. Åren kring 1870-1871 blev den amerikanska ekonomin större än den brittiska.

   Den anglosaxiska och anglo-amerikanska maktsfären är definitivt bruten och på nedgång. Europa kan bara nå ekonomiska framgångar och stadigvarande fred över hela Euroasien om det bryter det amerikanska maktgreppet över Europa.

   Världens mäktigaste ekonomiska axel går nu mellan de industriella och ekonomiska supermakterna Folkrepubliken Kina och Europeiska unionen, en ekonomisk allians Washington konstant vill förgöra. Denna handel är oftast 700-800 % större än den amerikansk-kinesiska handelsaxeln, och frågan är hur länge Washington kan acceptera denna Euroasiatiska bjässes stadiga framväxt; både Kinas (c:a 18%) och EU:s (c:a 17%) andel av världens BNP är idag större än den amerikanska andelen (c:a 16%), det har Washingtonregimerna också svårt att finna sig i.

   Xinjiang, Ukraina, Taiwan är numera nya amerikanska kaoszoner att störa -och förstöra och till och med avsiktligt skada, de europeiska och asiatiska liksom euroasiatiska strukturerna med.

   Det vet Kina mycket väl, men européerna är för det mesta både ovilliga och okunniga att inse denna amerikanska fara och hot mot Europas framtid.

   Européer är sedan 1945 geopolitiska analfabeter, och det är mycket farligt. Framför allt för oss själva. Det visar det ukrainska kriget tyvärr mycket klart som har sina ideologiska och andliga upphovsmän i just Washington, den enda part som har både mycket att vinna på oro inuti Europa och störningar i öst-västlig riktning i Euroasien, liksom den part som har mest långsiktigt att förlora.

   Växer Europa, Ryssland och Kina ihop handelsmässigt är den amerikanska stormakten kaputt.

    • Tappar Kina handeln med Europa får Kina ingen tillväxt i framtiden. Det är ett ömsesidigt beroende, under många decennier framöver, om det förblir fred.

     Om den indiska utvecklingen och framtida positionerna vet vi inte mycket precist.

     Skall man bli en indisk mimikekonomi och göra allt som Kina gjort, fast billigare och smutsigare i tillverkningen av exportvaror, eller utveckla en tjänsteinriktad ekonomi? Ringer man en datorsupport idag hamnar man ofta i det engelskspråkiga Indien. De kan sin sak. Men kan de använda det i alla branscher i framtiden?

     Det vet vi inte. Vi kan därför inte diskutera siffror som inte finns.

     Vi vet heller inte om den kinesiska ekonomin kommer att växa sina kraftfulla 7-10% varteviga år, förmodligen kommer den inte att göra det. Om den kinesiska drakens framtid vet inte heller draken själv.

     Men att ersätta den kinesisk-europeiska handeln -för Kinas del- är för närvarande omöjligt.

     Det finns nog de som önskar det, men då går internationella ekonomin in i en djup depression.

     • @Johan de Naucler 14 september, 2022 At 17:46
      Du missar att Kinas framtida handel kommer att växa inom BRICS och SCO. EU, 3% av världen kommer att bli marginell. Den handeln ersätt just nu. Utvecklingen är mycket tydlig inom Kina idag, men ni får inget veta om det i Sverige genom den USA styrda pressen.

    • @Anders Romelsjö (red) 14 september, 2022 At 17:30
     BRICS är bara en organisation. Mer viktig är numera RIC, som står för Ryssland, Indien. China. Shanghai organisationen är den största i världen. Europa byggdes på kolonisationen, den försvinner nu. Kommer något istället? Europa framstår allt mer som en forna krigsherre och kolonialmakt som håller på att avskaffa sig själv.

     • Det är nu officiellt att Iran är full medlem av SCO.
      Pepe Escobar skriver på sitt Telegramkonto:
      Min kära vän professor Marandi är i Samarkand. Han talade just om för mig, ”Än så länge fantastiskt för Iran”
      ”MYCKET händer. Det är som en undervattensström.”

