”Eftersom jag är marxist är jag mot dagens migration”

32
4495
Migration. shutterstock_331912505

 

Denna intressanta debattartikel har publicerats 2 oktober av Roberth Mathiasson f.d. ordförande i Kommunistiska Partiet på siten Vi som bygger landet. Han arbetar nu som köksbiträde i Alingsås.


Eftersom jag är marxist är jag mot dagens migration

”Hur kan du som är marxist vara mot migration?” ”Är inte du internationalist?” Två frågor som ofta dyker upp i mina flöden på sociala medier. Svaret är enkelt: Jag är mot den nyliberala migrationen just för att jag är marxist.

Och ja, jag är internationalist. Det betyder just inter-nationalist, dvs mellan nationer. Jag tror på ett samarbete mellan självständiga och jämlika länder, där vi ger stöd till varandra att bygga våra olika länder så att de blir bra att leva i dem för så kallat ”vanligt folk”.

Länder ska inte vara affärsföretag, öppna för det globala kapitalet att exploatera och vars välstånd mäts utifrån antalet dollarmiljardärer eller börsstatistik.

Den fria rörligheten av kapital, arbetskraft, varor och tjänster – som inte alls är ”fri”, utan styrd för att passa de klasser som tjänar på globalismen – utgör ett av de största hindren för just en sådan inter-nationalism.

Istället för samarbete mellan självständiga och jämlika länder, eller för den delen individer, skapar systemet motsättningar och en ordning där den ena försöker vinna på den andras bekostnad.

Och det är precis så systemet är tänkt att fungera.

”Arbetare i alla länder, konkurrera!”, parafraserade en gång direktören Percy Barnevik Kommunistiska Manifestets berömda paroll. Det är denna våta dröm hos direktörer, storbolag och de politiska eliterna som finns bakom det migrationsdokument som FN antog härom året. Om man skrapar bort alla flufford om solidaritet och humanitet, är det ett dokument för att ge FN-sanktion åt den världsordning som ska göra det möjligt att konkurrera ut arbetare i alla länder mot varandra.

Om FN:s migrationspolicy: Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal?

En konspiration? Javisst, en sammanslutning av världens eliter. Som dramatikern Bertolt Brecht sa, har klassfienden både namn och telefonnummer. I det här fallet är hans namn Peter Sutherland. Något telefonnummer har han inte, för han dog strax innan dokumentet undertecknades.

Sutherland hade under lång tid varit ledande i att förbereda dokumentet. Innan dess var han EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor 1981-1984, generalsekreterare i Världshandelsorganisationen 1993-1995, styrelseordförande i Goldman Sachs, deltagare i Round Table när ritningarna för nuvarande EU drogs upp på 1980-talet, ordförande i Trilateral Commission 2001-2010 och i flera år FN:s generalsekreterares specielle representant i migrationsfrågor.

Det finns även en svensk koppling. Den klassfienden heter Percy Barnevik, Wallenbergdirektören som fick en pension på mer än 900 miljoner vid samma tid som den politiska eliten slog sönder pensionssystemet för vanligt folk.

Barnevik – som arbetade ihop med Sutherland inom Wallenbergsfären – har jämfört Sutherland med ”Henry Kissinger när det gäller att överföra politisk ställning till nytta för näringslivet”.

Sutherlands karriär visar hur intimt förknippade frågor om EU, migration och frihandel är. Syftet bortom de vackra honnörsorden är att få till en ordning där hela världens arbetskraft står till kapitalisternas förfogande. Inom nationalekonomin kallas det Global Labour Arbitrage, att spekulera i arbetskraftens olika värde i olika delar av världen.

Under nyliberalismens årtionden har den arbetskraft i världen som är tillgänglig för kapitalistisk exploatering mer än fördubblats, från 1,5 till 3,3 miljarder. Nästan hälften arbetar under prekära förhållanden och hundratals miljoner arbetare jobbar för knappt en dollar om dagen.

Om jag nu ska bli lite marxist. Den gamle skäggige tysken använde begreppet ”den industriella reservarmén”. Med det menade han den pool av arbetskraft som står till kapitalets förfogande, men som inte har båda fötterna inne på arbetsplatserna.

Enklare uttryckt: Det är den grupp människor som bildligt talat står utanför din arbetsplats och som chefen alltid kan peka på och säga till dig att ”om det inte passar så kan någon av dem få jobbet istället”.

Idag menar ekonomer att denna ”industriella reservarmé” omfattar mellan 50 och 60 procent av den totala arbetskraften i världen. Och som redan Marx konstaterade sätter en stor reservarmé en ständig press nedåt på arbetskraften. Men då gäller det att kapitalet skaffar sig möjlighet att spela ut den ena gruppen mot den andra.

Utflyttning av produktion till låglöneländer i Syd är den ena sidan av saken, inflyttningen av billigare arbetskraft från Syd till Nord den andra sidan av samma process.

Detta är huvudsidan i de migrantströmmar som nyliberalismen och globaliseringen skapat. Endast en liten del av världens migranter flyr från krig. Den största anledningen till migration är fördrivning från jordbruk, arbetslöshet, bristande framtidsutsikter eller överkvalificering för de jobb som står till förfogande i hemlandet.

Av de miljarder människor som kapitalismen frigör för exploatering samlas en allt större del i den växande slummen i megastäder. Idag bor en miljard människor i dessa slumområden, som i praktiken är en ansamlingsplats av potentiell och billig arbetskraft för det globalt verkande finanskapitalet. Inom bara några årtionden räknar FN med två miljarder människor i dessa slumområden.

En inte obetydlig del av dessa människor migrerar för att hitta någon kapitalist som är beredd att köpa deras arbetskraft. I fallet Sverige saknas efterfrågan på en stor del av denna arbetskraft (fast det håller man på att lösa genom snabb förslumning av arbetsmarknaden).

