Om den dubbla staten: Fallet Sverige. Del I

17
1896

Denna artikel 21/8 av professor emeritus Ola Tunander har publicerats på
https://olatunander.substack.com/p/dual-state-the-case-of-sweden-part?utm_source=post-email-title&publication_id=1510517&post_id=136279820&isFreemail=true&utm_medium=email

Översatt av Rolf Nilsson

Vid en konferens 1993 utanför Oslo (Norge) tog James Schlesinger, tidigare chef för Central Intelligence och senare försvarsminister, upp förekomsten av en svensk ”dubbelstat”. Vi hade samtal under lunchen och under en två timmar lång bilfärd tillbaka till Oslo. Han gjorde en distinktion mellan det mer ”neutralistiska” ”Politiska Sverige” och vissa högre militärer, ett ”Militärt Sverige”, som i händelse av krig planerade för att USA skulle komma till Sverige så snart som möjligt. Hans uttalande om de ”två Sverige” hade viss inverkan på min forskning.

[En liknande version av denna artikel publicerades som kapitel 8 i Eric Wilsons bok The Dual State: Parapolitics, Carl Schmitt and the National Security Complex (Ashgate, 2012). Det kapitlet har 103 fotnoter som är svåra att inkludera i den här artikeln, eftersom många av referenserna är från tiden före internet. Jag rekommenderar läsaren att gå tillbaka till Wilsons bok. Denna artikel har också diskuterats i podcasten American Exception med Aaron Good].

Konceptet dubbelstat: Illustrationer från Turkiet och Italien

År 1955 skrev Hans Morgenthau i Bulletin of Atomic Scientists om en amerikansk ”dubbelstat” i en studie av det amerikanska utrikesdepartementet. Enligt Morgenthau fanns det i USA å ena sidan en vanlig demokratisk statshierarki som agerar i enlighet med rättsstatsprincipen, och å andra sidan en mer eller mindre dold säkerhetshierarki, eller vad jag kommer att kalla en ”säkerhetsstat” eller ”nationell säkerhetsstat”, som övervakar och kontrollerar den förra, eller åtminstone kan ”utöva ett effektivt veto över [dess] beslut”, för att citera Morgenthau. Denna artikel publicerades också som ett kapitel, ”The Corruption of Patriotism”, i Morgenthaus volym Decline of Democratic Politics från 1962. Medan den demokratiska staten eller vad Peter Dale Scott har kallat den ”offentliga staten” handlar om politiska alternativ, med val av regeringar och uppenbara politiska val, träder ”säkerhetsstaten” in på scenen när ”inget alternativ finns”, när en viss aktivitet definieras i termer av liv och död, när denna aktivitet, med Ole Wævers ord, ”securitized” (görs till en säkerhetsfråga). Faktum är att denna parallella säkerhetsstruktur, ”säkerhetsstaten” eller vad vissa skulle kalla ”djupstaten”, är just den apparat som definierar när och om ett ”undantagstillstånd” kommer att uppstå. Denna aspekt av staten är vad Carl Schmitt i sitt verk Political Theology från 1922 kallade ”suveränen”.

 

Existensen av en sådan parallell säkerhetsstruktur har ofta förnekats. Statsvetare, inklusive förespråkare för ”politisk realism”, talar vanligtvis om staten som om den vore en enhetlig enhet, trots att Morgenthau, starkt influerad av Carl Schmitt, har beskrivits som den ”politiska realismens” fader. Men i motsats till vad dagens statsvetare skriver är detta inte det sätt på vilket många politiska ledare själva talar om staten. De talar ofta om staten som en delad enhet: en dubbelstat. I vissa länder är detta uppenbart. I Turkiet har förekomsten av en dubbelstat erkänts på högsta nivå. ”Säkerhetsstaten”, eller det som i Turkiet kallas den djupa staten, är alltid närvarande och varje politisk ledare vet att den ingriper i händelse av ”nödsituation”. Turkiets premiärminister Recep Erdogan och de tidigare turkiska presidenterna Kenan Evren och Suleyman Demirel har alla bekräftat att det finns en turkisk djupstat, en dold och parallell statsstruktur som i vissa avseenden existerar ovanför den vanliga staten med direkta kopplingar till den skyddande makten: USA. ”I vårt land finns det två [stater]”, sade president Demirel; ”Det finns en djup stat och [en laglig stat]”, och tillade att ”den stat som borde vara den verkliga är den extra, den som borde vara extra är den verkliga”. Den djupa staten med de CIA-anknutna Grå vargarna och dödsskvadronsledaren Abdullah Çatli utförde bombattacker 1980 som motiverade eller provocerade fram general Kenan Evrens militärkupp den 12 september. CIA:s tidigare stationschef i Ankara,

