Svar på kritiken av Anders Romelsjö i statliga rapporten ”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”.

16
1821

Företaget Afactor AB levererade rapporten ”Demokrativillkor – Kvinnor för fred. Särskild utredning på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten”” till Jämställdhetsmyndigheten 16 november.

Jag planerade 3 artiklar om den.  Varje artikel har en beskrivning av uppdraget, rapportens ”Sammanfattning”, några godbitar ur rapporten. I första artikeln presenteras  en kommentar till utredningen av Kvinnor för fred här, i andra artikeln en kommentar  av Lars Drake f.d. ordförande i Riksföreningen Nej till Nato som sänts till Jämställdhetsmyndigheten. I denna tredje artikeln min kommentar till beskrivningen av mig och bl.a. Globalpolitics. se på olika ställen i utredningen.

Freds- och miljöaktivisten Tord Björk som också behandlas i utredningen har skrivit en läsvärd artikel om utredningen:
Kvinnor för fred pekas ut som säkerhetshot i statlig rapport.

Jag kan maila utredningen till den som vill ha den.

Utredningens uppdrag och begränsningar samt dess sammanfattning finns i de två tidigare artiklarna, liksom

______________________________________

Om Demokrativillkor: Betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35 skriver ””Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten motarbetar det demokratiska styrelseskicket.” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/

I kap 6.9 i proposition i augusti 2022 argumenteras för likartade men nu skärpta krav för stöd. Enligt förslaget skall krav ställas på föreningens ”syfte”, ”uppbyggnad” och ”verksamhet” och lagförslaget löd för
2 kap. 4 a §: ”Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare som agerar inom ramen för verksamheten … motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Stöd får inte heller lämnas till en organisation om det framkommer att någon av dess sam-
arbetsorganisationer, eller en företrädare för samarbetsorganisationen, agerar på ett sådant sätt som anges i första stycket.” I kapitel 6.7 förs diskussion om regeringens förslag om att hålla föreningar ansvariga för ageranden och uttalanden från enskilda medlemmar och lokalavdelningar samt för medverkande på seminarier och inbjudna föreläsare så att det kan tas som intäkt för nekat ekonomiskt stöd.”

Regeringen anser;
”att det är lämpligt och rimligt att kräva av organisationer att det görs grundläggande efterforskningar beträffande de personer som anlitas av organisationen som exempelvis föreläsare.” https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2022/11/

Regelverket för dessa villkor och framförallt föreslagna förändringar har debatterats och varit föremål för kritik.

__________________________

Godbitar ur utredningen:

”Uppfattningen avseende samtliga företrädare för KFF och SFR som nämns i rapporten är att de förmedlar ett budskap som ligger i linje med Kremls narrativ, vilket ifrågasätter USA och Nato samt kritiserar Sveriges försvarspolitik. Det tyder på potentiell inblandning i bredare informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.”
”Deras deltagande i möten och uttalande framställer dem som kritiska till Sveriges roll i internationella konflikter. Utformningen av deras budskap tyder på att de tror att Sverige bidrar till krig utomlands” (Kommentar: Afghanistan…, Libyen…, Mali…)
”Sammanfattningsvis sträcker sig de potentiella återverkningarna av dessa individers diskurs bortom ryktesspridning och kan ha påtagliga effekter på det nationella försvaret och säkerheten.”
_______________________________________________
Anders Romelsjö år 2020

Kommentar till beskrivning av mig i rapporten

Jag presenterar text om mig i kronologisk ordning, i vanlig stil,  min kommentar, och därefter en sammanfattning.

 

I. Folket i Bild Kulturfront (FiB/K)

Folket i Bild/Kulturfront är enligt deras hemsida en tidning som startades 1972 och utkommer nu en gång per månad. Tidningen ägs och styrs av föreningen med samma namn.
Grundläggande paroller är:
• För en folkets kultur
• Försvar av yttrande och tryckfriheten
• Antiimperialism
Anders Romelsjö står som representant från FiB/K på SFR:s hemsida.
I FiB/K:s försvar av yttrandefriheten har tidningen gjort uttalanden som av många setts som spektakulära. Bland annat så har de konsekvent försvarat historierevisionisters rätt till yttrandefrihet. Tidningen har en principiell antiimperialistisk hållning och har varit mot alla former av vad man sett som angreppskrig och imperialistiska ockupationsföretag.