Istället fyller migrationen rollen i att undergräva både ekonomin och det folkliga stöd för de välfärdssystem som byggdes upp under 1900-talet. Ett välfärdssystem vars förutsättning är nationalstaten, dvs geografisk och befolkningsmässig avgränsning.

Det var detta Sutherland och Barnevik ville och därför kunde de glädjas när de såg antalet migranter över nationsgränser nästan tredubblats under nyliberalismens era – från 84 miljoner 1975 till 244 miljoner 2018.

Det tidigare nämnda globalistiska FN-dokumentet som fastslår fattiga människors ”rätt” att lämna sina hemländer kan jämföras med det inter-nationalistiska dokument som FN:s generalförsamling antog 1974, ”Chartan för staters ekonomiska rättigheter och skyldigheter”.

Då handlade frågorna om hur länder, inte minst de nyligen frigjorda kolonierna, skulle kunna bygga upp självständiga stater och ekonomier. Man slog fast rätten att förstatliga utländska tillgångar, att ingå karteller för att få till rättvisa och jämställda bytesförhållanden med rika länder och storbolag. Inte konstigt att globalisterna fick skrämselhicka!

Ett av de sista länderna under den antikoloniala kampen att försöka bryta sig fri från den globalistiska ordningen var Burkina Faso på 1980-talet under ledning av Thomas Sankara.

Sankara fastslog att målet var oberoende och folklig stolthet. Därför motsatte sig Burkina Faso lån, bistånd och välgörenhet från västvärlden. Att man skulle låta sitt land bli en arbetskraftsdepå för att förse den rika världen med billig arbetskraft fanns inte på kartan.

Men i oktober 1987 mördades Sankara i en väststödd kupp. Burkina Faso, liksom resten av tidigare kolonier, dränktes i skulder och tvingades in i beroendeställning.

Ett drygt år efter mordet på Sankara strandade den första båten med döda afrikanska migranter på den spanska sydkusten. Möjligheten att bygga trygga och värdiga liv i hemlandet ersattes med migrationen.

Den marxistiske ekonomen Samir Amin, som dog härom året, ställde den retoriska frågan: ”Kan man reducera rätten för de fattiga som befolkar vår planet till rätten att emigrera till den rika västvärlden?”

De migrationshyllande vänsterliberalerna har blivit vår tids kolonialtjänstemän som kan göra karriärer på att förvalta systemet och samtidigt utnyttja överutbudet på billig arbetskraft till att göra det egna livet billigare och bekvämare.

”Bevis!”, ropar försvarsadvokaten högt. Som vittne inkallar jag Aftonbladets Martin Aagård (10/3-16): ”Statsskulden är låg. Tillväxten är på topp och alla vill flytta hit. Sverige är bevisligen världens mest eftertraktade land. Det är hit flyktingströmmarna går. Och den svensk som inte förstår att vara tacksam för det hamnar i en märklig position.”

Det är bara tropikhatten som saknas på Aagård där han sitter och känner sig tacksam i sitt innerstadsreservat uppassad av billig hitflyttad arbetskraft.

För egen del väljer jag att hålla fast vid marxismen, istället för att flyta med liberalismen. Kanske det borde kallas lobbyralismen, eftersom de istället för att stå upp för sina ideologiska övertygelser anpassar sig till vad lobbyisterna betalar för dem att tycka.

Och jag står kvar vid en internationalistisk ståndpunkt, istället för att anpassa mig till globalismen.

Robert Mathiasson

Köksbiträde, Alingsås

Föregående artikelKommentarer till Stefan Löfvéns tal i FN:s generalförsamling
Nästa artikelAntiimperialistiska veckan! Kan Du ge ett stöd?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

32 KOMMENTARER

 1. Gruppen av klimatflyktingar växer. Hur löser marxismen det problemet? Det är ju ett akut globalt problem som måste lösas nu.

  • Det kan inte marxismen. Enligt Marx var naturen endast en resurs som inte hade något värde. I de länder där marxismen skulle omsättas i praktiken, t.ex. Sovjet och Östeuropa, var därför miljöförstöringen enorm. Skogsförstöringen i Silesien, ned smutsningen av stora delar av södra Polen, Aralsjön, Bajkalsjön, Kaspiska havet är de främsta exemplen på planekonomins förödande effekter på miljön.

   Det gåt därför inte att både kalla sig för marxist och miljöaktivist.

   • Charles K, du talar mot bättre vetande… kolla citatet “…..Marx och Engels skrifter, som vimlar av passager som visar en djup omtanke om miljön och behovet av en miljömässigt hållbar produktion. Marx hävdade exempelvis, i sina skrifter om kapitalistiskt jordbruk, att produktionsmetoderna var på väg att utplåna de kvarvarande källorna till jordens bördighet och följaktligen undergrävde långsiktig hållbarhet. —

    Googla på https://www.marxistarkiv.se/miljo-och-politik och du hittar åtskilliga artiklar om marxism och miljö!”

 2. Gerd Holmgren, så rätt du har om att klimatflyktingarnas antal växer, och hur viktigt det är att marxister tar ställning till också den frågan. Det ekonomiska system dvs kapitalismen, med dess ständiga krav på vinst är förödande för vår jord. Läs den här analysen av klimatrörelser, så ser du hur några marxister tänker sig en väg till lösning. https://www.globalpolitics.se/klimatet-revolution-eller-undergang-del-1/
  https://www.globalpolitics.se/klimatet-revolution-eller-undergang-del-2/

 3. Analysen är riktig. Utan en nationalstat ingen demokrati. Samarbete mellan självständiga länder är förutsättningen för att kunna utveckla en allsidig ekonomi och göra det möjligt för arbetarklassen och folket att få inflytande och makt. Därför var det ett oerhört svek när Ingvar Carlsson och hans vänner lurade in oss i EU. Socialdemokratin i samarbete med kapitalet bär ett oerhört ansvar för vårt nuvarande tillstånd. Sverige halkar allt djupare ner i kriserna. Sverige har blivit ett laboratorium för globaliserade kapitalet. Just nu håller vi på att byta folk. Vem tjänar på det? Den som inte har respekt för sig själv kan inte respektera andra. Politiken tar sikte på känslor , inte på fakta. Makten äger media(mainstream) och arbetar på att ta kontroll över vårt tänkande.

