Hur rädda klimatet?

21
2577
Klimatmötet i Paris 2015.

Tidigare idag beskrev jag den aktuella situationen i annan artikel. Klimatkatastrof?

Vad kan göras nu?

Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent.
Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris. Vad kan göras åt det? Se längre ned.

Visionära förslag saknas inte. I en artikel i DN 2/11 menar Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem att ”elsystemet, transporterna och fjärrvärmenätet kommer att bli mycket mer integrerade. I ett samhälle utan utsläpp måste alla tre systemen samverka. Vårt elnät är i dag helt uppbyggt för att producera elen när den behövs. Med el från källor som sol och vind får vi i stället använda elen när den finns, eller hitta sätt att lagra den. Fjärrvärmenätet kan användas för att ta hand om överskottsel från solceller och vindkraftverk eftersom det är lätt att lagra värme men svårt att lagra el. Trafiken blir eldriven och kan köra på elvägar, där fordon får el från luftledningar, skenor i vägbanan eller nedgrävda kablar.”
* Om vi kunde ta tillvara all solenergi som jorden tar emot under en timme skulle det räcka under ett helt år. Solpaneler i Sahara har föreslagits!

Nilssons förslag låter bra och är sannolikt teoretiskt möjligt, liksom fusionsenergi. Men det fordrar ett mer socialt och demokratiskt utvecklat samhälle där mänskligheten planerar och utnyttjar resurser för det gemensammas bästa här och nu samt framöver – och inte dagens primitiva kapitalism där enskilda aktörers vinstmaximering är det primära (mer nedan). Annars hade detta skett för länge sedan!

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Andra alternativ?

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Blivit mycket billigare. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är kanske fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

Eller vätgasbaserad energiutvinning! Metanolekonomi – en möjlighet att hantera koldioxidproblemet?

Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.


Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger störreän vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen.

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.


Några artiklar om klimatet.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelKlimatkatastrof?
Nästa artikelMöte om Syrien och stöduttalande i Damaskus från föreningen Syriensolidaritet – och kommande möte!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

21 KOMMENTARER

 1. Paris överenskommelsen gynnar Kina, som storsatsar på kol. Den globala utbyggnaden av kolkraft gör att Sveriges ständiga larmande om de obetydliga svenska utsläppen av koldioxid blir till en fars. Enligt avtalet i Paris börjar inte Kinas åtagande att minska koldioxid i närtid. Uppenbarligen har ledningarna i Kina och Japan insett att koldioxid inte påverkar klimatet.
  Efter Fukushima har även Japan satsat på att utveckla tekniken för kolkraftverk. Där satsar man också på storskalig export. Från båda länderna beviljas enorma lån, vilka gör genomförandet av planerna högst realistiska. Efter stora satsningar på ”förnybar” el har man i Kina fått förnyat intresse för kolkraft.
  Kina satsar nu på att utveckla en teknik för höggradig rening av utsläppen från kolkraftverk. Kinas problem med utsläppen har inte varit koldioxid utan mera varit smog i storstäderna orsakad av stoft och nitrösa gaser. På denna reningsteknik satsar man stort, för att exportera utrustning till andra länder och bygga kraftverk där.
  Planerna omfattar nu 1.600 anläggningar i 62 länder. Således kan vi räkna med att storleksordningen 2.000 nya kolkraftverk, stora kraftverk, kommer att byggas under överskådlig tid. Världens energibehov ökar snabbare än någon expansion av ”förnybart” kan möta.

 2. Oavsett vad man tror om klimathot så verkar kommunismen på Kuba ha lett till en hög nivå av ekologisk hållbarhet, däremot har detta inte varit fallet i varken Ryssland eller i Kina. Även ön Tikopia, verkar ha förstått principer om ekologisk hållbarhet. Tikopia styrs av hövdingar. Det som tycks kännetäckna lyckad ekologisk hållbarhet verkar vara intelligens och omtanke som är långsiktig, inte nödvändigtvis systemet i sig.

