Väst-länder motsätter sig i FN att INF-avtalet behålls – ökar risken för kärnvapenkrig

7
3236
Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett och flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell idag i högsta grad. Tyvärr, tyvärr…

OBS. USA ville avskaffa kärnvapenavtalet medan Ryssland ville behålla det.

För drygt ett år sedan kom beskedet att FN:s kärnvapenkonvention blivit lag då 50 stater ratificerat – dock inte Sverige. Femtio stater – men inte Sverige eller Nato-staterna – har ratificerat FN:s kärnvapenkonvention! Stor framgång!

Glöm ej att Domedagsklockan: 100 sekunder kvar till kärnvapenkrig!

Notera dock att START-avtalet mellan USA och Ryssland om långdistansmissiler till slut förlängdes 26 januari.


Väst-länder motsätter sig i FN att INF-avtalet behålls – ökar risken för kärnvapenkrig

Tass rapporterar ”Samma nationer som kritiserade Vita huset för att dra sig ur INF-fördragets från 1987 har nu hjälpt till att begrav en FN-resolution från Ryssland att behålla avtalet.
Ryssland uttryckte besvikelse då dess resolution till stöd för INF-fördraget röstades ned med knapp marginal i FN:s generalförsamling 21/12.

Fyrtiotre stater, inklusive Kina och Sydamerika, röstade med Rysslands förslag.
Fyrtiosex stater röstade emot resolutionen medan 78 stater la ned sina röster. De amerikanska allierade i Nato och EU röstade nej, trots att de tidigare var positiva till att behålla INF-fördraget intakt, noterade Ryska utrikesdepartementet.
Även Japan, Turkiet, Israel and Ukraina röstade mot Rysslands förslag.” RT
TASS


USA ökar risken för kärnvapenkrig

Jag vet inte hur Sverige röstade. I pressmeddelandet från FN nämns inte Sverige. Pressmeddelande från FN

USA pressade olika länder att rösta emot Rysslands förslag. Så mycket är klart att resultat av omröstningen ökar risken för ytterligare upprustning och för kärnvapenkrig. Med risk för utplåning av hela eller nästan hela mänskligheten. Press-TV

I slutet av oktober röstade USA & Co ned ett förslag från Ryssland att stärka INF-fördraget. USA & Co röstar ned Rysslands förslag i FN att stärka INF-fördraget
* Rysslands president Putin sa nyligen att Ryssland inte kommer att använda kärnvapen först i krig. Sputniknews

* USA sa ensidigt upp ABM-avtalet eller SALT 1-avtalet för långdistansmissiler 2001, ett avtal som ingicks 1972.

USA:s omfattande upprustning av kärnvapen har pågått länge.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”

* Jag påminner: Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner människor i kärnvapenkrig.

* Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen, men har inte alls samma budget för detta.

* Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.

USA satsar USA bland annat på sådana nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari 2017 fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.

Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister förra året då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

SvD skrev 11/5 2016 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”
År 2009 tvingades USA dra tillbaka kärnvapen som fanns i Tyskland, dvs. mycket nära Ryssland. Detta var ett krav från utrikesministern Frank-Walter Steinmeier (SPD), vilket Merkel tvingades acceptera. 2016 bryter Tyskland med detta och låter USA placera 20 kärnvapen, som vardera har en kapacitet som är fyra gånger större än Hiroshimabombens.

Sverige står Nato synnerligen nära.
Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet.
I syn senaste kärnvapendoktrin menar Nato att man skall fortfarande behålla sina kärnvapen så länge kärnvapen finns kvar i världen.
Nato skall inte längre verka för en kärnvapenfri värld utan bara för att skapa förhållanden då en sådan värld kan vara möjlig. Alltså, ett betydligt svagare språk än tidigare. De europeiska Nato-ländernas ansvar för kärnvapenpolitiken ökar.

Nato arbetar nu för att ”skapa förhållanden i överensstämmelse med NPT, inklusive Artikel VI, för en stegvis, verifierbar väg som understödjer internationell stabilitet, baserad på principen av oförminskad säkerhet för alla.”

* I 15 NATO-länder har övningar skett som innefattar bruk av kärnvapen. Har detta skett i Sverige?

FN:s konvention mot kärnvapen.

Wikipedia skriver ”FN:s konvention om kärnvapenförbud (på engelska Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) är en FN-konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet NPT och syftar till en global kärnvapennedrustning. Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen. Konventionen antogs vid multilaterala FN-förhandlingar i New York den 7 juli 2017 och är en följd av resolution 71/258. Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen. För kärnvapenstater som ansluter sig innebär avtalet dessutom att en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets kärnvapen ska göras”.

