Ny mycket alarmerande klimatrapport. Vad bör göras?

53
1931

Bild från Pixaby.

Sveriges Radio och andra medier rapporterar ” De globala planerna på att utvinna fossil energi de kommande tio åren kan leda till en global temperaturökning på mer än tre grader, visar en ny analys från flera forskningsinstitut. Ett 50-tal forskare från flera forskningsorganisationer har medverkat till rapporten ”The Production Gap Report”, däribland FN-organet UNEP, norska CICERO och Stockholm Environment Institute.

Vi ser att med planerad produktion av olja, kol och gas de närmaste åren, så kommer vi släppa ut 50 procent mer växthusgaser än vad som skulle vara i linje med tvågradersmålet. – Ser vi till 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, så kan utsläppen bli 100 procent mer an vad som vore i linje med det. Så det finns ingen samstämmighet mellan det man planerar släppa ut och vad man lovat på klimatsidan, säger Måns Nilsson.

Rapporten visar på en stor klyfta mellan de globala planerna för att utvinna mer kol, gas och olja fram till 2030, och de frivilliga klimatlöften länder gav i samband med Parisavtalet. Många av dessa bygger på beslut som ännu inte fattats. Istället väntar ökande koldioxidutsläpp och stigande global medeltemperatur. Över tre grader, enligt Måns Nilsson.

Men efter decennier av forskarbesked om klimatutvecklingen och decennier av politiska förhandlingar, hur är det möjligt att den här utvecklingen fortgår? …

Det finns ju jättestarka ekonomiska och politiska intressen bakom det. Det är de låsningarna vi måste börja titta på nu.

Samtidigt är det få länder som bidrar mest till den ökade fossilproduktionen. Nio länder står för två tredjedelar av koldioxidutsläppen genom sin produktion av kol olja och gas:

– Vi har ändå ett begränsat antal stora producentländer som producerar väldiga mängder fossila bränslen. Att hjälpa dem ställa om och skapa incitament i handelssystem för att få dem att ställa om. Jag tror fokus måste hamna mer där, ja, säger Nilsson.

Ett sätt att bromsa den fossila energiproduktionen, är att få bort statliga subventioner och skattelättnader Men det krävs också att investerare tänker om, säger Måns Nilsson:

– Vi ser att finansmarknader idag inte prisar in riktigt risken att investera i fossila tillgångar. Det tycks inte som finansmarknaden på riktigt tror vi kommer göra något åt klimatet.

– Det tycker vi är anmärkningsvärt och intressant. Men om man tar klimathotet på allvar och de internationella klimatåtagandena på allvar så bör vi se en mycket högre risknivå i de här investeringarna. Det tror jag skulle kunna skifta kapital bort från fossil utveckling, avslutar Måns Nilsson som är VD för SEI.”
Ökad produktion av kol och olja hotar klimatmål. Ökad produktion av kol och olja hotar klimatmål.


Kommentar
Uppgifterna måste tas på allvar. Det är tydligt att Måns Nilsson hoppas på investerare inom ramen för dagens ekonomiska system. Tror att detta är orealistiskt. Huvudorsaken till oförmågan att göra tillräckligt är just dagens ekonomiska system som domineras av allt färre stora bolag. Och de måste konkurrerar och hela tiden sträva efter ökad vinst (och därmed som regel ökad produktion) för att klara sig och inte avskräcka investerare eller bli uppköpta etc.

Bara ett par siffror:
* Vitali och medarbetare (2011) fann att 147 av 37 miljoner företag i världen kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. Fyrtionio var banker och finansinstitut, av vilka 21 hade säte i USA. Författarna menar att bolags sammankoppling i block kan minska konkurrensen och att finansinstitut med tätt nätverk tar större risker. (Vitali, S, Glattfelder, J, Battiston, S. The network of global corporate control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.0025995.)

* Fuchs beräknade 2010 att bolag i EU27 med fler än 250 anställda utgör 0,2 % av alla bolag, men har 33 % av alla anställda, 43 % av omsättningen och av vinsten. (Fuchs, C. 2010. Critical globalization studies: An empirical and theoretical analysis of new imperialism. Science & Society 74: 215-247.)

Det är inte helt omöjligt men mycket osannolikt att tillräckligt kan ske inom ramen för dagen ekonomiska system.
Uner tiden bör alla insatser som minskar utsläppen öka och stödjas.

Klimatfrågan är den näst viktigaste frågan efter krigsrisken.

** I denna artikel diskuteras alternativa energikällor till de fossila. Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?

En socialism med kraftigt ökad demokrati och där vi människor och inte ett fåtal storbolag kontrollerar produktionsmedel och råvaror underlättar i hög grad – men var finns opinion för och insikt om detta?

Nedan publiceras ett utdrag ur en artikel på detta tema som jag fått av en läsare och mycket uppskattad, trägen översättare.
We Can’t Beat Climate Change Under Capitalism. Socialism Is the Only Way.


