Ska EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyden dömas för medhjälp till krigsförbrytelser?

7
195
Biden, Ursula von
der Leyen och Charles Michel. Bild:EU-debates. TV.

Frågan om EU:s relation till Israel har behandlats tidigare här: EU stödjer Israels folkmord i Gaza.

Men nu över till ett brådskande viktigt initiativ från Geneva International Peace Research Institute, GIPRI, som når mig via Jan Öberg på Transnational Foundation (TFF), vilket jag översatt från engelska. Texten är juridisk och ganska byråkratisk tyvärr. https://thetransnational.substack.com/p/icc-case-against-ursula-vd-leyen?utm_source=post-email-title&publication_id=1655621&post_id=144950342&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=qy55g&triedRedirect=true&utm_medium=email. Två TFF Associates – professor Richard Falk och TFF-direktör Jan Öberg – har skrivit på den.

Jan Öberg skriver:

Jan Öberg

”Initiativet behöver bredast möjliga läsekrets. Under de senaste 48 timmarna har ingen västerländsk mainstreammedia funnit det värt att rapportera. Så mycket för den fria västerländska pressen. Därför hoppas vi att du kommer att dela den här artikeln med det juridiska dokumentet nedan.

PRESSMEDDELANDE, 22 maj 2024

Idag har Internationella brottmålsdomstolen officiellt kontaktats för att utreda Ursula von der Leyen för medverkan till krigsförbrytelser.

Det finns rimliga skäl att tro att det ovillkorliga stödet från EU-kommissionens ordförande till Israel – militärt, ekonomiskt, diplomatiskt och politiskt – har möjliggjort krigsförbrytelser och det pågående folkmordet i Gaza.

Meddelande från Haag (Nederländerna), 22 maj 2024

– Ett meddelande lämnas i dag (22 maj) till åklagarkontoret vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), där det i detalj, genom fakta och bevis framgår, att det finns rimliga skäl att tro att den nuvarande ordföranden för Europeiska kommissionen, Ursula von der Leyen, medborgare i Tyskland, är medskyldig till ett antal brott mot internationell humanitär rätt, vilket motsvarar brott inom ICC:s jurisdiktion, begångna av de israeliska väpnade styrkorna (IDF) mot palestinska civila i det ockuperade palestinska territoriet (OPT) ), inklusive Gazaremsan.

Denna bedömning, som stöds av olika människorättsgrupper och framstående akademiker och experter inom internationell straffrätt, uppmanar åklagaren att inleda utredningar på grundval av informationen mot Ursula von der Leyen.

Kommunikationen dokumenterar i detalj det faktum att Ursula von der Leyen personligen är straffrättsligt ansvarig och straffskyldig för några av de krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord som har begåtts (och fortfarande begås) av de israeliska väpnade styrkorna i OPT, i den mån hon har medverkat till och på annat sätt hjälpt till att begå eller försökt begå sådana brott, inklusive tillhandahållande av medel för att begå det, i den mening som avses i artikel 25.3 c i Romstadgan för ICC. Fru von der Leyen åtnjuter ingen funktionell immunitet inför ICC i kraft av artikel 27 i Romstadgan.

Ursula von der Leyen har blivit medskyldig till kränkningar av artiklarna 6, 7 och 8 i Romstadgan genom en rad handlingar såväl som underlåtenhet att handla, i sin officiella egenskap av ordförande för Europeiska kommissionen. Positiva handlingar inkluderar följande:

− Militärt stöd till Israel: Fru von der Leyen har som ordförande för Europeiska kommissionen varit avgörande för att säkra tillhandahållandet av medel, i form av militärt stöd, till IDF. Under perioden 2019-23 har Israel varit den tredje största huvudmottagaren av vapen som tillhandahållits av en EU-medlemsstat, Tyskland, som självt är den 5:e största exportören av stora vapen i världen.

− Ekonomiskt och finansiellt stöd till Israel: både genom att vägra att vidta några åtgärder för att avbryta associeringsavtalet mellan EU och Israel, och genom att främja, mitt i det pågående israeliska anfallet på Gaza, nya samarbetsinstrument mellan EU och Israel.

