Corona-pandemin: Vilka lärdomar kan finnas för ekonomin och framtiden?

42
1847


Pandemin har rest många frågor.En huvudfråga för socialister och vänsterfolk gäller vilka eventuella lärdomar man kan dra på det stora ekonomiska området. Här några synpunkter.

Jan-Erik Gustafsson avslutade sin artikel med ”Pandemin är självklart en allvarlig sak och måste bekämpas för att bevara mänskligheten, men regeringarna agerar utifrån att till varje pris rädda en globala kapitalistiska ekonomin. Den kapitalistiska ekonomin visar med den allmänna hälsovården som exempel att den är oförmögen att garantera försvaret och överlevnaden av mänskligheten. Dess politik att försnilla och förstöra rättigheter som tillgång till sjukvård orsakar humanitära katastrofer.”

Malaria, en sjukdom som vi vet hur den skall behandlas orsakade 438 000 dödsfall 2018 (80 procent söder om Sahara) beroende på brist på finansiella resurser och hälsoresurser för att behandla dessa patienter.

Efter att smittan har lugnat ner sig måste den breda vänstern ifrågasätta hela den globala ekonomins funktionssätt. Gör den inte det har den försuttit sin chans och mänskligheten går en ödesmättad framtid till mötes.” Världen håller på att slås i ruiner.


Vi ska börja nysta en del i detta. Det finns många trådar och aspekter vilket inte gör det enklare.

Kan det ekonomiska systemet förbättras? Hur?


Vad tycker ”Reformisterna”?

I DN Debatt 23/3 gör representanter för vänster-socialdemokratiska Reformisterna en acceptabel beskrivning av historik:

”Nu har nyliberalismen ställts inför verkligheten. Den visar sig inte bestå provet.

I den akuta krisen måste nu samtliga privata vårdresurser underställas statlig kontroll med regional samordning.

Covid-19 sätter punkt för tre decennier av privatiserings- och åtstramningspolitik i hela västvärlden. Den eftersatta krisberedskapen och en hårt slimmad sjukvård vittnar om hur illa förberett Sverige och många andra länder i vår omnejd varit inför en omfattande kris likt den vi nu genomgår. Låt oss gå vidare och aldrig mer upprepa de historiska misstag som begåtts.

I Spanien väljer regeringen att ta över kontrollen av privatägda sjukhus och i Italien förstatligas allmänna transportmedel. Frankrikes liberale president Emmanuel Macron har manat nationen och världen till omprövning av marknadslösningar i offentlig sektor.

I dag är emellertid stora delar av vården så pass slimmad att sjukhuset inte sällan går upp i stabsläge en vanlig dag på grund av att det är svårt att få in personal. Då är det enkelt att se att det kan bli betydligt värre vid stora trauman och kriser, likt den nuvarande.

Sverige hade år 1993 tillgång till 4.300 intensivvårdsplatser med respirator. Bara 574 av dessa platser återstod 2018. Omfattande besparingar på personal och verksamheter har genomförts. Sverige placerar sig i bottenskiktet när det gäller andelen intensivvårdsplatser per 100.000 invånare i EU. Detta under en period av ökad befolkningstillväxt, tilltagande globalisering och ökad risk för pandemier.

Vidare valde regeringarna Bildt och Persson att bolagisera och privatisera den svenska vaccinproduktionen under 1990-talet, vilket försatte Sverige i en situation där man tvingas konkurrera på internationella marknader för att säkra vaccin åt medborgarna. När folkhälsominister Morgan Johansson (S) såg problemet 2006 och framsynt sökte återupprätta den statliga produktionen var det ett av de första besluten Fredrik Reinfeldt (M) rev upp när han kom till makten. I stället genomfördes skattesänkningar på motsvarande 140 miljarder kronor per år.

Den svenska lagerhållningen av mediciner sveptes dessutom bort av alliansregeringens avreglering och privatisering av Apoteket. Den moderatledda regeringen passade också på att slå sönder vårdkedja efter vårdkedja genom att successivt sälja ut och privatisera betydande delar av den allmänna sjukvården. På punkt efter punkt underminerades den svenska krisberedskapen.

Vad vill Reformisterna då föreslå?

”Alternativet för socialdemokratin är att nu peka ut en ny väg framåt! Hur ser det starka samhället vi talar om ut?
Men det kommer att krävas större insatser från politiskt håll framöver. Och det kommer krävas en omvärdering av den ekonomiska politiken och av hur vi bäst organiserar välfärden.

Ett nytt finanspolitiskt ramverk är helt nödvändigt.

Vi i Reformisterna föreslår att samtliga privata vårdresurser ska underställas statlig kontroll med regional samordning i den akuta krisen. Hälso- och sjukvårdslagen som garanterar jämlik vård efter behov ska också genomdrivas i praktiken i all hälso- och sjukvårdsverksamhet. Coronakrisen får inte också bli ytterligare en ojämlikhetsbomb där välbeställda återigen tillåts köpa sig före i kön.

Alternativet för socialdemokratin är att nu peka ut en ny väg framåt! Hur ser det starka samhället vi talar om ut? Det är dags för en bred och djup omprövning av politiken.

Det är nu nyliberalismen står inför verkligheten. Den visar sig inte bestå provet.”


