”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Statlig rapport – Farlig för yttrandefrihet och demokrati?

13
1353
Bild: Shutterstock

Företaget Afactor AB levererade rapporten ”Demokrativillkor – Kvinnor för fred. Särskild utredning på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten”” till Jämställdhetsmyndigheten 16 november.

Jag planerar 3 artiklar om den.  Varje artikel har en beskrivning av uppdraget, rapportens ”Sammanfattning”, några godbitar ur rapporten. I första artikeln presenteras  en kommentar till utredningen av Kvinnor för fred, i andra artikeln en kommentar  av Lars Drake f.d. ordförande i Riksföreningen Nej till Nato som sänts till Jämställdhetsmyndigheten och i den tredje min kommentar till beskrivningen av mig och bl.a. Globalpolitics. se på olika ställen i utredningen.

Freds- och miljöaktivisten Tord Björk som också behandlas i utredningen har skrivit en läsvärd artikel om utredningen:
Kvinnor för fred pekas ut som säkerhetshot i statlig rapport.

Jag kan maila utredningen till den som vill ha den. Den finns varken på hemsidan för Jämställdhetsmyndigheten eller på hemsidan för A-factor AB.

______________________________

Om Demokrativillkor: Betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35 skriver ””Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten motarbetar det demokratiska styrelseskicket.” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/

I kap 6.9 i proposition i augusti 2022 argumenteras för likartade men nu skärpta krav för stöd. Enligt förslaget skall krav ställas på föreningens ”syfte”, ”uppbyggnad” och ”verksamhet” och lagförslaget löd för
2 kap. 4 a §: ”Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare som agerar inom ramen för verksamheten … motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Stöd får inte heller lämnas till en organisation om det framkommer att någon av dess sam-
arbetsorganisationer, eller en företrädare för samarbetsorganisationen, agerar på ett sådant sätt som anges i första stycket.” I kapitel 6.7 förs diskussion om regeringens förslag om att hålla föreningar ansvariga för ageranden och uttalanden från enskilda medlemmar och lokalavdelningar samt för medverkande på seminarier och inbjudna föreläsare så att det kan tas som intäkt för nekat ekonomiskt stöd.”

Regeringen anser;
”att det är lämpligt och rimligt att kräva av organisationer att det görs grundläggande efterforskningar beträffande de personer som anlitas av organisationen som exempelvis föreläsare.” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2022/11/

Regelverket för dessa villkor och framförallt föreslagna förändringar har debatterats och varit föremål för kritik.

________________________________________________

Utredningens uppdrag och begränsningar

Jämställdhetsmyndigheten vill få utrett huruvida föreningarna Kvinnor för Fred (organisationsnummer 802010–4603) och Sveriges Fredsråd (organisationsnummer 802010– 1468) och/eller deras företrädare har fört en opinion i säkerhetspolitiska frågor som främjar diktaturer, i synnerhet Ryssland och deras invasion av Ukraina.

Vi vill även få klarhet i om organisationerna motarbetar det demokratiska styrelseskicket genom svar på följande frågor:

1. Finns det organisatoriska kopplingar eller samarbeten (exempelvis spridning av propaganda) mellan organisationerna Kvinnor för Fred samt Sveriges Fredsråd och diktaturer, i synnerhet Ryssland?
2. Finns det kopplingar mellan företrädare för Kvinnor för Fred samt Sveriges Fredsråd och diktaturer, i synnerhet Ryssland?
3. Har företrädare för Kvinnor för Fred samt Sveriges Fredsråd uttalat sig eller på annat sätt uttryckt stöd för diktaturer, i synnerhet Ryssland?

___________________________________________

Utredningens sammanfattning

30 maj 2023 initierades en särskild granskning avseende Kvinnor för Fred (KFF) och Sveriges Fredsråd (SFR). Utredningen har omfattat organisationerna och förutom Agneta Norberg, som var startskottet för utredningen, så har fler företrädare granskats och några av dem presenteras i rapporten.

Inga direkta organisatoriska kopplingar som avser ekonomiskt bidrag eller styrning mellan KFF/SFR och diktaturer (främst Ryssland) har påträffats.
Däremot finns det kopplingar mellan KFF:s och SFR:s representanter till organisationer och föreningar som öppet sprider ett bland annat pro-ryskt narrativ, exempelvis Svensk Ryska Vänskapsföreningen, Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront (FiB/K) och
Ukrainabulletinen.