− Diplomatiskt stöd till den israeliska regeringen. Detta verkar vara ett svar på det krav som premiärminister Netanyahu formulerade den 7 oktober 2023 på det internationella samfundet ”att säkerställa handlingsfrihet för Israel i fortsättningen av kampanjen”. Det diplomatiska stöd som Israel åtnjuter har varit det absoluta villkoret för förövandet av krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord som troligen begåtts av IDF i Gazaremsan sedan den 7 oktober.

− Politiskt stöd: de olika officiella uttalandena av fru von der Leyen som uttryckte ovillkorligt stöd till Israel har inneburit uppmuntran och moraliskt stöd till medlemmar av IDF, involverade i brott mot den palestinska befolkningen i OPT.

Europeiska kommissionens ordförande hade kännedom om detta, och var medhjälpare till de relevanta brotten. Med tanke på den breda publiciteten som dagligen ges om kränkningarna av internationell humanitär rätt som begås av IDF i Gazaremsan, särskilt sedan oktober 2023, och den mängd officiella FN-rapporter och tillgängliga dokument, som i själva verket har föranlett många FN-tjänstemän – inklusive FN:s generalsekreterare – för att uttrycka sin yttersta oro, kan fru von der Leyen inte undgå det enkla faktum att honinte kände till sådana brott, eller åtminstone visste hon om rimligheten av sådana brott, som fastställts av ICJ i dess beslut om provisoriska åtgärder av den 26 januari 2024 när det gäller folkmord.

Hon borde ha vidtagit alla möjliga åtgärder som stod till hennes förfogande för att förhindra att sådana brott begås, och åtminstone inte ha på något sätt underlättat utförandet av dessa brott, vilket hon tyvärr gjorde. Skyldigheten att förhindra att folkmord begås är av största vikt i folkmordskonventionen och ICC:s stadga.

Europeiska kommissionens ordförande har inte heller agerat för att förhindra att de relevanta brotten begås. Hon är alltså medskyldig till underlåtenhet. Verkligen:

− Ordförande von der Leyen var och har fortfarande en rättslig skyldighet att agera under de aktuella omständigheterna, i den mån internationell rätt ålägger en person med offentlig myndighet en skyldighet att agera för att skydda människoliv.

− Ordförande von der Leyen hade, och har fortfarande, förmågan att agera. Medel fanns (och finns fortfarande) tillgängliga för henne för att fullgöra sin plikt att agera. Detta bekräftas av åtgärder som vidtagits av EU-kommissionen under hennes ordförandeskap, i andra sammanhang (t.ex. Ukraina), för att förhindra att krigsförbrytelser begås och begränsa vissa makters förmåga att genomföra militära operationer.

− Skulle ordförande von der Leyen ha agerat i enlighet med sin lagliga plikt att agera, snarare än försökt ”säkra handlingsfrihet för Israel i fortsättningen av kampanjen”, skulle brotten ha inträffat med betydligt mindre sannolikhet och troligen inte heller ha begåtts under en så lång tidsperiod och i en sådan omfattning.

PRESS KONTAKTER
Genèves internationella fredsforskning
Institutet (GIPRI), Genève, Schweiz
E-post:

Collectif de Juristes pour le Respect des
Förlovningar Internationaux de la France
(CJRF), Paris, Frankrike
E-post:

• Ladda ned dokumentet: https://substack.com/redirect/1295d766-b785-410c-af70-20790a6b7e1d?j=eyJ1IjoicXk1NWcifQ.qLc96McYN23v1759Zyf2t7Z1N_KzX257kblLtljXOOo

”Ansvar för Europeiska kommissionens ordförande
för medhjälp till krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten
och folkmord av de israeliska militärstyrkorna i Gazaremsan”

 

Föregående artikelDouglas Macgregors varning: Sverige har sålt ut sig för att bekämpa Ryssland
Nästa artikelDN Insändare: Bra alternativ finns till medlemskap i Nato och till DCA!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Ingen som massmördar oskyldiga barn, eller likt politiker i EU och Sverige stödjer sådant, kan vara vid sina sinnens fulla bruk, men är besatt av något man förr kallade ”onda andar” eller ”demoner”. Idag kallar vi det psykopati.