      Väldigt viktigt. Raisi: Iran ERKÄNNER INTE SANKTIONER MOT RYSSLAND.

      Det strategiska partnerskapet kommer att stärkas.

      Näringsliv: en rysk delegation med ledare för 80 stora ryska företag åker till Teheran nästa vecka.

      Handel med Iran det var det som EU ville, men tyckte det var viktigare att lyda USA, i deras illegala sanktioner mot Iran. Hur kan någon tro att EU någonsin kommer att frigöra sig från att vara en lydstat till USA.

 9. Anders Romelsjö
  Kommunism och socialism innebär – hittills i väst – klasskamp som uttyds oginhet mot duktiga individer även om dom i längden är till stor samhällsnytta.
  Därför har kommunister förtryckt medelklassen men däremot samspelat med den rika imperialistiska anglosaxiska oligarkin som satt dem till makten vilket du och alla liknande goda människor ALLTID undviker att befatta er med. Vilket leder till att ni inte kommer åt den verkliga makten.
  Ni låtsas ju inte om dess verkliga roll.
  Ingen kommunism hade existerat med sån makt annars och vanligt folk är aldrig så radikala.
  Medan däremot anglooligarkin har haft inflytelserika individer och generösa resurser för att sprida intolerans för individuellt tänkande och i stället pläderat för kollektivism som uttyds att det inte är någon ide att tänka tankar som andra inte håller med om.
  Massrörelser har ett värde i sig även om dom har totalt fel.

  • Har inte sett några fakta eller övertygande argument för att ”den rika imperialistiska anglosaxiska oligarkin satt dem till makten”. Dessa stater deltog i interventionen i Ryssland direkt efter Oktoberrevolutionen.

   • Anders R du har inte sett därför att du inte söker infon.
    Du har sett mina hänvisningar tidigare men jag tror du håller masken.
    Beträffande debatten om USA Tyskland,
    Ryssland ville ha bra relationer med Tyskland och Europa men som en nödlösning kan dom leva med att dom och USA kommer lindrigare undan än Europa.
    Det är vad USA har räknat ut och USA trodde inte åtminstone inledningsvis innan dom utvecklat nya vapen att dom skulle klara att krossa Ryssland utan att själva gå under i den processen.
    Allt snack om att detta är USA mot Ryssland är helt enkelt en avledning från den verkliga konflikten som ligger mellan USA och Europa trots att USA lyckas behålla dem som allierade.
    Det är en nödvändig taktisk fint.
    Michael Hudson har ju också tagit upp att även de rika i EU kan leva med att dom sänker den egna befolkningen.
    Hudson säger att EUs penningtryckeri bara används för att köpa tillbaka elitens företags egna aktier och hålla kurserna uppe som USA gör.
    För socialister är det tacksamt eftersom det ger dem vatten på kvarn angående det kapitalistiska systemet.
    Men sanningen tror jag är mer invecklad än socialister antar.
    EU har enligt vad jag tror blivit beroende delvis av samma typ av penningtryckeri som USA samtidigt med att dom är militärt impotenta.
    Det är egentligen inte kapitalism.
    Inte heller ens ärligt utövad finanskapitalism.
    Det är som Hudson säger tex Kina och Ryssland som har industrikapitalism.
    Den andra sorten bygger utöver investeringar på ett bluffande med derivat och annat improduktivt.

    Sammanfattningsvis:
    EUs ledare är sannolikt tillsatta av USA och har egna intressen av att spela med.
    Vidare är dom kanske dessutom utpressade genom det dom gjorde sig skyldiga till med vacciner.
    Kanske hot om skadestånd assisterat av jurister i USAs tjänst.
    Den kände tyske kritikerna hade ju tidigare hjälpt amerikaner till stort skadestånd från Volkswagen.
    David Martin verkade hederlig men företräder amerikanska patentintressen. Släpptes han enbart fram för att sätta dit amerikaner?
    Och på andra vis genom som i Scholz fall i klammeri med rättvisan för medhjälp till grovt skattefiffel.
    Och EUs ekonomiska system är smittat av en liknande problematik som USAs.
    Många faktorer kan spela in.

