Vänsterpartiets ledning övergav antiimperialismen, spolar nu antikapitalism och socialism. Vad bör göras? Program för socialism!

21
2410

Jag har här genom åren publicerat artiklar som konkret visar att V:s ledning, och då närmast förre partiordföranden Jonas Sjöstedt intagit en bestämd proimperialistisk ställning i viktiga frågor.
Låt mig påminna något Jonas Sjöstedt banerförare för USA:s krigspolitik i partiledardebatten, och denna Jonas Sjöstedt beklagar att USA avbryter angreppskriget mot Syrien.

Och redan i augusti 2013 publicerade jag min första artikel om Vänsterpartiets proimperialism Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster.

Nu över till DN:s ”nya” ekonomiska politik. Den presenterades storstilat på DN Debatt på nätet 21 mars och 22 mars i tryck DN Debatt. ”Ny ekonomisk politik krävs för Vänsterpartiet” av Nooshi Dadgostar, partiledare, Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson och Sandro Scocco, chefsekonom Vänsterpartiet. Skribenterna noterar korrekt nackdelar med nyliberalismen, som ökad ekonomisk ojämlikhet, ökad skuldsättning och ökad arbetslöeht.

Vad vill de då? Införa något slag demokratisk socialism, där den stora majoritet som skapar företagens vinster ska få kontroll över dominerande produktionsmedel med de fördelar detta kan innebära? Som det alltid stått i V:s program med varierande text genom åren?

Inte alls. V:s företrädare har tre förslag och föreslår först ökade statliga satsningar inom ramen för dagens kapitalism. ”En hållbar ekonomi förutsätter att staten kraftfullt agerar och reglerar.” Detta innebär en slags återgång till Keysianismen som Kapitalet började överge för ungefär 40 år för att genom avregleringar lägga grund för finanskapitalets stora framväxt. Man kan tycka att förslaget innebär viss förbättring – om det vore möjligt att genomföra i Sverige som liten imperialistisk stat i stort beroende av stora aktörer som USA, det starka beroendet av EU vars ramverk i sig hindrar att förslaget genomförs, och Kina.

Förutom detta föreslår V-företrädarna ”Kunskapslyft”, vänligt förslag som lyfts fram i alla möjliga sammanhang i samhällsdebatt och ”Starka och trygga löntagare” Tyvärr litet av populära allmänna klyschor.

Noa Söderberg intervjuade Sandro Scocco i Flamman nr 12 25 mars:

Intervjuaren:
”Men i V:s partiprogram står bland annat att ägandet i sig måste övergå till gemensamma former”. Sådana mål finns inte i det här projektet”.
Sandro Scocco, chefsekonom Vänsterpartiet, tidigare klart socialdemokratisk LO-ekonom: ”Frågor om partiprogram får du ställa till en förtroendevald”
Noa Söderberg: ”Så kritiken som har lyfts från visst vänsterhåll, att principerna ni slår fast i debattartikeln innebär en allmän industrikeynianism utan förändrade ägarförhållanden som skulle kunna drivas av de flesta partier, hur ser du på den?”            Sandro Scocco, chefsekonom Vänsterpartiet: ”Då underskattar man grovt det arbete som pågår och överskattar den politiska viljan att göra det vi kommer att föreslå”. Vad detta skulle innebära framgår dock inte.

Vissa är beredda att gå längre. Förre V-riksdagsmannen Johan Lönnroth skriver i Flamman nr 14 8 april ”Jag tycker också vi ska vara tydliga med att vi är beredda att sitta i en regering där även centern ingår.” Samregera med landets ledande nyliberala parti..

Var bör göras? Jag är inte medlem i något politiskt parti, men tycker att visa partier är mindre dåliga än andra. Så mycket verkar klart att man undrar om det finns någon anledning för en socialist eller anti-imperialist att vara kvar i V – om man inte tror att man kan påverka utvecklingen till det bättre. Men historiken visar entydigt att detta inte gått. Varför skulle det gå framöver? Den som absolut vill vara med i något parti får börja botanisera bland smärre partier på vänsterkanten som uppger sig vara socialistiska. Finns något annat alternativ?