Endast socialism rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.

Utdrag ur artikel av professor Ashley Dawson i New York.

Vi kan inte klara klimatförändringar under kapitalismen. Socialism är det enda sättet.
De förändringar som krävs för att avvärja miljökatastrofen är oförenliga med kapitalismen.

Att snabbt och rättvist göra oss av med fossilt bränsle innebär att ställa företag under offentlig kontroll.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC )- rapporten från oktober 2018 konstaterade att förhindrande av den accelererande globala uppvärmningen kommer att kräva ”långtgående transfereringar inom energi, land … och industriella system” för vilka det inte finns ”något dokumenterat historiskt prejudikat.” Myles Allen, klimatforskare och betänkandets författare , Oxfords University, förklarade, ”Den upplyser oss om att vi måste … förvandla världsekonomin på stående fot.” Om rapporten.

För att göra detta möjligt måste vi ha ett noggrant planerat och demokratiskt administrerat akut ekologiskt återuppbyggnadsprogram. Men ett sådant program är inte ens avlägset förenligt med kapitalismens krav på vinstmaximering och tillväxt, för att inte tala om det privata ägandet av produktionsmedlen. Med andra ord: Vi behöver systemförändringar för att komma till rätta med klimatförändringarna.

Under kapitalismen måste ekonomierna växa till minsta sammansatta ränta på 3 procent för att vara livskraftiga. ”Varje avmattning eller blockering av kapitalflödet kommer att leda till en kris,” skrev den marxistiska geografen David Harvey i ett dokument 2010. ”Om vårt blodflöde upphör, dör vi. Om kapitalflödet upphör, dör det kapitalistiska systemets politiska kropp. ”Detta innebär i allmänhet en avmattning av investeringar, fallande löner och utbredd arbetslöshet.

Men med tanke på vår planets begränsade resurser, dödar denna oavbrutna tillväxt oss. En nyligen genomförd granskning av hundratals vetenskapliga studier visar den direkta kopplingen under det senaste halva seklet (under den så kallade Great Acceleration) mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och koldioxidutsläpp. Medan den ursprungliga New Deal hjälpte till att sporra denna utveckling måste Green New Deal avveckla den.

Vissa sektorer i ekonomin kräver omedelbar minskning. Enligt tankesmedjan Carbon Tracker måste 80 procent av kända fossila bränslereserver stanna kvar i marken om vi ska förhindra temperaturökningen över 2 grader Celsius (3,6 grader Fahrenheit). Carbontracker Men en stor del av dessa reserver kontrolleras av fossila bränsleföretag som bara är ansvariga för investerare. För att de ska behålla sitt värde och sina marknadsandelar måste dessa företag fortsätta att utvinna och sälja dessa reserver och upptäcka nya reserver för att ersätta de sålda. Minskad efterfrågan är skadligt för tillväxten, så ”Drill, baby, drill.” (Slogan för republikanerna år 2008, dvs ”Fortsätt att borra efter fossil energi.”)

Hur kan vi avveckla denna planetförstörande utvinningsekonomi? Fria marknadslösningar och incitament som fossilskatter har, när de implementerats, misslyckats med att minska den fossila bränsleförbrukningen avsevärt (en del av orsakerna till att de stora olje- och gasföretagen stödjer dem). En dramatiskt högre koldioxidskatt skulle kunna fungera för att effektivt driva dessa företag i konkurs, men det skulle innebära att allmänheten inte får kontroll över hur nedläggningen av dessa branscher äger rum, det skulle medföra arbetslöshet och skapa ekonomiska problem.

Att snabbt och rättvis upphöra med utvinningen av den fossila energin innebär alltså att sätta dessa företag under offentlig kontroll – dvs. att nationalisera dem genom att köpa ut majoriteten av deras aktier. Författare på The Democracy Collaborative uppskattar att det kommer att kosta cirka 1,15 biljoner dollar. Democracycollaborative. Det kan låta dyrt, men kom ihåg: Under det kommande decenniet kommer Trumps skattesänkningar att öka de rikas tillgångar med 2,3 biljoner dollar. Politico.com

Kommentar: Siffrorna torde avse USA.

Detta angrepp på privat egendom kommer utan tvekan att utlösa hårt motstånd från eliten. För att segra över denna opposition behöver vi en massiv, organiserad antikapitalistisk rörelse.

Utfasningen och avvecklingen av fossila bränslen kommer att påverka ekonomin som helhet, att hitta alternativ till och att stödja berörda arbetare i fossila bränsleberoende industrier som petrokemi, jordbruksföretag och luftfart, och mycken överflödig industriell produktion – för att inte tala om vapenindustrin och militären. Militärens utsläpp av växthusgaser.
En kampanj mot militarism och för en Global Green New Deal skulle innebära en utmaning mot den ekonomiska och militära konkurrens mellan stater som kapitalismen bygger på.