Förbudet antogs i en omröstning där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen).

Wikipedia skriver ”Sveriges regering var till en början drivande för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen. Man deltog också aktivt under konferensen och röstade ja till konventionen. I en röstförklaring framhöll dock Sverige att man inte fullt ut tyckte att konventionen tillgodosåg svenska önskemål[4]. Därefter har man antagit en mer försiktig hållning och har valt att avvakta med signering. Istället har man tillsatt en utredning som fått i uppdrag att se över vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå om Sverige skriver under konventionen. Utredningen ska b.la. analysera eventuella följder avseende Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten och vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen. Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2018”.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på,

SvD skriver ””Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år”, skriver utrikesministern i ett uttalande.
Frågan är vad förbudet kommer att innebära i praktiken. De nio kärnvapenmakterna – däribland USA, Ryssland och Kina – bojkottade enligt nyhetsbyrån AFP såväl förhandlingarna som omröstningen. Även de flesta Natoländerna bojkottade.
”Förbudskonventionen som antogs i dag i New York är inte förenlig med våra alliansförpliktelser i Nato. I den här frågan står vi enade med våra allierade”, säger Norges utrikesminister Børge Brende i en kommentar.…
Moderaterna är kritiskt till vad partiet kallar en ”tandlös” konvention. SvD

Förbudet antogs i en omröstning sommaren 2017 där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen). Notera dock att 69 nationer inte röstade, däribland alla kärnvapenstater och alla Nato:s medlemsländer, utom Nederländerna som röstade mot.

I september 2018 hade endast 69 stater har signerat konventionen och endast 19 stater har ratificerat den.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

Föregående artikelRyssland kommer inte att gratulera CIA till dess diamantjubileum
Nästa artikelPutin säger att ju snabbare konflikten i Ukraina upphör, desto bättre 
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

7 KOMMENTARER

 1. De nykonservativa som ju de facto styr USA tror att de kan vinna ett kärnvapenkrig mot Ryssland. Det är höjden på deras ignorans och arrogans. I verkligheten kan USA inte ens bygga ett flygdugligt avancerad flygplan – F35 är ett icke-flygande mycket dyrt fiasko är beviset.

  Ryssland vet om detta de nykonservativa dårarnas strategi och har förberett sig på ett smart sätt. Det spelar ingen roll hur snabb USA slår ut städer och annat i Ryssland. det kommer att finnas tillräckligt med ”nuclear fire power” som innebär att inte bara USA utan även nykonservativas älsklingsobjekt ”endast för judar” enheten israel kommer att förintas.

  Här kan man läsa hur

  https://thesaker.is/book-review-losing-military-supremacy-the-myopia-of-american-strategic-planning-by-andrei-martyanov/

  Samling neokonservativa Junkees råds att att akta sig. Annars blir ordentlig med stryk annars …

 2. Med anledning av att lill Britannien skickar ett fregattfartyg till Svarta havet har den äkta journalisten Neil Clark skrivit en krönika där han bland annat påminner om att procentuellt högre brittiska soldater dog vid Krimkriget 1850 än på kriget 1914-1918. Med tanke på krigsfasonerna från lill Britanniens försvarsminister – han som jobbade på ett värmekamin företag – ”Stupid boy” Gavin Williamson, så rekommenderar Clark att denne se den klassiska filmen om första Krimkriget The Charge fo the Light Brigade.

  https://sputniknews.com/columnists/201812231070943251-russia-uk-ukraine-warships/

  Vad kommer att hända härnäst med anledningen av den flagranta Ukrainska provokationen? Mest sannolikt skickar USA & Lilla-Britannien några fregatt som kommer att valsa lite runt mynningen till Svarta Havet sedan återvända hem till fanfaren av tomma ord som försvar av pudding ”värderingar” (Lilla-Britannien) samt USAs skitstövel ditto.

 3. Visst Anders! Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!

  Jag tror att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom. Ca 98% är i alla fall för fred på jorden när jag som tomtenisse har undersökt folkets attityd.

  Så låt oss då ordna en värld med utökad demokrati!

  Vi kan endast få till folkomröstningar i denna centrala fråga om vi skapar partier som ser till att mer direktdemokrati blir verklighet OCH DE MÅSTE VALSAMVERKA.

  Vad gäller kravet att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning så tror jag att morot är rätt väg, genom vilken länder utan kärnvapen, eller länder som nedrustar, samt inte begår krigsförbrytelser, får fördelar vad gäller tullavgifter.

  Kontaktas jag inte av dig och ditt parti så vet jag att ni hycklar.