Kommentar Historiken kan man acceptera, men receptet visar aningslöshet i strategiskt avseende. Socialdemokratins ledning har i hög grad bidragit till denna utveckling redan före Januari-avtalet. Inget skedde för att riva upp Alliansregeringen stora beslut, som försämrade statsfinanserna och ökade ojämlikheten. Den socialdemokratiska finansministern KO Feldt la en grund för en socialdemokratisk acceptans av den begynnande nyliberalismen för mer än 30 år sedan, och Magdalena Andersson marscherar på sedan 2014 som vilken borgerlig nyliberal finansminister som helst.

Men jag håller med att i det aktuella läget, där storfinansen och Kapitalet i olika former stärker sig på bekostnad av arbetarklassen i vid mening, vore det bra om ”samtliga privata vårdresurser ska underställas statlig kontroll”.

Men det räcker inte ens på kort sikt. Man bör gå vidare och rulla tillbaka privatiseringen helt. Då har det offentliga kontroll över läget avseende förråd, resurser, mediciner samtidigt som vårdens kvalitet förbättras. Det lyckades i Skottland. Genom etableringsfriheten har en överetablering skett i områden med hög medelinkomst, och vice versa. Den påstådda ”valfriheten” är en chimär då kvalitetsuppgifter saknas om vårdenheter med undantag för vissa allvarliga sjukdomar som fordrar sjukhusvård.
Varför har inte S rullat tillbaka privatiseringen? Man vill inte försöka. Och endast V av övriga riksdagspartier skulle stödja denna hjärtefråga för V.

Jan-Erik Gustafsson skrev vidare Riksbanken förser de svenska bankerna med 500 miljarder kr för att bankerna skall låna ut dessa virtuella pengar till företag till nollränta. Riksbanken har också beslutat köpa stats-, kommun- och bostadsobligationer samt säger sig mot säkerhet kunna låna ut hur mycket pengar som helst.
Till detta har regeringen beslutat om 300 miljarder kr som stöd och lån i olika åtgärder för att undvika att företag går i konkurs så att anställda kan behålla jobben. Detta kan jämföras med att regeringen bara anslår ca 15 miljarder till åtgärder för klimatet. Därutöver har den kritiserade karensdagen tagits bort och tiden för sjukpenning förlängts. Men oavsett dessa lindringar kommer anställda, arbetare, småföretagare och kulturarbetare att utsättas för nya restriktiva åtgärder, uppsägningar och arbetslösheten kommer att öka som kommer att resultera att levnadsnivån sänks.

Krisen har fått allt fler medborgare att inse de parasitära dragen i dagens globala ekonomiska system. Det räcker med att bara titta på förstörelsen av sjukvården i Europa och över hela EU genom minskade antal sjukbäddar och personal, som nu med viruset fått den till randen av kollaps.”

Senare har andra bidrag till företag tillkommit.

Medan jag särskilt i det aktuella läget stödjer alla åtgärder som förbättrar en politisk kontroll över privatiserad vård så hoppas och tror jag att det är nödvändigt att övergå till en bättre och rättvisare typ av ekonomiskt system även om det inte står för dörren.

Arbetarklassen är dock nu politiskt svag och tillbakapressad och hos större partier ser jag varken en någon beskrivning för en demokratisk, socialistisk ekonomi eller följdriktigt någon kamp för en sådan.

I en kapitalistisk ekonomi har det visat sig att statens uppgift är slå vakt om just kapitalismen, vilken denna kris och de statliga åtgärderna visar så tydligt. Om regeringen varit radikalt reformistisk som Reformisterna önskat så hade stöd till Kapitalet och större och medelstora företag varit kopplade till tydligare krav på och kontroll över insatser.

Är det då möjligt att avbryta och avskaffa privatiseringar, att återställa offentlig demokratisk kontroll över sjukvården och andra delar av samhället? Ja, självklart är det möjligt i princip. Men inga exempel finns på att detta skett via beslut i parlament i en kapitalistisk ekonomi.  Riksdagspartierna vill det inte. En omfattande folklig kamp är helt nödvändig.


En annan ekonomi?

Ännu bättre och mer demokratiskt vore om riksdagen beslöt att nationalisera alla större och medelstora företag och kontrollen över råvaror och naturresurser.

The Tintic Standard Reduction Mill—also known as the Tintic Mill or Harold Mill—built in 1920, and only operating from 1921 to 1925, is an abandoned refinery or concentrator located on the west slope of Warm Springs Mountain near Goshen, Utah, in the United States. Metals processed at the mill included copper, gold, silver, and lead, all of which were received from another mill near Eureka, Utah. The metal content of ore was increased through the process to make transportation less expensive. The reducing process used was an acid-brine chloridizing and leaching process which became outdated, leading to the abandonment of the site in 1925. At the mill’s highest productivity it processed 200 tons of ore yearly from the Tintic Mining District. What remains of the mill are foundations for water tanks, crushers, roasters, iron boxes, leaching tanks, and drain boxes. The site dominates the surrounding landscape with its size and unique colors and shapes. It was designed and built by W. C. Madge. It is significant as the only American mill using the Augustin process during the early 1920s. It was listed on the National Register of Historic Places in 1978. It has been speculated that the mill may be the contributor of heavy metal pollution in the Goshen Warm Springs which lie below it.

Varför det då? Är inte det odemokratiskt? Nej detta innebär en kraftigt ökad demokrati. Då kan befolkningen i princip kontrollera och planera ekonomin, ge alla möjligheter till arbete och inrätta en ekonomi som i verkligheten är bra för klimatet. Man kan besluta att vid en stor ekonomisk kris ge drabbade industrigrenar riktat selektivt stöd och se till att pengarna verkligen används på önskat sätt. Anställda kan få större inflytande och trygghet. Men en ”nackdel” för vissa är att möjligheten till snabba stora finansiella klipp utan större arbetsinsats försvinner. Synd va?