På fråga om det finns det kopplingar mellan företrädare för KFF samt SFR och diktaturer, i synnerhet Ryssland så kan definitionen av koppling behöva förtydligas. Men Rysslands ambassadör i Sverige blev inbjuden till ett seminarium där han deltog i ett panelsamtal och Agneta Norberg har deltagit på en konferens i Syrien där Bashar al-Assad (Syriens president sedan år 2000) var värd. Agneta har som representant för SFR också uppmärksammats av ryska ambassaden för sitt deltagande vid en demonstration 2015.

Utredningen ger stöd för att företrädare för KFF samt SFR har uttalat sig eller på annat sätt uttryckt som uppfattas som stöd för diktaturer, i synnerhet Ryssland.

Uppfattningen avseende samtliga företrädare för KFF och SFR som nämns i rapporten är att de förmedlar ett budskap som ligger i linje med Kremls narrativ, vilket ifrågasätter USA och Nato samt kritiserar Sveriges försvarspolitik. Det tyder på potentiell inblandning i bredare informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.

Företrädarnas deltagande i möten och uttalande framställer dem som kritiska till Sveriges roll i internationella konflikter. Utformningen av deras budskap tyder på att de tror att Sverige bidrar till krig utomlands. Med tanke på deras bakgrund och tillhörighet i nämnda föreningar är förvisso detta i linje med deras hållning som fredsförespråkare och kritiker av militära aktioner, men deras budskap uppfattas inkonsekvent och strategiskt anpassad. De förespråkar fred samtidigt som de stöder handlingar och anknytningar som strider mot fredsförespråkande.

Sammanfattningsvis sträcker sig de potentiella återverkningarna av dessa individers diskurs bortom ryktesspridning och kan ha påtagliga effekter på det nationella försvaret och säkerheten.

__________________________________

Godbitar ur utredningen:

”Uppfattningen avseende samtliga företrädare för KFF och SFR som nämns i rapporten är att de förmedlar ett budskap som ligger i linje med Kremls narrativ, vilket ifrågasätter USA och Nato samt kritiserar Sveriges försvarspolitik. Det tyder på potentiell inblandning i bredare informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.”
”Deras deltagande i möten och uttalande framställer dem som kritiska till Sveriges roll i internationella konflikter. Utformningen av deras budskap tyder på att de tror att Sverige bidrar till krig utomlands” (Kommentar: Afghanistan…, Libyen…, Mali…)
”Sammanfattningsvis sträcker sig de potentiella återverkningarna av dessa individers diskurs bortom ryktesspridning och kan ha påtagliga effekter på det nationella försvaret och säkerheten.”
_______________________________________________

Kommentar till Särskild utredning av Kvinnor för fred.

Jämställdhetsmyndigheten (JM) har gett företaget Afactor AB i uppdrag att utreda huruvida Kvinnor för fred (KFF) uppfyller demokrativillkoren för att erhålla fortsatta verksamhetsbidrag från JM. På 38 sidor nagelfar Afactor enskilda medlemmars facebooksinlägg, vad som skrivits på KFF:s hemsida och mötesprotokoll sedan 2015. Utredningen omfattar även andra fredsorganisationer men här begränsar vi oss till vad som är relevant för KFF.

I utredningen nämns flera gånger att KFF har en representant i Sveriges Fredsråd (SFR) där medlemmar i sin tur gjort uttalanden i tal och skrift med tydliga Rysslandssympatier. Enskilda medlemmar i SFR har träffat, blivit inbjudna alternativt själva sökt upp personer och organisationer med liknande sympatier. Före februari 2022 var även KFF:s representant delaktig i möten med ryska företrädare.

KFF har alltid haft rättframma diskussioner om tillståndet i världen. Vi har strävat efter att förstå och analysera båda sidor i en militär konflikt. Vår värdegrund är att förespråka samtal och diplomati, vi vill verka för gemensam säkerhet som en del av folkrättsligt tänkande.

När det kommit till vår kännedom att enskilda medlemmar uttalat åsikter muntligt eller skriftligt som försvarar väpnade angrepp, odemokratiska regimer eller övergrepp har KFF alltid tagit bestämt avstånd från dem. Dylika uttalande är inte förenliga med våra värderingar vilket vi i brevsvaret till JM i juni 2023 gjorde tydligt.

Till KFF:s årsstämma 2022 hade två motioner yrkat på utträde ur SFR. I demokratisk ordning och efter grundliga  diskussioner röstades förslaget ner med fyra rösters övervikt. KFF- representanten fick därmed behålla sin plats i SFR något man i Afactors utredningen gör stort nummer av.