Avslutningsvis vill jag presentera ett förslag med några punkter till innehåll i ett socialistiskt program för en bättre värld. Utopisktiskt? Fantasier? Ja, det sa man också på sina håll då kapitalismen växte fram och då slaveriet avskaffades.

”Kan socialismen lösa/minska dagens stora problem”?

 Vad är socialism? Låt mig inleda med en kort beskrivning: Det finns olika uppfattningar och beskrivningar, men jag vill inledningsvis ta fram några kännetecken som man även hittar hos flera andra författare. Och först säga att det INTE är detsamma som kommunism. Socialism kan möjligen utvecklas till kommunism. Vad är kommunism? Något annat och mycket bättre än du tror! Du är kanske kommunist själv!

 

 1. Produktionsmedlen och naturresurserna ägs gemensamt av människor under demokratiska former. Ekonomin kan planeras efter analys och diskussion om behov, och inte som nu för vinst i en verksamhet där beslut fattas av ett fåtal utan demokratisk kontroll. Innebär i sig en väldig ökning av demokratin.
 2. Den personliga äganderätten finns kvar, men inte äganderätt över verksamhet där en del människor arbetar ihop vinster åt andra. Vi analyserar dagens ekonomi utifrån ett socialistiskt perspektiv längre fram. Tillgångar som kläder, böcker, egna saker, kanske bostäder av olika slag, en del fordon, fritidshus, husdjur kvarstår som personliga.
 3. Arbetslöshet och fattigdom kan snabbt försvinna då ekonomin styrs och planeras under demokratiska former och efter behov. Tidigare, fattigare socialistiska stater med stora brister i demokratin hade ingen arbetslöshet. (Vi analyserar dessa staters brister och förtjänster längre fram). Arbetslösheten har ökat kraftigt i världen sedan minst 20 år tillbaka. Kortare arbetstid upphäver väsentligen arbetslösheten. Givetvis kan man byta arbete. Medel finns. Oxfam rapporterade att ökningen av miljardärerna tillgångar 2017 var 7 gånger större än vad som behövdes för att upphäva fattigdomen.
 4. Ökad demokrati i arbetslivet. De som arbetar kan mer aktivt delta i planering, diskussion och beslut om arbetet.
 5. Rejält ökad ekonomisk jämställdhet. Genom att det privata ägandet till produktionsmedlen är borta upphör privata förmögenheter utöver ett begränsat antal miljoner.
 6. Produktion för vinst under kontroll av ett fåtal ersätts av produktion för samhälleliga behov under demokratiska former.
 7. Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst så att ökad uppvärmning, utrotning av arter motverkas/förhindras. Överproduktion av en del varor i rika länder, och av varor med onödigt begränsad kan kraftfullt motverkas.
 8. Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.
 9. Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
 10. Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas och utvidgas. Tryckfriheten har beskurits i många länder, förföljelse av visselblåsare har ökat.  Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig faktainriktad debatt större än nu.
 11. Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam.   
 12. Kultur och skapande verksamhet har en central plats, men dess väldiga kommersialisering ersätts med tryggare förhållanden generellt för kulturarbetare.
 13. Kultur och skapande verksamhet har en central plats, men dess väldiga kommersialisering ersätts med tryggare förhållanden generellt för kulturarbetare.
 14. Kreativitet uppmuntras-
 15. Bättre internationellt samarbete och minskad risk för krig. Socialism med dess ökade demokrati och ökad kontroll över naturresurser ökar sannolikheten till fruktbart internationellt samarbete och fred.

Problem och frågor:

 1. Innebär inte detta diktatur och mindre frihet? Nej tvärtom tycker jag. Se ovan. Vad tycker du?
 2. Kan flera partier finns? Ja, men troligen inte partier som strävar efter att upprätta det, orättvisa, odemokratiska och inhumana) kapitalistiska systemet.
 • Men erfarenheterna av socialismen är ju så dåliga. Ditt förslag är orättvist. Ja, vissa erfarenheter är dålig, rentav mycket dåliga och avskräckande. Dem kan vi lära av. Andra erfarenheter är positiva, vissa rentav mycket positivt. Dags att se på historiska erfarenheter av anti-kapitalistisk socialism.

Men socialism är mot människans natur. Tvärtom, forskning har påvisat att samarbete och inte krig och aggression var utmärkande i de första mänskliga samhällen som man känner till.  Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur.