Kommentar 1: Afactor AB anser tydligen att många (sannolikt bl.a. Afactor AB) anser det vara spektakulärt att ” konsekvent försvara historierevisionisters rätt till yttrandefrihet” och att ha ”en principiell antiimperialistisk hållning och att ha varit mot alla former av vad man sett som angreppskrig och imperialistiska ockupationsföretag.” Varför det skulle vara spektakulärt framgår inte. Det är djupt oroande att en statlig utredning anser det vara spektakulärt att försvara yttrandefrihet och vara mot ”angreppskrig och imperialistiska ockupationsföretag.”

Tillägg av red: Historierevisionism är kritisk granskning av historiska verk och vedertagna uppfattningar om historien. (FIB:s metod). Egentlig historierevisionism skall följa vetenskaplig metod, men ordet kan också syfta på politisk historierevisionism, där en makthavare eller ideolog låter skriva om historien efter en politisk agenda, för att kunna använda den nya berättelsen som propaganda. Historierevisionism.

II. Ukrainabulletinen
Ukrainabulletinen ges ut av frivilliga krafter av Aktivister för fred, redaktör är Tord Björk, med syfte att råda bot på informationsbristen.
Aftonbladet beskriver den som ”…en spretig produkt. Men vi får bland mycket annat en ordentlig belysning av skandalen när Helsingborgs stadsbibliotek stängde dörrarna för en utställning om Odessamassakern. Läsaren får också intressanta fakta om Ukrainas ekonomi och dessutom utblickar mot misstänkliggörandet av judiska antinazistiska partisaner i Litauen. Ukrainabulletinen är programmatiskt ensidig…”

Ukrainabulletinen har en Facebook-sida https://www.facebook.com/groups/ukrainabulletinen, där Anders Romelsjö är flitigt förekommande. Sidan har flera inlägg med proryskt narrativ, t.ex. ett inlägg från 8 oktober 2023 med innehållet: ”… I västliga massmedia upprepas i det ofta återkommande påståendet att Rysslands operation i Ukraina är folkrättsvidrigt …men är den det?…”

Ett annat inlägg från Anders Romelsjö lyder ”… Nya artiklar!
”Hur amerikanska statliga medier märker om nazistiska kollaboratörer till frihetskämpar i Ukraina”…
”Höger och vänster protesterar tillsammans i Washington: ”Inte ett öre till krig i Ukraina”…”

Kommentar 2. Inlägget på Ukrainabulletinens Facebookssida 8 oktober 2023 gjordes inte av mig, vilket utredningen felaktigt påstår. Det lyder mer fullständigt ”… I västliga massmedia upprepas i det ofta återkommande påståendet att Rysslands operation i Ukraina är folkrättsvidrigt …men är den det?…”Den prövning som nu inleds i Internationella domstolen i Haag -en domstol som tillhör FN och som Ryssland erkänner- kan komma att kasta ljus över det.” Vilket bidrar till att förklara att skribenten reser frågan om Rysslands operation är folkrättsvidrig inför domstolsprövning..

Den statliga utredningen finner det tydligen värt att notera att jag rapporterar att statliga medier i USA märker om nazistiska kollaboratörer till frihetskämpar och att jag rapporterar om vida protester mot USA:s stöd till kriget i Ukraina. Den gör ingen analys av detta och uttrycker ingen tydlig åsikt, men av sammanhanget och rapporten i övrigt framstår detta som anmärkningsvärt eller klandervärt. Vad har det att göra i en statlig rapport om demokrativillkor och Kvinnor för fred?

III. Nätverket Folk och Fred

Folk och Fred som bildades 19 april 2020 är ett nätverk för individer och organisationer som vill verka för fred, miljö och välfärd mot militär upprustning.
Syftet är att ordna återkommande Folk och Fred-konferenser i samband med Folk och Försvar samt däremellan kampanjer och aktioner av brett intresse f. ch fred med Jorden. De har en aktiv Facebook-sida. Anders Romelsjö är ansvarig för nätverkets Redaktionsgrupp.

