Min kritik mot Jämställdhetsmyndighetens beslut att kräva tillbaka bidrag från ”Kvinnor För Fred (KFF)”

12
648

Jag har nyligen publicerat tre kritiska  artiklar om Jämställdhetsmyndighetens förslag att återkräva bidrag till den välrenommerade fredsorganisationen ”Kvinnor För Fred (KFF) på basis av en osaklig, ja usel rapport från ”säkerhetsföretaget Afactor AB, som även smädade andra organisationer, och personer som undertecknad. Se under ”Relaterat”. Den 8 februari sände jag en kritik av Jämställdhetsmyndighetens beslut 31/1 att kräva återbetalning av bidrag från ”Kvinnor För Fred (KFF). Nedan beslutet, min kritik av detta samt artiklar under ”Relaterat.”

Beslut av Jämställdhetsmyndigheten 31 januari:

”SÄRSKILD GRANSKNING AV OEGENTLIGHETER INOM
BIDRAGSGIVNING AVSEENDE KVINNOR FÖR FRED

Beslut Jämställdhetsmyndigheten beslutar att avsluta den särskilda granskningen. Resultatet av den särskilda granskningen är att myndigheten kommer att
återkräva statsbidrag från Kvinnor för Fred, KFF, avseende verksamhet som bedrivits under 2023 samt avslå ansökan från KFF avseende verksamhetsåren 2024 och 2025.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 6 § i förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering framgår bland annat att organisationsbidrag får lämnas till en ideell förening för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten skall bedrivas av en kvinnoorganisation som
1. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

Jämställdhetsmyndighetens bedömning
Jämställdhetsmyndigheten har tidigare beviljat organisationen Kvinnor för fred statsbidrag i enlighet med förordning (2023:168) om statsbidrag för kvinnors
och flickors organisering.
I maj 2023 fick Jämställdhetsmyndigheten kännedom om att en medlem i föreningen, som nedan benämns AN, uttalar stöd för Rysslands invasion av Ukraina. Detta föranledde Jämställdhetsmyndigheten att den 31 maj 2023
besluta att inleda en särskild granskning av organisationen KFF.   Den 7 juni 2023 genomförde Jämställdhetsmyndigheten ett verksamhetsbesök
hos KFF. Den 7 juni 2023 beslutade Jämställdhetsmyndigheten att tillfälligt avbryta utbetalningen av den andra delen av det organisationsbidrag som KFF
beviljats för verksamhetsår 2023 under tiden den särskilda granskningen
pågick.

Jämställdhetsmyndigheten har inhämtat yttranden från organisationen gällande organisationens efterlevnad av demokrativillkoret i förordningen ovan samt beställt en granskningsrapport av ett konsultföretag avseende om organisationen och/eller deras företrädare har fört en opinion i säkerhetspolitiska frågor som främjar diktaturer, i synnerhet Ryssland och deras invasion av Ukraina på öppna källor. Därefter har myndigheten beaktat internationella aktörer och Sveriges inställning till Rysslands agerande i Ukraina samt praxis gällande demokrativillkor och statsbidrag.

Jämställdhetsmyndigheten har dag som ovan, i samma ärende med dnr ALLM2023/162, fattat beslut om återkrav av det organisationsbidrag som KFF
mottagit för verksamhetsåret 2023. Detta mot bakgrund av att myndigheten anser att KFF inte efterlever demokrativillkoret i förordningen. KFF ska följaktligen återkrävas på det statsbidrag som de erhållit avseende verksamhetsåret 2023 och organisationens ansökan om statsbidrag avseende verksamhetsår 2024 och 2025 ska mot samma bakgrund avslås. För Jämställdhetsmyndigheten.”

Anna Tingbäck
Chefsjurist

___________________________________________________________

Jag framför härmed kritik mot Jämställdhetsmyndighetens (JM) beslut 31/1 i ärendet ”SÄRSKILD GRANSKNING AV OEGENTLIGHETER INOM
BIDRAGSGIVNING AVSEENDE KVINNOR FÖR FRED”. Detta gör jag inte som talesperson för Kvinnor för fred, Sveriges fredsråd, Folket i Bild Kulturfront, men som medlem i dessa föreningar och svensk medborgare, och då jag kritiserats på enligt min bedömning felaktigt i den rapport som Jämställdhetsmyndigheten hänvisar till, och vidare då jag publicerat fyra artiklar i frågan till allmänheten i en relativt välbesökt nyhetssite/blogg (Globalpolitics.se). Se länkar i tidigare mail till JM.