Bara naiv utopi? – Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism..

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.

Vad bör göras?

Vi måste anta att kapitalismen, som egentligen gynnar en liten grupp på högst 1 % av jordens befolkning inte avskaffas hur som helst. Kapitalismens intressen kontrollerar egentligen politiken och etablerade media framför budskap i deras intresse. Vi är all utsatta för en massiv indoktrinering och en massiv svartmålning av socialismen, som måste lära av gångna misstag.

För att avskaffa denna primitiva, orättvisa och odemokratiska kapitalismen behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld och en ökad politisk medvetenhet.  Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske och koppla detta till den genomförbara visionen av en bättre socialistisk värld. Det handlar INTE om att bygga något som t.ex. i Sovjetunionen nu. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

 

 

Föregående artikelIsraels spionorganisation Mossad skaffade utrusning mot corona på tveksamt sätt
Nästa artikelHar USA och Storbritannien världens mest censurerade press?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

21 KOMMENTARER

 1. Att avregleringar innebär ett övergivande är en missuppfattning.
  Stabiliseringspolitik för dämpa överhettning eller stigande arbetslöshet kan bedrivas oberoende av relationen mellan privat och statligt ägande. Finanspolitiken kan givetvis användas, och har använts över tiden i olika länder med olika grader av regleringar av ekonomin.

  Valet mellan finanspolitik och penningpolitik avgörs av landets val av växelkursregim.

  Som empirisk forskning har visat så klarar mindre reglerade ekonomier konjunkturnedgångar bättre. Därmed blir behovet av stabiliseringspolitik mindre.

  • Man kan lattja hur mycket man vill med finans- eller penningpolitik för att mildra kapitalistiska kriser – kapitalismen finns ju ändå kvar och verkar ligga i permanent kris (med korta avbrott för hysteriska högkonjunkturer som mest tjänar ett fåtal). Det finns inget som säger att man måste försöka bevara (eller mumifiera kanske) ett system som passerat sitt bästföre-datum.

 2. Vänsterpartiet har förlorat sitt existensberättigande, då det strävar så mycket för att vara likt de övriga partierna, att de snart är liberalare än centerpartiet.
  Innan Nooshi Dadgostar blev partiledare skrev jag ett mail till henne 20180901, och frågade var vänsterpartiet stod när det gäller att 1 miljard svenska skattepengar går till Ukraina som stöder nazistiska Azovbataljonen, men frågan skall vi stödja ett land som tillåter nynazister att växa sig starkare. (detta med tanke på hur Vänsterpartiet angriper SD, som är betydligt fredligare än Azovbataljonen både när det gäller att vara rasister och nazister)
  Fick inget svar!!!
  Skrev även ett mail till henne 2020-02-08 och frågade hur Vänsterpartiet ser på att vi stöder Wahhabism i Sverige, genom att tillåta utländsk makt att bygga religiösa byggnader i Sverige, och med imamerna påverka de muslimer som kommer till deras moskeer. SÄPO har ju konstaterat vilka moskeer som har skapat IS-krigarna som gav sig av till Syrien, och dessa moskeer bekostades av Saudiarabien.
  Endast en politiker har jag hört uttala sig om att man borde förbjuda främmande makt att bygga religiösa byggnader i Sverige, och det var Jan Björklund, liberal politiker som offentligt uttalade sig om att man inte skall inbilla sig att Saudiarabien av enbart välvilja bygger moskeer i Sverige, utan de förväntar sig något istället.
  I Norge är det förbjudet för främmande makt att bygga religiösa byggnader.
  Fick inget svar på detta mail!!!!!
  Nu kan man läsa i Expressen att KD och SD vill att vi skall utvisa den kinesiska ambassadören Gui Congyou, och där kan man läsa att Vänsterpartiet var tidigare ute och krävde att Gui Congyou ska utvisas.