 10. Sammanhanget har tidigare belysts av F. William Engdahl och Michael Hudson här men cynismen i den här rapporten penetrerar det intellektuella lagret och tränger liksom in i märgen.

  vb diskussionen om kommunism som i dagsläget kanske mer blivit en allmän benämning för en centraliserad kollektivistisk statsbildning dyker följande anektdot från ultrareaktionäre Cleon Skousen upp i minnet:

  “Dr. Dodd [Dr. Bella Dodd, a former member of the National Committee of the U.S. Communist Party] said she first became aware of some mysterious super-leadership right after World War II when the U.S. Communist Party had difficulty getting instructions from Moscow on several vital matters requiring immediate attention. The American Communist hierarchy was told that any time they had an emergency of this kind they should contact any one of three designated persons at the Waldorf Towers. Dr. Dodd noted that whenever the Party obtained instructions from any of these three men, Moscow always ratified them.

  What puzzled Dr. Dodd was the fact that not one of these three contacts was a Russian. Nor were any of them Communists. In fact, all three were extremely wealthy American capitalists!

  Dr. Dodd said, “I would certainly like to find out who is really running things.”
  https://www.bookfrom.net/w-cleon-skousen/52633-the_naked_capitalist.html

  Om den är sann kan den förstås inte sägas representera saklig kritik av kommunismen som ideologi, vad den snarare antyder är att varje ideologi, nationalism, kommunism, klimatism eller liberalism, genom infiltration, kan användas som läppstift på grisen. Det som identifierar sagda gris menar många, är kontroll över penningsystemet i form av förekomsten av en ”oberoende” centralbank, något som också stipuleras i kommunistiska manifestet.

  Research kring denna koppling av Anthony Sutton.
  https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

  Även till Hitler..
  https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_Hitler.pdf

  Avslutningsvis en fängslande och intressant historia med något dunkelt ursprung om dialogen mellan diplomaten och Trotskisten Christian Rakovsky och hans förhörsledare innan avrättningen.
  https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/red_symphony.htm#Red_Symphony_

  Emedan ovanstående källor inte är uttömmande och kan ifrågasättas pekar pappan till nyss mördade journalisten Darya Dugina, Alexandr Dugin på något mycket mer intressant, nämligen den falska polariteten mellan kommunism och liberalism där han beskriver en avgörande likhet i det ideologiska innehållet baserad på den människosyn som utvecklades efter upplysningstiden.

  https://www.youtube.com/watch?v=0ACkrBkitqM

  Så när Putin återställde Rysslands kyrkor misstänker jag som sekulariserad nordbo, att det inte främst var en hyllning till gud utan en hyllning till människan.

  Det Stora Uppvaknandet alltså… här ett litet vårtecken i finsk msm.

  https://www.hbl.fi/artikel/1a4b8b39-108b-4259-8f9b-5c497d3d22be

 11. @Johan de Naucler 14 september, 2022 At 20:36
  ”Så impotent är dock inte parlamentet. Lagstiftningen i EU-rätten sker där och den är direktverkande.”

  Jag har inte hittat ditt påstående, däremot:

  ”Parlamentet ansvarar för att, tillsammans med rådet, lagstifta och anta unionens årliga budget.[4] Lagförslag läggs i regel fram av Europeiska kommissionen och måste godkännas av både parlamentet och rådet för att antas.”

  Parlamentet saknar dock fortfarande möjlighet att lägga fram egna lagförslag, utom i undantagsfall.[17]
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentet

 12. Är dokumentet om förstörelsen av den tyska ekonomin ett falskt dokument?
  Thomas Röper skrev för ett par veckor sen om detta dokument. Nu skrev han ytterligare en artikel om dokumentet, enligt RAND skulle dokumentet vara falskt.

