Ukraina: Kapitalets invasion

9
2153

Den här artikeln https://thenextrecession.wordpress.com/2022/08/13/ukraine-the-invasion-of-capital/ har skrivits av ekonomen Michael Roberts. Den har även publicerats i Steigans nättidning. https://steigan.no/2022/08/ukraina-kapitalens-invasjon/

Michael Roberts arbetade i City of London som ekonom i över 40 år. Han har noggrant observerat den globala kapitalismens inspel från ”drakens håla”. Samtidigt var han politisk aktiv i arbetarrörelsen under flera decennier. Sedan pensioneringen har han skrivit flera böcker. Den stora lågkonjunkturen – en marxistisk syn (2009); Den långa depressionen (2016); Marx 200: en recension av Marx’ ekonomi (2018): och tillsammans med Guglielmo Carchedi som redaktör för World in Crisis (2018). Han har publicerat ett flertal artiklar i olika akademiska ekonomiska tidskrifter och artiklar i vänsterinriktade publikationer.

Ukraina: Kapitalets invasion

Nyligen gick Ukrainas utländska privata fordringsägare med på landets begäran om en tvåårig frysning av betalningar på omkring 20 miljarder dollar i utlandsskuld. Detta kommer att göra det möjligt för Ukraina att undvika fallissemang på sina utländska lån. Till skillnad från andra ”tillväxtekonomier” i skuldnöd verkar utländska obligationsinnehavare gärna hjälpa Ukraina – om så bara för två år. Åtgärden kommer att spara 6 miljarder dollar för Ukraina under denna period, och bidra till att minska trycket på centralbanksreserver, som har fallit med 28 procent hittills i år, trots betydande utländskt bistånd.

Ukrainas ekonomi är, inte överraskande, i ett desperat tillstånd. Real BNP beräknas minska med mer än 30 % 2022 och arbetslösheten ligger på 35 % (Constantinescu et al. 2022, Blinov och Djankov 2022, National Bank of Ukraine 2022). ”Vi är tacksamma för den privata sektorns stöd för vårt förslag i så fruktansvärda tider för vårt land”, svarade Yuriy Butsa, Ukrainas biträdande finansminister, ”Jag skulle vilja betona att det stöd vi har fått under denna transaktion är svårt att underskatta. . . Vi kommer att förbli fullt engagerade i investeringsvärlden framöver och hoppas på deras engagemang för att finansiera återuppbyggnaden av vårt land, efter att vi vunnit kriget”, sade Butsa.

Här avslöjar Butsa priset att betala för denna begränsade generositet av utländska fordringsägare: den växande efterfrågan från utländska multinationella företag och regeringar för att ta kontroll över Ukrainas resurser och föra dem under kontroll av utländskt kapital, utan några restriktioner och begränsningar.

I ett tidigare inlägg beskrev jag planen att privatisera och överlämna Ukrainas enorma jordbruksresurser till utländska multinationella företag. Och sedan flera år tillbaka har en serie rapporter från  Oakland Institute economic observatory dokumenterat övertagandet genom utländskt kapital. Mycket av det som skrivs nedan kommer från Oakland.

Det postsovjetiska Ukraina, med sina 32 miljoner odlingsbara hektar rik och bördig svart jord (känd som ”cernozëm”), motsvarar en tredjedel av all befintlig jordbruksmark inom EU. ”Europas brödkorg”, som den kallas, hade en årlig produktion på 64 miljoner ton spannmål och frön, bland världens största producenter av korn, vete och solrosolja (av det senare producerar Ukraina cirka 30 procent av världens totala produktion) .

Som jag förklarade i mitt tidigare inlägg provocerade det planerade övertagandet av Ukrainas resurser delvis fram konflikten: halvinbördeskriget, Maidan-upproret och Rysslands annektering av Krim. Som Oakland Institute har beskrivit, infördes ett moratorium för försäljning av mark till utlänningar 2001, för att begränsa otyglade privatiseringar.