 3. Både bland programmakare som deras opponenter är det för mycket blick i backspegeln.

  I Tyskland har ett nytt parti grundats ”Die Basis” som en följd av Merkelrregimens katastrofala coronapolitik som hotar den tyska ekonomins kärna, de medelstora företagen. Vilket partiets ekonomiska program blir återstår att se, men poängen är att de gör en ny och riktig nulägesanalys. Demokratin fungerar inte längre, samtliga partier har bildat klubb och front mot folkviljan och medier och domstolar garanterar att spelet kan fortsätta.
  Oftast brukar det heta att kostnadsskäl är förklaringen till att folkviljan inte når fram. Men så är det inte alls. Tänk på alla krig som förevarit i Mellanöstern bl.a. De har inneburit ett oerhört slöseri med både liv och ekonomiska resurser och inget av dem har haft stöd i de involverade ländernas folkvilja. Och ingen av de politiker som tagit krigsbesluten har behövt stå till svars för sina brott. Tvärtom hyllas de som hjältar av medierna.

  Hur skulle demokratin kunna fungera när politik och medier gör allt de kan för att dölja korrekt information från att nå ut till väljarna. Oinformerade väljare är en fårskock som styrs dit mediernas bordercollies vill ha dem. Och när alla försök att ställa politikerna till svars studsar mot domstolarnas brandvägg. Och hur skall de kunna ställas till svars i nästa val där väljarna är lika oinformerade och samtliga partier är ense i grundfrågorna oavsett vad de skrivit i sina partiprogram.

  Om jag uppfattat det rätt har ”Die Basis” visat uppskattning för ekonomen Michael Hudsons analys, vilken är att ekonomin i västländerna ändrat karaktär och det drastiskt sedan 80-talet med Thatcher och Reagan. Vi har fått en FIRE-ekonomi som är mest uttalad i USA men närvarande i hela väst. FIRE står för finans, försäkring och fastigheter. Denna ekonomi är parasitär till sin natur och inte inriktad på produktiv verksamhet och dess utveckling. I stället handlar det om spekulation för att trissa upp värden på innehav och omfördela ägandet av dessa. I denna process berikas en liten minoritet samtidigt som vissa av dess betjänter även kan sko sig, medan redan medelklassen för att inte tala om arbetarklassen och bönderna får det allt sämre. Tilläggas bör att till den del dessa ekonomier har utvecklats, har det skett under monopolartade former, varvid monopolen berikat sig omåttligt under det rådande undantagstillståndet samtidigt som folken lidit nöd.

  Att diskutera kapitalism vs socialism är att peka med hela handen i detta läge. Samtidigt är det givetvis en komplicerad process att lägga om kursen. Därför tyder mycket på att en kursomläggning kommer att kräva en omfattande ekonomisk krasch innan den kommer till stånd. Och nya politiska organisationer utsätts ständigt för faran att de snabbt övermannas och dras in i den elitkontrollerade kretsen trots det breda mandat de fått i valet. Så skedde t.ex med Syriza i Grekland.

  • ”politik och medier gör allt de kan för att dölja korrekt information från att nå ut till väljarna”
   Dags att påminna om historien. Historien upprepas just nu i Sverige. Hur känns det att få deltaga i detta historiska skådespel.

   1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”– Josef Goebbels
   2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”– Josef Goebbels
   3. ”Den mest lysande propaganda tekniken kommer inte att ge någon framgång om inte en grundläggande princip hela tiden hålls i åtanke – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.”– Josef Goebbels
   4. ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.” – Josef Goebbels.

   Metoderna identiska i dagens Sverige.

   1. Betalda vittnen som ger förfalskade vittnesmål
   2. Förfalskade läckta dokument och databaser.
   3. En stab av förmenta ”experter”, helst med förtroendeingivande titlar som ”expert”, ”forskare”, ”vetenskapsman”, ”professor”.
   4. Stoppa, angrip, hota, undergräv, förtala och förlöjliga alla som uttrycker avvikande åsikter. Gör personangrepp.

 4. Alltfler forskare och ungdomar som engagerar sig i frågan om klimatet talar om ”systemskifte” hoppas att dom snart kommer att förstå att själva kärnan i systemskifte är det som nämns i artikeln: ”1.Produktionsmedlen och naturresurserna ägs gemensamt av människor under demokratiska former.” Om vi alla äger allt gemensamt (dvs produktionsmedlem, naturresurser osv) så kommer ju alltid vårt mål med all produktion att vara: ” Vi ska bara producera sådant som vi behöver och sådant som inte på något sätt är skadligt för människor och miljö.”