Jag hävdar att kapitalismen i sig är fundamentalt orättvis. Mångmiljonärernas och miljardärernas vinster och förmögenheter har andra arbetat ihop. Och hur demokratiskt använder de sina pengar? Besluten om investeringar, aktiviteter i företags fattas utan demokratiskt insyn, varken för dem som arbetat ihop vinsterna eller i övrigt.

Glöm inte att Oxfam rapporterade att ökningen av miljardärernas förmögenheter år 2017 var 7 gånger större än vad som numerärt behövdes för att snabbt eliminera fattigdomen. Vill vi verkligen ha en sådan värld?

Varför nationaliserar inte regering och riksdag de stora företagen? Det enkla svaret är att dessa medborgare inte vill. De tänker inte så. De är upplärda i att alternativ till kapitalismens saknas, liksom alla andra i stort sett. Och via privat ägda media i Sverige, USA, ja i stort sett överallt dagligen indoktrineras vi att tänka så. De som presenterar alternativ marginaliseras och demoniseras. I detta är Kapitalet så skickliga och så framgångsrika.

Men Sverige är ju så demokratiskt? Den ena opinionsundersökningen efter den andra har visat att en majoritet av befolkningen är negativ till privatiseringarna i vården, men politikerna struntar ju i detta. Inget unikt. Ej majoritet i alla partier var emot Värdlandsavtalet och en stor majoritet var för FN:s kärnvapenkonvention. Medan regeringen beslöt tvärtom med stöd av de flesta riksdagspartier.

Demokratin fungerar inte så bra i Sverige precis. Endast 15 % av svenskar har politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen. Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!


Finns någon opinion for socialism?

Ja det finns stort intresset för ”socialism” i Kapitalets centrumstat, USA. Jag har sett på opinionsundersökningar under perioder med högkonjunktur och lågkonjunktur alltsedan 1985. (Har ej hittat motsvarande undersökningar gällande Sverige) Det verkar inte vara så att fler är positiva till socialism under lågkonjunktur. Här några undersökningar: Går USA åt vänster?
En av de senaste är den från hösten 2019, under långvarig proklamerad högkonjunktur i USA. här.
Hälften av unga vuxna ser kapitalismen positivt, ner från 66% 2010.

Sedan 2010 har 50 % av unga vuxna i USA varit positiva till socialismen, medan siffran legat på 34% för Gen Xers (födda 1961-1980) och nära 30% för baby boomers. Unga vuxnas syn på kapitalismen har blivit mer kritisk så att kapitalism och socialism är lika populära. Uppfattningarna om vad som menas med socialism varierar. Vi bör vara medvetna om det. Ett socialistiskt samhälle är ett rättvisare samhälle, ett samhälle där solidaritet spelar större roll.

Och stödet för Sanders och Corbyn…


Några punkter för socialism:

Jag dristar mig att föreslås några grova punkter för en kommande socialism:

* De centrala produktionsmedlen och kontrollen över naturresurser hamnar i arbetarklassens och folkets händer, i olika organisatoriska och demokratiska former. Då kan ekonomin planeras långsiktigt och rättvist. I Coronatider finns material lagrade.
* Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid. Gick det i Sovjetunionen med dess brister så går det förstås idag också. Särskilt i Coronatider ”löser” man detta genom att arbetstiden generellt avkortas, naurligtvis med diverse hänsyn till äget i olika brancher etc.

* De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati.
* Den sociala tryggheten är större i länder som Sverige med hög BNP. Sjukvård är kostnadsfri.
* Bostadsmarknaden drivs i offentlig regi. Bostäder kan i större utsträckning fås efter behov, ej efter ekonomiska tillgångar.
* Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.
* Morgondagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra.

* Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
* Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras).
* Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu).
* Genom att av media främst ägs av samhällsorgan blir informationen mer objektiv. Ökar förutsättning för demokrati och allsidig debatt.
* Saklig information ersätter vilseledande reklam.
* Kreativitet uppmuntras.
* Låt förstås duktiga välutbildade göra ev viktig insats för hela samhället, även inom den socialistiska ekonmin.
* Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.
* För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen mm.
* Och politiska partier som driver frågan.

Varför skulle det vara omöjligt??

Föregående artikelVi stödjer Vårdpersonalens heroiska kamp
Nästa artikel15 miljoner dollar på Nicolas Maduros huvud. Vita Huset söker en förevändning för att invadera Venezuela!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

42 KOMMENTARER

 1. Lärdomar inför framtiden?
  Hmm… Kommer inte glömma hur den vänsterradikale redaktören här reagerade så lättsinnigt vid epidemins initiala skede. Nu är Stockholsmsregionen en riskabel smitthärd för hela landet.
  Jag läste igår kväll Brasiliens högerpresident Bolsonaro uttalat angående Corona epidemin:
  ”En lätt förkylning”.
  Tänkte för mig själv omgående, det där har jag hört förut på betydligt närmare avstånd….
  En sak har jag lärt mig av kommunist/socialister.
  De är väldigt snabba att lägga skuld och skylla ifrån sig.