  • Socialdemokratin har varit enastående på att gräva sin egen grav, om den alls hade varit socialistisk.

   Exempelvis hårdsubventionerade man villabyggen, vilket är lika men att främja högern, och förbjöd kooperativa hyresrätter (med undantag av SKB) till förmån för bostadsrätter.

   På 60-talet skaffade folk radhus eller villa (inte sällan med arbetsköparen som borgenär) som avdragsobjekt, och byggde precis lagom långt bort för att kunna dra av för bilresan (fast man i verkligheten samåkte). Kommunen därtill bjöd ofta på anslutningen till vatten och avlopp m.m efter att ha planlagt och urbaniserat området för stora skattepengar. (Sen hade villaägarna mage att oja sig över subventionerna till allmännyttans byggen.)

   Att det inte var fråga om den trädgårdsodlande egnahem rörelsen kan ses med blotta ögat ty den ”obligatoriska” gräsmattan oftast aldrig har varit odlad trädgård.
   Bostadsrättseländet försörjer en hel drös med mäklare och lånehandläggare (samt advokater, som följd av fusk och bedrägerier, förutom diverse tvister) och avses som första steg i en ”bostadskarriär”.
   Kombon bostadsrätt plus radhus/villa är till för att cementera det kapitalistiska tänket.
   Man ges dessutom tillfälle till att bli smårik på att bara bo, bara man kan tänka sig att flytta – hur många gånger som helst – när det är ekonomiskt fördelaktigt (bostadsbidrag och reseavdrag ingår i kalkylen).

   Samtidigt förstörs åkermark, strövområden och förutsättningarna för bra kollektivtrafik. Det skapas stora avstånd som kräver bilåkande i stället för gång eller cykelfärder. Bra för Volvo, men en samhällig katastrof i övrigt.
   När ägarna blir gamla har de dessutom ofta rätt till kommunalt bostadstillägg, vilket en hyresgäst som har en motsvarande förmögenhet i form av ett sparkonto på Konsum inte har rätt till. (Detta om jag har förstått Pensionsmyndighetens info rätt.)

   Andra exemplet är att man i Sverige får göra avdrag för alla räntor, vilket främjar skuldekonomin. Det svenska skattesystemet leder till skuldslaveri.
   I exempelvis Frankrike kan ränteavdrag normalt (det har varierat) göras bara för nybyggen under högst fem år, och tidvis bara för ungas första bygge. Att dra av för konsumtionskrediter fanns inte på kartan. Ändå styrs Frankrike av högern sedan mycket länge.

   De som skapade Konsum hade som princip att man inte skulle handla på krita. Tänket är borta sen länge. Socialdemokratins och vänsterns väljarbas likaså. Det är följdriktigt.

 4. Stackars Marx. Han har haft många anledningar att vända sig i sin grav. Nu fick han en till. Robert Mathiasson resonerar med samma argument som många ”vänster”-förespråkare för tiggeriförbud använder. Migration bör förhindras för de migrerandes egen skull. Den är framkallad av starka ekonomiska exploatörer för att förse dem med billig och ödmjuk arbetskraft.
  Det är ju rent struntprat.
  För det första är människan en migrerande varelse ända från början. Migration är ett naturligt led i mänsklighetens utveckling. För det andra migrerar människor av en mängd olika anledningar – även svenskar migrerar, vilket anses helt naturligt. Så varför skulle det vara så onaturligt och kontroversiellt att människor migrerar från fattigdom, förtryck, förföljelse och krig? Skulle dessa missförhållanden som får människor att fly vara resultatet av något slags världsomfattande sammansvärjning i avsikt att förse de multinationella bolagen med billig arbetskraft? Det är verkligen att förenkla och förvanska hela den marxistiska teorin och ersätta den med synen på den ekonomiska utvecklingen som en gigantisk världsomfattande konspiration.
  Vi ska ha respekt. för människors skäl att migrera, antingen det handlar om flykt eller andra skäl. Infödda svenskar skulle själva ha gjort detsamma som de i samma situation. Det är bara tur att vi råkar befinna oss i kretsen av rika och till på köpet av långvarig fred gynnade länder, som dessutom förvärvat sin plats bland de rikaste länderna delvis på bekostnad av fattiga före detta kolonier.

  Sist och slutligen: påståenden om att det skulle välla in flyktingar i Sverige är ren lögn. Idag fastnar de flesta flyktingar som försöker ta sig in i Europa i gigantiska flyktingläger vid dess gränser, utan hopp att någonsin komma vidare, om de inte innan dess har drunknat i Medelhavet eller blivt slavarbetare i ett Libyen, som EU-länder har bidragit till att försätta i kaos.

  Tvärtom behöver vi fler invandrare som flertlalet är relativt unga och bidrar till att förbättra
  åldersbalansen i vårt lands åldrande befolkning. Det är dessutom invandrarna som redan idag håller sjukvård och äldreomsorg flytande. Utan invandrarna kollapsar den gemensamma välfärden!

  För övrigt kommer mängden flyktingar i världen att öka i den närmaste framtiden på grund av det försämrade klimatet. Redan nu ökar mängden flyktingar från t ex Bangladesh. Vi måste hantera detta på ett konstruktivt sätt. Att bygga murar hjälper inte i längden.