  • OK, låter bra. Först stoppar vi all biltillverkning, sedan all tillverkning av mobiltelefoner, förbjud att bränna avskräde eller att använda olja och gas. Riv upp asfalten på vägarna, endast naturliga ämnen som grus och lera tillåtet. ”Strålning” är ju farligt, så alla radio och TV sändningar måste stoppas och all mobilkommunikation. Cement och ståltillverkning skall förbjudas, det förorenar ju. All fossilförbränning av ved, kol, olja eller gas måste förbjudas. Artificiellt tillverkade kläder måste förbjudas, endast naturliga djurhudar får användas. Sverige är uppenbart på rätt väg redan mot detta hållbara samhälle. Jag donerar gärna lite rötter och kolhuvuden att tugga på i grottorna.

 5. Catarina Östlund
  I landet Nordkorea ägs allt ”gemensamt” vilket i praktiken betyder att folket äger ingenting.
  Inte ens sina egna liv där friheten begränsats till ett minimum. Det ”gemensamma” bestämmer i princip allt.
  Det ”gemensamma” äger precis allt och kan således ägna sig åt pråliga partikonvent åt landets ideologiska överbyggnad samt nöjaktigt spendera enorma belopp, naturligtvis relativt landets övriga budget, på utveckling och provskjutningar av ballistiska robotar lika spektakulära som den av Sveriges Statstelevision omhuldade Melodifestival med sina pyrotekniska shower som garanterat inte är gratis de heller.

  I Nordkorea lär folket vara nära hungersnöd trots allt gemensamt ägande och i vårt land Sverige finns inte längre resurser till kärnverksamheter då ledande politiker, precis som du själv, blundar för verkligheten för att istället fokusera på ideologiskt önsketänkande.
  Man tar sig för pannan och beklagar sig över att det på bara några decennier kunde gå så in i helskotta fel.

  Innan jag kom hit så lyssnade jag på veckans Henrik Jönsson som helt tillägnades SVT Public Service

  https://www.youtube.com/watch?v=X9GEHEMXyYM

  Nedan några övriga upplysande länkar

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordkoreas-kim-jong-un-varnar-for-svalt

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stockholms-enda-specialistmottagning-for-langtidscovid-laggs-ner

  Samtidigt som SVT Public Service satsar på en podcast på arabiska
  För mina skattepengar, men vad har jag för glädje av den?

  https://www.youtube.com/watch?v=eXUdJ8Ww5pw

  Jag var med i Vänsterpartiet för ett femtontal år sedan och jag minns ett möte på länsnivå där vi fick sträcka ut en arm med knuten näve precis som bilden nedan.
  Inget jag reagerade på då men desto mer nu.
  Så ni vill ha det?

  https://e3.365dm.com/16/07/2048×1152/rtxy1kd-1_3647394.jpg?20160706055341

  • Arbetarklass, googla på Proletären och Nordkorea så får du en mer nyanserad bild om Nordkorea än den du ger.. Bilden med de hukande nordkoreanerna väcker samma olustkänslor hos mig som hos dig, och för absolut tankarna till propaganda bilder då tusentals människor heilade Hitler…
   Public Services pod på arabiska upprör mig inte alls, eftersom det kanske är ett sätt att kunna integrera migranter som kommer från arabisk-talande länder. Det kan ju bli en utmärkt kanal som förmedlar vilka lagar och bestämmelser som råder i vårt land, men det betyder inte att migranter inte ska ska behöva lära sig svenska. Det senare är absolut nödvändigt. Du delade också en länk om ”SVT:s VINKLADE SIFFROR: om mediernas vilseledande statistik”…Senast igår mailade jag till en reporter på Ekot, om att man måste kunna förvänta sig objektivitet från Public Service, det kan man inte. Och vet du varför? I vår riksdag finns inte ett enda parti som är för att vi alla ska äga allt gemensamt, alla partier tycker att det är okay att en ytterst liten del av befolkningen äger och bestämmer nästan allt, och självklart blir det ju så i Public Service att dom rapporterar sånt som passar detta ytterst lilla fåtal. Ibland förmedlar Public Service sanningen, ibland direkta lögner, och ofta rapporterar dom så fragmentariskt att vi som lyssnar inte förstår någonting alls, men det är liksom meningen. Om vi började förstå de verkliga sammanhangen, då skulle vi ju bli ett hot mot ett extremt orättvis system. Det är alltså Public Services uppgift att ”skapa dimridåer” om verkligheten.