  Jag har också lagt märke till propagandan i statsepidemiologen Tegnell.
  Som ända från början backat från sina påståenden när verkligheten visat sitt illavarslande ansikte.
  Det är så socialismen fungerar och verkar. Att övertyga och dupera människor.
  Men människor är mer vakna och kritiska idag så propagandan och agitationen får allt sämre verkan.
  Just det sist nämnda tror jag är socialismens framtid.
  Ska bli intressant och se socialdemokratins framtid från och med Corona.
  Men man vet aldrig, just socialdemokratin är djupt rotad i Sverige.
  Inte minst i maktens alla institutioner.
  Myndighetsvänstern, någon som hört ordet förut?

  • Håller med om propagandan i statsepidemiologen Tegnell, då kritik av honom ej publiceras av våra största dagstidningar som DN och SvD, enligt Anders Jansson överläkare på Danderyds sjukhus har han inte fått in en artikel med stark kritik utan publicerat den på sin facebook istället. Har läst den och har erfarenhet av följande: Den 4 januari drog HongKong i nödbromsen, samtidigt hävdade Tegnell att det var fullständigt onödigt med uppstart av svensk beredskap eftersom infektionen inte skulle spridas utanför Kina, och att förebyggande åtgärder leder till panik. När sportlovsturister kom hem från norra Italien, bedyrade Tegnell att det inte fanns anledning att hålla dem hemma, då han säkerställt med WHO att smittade utan symptom definitivt inte är smittsamma och att barn inte kan föra smittan vidare. WHO har inte påstått detta.
   Det inte Tegnell har tänkt på är att de som har små symptom som tonåringar och naturligtvis smittar, är på sina gymnasieskolor och smittar ned lärare och klasskamrater. På gymnasieskolan där min dotter arbetar, var det många elever som varit på skidsemester i Italien, sitter och snörvlar på lektionerna och känner sig inte alls sjuka, men smittar förmodligen. Det dröjde inte länge förrän en halv klass var sjuk, och den ena läraren efter den andra insjuknade, en lärare med lunginflammation och en sjuk elev. Har man inte tänkt på hur skall undervisning kunna bedrivas om alla lärare är hemma och sjuka. Min dotter är hemma själv med vad hon tror är Corona, och hör att fortfarande insjuknar personal på gymnasiet trots att det stängdes, men det var i senaste laget. Det hade varit bättre om man hållit eleverna som varit i Italien hemma med distansundervisning, så kunde undervisningen pågått på gymnasiet med övriga. I veckan så dog ett vårdbiträde som bara var 30 år gammal, hon hade ringt SOS, som sagt åt henne att stanna hemma och kurera sig, dagen efter var hon död. Hon finns inte med i någon statistik och eftersom Sverige inte testar tillräckligt så kommer vår statistik över vilka som verkligen är sjuka och döda vara helt felaktig

    • Jag har inte tidigare hört Ulf Kristersson säga något klokt, men nu har han gjort det. Han menar att testningen måste öka markant. Det vore många vinster med det, även Tegnell håller med, för att samhällsfunktionerna skall kunna vara igång. Man skulle få viktig information om man lyckas ställa de rätta frågorna till dem som testas, så man får reda på mer om smittvägar, andra gemensamma symptom som skiljer ut sig från influensa. I Tyskland har forskare funnit att påverkan av luktsinnet har varit gemensamt för de som är smittade. Brist på testpersonal anger man som skäl att man inte testar mer, det finns lösningar. Norges hälsoministeriet har skickat ut en begäran till alla högskolor och universitet, för att få namn på alla studenter och lärare på vårdutbildningar. De har fått in 20500 namn som blir inskrivna i beredskap och landet behöver dem, och flera har anmält sig frivilligt att hjälpa till i vården. Något liknande i Sverige kunde göras, allt går om viljan finns. Vi såg ju att SAS personal skolas om för att hjälpa till i vården här i Sverige.

     • Vivi-Ann,
      Det finns i vårt samhälle många drönare med digra meritlistor att kunna sätta i arbete för det här.
      Jag tycker det är rättvist om de skulle kunna åstadkomma något viktigt också än att bara glänsa för sina feta löner.

 2. 1. När en person eller organisation gör eller säger något positivt är det inte särskilt meningsfullt eller intelegent att kritisera detta.
  2. När en organisation avgränsar sin uppgifter är det inte särskilt meningsfullt att kritisera den avgränsningen.
  3. Om man kritiserar en person eller organisation för att den är reformistisk möts detta med en axelryckning.

  Så länge personer och organisationer som vill kalla sig vänster håller fast vid bolsjevikernas teori och praktik kommer de att vara ointressanta för det svenska folket. Det är dags att inse att det är en avgrund mellan Marx och Lenin.

  • Denna avgrund har du länge talat om Arne, utan att med ett ord analysera den. Också utan att lämna analys, kan jag då säga att du som så många andra nog är rädd för vad en verklig revolution innebär i ett skarpt läge som t.ex. i Ryssland i samband med WWI. Det är som Mao Zedong sade inte ett teparty. Teparty är det däremot när du, jag och många andra sitter framför vår dator och debatterar.
   Så länge som det svenska folket fortsätter att tro att Sverige kan fortsätta styras ungefär som idag, så länge kommer det att hålla sig till kapitalismen.

   • Problemet är att det behövs utrymme för en dylik analys och det utrymmet tillhandahåller inte avAnders Romelsjö. Sitter man fast i den leninistiska traditionen är det inte lätt att lyfta sig i håret och få ett annat perspektiv på klassförhållandena.