 

Paul Henze, sade till president Jimmy Carter: ”Våra pojkar har gjort det.” Efter kuppen inrättades ett turkisk-amerikanskt försvarsråd för att garantera total turkisk lojalitet mot USA. Vid en bilolycka i Susurluk nära Istanbul 1996 körde en svart Mercedes in i en lastbil. Çatlis kropp hittades tillsammans med den turkiske parlamentsledamoten Sedat Bucak (fortfarande vid liv), vars milis hade använts av den turkiska regeringen för att bekämpa de kurdiska rebellerna i sydöst, tillsammans med liken av en viktig polischef, Husseyin Kocadag, som ledde turkiska upprorsbekämpande enheter, en skönhetsdrottning (Çatlis flickvän Gonca Us) samt en stor mängd narkotika och vapen, inklusive pistoler med ljuddämpare och maskingevär. Çatli, som var en kontraktsmördare och en stor heroinhandlare på Interpols efterlysningslista, hade sex olika identitetskort med olika namn; ett ”pass” som endast fick användas av turkiska tjänstemän var undertecknat av inrikesministern. När turkarna talar om den djupa staten (derin devlet) menar de kopplingen mellan organiserad brottslighet, säkerhetsstyrkor, andra statliga myndigheter och USA:s underrättelsetjänst och specialstyrkor. Men medan Demirel fokuserade på militären som en vetomakt, har general Evren och den tidigare premiärministern Bulent Ecevit fokuserat på Stay-Behinds och deras kopplingar till organiserad brottslighet och amerikansk underrättelsetjänst som den verkliga aktören. Men alla verkar betona USA:s roll. Amerikanska säkerhetsstyrkor ingriper vid ”behov” i samarbete med de lokala säkerhetsstyrkorna, den turkiska djupstaten, genom att placera ut bomber och provocera fram militärkupper eller genom att använda militärkupper som de som ägde rum 1960, 1971, 1980 och 1997. Särskilda poliser användes för att döda ett stort antal oliktänkande. Hot om militärkupper tas alltid på allvar av de politiska ledarna.

 

Detsamma var fallet i kalla krigets Italien och i Grekland 1967, då en kupp organiserades av den grekisk-amerikanske sambandsmannen överste Georgios Papadopoulos för att ”lägga in veto” mot den grekiska premiärministern Georgios Papandreous anti-NATO-politik. CIA:s tidigare stationschef i Aten och Rom, Thomas Karamessines, spelade en avgörande roll. I Italien ”initierade” amerikanska styrkor i samarbete med den italienska underrättelsetjänsten och lokala fascister militärkupper 1964, 1970, 1973 och 1974. Valda regeringar tvingades modifiera eller ändra sin politik för att få kuppmakarna att dra sig tillbaka från den politiska scenen. 1964 års kupp leddes av general Giovanni de Lorenzo, Italiens tidigare chef för den militära underrättelsetjänsten, som hade utsetts på rekommendation av USA:s ambassadör Clare Boothe Luce. De Lorenzo blev senare parlamentsledamot för det fascistiska partiet MSI (Movimento Sociale Italiano). Hans medarbetare 1964 och ledare för kuppen 1970, prins Junio Valerio Borghese, hade varit Benito Mussolinis mest betrodda officer, tidigare befälhavare för de fascistiska marina specialstyrkorna Decima MAS och senare hedersordförande för MSI. I slutet av kriget hade han räddats och sedan rekryterats av en amerikansk underrättelseofficer, den senare CIA-chefen för kontraspionage och CIA:s sambandsman i Italien, James Jesus Angleton. De Lorenzo hade använt sin upprorsplan Piano Solo (eller Plan Solo) i motsatt syfte, i likhet med vad överste Papadopoulos gjorde tre år senare med Prometheus-planen.

 