 3. Vissa har oerhört svårt att sklja på miljöförstöring och vår planets naturliga klimatcykelförändringar, vilket är två helt olika saker.
  Ingen behöver betvivla att människan ombesörjer förstörelsen av sin egen miljö, vilket sker med hjälp av ofattbara utsläpp av kemikalier både i hav och på land, utsläpp av tungmetaller och nanopartiklar genom bilar, tåg och flygplan och vardagliga utsläpp av förorenad luft från vedeldning och bränning av vegetation jorden runt. Listan kan mångfaldigas.
  Även utsläpp efter förbränning av fossila bränslen i kraftvärmeverk ger en lång rad av miljöförstörande ämnen, även om dessa oftast illustreras med hjälp av de imponerande plymerna av ren vattenånga från kärnkraftverk. Dessa utsläpp gör oss sjuka och det är här som samhällets resurser borde sättas in med full kraft för att skapa bättre system och reningsanläggningar.
  För att stoppa miljöförstöringen krävs teknisk utveckling inom ramen för ett samhälle i ekonomisk tillväxt. Inte bromsad tillväxt, minskade ekonomiska resurser på forskning.
  Genom att bilda organisationer som IPCC och hålla världskongresser som basunerar ut hot om världens undergång försöker man strypa den icke önskade tillväxten i världen, utanför USA.
  Att lansera alternativ som solenergi, (som bara löser en bråkdel av energibehovet), i en tid när solen ger minimalt med värmestrålning och människan dessutom gör molntäcket allt tätare, strider mot allt förnuft.
  De flesta (oberoende) bedömare är överens om att toppen av vår nuvarande klimatcykel-värmeperiod redan är nådd och att vi har att förvänta oss ett kallare klimat.
  Exemplen ser vi redan i nordöstra USA och i norra Europa idag. Extremvädren har sina maximum vid övergången mellan varma och kalla perioder i de långa cyklerna.

 4. För en tid sedan uppmärksammades att korna på ängen var ena riktiga klimatbovar. De står nämligen och fiser metangas, som ökar den globala uppvärmningen.
  Nu finns det emellertid ett mera närliggande problem. Människans inandningsluft innehåller 0,04 % CO2 och utandningsluften 4%. En hundrafaldig ökning av den farliga klimatgasen.
  Här måste vi dra ner. En del personer måste inte nödvändigtvis andas så ofta, andra behöver kanske inte andas alls. Speciellt inte alla tärande. Initialt borde de bara få andas varannan gång.

  • I min verkstad har jag en radio. Det är mitt enda sällskap förutom grannens trevliga hundar. Jag var där sent i söndags kväll och radion går automatiskt på när jag sätter på strömmen. Hemma har jag ingenting av media förutom den här datorn som fyller den funktionen. Text är bäst tycker jag. Då kan man bestämma tiden själv. Radion har en fördel att man kan ägna sig åt något annat samtidigt. Just därför står den verkstan. Programmet var en repris av Teppas Ring P1. En, som jag förmodar äldre dam, lyckades nästa överrösta Teppas vilket inte går då han är programledare. Den äldre(?) damen hade faktauppgifter på jordens befolkningsökning som jag tyckte var rent skrämmande och damen menade att det var roten till många problem. Teppas höll inte med men hade ingen saklig redogörelse för det. Jag kan hålla med damen. Det är människor som skapar miljöproblemen och ju fler människor som konsumerar desto större blir problemen. Man kan se det på flyktinginvandringen. Bland det första dom skaffar sig själva av de västvärlden erbjuder är som regel en bil.

 5. I rättvisans namn.
  Jag uppskattar Jinge/Globalpolitics till 99%. Skulle det som skrivs om klimatlarm ersättas med miljölarm skulle uppskattningen asymptotiskt närma sig 100%. Miljön skulle ju i lika hög grad må bättre av en planerad, ekologisk ekonomi som klimatet. Och man hade dessutom dragit ut skallarna ur globalisternas smart riggade giljotin.
  För övrigt tror jag att bloggens balanserande på avmilitariseringens vassa egg skjuter upp/hjälper till att förhindra ett framtida kärnvapenkrig, som definitivt skulle förstöra miljöer och förmodligen skulle innebära ett betydligt kyligare klimat, atomvinter.