 5. Ett tillägg för att undvika eventuella missförstånd. Jag är naturligtvis inte för migration och invandring för dess egen skull. Internationalism innebär inte bara att solidariskt ta emot flyende människor utan naturligtvis också att göra allt vi kan för att solidariskt stödja deras kamp mot exploatering, förtryck och krig i deras hemländer.
  Samma solidaritet krävs i kampen för att rädda klimatet och stoppa exploateringen av jordens sista och för vår överlevnad nödvändiga naturtillgångarna. Det får vara slut på exporten av avfall till fattiga länder liksom ansvarlös utvinning av begärliga metaller utan hänsyn till vatten och annan miljö. Det får vara slut på utrotningen av djurarter och nerhuggningen av regnskog för råa vinstintressen.

 6. Det är lite tråkigt att Mathiasson slinter iväg. ”Endast en liten del av världens migranter flyr från krig.”
  Till att börja med är det skillnad på migranter och flyktingar. Som mellan EU:s fria rörlighet och flyktingmottagandet. Principiella skillnader, vilka dock idag överskrids och förflackas både från höger och ”vänster”. Sedanfrågan om flykt undan krig. Den som läser historia vet att även den Irländska svältkatastrofen och flyktingkrisen och dess konsekvenser för den Engelska arbetarklassen, vilket Marx skrev om, orsakades av den Engelska koloniseringen av Irland. Vilket Marx också har skrivit om. Ganska utförligt.

 7. Robert M och andra flyktingmotståndare från f.d KP samt M, Kd, SD m.fl brukar ofta uttrycka sig som Robert gör nu:
  ”Endast en liten del av världens migranter flyr från krig. Den största anledningen till migration är fördrivning från jordbruk, arbetslöshet, bristande framtidsutsikter” Oftast vill man ha sagt att de flyktingar som kommer inte är riktiga flyktingar. Sen brukar det presenteras en siffra på mellan 7-10 % som är ”riktiga” flyktingar. Oftast brukar dessa siffror sammanfalla med antalet kvotflyktingar.
  En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Under 2020 ska Sverige ta emot 5 000 kvotflyktingar. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot precis som andra regeringar i världen. Det är alltså en siffra som förhandlas fram.
  Bara ett 30-tal länder runt om i världen tar emot kvotflyktingar i samarbete med UNHCR över huvudtaget. För övriga 165 länder skulle man kunna säg finns det inga ”riktiga” flyktingar över huvudtaget. Det totala antalet kvotflyktingar som UNHCR fördelar efter förhandlingar med regeringarna i de 30 länderna är 92 400. Samtidigt så räknade UNHCR med att över 70 miljoner befinner sig på flykt. Flyktingmotståndare brukar medvetet vilja blanda ihop dessa siffror och ibland säger man rakt ut att de som inte är ”riktiga” flyktingar (kvotflyktingar) är ”lycksökare”. Rober M uttrycker sig lite försiktigare men andemeningen är detsamma. De flyktingar som inte får hjälp utgör ett hot mot både fred och hälsa över hela världen. Tyvärr Robert M det hjälper inte att gömma sig bakom nationsgränserna längre.

 8. Utmärkt artikel, men något lång.

  @Fred+Torssander

  Återigen stämmer det som Matthiasson säger. Ca 3% av de som kom till Italien var enl. UNHCR riktiga flyktingar, resten var följaktligen välfärdsmigranter, icke ”ensamkommande”, icke ”barn” och icke ”flyktingar”. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/04/26/glada-nyheter-gott-samvete-med-atervandringen-farre-an-3-som-anlander-till-italien-ar-riktiga-flyktingar-enl-unhcr/

  @ Britta Ring

  Bra att du är solidarisk i andra folks kamp för frihet och fred i deras hemländer, men ytterst olämpligt att du kallar evidensbaserade påståenden av Matthiasson för ”rent struntprat”. Åsikten baserad på evidens var dessutom länge demokratiska socialisters gängse uppfattning redan innan alla de evidens som vi sitter på idag.

  ”Det är alltfort socialdemokraternas bestämda uppfattning att invandringen måste anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrare arbete, bostad och social omvårdnad på samma villkor som den övriga befolkningen. Detta förutsätter en planerad invandringspolitik. En invandring utanför samhällets kontroll drabbar ytterst invandrarna själva.” Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/om-invandrarpolitiken_G3021030

  Visst är människan en migrerande varelse, men alla anledningar är inte ”naturliga”. Sekterism som skapar barnavel, fattigdom, förtryck, förföljelse och krig är i min mening inget ”naturligt” om man betänker den massiva artutrotnng som detta leder till. Det är heller inget ”naturligt” att vilja utsätta sin egen nation eller sina egna barn och barnbarn för sådana vettlösa individer i onödan, vilket givetvis kommer skapa rasistiska känslor.

  Jag har har ”respekt”, för viss människors skäl att migrera, men inte om skälet är att kunna överbefolka värdländerna med vettlös sekterism och barnavel, lika lite som jag har respekt för sekterister som ex. skulle ge sig på att massavla barn med ljus hud i ett solstarkt Afrika. Tänk på barnen!

  Självfallet skulle vi svenskar kunna bli tvingade att fly Sverige, även ett kaos som vi inte själva har skapat genom vår egen naivitet, ex. en ny istid, vilket ser rimligt ut inom en snar framtid, enligt diagrammen. Snökaos som leder till kilometervis med glaciär är ett uppenbart klimathot, enl. diagrammen.

  Jag och min far har inte haft ”tur” de tre senaste decennierna. EU-medlemskapet, globaliseringen och hög arbetslöshet har gjort oss fattigare. Kretsen av ”rika” är fåtalet. Hela 90% har halkat efter rejält i privatiseringshysterin och har därigenom förlorat sin förmögenhet, enl. Credit Suisse och Lars Bern. https://anthropocene.live/2018/03/16/globalismens-konsekvenser-for-demokratin/

  Sverige som invaderar länder och säljer vapen till blodtörstiga diktaturer, ihop med det mest kriminella företag som någonsin har existerat, befinner sig inte i ”fred”, men mitt upp i krigsförbrytelser, men Sverige är inte det land som tar hand om de stulna resurserna, enbart migranterna som flyr misären som stölden orsakar.

