Skenhelig rättsstatsprincip? Är Sverige rättsstat? Tillämpar EU rättsstatsprincipen?

21
1932

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad nu 2 månader före EU-valet.

Sverige prioriterar upprätthållandet av rättsstatsprincipen under Sveriges ordförandeskap i EU. Det har blivit ett alltmer luddigt begrepp som Sverige och EU använder sig av politiskt.

Ursprungligen kan rättsstatsprincipen kortfattat definieras som att den offentlig makten ska vara bunden och begränsad av rättsregler. ”Kärnan består bland annat av att domstolsväsendet skall vara oberoende och opartiskt i förhållande till den styrande makten, att det skall finnas möjlighet till effektiv rättslig prövning, att all offentlig makt skall utövas under lagarna samt krav på rättslig förutsägbarhet och förbud mot godtycklighet”, säger Anna Södersten, forskare på Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). EU-kommissionen skriver dessutom själv på sin hemsida september 2020 att rättsstatsprincipen ”innebär att alla samhällsmedlemmar – inklusive regeringsledamöter och parlamentsledamöter – är lika inför lagen , under överinseende av oberoende och opartiska domstolar”.

Rättsstatsprincipen, som politiker gärna betecknar slagordsmässigt som ”rule of law” används gärna i internationella sammanhang.  Ofta sägs rättsstatsprincipen i EU-sammanhang betyda att följa och underkasta sig EUs rättsregler fullt ut.

I EU är rättsstatsprincipen klassad som en av grundprinciperna, vilken hela unionssamarbetet grundar sig på. Den finns stadgad i flera av EUs rättsliga dokument bland annat i värdegrundsartikeln 2 i fördraget om EU samt i EUs rättighetsstadga. I artikel 49 i EU-fördraget nämns även att rättsstatsprincipen är en förutsättning för medlemskap.

Av värdegrundsartikeln 2 framgår att rättsstatsprincipen är nära kopplad till respekten för demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter: ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheterna som för personer som tillhör minoriteter.” Demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter, som t.ex. tryckfrihet, yttrandefrihet, opinionsbildning mm är en omöjlighet om rättsstaten inte respekteras och tvärtom.

För EU är rättsstatsprincipen en existentiell och fråga om EUs identitet. EU vill beskriva sig som en rättsstatlig union och utan en rättsstat i medlemsländerna kommer det inte längre att finnas något EU. I ett symposium i början av juni under det svenska ordförandeskapet kommer frågor om rättsstatsprincipen att behandlas.

Man måste fråga sig om Sverige som medlem EU är en fungerade rättsstat. En undersökning bland gymnasieelever av Stiftelsen Rättsfonden visade nyligen att drygt 40 procent svarade att de inte har någon aning och bara ca tio procent uppfattar rättsstaten som en förutsättning för en fullvärdig demokrati. Det finns ingen anledning att tro att resultatet inte skulle bli detsamma även i andra åldersgrupper.

För att ta några ytterligare exempel så mörkade regeringen och riksdagspolitikerna inför valet i september förslag till grundlagsändringar om en ny riksbankslag och en lag om utlandsspioneri, vilket kräver två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Ett ännu större brott mot rättsstatsprincipen och folkviljan var regeringen Magdalena Anderssons beslut med de borgerliga partierna samtycke att i maj ansöka om medlemskap i NATO utan att ens riksdagsledamöterna fick diskutera ansökan och rösta om den. Vad gäller Sveriges domstolsväsenden så är svensk lagsstiftning och praktik, som t.ex. Högsta domstolen, helt underkastat EU-rätten och EU-domstolen.