   • ”Arbetarklass, googla på Proletären och Nordkorea så får du en mer nyanserad bild om Nordkorea än den du ger.”

    Gjorde jag för en tid sedan och fick 0 svar.
    Men inte googla därför jag avstår den söktjänsten.
    Istället använde jag Proletärens egen sökfunktion.
    Det finns en sökfunktion på den här nyhetsbloggen också och som jag använder ibland.

    ”Bilden med de hukande nordkoreanerna väcker samma olustkänslor hos mig som hos dig, och för absolut tankarna till propaganda bilder då tusentals människor heilade Hitler…”

    Här har du helt rätt och det är samma känsla för mig.
    Nu ber jag dig studera ordet SEKT och när jag gjorde det var det lättare att förstå Vänsterpartiets ställningstaganden.
    Partiet Sverigedemokraterna på den motsatta sidan gör precis likadant.

    Men inte den naziartade rörelsen Nordfront.
    Vilket gör dem totalt utfrysta från samhället i övrigt.

    Vill du att Vänsterpartiet ska vara ett parti fullvärdig medlem i den allmänna politiska debatten eller vill du hellre Vänsterpartiet försjunker ideologiskt med den uppenbara risken att marginaliseras från det demokratiska samtalet?

    Glöm inte att Vänsterpartiet har opinonssiffror närmare 10 procent.
    Det är absolut ingen tillfällighet.
    Det är förtjänat.

  • Jag vet inte varifrån den skribent som gömmer sig bakom signaturen ”Arbetarklass” har sin information om Nordkorea men antingen vilseleder han medvetet eller är han grovt okunnig – vilket kan bero på okritisk hållning till den massiva desinformation som västerländska (inklusive svenska) media prånglar ut.

   I Nordkorea finns såväl statligt ägande som olika former av kollektivt och privat ägande. Kim Jong Uns politiska linje är att ge marknadskrafterna (dvs kundernas efterfrågan) ökat inflytande över produktionen av konsumtionsvaror och livsmedel, de ekonomiska enheterna större autonomi och företagen juridisk trygghet.

   https://www.38north.org/2021/03/reports-of-north-koreas-return-to-a-command-economy-have-been-exaggerated/?mc_cid=e94a8417ea&mc_eid=84580c48ee&fbclid=IwAR1EEmnt3lJ3QNOGnoKnxEOIUywQgHSOc33mSsmD2SJegc3ZRbIPlLoQ5co

   Folket i norra Korea har genomgått många svåra perioder, särskilt under kriget 1950-53 och på 1990-talet, men inga fakta talar för att Nordkorea idag skulle vara nära hungersnöd. Framför allt måste man vara klar över att Nordkorea är det land i världen som är mest utsatt för sanktioner, fientliga intriger och krigshot. I en fredlig omgivning och med normala handelsmöjligheter kunde större resurser användas till konsumtion, men på grund av USA:s fientlighet tvingas man prioritera att bevara fred på Koreahalvön genom ett starkt avskräckande försvar, inklusive kärnvapen och missiler. Alternativet vore att gå samma väg som Libyen och Irak och otaliga andra länder, däribland Vietnam, för att inte nämna Koreas egna erfarenheter av USA:s terror särskilt 1945-53. Är man anhängare av USA:s krigs- och plundringspolitik, så kan man håna ett land och ett folk som utsatts för dess terror och därefter framgångsrikt byggt upp sitt samhälle och försvarar sin självständighet och den samhällsmodell de själva valt. Vi som ogillar globalt maffiastyre har en annan syn på Koreafrågan och på Nordkorea.