  På tal om migranter som ”välla in” så bör du nog öppna ögonen, för nu planerar psykopater, samt de naiva som lyder dem, att med falska känsloargument öka ”anhöriginvandringen”. Det är ingen ”lögn” alls.

  Gigantiska flyktingläger vid EU:s gränser, där nästan ingen kommer vidare, ÄR att stoppa massdrunkningarna i Medelhavet och kan säkert rädda massvis med barn från drunkningsdöden när signalpolitiken upphör. Tänk på barnen! Var för ansökan om asyl via ambassader utanför EU istället!

  Slavarbetet i Libyen och den extrema islamismen där är alla som ville invadera Libyen ansvariga för, inkl. V, men det är inte KP eller Matthiasson ansvariga för.

  Invandring behövs inte för att förbättra åldersbalansen. Japans premiärminister, Shinzo Abe, har ex. sagt att det “absolut inte är några bekymmer” med Japans låga födelsetal och höga nivå av äldre människor, men beskriver det som ”ett incitament för att öka produktiviteten” https://populationmatters.org/news/2018/04/09/population-factfulness-where-hans-rosling-goes-wrong Flera olika forskningsfält visar att vi måste nedväxa befolkningen, inkl. klimatforskare.

  Vad politikeradeln har skapat är dåliga arbetsvillkor i sjukvård och äldreomsorg, men vi har en 10% arbetslöshet och behöver följaktligen inte invandrare för att fylla vården, enbart förstatliga och anställa fler i vården till bättre villkor. Räknar man in anhöriginvandring blir det nästan ett nollsummespel, eftersom vi blir fler som ska dela på resurserna, men ska inte framtidens barn ha resurser också? Tänk på barnen!

  ”Utan invandrarna” kollapsar ingenting, men nedväxten som kan minska utsläppen kan påbörjas, för utsläppen har ökat ju fler vi har blivit.

  Att ”bygga murar” (d.v.s. Svexit och ev. ett nordiskt förbund) kan väl visst hjälpa i längden, om några delar av planeten INTE ska göras om till artfattig öken, samtidigt som vi kan använda bistånd till riktiga barn och riktiga flyktingar på ett ekologiskt hållbart och människovärdigt sätt lokalt.

  Exploateringen av jordens naturtillgångar beror enligt Population Matters främst på populationsökningen. Särskilt korkat är att öka på den i kallare klimat. Det ökar utsläppen ännu mer. Tänk på barnen!

  • Martin när du kallar människor som hävdar att man har rätt till fru och barn för psykopater, (”nu planerar psykopater, samt de naiva som lyder dem, att med falska känsloargument öka “anhöriginvandringen”) innebär det att jag också är psykopat? Med nuvarande lagstiftning så är jag nämligen nekad att bo med min fru i Sverige. Vi har varit gifta sedan 2004.
   Robert D Hare, professor på University of British Columbia
   definierar bl.a psykopati så här: ”brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor”.
   Trump skulle kunna kallas psykopat med den definitionen som separerar småbarn från sina föräldrar för att sedan bura in dem i koncentrationsläger där de utsätts för sexuella övergrepp. Att splittra familjer är i mitt tycke ett psykopat drag

 9. Man kan säkerligen vara antingen marxist eller så någonting annat och beroende på omständigheterna antingen för eller mot migration. För detta är ju en fråga som inte kan besvaras utan att beakta de historiska förutsättningarna. Tänk er de religiösa extremisterna som emigrerade från England och Skottland till Nordamerika en gång i tiden. För att skapa utrymme för sin ”rätt” att migrera bestämde de sig för att utrota mottagarlandets ursprungsbefolkning. Sedan när de upptäckte att plantagerna inte kunde hållas igång utan ”invandring” av arbetare fraktade de dessa mot sin vilja från Afrika. Ett exempel av många på att migration i alla lägen ingalunda är av godo.

  Jämför därefter det flertusenåriga Kina som utvecklats organiskt utan större påfyllnad av främlingar utifrån med invandrarimperiet USA och fråga er vilket samhälle som är mer harmoniskt. USA är inte den smältdegel som ofta påstås utan invandrarna bevarar i generationer medvetenheten om sitt ursprung, bl.a. den kristna extremismen är starkare än någonsin. Att USA utvecklats till den imperialistiska plutokrati som landet är beror nog i rätt hög grad på att landet är så brokigt sammansatt. Befolkningens olika grupper kan spelas ut mot varandra och makteliten kan handla efter sitt gottfinnande.

  De flesta människor älskar sitt hemland och skulle helst stanna kvar om förutsättningarna var de rätta. Det är därför märkligt att dessa förutsättningar sällan diskuteras ens bland vänstersidans invandringsförespråkare. Att George Soros och Davos-gänget även är för massmigration borde få larmklockorna att ringa. Återigen, man kan vara antingen marxist eller vad man vill, sitter man i samma båt som Soros & Co. måste man nog betänka sig, och det grundligt.

  Afrika t.ex. är en rik kontinent med goda förutsättningar att hysa hela sin befolkning. Men den ekonomiska nyliberalismen som västmakterna tvingat på kontinenten har hindrat Afrika från att komma framåt. I stället för att vara mottagare av kapital har Afrika varit nettoexportör beroende på den rovdrift som gruvbolag och andra bedrivit. Afrikas jordbruk har hållits nere genom dumpning av överskott från Väst och investeringar i monokulturer med sikte på export. Och de mest begåvade individerna både från Afrika och den övriga världen köps loss till Väst för att inlemmas i de rika ländernas resursbas. Däremot, med ekonomisk utveckling i Afrika skulle även följa en dämpad befolkningstillväxt.