Kommentar 3. Jag har i praktiken inte skött uppdraget i redaktionsgruppen och nu avsagt mig det.

IV. Har företrädare för Kvinnor för Fred samt Sveriges Fredsråd uttalat sig eller på annat sätt uttryckt stöd för diktaturer, i synnerhet Ryssland?

Utifrån den breda informationsinhämtningen som initialt har gjorts i öppna källor har följande individer varit särskilt framträdande. Britta Ring (KFF), My Leffler (KFF, SFR), Agneta Norberg (fd KFF), Hans Örn (SFR), Anders Romelsjö (SFR).
Uppfattningen avseende samtliga företrädare för KFF och SFR som nämns i rapporten är att de förmedlar ett budskap som ligger i linje med Kremls narrativ, vilket ifrågasätter USA och Nato samt kritiserar Sveriges försvarspolitik. Det tyder på potentiell inblandning i bredare  informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.

Kommentar 4. Jag och övriga ifrågasätter Nato och USA:s krig (inte USA per se) och vi kritiserar Sveriges försvarspolitik (där ÖB:s uppfattning i dagarna kritiseras på Folk och Försvar i Sälen av förre försvarsministern Hultqvist och M:s försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark). Enligt senaste opinionsundersökningen av Omni-DN stöder 38 % av befolkningen (c:a 3 miljoner vuxna) inte Sveriges Nato-ansökan. Så jag är inte ensam. Ryssland kritiserar också Nato och USA:s krig, men det innebär inte alls att jag och andra därmed instämmer i ”Rysslands narrativ”. En kritik kan ske från olika utgångspunkter. Vissa kritiker av försvarspolitiken vill ha ett starkare försvar medan andra vill ha nedrustning. Det är befängt att på basis av det som presenteras i rapporten och i avsaknad av analys hävda att ”Det tyder på potentiell inblandning i bredare  informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.” Detta kan uppfattas som en ärerörig beskrivning som kan komma att behandlas juridiskt.

IV. Anders Romelsjö (SFR). 

Kommentar: Förutom att jag omnämns enligt ovan föräras jag ytterligare 2 sidor text i rapporten, totalt ca 3 sidor, dvs. knappt 10 % av rapporten. Särskilt Agneta Norberg, Britta Ring och Hans Öhrn har nämnts i rapporten, men även Tord Björk, Stefan Lindgren, Lars Drake och My Leffler i något mindre omfattning. Britta Ring toppar med 7 sidor, dvs. nästan 20 % av rapporten, varav drygt 6 sidor är från hennes blogg. Hon är en nestor inom fredsrörelsen och antiimperialistiskt solidaritetsrörelse sedan 70 år tillbaka skriver. Särskilt graverande är hennes hennes namninsamling av föreningar med krav på att Sverige liksom många andra stater skulle signera FN:s kärnvapenkonvention. Hu så hemskt! Upprop med stöd av många föreningar: Regeringen bör utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

_____________________________

Anders Romelsjö är sekreterare i SFR:s styrelse och blev invald vid årsmötet 28 april 2022. Anders Romelsjö var även med, via Zoom, på KFF:s årsmöte 2023. Han inkom med en protokollförd synpunkt, ”…50 nya medlemmar har ju tillkommit under året – wow! Ungdomar engagerar sig i dag, främst för klimatfrågan. Det vore bra att ordna flera medlemsmöten där militärens bidrag till klimatförstörelsen tas upp (Anders)…”.

Hans synpunkter samt att det också protokollförs visar på ett engagemang i KFF.

Kommentar: Den statliga utredningen finner det viktigt att rapportera att jag uppskattade att KFF fått 50 nya medlemmar, att jag föreslog möte om klimatfrågan. Förstås jätteviktigt för att bedöma om KFF uppfyller demokrativillkor.

______________

Anders Romelsjö beskrivs som en vänsterradikal läkare samt är redaktör för den konspiratoriska bloggen Globalpolitics.se som under senare tid ägnat mycket utrymme åt att rapportera om konflikten i Ukraina.