När det gäller EU är unionen inte en fungerande rättsstat utan en hybrid av icke folkvalda politiska och företagsintressen, vars lagstiftning i ministerrådet i slutändan är en kompromiss, som vid oklar tillämpning tolkas av den mäktiga EU-domstolen.  Bara den icke folkvalda EU-kommissionen – lagstiftningens väktare – får ta initiativ till lagstiftning och EU-parlamentet är en kuliss för att ge sken åt demokrati och folkvilja. Ett illavarslande exempel på denna skenhelighet är att EU-kommissionen när detta skrivs intensivt arbetar med ett med ett lagförslag, som kallas Chat control, som innebär att alla medborgare i EU ska få all sin privata kommunikation övervakad och granskad.

Albert Bourla och Ursula von der Leyen

Följaktligen är lobbyism, vilket gynnar ”godtycklighet” och korruption, ett problem i denna typ av hybrid. Så t.ex. utreder nu Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för att ha undanhållit omfattande  inköp av stora mängder  covid-vacciner genom nätbaserad korrespondens med Pfizers vd Alfred Bourla åt EU, som därefter har förmedlats till medlemsländerna. En annan besvärande korruption som nu utreds är mutanklagelserna mot parlamentets vice talespersonen Eva Kaili i den s.k. Qatarhärvan. Utåt mot andra länder hävdar EU att dess lagstiftning är en garant för rättsstaten och påpekar skenheligt gärna om korruption i andra länder. I Sverige framträder allt fler exempel på  godtycklighet i förhållande till lagstiftning, som när statsminister Ulf Kristerssons dåvarande statssekreterare och mediaaktören PM Nilsson av Havs- och vattenmyndighetens kontrollanter ertappas ha fångat 11 kg ål  och bryta mot lagen om ålfiskeförbud.

Pfizer, Ursula von der Leyen och frågan om 35 miljarder euro korruption
Korruptionen inom bland politiker i EU och USA etc…

I en intressant artikel i Svenska Dagbladet skriver forskaren Kimmo Grönlund bl.a. att i den en gång liberala rättsstaten de etablerade partierna allt mer – så vitt EU inte föreslår något annat.

Föregående artikelMoskva kräver att Ukraina utlämnar misstänkta för terrorism
Nästa artikelFörre marinkårskaptenen Matthew Hohn talar i FN:s säkerhetsråd” En apokalyptisk punkt utan återvändo”
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

21 KOMMENTARER

 1. Kretinernas drottning Ursul van der Lögnen förutspås ersätta Stollenberg jeans som Nato sekreterare. Om det stämmer så lär utsikterna för Nato vara minst sagd ”svindlande”💩

 2. Sverige hävdar att Ungern bryter mot “rättsstatens principer“. https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-ungern/
  “Sedan 2010 har maktbalansen tydligt förskjutits till förmån för regeringen samtidigt som de institutionella motvikterna och kontrollinstanserna försvagats eller politiserats. Detta gäller inte minst rättsväsendet och tillsättandet av domare.“

  Att de inte skäms. Klaga på tillsättandet av domare. Men, de ju har varken heder eller samvete i dessa kretsar. Det Sverige kritiserar Ungern för – regeringens makt över domstolarna – är ju lag i Sverige.

  I den svenska “Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare“ [ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101390-om-utnamning-av-ordinarie-domare_sfs-2010-1390 ] står klart och tydligt att den svenska regeringen har full makt vid tillsättandet av domare med flera (1§). Förslag till tillsättande ska ske genom en nämnd (4§) dock är inte regeringen tvungen att följa nämndens rekommendationer utan kan besluta så som passar regeringen (11§)

  “1 § Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är
  1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,
  2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och övriga råd i hovrätt och kammarrätt,
  3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,
  4. tekniska råd,
  5. patentråd,
  6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,
  7. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.
  Lag (2016:227).“

  “4 § Nämnden består av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara, eller ha varit, ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.
  Ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år.
  Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.“

  “11 § Regeringen är inte bunden av nämndens förslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden, ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.“

 3. Första april idag
  en dag i sitt slag
  vill ni skratta
  åt sanningen 
  inget aprilskämt
  ja då ska ni läsa 
  indoktrinerings-guiden 
  om svenska samhället
  för asylsökande.