    • Jag hänvisar till Reformisternas analys också. Mitt förslag ska kompletteras med grundligare analys vid tillfälle.

 3. Frågan är helt enkelt vad vi vill ska styra vårt lands politiska beslut, några få individers ekonomiska intressen eller flertalet människors dagliga behov av hälsa, arbete, mat och bostad. Dagens s.k. demokrati är en stor bluff som med hjälp av kapitalismens grundpelare som reklambransch, betald media och lobbyister vallar in oss i på ytan olika åsiktskorridorer och får oss att handla därefter. Att vi med ngr års mellanrum kan rösta på ett politiskt parti gör ingen skillnad för när det gäller kapitalism är alla överens och motsatsen socialism får nästan inte ens diskuteras. Är det demokratiskt? Så du har fel där arbetarklass, du är vilseförd av de stora mediehusen som i kraft av sina många pengar utövar sin propaganda helt utan att ens behöva bli motsagda. Du liksom många andra.

  • Hej kaolina
   Tack för respons!
   Du måste veta något jag inte vet.
   Eller känna något jag inte känner.
   Det kan utgöra mitt snabba rent spontana svar.
   Det jag kan hålla med dig om är att socialism inte på allvar får diskuteras.
   Men tänkt dig själv. SVT populära debattprogram Agenda gör en studiodebatt på bästa sändningstid där övergång till socialism i Sverige diskuteras ingående.
   Hur tror du reaktionen skulle bli i hela samhället. Näringsliv, fackföreningar, partier och framförallt Socialdemokraterna.
   Vad skulle hända? Proteststorm? Ramaskri?
   För att säga något själv så tycker jag socialismen kan vara där den är.
   Här på Global Politics, i USA, på Kuba, i Ryssland, Kina eller vart du vill 🙂

   Nu har jag skrivit så mycket på förmiddagen så det får räcka.
   Tills?

 4. En av de första högermedia på webben jag började läsa var Fria Tider. Jag sökte aldrig mig dit själv utan det var någon som länkade på en motorblogg. Det borde varit för fem-sex år sedan ungefär. Mitt spontana intryck då var FT = vidrig men länkningen fortsatte då och då och jag kollade. Långt senare fortsatte jag och söka mig dit själv. Jag läste vissa inlägg och artiklar men långt från alla. FT hade mycket utrikespolitik (liksom Global Politics) och var dessutom Rysslandsvänliga som jag uppfattade det.
  Det är väl först de senaste året jag tycker FT är intressant. Det som en motpol till SVT Public Service som normalt är mycket regeringsvänlig. Fast nu i Coronakrisen har det börjat släppa.
  Kan det bero på ren rädsla för Covid-19 från SVT medarbetare som inte alla är helt unga?

  Idag på Fria Tider läste jag en av Sveriges Radio kända medarbetare avlidit av sjukdomen Covid-19.
  Hennes dotter är förtvivlad och skrev något om saken på Facebook.
  Men på SVT hittar jag inget om den kända kulturskribenten som avlidit. Jag tycker det är konstigt för SVT brukar alltid uppmärksamma om någon av deras medarbetare gått hädan.
  Varför så tyst? Är det på grund av offret av Coronaviruset?
  Vill SVT hellre tala om de döda offren som ”gamla” och i statistiksiffror?
  Som jag sett på SVT verkar det som Coronadöden är en befrielse.
  SVT publicerar gamla/sjuka människor uttalanden ”Det kan räcka nu” och liknande.

  Jag har i något decennium fostrats i ”människors lika värde” men med Corona krisen föll den den betydelsen helt bort. Nu talas det istället om prioriteringar. Vilka ska få leva och vilka ska få dö?
  För mig är resonemanget främmande. Jag har aldrig upplevt det förut. Det är som ett krigstillstånd.

  Jag besöker även ”antirasistiska” Expo då och då. Senast ett inlägg där de intervjuar försvarsminister Peter Hultqvist som förfasar sig över Fria Tider som han menar är en högerextrem kanal som sprider desinformation och skadar Sverige.
  Jag upplever det dock inte så. För mig är inte Fria Tider något sökande efter bekräftelse. FT är istället för mig en källa för att hitta fakta som SVT och övrigt media förtiger.
  Det är precis som Global Politics. Här presenteras ibland fakta som också i övriga medier förtiges.

  Läs själva. Den som tycker Expo har rätt i sak får väl tycka det då.
  Exemplet som Peter Hultqvist lyckats vaska fram har jag själv aldrig sett på Fria Tider.

  Artikelns slutkläm anser jag både nedsättande och rent förvriden.
  Så korkade tror jag faktiskt inte Fria Tiders läsare är.
  Jag kan inte undgå att uppmärksamma uttalandet kommer från en ”skribent och konsult, specialiserad på digitala medier och auktoritära aktörers påverkansoperationer.”

  ”Risk att de avstår”
  — Dels finns det ju en risk att människor avstår från att vända sig till vården när de blir sjuka ifall de tror att vården står inför en fullständig kollaps och att de inte kan räkna med att få någon hjälp. I värsta fall söker de sig vidare i de här alternativa medierna till andra behandlingsmetoder som kan visa sig vara helt livsfarliga.”

  https://expo.se/2020/03/forsvarsministern-varnar-for-desinformation

  Diskrepansen mellan landsortsfolket och storstadseliten har nog aldrig varit mer utbredd än den är idag?