  Inte ens krigen brukar få plats i migrationsdebatten fastän det lätt kan påvisas att samtliga större konflikter sedan 1990 hade kunnat undvikas men sedan de avsiktligt av västmakterna låtits eskalera till fullskaliga krig har migrationen varit ett oundvikligt resultat. Enligt en färsk studie i USA upskattas den av detta lands interventioner förorsakade migrationen de senaste årtiondena ligga någonstans mellan 40-60 miljoner migranter. Krigen har givetvis inte startats med syftet att skapa migration även om detta motiv även kan ingå. Krigen är en fortsättning på den tvångsmässiga ambitionen att dominera över andra som funnits sedan kolonialismen.

  Migrationsfrågan är en fråga om någon där folkets vilja borde beaktas. I vilka länder sker detta ? Det är nämligen folket som skall bo och arbeta tillsammans med nykomlingarna och inte makteliten som har sina egna skyddade och ombonade revir. Och folket kan inte ha fel. Är de fördomsfulla får man respektera det, är de liberala, är det också ok. Det finns ingen åsikt som är rätt eller fel i detta sammanhang vilket förmyndarna vill hävda.

 10. Vi borde ta till oss begreppet lobbyralism.
  Lobbyn är inte nya på något sätt men situationen tycks mig vara värst sedan ”det demokratiska genombrottet”.

  Annars blev jag förvånad över att ingen i den här tråden påminde att snudd på halva Sveriges befolkning utvandrade för halvtannat sekel sedan, mest av klimatskäl. Olika vulkaner hade spytt upp nog med aska för att kyla ner jorden och skapa missväxt. Det kan hända igen, oavsett världsklimattrenden i övrigt.

  Om Bangala Daesh: dels finns landet på en platta som sjunker (det är inte havet som stiger) dels avlas på tok för många barn där.
  Landet borde ha tagit efter Kina, så att befolkningen inte är större än vad jordbruket kan försörja. Förökar man sig som kaniner får man lov att leva med följderna. Här i Sverige borde barnbidrag, bostadsbidrag, m.m. slopas helt för femte barnet. Vi importerar ju mer än hälften av vår mat; det är inte hållbart.

  (Kina har dock fortfarande en befolkning som är större än vad jordbruket kan bära, men har gjort en enorm insats … våldsamt kritiserat av villkorslösa natalister.)

 11. En f d biståndsarbetare berättade att någon frågat Sankara i Burkina Fazo och Samora Machel i Mocambique när länderna frigjort sig från Portugals kolonialism, på vilket sätt biståndsorganisationen skulle kunna hjälpa dem nu när dom blivit självständiga. Svaret från dem båda blev ”Åk hem och gör revolution i ert eget land, då hjälper ni oss bäst.”

  Senare dödades Sankara som Robert M skriver i artikeln av en väststödd kupp, och Machel omkom i en flygolycka, som förmodligen också arrangerats av väst.

  Den stora migration som Sverige har fått uppleva har splittrat vänstern och arbetarklassen. FN:s migrationsavtal kommer att göra det än mer. Jag ser Robert Mathiassons artikel som en klar gränsdragning mot den sk identitetsvänster som ex hellre går i Pride-tåg, och välkomnar flyktingar, än att dom försvarar strejkrätten eller ex engagerar sig i antiimperialistisk kamp, eller för att vi ska gå ut ur EU, och att den i sin förlängning syftar till att ena ”vanligt folk” och dem i vänstern som ser till klass – och inte till identitet – mot kapitalismen.

  • Ja, precis så är det.
   Sovjetunionens kollaps förändrade den europeiska vänstern i grunden.
   Den revolution vänstern så länge suktat efter drabbade närmast dem själva.
   Det är ett snöpligt slut på de marxistiska visionerna om kommunism och egendomsgemenskap i en tid då kapitalism och fri marknad triumferar sin seger även hos de politiska vänsterkrafterna överallt och runt om i västvärldens länder och nationer.
   Men även i dess nya unioner som i grunden bygger på, ja just det, en fri marknad.
   De enda överlevande teorierna från Karl Marx, dåtidens filosofer han helt fräckt tog äran från torde vara analysen och kritiken av kapitalismen.
   Men vem har påstått kapitalism är perfekt?
   Det är inte människan heller. Ej heller naturen där människan är en del av.
   Men båda har det vinnande konceptet som vetenskapsmannen Charles Darwin kallade ”evolution”.

   Det var före den tid då forskare och vetenskapsmän blivit uppköpta av (vänster)politikers subventionering.

   Förresten, är ordet ”vetenskapsman” möjligt i dagens värld då vänsterfeminismen dominerar det offentliga samtalet?
   Men jag kunde inte komma på något genusfritt alternativ.
   Någon här bland vänsterfolket som kan hjälpa mig?

   • Påståendet att ”Den revolution vänstern så länge suktat efter drabbade närmast dem själva.” är visserligen möjligt att tyda på många olika sätt. Men jag lyckas inte att komma på någon tolkning som verkar rimlig. Oberoende av vilka som åsyftas med ”vänstern” eller ”den revolutionära vänstern” eller vad som menas med ”revolution”. Det som genomförts i Sverige och större delen av de välfärdskapitalistiska länderna (möjligen fortfarande med undantag för Norge) är en restauration. Varken mer eller mindre. http://www.fredtorssander.se/fredpress/2018/09/05/restaurationen-i-borjan-av-1990-talet-slutpunkten-for-den-svenska-kapitalismens-tillvaxtsaga/

   • Arbetarklass du skriver “Det är ett snöpligt slut på de marxistiska visionerna.” Det är de inte alls, ingenting är stillastående, allt utvecklas, p g a uttolkarna, ibland i fel riktning… men se bara en ny vänster växer fram, och där finns Robert Mathiasson med.