  I början av september publicerade jag ett dokument som syftar till att visa hur USA planerar att förstöra den tyska ekonomin med hjälp av de gröna. Det är fortfarande oklart om det är äkta eller falskt.
  Svaret från RAND Corporation
  Det första jag skulle vilja påpeka är att RAND Corporation kommenterade den 14 september och sa att dokumentet var falskt. Detta är dock inget övertygande argument eftersom handlingen – om den skulle vara äkta – klassas som hemlig. RAND kan inte bekräfta dess äkthet medan den är klassificerad.

  Det finns också en annan poäng: Enligt fördelningsnyckeln gick dokumentet till amerikanska statliga myndigheter, underrättelsetjänster och USA:s demokrater, men inte till republikanerna. Eftersom vi under de senaste åren har kunnat observera hur faktiskt neutrala institutioner (t.ex. FBI och andra amerikanska myndigheter) har blivit ensidigt involverade i den inrikespolitiska maktkampen i USA är detta inte förvånande å ena sidan, men å andra sidan Det skulle vara en skandal, eftersom det skulle innebära att RAND-företaget använde skattebetalarnas pengar för att skriva en studie till förmån för demokraterna och mot republikanerna.

  RAND är faktiskt en tvåpartisk tankesmedja som också har arbetat för republikanska presidenter och amerikanska regeringar, så det skulle vara skandalöst i USA om RAND nu öppet arbetade mot republikaner. På uppdrag av demokraterna och betalat med skattebetalarnas pengar.
  Detta är ytterligare en anledning till att RAND Corporations förnekande är långt ifrån överraskande och inte alls övertygande.

  Hur jag bedömde äktheten
  Jag hade få möjligheter att bedöma dokumentets äkthet. Källan jag fick det från är pålitlig, men inte ens de kunde säga något om dokumentets härkomst. Så allt jag behövde göra var att analysera texten och dra mina slutsatser av den.
  Enligt min mening är texten en helt korrekt beskrivning av situationen, även om det är anmärkningsvärt att den sägs vara skriven före den 25 januari. Ur en tankesmedja som RAND Corporations synvinkel, från vilken jag har läst många studier, beskriver texten exakt den situation som rådde i januari. Det var känt i Washington att Ryssland hade pressats så hårt mot muren att Ryssland var tvungen att ingripa militärt i Ukraina i februari.

  Detta var också känt eftersom Ryssland i december 2021 hade krävt ömsesidiga säkerhetsgarantier från USA och Nato, vilket inkluderade uttryckliga krav angående Ukraina. I händelse av ett amerikanskt avslag har Ryssland öppet tillkännagett ett ”militärtekniskt svar”. Så det stod klart för varje observatör vad som skulle komma, och jag sa också i ett Tacheles-program i december 2021 att Ryssland skulle ingripa militärt i Ukraina i februari eller mars 2022 eftersom USA och Nato inte lämnar Ryssland något annat val.

  Eftersom Washington inte ens övervägde att svara på de ryska förslagen och avvisade dem i månadsskiftet januari/februari 2022, visste Washington månader i förväg att Ryssland skulle ingripa i Ukraina. Av denna anledning introducerades Lend-Lease-lagen för att beväpna Ukraina ”mot den ryska invasionen” för kongressen den 19 januari 2022, mer än en månad före starten av den ryska interventionen.

  Genom att veta allt detta passar texten i RAND-dokumentet perfekt till bilden, eftersom förberedelser gjordes i USA i januari 2022. Det var känt att Rysslands svar på vägran till ömsesidiga säkerhetsgarantier inte kunde vara annat än att ingripa i Ukraina, så experter i Washington förberedde sig för att svara. Det var viktigt att omedelbart framställa Ryssland som en ond angripare, och ännu viktigare att få EU att gå med på tuffa Rysslandssanktioner och vapenförsäljning. För detta ändamål var en analys av de personer som är involverade i europeisk – och även tysk – politik viktig, varför Habeck och Baerbock uttryckligen nämndes som politiska nyckelpersoner, vilket inte på något sätt är ovanligt för RAND.