 6. Jag hade ingen aning om att Sverige hade koleldade kraftverk. Jag trodde de var borta för längesedan. Men icke. Huvudstaden Stockholm som anses normgivande har koleldade kraftverk i bruk och ett i drift taget så sent som 1989 där hälften av produktionen dessutom tillgodogörs som elkraft samt resten till fjärrvärme. Jag minns statliga Vattenfall köpte upp brunkolsproduktion i norra Tyskland för ett antal år sedan. Motivet var att ”ta ansvar för klimatet” men var det kanske egentligen kolet staten ville åt för de koleldade kraftverken i Stockholm?
  Tidigare hade jag ett högt förtroende för staten men det har minskat åtskilligt på senare år.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimattricket-varmeverk-kan-bli-koldioxidfangare

  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rtaverket

 7. Det ringer inga varningsklockor i vänsterleden när globalisternas och storkapitalisternas företrädare plötsligt börjar tala om att kapitalismen nådd vägs ände och inte mäktar med klimathotet och andra socioekonomiska problem? Med frågor om Bill Gates möjligtvis är vänster? Det är klart att han är, precis lika mycket som hela de superrika oligarkfamiljerna i väst, främst USA som äger Federal Reserve inklusive Big Oil, Big Pharma, Big Food m.m.

  Framväxten av IPCC är ett av benen som oligarkerna använder sig av för att skaffa sig kontroll över energianvändningen i världen. Man gör allt man kan för att strypa utvecklingen i U-länderna för att undgå konkurrens och motstånd för den globala utvecklingen. Den går ut på att organisera en global regering helt styrd av dessa oligarker som enbart kommer att ta hänsyn till deras intressen. Någon arbetarmakt kommer det självklart inte att bli tal om. Det andra benet är det militärindustriella komplexet och NATO. Tredje benet är ekonomin och kontrollen över pengaflöden.

  Nationalstaternas självbestämmande kommer att utraderas helt och ersätts med regioner som på intet vis kommer att ha någon makt att tala om. Demokratin ersätts med en global politbyrå, en global militär och polismakt som har uppdraget att hålla oss på mattan.

  Överbefolkningen löses enklast genom att ge u-länderna tillgång till billig fossil energi, uppbyggnad av infrastruktur, skolor sjukhus med mera för att ge även dem en dräglig tillvaro. När levnadsstandarden stigit tillräckligt högt kommer barnafödandet att gå ner, precis som den gjort i västvärlden och Japan.

  Klimathotet är en kuliss som används för helt andra syften än vad som sägs. En global regering styrd av de intressen som Bill Gates representerar. Och de har inget gemensamt med den socialistiska tanke som vänstern hyser, tyvärr. Ni som svalt klimathotsideologin är medlöpare till framväxten av storkapitalets världsherravälde. Den kommer med våld om inte andra vägar är gångbara. Det kommer att förgås av en false flag operation som ger dem rätten att bruka militärt våld mot de som opponerar sig. De som ligger i kikarsiktet är som bekant Ryssland, Nordkorea, Kina, Iran och Venezuela. Syrien, Yemen och Afghanistan är sedan tidigare föremål för våld. Irak och Libyen är avprickade. Filippinerna, Indien och Thailand ligger i farozonen.

  Det är just i styrelserummen hos de globala intressena som är utanför demokratins kontroll som kommer att ta över makten från våra demokratiskt valda parlament när globalisterna väl sätter in stöten.