År 2006 sade Adriano Monti, skuggutrikesminister under Borghese-kuppen 1970, att han hade fått ”grönt ljus” för kuppen från CIA:s Otto Skorzeny i Madrid. Skorzeny hade varit Adolf Hitlers mest betrodda löjtnant, som hade räddat Hitlers och Mussolinis liv i kritiska ögonblick 1943-1944. År 1970 representerade Skorzeny CIA efter att ha rekommenderats till byrån och dess chef Allan Dulles av Hitlers underrättelsechef för östfronten, general Reinhard Gehlen, CIA:s man för Västtyskland efter kriget. I förberedelserna inför kuppen 1970 hade CIA och Skorzeny bara ett villkor: Giulio Andreotti skulle bli premiärminister. Källor hävdar dock att Angleton hade avbrutit kuppen efter att den italienska regeringen hade gett sina ”försäkringar om en total proamerikansk lojalitet”. Andra hävdar att det var president Richard Nixon själv som ingrep och stoppade kuppen genom sin man i Italien, Hugh Fenwich, som också stod Monti nära. Just då hade Borgheses folk – tillsammans med fascistledarna, skuggutrikesministern Adriano Monti och hans kollega Stefano delle Chiaie (Abdullah Çatlis italienske medarbetare) – redan tagit kontroll över inrikesministeriet och beslagtagit en stor mängd kulsprutor från dess vapendepå. I alla dessa fall samarbetade de fascistiska kuppmakarna, ofta inom underrättelse- och säkerhetstjänsterna, med sina amerikanska motsvarigheter, men de fascistiska aktivisterna och ledarna, som ingick i säkerhetsstaten eller djupstaten, var snarare instrument för ett nätverk på hög nivå av italienska sambandsofficerare till USA. Vid flera tillfällen tvingades italienska regeringar att ändra sin politik i linje med USA:s krav. Franco de Felice hävdade i sin Doppia lealta e doppio stato (1989) att den dubbla staten föddes ur den italienska statens oförmåga att förena sin inrikespolitik med sin utrikespolitik. Den valda regeringen måste disciplineras för att acceptera total lojalitet mot USA. Paolo Cucchiarelli och Aldo Giannulli (1997) har skrivit om dubbelstaten eller ”parallellstaten” som en stat som agerar både inom och utanför lagen.

Vissa skulle hävda att den italienska staten eller den grekiska staten vid den tiden – och i ännu högre grad den turkiska staten – ännu inte hade utvecklat en demokratisk kultur. Turkiet hade en begränsad demokratisk erfarenhet och Italien kom direkt från sin fascistiska erfarenhet från 1920-, 1930- och 1940-talen. I likhet med andra Medelhavsländer som Spanien och Portugal och tidigare fasciststater som Tyskland, ansågs de ännu inte ha nått mogen demokratisk utveckling. De återkommande mönstren med militärkupper och kuppförsök förklarades med att deras spirande demokratier var relativt omogna. Men det förekom också liknande kuppförsök och en liknande parallell säkerhetsstruktur i traditionella demokratier som Frankrike, och förvånande nog för många finns liknande kuppförsök och en liknande dubbelstatsstruktur i stater som Sverige, som har haft ett alldeles utmärkt demokratiskt rykte. Det räcker inte att titta på statens historia, dess autokratiska ursprung i monarkin eller aristokratin; man kan också behöva titta på strukturen hos den typ av demokratisk stat som vi känner till från västvärlden.

Fallet Sverige

Detta kapitel kommer att handla om Sverige, och det kommer att visa att en stat som ofta betraktas som en högst respektabel demokrati också har haft en dold parallell säkerhetsstat som med Morgenthaus ord kan lägga in sitt veto mot beslut som fattas av en vanlig demokratisk stat. Denna dolda djupa stat definierar när ett ”undantagstillstånd” ska uppstå. Den ”beslutar om undantaget”, för att citera Carl Schmitt, och under det kalla kriget var den kopplad till den skyddande makten: USA med sin västliga säkerhetsapparat. Den schmittianska suveränen är alltså här den parallella hierarkin av informella västerländska strukturer med sitt militära/underrättelsemässiga centrum i USA. Det har varit denna informella säkerhetsstruktur, eller säkerhetsstat eller djupstat, som har ingripit vid behov för att garantera USA:s eller ”västvärldens” intressen. De centrala aktörerna i detta västliga säkerhetsnätverk framstår faktiskt som den verkliga suveränen, i Schmitts mening, som beslutar om undantagen i det euroatlantiska områdt, eller i vad Schmitt skulle kalla ett Grossraum. Genom att låta statens säkerhetsaspekt invadera den offentliga sfären och ”säkerhetisera” det politiska livet förlorar den demokratiska staten sitt inflytande; djupstaten eller säkerhetsstaten kan ”finjustera demokratin”. Jag kommer att diskutera dessa problem, särskilt klyftan mellan nationalstatsaspekten och den skyddande makten, med Sverige som exempel.

Den svenska militärledningen med försvarsstabschefen (snart försvarschefen) general Olof Thörnell, marinchefen Fabian Tamm, arméstabschefen Helge Jung och kapten von Stedingk gratulerar den tyske förbundskanslern Adolf Hitler på hans 50-årsdag 1939 i Berlin.