  Konsekvenserna av allt detta måste också övervägas, för precis som i schack försöker man i geopolitiken alltid tänka flera steg framåt. Detta återfinns också i dokumentet, varvid det baseras exakt på den kunskapsnivå som man kunde ha haft med prognoserna i januari, som inte (ännu) alla har gått i uppfyllelse.
  Ingenting i dokumentet tyder på att det skrevs vid ett senare tillfälle.

  Kompetensen i lägesbeskrivningen, analysen och prognoserna visar också att dokumentet är skrivet av experter. Om det vore en fejk skulle den vara en riktigt, riktigt bra fejk eftersom den helt enkelt inte innehåller ett enda logiskt eller faktafel.
  Inget av detta garanterar som sagt att dokumentet är äkta, men i mina ögon finns det fortfarande mycket mer bevis på att det är äkta än att det kan vara en bluff.

  Layouten
  Vissa läsare har kommenterat eller mailat att dokumentets layout inte kan komma från RAND Corporation eftersom det använder en annan layout. Jag ser det helt annorlunda, eftersom det inte finns någon enhetlig layout på RAND, vilket framgår av eventuella skärmdumpar av dessa två studier som jag tidigare rapporterat om, se här och här.
  Screenshot aus https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf

  Enligt min mening går det inte att dra några slutsatser från layouten om äktheten av den aktuella uppsatsen.

  Självutnämnda faktagranskare
  Det är särskilt roligt att faktagranskare av dpa redan har behandlat min artikel. Jag har förklarat tillräckligt ofta vad man ska tycka om de självutnämnda faktagranskarna.
  Dpa:s ”faktakontroll” är rolig eftersom den inte alls motbevisar mina påståenden. Det publicerades under titeln ”Document not verified – No evidence for alleged US plans in Europe” och använder några antaganden för att förklara varför dpa anser att dokumentet är tveksamt. DPA påpekar till och med att jag skrev följande:
  ”Trots det allvarliga påståendet skriver författaren själv längre ner i texten att han ”inte kan verifiera handlingens äkthet.”

  Det är sant att jag aldrig påstod att dokumentet var äkta. Men jag fann (och tycker fortfarande) att det var så övertygande att jag kände att det var viktigt att rapportera om det, så jag har varit helt öppen när jag förklarar hur dokumentet kom i mina händer och att det inte finns någon garanti för att det är äkta.
  Alla medier hänvisar för övrigt till overifierade dokument, för nästan varje dag rapporterar ”kvalitetsmedia” om alla tidningar som de har som de inte publicerar, och de berättar inte var de fick dem ifrån och så vidare. Särskilt när media refererar till papper ”från underrättelsetjänstkretsar” kan de inte veta om de är äkta. Men du rapporterar fortfarande om det, om än mycket mindre transparent än jag. ”Kvalitetsmedia” bryr sig sällan om så detaljerade beskrivningar av ursprunget till deras information (eller indikationen att den inte är verifierbar) när de rapporterar om påstådda eller verkliga hemligstämplade dokument.

  Det är därför dpa ”faktakoll” är ett dåligt skämt, för inget av det jag skrev är motbevisat med fakta där, tvärtom. Den enda skillnaden ligger i bedömningen, eftersom jag tror att dokumentet förmodligen är äkta, medan dpa skriver i sin ”utvärdering”:
  ”Äktheten av det förmodade hemliga dokumentet är ytterst tveksamt.”

  Är dessa fakta? Nej, det finns bara olika bedömningar av dokumentets äkthet, men även dpa utesluter inte att det kan vara äkta.
  Mitt lilla knep
  Jag publicerade medvetet inte den engelska texten av dokumentet i min första artikel om det, bara försättsbladet och översättningen. Anledningen var att jag ville vänta och se om och hur andra portaler och kanaler skulle rapportera om dokumentet. Jag ville kolla om jag var den enda som fick dokumentet, vilket kan tyda på att jag var menad att bli lurad, eller om andra också fick det, vilket skulle tyda på att det verkligen läckt och gått runt i journalistiska kretsar.