 8. Rent förfärligt vad SVT just nu kampanjar för att tydliggöra klimatförändringar. Med poängen att de förorsakats av människans beteende. Det är svårt att inte ryckas med när man läst artikeln nedan. För mig känns de bra att SVT i specialartikeln nedan åtminstone nämner befolkningsökningen även om den inte utpekas som något problem. Själv vill jag mena det är en viktig grundorsak. Ökningen av antal människor och deras handlingar slår mot naturens hållbarhet och inte minst mot djurlivet.

  Men jag tror SVT:s kampanjande för av människan orsakade klimatförändringar kan ha en ännu större orsak i det kortare perspektivet. Det börjar nu på allvar talas om ett kommande extraval. De socialt kännande vänsterliberala krafterna kommer gynnas av en fokusering på klimatförändringar påverkade av människan. Tvärs om kommer ”klimatförnekare” från konservativ höger att missgynnas och kanske t.o.m. på allvar ifrågasättas medialt. För att förhindra en sådan negativ utveckling för till exempel partiet Sverigedemokraterna så kommer de förmodligen att bli tvungna att se över sin organisation och försöka göra sig av med personer som inte kan anpassa sig efter samhällets och politikens dynamik. Men jag tror de klarar det. Både högern och kommunisterna har genom tiderna varit väldigt duktiga på att göra sig av med människor som inte varit lojala. En gång fick jag själv ett hot om uteslutning på mig under min tid som medlem i Vänsterpartiet. Nu är jag inte medlem i något parti alls och det känns faktiskt skönt att få tycka vad man känner.

  https://www.svt.se/special/sa-kan-sveriges-klimat-forandras/

 9. Om man köper propagandan för att co2 skulle leda till oerhörda stegringar av hav och temperaturer, finns tyvärr bara en långsiktigt hållbar lösning; drastisk global befolkningsreduktion. Det finns inga alternativ till kol och olja, förutom vissa länder som kan bygga ut vattenkraft, enda sättet att minska den globala användningen av kol och olja är att reducera dem som använder kol och olja. Människorna.

  60% av jordens befolkning bor i Asien, Kina Indien och Indonesien. Det är dit co2-industrin migrerar med statlig hjälp, de vägrar skriva under avtal om minskade co2utsläpp, de tillverkar numera stora delar av våra konsumtionsvaror. I Sverige tillverkas bara en bråkdel av vad som här konsumeras. Trots att vår energiproduktion är fossilfri.

  • Om man köper den synnerligen väl underbyggda informationen att jordens medeltemperatur ökar till följd av mänsklig aktivitet finns en del att göra. Det centrala är vi människor ersätter dagens ordning med ett vettigare mer demokratiskt samhälle som kan klara av detta, vilket nämns i artikeln. Vidare: Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är kanske fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

   Eller vätgasbaserad energiutvinning! Metanolekonomi – en möjlighet att hantera koldioxidproblemet?

   Sveriges energiproduktion är inte alls fossilfri.

 10. Vi behöver inte rädda klimatet, det står inte inför någon kollaps orsakad av människor. Däremot behöver vi rädda oss undan klimatreligionen, det nya angreppet på folk och samhälle.

   • Varför ”rädda” något som som inte står inför några större förändringar orsakade av oss?

    Det känns som en lite varmare vinter, ändå kraxar inte olyckskorparna. Kan det vara så att många är nöjda med att slippa snön, och inga poäng finns att hämta för klimatreligionen?

     • I det stora skeendet går vi mot nästa istid. När koldioxidhalten går från en nullitet till en annan får det obetydliga konsekvenser. Klimathysterin är mänsklig psykologi, det känns antagligen bra att demonstrera, men det är allt. Rörelsens ledare får med tiden bra betalt och inkorporeras i etablissemanget som en slags nypräster.

    • Jo men Bamse, det vet väl alla, att vi hellre åker upp och kastar snöboll i Boden, än åker till Rivieran och spelar boule. Alltså, om man kan välja. Vi andra får bara sitta här och drömma om Boden…

     • Så intressant. Jag tillbringade 16 av mina första 20 år i Boden och har kastat många snöbollar där.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here