Ursprunget till den svenska dubbelstaten

1941 publicerade Ernst Fraenkel en bok om dubbelstaten i Nazityskland. Han fann dubbelstatens rötter i det demokratiska genombrottets ambivalens, i dess splittring mellan den nya demokratiska Rechtstaat och dess traditionella aristokratiska Machtstaat (maktstat). Fraenkel beskriver denna dubbelhet som typisk för den tyska staten på 1930-talet. I det tyska fallet var dock denna dualitet öppen och kombinerade den ”vanliga” rättsstaten med en parallell SS-Staat, ett autokratiskt undantagstillstånd som verkade utanför eller ”ovanför” rättssystemet, med sin filosofiska grund i den schmittianska ”suveränen”. Fraenkel hänvisar till Emil Lederer, som menar att denna Machtstaat har sitt historiska ursprung i Europas aristokratiska elit, som fortfarande spelade en viktig roll efter demokratins seger.

I det svenska fallet vet vi att det revolutionära kaoset i Ryssland och Tyskland efter första världskriget och de samtidiga hungerdemonstrationerna i Sverige fick den svenska industri- och finanseliten, särskilt den inflytelserika familjen Wallenberg, att vända sig till det konservativa partiet för att tvinga det att acceptera allmänna och fria val för kvinnor såväl som för män. Demokratin infördes som en eftergift främst till den socialdemokratiska arbetarrörelsen för att undvika de dramatiska händelserna på kontinenten. Det socialdemokratiska partiet röstades till makten, och de förespråkade starkt en neutral politik i utrikesfrågor, medan den industriella och aristokratiska militära eliten behöll sina traditionella band till Tyskland. Tyskland hade från början av 1900-talet beskrivits som Sveriges skyddsmakt. Under första världskriget använde Sverige och Tyskland samma underrättelsenät i Finland, och det nära svensk-tyska samarbetet fortsatte in på 1930-talet. Försvarschefen general Olof Thörnell, tillförordnade försvarsstabschefen generalmajor Axel Rappe, hans efterträdare generallöjtnant Samuel Åkerhielm och flera andra höga generaler ville att Sverige skulle gå in i andra världskriget på Finlands och Tysklands sida. Befälhavaren för Norra militärdistriktet, senare arméchef, general Archibald Douglas, var tillsammans med Herman Görings vän och svåger i Sverige, Eric von Rosen, en av grundarna till ett nazistiskt parti, det Nationalsocialistiska blocket. År 1940 bjöd Douglas in nazistpartiets ledare Per Engdahl att tala till trupperna. Protesterande soldater ”skickades omedelbart till Vitvattnet” (Douglas ”koncentrationsläger”), för att citera Engdahl. Andra pro-nazistiska generaler – Hjalmar Falck, kommendören för norra militärdistriktet Nils Rosenblad, kommendören för östra militärdistriktet Rickman von der Lancken och ordföranden för Svensk-Tyska Sällskapet Henri de Champs- tillhörde alla den svenska aristokratin. Wallenbergarna hade 1939 förhandlat fram ett avtal med de tyska storföretagen Bosch A.G. och I.G. Farben om att köpa deras tillgångar i allierade länder och enligt ett hemligt avtal låta tyskarna få rätt att återta dessa tillgångar efter kriget för att undvika konfiskeringar av amerikanska och brittiska myndigheter. Den svenska signalspaningen FRA (Försvarets Radio Anstalt) fick order av general Åkerhielm att inte rapportera till regeringen [till den socialdemokratiske försvarsministern Per Edvin Sköld] om kommunikationen mellan svenska generaler (och överstar) och deras tyska motsvarigheter. Först i slutet av 1943 informerade FRA-chefen försvarsminister Sköld. Den folkvalda regeringen, den politiska eliten, skulle hållas ovetande.

I juli 1942 trycktes en svensk-rysk militär parlör för ett svenskt militärt angrepp mot Sovjetunionen som en del av den nazityska offensiven. Parlören undertecknades på Stockholms slott av den konservative ministern K.G. Everlöf och generallöjtnant Henry Kellgren, förbindelseofficer mellan försvarsministern och försvarsstaben och nära vän till den tyske försvarsattachén. Senare försvars- och utrikesminister Torsten Nilsson skrev att general Archibald Douglas ville flytta sina arméstyrkor i norra Sverige till Finland för att annektera en betydande del av sovjetiskt territorium. General Rappe, som var den mest uttalade anhängaren av kriget, presenterade i sin information till regeringen kartor för den svenska operationen in i Sovjetunionen. Han ville flytta två tredjedelar av den svenska armén till den finsk-sovjetiska fronten, men statsminister Per Albin Hansson (1933-1946) avslog hans begäran.