Även om nettoeffekten kommer att bli produktion baserad på kontrakt (?) måste vi också investera i selektiv tillväxt inom vissa sektorer, från förnybar energi till ekologiskt jordbruk, såväl som koldioxidhaltiga, socialt nödvändiga aktiviteter som utbildning och vårdyrken. Det kommer att innebära en brytning med den nyliberala kapitalistiska dogm som har åstadkommit åtstramningar i årtionden.

Det inhemska miljönätverket (IEN) applåderar visionen, avsikten och omfattningen av Green New Deal-resolutionen men insisterar på ”det grundläggande behovet av att utmana och förändra de nuvarande dominerande politiska och ekonomiska system som är pådrivare för skogsförstörelse, social orättvisa och klimatkrisen. ” IEN.
”En ekonomi som baseras på utvinning av jordens naturresurser snabbare än jordens förmåga till återbildning,” hävdar IEN. Som IEN uttrycker det ”För att återta vår framtid måste vi ändra på nuet.”Våra krav på nyordning måste påskynda utvecklingen för det som ska komma sedan.

Några artiklar om klimatet.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelRyssland: Forsatta lögner i MH17-utredningen.
Nästa artikelGui Minhai Den kinesiska frågan på annat sätt – tycker Jan Myrdal
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

53 KOMMENTARER

  • De skriver ”We start from a list of 43060 TNCs identified according to theOECD definition, taken from a sample of about 30 million economic actors contained in the Orbis 2007 database”. Är 37 miljoner fel?

 1. 20% av EU´s budget bränns på klimatåtgärder, mycket mer än Storbritanniens bidrag. Brexit kan alltså finansieras fullt ut genom att eliminera verkningslös symbolpolitik.

 2. Reagerade då jag flera år följt Karen Hudes DCTV om detta och där har alltid framhållits att det var 147 som kontrollerade 47 000 bolag enligt forskarna från Zurich.

 3. Hallå där! Hela denna klimatagenda är ju initierad av eliten inom storkapitalet, det har ni väl inte missat. Se Club of Rome, Committee of 300, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Agenda 21 m.fl,Eugenics Society ”No Limits to Growth”, FN, UNEP, IPCC, Al Gore, XR, osv.

   • En del forskare säger det andra inte.
    Skulle inte förvåna mig det minsta om många av de som stödjer tesen om klimatalarmismen är betalda av diverse organisationer likt Soros bolag.
    Vad vi med säkerhet vet är att temperaturökningen på jorden har avstannat, temperaturen har legat relativt konstant de senaste 20 åren.

    • Även Lennart Bengtsson ger en annan bild av utvecklingen sedan 1950 med ökning av temperatur och kldioxidutsläpp.

     • Det får nog bli en separat särskild tråd. Fusk och förfalskningar i forskning är epidemisk. John Ioannidis, professor på Stanford, fann en gång att 41% av resultat visade sig vara rätt ut fel, eller dramatiskt överdrivna, mellan 51% till 89% av experiment kunde inte upprepas. Olika forskargruppers resultat motsade varandra. Forskarna konkurrerar om pengarna, som kommer från staten, fonder, eller företag, och det finns gott om både slarv och fusk för att komma före andra i kön. Själv har jag varit involverad när det gäller forskningsuppdrag från företag. Ren korruption ibland. Man kan ”tänka sig” att bli en hedersdoktor, man kan tänka sig att ”fixa” en plats åt barn eller släktingar på en attraktiv utbilding. En svensk företagsledare jag en gång kände blev teknologie doktor trots att mannen bäst kan beskrivas som en teknisk idiot, men pengar hade han och spenderade som på ”forskning”. ”Forskare” och ”forskning” är definitivt inte några slags värdedeklarationer.
      https://qz.com/638059/many-scientific-truths-are-in-fact-false/
      https://www.gp.se/debatt/tuffare-konkurrens-%C3%B6kar-fusk-bland-forskare-1.18822764

   • Anders ! Vi kan lika gott säga som det är, CO2 – Det är Biosfärens Putin !
    Den som hade ansvaret för klimatagendan via Club of Madrid var G. Soros, vad säger det. Eller ta gänget i Gaia Gurus – Kompisar ?
    Det här handlar om något helt annat än CO2. fastna inte.

 4. Säger man om IPCC också………..här en liten lektion i hur man startar upp olika agendor, med vem och hur.
  Ett kort utdrag ur en text, tvivlar på att det är miljö- & klimat-kämpar.