Sedan dess har upphävandet av denna regel varit ett viktigt mål för västerländska institutioner. Så tidigt som 2013 tillhandahöll Världsbanken till exempel ett lån på 89 miljoner dollar för utvecklingen av ett handlingsprogram och marktitelprogram som var nödvändigt för kommersialiseringen av statsägd och kooperativ mark. Med orden i en rapport från Världsbanken från 2019 var syftet att ”påskynda privata investeringar i jordbruket”. Detta avtal, som vid den tiden fördömdes av Ryssland som en bakdörr för att underlätta inträde för västerländska multinationella företag, inkluderar främjandet av ”modern jordbruksproduktion … inklusive användningen av bioteknik”, en uppenbar öppning för GMO-grödor på ukrainska fält.

Trots moratoriet för försäljning av mark till utlänningar hade tio multinationella jordbruksföretag redan kommit att kontrollera 2,8 miljoner hektar under 2016. I dag talar vissa uppskattningar om 3,4 miljoner hektar i händerna på utländska företag och ukrainska företag med utländska fonder som aktieägare. Andra uppskattningar är så höga som 6 miljoner hektar. Moratoriet för försäljning, som USA:s utrikesdepartement, IMF och Världsbanken vid upprepade tillfällen hade krävt skulle upphävas, togs slutligen bort av Zelensky-regeringen 2020, inför en slutlig folkomröstning i frågan, vilken planerades till 2024.

Allt eftersom kriget fortskrider intensifierar västerländska regeringar och företag sina planer på att införliva Ukraina och dess resurser i västvärldens kapitalistiska ekonomier. Den 4 och 5 juli 2022 träffades topptjänstemän från USA, EU, Storbritannien, Japan och Sydkorea i Schweiz för en så kallad ”Ukraine Recovery Conference” (URC).

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2022/08/ukr1.jpg?w=602

URC:s agenda var uttryckligen inriktad på att påtvinga landet politiska förändringar – nämligen stärka marknadsekonomin”, ”decentralisering, privatisering, reform av statligt ägda företag, jordreform, reform av statsförvaltningen” och ”euro-atlantisk integration”. Dagordningen var i huvudsak en uppföljning av reformkonferensen i Ukraina 2018, som hade betonat vikten av att privatisera större delen av Ukrainas kvarvarande offentliga sektor, och angav att ”det slutliga målet med reformen är att sälja statligt ägda företag till privata investerare, tillsammans med krav på mer ”privatisering, avreglering, energireform, skatte- och tullreform.” Rapporten beklagade att ”Regeringen är Ukrainas största tillgångsinnehavare”: ”Reformer av privatiseringar och statligt ägda företag har varit efterlängtade, eftersom denna sektor av den ukrainska ekonomin har förblivit i stort sett oförändrad sedan 1991.”

Det ironiska är att 2018 års URC-planer motarbetades av de flesta ukrainare. En opinionsundersökning visade att endast 12,4 % stödde privatisering av statligt ägda företag (SOEs), medan 49,9 % var emot det. (Ytterligare 12 % var likgiltiga, medan 25,7 % inte hade något svar.)

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2022/08/ukr2.jpg?w=595

Men krig kan emellertid göra stor skillnad. I juni 2020 godkände IMF ett 18-månaders låneprogram på 5 miljarder dollar till Ukraina. I gengäld hävde den ukrainska regeringen det 19-åriga moratoriet för försäljning av statligt ägd jordbruksmark, efter ihållande påtryckningar från internationella finansinstitutioner. Olena Borodina, med det ukrainska nätverket för landsbygdsutveckling, kommenterade att ”agribusiness intressen och oligarker kommer att vara de främsta att dra nytta av en sådan reform…[Detta] kommer bara att ytterligare marginalisera småbönder och riskerar att skilja dem från deras mest värdefulla resurs.”

Och nu, i juli, har URC åter betonat sina planer på att ta över Ukrainas ekonomi för kapital, med fullt stöd från Zelensky-regeringen. I slutet av mötet godkände alla närvarande regeringar och institutioner en gemensam deklaration som kallas Lugano-deklarationen. Denna förklaring kompletterades med en ”nationell återhämtningsplan”, som i sin tur utarbetades av ett ”National Recovery Council” som inrättats av den ukrainska regeringen.