Efter min genomgång av den specifika frågan kommer jag att vidga perspektivet till frågan om bidrag till organisationer som har någon typ av anknytning till stater eller har eller haft medlem som uttalar stöd för sådan stats folkrättsstridiga invasion av annat land – och inte bara Rysslands invasion av Ukraina. Naturligtvis ska likartad bedömning ske även gällande andra invasioner och krig. Vidare finns skäl att granska ”om organisationen och/eller deras företrädare har fört en opinion i säkerhetspolitiska frågor som främjar diktaturer, på öppna källor – och inte bara  ”Ryssland och deras invasion av Ukraina.” Då finns skäl att även härvidlag ”beakta  internationella aktörer och Sveriges inställning ” och kort diskutera praxis gällande demokrativillkor och statsbidrag.

Inledningsvis vill jag informera att jag redan på morgonen (morgontidig)  för invasionen 24/2 2022 offentligt fördömde invasionen av Ukraina ” Ett-årsminne: ”Accepterar inte Rysslands angrepp i Ukraina” ” (https://www.globalpolitics.se/accepterar-inte-rysslands-angrepp-i-ukraina/) och att styrelsen för Sveriges fredsråd fördömde detta 27/2 ” Ryssland-Ukraina: FN-stadgan och folkrätten måste råda! ” (https://frednu.se/?p=2820). Även FIB-Kulturfront fördömde angreppet.
Liksom Kvinnor för fred 28/2 Uttalande av ”Kvinnor för fred: Ukraina offer för konflikten om den europeiska säkerhetsordningen”.
 (https://www.globalpolitics.se/uttalande-av-kvinnor-for-fred-ukraina-offer-for-konflikten-om-den-europeiska-sakerhetsordningen/). Dessa uttalanden gäller även idag.

I beslutet anförs att ” Jämställdhetsmyndigheten har dag som ovan, i samma ärende med dnr ALLM2023/162, fattat beslut om återkrav av det organisationsbidrag som KFF mottagit för verksamhetsåret 2023. Detta mot bakgrund av att myndigheten anser att KFF inte efterlever demokrativillkoret i förordningen.”

Men Jämställdhetsmyndigheten presenterar inga skäl eller analys för denna sin bedömning. Man anför innan ” Skäl för beslutet Tillämpliga bestämmelser
Av 6 § i förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering framgår bland annat att organisationsbidrag får lämnas till en ideell förening för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten skall bedrivas av en kvinnoorganisation som
1. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.” Konkret framkommer att en medlem ” AN, uttalar stöd för Rysslands invasion av Ukraina.”

Jag hävdar att det i en demokrati är tillåtet att framföra en sådan åsikt. Det anses tillåtet att framföra stöd för andra krig och invasioner som USA:s och Storbritanniens krig och invasion i Irak, USA:s, Sveriges och Natos krig mot Afghanistan långt utöver FN-resolutionen, Israels apartheidpolitik, illegala bosättningar (enligt FN) på Västbanken, de folkmordsmisstänkta bombningarna av Gaza, Turkiets krig mot kurder, USA:s ockupation av ungefär 25 % av Syriens yta. Även om det finns starka skäl att ifrågasätta dessa handlingar med utgångspunkt från FN-stadga och folkrätt och oaktat att Sveriges regering och etablerad press stött eller inte ifrågasätt dessa handlingar.

Vidare skriver JM ”.. deras företrädare har fört en opinion i säkerhetspolitiska frågor som främjar diktaturer, i synnerhet Ryssland och deras invasion av Ukraina på öppna källor.” Men Ryssland anses inte vara en diktatur i Sverige, ej av Sveriges regering eller i seriös internationell nomenklatur eller diskussion. Att Afaktor gör det i sin rapport – utan analys eller motivering- är bara ett exempel på denna rapports ´stora brister, och en klar brist i texten till Ert beslut. Den stat som internationellt utmärkt sig särskilt för stöd till diktaturer och med statskupper eller stöd till statskupper är tveklöst USA. Enligt data från Göteborgs universitet (https://www.v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/) exporterar USA vapen till 53 % av världens autokratier och diktaturer – världsledande. Sverige har exporterat vapen till Saudiarabien och Förenade arabemiraten i deras av USA och Storbritannien stödda angreppskrig mot Jemen med över 200 000 döda enligt FN, och världens kanske största hungerkatastrof enligt FN (före Gaza-kriget). (https://www.globalpolitics.se/sveriges-radio-om-kriget-i-jemen-svensk-vapenexport-till-angriparen-saudiarabien-och-stodet-fran-usa-israel-och-storbritannien-namns-in/. (Förteckning över USA-stödda statskupper eller stöd till sådana statskupper kan erhållas av undertecknad.)

Och nu åter till bedömning av Ert beslut: Hur reagerade KFF på uttalandet av denna medlem? KFF tog snabbt avstånd från det, och uteslöt medlemmen. Man tillämpade strängt demokrativillkoren, vilket enligt mitt resonemang ovan och mitt förmenande är tveksamt. Man tog avstånd från AN:s uttalande och hon uteslöts. JM har ej invändningar mot att KFF ej skulle ha ” en demokratisk uppbyggnad.”