  ”Agenda 21 was established at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janerio, Brazil, in 1992, hosted by Maurice Strong, a Canadian oil and business billionaire and long-time front man for the Rothschilds and Rockefellers. Strong has been a leader of their exploit-the-environment-to-scam-the-people programme which is now in full flow. Strong is a member of the Club of Rome, the environmental Hidden Hand in the Round Table network that includes the Bilderberg Group, Trilateral Commission and Council on Foreign Relations.
  Strong said in support of Agenda 21: ‘Isn’t the only hope for this planet that the industrialised civilization collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?’ This is a man who became mega-rich through the oil industry. He now lives in billionaire luxury in China where carbon-emitting industry is booming and he is a director of the Chicago Climate Exchange (largest shareholder, Goldman Sachs), which is ‘the world’s first and North America’s only legally-binding greenhouse-gas emission registry reduction-system for emission sources and offset projects in North America and Brazil’.
  The Exchange was established with funding from the Joyce Foundation where Barack Obama was once a director. Strong and Al Gore make money through the Carbon Exchange and other means from the lies they promote about climate change and the solutions they propose. Kate Johnston wrote on the Globalresearch.ca website: ‘The same men that sold us the myth of man-made global warming are the same men that sold us the “solution” of a Carbon Tax and Emissions Trading Scheme and now they’re profiting off their lucrative investments which are based on lies.’ (See my previous article The Climate Change Hoax – the Lie is in the Cause). Strong fled to China in 2006 after being accused of corruption with respect to the UN oil for food program.
  Climate change propaganda employs a No-Problem-Reaction-Solution technique to justify Agenda 21 and its stable-mate the Biodiversity Treaty. This is an internationally-binding document involving nearly 200 countries. The United States signed the treaty, but it was not ratified by the Senate after people like ecologist and ecosystem scientist Dr. Michael Coffman exposed its true consequences and implications. He said that he realized during the 1980s and 1990s that the plan was to use the excuse of protecting the environment to confiscate half the land of the United States. Similar plans exist for every other country. America may not have ratified the treaty, but it is being implemented by the day. Agenda 21 demands the central global control of all land; all private property; all water sources and distribution; all other resources which includes people in its definition; all energy supplies and distribution and all food production and distribution.” osv.

 5. Inom vänstern går man på överklassens konspirationer. Nu har dom panik med att rädda sin gigantiska finansbubbla genom grön finans så parasiterna som själva smiter från skatt kan beskatta folk med förevändning av grön finans.
  Och ni hjälper dom genom att elda på med paniken.
  Om det är kris så märks det på havsytans stigning. Typiskt är att dom larmar om Venedig som om havsnivån inte skulle märkas överallt (sånär som på att det förekommer landhöjning här och var)
  Bland skeptikerna går dom för långt åt andra hållet och betvivlar alltför mkt vetenskapens rön. Detta trots att det ju INTE främst är vetenskapsmännen själva som larmar utan främst av oligarkin speciellt utvalda och jämfört med klimatforskare mindre kunniga individer.
  Om eliterna drevs av verklig omsorg om mänskligheten skulle dom inte visa såna tecken på panik utan ist redogöra för hur fattiga länders intressen skall vägas samman med den gradvisa klimatändringen. Och tidsskalan blir då mkt mer hanterlig. Trots att ni inom vänstern ger er ut för att vilja dom fattiga väl gör er ensidiga vinkling att depopulationsagendan som ni inte låtsas om närmar sig.
  Samma alarmister som pumpar upp paniken försvarar tesen att jordens befolkning behöver minskas. Exempelvis Rockströms kollega Shellnhuber. Somliga har uppfattningen att 6 miljarder bör försvinna.
  Det är fullt förenligt med vetenskapen att säga emot alarmisterna och kräva att hela problemet redovisas så att rimliga prioriteringar berörs.

  • Så här fungerar det. Att resa från A till B. Public Transport, 100 kronor, bil 60 kronor, så folk tar bilen. Av de 100 för Public Transport är 80 skatter och avgifter. Så – istället för att ta bort alla skatter och avgifter på Public Transport för att få ner priset till 20 Kronor, försöker man skapa en hajp för att införa ”klimatåtgärder” och ”klimatinvesteringar” för att få upp kostnaden för bilen till 120 kronor. Alltså en massiv vinst för staten, oljebolag, bilbolag, vägbolag och byråkratin, medan samhället stryps.

 6. Nils! Som Sven Wernström sa ” om man tror på konspirationsteorer i så kan man vara övertygad om att den man har mitt framför näsan, bara är en liten del av en större konspiration ” typ..
  Så tänk vidare nils…och låt dig inte manipuleras!

  • Och Solen har sina Cykler.
   Och tänk vad det kan betyda när forskningen ser nya uppkomna data inom fält just där IPCC har vänt ryggen till, låt oss lyssna på nya vetenskapliga rön om solens magnetiska cykler – och solen, det vet vi ju är roten till allt liv på jorden – så vad som förändras där kan få högst påtagliga konsekvenser. Kan t.o.m. vara så att vi bör jubla åt denna lilla ’puckel’ av CO2 vi har åstadkommit. M.a.o en ren vinstlott – men alla vetenskapliga upptäckter är inte lika välkomna inom klimat-agendan ty politiken har kommit emellan. Senaste rön om solens cykler :
   GWPF Interview: New Solar Research Raises Climate Questions, Triggers Attacks.
   https://www.youtube.com/watch?v=7sh_nlz43Pc&feature=youtu.be