Denna plan förespråkade en rad pro-kapitalåtgärder, inklusive ”privatisering av icke-kritiska företag” och ”fullbordande av bolagisering av SOEs” (statsägda företag) – och identifierade som ett exempel försäljningen av Ukrainas statliga kärnkraftsbolag EnergoAtom. För att ”attrahera privat kapital till banksystemet” krävde förslaget också ”privatisering av SOBs” (statsägda banker). I ett försök att stärka ”privata investeringar och stärka rikstäckande entreprenörskap” krävde den nationella återhämtningsplanen betydande ”avreglering” och föreslog skapandet av ”’katalysatorprojekt’ för att öppna upp för privata investeringar i prioriterade sektorer.”

I en uttrycklig uppmaning att skära ner på arbetarskyddet, attackerade dokumentet de återstående lagarna för arbetare i Ukraina, av vilka några är kvarvarande från sovjettiden. Den nationella återhämtningsplanen klagade över ”föråldrad arbetslagstiftning som leder till komplicerade anställnings- och avskedsprocesser, reglering av övertid, etc.” Som ett exempel på denna förmodade ”föråldrade arbetslagstiftning” beklagade den väststödda planen att arbetare i Ukraina med ett års erfarenhet ges en nio veckors ”uppsägningstid”, jämfört med bara fyra veckor i Polen och Sydkorea.

I mars 2022 antog det ukrainska parlamentet en nödlagstiftning som tillåter arbetsgivare att suspendera kollektivavtal. Sedan antog den i maj ett permanent reformpaket, som effektivt ”befriade” den stora majoriteten av ukrainska arbetare (de i företag med färre än 200 anställda) från ukrainsk arbetslagstiftning. Dokument som läckte ut 2021 visade att den brittiska regeringen vägledde ukrainska tjänstemän i hur man kan övertyga en motsträvig allmänhet att ge upp arbetarnas rättigheter och implementera antifacklig politik. Utbildningsmaterial beklagade att allmänhetens uppfattning om de föreslagna reformerna var överväldigande negativ, men lade fram kommunikationsstrategier för att vilseleda ukrainare att stödja dem.

Medan arbetarnas rättigheter ska tas bort i det ”nya Ukraina” syftar den nationella återhämtningsplanen däremot till att hjälpa företag och de rika genom att sänka skatterna. Planen klagade på att 40 % av Ukrainas BNP kom från skatteintäkter och kallade detta en ”ganska hög skattebörda” jämfört med modellen Sydkorea. Det krävde därför att ”omvandla skattetjänsten” och ”se över potentialen att minska skatteintäkternas andel av BNP.” I namnet ”EU-integration och tillträde till marknader” föreslog den också ”avlägsnande av tullsatser och icke-tullmässiga icke-tekniska hinder för alla ukrainska varor”, samtidigt som man uppmanades till  ”öka attraktionskraften för utländska direktinvesteringar [utländska direktinvesteringar] för att få de största internationella företagen till Ukraina”, med ”särskilda investeringsincitament” för utländska företag.

Utöver den nationella återhämtnings-planen och den strategiska inriktningen presenterade Ukrainas återhämtnings-konferens i juli 2022 en rapport utarbetad av företaget Economist Impact, ett företagskonsult-företag som ingår i The Economist Group. Ukraine Reform Tracker drev på att ”öka utländska direktinvesteringar” från internationella företag, inte investera resurser i sociala program för det ukrainska folket. Tracker-rapporten betonade vikten av att utveckla finanssektorn och bad om att ”avlägsna överdrivna regleringar” och tariffer. Den efterlyste ytterligare ”jordbruksliberalisering” för att ”attrahera utländska investeringar och uppmuntra inhemskt entreprenörskap”, såväl som ”förenklingar av förfarandet”, för att ”göra det lättare för små och medelstora företag” att ”expandera genom att köpa och investera i statliga företag” och därmed ”göra det lättare för utländska investerare att komma in på marknaden efter en konflikt. ”

Ukraine Reform Tracker presenterade kriget som en möjlighet att framtvinga övertagandet genom utländskt kapital.

”Efterkrigstiden kan utgöra en möjlighet att slutföra den svåra jordreformen genom att utvidga rätten att köpa jordbruksmark till juridiska personer, inklusive utländska”, står det i rapporten. ”Att öppna vägen för internationellt kapital att flöda in i det ukrainska jordbruket kommer sannolikt att öka produktiviteten inom sektorn, vilket ökar konkurrenskraften på EU-marknaden”, tilläggs det. ”När kriget är över kommer regeringen också att behöva överväga att avsevärt minska andelen statligt ägda banker, med privatiseringen av Privatbank, landets största långivare, och Oshchadbank, en stor processor av pensioner och sociala betalningar”, skrev de. .