Kommentar: Naturligtvis anför utredningen inga belägg för att Globalpolitics.se skulle vara konspiratorisk. Jag anför regelmässigt referenser till olika påståenden och hävdar att  bloggen är saklig.

____________

Anders Romelsjö publicerade nyligen ett tal som Putin höll där Putin bland annat sa ”… att Ryssland inte var den som inledde konflikten i Ukraina, utan i stället försöker få ett slut på den…”
Nedan är ett axplock av rubriker från sajten:
”Scott Ritter om läget i Ukraina” (13 november 2023)
”Vill Putin återuppbygga det ryska impoeriet?” (13 november 2023)
”Washingtons plan för att splittra upp Ryssland” (12 november 2023)
”Ryssland har vunnit mer territorium i år än Ukraina” (4 oktober 2023)
” Dags att inse: Ryssarna har rätten på sin sida” (30 september 2023)
”Tillbaka till framtiden i Ukraina – Demilitarisering och avnazifiering” (2 juli),
”Finns argument för att Ryssland hade rätt till självförsvar då man angrep Ukraina?” (25 april)

Kommentar: Tack för hjälp med marknadsföringen. Artiklarna har som regel skrivits av andra personer än mig. Man kan finna dem vid sökning på Globalpolitics.se. Kolla gärna.

_____________

Bloggen Globalpolitics.se hette tidigare Jinge.se och Anders Romelsjö drev Jinge.se mellan 2012 och 2018. År 2018 övergick Jinge.se till Globalpolitics.se där Anders är redaktör. Globalpolitics.se, samt tidigare Jinge.se, har många gästbloggare.

1 februari 2022 Anders Romelsjö har, tillsammans med Lars Drake, skrivit en insändare i DN ”Minska spänningen mellan öst och väst” , som skulle kunna anses som att de bedriver propaganda åt Putinregimen. DN: Minska spänningen mellan öst och väst

Kommentar:  Intressant, DN skulle alltså kanske tillåta att det bedrivs ”propaganda åt Putinregimen.” Och avspänning är alltså propaganda för Putin, som eljest konsekvent beskrivs som anstiftare av spänningsökande krig. Som vanlig uttrycker sig rapportförfattarna oprecist med antydningar ”som skulle kunna anses”. Varför inte försöka sig på någon typ av analys någon gång?

___________________

Vidare har Lars Drake skrivit flertalet artiklar, däribland en 11 oktober 2015 där han i texten hänvisar till Anders Romelsjös artikel Mordet på Nemtsov. I artikeln upplyser Anders läsaren om att det bara är i väst och oppositionen som tror att det är Putin som ligger bakom mordet på Nemtsov. Anders menar att ”…Mordet kommer mycket olägligt för Putin och Ryssland och kan användas för att misstänkliggöra och smutskasta Putin och Rysslands politik…”.

Kommentar: Läs artikeln! Där presenterar jag olika teorier om mordet. Jag skriver bl.a. ” Nemtsov var på inte sätt något politiskt hot mot Putin, fastän västliga massmedia i mycket positiva ordalag har blåst upp hans betydelse. Mordet kommer mycket olägligt för Putin och Ryssland och kan användas för att misstänkliggöra och smutskasta Putin och Rysslands politik. Detta visar bland annat uttalandet 28/2 av Sveriges utrikesminister Margot Wallström”En avrättning som förstärker bilden av president Vladimir Putins skräckvälde. Så beskriver utrikesminister Margot Wallström (S) mordet på den ryska oppositionspolitikern Boris Nemtsov.” I detta ”skräckvälde” skedde följande dag ett stort sorgetåg till Nemtsovs minne, medan en annan, planerad demonstration samlade några tusen kommunister.” Jag påstår inte att ”det bara är i väst och oppositionen som tror att det är Putin som ligger bakom mordet på Nemtsov”.