 4. Hur kunde man inte skriva på detta. Det finns sån överväldigande majoritet för detta, trots det så skrev man inte på detta och svek folkviljan. Det pågår många vidriga politiska spel inom FN också av västländerna,där dom håller ihop jämt även när det gäller frågor dom själva håller med om. Man springer varandras ärenden och håller med Washington. Även denna så viktiga frågan tillhör ett av dessa där politiska spel har fått ta platsen,istället för det korrekta förnuftet. Sverige borde aldrig låtit sej ”hotas”av Nato Washington och skriva under detta förbud,där ca90procent av befolkningen var för detta. Det är många som inte känner till att det även finns kärnvapen hos icke-kärnvapen länder här runtomkring oss i Europa pga Nato kåta medierna håller tyst om det,och aldrig nämner eller gör något minsta reportage om det. Men det finns kärnvapen i Nederländerna, Tyskland och i Belgien även i Italien. Förutom Frankrike och England asså! Undrar vad folket tycker om detta. Somsagt det finns på allvar en stark överväldigande majoritet av befolkningen både här hemma och i fler länder i övriga EU som helt är emot dessa kärnvapen som finns placerade helt onödigt och livsfarligt runtomkring oss här i EU.Men detta är något som hela tiden gått under radarn,då medierna ständigt hållt tyst om detta. Man skulle lätt kunna uppmärksamma detta i medierna och låta det få lite utrymme och plats,för att höra vad folket tycker. Bara göra några seriösa reportage om detta. Skulle lätt gissa att många skulle bli arga förbannade över detta. Men trodde faktiskt aldrig att Sverige skulle backa i just denna frågan,så som man gjorde.Detta har ju mycket starkt folkligt stöd i Sverige och man trodde att det ju var klart. Men mot ”alla odds”lyckades Washington trots det att övertala regeringen att INTE skriva på detta,och man följde ordern direkt. Så DÅLIGT gjort! Hur ofta finns såhär stark överväldigande majoritet för en såhär livsviktig fråga nuförtiden? Trots det böjde man sej på direkten,när det var dax för underskriften. Nej men detta var så DÅLIGT gjort!

 5. 25 dec 2021 19:46
  En eventuell inkludering av Sverige och Finland i Nato kommer att få ”allvarliga” militära och politiska konsekvenser som inte kommer att lämnas obesvarade av Moskva, varnar Rysslands utrikesministerium.

  Natos ihärdiga försök att ”dra dessa länder in i omloppsbanan för dess intressen och opportunistiska politik” har inte gått obemärkt förbi av Ryssland, sa Maria Zakharova, ministeriets taleskvinna.
  ”Det är helt uppenbart att om Finland och Sverige går med i Nato skulle det få allvarliga militära och politiska konsekvenser som skulle kräva ett adekvat svar från rysk sida. Politiken att inte vara en del av några allianser, som traditionellt förs av Stockholm och Helsingfors, ses av Moskva som ”en viktig faktor för att säkerställa stabilitet i norra Europa”.
  Nato har uttryckt sin tillfredsställelse över vad man kallar ett fördjupat samarbete med Finland och Sverige, som ”delar” blockets värderingar och bidrar till dess verksamhet.
  Vid ett toppmöte i juni lovade den USA-ledda militäralliansen att ytterligare stärka dessa band ”till stöd för vår gemensamma säkerhet, inklusive genom förberedelser för krishantering, övningar och utbyte av information och analyser.” Samma uttalanden upprepades under Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs besök i Stockholm och Helsingfors i slutet av oktober.
  Tidigare denna månad utfärdade Moskva två dokument – ​​det ena riktat till Nato och det andra till Washington – där de krävde garantier som skulle garantera säkerhet för alla sidor. Förslagen inkluderade att begränsa NATO:s uppbyggnad nära de ryska gränserna och utesluta utvidgningen av blocket.
  När han talade om Moskvas förslag upprepade Zakharova att ”att utesluta utbyggnaden av NATO och utplaceringen av vapensystem som hotar vår säkerhet nära de ryska gränserna kommer att bli de viktigaste, nyckelfrågorna vid de kommande samtalen med USA och NATO.”
  Alla som ännu inte har förstått kärnan i den ryska hållningen måste tydligt förstå detta.
  Svenska myndigheter förkastade tidigare Kremls initiativ och sa att ”att förkasta varje framtida expansion av Nato kommer att minska möjligheterna att göra självständiga politiska val.” Den finska regeringen insisterade också på att den behövde ha ”nationellt manöverutrymme”, inklusive att ansöka om medlemskap i Nato.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here