  • På P1 Public Service Nyheter skedde en rejäl presentation av den avlidna medarbetaren för en timme sedan.

   • Tack. Klarar inte radion som jag sagt tidigare.
    Radio får det bli om den verkliga krisen kommer då samhället är nära kollaps och nödvändig samhällsinformation endast återstår på radions P4 kanal.
    Men jag hoppas inte det kommer att ske så därför hoppas jag regeringen har en eller helst fler alternativa planer om smittspridningen och dödligheten går överstyr.

    Jag anser regeringen nu spelar ett högt spel med folkhälsan och med ekonomin som insats. Ibland känns det som regeringen går ”all in” men gömmer sig bakom sina expertmyndigheter.
    Men nu börjar samarbetet gnissla i den ”nationella” gemenskapen.
    Nu senast läste jag det högerliberala partiet Moderaterna väcker krav om masstester om Coronasmittan.
    Kanske det verkliga antalet smittade av Coronaviruset då exponeras på nyhetstablåerna?

    Jag litar inte på regeringen. Det är för mycket hemlighetsmakeri och statsministern verkar gömma sig.
    Vad är det för planer och kalkyler de egentligen har men som inte är offentliga?

 5. ”Efter att smittan har lugnat ner sig måste den breda vänstern ifrågasätta hela den globala ekonomins funktionssätt. Gör den inte det har den försuttit sin chans och mänskligheten går en ödesmättad framtid till mötes.” Vart leder detta mer eller mindre självklara påpekande? Vad är en bred vänster? Allt från SKP till Vänstersossar?
  I den kinesiska sången Rorsmannen innehåller refrängen orden ”folkets massor måste ha ett kommunistparti”. Det anser jag vara en historisk sanning. Men då nu ordet kommunistparti inte längre alls faller ett folkflertal på läppen, bör vi byta ut det mot folkparti; namnet är väl ledigt? Detta folkparti måste bygga sin politik på vetenskap, marxismen och dess utveckling rörande imperialism. Om inte ett sådant parti finns, så finns inte heller den kraft som behövs för att omorganisera staten så att den kan arbeta utifrån folkflertalets behov.
  Var någonstans kan vi se antydan till detta folkparti inom ”den breda vänstern”? Är det inom Vänsterpartiet som skall göra om EU och som stöder svenskt deltagande i krig mot andra stater? Är det bland Reformisterna, som är just reformister och alltstå inte i grunden vill avskaffa kapitalismen? Är det bland SKP som hanterar marx- och lenincitat på samma sätt som Jehovas vittnen hanterar bibelcitat? Är det inom K som också har storas problem med vad som är rätt politik och därför till exempel regelbundet måste byta redaktör för sin tidning?
  Påpekandet om vad ”den breda vänstern” bör göra är bara trams.

  • Glöm. Vill du ha enighet måste du vända dig till det som människan uppfattar som det ”naturliga”.
   Kring det artificiella kommer alltid uppstå splittring då den naturliga grunden inte är tillräckligt.
   Kristendomen splittrades nästan omgående efter sin födelse. Det gick inte nå någon enighet kring den utopin. Islam samma. Socialismen samma.
   Men kapitalismen har överlevt i enad form och har väl aldrig någonsin varit starkare än den är idag?

 6. ”De centrala produktionsmedlen och kontrollen över naturresurser hamnar i arbetarklassens och folkets händer, i olika organisatoriska och demokratiska former. Då kan ekonomin planeras långsiktigt och rättvist”, skriver Anders. Visst, det är grundlförutsättningen för att kortsiktig vinst och ständigt ökande materiell tillväxt ska upphöra och ersättas av demokratisk styrning och planekonomi för en miljömässigt hållbar hantering av naturens resurser. Problemet är HUR de ska ”hamna” i arbetarklassens och folkets händer.
  Den härskande och välbeväpnade storfinansen kan inte förväntas lämna ifrån sig makt och profiter frivilligt, trots alla goda och förnuftiga argument som klargör att det är mänsklighetens framtid som står på spel och att läget är akut.
  Här krävs nya djärva idéer för operation övertalning eller fredliga tvångsmetoder eller… En väpnad revolution är inte att tänka på Alla försök att lösa konflikten med militärt våld skulle leda till gränslöst mördande, kärnvapenkrig och kaos.
  Så hur kan problemet med att få till en fredlig revolution lösas?

  • Hur en socialism framöver ska kunna införas vet vi inte. I Ryssland, Kina, Albanien, Vietnam, Kuba etc skedde det med vapenmakt. Vi kan konstatera att exempel saknas på fredlig övergång till socialism hittills.

    • Hej Arne
     Änder har jag lärt känna ganska väl.
     För att vara djur kan man faktiskt förnimma socialismen när man är med dem.
     På sitt sätt en lockande gemenskap men jag vill ändå inte byta.
     Den gemenskap som grundas i familjen känns för mig naturligare.

   • ”Hur en socialism framöver ska kunna införas vet vi inte.”