Enligt marinchefen amiral Stig H:son-Ericson hade general Axel Rappe redan i mars 1940 försökt värva officerare för en militärkupp i Sverige Enligt marinchefen amiral Stig H:son-Ericson hade general Axel Rappe redan i mars 1940 försökt värva officerare för en militärkupp i Sverige. Amiral Ericson var själv tveksam; Rappe ville bli av med den ”neutralistiska” regeringen, men han fick inte tillräckligt stöd. Enligt Gunnar Pettersson vände sig de aristokratiska kuppmakarna till kung Gustav V flera gånger under våren 1942, men trots den unge prins Gustav Adolfs band till Herman Göring och nazisterna och trots kungens pro-tyska inställning stödde kungen inte en militärkupp.

Sveriges försvarsminister under kriget, Per Edvin Sköld, som hölls ovetande av sina generaler. General Axel Rappe, som försökte organisera en kupp mot regeringen, och general Archibald Douglas, som startade ett nazistparti 1933.

Han ville låta sina styrkor i norra Sverige annektera delar av Sovjetunionen. Från 1945 försökte han knyta närmare band till USA.

Allvaret i de militärkupper som föreslogs av den aristokratiska eliten visar dock att den svenska staten inte var en enhetlig enhet; denna militära säkerhetselit var i första hand inte lojal mot den valda regeringen utan mot kungen och mot Tyskland som en skyddande makt. Denna parallella säkerhetshierarki behöll sina informella band till tyskarna och höll den folkvalda regeringen i mörkret. Ursprunget till denna Machtstaat parallellt med den svenska Rechtstaat var inte bara den aristokratiska elitens fortsatta politiska ambitioner efter det demokratiska genombrottet, vilket föreslagits av Emil Lederer och Ernst Fraenkel. Snarare bör ursprunget också sökas i splittringen mellan statens demokratiska hierarki och dess säkerhetshierarki kopplad till den skyddande makten: Tyskland. Ursprunget bör också ses i ljuset av att Sveriges inrikespolitik var omöjlig att förena med skyddsmaktens politik, på ett sätt som liknar vad Franco de Felice hade sagt om det kalla krigets Italien.

Det är dock intressant att notera hur lätt det var för Sveriges tyskvänliga militära elit att byta till USA-lojalitet efter kriget. I november 1945 bjöd general Archibald Douglas, som hade grundat det nationalsocialistiska blocket, in den amerikanske generalen George Patton till en middag i Wallenbergs residens. De ledande svenska generalerna var i första hand antisovjetiska och nu visade sig USA bli den nya skyddsmakten. De höll amerikanerna fullt informerade, medan vissa personer fortfarande höll den valda regeringen i mörkret. Svenska Waffen SS-officerare och officerare från nazistiska Sveaborg, som hade stridit som frivilliga vid den finsk-sovjetiska fronten, inklusive befälhavarna Anders Grafström och Otto Hallberg, upprättade parallella svenska Stay-Behinds, den förra under försvarsstaben (i samarbete med CIA:s representant i Stockholm, William Colby). [Svenska Stay-Behinds initierades 1946 och statsminister Tage Erlander (1946-69) utsåg Alvar Lindencrona, direktör för det svenska försäkringsbolaget Thule (köpt av Wallenbergbolaget Skandia 1963) till chef för de svenska Stay-Behinds. Anders Grafström ledde avdelningen för rekrytering, militär utbildning och vapengömmor. I det tidiga skedet visste dock regeringen mycket lite om de inblandade personerna. Från 1957 sorterade de svenska Stay-Behinds under Inrikesdepartementet och från 1967 under Försvarsdepartementet, men fortfarande, enligt den biträdande försvarsministern Ingmar Engman, var det bara ett par personer på departementet som kände till dem. Högkvarteret var beläget i Thulehuset på Sveavägen 44 i Stockholm. Svenska representanter deltog i NATO:s Allied Clandestine Committee (ACC) möten som övervakade de europeiska Stay-Behinds. Den stora skillnaden mellan ACC och CPC (Clandestine Planning Committee) var enligt en deltagare i båda kommittéerna att de ”neutrala”, däribland Sverige, deltog i ACC men inte i CPC. Den senare kommittén leddes av SACEUR (Supreme Allied Commander Europe). Besluten i CPC var förmodligen mer intressanta. Efter kriget blev den svenska ”hemliga armén” fast integrerad i den amerikanska och brittiska intressesfären.