____________

19 mars 2019 Anders Romelsjö skriver även artiklar i Ukrainabulletinen.
En av artiklarna heter ”Öppen debatt främjar fred – Aktivister för freds blogg”
Artikeln är underskriven av flera (se nedan) och den kritiserar media att bidra till att Nato-förespråkare attackerar freds- och miljörörelsen allt hårdare med anklagelser för att gå Rysslands ärenden.
• Tord Björk, sammankallande i Jordens Vänners EU-utskott och redaktör för Ukrainabulletinen
• Ellie Cijvat, medlem i Jordens Vänners EU-utskott
• Lars Drake, fredsaktivist och styrelseledamot i Folket i Bild samt skribent på Synapze
• Staffan Ekbom ordförande i riksorganisationen Nej till Nato
• Ola och Erni Friholt, ordförande och sekreterare i Fredsrörelsen på Orust
• Susanne Gerstenberg, medlem i Kvinnor för fred
• My Leffler, medlem i Kvinnor för fred
• Eddie Olsson, medlem i Jordens Vänner, f.d. styrelseledamot i Friends of the Earth Europe
Anders Romelsjö, ordförande för Folket i Bild/Kulturfront i Stockholm och redaktör för Globalpolitics.se
• Ronny Stark, medlem i Nej till Nato-Helsingborg och Kvinnor för fred
• Bo Sundbäck, styrelseledamot i Aktivister för fred

Här finns både representanter från KFF och SFR representerade.

_____________________________

Anders Romelsjö står även som vice ordförande i en svensk människorättsgrupp som kallar sig för Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR). De driver även Monthly European journal on geopolitics & human rights, founded by Prof Marcello Ferrada de Nolien som heter The Indicter.,  och använder sig av ett konspiratoriskt narrativ.
Enligt bl.a. DN påstår SWEDHR att uppgifter om kemgasattacker i Syrien är en bluff. Ryska regeringen kallar SWEDHR expertvittnen och deras påståenden har använts av Syrien i FN:s säkerhetsråd. Men i Sverige är gruppen nästan helt okänd och dess trovärdighet ifrågasätts från flera håll.
SWEDHR själva har skrivit en replik till både DN och Läkartidningen. här.

Kommentar: Tyvärr har SWEDHR och The Indicter begränsad verksamhet och publicering. The Indicter har alls inget konspiratoriskt narrativ, som rapporten påstår rakt ut i luften utan belägg eller analys – ett generellt karakteristikum för rapporten.

Jag har de senaste 10 åren publicerat många artiklar i frågan om gasattacker i Syrien, först på bloggen Jinge.se, och sedan hösten 2018 på Globalpolitics.se (som haft över en miljon besök 2023). Sedan några år har i olika medier publicerats flera artiklar av typ

OPCW förfalskade rapporter för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister! Artikeln har många referenser till andra artiklar i frågan. Starka belägg fanns redan 2013 för att Syriens regering inte låg bakom gasattacker mot människor i Syrien.


OPCW är formellt oberoende av andra liknande organisationer, men har samarbete med bland annat FN. OPCW fick Nobels fredspris 2013 för ”dess omfattande arbete att förbjuda kemiska vapen” Wikipedia.

Kort sammanfattning: Rapportens omdömen om mig och min blogg som ”konspiratorisk” saknar belägg och analys. Svepande insinuationer om att jag skulle bedriva ”propaganda för Putin” åtföljs inte heller av uppgifter eller analys som stödjer detta. Beskrivningen av min artikel om oppositionspolitikern Nemtsovs död är felaktig, och kritiken i rapporten mot artiklar om gasattacker i Syrien är felaktig. Jag har skäl att överväga rättslig åtgärd mot ärerörig och lögnaktig smutskastning.

Föregående artikelExtra! ”Larm” larmar igen! Vill ha fred!! Suspekt?!
Nästa artikelPandora Papers avslöjar den ukrainske presidentens och hans inre krets förmögenheter i skatteparadis
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

16 KOMMENTARER

 1. Det här är kanske den värsta meningen av dem alla:
  ”Det tyder på potentiell inblandning i bredare informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.”
  I en demokrati syftar åsiktsfrihet och yttrandefrihet just till att i en fri och öppen debatt påverka opinion och etablerad politik. Vad skall vi annars ha dessa friheter till? Att en statlig rapport kan framföra sådant är illavarslande för vart vi är på väg.

  • Vi är inte på väg! Vi är redan där! Vi har varit på väg bra länge men här i Sverige är svenskens dvala djup.