  • Synpunkter. Jag tycker han har rätt, men problemet är att stat, oljebolag, bilbolag, osv kommer att förlora pengar på teknikutvecklingen, så man gör allt för att tämja och styra den. För 30 år sedan kostade ett kort telefonsamtal från Australien till Sverige ungefär 100 kronor, i dåtidens värde. Idag kan jag sitta och snacka med en videosamtal hur länge jag vill, det kostar inget. Just nu motarbetar dom elbilarna bäst dom kan, man är desperata att behålla fossilmotorerna och fossilbränslena och därmed nedsmutsningen för därifrån kommer pengarna. Batterier. För 15 åt sedan hörde jag samma visa, batterier är dyra att återvinna. Jag gjorde just av med fyra gamla 15 år gamla batterier som suttit i min el-motorcykel, och jag fick betalt för dom.

 7. Jag har laddat ned rapporten och bara hunnit skumma den. Därför kan en pressuppgift om att vi redan 2030 är nära 3 graders temperaturhöjning vara en anka. Tyvärr har den typen av alarmism cirkulerat i miljökretsar.
  Vi får hoppas att den uppgiften inte återfinns i ”The global gap – report 2019”-

  • Jag hörde intervjun med Måns Nilsson chef för svenska institutet Stockholm Environment Institutet i radion bestämt tala om 3 grader. Han är en av de 2 som skrivit förordet.

   Jag har sökt på ”3” i rapporten och hittar så småningom på sid 26 ”The IEA NPS, which is roughly consistent with the NDCs
   countries have submitted to date, would lead to global warming of around 2.7–3°C by 2100 (Abeysinghe et al. 2019), illustrating that existing policies and targets are insufficient to meet the Paris Agreement goals. As shown
   in Figure 3.2, fossil fuel CO2 emissions — estimated using global fossil fuel production plans and projections — would lead to emission levels that exceed the IEA NPS by 12% in 2030; this is not only far in excess of levels
   consistent with 2°C and 1.5°C mitigation pathways, but exceeds even the 2.7–3°C level associated with the NPS.”

   Sammanfattning ” Executive Summary

   Governments are planning to produce about 50% more fossil fuels by 2030 than would be consistent with limiting warming to 2°C and 120% more than would be consistent with limiting warming to 1.5°C.
   To estimate the production gap, this report puts forward a method analogous to that used in the Emissions Gap Report. It uses publicly available data to estimate the difference between what countries are planning and what would be consistent with 1.5°C and 2°C pathways, based on scenarios from the recent Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on Global Warming of 1.5°C. In aggregate, countries’ planned fossil fuel production by 2030 will lead to the emission of 39 billion tonnes (gigatonnes) of carbon dioxide (GtCO2). That is 13 GtCO2, or 53%, more than would be consistent with a 2°C pathway, and 21 GtCO2 (120%) more than would be consistent with a 1.5°C pathway. This gap widens significantly by 2040.

   This production gap is largest for coal. By 2030, countries plan to produce 150% (5.2 billion tonnes) more coal than would be consistent with a 2°C pathway, and 280% (6.4 billion tonnes) more than would be consis- tent with a 1.5°C pathway.
   Oil and gas are also on track to exceed carbon budgets, as countries continue to invest in fossil fuel infrastructure that “locks in” oil and gas use. The effects of this lock-in widen the production gap over time, until countries are producing 43% (36 million barrels per day) more oil and 47% (1,800 billion cubic meters) more gas by 2040 than would be consistent with a 2°C pathway.
   The global production gap is even larger than the already-significant global emissions gap, due to minimal policy attention on curbing fossil fuel production.
   Collectively, countries’ planned fossil fuel production not only exceeds 1.5°C and 2°C pathways, it also surpasses production levels consistent with the implementation of the national climate policies and ambitions in countries’ NDCs. As a consequence, the production gap is wider than the emissions gap.

   Indeed, though many governments plan to decrease their emissions, they are signalling the opposite when it comes to fossil fuel production, with plans and projections for expansion. This hinders the collective ability of countries to meet global climate goals, and it further widens not just the production gap, but the emissions gap as well.”

 8. Det är väl läge att Greta åker till Kina? Ur The Guardian:

  ”China’s appetite for coal power returns despite climate pledge. Capacity rose by 42.9GW in 18 months, far outpacing global efforts to cut use of fossil fuel”.