    Du skriver också “De enda överlevande teorierna från Karl Marx, dåtidens filosofer han helt fräckt tog äran från torde vara analysen och kritiken av kapitalismen.” Förstår inte vad du menar, Marx forskning utgick som all annan forskning från den kunskap och erfarenhet som fanns tillhanda och utvecklade den tillsammans med Engels. Och det centrala, Marx visade också på hur samhället skulle kunna förändras i grunden.

    Och vill du läsa om i vilket stadium kapitalismen befinner sig i, då ska du läsa vad Marx efterföljare Lenin skriver i “Imperialismen som kapitalismens högsta stadium”.

 12. Någon vi kan kalla ”akademikern” var på besök idag på ett ställe jag brukar vara.
  För akademiker är man väl om man är docent i språkvetenskap?

  Nåväl, han menade att något som håller en grupp människor samman och solidariska närmast är språket man talar.
  Det är en väsentlig grund för nationen som fick sin storhetstid för lite drygt hundra år sedan.
  Mannen menade också att den ”storhetstiden” idag är passé och ersatt av större enheter eller den ultimata enheten ”globalism” i dess förlängning.
  Nationalismen är dock fortfarande djupt rotad i folken och vill man från övre makters håll splittra och förstöra den så är just de nationella språkens förminskande och förträngande den mest effektiva vägen.
  Docenten i språk menade att det är just den anledningen som allt mindre satsas på svenskundervisningen i våra skolor. Något som tvärs om var primärt för bara några decennier sedan.

  Jag tror det är så det fungerar. Samhällsförändringarna sker framför ögonen på oss på ett sådant sätt vi inte riktigt kan greppa.
  Det är som att gå i skogen och inte uppfatta och lägga märke till alla träden.

 13. Hur kan Robert Mathiasson kalla sig för marxist när han i själva verket, enligt Marx analys i det Kommunistiska Manifestet (Borgare och proletärer), är från en farlig klass som kallas för trasproletariatet?
  Marx: ”Trasproletariatet, denna passiva förruttnelse av de understa lagren i det gamla samhället, blir genom en proletär revolution här och där indraget i rörelsen, men enligt hela sin levnadsställning kommer det dock att vara beredvilligare att låta sig köpa sig för reaktionära syften.”
  Det är precis det som Mathiasson har gjort – sålt sig till reaktionära och borgerliga syften genom att gå i armkrok med extremhögern.

  Lenin: ”Kapitalismen har givit upphov till en särskild form av folkomflyttningar mellan nationerna. Industriländer som utvecklas snabbt, inför maskiner i stor skala och tränger ut de efterblivna länderna från världsmarknaden, och hemma höjer de lönerna över den genomsnittliga nivån och attraherar därmed arbetare från de efterblivna länderna.
  Hundratusentals arbetare vandrar således hundratals och tusentals verst, Den framskridna kapitlaismen drar med våld in dem i sitt kretslopp, drar fram dem ur de obygder där de lever, gör dem till deltagare i den världshistoriska rörelsen och ställer dem ansikte mot ansikte med fabriksägarnas mäktiga, förenande och internationella klass.
  Det kan inte råda något tvivel om att endast förfärlig fattigdom tvingar människor att överge sin egen hemort och att kapitalisterna utsuger de invandrande arbetarna på det mest skamlösa sätt. Men bara reaktionärer kan blunda inför den progressiva innebörden av denna moderna folkvandring mellan nationerna. Frigörelse från kapitalets ok är omöjlig utan kapitalismens vidare utveckling, och utan den klasskamp som grundar sig på den. Och det är in i den kampen som kapitalismen drar det arbetande folkets massor i hela världen, bryter ned det lokala livets instängda, förlegade vanor, bryter ned nationella skrankor och fördomar och förenar arbetare från alla länder i stora fabriker och gruvor i Amerika, Tyskland och så vidare.”
  ”Bourgeoisien eggar alltså arbetarna i en nation mot arbetare i en annan nation i sin strävan att hålla dem splittrade. Klassmedvetna arbetare, som anser att kapitalismens nedbrytning av alla nationella skrankor är oundvikligt och progressivt, försöker hjälpa till att upplysa och organisera sina arbetskamrater från de efterblivna länderna.”

  • Ett köksbiträde tillhör arbetarklassen.

   Ännu bättre än att läsa Lenin är att se på dagens situation.

   Vidare, hundratals miljoner arbetare lever nu under osäkra förhållanden. En del av dessa tillhör prekariatet ”Prekariat är ett begrepp från sociologin och politisk ekonomi som används för att beskriva en grupp i samhället bestående av dem som lever i ett tillstånd utan förutsägbarhet och säkerheter, vilket påverkar materiell och psykiskt välmående på grund av osäkra anställningsförhållanden.

   Dessa personer kan vara projektanställda, praktikanter eller arbetslösa i stället för att ha fasta jobb. Till begreppet hör också att möjligheterna till social rörlighet är mycket små[1]. Gig-ekonomin är en term som kommit till för att beskriva situationen prekariatet är utelämnat till. Men det har även hävdats att prekariatets uppkomst hänger ihop med den neoliberala kapitalismen.[2] Gemensamt för de här personerna är att de saknar yrkesidentitet, att bristen på anställningstrygghet och avsaknad av förmåner som sjukförsäkring, semester och betald pension ofta skapar en känsla av osäkerhet inför framtiden.” Prekariat.

   Kanske har bara en minoritet fasta anställningar ” Foster, McChesney & Jonna beräkade att arbetskraften år 2011 uppgick till 3,8 miljarder (verkar inte helt kongruent med ILO:s beräkningssätt). Av dessa beräknades 1,4 miljarder (37 %) vara fast anställda medan 1,7 miljarder var periodvis anställda i osäkra jobb, 500 miljoner var ekonomiskt inaktiva medan 200 miljarder var arbetslösa.
   Detta innebär att ungefär 2/3 av arbetskraften i världen saknar fast anställning.”De flesta i arbetskraften är arbetslösa eller saknar fast anställning.