På andra håll finns det mindre explicit pro-kapitalpolitik som erbjuds av halvkeynesianska västerländska ekonomer. I en nyligen genomförd sammanställning av Center for Economic Policy Research (CEPR) har olika ekonomer föreslagit makroekonomisk politik för krigstida Ukraina. I detta understryker författarna till en början att Ukrainas kris inte är en ram för ett typiskt makroekonomiskt anpassningsprogram. d.v.s. inte de vanliga IMF-kraven på finanspolitisk åtstramning och privatisering. Men efter många sidor står det klart att det är liten skillnad mellan deras förslag och URC:s. Som de säger, ”målet bör vara att fullfölja en omfattande radikal avreglering av ekonomisk aktivitet, undvika priskontroller, underlätta matchningen av arbete och kapital och förbättra förvaltningen av beslagtagna ryska och andra sanktionerade tillgångar.”

Kapitalets övertagande av Ukraina (främst utländskt) kommer därmed att slutföras och Ukraina kan börja betala tillbaka sina skulder och ge nya vinster till västerländsk imperialism.

Läs gärna Den verklige Zelensky: från kändispopulist till impopulär nyliberal i Pinochet-stil

Föregående artikelEuropa minskar sitt militära stöd till Kiev.
Nästa artikelSyrien under militär ockupation av USA som stjäl olja
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Medan Väst planerar hur man med största vinstmarginal skall suga ut Ukrainas bördiga jord, och låta pengarna gå i Västs fickor och naturligtvis de som skall säkerställa att vinsten kommer till dem, måste också belönas. Under tiden fortsätter utsugningen av fattiga i Ukraina inte ens soldaterna som motvilligt offrar sina liv, får tillgång till alla miljarder som skickas till Ukraina.
  Bilder finns hur oligarkerna köper hus i Schweiz, skämtsamt står det vid varje husköp, nu har ytterligare några miljarder i bistånd nått Ukraina, vilket ger möjlighet för ytterligare en oligark att köpa hus i Schweiz.

  Lindsey Snell, journalist som intervjuade de hårdföra islamisterna som var i Aleppo, som då sa till henne: ”Din regering tror att vi är moderata, men jag lovar dig det finns inte en enda moderat oppositions krigare i hela Syrien.”
  För några år sedan intervjuade hon samma person, som då var och krigade mot Armenien för Turkiets räkning, då sa han till henne: ”Jag lovar dig vi är många som önskar vi kunde vrida klockan tillbaka till innan kriget började i Syrien, för att leva under Turkiskt styre än mycket värre än under Assad.”
  De var dessa syriska islamister som gick i USA:s fälla, och trodde att de skulle få styra hela Syrien med sharialagar. De befinner sig nu i Idlib.

  Nu har hon intervjuat ukrainska soldater i Ukraina.
  En klagar: Vapnen är stulna, den humanitära hjälpen är stulen och vi har ingen aning om vart de miljarder som skickats till det här landet har tagit vägen.
  Ivan vars bil är helt beskjuten och förstörd, säger att hans befälhavare sagt att han måste betala för att reparera bilen själv, som han dessutom måste använda i kriget.
  Han vänder sig mot kameran: Jo, ni jävla motherfucker riksdagsledamöter, jag hoppas ni knullar varandra, jag önskar du var på vår plats.

  Ukrainas parlamentariker röstade fram att ge sig själva en löneökning på 70%.
  Ivan säger: Vi de ukrainska soldaterna, har ingenting. De saker som soldaterna använder i kriget kommer från frivilliga. Hjälpen som går till vår regering kommer aldrig att nå oss.
  Vi köper våra egna skyddsvästar och hjälmar.

  Ivan som varit i kriget i Donbass sedan år 2014, säger att 80% av de civila som har stannat kvar i Donbass stöder Ryssland och läcker all deras platsinformation till dem.