  Kinas utsläppsökning överstiger alltså klart nedskärningarna av utsläpp för resten av världen.

  https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/china-appetite-for-coal-power-stations-returns-despite-climate-pledge-capacity

  • Vilket bara är samma gamla propaganda mald om igen i ny form. Vem tror att theguardian.com är någon tillförlitlig källa. Dom säljer tidningar, inte sanning eller fakta. Kina bygger ett kolkraftverk, OK – sant, men man ”glömmer” att tala om att man samtidigt river ett par gamla mycket ineffektiva och nedsmutsade kraftverk. Nytt kolkraftverk – OK, man ”glömmer” bara att tala om att man på så sätt ersätter några miljoner koleldar i fabriker och hem med elektricitet och värmepumpar. Sedan ”glömmer” man att tala om att, dels konverterar man kolkraftverk till gas och bränner upp gas som är 104 gånger mer växthusdrivande, och flera av dessa ”kolkraftverk” eldas faktiskt inte med kol utan natur och biogas. Nettoförbättring är alltså massiv, men genom att förfalska nyheterna får propagandan det att se annorlunda ut. Både USA och EU smutsar ner betydlig mer.

 9. Tidigare i kväll läste jag på Samhällsnytt att skatten ska höjas på det förnybara etanolbränslet E85 så det blir långt dyrare än fossil bensin för konsumenten.
  Det är tråkigt för alla dem som tänkt på miljön och satsat pengar på ombyggnader och investeringar i fordon som kan köras på E85.
  Men så har det varit länge har jag av erfarenhet konstaterat.
  Fordonsbeskattning har sedan lång tid tillbaka hela tiden byggts på kortsiktiga politiska beslut.
  Jag tror just kortsiktigheten är avsiktlig. Genom att på något sätt locka människor, miljö, besparing osv. genom att köpa och investera i något så kan politikerna hålla konsumtion och tillväxt på önskad nivå för kapitalismens bästa.
  När sedan alla köpt och investerat och använt det kortast möjliga tid då ändrar politikerna genom myndigheterna regelverket på nytt och folk på nytt måste köpa och satsa nya pengar som de flesta fall arbetat ihop.
  Det är så miljöpolitik tillsammans med fordonsbeskattning fungerar.
  Att effektivt utnyttja människors arbete och sedan plundra dem på lönen.

  Men jag tänker fortsätta köra gräsklipparen på E85 även om det blir betydligt dyrare.
  Det är för att slippa de otäcka och farliga bensinavgaserna.
  Hälsan för mig är betydligt viktigare än ett antal kronor hit eller dit.

 10. Catarina, det var CIA som uppmanade sina organisationer att stämpla alla som ifrågasatte beskrivningen som Warrenkommisionen gjorde av mordet på Kennedy som konspirationsteoretiker. Ett nedsättande omdöme om de som kom med nya fakta om mordet. Du kommer inte med nya fakta
  eller argument. Liknande nedsättande ord används mot de som inte ansett att regeringarna fört en ansvarsfull invandringspolitik, de kallas rasister, främlingsfienliga och nazister. Om man är kritisk till Islams kvinnosyn och syn på kristna då är man Islamofob m.m.
  Catarina kom med fakta och argument i stället för öknamn så kan man ta dig på allvar.

 11. Vad bör göras? Den klimathysteriska propagandan från SNF, DN och SvD bör bemötas med att eliminera statsbidragen. Skrota presstödet och låt SNF självfinansiera sig.

  • Bättre med konkret kritik av vad du menar med ”klimathysterisk propaganda”. Börja med en noggrann analys av rapporten och ange vad som brister och varför.

 12. Om du läser våra vanligaste dagstidningar, möts du dagligen av hela uppslag som tar propagerar klimathysteri, ur ständigt nya infallsvinklar. En gång varannan månad passerar en i egentlig mening kritisk artikel, idag en ledarsidekolumn på SvD. Varje dag sen 2014 bombarderas vi av förutsägbart och totalt okritiskt stöd för en hypotes som i förlängningen innebär att man inte ens ska få rösta om de skenheliga åtgärder som föreslås. Ett stort antal redaktörer och skribenter utan tillstymmelse till naturvetenskaplig bildning eller förståelse har valt åsikt åt oss, och är samtidigt finansierade av oss.

  Lägg ner presstödet! Vi betalar Völkisher Beobachter över skatten. Många vägrar numera betala för skräpet, men propagandan kan läsas på bibliotek.

 13. Det påstås,
  …att koldioxidens påverkan på temperaturen är logaritmisk dvs en fördubbling av koncentrationen leder till en grads temperaturökning
  …att växtligheten trivs bäst vid en mycket högre koldioxidkoncentration än vad vi har genomsnittligt; 1000 ppm mot nuvarande 400.
  Så, ta det lugnt.

  • Data talar inte för logaritmiskt samband.Vid 1000 ppm är med stor sannolikhet det för varmt och torrt för många växter.

   • Vilken data?
    Om du hänvisar till någon av klimatmodellerna, så kanske du äntligen kan ge någon vägledning om dessa.
    Annars är det som jag säger ovan, allt annat lika, det som är datan.

    • Ber dig läsa rapporten. Laddas lätt ned. Var god se kommentaren till Ulf Karlström där jag anförde sammanfattningen.