En annan brist i JM:s beslut är att man inte presenterar och inte diskuterar kring demokrativilllkor – som redan nämnts. Låt mig här göra det och presentera senare tids demokrativillkor då JM endast hänvisar till en förordning från 2005. Inte heller

Om Demokrativillkor: Betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35 skriver ””Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten motarbetar det demokratiska styrelseskicket.” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/

I kap 6.9 i proposition i augusti 2022 argumenteras för likartade men nu skärpta krav för stöd. Enligt förslaget skall krav ställas på föreningens ”syfte”, ”uppbyggnad” och ”verksamhet” och lagförslaget löd för
2 kap. 4 a §: ”Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare som agerar inom ramen för verksamheten … motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Stöd får inte heller lämnas till en organisation om det framkommer att någon av dess sam-
arbetsorganisationer, eller en företrädare för samarbetsorganisationen, agerar på ett sådant sätt som anges i första stycket.” I kapitel 6.7 förs diskussion om regeringens förslag om att hålla föreningar ansvariga för ageranden och uttalanden från enskilda medlemmar och lokalavdelningar samt för medverkande på seminarier och inbjudna föreläsare så att det kan tas som intäkt för nekat ekonomiskt stöd.”

Regeringen anser;
”att det är lämpligt och rimligt att kräva av organisationer att det görs grundläggande efterforskningar beträffande de personer som anlitas av organisationen som exempelvis föreläsare.” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2022/11/

Jag hävdar att dessa beskrivningar inte ändrar min ovan anförda bedömning.

Avslutningsvis, för denna gång tycker jag mig kunna kräva att:

 1. I konsekvens med sin bedömning och sitt beslut gällande kvinnor för fred måste Jämställdhetsmyndigheten dra tillbaka och inte ge stöd till organisationer som har eller haft medlemmar som givit stöd till dessa nyss nämnda, och andra stater, som genomfört liknande krigshandlingar eller givit stöd till diktaturer.
 2. Att JM redovisar uppgifter om samtliga övriga föreningar som fått bidrag 2023 och 2024 (Offentliga handlingar)

 _____________________________________________________________

Svar från Jämställdhetsmyndigheten

Hej Anders,

Tack för dina synpunkter. När det gäller organisationer som beviljats statsbidrag redovisar vi samtliga här:

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/sok-statsbidrag/organisationer-som-har-fatt-statsbidrag/

_______________________________________________________________

Relaterat
”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Statlig rapport – Farlig för yttrandefrihet och demokrati? 9/1.
”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Kritik till Jämställdhetsmyndigheten.
Svar på kritiken av Anders Romelsjö i statliga rapporten ”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. 12/1.
Parabol:

Föregående artikelDe (styrande) vill inte döda alla avvikande åsikter, de bara hindrar dem bara från att spridas
Nästa artikelFN-rådgivaren Jeffrey Sachs Putins budskap till Väst
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

12 KOMMENTARER

 1. Anders, jag tycker din argumentering är bra. Dessutom så läste jag ’Exempel på hur demokrativillkoret kan granskas’ i skriften ’Demokrativillkor för bidrag
  till civilsamhället – Vägledning för handläggare’ https://www.regeringen.se/contentassets/5670e1f1fc5c4ad0a228da27f03cef73/demokrativillkor-for-bidrag-till-civilsamhallet-vagledning-for-handlaggare-sou-201935/
  Eftersom KFF tog avstånd och uteslöt medlemmen som skrivet det (av hycklarna) förkastliga så är demokrativillkoret uppfyllt, enligt instruktionerna i skriften.

  Läser man sedan delen ’Ageranden som strider mot samhällets grundläggande värderingar’ i skriften så står bl a följande två exempel:
  * använder våld, tvång eller hot för att påverka hur medlemmar röstar vid ett föreningsmöte
  * använder våld, tvång eller hot för att tysta personer som har en annan åsikt, dvs. begränsar deras möjligheter att använda sin yttrandefrihet.
  Skulle svenska myndigheter ta dessa på allvar skulle vi får lägga ner de politiska partierna och Sveriges riksdag. Hotet om att bli petad från köttgrytorna är ju det som gör partiernas företrädare i riksdagen underdåniga och lojala mot partiledningarna. Dessutom är den omfattande svenska cancelkulturen odemokratisk, samt arbetsgivares makt att avskeda feltänkande. Ja, det är nog inte mycket av verksamheter i Sverige och EU som skulle passera nålsögat om man vill göra en skarp och hårdragen tolkning av demokrativillkoret, vilket Jämställdhetsmyndigheten gjort i fallet med KFF.