  Det kan finnas förmildrande omständigheter, t.ex. traumatisering som barn, eller hur konstigt det än kan låta, s.k. ”nanobots” och annan teknologi som har injicerats i dem, vilket skapat ett hjärna-dator-gränssnitt så att de kan kontrolleras av de som har ”fjärrkontrollen”.

  En stor del av svenskarna verkar vara kontrollerade likt zombies. Jag misstänker de fula medierna och de asociala medierna som orsak, men helt klart kan det även vara så att deras hjärnor numera är totalt uppkopplade?

  https://odysee.com/@valsamverkan:3/Swedish-Educational-Radio-(UR)—In-this-way-the-brain-can-become-a-computer—Sweden-is-reasearching:8

  Bojkott fungerar inte i demokratiska val.
  Valsamverka nu! Bara gör det!

 2. Att hon överhuvudtaget sitter på den posten, medan ’hon’ är under utredning för korruptionssamröre med albert bourla/pfizer och ’hennes’ privata inköp via privata mobiltelefon för 100mdr euro av vazziner/giftmordsinjektioner ämnade för globalisternas krig mot Europas icke ont anande befolkning, visar på vilken skräphög brysselborgen är.

  Att ’hon’ därför begår ytterligare krigsbrott, i skydd av penningsogmoben, är inget att förvånas över. De är hellbent åt att orsaka maximalt med kaos och förintelse, innan de själva grips. Ingen kan väl längre tvivla på det.

 3. Frau Folkmord ska haffas och ställas inför rätta dels för Covid korruption skandalen och dels som medlöpare i folkmordet av Palestinier. Hon har inte mandat att göra det heller. Världen skulle må bättre om hon ruttnade i nåt anstalt

 4. Till stora delar kan man inte föra dessa resonemang så pass långt och utdraget som görs här.

  CPJ/ICJ tar bara upp mål som man INTE tror kan med juridiskt uppsatta mål eller framgång avhandlas och föras i en domstol i hemmalandet eller där åtal alternativt kan väckas; i dessa fall i -till exempel- i Tyskland eller Belgien. CPJ/ICJ är alltså inte en permanent domstol för alla krigsförbrytelser som man kan leta fram överallt runtom i världen.

  Europeiska unionen är dessutom i sin helhet inte heller enig i detta falls utrikespolitik visavi Israel. Länder som Irland, Belgien, Spanien, Portugal, Malta och Slovenien har i princip sedan krigets första tid i oktober 2023 velat gå hårt åt Israel. Hade unionen få ministerrådens möten enigt snabbt varit eniga på omedelbara åtgärder mot Israel hade von Leyen varit tvungen att genomföra denna politik, som nu alltså inte kan uppnås.

  I systerdomstolen i Haag, ICC, har dessutom Nicaragua nyligen instämt just Tyskland och landets samtida vapenexport till just Israel och om landets eventuella medskyldighet till krigsbrott och har nu fått avslag i detta mål. Förbundsrepubliken Tyskland är alltså – hittills – friad i just detta fall, när det gäller vapenexport till en av de misstänkta parterna, här Israel.

  Det HAR förts en diskussion, däremot, om de amerikanska Förenta staternas medskyldighet i och med att dess utrikes- och försvarsministrar liksom rådgivare med aktiv närvaro på Netanyahu-regimens möten varit med att besluta om händelser och insatser som innefattar krigsförbrytelser. Men det har skett enkom på israeliskt territorium och det är därför nästan omöjligt att få in detta i CPJ/ICJ:s juridsdiktion (domsrätt), även om det vore etiskt önskvärt; då det i detta fall då domstolen bara kan döma över ärenden begångna på, över eller från Palestinas territorium, men inte israeliskt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here