Men Afactor citerar inte bara text i sin granskning utan gör också egna svepande omdömen som tydligt avser att misstänkliggöra KFF:s värderingar och fredsarbete, exempelvis på sid 3: ”Uppfattningen avseende samtliga företrädare för KFF och SFR som nämns i rapporten är att de förmedlar ett budskap som ligger i Kremls narrativ, vilket ifrågasätter USA och Nato samt kritiserar Sveriges försvarspolitik. Det tyder på potentiell inblandning i informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige”(vår kursivering).

Liknande insinuation återfinns på sid 17: ”Men deras hållning // att vara fredsförespråkare och kritiker av militära aktioner// uppfattas inkonsekvent och strategiskt anpassad. De förespråkar fred samtidigt som de stöder handlingar och anknytningar som strider mot fredsförespråkande”.

KFF har i många år haft ett gott samarbete med JM. Därför är det häpnadsväckande att JM släpper igenom en utredning som misstänkliggör och rent av förtalar KFF.

Men, som vi förstår, har JM i sin tur fått uppdraget av politiken att närgranska hur föreningar i civilsamhället anses uppfylla demokrativillkoren; hur enskilda valt att ta ställning till Rysslands angrepp på Ukraina 2022 spökar i bakgrunden trots lagstadgad yttrandefrihet. KFF är en fredsförening som alltid haft en granskande blick på samhällsutvecklingen, särskilt med avseende på den ökade militariseringen, men kan i den tidsanda som nu råder tydligen anklagas för att ”underminera etablerad politik”.

Avslutningsvis vill vi påminna om vår grundlagsskyddade yttrandefrihet: ”Att få tycka vad man vill och tro på vad man vill, samt uttrycka det inom vissa rimliga gränser, det är en förutsättning för en fungerande demokrati. Börjar man begränsa det tar man bort fundamentet för vårt demokratiska samhälle”. (Viktoria Enkvist docent i Konstitutionell rätt, Uppsala universitet)

Stockholm 11 december 2023

Samla

Styrgrupp för Kvinnor för fred

 

Föregående artikelStorbritanniens ambassad i Stockholm: RÄDDA JULIAN ASSANGE
Nästa artikelÄr EU villigt att gå i krig för litium?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. Åsikts- och yttrandefriheten gäller inte om man har avvikande åsikter.
  ”Det tyder på potentiell inblandning i informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige!” Att påverka opinionen skall tydligen vara förbehållet regeringen och de medier som sympatiserar med regeringens åsikter.
  Regeringsföreträdare får däremot öppet fara med osanning:
  https://www.regeringen.se/debattartiklar/2024/01/sveriges-beredskap-starks-pa-flera-omraden/
  ”Rysslands upprepade och riktade attacker på sjukvårdsinrättningar i Ukraina”
  Inte sant, det är Israel som sysslar med sådant. Däremot har Ukraina använt sådana lokaler till militära ändamål.

  ”ta lärdom från såväl pandemin som Rysslands oprovocerade anfallskrig mot Ukraina”
  Det här kriget är långt ifrån oprovocerat, men man använder Goebbels metodik att upprepa en lögn tillräckligt många gånger för att den skall uppfattas som sanning.

  Vart är vi på väg?

 2. Tittade på företaget Afactor AB som skrivit den anmärkningsvärda rapporten. Ser att företaget i sin ledning består av personer med bakgrund i div polisiär verksamhet samt säkerhetspolis. Betraktar man företaget ur dess meritlista får man väl anse att utredningsresultatet var en predestinering ur dess värdegrundskropp. Det var man säkert medveten om när man gjorde beställningen. Vi lever nu i krigsaktivismens tidevarv och allt som stavas fred skall tystas och sannolikt på sikt kriminaliseras. Det har ropats på ”härliga” krig tidigare och ropen har ständigt kommit från vissa bestämda skikt i samhället. Vid unionsupplösningen ropade militären och den politiska högern om en militär insats för att näpsa norrmännens frihetslängtan. Arbetarrörelsen hotade med generalstrejk om Sverige skulle gå i krig mot Norge och norrmännen fick sin frihet. I pamfletten ”Andra varningen” gick Sven Hedin till storm mot den svenska fegheten och propagerade på 80 sidor för ett modigt svenskt deltagande i kriget på Tysklands sida. Arbetarrörelsen stod emot så krigsaktivismen misslyckades. Under andra världskriget vurmade många inom militär och polisväsende för svenskt deltagande i kriget på Tysklands sida. Även den aktivismen misslyckades så nazistälskarna i militär- och poliskläder fick drömma om en tysk annektering av Sverige så att vi kunde få det som i Norge. Men så blev det inte. 10 år senare i vågskvalpet under och efter Mc-Carthyismen drömde samma personer om svensk atombomb och uppslutning på USA:s sida i förgörelse av Sovjetunionen. En stor mängd kulturpersoner och intellektuella formulerade en fredens appell genom den s k tredje ståndpunkten. Genom arbetarrörelsen och särskilt det Socialdemokratiska kvinnoförbundet blev det ingen atombomb och inget svenskt krig mot Ryssland. Under Palme som hatades av den slumrande krigsaktivismen riktade sig Sverige mot alliansfria staten och de som frigjort sig för kolonialt förtryck som sökande oberoende från stormakterna. Sverige blev en fredens röst i världen. Fredälskande i vårt land har mycket att tacka arbetarrörelsen för. Men det gäller inte längre. Hatets och chauvinismens vågor sköljer nu över vårt land för att förbereda oss för krig. I den vinden hukar inte ens arbetarrörelsen utan blir en del av den. Och det stackars Vänsterpartiet. Ja stackars!