   • Det är uppenbart att vare sig Kerstin Stigsson eller Anders Romelsjö vågar beröra Lenins klassanalys av klasserna under imperialismens epok. Jag tror dock tror att de faktiskt är beredda att medge att den epoken fortfarande råder även om den enkla monopolkapitalismen kan sägas ha utvecklats till monopol-finans kapitalism. Och det typiska för klasserna inom de imperialistiska länderna, vilket Lenin påpekade är att dessa ges del i superprofiterna från kolonierna. Får se om någon vågar nämna den företeelse Lenin brännmärkte. Det är inte vare sig trasproletariat eller prekariat (uttrycket prekariat är för övrigt bara ett erkännande av att det bildats ett nytt skikt – proletärer – under detta.

    • Håller helt med om utveckling till ”monopol-finans kapitalism”. Samir Amin och JB Foster bl.a. har skrivit mycket om det. Vi behandlar detta, superprofiterna (som John Smith skrivit en viktig bok om) från f.d. kolonier. Håller med om att prekariat kan ses som nytt skikt i arbetarklassen.

     Någon klassanalys har jag inte gjort. Detta är ju en gästbloggartikel. Clarté och Katalys har gjort det för Sverige under senare år.

     • Nåå, Samir Amin med flera har faktiskt också behandlat frågan. Och en aktuell artikel finns i Monthly Review där författaren konstaterar att ”U.S. hegemony over the world economy after the Second World War produced a relatively small privileged white, male stratum occupying an elevated occupational/class position within the working population, namely an aristocracy of labor.”. https://monthlyreview.org/2020/04/01/mr-071-11-2020-04_0/ Detta gällde i ännu högre grad för de länder som gränsade till det socialistiska blocket och Sverige låg faktiskt mycket långt fram som NATO:s ”neutrala” Östersjöflank. Villkoren i Sverige är än idag rätt enastående och den arbetararistokratiska tendensen syns desto tydligare i frånvaron av solidaritet med de folk och länder som blivit måltavlor för USA:s så kallade krig mot terrorismen. Deltagandet och tystnaden kring re-koloniseringen av Libyen kan helt klart ha motiverats av SAAB:s USA avtal. https://affarsliv.com/nyheter/linkoping/jatteordern-kan-vara-vard-25-miljarder-kronor-om5486148.aspx

     • Tack, inga invändningar. Det var väl Lenin som lyfte fram ”arbetararistokratin” för över 100 år sedan. Debatt om ”den mutade arbetarklassen” var mycket aktuell för över 50 år sedan, med Appel i Danmark, och rebellrörelsen.

 14. @Sven Andersson

  Jag har faktiskt INTE kallat människor som hävdar att man har rätt till fru och barn för psykopater.

  Det finns givetvis olika skäl för anhöriginvandring, även den äldre mannens skäl att ta hem en fattigare ung kvinna, som i sin tur vill skicka pengar till sin fattiga familj i fattigare land. Han har sina skäl. Hon har sina. Familjen har sina. Den äldre man som tror att det är kärlek kan ha bedragit sig grovt. En psykopat utan samvete och medkänsla kan kallblodigt försöka ta vad de vill ha, bryta mot våra sociala normer och förväntningar utan minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor, eller spelade sådana.

  Det finns även skäl för egen utvandring från ett högkonsumerande kallt klimat till ett lågkonsumerande varmt klimat (men utan giftermål). En sak som jag själv ständigt överväger, för ingen läker oss utom vi själva. Att cykla mot tropikerna verkar även logiskt om man nu skulle tro på att ett varmare klimat beror på CO2 och man vill bidraga med ett lägre CO2-utsläpp.

  Om du är psykopat eller ej kan inte jag avgöra, men de har vissa karaktärsdrag i allmänhet varav du tog upp vissa.

  Varför du är nekad att bo med din fru i Sverige, vet jag inte, men jag kan spekulera. Jag tror att psykopater på Bilderberggruppen (som lever på konflikt) har bestämt att främst föra in människor i Sverige som kommer segregera nationen och skapa konflikt och oenighet människor emellan i vårt samhälle, d.v.s. det som många marxister har varnat för enda sedan Karl Marx dagar och det som sossarna ville undvika i sin riksdagsmotionen 1979/80:1030, författad av bl.a. Olof Palme och Ingvar Carlsson.

  Eftersom du och din fru (sannolikt) innebär integration och kulturer som lätt vävs samman så uppfyller ni helt enkelt inte kraven för bombliberalismens och nyliberalismens mål, ej heller för sekterismens mål om lydig underkastelse.

  Vem som är psykopat eller ej är inte alltid lätt att avgöra. Detta kan ex. illustreras med ”Spårvagnsproblemet”. Det kortsiktigt goda kan vara det långsiktigt onda. I bland står valet mellan det mindre onda och det större onda. Man kan inte ha kakan och äta den.

 15. Martin Gustavsson, hur står det själv till med hälsan? Förstår inte allt du skriver men kan konstatera att min fru inte är en fattig ung kvinna, vi gifte oss inte heller 2004 pga CO2, vi tillfrågade inte heller Bilderberggruppen, bombliberaler eller nyliberaler innan vi gifte oss och spårvagn hade vi ingen i Santa Marta där vi bott de senaste åren. Det finns t.om en berömd sång som bevisar detta vars text går så här:

  ”Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía” (Santa Marta har tåg men ingen spårvagn). Krya på dig Martin!

 16. @ Sven Andersson
  Hälsan är god. Att andas djupt i meditation syresätter hjärnan så att den fungerar relativt väl, så att man förstår saker bättre.

  Förstår att ni inte tillfrågade girigbukar och konfliktskapare innan ni gifte er.

  Om kvinnan försörjer sig själv är det givetvis utmärkt och ett gott tecken på att kärleken är äkta.

  Spårvagnsproblemet är ett tankeexperiment i etik. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rvagnsproblemet

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here