  Säkert används
  liknande material 
  i skolundervisningen
  kommunalt
  som fristående, 
  för alla medborgare
  i Sverige 
  har lika rättigheter
  och ska på bästa sätt
  indoktrineras till att tro 
  vi är en rättsstat
  demokratisk sådan.

  https://www.informationsverige.se/sv/om-sverige/att-komma-till-sverige/sverige—en-demokrati-och-rattsstat.html
  Obs!
  Det är ett
  utomordentligt bra propaganda-material
  från länsstyrelsernas
  webbplats
  regeringens företrädare.

  • Så Carina och varför är vi inte en rättsstat och på vilket sätt har vissa medborgare mer rättigheter än andra?
   Och snälla var specifik.

   • Frågan Bonnier eller Wallenberg om hur rättigheterna fördelas, @Robban – du får de rätta svaren🧐

   • Robert,
    har du läst indoktrinerings-guiden?
    Du har i alla fall förstått, tror jag,
    att jag är skämtfull, om inte så betyder det att du struntat i att läsa vad en bör veta om svenska samhället som asylant i länken jag skickat.
    Jag ska var snäll, det lovar jag och vara specifik när du Robert kan kortfattat beskriva för mig vad du läste i propaganda-materialet som är av stor vikt för en asylant eller svensk gymnasie-elev att kunna om Sverige som en demokrati och rättsstat, enligt regeringen oavsett vilken. Jag förstår att du är nyfiken, det är jag också…en liten ledtråd ska jag ge dig om vad jag anser var av stor vikt i en demokrati som kallar sig rättsstat, det är yttrandefriheten. Sveriges politikerelit följer inte den grundlagen eftersom de tystar ner all viktig fakta byggd på en beviskedja som medborgarna har rätt till att veta för att förstå den objektiva verkligheten de lever i. Ifrågasätter någon
    den lögnaktiga framlagda faktan
    tystas personen eller avskedas, kanske till och med får stå offentligt i skamvrån. Hur gick det med Assange? Jo Sverige, fascisternas lydhund skickade Assange, sanningstalaren till helvetet på jorden.
    Ett tydligt bevis på att yttrandefrihet i Sverige förkasta av den så kallade rättsstaten.
    Så nu vill jag vet vad du tycker om indoktrinerings-guiden? Därefter ska jag specificera mig mer😊 Kanske om Tryckfrihetsförordningen.

    • Du verkar inte förstå vad yttrandefrihet är och vad har Assange med det hela att göra. Han var/är misstänkt för våldtäkt inte yttrandefrihetsbrott så kopplingen är lite tunn.
     ”det är yttrandefriheten. Sveriges politikerelit följer inte den grundlagen eftersom de tystar ner all viktig fakta byggd på en beviskedja som medborgarna har rätt till att veta för att förstå den objektiva verkligheten de lever i. Ifrågasätter någon
     den lögnaktiga framlagda faktan
     tystas personen eller avskedas, kanske till och med får stå offentligt i skamvrån.”
     På vilket sätt förhindrar politikereliten fakta ifrån att komma fram?
     Vilken information är det du pratar om?
     Vem fick sparken?
     Vad förhindrar dig ifrån att starta en blogg och publicera all denna information?
     Är det hets mot folkgrupp lagstiftningen du är så arg på? Om inte vad förhindrar dig från att skriva det här.

     • ”På vilket sätt förhindrar politikereliten fakta ifrån att komma fram?” frågar @Robban. Ett vida känt förbud mot yttrandefrihet i nästan alla västländer räcker för att bevisa att yttrandefrihet med förhinder som gäller: Det är förbjudet att ifrågasätta ”Förintelsen.” Gör du det åker du dit!

    • Det är ganska magstarkt och oförskämt mot svenska folket att kalla Sverige för ”fascisternas lydhund”. Vilka fascister? Vysjinskij skulle inte kunnat ljuga bättre än Carina Lundström.