 3. Va fan. En svensk myndighet som ger ett företag i uppdrag att kartlägga medborgares uppfattningar. Är det ens lagligt? Det är ju ren putinism…

 4. Samtidigt som borgarna, S och SD aktivt stödjer EU och NATO, t.o.m. släpper in främmande makts beväpnade soldater i landet, samtidigt som folket inte får höra några objektivt balanserade debatter om dessa kriminella organisationer och inte får folkomrösta om dem, samtidigt som V och MP inte kräver detta för regeringssamverkan, samtidigt som påstått direktdemokratiska, fredliga småpartier inte förstår att valsamverka brett mot 4%-spärren, men t.o.m. ibland vill digitalisera allting åt de minst sagt intressanta herrarna och damerna som säljer sig på oligarkernas World Economic Forum, så påstås samtidigt nu alltså att Kvinnor för Fred inte är för demokrati !!! Är det sant?

  Hade Kvinnor för Fred inte varit för demokrati och fred, så hade de sannolikt gjort revolution för länge sedan, och svenska krigshetsare och de som vill ge all makt till dessa herrar via det oligarkstyrda WHO hade då förmodligen inte kunnat förråda Sverige mer.

  För de som inte låtit sig vilseledas via dumburkens köpta journalister (Udo Ulfkotte) har lyssnat på amerikanerna Jeffry Sachs, Scott Ritter, Överste McDouglas, i skräck och skam över vad USA, NATO, EU och svenska galna parasitpolitiker har hittat på de senaste århundradena och decennierna mot Ryssland, så är det alls inte märkligt om några individer låtit sig luras av Rysslands oligarker.

  Jag tror att psykopatiska parasitoligarker och parasitpolitiker, på båda sidor, är ungefär lika lyckliga som Wallenbergsfären i Sverige, över att guldet rullar in i deras kassakistor på folkens bekostnad. Folkens förmögenheter sjunker i takt med att oligarkernas förmögenheter ökar.

  Det allra mest bisarra är att folket fortfarande vill rösta för ovanstående, samt att små partier inte vill valsamverka brett mot detta, anser jag.

 5. Jag är ju en längre ung. Har alltså varit med ett tag men inte varit med om något liknande under min levnad. Kommer att tänka på Kafkas ”Processen” men även ”1984”. Undrar om det är friare att tänka i ”hemlandet”?

  Någon skrev stackars Vänsterpartiet? Jag är fortfarande medlem (men efter årsmötet går jag troligen ur). Det är inte synd om Vänsterpartiet! De är inte bättre än såhär tyvärr!

 6. Men skall alltid vissa föreningar, som verkar för det goda, ha konstant och EVIGT statligt kontantstöd? Det är när allt kommer omkring en filosofisk fråga. Varje politisk förening måste kunna klara sig själv och bära sig genom sina egna insamlingar och utgifter genom medlemmarnas arbetsinsats. Statens budgetposter kan inte i decennium efter decennium sköta denna uppgift, precis som inte heller mycket viktiga Greenpeace (mig veterligen) får några eviga statsstöd i många långa decennier eller halva århundraden heller.

  Det är det frågan gäller och inte alls vilken åsikt, insikt och intention dessa organisationer har.

  Kanske kan man införa ett kryss för varje tillfrågad att svara på, i varje skattedeklaration varje år om den enskilde skattebetalaren vill skänka, låt säga, 1 000 kronor (eller annat belopp) till en fond som stödjer ideella föreningar. Då får vi faktiskt veta medborgarnas direkta vilja i frågan.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here