  Jag har därför medvetet inte publicerat dokumentet på engelska, eftersom varje ”back translation” till engelska skulle ha resulterat i en annan formulering. Eftersom jag inte har visat originaldokumentet för någon på tio dagar kan jag med säkerhet säga vilka av de publikationer som fanns om det i början av september som inte är baserade på min artikel. Så du fick dokumentet från andra källor.

  Inte ens det är några hårda bevis för dokumentets äkthet, men det visar åtminstone att även om jag var den första att rapportera det över hela världen, så läckte tidningen också till andra.

  Fel i det engelska originalet?
  Det finns också kommentarer som hävdar att dokumentet är falskt eftersom det innehåller fel som inte skulle hända en engelsktalande som modersmål. Jag kan inte bekräfta det heller, eftersom jag har gett dokumentet till några engelska som modersmål som bestrider det. Så för lingvister borde detta verkligen vara ett intressant fält för analys, men det finns inga misstag i texten som skulle fånga ögonen på en infödd talare. Det handlar nog mer om formuleringsfrågan än om riktiga fel.
  Dessutom har många amerikanska kanaler nu tagit upp och analyserat dokumentet utan att påpeka fel i den engelska texten.Här är ett exempel från en ganska stor YouTube-kanal.
  Men det finns faktiskt sidor där dokumentet innehåller typografiska fel. Felen uppstod dock på grund av att sidornas operatörer skrivit det själva, med stavfel i texten som inte finns i originalet.

  Det ultimata beviset

  Så vi vet fortfarande inte om dokumentet faktiskt är äkta, varför alla fortfarande får ha sin åsikt om det. Detta ger mycket material för diskussion.
  Det finns tydligen bara två sätt att ta reda på om dokumentet är äkta. Först, om den amerikanska regeringen skulle börja leta efter läckan. Det skulle vara en tydlig indikation på att dokumentet är äkta.

  Den andra möjligheten är att de amerikanska republikanerna i det amerikanska huset kommer att göra officiella förfrågningar till den amerikanska regeringen. Antingen kan den amerikanska regeringen visa att det är falskt, eller så undviker de förfrågningarna. Eller så förklarar hon att dokumentet är äkta, vilket skulle vara en riktig skandal i Washington.
  USA:s regering
  Om dokumentet är äkta skulle det vara ett verkligt problem för den amerikanska regeringen av åtminstone två skäl. För det första skulle det vara en inhemsk skandal för den amerikanska regeringen att använda skattebetalarnas pengar för att betala tankesmedjor för att lägga strategier mot politiska motståndare. Ett av målen som nämns i dokumentet är trots allt att förhindra en republikansk valseger i november, för då skulle en riksrättsprocess mot president Biden hota, vilket ”till varje pris måste undvikas”, som texten säger precis i början.

  Dessutom skulle det vara pinsamt för USA:s regering utrikespolitiskt om det kom fram att man medvetet försvagade den tyska (och därmed den europeiska) ekonomin, d.v.s. medvetet ville skada Tyskland och EU för att stödja sin egen ekonomi och öka politisk dominans över Europa. Naturligtvis skulle de europeiska medierna som är lojala mot USA inte rapportera om detta, men det skulle bli känt – åtminstone i informerade kretsar av internationella regeringar. Detta skulle i sin tur devalvera USA som en pålitlig ”vän och partner” om USA kallt offrade sina förmodade bästa vänner och närmaste allierade – européerna – för sina egna syften.

  I praktiken är det precis vad som händer nu, men om det visar sig att detta var planerat i Washington från början skulle det vara mer än pinsamt och orsaka avsevärd utrikespolitisk skada för USA.
  Vi måste därför fortsätta att vänta och se om vi så småningom kommer att få reda på om handlingen är äkta. Jag tenderar fortfarande att tro att det är sant av de angivna skälen, men alla kan ha sin egen åsikt om det.
  https://www.anti-spiegel.ru/2022/ist-das-dokument-ueber-die-zerstoerung-der-deutschen-wirtschaft-eine-faelschung/

 13. I M:s kommentar står att Thomas Röper skriver ”RAND är faktiskt en tvåpartisk tankesmedja som också har arbetat för republikanska presidenter och amerikanska regeringar, så det skulle vara skandalöst i USA om RAND nu öppet arbetade mot republikaner. På uppdrag av demokraterna och betalat med skattebetalarnas pengar.”
  Michael Hudson påstår att demokraterna i USA är som republikanska partiets höger. Så det är kanske inte så konstigt när allt kommer omkring.