Grafström och Otto Hallberg, upprättade parallella svenska Stay-Behinds, den förra under försvarsstaben (i samarbete med CIA:s representant i Stockholm, William Colby). [Svenska Stay-Behinds initierades 1946 och statsminister Tage Erlander (1946-69) utsåg Alvar Lindencrona, direktör för det svenska försäkringsbolaget Thule (köpt av Wallenbergbolaget Skandia 1963) till chef för de svenska Stay-Behinds. Anders Grafström ledde avdelningen för rekrytering, militär utbildning och vapengömmor. I det tidiga skedet visste dock regeringen mycket lite om de inblandade personerna. Från 1957 sorterade de svenska Stay-Behinds under Inrikesdepartementet och från 1967 under Försvarsdepartementet, men fortfarande, enligt den biträdande försvarsministern Ingmar Engman, var det bara ett par personer på departementet som kände till dem. Högkvarteret var beläget i Thulehuset på Sveavägen 44 i Stockholm. Svenska representanter deltog i NATO:s Allied Clandestine Committee (ACC) möten som övervakade de europeiska Stay-Behinds. Den stora skillnaden mellan ACC och CPC (Clandestine Planning Committee) var enligt en deltagare i båda kommittéerna att de ”neutrala”, däribland Sverige, deltog i ACC men inte i CPC. Den senare kommittén leddes av SACEUR (Supreme Allied Commander Europe). Besluten i CPC var förmodligen mer intressanta. Efter kriget blev den svenska ”hemliga armén” fast integrerad i den amerikanska och brittiska intressesfären.

Relaterat
Sensationellt om Den djupa staten…. Av Ola Tunander
Demokratiska staten och Djupa state Av Ola Tunander

Föregående artikelCharles III och hans ”Global Reset”-imperium
Nästa artikelNATOstan-robotar mot multipolaritetens himmelska hästar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Den här artikeln förklarar väl varför Palme mördades? Och varför försvaret nedrustades med Pentagons hjälp, som Mikael Nyberg har skrivit om i sin artikel. Pentagonkonsulter ledde försvaret till skroten – Mikael Nyberg. Eller hur?

  • Ja, eftersom den av polisen utpekade mördaren Engström (som säkert inte var den som höll i pistolen utan organiserade mordet) var en del av Stay Behind så kan man säga att fallet är polisiärt avslutat! Dock har det officiella Sverige inte tagit konsekvenserna av att en CIA-styrd organisation låg bakom mordet på Palme trots polisens utpekande och det visar väl på hur djupt Sverige som stat är under USA:s allt hårdare stövel. Och det är nog heller inte hälsosamt som politiker eller makthavare i Sverige att uppmärksamma eller rota i det hela så det är locket på. Varför nu Sverige ska ha en ”skyddsmakt” är väl heller inte klarlagt men man kan misstänka att ideologi eller korruption ligger bakom?

   • Benny, som jag vill minnas brukar du och jag bråka om ” djupa staten” ( förutom om klimatet) …jag måste ge dig rätt, ” djupa staten” existerar, jag såg det enbart som kapitalism, men det är faktiskt skillnad på industrialiserad kapitalism och finansialiserad…dvs den senare som finns i USA och allt mer i Sverige.
    En anti-Natoaktivist och vän berättade att Wallenberg hotat att flytta vapenindustrin från Sverige, på mötet med Nato i Helsingfors …om Sverige inte gick med i Nato.. Hon berättade vidare att på 20 år hade vapenexporten ökat fem gånger och att opinionen för Nato svängde till fördel för Nato p g a en .opinionsundersökning som ”riggats” och som visade att majoriteten ville att vi skulle gå med i Nato..När ex några anti- Natoaktivister lät göra opinionsumdersökningar.om värdlandsavtalet, förstod de hur de var i händerna på opinionsundersökare också…”som man frågar får man svar” de ville ändra på frågeställningen…..Magdalena Andersson lär först sagt nej till Natoansökan..det var emot S:s politik ..men att hon ändrade sig…beror det på vapenindustrin, och opinionsundersökningar och medierna som alla ägs av den sk ”djupa staten”.?. Natochefen Stoltenberg sa också vid ett tillfälle att kriget i Ukraina började 2014…Javisst, en USA-ledd kupp med hjälp av nazister satte stopp för de förbindelser som fanns med Ryssland. Ryssland som med Putins hjälp satte stopp för nyliberalismen i landet. Inte konstigt att Biden sa i Warzawa att ”Putin måste bort” …Förresten bra artikel om Zelenskij och den fascistiske ideologen …den 15 september här på Global Politics….Djupa staten använder sig alltså av nazister som i Tyskland, IS som i Syrien och nynazister reaktionära nationalister i Ukraina för att få härska i hela världen.