    • Vad i alla fall jag talar om har inget med några data att göra utan gaslagarna, alltså fysikaliska lagar som likt allmänna gaslagen inte går att bryta mot. Det är accepterade naturlagar.

  • Det stämmer. Gaslagarna. Att dubbla CO2 halten betyder inte en fördubbling av effekten, effekten avtar logaritmiskt och asymptotiskt mot noll. Sambandet är svårt att förklara på ett enkelt sätt men sök på ”CO2 logaritmic effect”. Dessutom, med ökande CO2 halt ökar ”konsumtionen” av CO2 av floran, varav hälften finns i haven. Den ökande CO2 halten tillsammans med värmen ökar antalet CO2 ”konsumenter”, växterna, som producerar syre, och nära 50% av allt syre produceras i haven, som utgör 71% av jorden. Hela systemet är finurligt självreglerande. Den verkligt stora faran för allt liv är inte ökande CO2, utan minskande CO2. Går den under en viss nivå dör allt liv på jorden.

   • Det stämmer att växterna växer bättre och lagrar in mera kol vid högre CO2-halt i luften. I växthus tillsätter man ofta CO2 i gasform för att det ska växa bättre och håller då ca 600 ppm i husen. MEN denna effekt är på långt när tillräckligt stor för att kompensera CO2-tillskottet i atmosfären pga användning av fossilt bränsle. Alltså faller Karls resonemang på det faktum att CO2-halten i atmosfären de facto stiger och inget tyder på att den skulle börja sjunka.

    • Nu råkar det vara så att jorden är inget annat än ett gigantiskt växthus. Den ökande koldioxidhalten har medfört att grönskan på jorden bevisligen har ökat på en yta två gånger USAs yta, öknarna minskar, matproduktionen ökar, och dessutom gäller det bara 29% av jorden, för 71% är hav. Vi vet att omkring hälften av syreproduktionen på jorden sker i haven av växter, och det är rimligt att tro att växtligheten i haven ökat minst så mycket som på land, förmodligen dramatiskt mycket mera. På grund av den enorma mängd CO2 som finns lagrad i haven, och att solen har värmt upp haven som då kan lagra mindre CO2, är det rimligt att enorma mängder CO2 har frigjorts, som i tur främjat tillväxten av både floran och faunan även i haven. Resonemanget stämmer utmärkt och den ökande CO2 halten i atmosfären kommer förmodligen inte från människa i någon större utsträckning, utan från uppvärmningen av haven. Beklagligt stämmer det inte med klimathysterikernas ekonomiska målsättningar. Det tar 30 år för en skog att växa upp, så förmodligen kommer vi att få se fortsatt ökning av CO2 i atmosfären och vändpunkten kommer att ligga 50 till 100 år framåt i tiden.

     • Du är ute på helt fel spår. Havstemperaturen har ändrats väldigt lite, men däremot har CO2-halten i luften ökat med 30%. Det gör att mer CO2 har kunnat lagras i haven. Om det inte varit så hade CO2-halten i atmosfären varit ännu högre. Den mängd CO2 som frigörs vid förbränning av fossila bränslen är väldigt mycket större än ökningen av det som binds i skog.

     • Bengt Håkansson Det behövs inga stora skillnader i havets temperatur för att det skall ge stora effekter. 71% är hav. Solen verkar på jordens ytan och 10 cm ner, men ner till 300 meter i havet. Det ger en faktor på 3,000 i skillnad.
      CO2 halten har ökat med 0.01% att ta procent på procent ger fel värde. Fundamental matematik.
      Den CO2 som frigörs av människans förbränning och naturen kan bäst jämföras med skillnaden av ett vulkanutbrott och att tända en tändsticka.

 14. Det är vedertagen vetenskap att sambandet mellan koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen är logaritmiskt; både alarmister och skeptiker är ense om detta. Det innebär att en fördubbling av koldioxidhalten leder till en höjning av temperaturen med K grader, en ytterligare fördubbling leder till en ytterligare höjning av temperaturen med K grader, osv. K kallas klimatkänslighet (climate sensitivity). Vanliga uppskattningar av K från klimatforskare är 3 grader +- 1,5 grader, dvs. mellan 1,5 och 4,5 grader. Vi ser att osäkerheten om koldioxidens kvantitativa inverkan på klimatet är stor. Wikipedia har bra text om klimatkänsligheten.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity#Estimating_climate_sensitivity

  Liksom Anders har jag letat efter siffran 3 (grader Celsius) i rapporten och hittat referensen som man stöder den på. Men jag laddade också ned referensen och fann att den inte var ett vetenskapligt verk utan ett upprop, ett brev riktat till IEA från ”a group of individuals representing the investor, business, academic and non-profit sectors”. I brevet nämns 2,7 till 3 graders uppvärmning, men utan kontext, motivering eller referens.
  https://www.iea.org/media/news/2019/JointletterIEAApril2019.pdf

  Slutligen står det klart att ”3 graders uppvärmning (från 1800-talet) till 2030” är en anka, vilket framgår av en enkel överslagsberäkning. Ansätter vi K=3 och löser ekvationen (3-1)=3*lb((x/400) får vi x ungefär lika med 650. Dvs. detta scenario skulle kräva att koldioxidhalten i atmosfären ökade från ca. 400 ppm nu till ca. 650 ppm 2030. Orimligt. (lb är logaritmen med bas 2.)