  Sedan undrar jag om du, Anders, kan mejla mig det material du har digitalt om Jämställdhetsmyndighetens utredning och beslut om KFF. Du har ju min mejladress. För en tid sedan begärde jag ut rubbet från Jämställdhetsmyndigheten men de påstod sig inte kunna skicka det digitalt eftersom det innehöll personuppgifter. Handlingarna sades omfatta 264 sidor och skulle kosta mig 558 kr + 120 kr porto, totalt 678 kr. Vilket jag tyckte var väl dyrt för att bli demokratiskt praktiskt upplyst om hur myndigheter i Sverige arbetar och agerar.

 2. Bra Anders!

  Detta är resultatet av hur folket har bänkat sig vid fulmedia, följaktligen hjärntvättats att tro på dumheterna, följaktligen röstat emot sitt eget intresse i flera decennier nu.

  Så har även människor, i de organisationer som nu får lida, ofta gjort.

  Även majoriteterna av aktiva i V, MP, KP och SKP är medskyldiga anser jag. Ingen kommunist ställer upp för att skademinimera för våra nationer i EU.

  Själv anser jag att folket ska dra in sitt stöd till alla politiker och partier som inte är för fred, hälsa, demokrati och bred ordentlig valsamverkan mot den massmordiska oligarkin och deras klandervärda lakejer!

  Ty med blockering av dumheten i Riksdagen, samt med bred ordentlig valsamverkan kan det faktiskt bli ett bra resultat. Är det inte så?

 3. Ja. Det finns mycket att säga om detta! Det första är att privatiserad myndighetsutövning inte är i linje med ett demokratiskt samhälle. För privata företag gäller ju helt andra regler som förhindrar granskning. Länken i slutet leder till en lista med ca 600 föreningar och jag hittade nästan direkt en som troligen har som syfte att inskränka/stoppa aborträtten.

 4. Jag bär en väl dokumenterad ståndpunkt där jag fördömer Rysslands folkrättsliga, dock i hög grad provocerade, angrepp på Ukraina. Men när nu Ryssland befinner sig i krig med Ukraina är det min förhoppning att de gör rent hus med med den nazism som vanpryder det Ukraina man kallar demokrati. Jag är medlem i IOGT-NTO, en nykterhetsorganisation som erhåller statsbidrag bl a för sina insatser för den svenska demokratin. Organisationen ställs nu inför uppgiften att utesluta mig, eftersom uppfattningen att göra rent hus med nazismen i Ukraina inte delas av Jämställdhetsmyndigheten eller dess anlitade konsult varvid de kan gå förlustig sina bidrag. Men en utslutning förmodas inte hjälpa eftersom hela organisationen med dess tusentals medlemmar anses besudlade av min personliga uppfattning. Att diskutera med en statlig myndighet om det är till gagna för demokratin att nazismen utplånas från vår jord av Ryssland eller annan är inte möjligt eftersom myndigheten tycks anse att nazismen i Ukraina är bra, bör bevaras och skyddas. Det finns ingen annan slutsats att dra i denna fullständigt horribla historia.

 5. Fredsorganisationer i Ryssland blir fängslade men det väl helt i ordning?

  Kan man förvänta ett lika stort engagemang från Global Politics?

   • Som den eminente ”analytikern” du är så bör du ha den kunskapen själv. Vet du inte att det är strängt förbjudet att omtala Rysslands övergrepp på Ukraina som ett anfallskrig på en grannstat?

    Eventuella motståndare ”självmördas” i Ryssland. Det har jag inte hört att det har hänt i Sverige.

    Du borde veta att Ukraina försöker med alla medel försvara sig mot Rysslands överfall och då har kanske inte typ ”ryska fredsrörelser” någon framgång. Lika lite som ”fredsrörelser” i Norge under kriget.

  • Fängslade skulle fredsaktivister bli i Sverige, om vi befann oss i krig.

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K22

   “Brottsbalk (1962:700)
   22 kap. Om landsförräderi m. m.
   1 § Den som, då riket är i krig,
   1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

   skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.
   Lag (1986:645).”

 6. Kan vi hålla med om att Schweiz har bättre demokrati tack vare fler folkomröstningar?

  Jag tycker mig se att folket där erhåller högre makt än i våra representativa liberala demokratier där Näringslivet och Borgaren är dem som är närmast påverkar den beslutande församlingen.

  Jag tänker mig Schweiz kan fortfarande vara ett alliansfritt land tack vare en demokrati som står närmare det allmänna Folkets beslutande makt och vilja om att leva i fred.

  Måhända Sovjetunionen var en diktatur men makten där stod ändå i det gemensamma folkets intresse.
  Det gör det inte i vår demokrati. Där går näringsliv och företag före som i sin tur menas ska gynna folkets intresse.
  Vem intresse som går i första hand där är inte svårt att förstå.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/schweiz-rostade-for-hogre-pension

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here