   • Det är nog så att Sverige behöver en ”skyddsmakt” för att man ska kunna kasta skit på Ryssland och Kina utan att riskera få en snyting! Sverige kan liknas vid den lilla killen på skolgården som är kompis med den stora busen. Angående klimatet så är det så att den totala vikten av CO2 i atmosfären beräknats till ca 41200 miljarder ton och människan släpper ut ca 36 miljarder ton årligen. Av denna verklighet kan man dra sina slutsatser själv men för att använda matematiska termer så är det vi släpper ut av CO2 i sammanhanget kan kategoriseras som en försumbar felräkning.

 2. Det dubbla statskommandot, där den ickedemokratiska dolda staten har sista ordet är en uppenbar förklaring till att våra riksdagspolitiker och regeringar utan tvekan kastat sig in i en NATO ansökan när de blivit beordrade till det. Nyckelpersoner inom politiken har förmodligen omvänts ”under galgen” genom utpressning i den mån de inte samtyckt.

 3. Jag tror också att Ola är vederhäftig
  Han nämner Morgenthau 1955
  Efter andra världskriget kunde de anglofila nätverken göra om USAs underrättelsetjänst till ngt mer totalitärt än det varit innan parallellt med att CIA skapades
  Och det är känt att från 1946 hade MI6 full insyn i FBI och CIAs informationer som en del av Five-eyes nätverk.
  När USA ger oss förtroenden handlar det aldrig om de mäktiga anglofila nätverk genom vilka Storbritannien kontrollerat USA sedan Edward VIIs tid.
  Dom tycks hjälpa med information men leder oss i stället bort från sanningen genom att undertrycka väsentliga fakta.

  Dom skulle nog ses som förrädare mot det anglosaxiska broderskapet om de upplyste oss så att vi kunde skydda oss bättre mot dem.

  På det viset kan anglosaxerna förstärka vår inre splittring och misstro mot varandra i stället för att stärka en nationell sammanhållning som inte kan manipuleras av någon ideologi. Och alla ideologier är anglosaxernas verk. Alla ideologier och moderna varianter av icke genuina sekter och kulter.
  Och lägg därtill anglosaxernas makt över allt akademiskt och allt publicistiskt.

  Bara i korthet: jag är inte släkt med Anders Grafström vad jag vet. Jag tror att mitt efternamn togs i samband med att förfäder flyttade till Graffors utanför Umeå medan en del andra Grafström sägs ha fått namnet efter Gräfte by i Medelpad.
  Jag vet inte varför mina förfäder tog sig namnet efter orten som det verkar men en tänkbar anledning är att de hette Jonsson och det gjorde även Lia-mördarens barn
  Och änkan till den som var beställare till Liamordet flyttade också till Graffors.
  Båda de avrättade steglades dvs skampåle och sånt.

  Jag bredde ut mig kring detta för jag har på känn att en del följare av bloggen skulle vilja hitta nån skum förklaring till en del saker jag brukar påpeka.

 4. Av intresse i sammanhanget, citat från Dagens Industri.

  //”Investors ordförande Jacob Wallenberg åkte i förra veckan till Helsingfors med finansminister Mikael Damberg – för att delta i ett möte om Nato. Det rapporterar Expressen.

  Flera svenska och finska företagsledare var närvarande på mötet, enligt tidningen.

  Uppdaterad: 11 april 2022, 17:45
  Publicerad: 11 april 2022, 17:43″//

  Att detta möte inte uppmärksammats med större allmänt intresse säger
  mycket om och bekräftar vad sker i det fördolda utanför
  den demokratiskt valda ordningen.
  Är vårt ”väl betrodda” Public Service en medaktör i detta spel och folket är förda bakom ljuset när framtidens breda linjer skall appraisers.

  • ”…… och folket är förda bakom ljuset när framtidens breda linjer skall appraisers.”….”av en liten grupp neokonservativa i väst, främst centrerade i USA”….som Michael Hudson, marxistisk professor i ekonomi som har arbetat på Wall Street, säger.
   Eller?

   • Catarina!
    Jo så kan det absolut vara, att mäktiga krafter
    driver sin agenda i ett annat intresse
    än vad folkviljan tror sig förmå påverka
    genom demokratiska val.
    Vill beteckna vad som sker vara ett katastrofalt
    självbedrägligt beteende,
    eftersom väljarna/folket i sin egen konsumtionsvärld,
    övergett roder och navigeringsinstrument samt kartan
    med målbilder mot framtidens förödande färdriktning.
    Och folket rustar villigt för världskrig i vapensmedjorna
    med freden som förtecken och samtidigt sker detta
    under ett alarmerande klimathot som belastar och
    skadar planetens livsavgörande jämnviktsbalans.
    Att sätta ett sammansatt ord på detta pågående förlopp
    kan inte bli annat än ett stort -Självskadebeteende.