   • Hej Christer Lundgren,

    ”Jag vet inte varifrån den skribent som gömmer sig bakom signaturen “Arbetarklass” har…”

    Gömma mig?
    Varför?
    Det är väl så istället att man som vanlig arbetare inte har någon anledning att framhäva sig.
    Mina avsikter är i varje fall inte att försöka komma vidare till något större.
    En karriär eller uppsatt på något sätt.
    Vi bakom signaturer kan med fog sägas vara del av ’massan’ som bara vill uttrycka vad vi tycker.
    Nu när vi tack vare medieutvecklingen har fått en rejäl möjlighet att göra det.
    Tänk förut, då s.k. ”insändare” var den enda möjligheten.
    Vilket krångel, och vilka risker.
    Hur ofta tror vanliga arbetare sysslade med sådant?
    Jag har gjort en (1) gång men aldrig mer.
    Men då var det inte ens skriftligt utan digialt till en lokaltidning.
    Chefredaktören där sopade golvet med mig och jag kunde göra nada.
    Jag var så naiv att jag undertecknade insändaren med mitt rätta namn.
    Så jävla obehagligt. Aldrig mer!
    Idag har vi bättre och enklare villkor för att uttrycka oss.
    Och det ska vi vara tacksamma för.
    Hoppas du förstår bättre nu varför jag använder signatur.

    Jag saknar ingående information om landet Nordkorea men allt tycker jag visar på ett sjukt tillstånd.
    Vad det är för hemsida du hänvisar vet jag inte men det finns mycket på nätet som inte är seriöst. Eller har helt andra avsikter än bara informera.

    Mycket talar också för att du/ni kommer med villfarelser.
    För varför skulle annars det enda riksdagsparti som ni kan sympatisera med markera avstånd?

    Ni kommunister framställer er gärna som talesmän, eller bör jag säga taleshen?, för folket, arbetaren, massan, arbetarklassen etc. men hur representativa är ni egentligen.
    Det har hänt jag kollat olika vänsterradikala filmer och kanaler på Youtube.
    Men ofta har de fåtaliga visningar och ännu färre prenumeranter.
    Jag kan tycka, varför ens försöka?
    Men jag förstår samtidigt det måste röra sig om människor med en enorm vilja och en lika stor inlevelse. Där alla i gruppen tycker ungefär detsamma.
    Likheten med sekten kommer då allt närmare.
    Något som Kamrat 10% kommer säga absolut NEJ till.
    Tänkt dig själv, Vänsterpartiet radikaliseras till tidigare marxist-leninistisk inriktning och valet 2022 det istället blir Kamrat 2%
    Partiet åker ut riksdagen och det blir massuppsägningar inom hela partiorganisationen.
    Vad skulle vinsten vara med det?

    • Det är ett allvarligt problem du berör. Journalister och media har blivit som en Chicago maffia, ”la familie, Cosa nostra”. Man är inte längre nyhetsförmedlare, media och journalister har blivit makthavare som inte går eller tillåts att avslöjas, dom arbetar helt utan ansvar, dom har rätt att förfölja, förstöra människors liv, dom har rätt att döda, lex Benny Fredriksson. Dom har i praktiken ett eget rättsväsende där dom själva dömer sig, dom är inte ansvariga inför samma rättsväsende som alla andra. Dom bestämmer med agendasättande journalistik och opinionsbildning vad andra skall få veta, eller inte få veta. Jag ser det varenda dag, även idag, dom ljuger och desinformerar mycket grovt. Dom berömmer sig själva som demokratins pelare, dom är i verkligheten samhällets lömskaste dödgrävare och diktatorer. Helt opålitliga. Lagen måste ändras så dom personligen kan hållas ansvariga, likt alla andra i samhället i öppna domstolar. Vi måste kunna ställa krav.

 6. 22 januari 2021 på Global Politics publiceras en artikel om att Vänsterpartiet intar en avvisande hållning gentemot Julian Assange, ett utdrag ur artikeln:
  ”Jag har tillskrivit Vänsterpartiet om deras syn på hur fallet Assange hanteras och fått följande svar av politiske sekreteraren Olle Svahn:
  ”Vänsterpartiet har inte tagit något initiativ motsvarande brevet du länkar till och vad jag vet så finns inga förslag om att göra det. Vi ser inga anledningar i att tvivla på att det brittiska rättssystemet hanterar frågan korrekt och vi förutsätter att det kommer att agera enligt folkrätten och med respekt för Assanges mänskliga rättigheter.” (min kursivering).
  Jag tycker att svaret är anmärkningsvärt för att komma från Vänsterpartiet.
  Det visar en sida av partiet som jag inte hade väntat mig att finna! Inte hedersamt!
  Att USA vill tysta och skrämma alla visselblåsare som kan avslöja krigsbrott är vi medvetna om, att Vänsterpartiet indirekt stöder detta är skamligt!”