  En annan soldat säger: De medicinska förnödenheter som donerats till oss tas bort. Vi har inte ersatts med nya soldater på tre månader.
  En skylt uppmanar ukrainare att rapportera ”ryska kollaboratörer”, den är uppsatt vid en allmän väg.

  Samantha Morris läkare från Maine, säger att när hon korsade gränsen till Ukraina gömde hon medicinska förnödenheter under madrassen för att förhindra att de stals. Gränsvakterna på ukrainska sidan stjäl dem.
  Under de månader hon tillbringade i Ukraina säger Morris att hon stött på stöld och korruption fler gånger än hon kunnat räkna. Vem talar sanning då alla ljuger. Det kan vara sjukhusdirektören eller en sjuksköterska, men man vet inte vem.

  Andrej en ukrainsk journalist är bestört över att internflyktingar inte får hjälp. Ett flyktingcenter nära Dnipro där får de stanna i enbart 3 dagar, 45 personer i ett rum.
  De sparkas ut efter 3 dagar om de inte har pengar, kläder
  Så vart tar biståndspengarna vägen, när våra soldater inter har vad de behöver och våra civila inte säkra platser att bo på.
  Riktig journalistik är farlig här, säger han. Vi har fått nya stjärnreportrar och varje dag skriver de ”Putin är dålig, de ryska soldaterna beter sig väldigt illa m.m. De får en miljon följare på twitter för att de ljuger. Men om man skriver om korruptionen i Försvarsmakten du kommer att vara i trubbel.

  Jag har arbetat med ett dussin journalister från olika länder i Europa, alla blev chockade. De lämnade Ukraina chockade. Denna chock fanns inte med i deras artiklar som sa att Ukraina är på väg till en seger, vilket inte är sant.

  • Men det är bara att konstatera. Det kostar att vara Rysslands svurna fiender!!!

  • Ju längre tid som Ryssland är i Ukraina, ju fler obehagliga sanningar om detta ODEMOKRATISKA land dyker upp.
   Ett land som många blivit lurade att åka till för att det var viktigt att bevara deras värderingar, som skulle vara likt Västs värdegrund. Är Väst lika korrupt som Ukraina, fast jag inte förstod det är vi illa ute.
   Hörde en intervju med ett litet barn närvarande, där barnet upprepade nationalistisk goja, mekaniskt inlärt.
   Barnets mamma talade inte på det sättet, så jag förstod att det kommit från skolan. SKRÄMMANDE.

   Första vice ordförande för statsdumans kommitté för utbildning Yana Lantratova analyserade innehållet i skolböcker i Ukraina. Ukrainska läroböcker utarbetades enligt de manualer som utvecklats av USA och Nato.
   Skolböckerna innehåller hat mot allt som är ryskt. Att Ryssland är en skräckinjagande aggressor, medan UN och USA är fredsbevararna.
   Detta har skolbarnen lärt sig under flera år i Ukraina, barnen har fått en förberedelse för krig mot Ryssland.
   Hur kan man tro att man efter denna hatkampanj, skulle kunna fortsätta att samexistera.

   https://t.co/a8kFZc09uS” / Twitter

   • Ukraina det depraverade landet.
    Man får 500 kronor om man anger en person som anses ge uttryck för anti-ukrainska åsikter.

    En kvinna från Irpyn, Kievregionen, anklagas för att hon förnekat att ryssarna gjort de påstådda brotten och våldet, sade Kievs åklagarmyndighet i ett pressmeddelande. Irpyn, en förort till Kiev som ligger bredvid den ökända Bucha. Med största sannolikhet hade hon bevittnat situationen i Irpyn, som hon uttryckte i sina privata telefonsamtal med andra ukrainska medborgare, då hon uttryckte sin åsikt att inga ryska krigsförbrytelser faktiskt ägde rum. Frågan är har hon blivit förrådd för 500 kr, eller är telefonen avlyssnad.

    Nu kommer nästa vansinniga lag från Ukraina, att personer som distribuerar rysk mathjälp eller tar emot rysk mathjälp, kan riskera 15 års fängelse.
    Denna nyhet släpps av ”Kiev Independent”
    Den mathjälp som UN skickat till Ukraina har personer som inte kunnat tala ukrainska vägrats att få, så enbart svältdöd anser Ukraina bör vänta de rysktalande.