    • Olof, precis! Apropå det, Läste nyss en kommentar på Moon of Alabama, om att i USA verkar det finnas motkrafter trots allt…men hur är det i vårt eget land?
     Kommentaren:
     ”En fin uppsats (egentligen texten till ett tal) av Patrick Lawrence. Väl värt att läsa om ämnet Exeptionalism.
     ”… Liksom alla ideologer, och här kommer jag att göra en generalisering som jag är beredd att försvara, skulle amerikaner i stort sett mycket hellre tro än tänka.
     ”Detta i sig tenderar att lämna amerikaner isolerade, eftersom den som tror men inte kan tänka är oförmögen att relatera till världen med vad Fromm kallar ”spontanitet”. Han är istället i vägen för en automat, och jag tar den här termen från Fromm också. Alla som har träffat en amerikan av detta slag, och det är inte svårt att göra det, vet väl att det är svårt att kommunicera med människor som föredrar tro framför tanke …

     ”… Vi har kort sagt inte det ledarskap vi behöver. Men jag tror inte att vi är så långt ifrån att se den typ av ledare vi behöver dyka upp. Den tid detta kommer att kräva kommer att visa sig plågsam, men vi finner också bland oss en begynnande generation ledare som står helt emot vårt tröghetstillstånd. Tulsi Gabbard, den kraftfullt antiimperialistiska före detta kongresskvinnan från Hawaii, är bara ett exempel på denna framväxande kohort.

     ”Man kanske inte bryr sig om Donald Trump eller Robert F. Kennedy, Jr., men det är inte min oro här. Vad man än tycker om dem, försöker de tala på ett nytt politiskt språk – det post-exceptionalistiska språket som alla amerikaner måste lära sig. Det gemensamma temat är tydligt: Att göra om den amerikanska demokratin och överge imperialistiska ambitioner är två halvor av samma projekt. https://consortiumnews.com/2023/09/11/patrick-lawrence-exceptionalism-its-consequences/
     Inlagd av: bevin | 12 sep 2023 22:35 UTC | 160

 5. När regeringen riskerar att inte få som den vill, eller att opinionsläget inte är på deras sida hos befolkningen, så ”producerar” man en opinionsundersökning för att”legitimera sin politik” med hjälp av ett tjänstvilligt institut (som man betalar för eller rent utsagt, man äger själv). Då behövs ju inte några folkomröstningar. Sedan har man ju även ”medierna i sin hand” för att förstärka opinionsbildning. Praktiskt Va?
  När opinionsläget är klarlagt (via medierna) genom bedrägeri och hjärntvätt, är det dags att ta beslut ”över folks huvuden” och mot deras vilja. Fiffig maktutövning eller hur?

  • Det finns en hel del kunskap om hur opinionsundersökningar bör gå till. Om urval, och om hur bortfall bör hanteras.

  • Erik,
   I Västerlandet kallas det här maktförfarandet ”demokrati” eller ”folkmakt”.

   Hos somliga, mer vakna, har på förekommen anledning ordet demokrati ändrats till Demokratur.

   Vilket givetvis visar att den så kallade ”folkmakten” vi lever i är falsk.

   Min upptäckt av det här har lett till öppnade dörrar för det som de här så kallade ”demokraterna” kallar för ”diktaturer”.

   Jag menar Västerlandet pekar på ”de andra” med hela handen som diktatorer medan de är än värre maktutövare själva.
   Mycket genom de smiter makten över samhället från folket och överlåter till de kommersiella intressena.
   Just det är den hos oss omhuldade liberalismens kärna.

   Förenklat, en stat där all makt förläggs borgerligheten och där folket, eller den vanlige arbetaren i själva verket förslavas.

 6. Det är inte uteslutet, att ”den djupa staten” såg till att (S) och Magdalena Andersson blev tvingad att vända i Nato-frågan och att Palme likviderades.
  Måste man fråga, vilka personer, förrädare och antidemokratiska krafter som styr ”Stay Behind”och liknande organisationer som verkar i det fördolda och hur detta fortfarande kan pågå i Sverige utan utredning och åtal. Den djupa staten har väl knappas försvunnit?
  Är det Investor och Wallenberg och krigsindustrin som styr över Sveriges politiska val är det förskräckligt. Inte heller ska försvarsstaben eller officerskåren tillåtas sätta käppar i hjulet för folkviljan och den demokratiska staten, om vi fortfarande har en sådan. Det måste bli ett slut på dubbelspelet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here