  Skamligt är det rätta ordet, så vad skall vi med Vänsterpartiet till? Det är försent att försöka få dem på bättre tankar, knappast fungerar ett program för socialism. Jag upplever att Vänsterpartiet kämpar för att få Centerpartiet med Annie Lööf att acceptera dem, så de kommer in i värmen hos nyliberalerna, och in till förhandlingsbordet.
  Dags att påminna om videon som Julian Assange är producent och kreativ chef för: Collateral Murder med över 17 miljoner visningar på you tube. Vänsterpartiet borde samlas och ha en studiedag och visa den med debatt efteråt, vore intressant om den kan påverka.
  https://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0

 7. ”Bandwagon-effekten är en individs tendens att förvärva en viss stil, beteende eller attityd eftersom alla andra gör det.” Wikipedia.
  V har nog fattat att den vetenskapliga konsensus som råder om människans påverkan på klimatet håller, men det tror inte Richard Lindzén, professor emeritus…det brukar vara typiskt för den generationen…Kolla här hur alla hans tvärsäkra argument smulas sönder:

  Climate misinformation by source: Richard Lindzen (skepticalscience.com)

 8. Richard Lindzen är MIT´s främste vetenskapsman inom atmosfärsvetenskapen, han är nestor inom området. När alla intressenterna inom klimatlobbyn försöker ta heder och ära av honom ska man minnas vem han är, och vilka de är. Han äger trovärdigheten de saknar.

  Vänsterpartiet är en gratisätar-sekt som söker ett uppdrag. De tjänar sig själva, inte allmänheten. De har hängt på det senaste totalitära skattehöjarprojektet, föga förvånande.

  • Det finns andra skäl än klmatforskningsfakta som spelar roll: han och många av hans samhällsklass frihetsberövar sig själva och samhällsekonomin drabbas svårt om radikala åtgärder införs snabbare än vad som är absolut nödvändigt. Att man är överens om klimatforskningsfakta hindrar inte att man oroas över hur oligarkin med radikaler som vapendragare tvingar igenom drastiska inskränkningar av medborgares frihet och välstånd.
   Det finns därför utrymme för ’vita ’ lögner eller taktiska manipulationer.
   Jag tror att den klokare delen av klimathotsskeptiker kan förstås ur den synvinkeln snarare än att man kan lita helt på deras skepsis.

 9. ”Vad bör göras? Program för socialism!”

  Hej Anders,
  Du säjer vi har olika åsikter. Men låt vara så.
  Man kan fundera lite på vad det beror på.
  Jag tror vi båda är snälla människor.
  Men ingångarna till våra ställningstaganden (samhällsfrågor) kan vara helt olika.
  Jag ser mig som pragmatiker men tror du är idealist.
  Som akademiker och teoretiker bör det ligga nära tillhands.
  Min bakgrund är den motsatta. Praktisk, och logiken oftast som lösningarna.
  Funkar perfekt till döda ting men kanske mindre bra till människor.
  Jag vet det av erfarenhet.
  Kan utveckla mera men lämnar just nu därhän.

  Jag som pragmatiker ser genast din önskan om socialism för Vänsterpartiet saknar förankring i verkligheten. Du tror, hoppas och känner men verkligheten ser annorlunda ut.

  Vänsterpartiet hette förr Vänsterpartiet Kommunisterna.
  Men vad blir Vänsterpartiet efter nästa års val 2022?
  Kanske Vänsterpartiet MarknadsLiberalerna?

  https://samtiden.nu/2021/05/vansterpartiet-vill-regera-med-centerpartiet/

 10. […] Vänsterpartiets ledning övergav antiimperialismen, spolar nu antikapitalism och socialism, skriver Anders Romelsjö på Global Politics, men varför denna kritik? Imperialism är ju förträffligt. Det är när man marscherar in i andra nationer som man verkligen känner sig som  ”Stålmannen” (d.v.s. ”Stalin” på ryska). Hur hade det gått utan imperialismen från alla imperialister i världen? Fred? Nä fy bubblan. En kanin blir enbart lycklig om den blir jagad av imperialismens rävar. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here