 2. ”Uppfattningen avseende samtliga företrädare för KFF och SFR som nämns i rapporten är att de förmedlar ett budskap som ligger i linje med Kremls narrativ, vilket ifrågasätter USA och Nato samt kritiserar Sveriges försvarspolitik. Det tyder på potentiell inblandning i bredare informationskrigföringstaktik som syftar till att påverka den allmänna opinionen och underminera etablerad politik och allianser i Sverige.” står det.

  Fast i verkligheten betyder det: ” Vi kämpar för att en ytterst liten del, inte ens 1% av mänskligheten, ska kunna fortsätta att härska överallt i världen med alla medel. Vi vill det så mycket, att vi t o m är beredda att riskera att ett kärnvapenkrig startas.”
  ————————————
  Och det ni som granskas säger betyder: ” Vi vill ha fred i världen. Vi vill att FN- konventionen mot kärnvapen ska gälla i alla länder. Vi kämpar för hela mänskligheten.”

 3. Rapportens metod kan sammanfattas med: Guilty by association!
  Hög tida tt samla ihop en folkrörelse mot regeringens syn på demokrati och yttrandefrihet!

 4. För att inte vara ensidigt på Rysslands sida i kriget, trots Putins mycket intressanta argument för https://motbild.se/2024/01/13/vladimir-putin-berattar-bakgrunden-till-ukrainakriget/ , så kan man fråga sig helt stilla om det kan vara så att ryska oligarker, precis som västs oligarker, också tjänar storkovan på kriget och kanske inte gärna vill avsluta det tvärt?

  Hur går det t.ex. med jämlikheten i Ryssland nu, under Enade Ryssland? Är det, precis som i väst, så att oligarkerna ökar sin förmögenhet på folkets bekostnad?

  • @Martin – Valsamverkanspartiet 13 januari, 2024 At 15:52
   Hej Martin,
   För att börja med.
   Det finns inga oligarker i nyvarande Ryssland längre.
   Det kan vara svårt att förstå, men det är så det är.
   Ställ gärna fler frågor om du är intresserad.
   MVH …

 5. 1 SALAMITAKTIK
  Tidigt 1933 använde sig Adolf Hitler av ’salamitaktik’ när han lyckades kriminalisera kommunisterna och socialdemokraterna. [1]

  2 DEMOKRATIVILLKOREN
  Centralt, och som ett nyckelbegrepp används begreppet ’demokrativillkor’ som benämning på de villkor som föreningar och trossamfund måste uppfylla för att inte pengar från allmänna arvfonden eller statliga stöd till civilsamhället ska dras in.

  3 UTREDNINGAR OCH POLITISKT SPEL
  Överblick:
  • 190617 Betänkandet [2]
  Demokrativillkor för bidrag till
  civilsamhället SOU 2019:35
  • 220519 Lagrådsremissen
  Statens stöd till trossamfund och
  demokrativillkor.
  • 220802 Propositionen [3]
  Statens stöd till trossamfund samt
  demokrativillkor vid stöd till
  civilsamhället.
  • 221115 Återkallelse [4]
  av (förra) regeringens proposition.
  • 221213 Inbjudan till ’sakråd’
  • 230101 Vad gällde efter årsskiftet?
  • 240101 Vad gäller 2024?

  4 BETÄNKANDET JUNI 2019
  ”Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,

  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.”

  5 PROPOSITIONEN AUGUSTI 2022
  I kap 6.9 argumenteras för likartade men nu skärpta krav för stöd.

  Enligt förslaget skall krav ställas på föreningens ”syfte”, ”uppbyggnad” och ”verksamhet” och lagförslaget löd för
  2 kap. 4 a §:
  ”Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare som agerar inom ramen för verksamheten

  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
  Stöd får inte heller lämnas till en organisation om det framkommer att någon av dess sam-
  arbetsorganisationer, eller en
  företrädare för samarbetsorganisationen, agerar på ett sådant sätt som anges i första stycket.”

  I kapitel 6.7 förs diskussion om regeringens förslag om att hålla föreningar ansvariga för ageranden och uttalanden från enskilda medlemmar och lokalavdelningar samt för medverkande på seminarier och inbjudna föreläsare så att det kan tas som intäkt för nekat ekonomiskt stöd.