    När USA gjorde kuppen i Ukraina år 2014, sa Bogdan i ukrainsk TV, att 1,5 miljoner människor i Donbass var värdelösa och borde likvideras.

 2. Något om den korrupta västvärldens imperialistiska sönderfall.
  Rysslands ekonomi klarar sanktioner bättre än experter i väst förväntat sig.
  Den ryska ekonomin har, inför hårda sanktioner, visat sig vara mer stabil än vad västerländska analytiker förutspått, rapporterar den brittiska tidningen Financial Times.

  Så här bedömde experter Rysslands centralbanks politik, som införde åtgärder för att kontrollera kapitalcirkulationen och kraftigt höjde styrräntan för att stabilisera rubeln.
  Dessutom har ökningen av energipriserna och expansionen av exporten av detta bränsle till Kina, Indien och Turkiet gjort de europeiska ländernas ansträngningar att överge rysk gas och olja till intet, står det i artikeln.

  Publikationen noterar att västerländska företag fortfarande är verksamma i Ryssland, och de som lämnade den ryska marknaden sålde sina tillgångar till lokala företag, och därför arbetar företagen själva fortfarande. Tidigare har den franska TV-kanalen France2 sagt att den ryska ekonomin är väl emot västs sanktioner.

  Ryssland kommer inte att tolerera frysningen av sina tillgångar i väst och kommer att göra allt som är juridiskt möjligt för att upphäva dessa olagliga beslut. Detta konstaterades av biträdande chef för Rysslands utrikesministerium Alexander Pankin i en intervju med TASS .
  ”All användning av den ryska statens och dess medborgares medel utan tillstånd från de legitima ägarna tolkas av oss som ett olagligt och trotsigt ovänligt steg, vilket ger oss rätt till adekvat respons”.

  I början av augusti blev det känt att Frankrike hade fryst ryska tillgångar till ett belopp av 1,2 miljarder euro, exklusive centralbankens tillgångar.

  Den 12 juli meddelade EU:s justitiekommissionär Didier Reynders, som en del av ett informellt möte mellan EU:s justitieministrar i Prag, att 13,8 miljarder euro i tillgångar som ägs av ryska affärsmän hade frysts i EU.
  https://www.gazeta.ru/business/news/2022/08/20/18369968.shtml?updated

 3. Over 100 militärer inklusive legosoldater dödades i en flygräd i Kharkov regionen idag, meddelar Ryska försvarsmakten. Hur många av dessa legosoldater som skickades till djävulen är svenskar, tro?

 4. Vilken bra artikel! Den visar precis vad USA/Natoländernas och EU:s politik handlar om, att införa nyliberalism i hela världen. Och det här ställer Sverige upp på.
  Om svenskarna hade förstått det här så hade de krävt att vi skulle lämna Nato och EU direkt.
  Men de 1%-en, äger våra medier så svenskarna får bara lösryckta meddelanden om vad som händer i världen, alla tagna helt ur sitt sammanhang. Jag har alltid försvarat Public service, men efter den här massiva propagandan mot Ryssland har jag verkligen förstått vilka som äger ”sanningen” i Sverige, de 1%-en. Ryssland och Kinas partnerskap är ett hopp om fred i vår värld. USA/Nato/EU betyder fortsatta krig i det oändliga, för de 1%-ens skull.

  • Bra Catarina Östlund, det låter som du rör dig åt rätt håll.
   Den så kallade ”vänstern” är inget att lita på.
   ”Vänstern” ingår i västvärlden som en del av systemets försvarare.
   Däremot finns element och krafter inom vänstern som vill annorlunda men de är få, små och svaga och kan inte åstadkomma någonting mer än ifrågasättanden för dem som gitter höra på.

   Men i Asien och Euroasien finns starka krafter både ekonomiskt och militärt mot Västvärldens imperialism och förfall så jag sätter min tilltro till dem.
   Vänster – höger ointressant och bara splittrar och förstör.
   Poängen är viljan att reformera Västvärlden så den blir mer anpassningsbar till länderna i öst och syd och därmed kan minska spänningar, krig och risk för allvarligare krig och istället mera samarbete som ämnar gynna alla istället för vissa.
   Vill du vara med?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here