 14. Har skickat runt rapporten lite.
  Svårt att tänka sig ett större bombnedslag, den berör varje aspekt av ens liv och det kan inte sägas tydligare, mer svart på vitt. Ändå verkar det förbehållet ett fåtal att kunna läsa och förstå, att stimuleras till att försöka verifiera genom logik, källor, stödpunkter och bestämma sig, tumme upp eller tumme ner. Vågfunktionen kollapsar av en observation sägs det och därmed uppstår en kvantpartikel, samma sak med sanningen, den är inte ”out there” utan inne i oss och uppstår genom ett beslut, som också kan vara fel och då omprövas, men för många kommer den likt Assange att sitta och ruttna inne i ett mentalt fängelse av evig obestämdhet.

  Precis som 30% av de franska kärnkraftverken står nu också Ringhals stilla på grund av en skada i någon cistern som inte längre tar bara tre månader utan mycket längre tid att reparera och medan europas största i Zaporizhzhia som i mars anslöts till det europeiska elnätet har fått stänga efter granatbeskjutning från UAF/NATO verkar Tyskarna verkar vilja lägga ner sina till nyår.

  Ursula von der Lügen håller ett linjetal om hårda tider..
  https://www.abc.net.au/news/2022-09-15/eu-commission-president-von-der-leyen-eu-address/101444632

  ..där hon bl.a. säger:

  ”The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware, because they ran out of semiconductors. Russia’s industry is in tatters.”

  En spegellögn från en rapport om det dystra läget i väst av Zoltan Poznar.

  ”Meanwhile, on a recent earnings call, Peter Wennick, the CEO of ASML, the maker of cutting-edge lithography machines, noted the following: “I met the executive of a very large industrial company, a conglomerate, last week, and [he] told me that they’re buying washing machines to rip out the chips to put them into industrial modules. I mean, that’s happening these days”

  ”But not really:
  the U.S. military has to wait a little bit as Raytheon “will take a little while”; Taiwan and Saudi Arabia have to wait as well until the conflict in Ukraine is over; and if your washing machine broke recently, you’ll have to wait a bit too until defense contractors are done buying them up to rip chips out to make missiles.”

  https://plus2.credit-suisse.com/shorturlpdf.html?v=5amR-YP34-V&t=-1e4y7st99l5d0a0be21hgr5ht

  Grönkål växer genom snön och går att äta också i februari.

 15. @Martin. Javisst, åtminstone i mellansverige, purjo och broccoli också men de har mindre näringsvärde. I hyreshus aquaponi, fisk och grönsaker drivet av solpanel på balkongen.
  @Johan. Javisst är det en möjlighet, med en viss sannolikhet som kanske påverkas av att det finns en distributionslista på försättsbladet och överensstämmelse med observationer?

  OODA-loopen, (Observe, Orient, Decide, Act) är en modell eller ett koncept som formulerades av flygöversten John Boyd, den beskriver en generaliserad beslutsprocess vars fyra komponenter behöver skyddas mot fientliga attacker och som hos en fiende kan attackeras för att störa dess besluts och handlingsförmåga. Det är egentligen först i det sammanhanget sannolikheter eller sanningar har någon praktisk betydelse och för att ha någon chans är det första man behöver göra att korrekt identifiera sin fiende som i det här fallet är vår allierade.

  Smärtan i en sån insikt kan vara tillräckligt för att avfärda allt som nonsens och Stockholmssyndromet är ju av svenskt ursprung men frågan är om det ökar eller minskar ens chanser att överleva med tanke på att björnen tycks missta fåren för vargar och talar om glödande betong och pimpsten ur munnen, vilket ökar oddsen att ha otur.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here