  • I radioinslaget uppgav en av de två förfatarna till förordet, Måns Nilsson från Sverige, risk för en temperaturökning på 3 grader.

 15. Det finns risker som ligger betydligt högre upp på listan än CO2-frågan :
  https://www.globalresearch.ca/global-warming-and-the-ozone-layer-whats-more-dangerous-co2-or-nuclear-war/5690216
  Och vad säger en analys omkring de siffror och fakta som cirkulerar inom klimat agendan :
  Dr Willie Soon demolishes the extreme weather panic and other hysterical arguments.
  https://www.youtube.com/watch?v=4JJ3yeiNjf4
  No Climate Emergency say 500 Scientists to UN .
  https://www.youtube.com/watch?v=GpVBH-HY5Ow&feature=youtu.be
  Och pågående forskning. Henrik Svensmark ”The connection between cosmic rays, clouds and climate”
  https://www.youtube.com/watch?v=Rg3MqdBX0_k&feature=youtu.be
  Legacy of Climategate – 10 years later (blog), Judit Curry ser tillbaka, välkänd klimatforskare som numera står vid sidan av och iaktar vad som är och vad som har varit.
  https://judithcurry.com/2019/11/12/legacy-of-climategate-10-years-later/#more-25412

  • Den verkliga faran för mänskligheten har ingenting med naturen att gör, den verkliga faran är de massiva propagandakampanjer som den härskande eliten och den djupa staten nu lanserar via statliga och stortaligt finansierade media som har samma syfte som i Tyskland förra seklet, att indoktrinera allmänheten till lydnad mot och underordnande under makten. Glöm inte att propagandan för det tyska nazistpartiet under åren av Adolf Hitlers regim i Tyskland (1933–1945) var ett avgörande instrument för att förvärva och upprätthålla makten och för genomförande av nazistisk politik. Idag har ingenting förändrats. Vi har just sett massiva propagandakampanjer mot Kina och kineser för att avstyra att Kinas samhällssystem vinner popularitet, och för att skapa lojalitet mot statens klimathysteri, vilket är avsett att motivera höjda skatter och avgifter. Kinas samhällssystem skulle innebära katastrof för elitstyret och vad vi kallar den djupa staten och medföra hög grad av direktdemokrati.

   • Till Karl W.
    Hej ! Jag är fullt införstådd med vad du säger, det är inget nytt för mig, men eftersom en del envisas med att så fixera sig vid koldioxidens ”lilla” ppm i marginalen utan att se hur renskrapad hela agendan är på tyngd i just det ämnet (AGW mm.), man har enbart en ”lättviktare” kvar att yvas om. Men CO2-beskattningen som är tänkt att ge UN råg i ryggen för att gå vidare enligt agendan ( Habitatet, Agenda-21, Agenda 2030 osv.), men där faller argumenten. Det finns ingen anledning till någon reduktion av CO2, det är en myt och ren hopknåpad fantasi. Och oavsett hur man styr den eventuella åtgärden så kommer ett märkbart resultat tidigast om 100 år vad CO2 reducering beträffar ( och till ingen nytta ), hysterin speglar bara ivern till handling omkring NWO.
    De som klimat-gapar mest vet inte vad konsekvensen blir på helt andra politiska plan, ty den gruppen är redan stängslad tydligen. ( följd-frågan blir, var befinner vi oss ? )

    • Vad du säger är sakligt. Sakliga argument faller tyvärr mot massiva repetitioner av irrationella och emotionella och propaganda byggd på förfalskade fakta. Vi kan bara fortsätta att undergräva propagandan med vartenda argument som står oss till buds.

 16. UN och Kassabrist ?
  UN driver med stor iver implementering av Klimat-agendan, processen som sådan fram till effektiva åtgärder enligt agendans mål kommer inte att märkas av på en mycket lång tidsrymd. Så vadan denna hast och iver ?
  Electroverse på Twitter: ”Article from Nov 28: THE UN IS RUNNING OUT OF CASH Could this be the REAL reason for the urgency over #ClimateChange and the proposed Global Carbon Tax?
  https://twitter.com/Electroversenet/status/1201142697643433986

 17. Vi kommer att få se nya alltmer uppskrämmande rapporter allteftersom politiska grupperingar ska hålla grytan kokande för egen vinning. De rapporterna kommer inte att ha så stort samband med verkligheten. De är oftast författade enligt modellen ”kan inträffa”, dvs fullständigt meningslösa. Hela klimatångesten är byggd på antaganden.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here