    Låt säga ur Corona krisen utbryter ekonomiskt kaos.
    I röran griper ni socialister makten och gör revolution.
    Som läget är nu är statens utgiftsbudget cirka 1000 miljarder årligen varav det mesta sociala kostnader.
    De flesta företagare flyr landet till friheten därför de inte vill bli socialiserade.
    Industrin står still med följd av skattebudgeten som blir en bråkdel.
    Där står ni med enorma utgifter som inte har täckning. Jag lovar höra av mig till dig om pensionen uteblir 😉
    Vad ska ni göra? Hur ska ni skaffa de resurser som krävs?
    Ta från den ”rika tiondelen”?
    När de flytt landet? Och fanns där 1000 miljarder att hämta?
    Lite nyfiken. Skulle bara vilja veta hur ni i det kommunistiska avantgardet skulle gå tillväga för att genomföra socialismen 🙂

    • ja Corona-krisen under kapitalismen kanske är på väg till ekonomiskt kaos, men jag tror inte det. Socialister kan inte gripa makten så. Vid revolution på ett eller annat sätt måste en stor andel av befolkningen vara för det och så är alls inte läget. Småföretagare, som är de allra flesta, kanske kan vara kvar på något sätt under en begynnande socialism. Vad vet jag. Wallenberg kanske kan få vara kvar som statstjänsteman och han får kanske använda sitt kunnande för landete bästa.

     • Kommentaren är avsedd för “Arbetarklass”

      Industrin kommer inte att ”stå still”.
      Och budgeten drivs av inkomster från samhället, inte skatter. Det är det som är vitsen med att vi demokratiskt förvaltar och utvecklar vårt gemensamma arv.
      Den som äger produktionsmedlen tar väl också hem vinsten. Så vad vill du beskatta?

      Vad avses? Jag avsåg ett framtida samhälle. Det är väl ganska enkelt, vad som avses. Kapitalisterna blir rika på sitt ägande, vinsterna och inte skatterna. Det är detta ägande som vi lever av i framtiden. Vem behöver skatter?

     • Skatterna då? ”Gemensamt” Vi har ett samhälle med ökande ekonomiska och sociala skillnader och problem.

      Vad avses?

     • Kommentaren var avsedd för ”Arbetarklass” och borde hamnat under hans inlägg.
      Vad avses? Jag avsåg ett framtida samhälle. Det är väl ganska enkelt, vad som avses. Kapitalisterna blir rika på sitt ägande, vinsterna och inte skatterna. Det är detta ägande som vi lever av i framtiden. Vem behöver skatter?

 7. En anan lärdom är att USA sköt sig självt i foten.

  ”U.S. foreign policy during the crisis has been abysmal. The U.S. angered China, the biggest producer of urgently needed masks and drugs, by calling the virus ”Wuhan virus” or ”Chinese virus”, a practice that stopped only after a phone call between Trump and Xi Jinping. It angered Germany when it tried to buy exclusive rights for a potential vaccine that is being developed there. Requests for support by multiple European allies were left unanswered while China and Russia mobilized to help over 80 countries. Meanwhile Pompeo chastised Italy for accepting Cuban drugs and doctors.

  There will be a large cost to pay for this when the pandemic is over. The U.S. has exposed itself as unreliable ally, as war mongering moron that does not shrink from damaging its own best interest and as incapable of helping its own citizens.

  China on the other hand has defeated the epidemic at home and now helps defeating it wherever it can. This is going to be its century. ”

  https://www.moonofalabama.org/2020/03/in-a-time-of-crisis-us-foreign-policy-gets-worse.html

 8. Den allra viktigaste lärdom för vänstern är följande. Endast Staten, d v s, folket ska kunna ge ut pengar, och inte finans-, privata banker och försäkringsbolag. Central bankerna ska avskaffas och staten tar över kontroll. Kennedy mördads just för att han återförde makten över penningen till USAs folk. Lincoln gjorde före honom och därför mördades han. Saddam Hussein bestämde sig för att inte använda dollarn se hur det gick för honom. Gaddafi planerade en Afrikansk monetär union Det och ifnröandet av en afrikanska valuta – dinar, se hur det gick för honom. Iran använder inte heller dollar i sin handel, se vad imperiet gör för att förstöra landet.

  https://www.youtube.com/watch?v=xFXYD-xfETk&feature=emb_logo

  Det är folket, och inte centrala/privata banker, som FED (federal reserve i USA) eller ECB (Europeiska Central Banken) som ska ha makten ge ut pengar. Detta den allra viktigaste frågan som vänster ska kämpa för.

  • Centralbankerna ÄR statliga. Endast staten kan ge ut nya pengar. Sedelpressen som man brukar säga men idag är det endast elektroniska siffror.
   Sveriges Riksbank (staten) har nu beslutat ge ut 500 miljarder ”nya” pengar för att säkra företagen.
   Pengarna kan dock inte skapas ”ur luften” för det är detsamma som inflation.
   Staten kräver säkerhet för pengarna i form företagens skuldsättning till (privat)bankerna som fördelar ut pengarna.
   Det finns meningar om det här men så fungerar det.
   Riksbanken och Centralbanker bestämmer också räntan.
   Idag kallas det reporänta i Sverige men hade ett annat namn tidigare då räntan styrdes från riksdagen.
   Idag är Riksbanken självständig men ägs av staten.
   Stefan Ingves, känns det namnet igen?

   • Vet du vad du pratar om? Pengar SKAPAS ur luften. Den svenska Riksbanken är oberoende av den svenska Staten. Exempelvis bestäms den dagliga bankräntan i City of London, varje morgon. Läs på om LIBOR skandalen. Bankirvampyren bestämmer räntan och avgör om den ska upp eller ner, och tjäna multum på det. FED är ett konsortium. O s v, o s v

    • ”Pengar SKAPAS ur luften.”
     Du har fel där.
     Bakom skapandet av monetära värden ligger säkerheter.
     Säkerheterna i sig är oftast uppskattade värden.
     Det kan vara börsvärde, fastighetsvärde osv.
     För länge sedan var pengarnas värde garanterat i en viss mängd guld.
     Guldmyntfot. Men sedan människorna och pengarna blivit desto fler räcker inte guldet till så guldmyntfoten var tvungen att överges till att istället blivit en form av ”rikets reserv”.