  Regeringen anser;
  ”att det är lämpligt och rimligt att kräva av organisationer att det görs grundläggande efterforskningar beträffande de personer som anlitas av organisationen som exempelvis föreläsare.”

  6 KRITISERADE VILLKOR
  Regelverket för dessa villkor och framförallt föreslagna förändringar har debatterats och varit föremål för kritik.

  6.1 Föreningsfriheten
  Bl.a framförde Uppsala Universitet kritik i propositionen 2021/22:272 där man i kap 6.6 på sidan 74 [5] anser
  ”att Demokrativillkorsutredningens förslag till demokrativillkor i dess helhet är av så ingripande art att det är att anse som en begränsning av föreningsfriheten.”
  Föreningsfriheten har ett starkt skydd i regeringsformen [RF 2:20 och 2:24] och genom artikel 11 i Europakonventionen [RF 2:19].

  6.2 Religionsfriheten
  Lagrådet ansåg sig manad att förtydliga att hänsyn måste tas till religionsfriheten vid tillämpningen av Regelverket.

  6.3 Yttrandefriheten
  Lagrådet förtydligade på samma sätt att hänsyn måste tas för yttrandefriheten.

  7 LANDSFÖRRÄDERI
  Fredliga länders försök att vaccinera sig mot härskarstrukturers ’mind control’ genom lagar till skydd för förenings-, religions- och yttrandefriheten måste ständigt förnyas och förankras hos varje ny generation. Rätten att granska och kritisera makten utan repressalier utgör själva grunden för en sund demokrati. Förföljelse av sanningssägare och oliktänkande (Snowden, Assange, m.fl.) kännetecknar demokratins fiender. Liksom upprustning kännetecknar ledare som imperialistiskt och med ekonomisk och militär maktutövning hävdar sin rätt till ’lebensraum’. Rättfärdigande av krig genom uttryck som ”de som inte är med oss är emot oss” (Georg W Bush) kännetecknas av häxjakter. Den sortens medlöperi Vidkun Quisling [6] gjorde sig skyldig till i sin iver att gå härskarmaktens imperalistiska ärende återfinns nu även högt upp i den svenska maktstrukturen och det finns ingen hejd på viljan hos stridspittarna att förvandla det glesbefolkade alliansfria landet Sverige till en amerikansk militärbas underställd amerikansk förtryckarlagstiftning med ’waterboarding’ (skendränkning) som specialitet. De måste stoppas innan de med Sverige som bas satt världen i brand.

  [1]
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Salamitaktik

  [2]
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/

  [3]
  https://www.regeringen.se/contentassets/8d33b0da0d1d4c399989a8fc7cc7125f/202227200webb-omslag-ok-och-godkand-mk.pdf

  [4]
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2022/11/skr.-20222314

  [5]
  https://www.regeringen.se/contentassets/8d33b0da0d1d4c399989a8fc7cc7125f/202227200webb-omslag-ok-och-godkand-mk.pdf#page74

  [6]
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling

 6. I en demokrati är yttrande- och mediefrihet en grundförutsättning. I en liberal demokrati, så som Sverige och EU, är yttrande- och mediefrihet ett problem som hotar den liberala demokratin.

  Och nu till ämnet sökmotorer.
  När ville hitta artikeln som listas ovan “Dags att inse: Ryssarna har rätten på sin sida” gjorde jag en sökning med Duck Duck Go. Den fanns inte med. Lång ner, runt plats 25 till 30, fanns den här sidan vi nu är på med. En seriös sökmotor hade givetvis listat en bokstavlig återgivning av den sökta rubriken högst upp. Inte heller min sökning efter “Finns argument för att Ryssland hade rätt till självförsvar då man angrep Ukraina?” kom upp i Duck Duck Go. För övrigt har jag läst att Duck Duck Go i själva verket inte är en egen sökmotor utan använder Google som sökmotor.