 4. Jag brukar säga att Rättsstaten är som en offentlig toalett: ju mer den vädras och städas – desto bättre för alla inblandade.

  Den kan alltid göras bättre, för övrigt. Och då skall man inte vänta på att ”andra” och ”någon annan” skall sköta det jobbiga och att det alltid också är ”andras fel”. Vi måste ta tag i det själva.

  Det gamla juridiska talesättet att ”visa mig ett lands fängelser, häkten, mentalsjukhus och bårhus och jag kan säga Dig i vilket slags land Du bor i”. Det håller ofta mycket långt i vilken slags rättsstat man bor i.

  Kritik mot alla samhällsfenomen är bra – handling bättre.

 5. Jag bad om om specificitet och får två efternamn till svars som jag ska fråga. Ni är bara för härliga.
  Vad vill du ha sagt. Vilka rättigheter har Ex Bonnier som inte jag har?
  Ber om specificitet igen men det är kanske inte nån idé.

  • Menar du att det där med ingen idé gäller
   båda efternamnen? Bra att veta, om jag ska fortsätta tänka i ”svarsbanor” eller inte🤣

  • Jag kanske missuppfattade dig Robert, menade du mig och Djurfarmen som de 2 efternamnen
   eller Djurfarmens nämnda 2 efternamn?🤣

   • Men då kan du väl vara så snäll och säga det. Att att en femteklassare vet vad du vill ha sagt jaha vad bra. Hade det inte varit lättare att skriva vad du ville ha sagt istället?

 6. Absolut inte magstarkt, kanske för dig Johan som tror att USA – EU – UK är demokatiska rättsstater och för att inte tala om NATO, alla 4 för en fascistisk politik! självklart lyder Sverige som vasallstat dessa makters vilja.
  Folket i Sverige lyder, i blindo, landets makthavare och betalda politiker (politikerbidrag och plutokraternas mutpengar taget av bl.a medborgarnas skattepengar).
  Felet med människor av idag, speciellt i Sverige, är att ordet fascism är tabubelagt och nästan ingen tycks intressera sig för
  vad fascistisk ideologi innebär.
  Därför blir ni så förbannat chockade när ordet används i vissa sammanhang opassande för er.
  Amerika och det anglosaxiska väldet berikade sig på kolonialism i 500 år, erövringspolitik, kollektiva massbestraffningar och erövringskrig…ja du vet, exploatering av andra länder och människor= en fascistisk politik som än idag existerar.
  Läs Karvonen om fascismen.

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://marxistarkiv.se/fascismen/karvonen-fascismen_i_europa.pdf&ved=2ahUKEwjqpMnL44r-AhVERvEDHW3eA0kQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw0cJust7_K7dPzt81QRSiLS

 7. EU är med och styr världs ekonomin. Det är INGET nytt där. Man spelar fina på världs scenen och tror sej vara vackraste. När dessa bara är misslyckade. Det ser man klart och tydligt med Ukraina krisen senaste åren. Man är HELT politiska under Washingtons stöveln. Dessa i EU parlamentet bryr sej om sej själva och sitter på värsta lönerna och lägenheterna. Samtidigt som man reser runt dom europeiska huvudstäderna som man vill. Korruption skandalerna har avlöst varandra senaste 2decennier. Från Turkiet, Azerbaijan och Qatar till den stora elefanten Usa med fler. Men man äger som bekant massmedierna också. Ryssofober till fotknölarna speciellt senaste decenniet utan motstycke. Och allt som har med Ryssland att göra också. Vad gör dessa ledamöter som ska föreställa Fred och stabilitet sökande??Det är vad HELA skitet går ut på. Fred och stabilitet. Nej girighet som satan på bekostnad av oss europeiska befolkningen. Skapa Fred genom att skicka och pumpa in vapen. Fred med vapen. Det är fan otroligt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here