     Men ett marknadsvärde beror på omständigheterna enligt den ekonomiska lagen om tillgång och efterfrågan.
     Faller efterfrågan då faller också tillgången (i monetärt värde)

     Men tillgången måste inte vara monetär.
     Monetär är endast tillgången då du nyttjar den på marknaden.

     Jag vill att marknaden ska finnas.
     Skulle marknaden tas bort skulle jag känna mig berövad på mina medborgerliga fri- och rättigheter.

   • Finns inga oberoende riksbanker! FED är för övrigt inte ägt av staten i USA utan det är privata banker i ett konsortium som äger FED. Och nej, arbetarklass det ges inte ut några fysiska pengar längre utan bara ettor och nollor i banksystemets datorer…Vi betalar räntor på pengar som inte finns! Du kan läsa mer om skojet på Fria Sidor om den bloggen fortfarande är uppe!

 9. Reformisternas reformprogram är sannolikt ett medvetet sätt att lura kvar missnöjda socialdemokrater i partiet under klangen av ordet ”reform”, fastän ledarskapet alls inte har några planer på detta, men vill fortsätta berika sig och ha sina karriärvägar till finanskapitalet inom EU kvar och fortsätta bedriva lukrativa krigsförbrytelser.
  – Hur ser man det?
  – Ord som har reell betydelse för att verkligen kunna reformera politiken som ex. ”fred”, ”Svexit”, ”Nato” eller ”beredskap” nämns inte över huvud taget.

  Jag är för Reformisternas krav på ”Striktare miljö- och klimatkrav” i Sverige eftersom dessa kan leda till ekologisk hållbarhet nationellt, även om jag själv inte anser att CO2 är ett stort hot för mänskligheten i jämförelse med ex. Natos konfliktskapande och upprustning för kärnvapenkrig, men utan ett Svexit FÖRST kommer en sådan politik sannolikt leda till katastrof för svensk industri, vars vinster är viktiga för att kunna beskatta dem.

  Inom frihandelsområdet EU så är det nämligen INTE tillåtet att spärra/beskatta miljöbelastande import eller långväga transporter. Den logiska följden blir att CO2-intensiv industri kommer förläggas där ekonomin kommer gå ihop om de vill kunna konkurrera på EU:s fria marknad och att vi kommer få importera deras produkter från något av EU:s låglöne- lågskatte-länder.

  Fenomenet kallas ibland för ”race to the bottom”, vilket kortfattat betyder att: Utan att lämna racet mot välfärdsbottnen, så finns det ingen möjlighet att reformera utan att det får negativa konsekvenser.

  • Martin,
   Du måste ta i beaktande att reformer är inte är det absoluta kravet.
   Desto viktigare är att uppvisa ambitioner och målsättningar.
   På så sätt kan man hålla engagerade människor nöjda och samtidigt erhålla en tillräcklig trovärdighet.

   Vänsterpolitik riktas närmast till ”massorna”. Därav blir propagandan en av de viktigaste beståndsdelarna.
   Det är bara att lyssna till folk runt om kring sig så förstår man genast.

   Regeringen har fått smärre problem med propagandan just nu med Corona krisen men det går inte klandra dem för att de gör vad de kan.
   Idag såg jag Tegnell på podiet i ett par slitna urtvättade blå jeans.
   Hmm… tänkte jag, ”folkets man” som talar 🙂

    • Vad beträffar högerpolitik så läser jag främst Samtiden och Fria Tider.
     Just nu Fria Tider då de har fokus på Corona krisens verkningar.
     Det blir som en motbild till SVT.
     Först SVT —> sedan Fria Tider
     Debatterar gör jag här på Global Politics i inlägg som passar in.
     Notera jag inte kommenterar varenda inlägg här även om kommentarerna kan bli många.
     Jag kan i de här två högermedierna inte hitta någon särskild vurm för kapitalismen.
     Samtiden skiljer sig något därför den ibland kan vara antikommunistisk.
     Dock inte varje inlägg men det händer någon gång då och då.

     Fria Tider upplever jag inte som direkt antikommunistisk men de har en särskild profil att uppmärksamma olika publika aktioner som de anser härstamma från ”extremvänstern”.

     • Jag läser dem inte, räcker så bra med DN, Svd och DI ibland, och förstås Proletären och Flamman. Du läser väl dem också?

    • Har försökt läsa Proletären men har förstått man bör/måste vara kommunist för att finna något meningsfullt.
     Fria Tider och Samtiden är inte identitära. Men läses med fördel av arbetare och vanligt folk.
     DN, Svd och DI betraktar jag som borgerlig media och inte särskilt intressant för mig. Dessutom är de Stockholms- och storstadsbaserade och jag finns någonstans på landsorten.

     För mig är det intressant hur länge (Stockholms-)eliten kan hålla det prejudicerande greppet om landet och om möjligen Corona-krisen kan ändra det förhållandet i någon grad.

     De enda regelbundna kontakterna jag har med Stockholm är SVT Public Service hemsida samt din blogg.
     Vad jag vet i alla fall.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here