  Jag gjorde samma erfarenhet av de i västvärlden etablerad sökmotorerna Duck Duck Go, Google och Qwant när jag sökte på rubriker som finns på min egen blogg. Resultatet blev massa förslag som inte stämmde helt med den sökta rubriken. Samtliga dessa felaktiga förslag var artiklar publicerade av mainstreammedia eller myndigheter. Det man då förstår är att dessa västerländska sökmotorer ska skydda den liberal demokratin mot opposition och demokratiskt inflytande.
  Så vad gör man? Man vänder sig till Ryssland för att få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda. Man använder den ryska sökmotorn Yandex. https://yandex.com Då kommer det jag söker efter högst upp, precis som det ska.

  För övrig är jag överlycklig över att ha hittat den artikel jag så länge tänkt på, nämligen “Finns argument för att Ryssland hade rätt till självförsvar då man angrep Ukraina?”. Där finns länkar som styrker det som artikeln hävdar. Länkar som man har god användning av i informationskriget. Länkar som styrker det Vladimir Putin berättar vid ett utvidgat möte med försvarsministeriets styrelse i Moskva 19 december 2023 om bakgrunden till Ukrainakriget. https://en.kremlin.ru/events/president/news/73035 Som jag översatt och lagt på min blogg https://motbild.se/2024/01/13/vladimir-putin-berattar-bakgrunden-till-ukrainakriget/ Det jag ständigt konstaterar är att Vladimir Putin är mer sanningstrogen än någon av våra västerländska narcissistiska och mytomana politiker, eller för den del media. Men om detta får vi ju inte berätta i den liberala demokratin.

 7. Magnus;
  Länken du anger I din blogg och här ovan funkar inte, varken i Safari eller Yandex, Får detta meddelande i Yandex:
  Can’t establish a connection with site.
  en.kremlin.ru took too long to respond.
  Try:

  Checking your Internet connection
  Checking the proxy and firewall settings

  • Jag har också upptäckt, de senaste två tre dagarna, att det inte fungerar att nå en.kremlin.ru Men länken är korrekt och har fungerat tidigare.
   Går man in på kremlin.ru och scrollar längst ner på sidan finns en länk där det står English. Den leder till en.kremlin.ru som är den engelskspråkiga versionen av Putins hemsida. Men inte ens den länken fungerar numera.
   Vi får hoppas på att någon, eller Vladde själv, fixar detta.

 8. En insinuant utredning som tipsar högerregeringens advokater om var man kan gå till angrepp juridiskt.

  Men som så ofta med högern så är ”kejsaren naken”.

 9. Svar från en jurist Folkhälsomyndigheten

  ” Hej Anders!

  Tack för ditt mejl. Syftet med undersökningen som AFactor fick i uppdrag att genomföra var från Jämställdhetsmyndighetens sida att säkerställa att Kvinnor för fred efterföljer de villkor som följde av beslutet att tilldelas statsbidrag. Vi gav uppdraget som en del av den särskilda granskning som vi genomfört gällande Kvinnor för fred.

  Läs mer om den här: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/nyheter/jamstalldhetsmyndigheten-aterkraver-statsbidrag-fran-kvinnor-for-fred/
  Formuleringarna i AFactors granskningsrapport står för dem. Vi har inte bedömt de passager som handlar om dig och dina åsikter som relevanta för vår särskilda granskning och de har inte påverkat vårt beslut angående Kvinnor för fred.

  Magnus Olofsson
  Jurist | Avdelningen för verksamhetsstöd
  Jämställdhetsmyndigheten

  Tel: +46 (0)70-784 75 30
  E-post:

  Adress: Box 73, 424 22 Angered

  jamstalldhetsmyndigheten.se

  • Det är väldigt svårt att föreställ sig att undersökningsuppdraget skedde i god tro. Resultatet av undersökning var säkert både väntat och önskvärt. I annat fall hade undersökning kastats i papperskorgen med tanke på undersökningens uppenbart olämpliga demokratisyn där yttrandefrihet och öppen diskussion anses vara odemokratiskt. Alltså tvärt emot vad demokrati brukar anses förutsätta.
   Med denna myndighetsutövning beslutad och fastslagen så ligger fältet fritt för även andra myndigheter att tillsammans helt avveckla yttrandefriheten och därmed demokratin.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here