Vad ligger bakom corona-smittan på äldreboenden?

64
3781
Kostnadsfri bild på www.pexels.com

Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Huvuddelen av denna artikel skrevs före Coronakommissionens rapport. Den har behandlats

Kommunals ordförande Tobias Baudin skrev på DN Debatt just före Coronakommissionens rapport DN Debatt. ”Dåliga personalvillkor bakom smittan på äldreboenden”<. Det han rätt i, men han medtar inte två andra förhållanden som kan vara lika betydelsefulla artiekl. Först återger jag utdrag ur Tobias Baudins viktiga artikel, som sannolikt ganska många läsare inte har tillgång till.

Däefter ett litet avsnitt om privatisering och slutligen några förslag.

Inget om vaccinationsfrågan förutom att myndigheterna tiger om Sputnik-VI, det fösta, mest beprövade och billigaste vaccinet. Varför? Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Varför är svenske samordnaren skeptisk?

Informerar dock redan här om detta: ”Det är bra att veta att privata bolag inom ”äldrevård” kan tjäna bra. En av de större är Familjeläkarna som gjorde en vinst på 35 miljoner 2019 och på 19 miljoner 2018. Hur användes resurserna på äldreboenden under coronapandemin?
här.

Läs resten av detta avsnitt om privatisering längst ned!

Tillägg kvällen 16/12 ”Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Cornoakommissionens delbetänkande.

 

Dagsaktuella uppgifter visar att antalet COVID-19 döda per miljon invånare uppgår till 816 i Sverige, till 216 i Danmark, 100 i Finland och till 80 i Norge? Varför denna stora skillnad?
Men drygt tio länder i Europa redovisar fler än 1000 CIVID-19 döda i Europa…


Ur ”Dåliga personalförhållanden bakom smittan på äldreboenden.” (Kommunals rapport).

* Ingressen: Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal och var sämre bemannade före pandemin.
I två nya rapporter kan vi visa att personalens villkor har varit avgörande för möjligheten att skydda de äldre från att smittas av coronaviruset. Nu kräver vi att regering, regioner och kommuner stärker äldreomsorgen.

* I dag har drygt 170.000 svenskar över 65 år hemtjänst. Ytterligare drygt 82.000 äldre bor på någon form av äldreboende. Det är en mindre andel av de äldre än tidigare, år 2000 bodde 20 procent av befolkningen över 80 år på äldreboende. År 2019 hade andelen rasat till 12 procent av dem över 80 år. De som har plats på äldreboende är i dag därför sjukare, äldre och skörare än tidigare.

* Enligt Socialstyrelsen var 90 procent av de avlidna med covid-19 under mars och april 70 år eller äldre. Av dem bodde hälften på särskilt boende, och ytterligare en fjärdedel hade hemtjänst. Tre av fyra var alltså i samhällets vård när de dog.

* I två nya rapporter kan Kommunal visa att personalens villkor har varit avgörande för möjligheten att skydda de äldre från att smittas av corona­viruset.

* Rapporten ”Pandemi på äldreboendet” presenterar en undersökning bland Kommunals skydds- och arbetsplatsombud på äldreboenden i hela Sverige. Med hjälp av data från 1.048 äldreboenden jämförs äldreboenden som inte hade någon smittspridning med äldreboenden som hade ett eller flera fall av konstaterad covid-19.

Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal. På fyra av tio äldreboenden med fler än ett fall var minst var femte personal timavlönad. Bara två av tio äldreboenden utan smittspridning hade över 20 procent timavlönade.

* Äldreboenden med flera smittade har i större utsträckning haft personal som har gått till arbetet trots symtom: 28 procent jämfört med 10 procent på äldreboenden utan smittspridning.

● Äldreboenden med smittspridning var sämre bemannade före pandemin. På äldreboenden med flera smittade ansåg 39 procent att bemanningen var tillräcklig strax före pandemin jämfört med äldreboenden utan smitta där 50 procent ansåg att bemanningen var tillräcklig.

● Äldreboenden med flera smittade har i större utsträckning haft personal som har gått till arbetet trots symtom: 28 procent jämfört med 10 procent på äldreboenden utan smittspridning.

● Äldreboenden utan covid-19-fall svarar i lägre uträckning att det har förekommit att personalen har arbetat utan rätt skyddsutrustning (25 procent) än äldreboenden med fler covid-19-fall (54 procent).

Tomas Baudin föreslår (avkortat av mig):

1. Vi måste bygga en bättre äldreomsorg än före pandemin.
2. Avskaffa karensavdraget permanent. När det gäller äldreomsorgen finns det alltid en risk att sjuk­närvaro får livsfarliga konsekvenser, inte bara när det gäller covid-19.

3. Höj grundbemanningen med fler trygga anställningar.

4. Sverige behöver få en bra pandemiberedskap. Ett nedbantat, underbemannat välfärdssystem, avvecklade beredskapslager och en nedprioriterad äldreomsorg kan inte skydda oss i en kris, det behöver byggas upp.”

Nu över till två andra viktiga faktorer – nämligen privatiseringen av äldrevården och den bristfälliga coronastrategin från Folkhälsomyndigheten, där jag har kritik.


Privatiseringen.

I rapporten  Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg  från Kommunal 2018 står

Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare.
2017 var andelen deltidsanställda 72 procent hos privata utförare, jämfört med 61 procent i kommunalt driven äldreomsorg.

2017 var andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 27 procent, medan den genomsnittliga andelen var hela 37 procent hos privata utförare.

En undersökning av personalens upplevelse av sitt arbete visar att anställda i vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt är mindre nöjda, mindre motiverade och känner mindre möjlighet till inflytande jämfört med anställda i kommunalt driven äldreomsorg.”

Varför tiger Baudin om detta nu? Opportunist? Realist? Vågar/vill inte ta upp denna fråga nu.

* Det hade varit bra om personal inom äldrevård och hemtjänst kunnat få ett tidsbegränsat särskilt lönepåslag, som akutsjukvårdspersonal fick. Men privatiseringen med en betydande del av äldrevården splittrad på ett flertal bolag med vinstkrav motverkar eller försvårar detta.

* Man kan fråga sig om upphandling skett med tillräckliga krav på kvalitet. Varför är inte tillgång till behandling med syrgas obligatoriskt på äldreboenden.

* Det är bra att veta att privata bolag inom ”äldrevård” kan tjäna bra. En av de större är Familjeläkarna som gjorde en vinst på 35 miljoner 2019 och på 19 miljoner 2018. Hur användes resurserna på äldreboenden under coronapandemin?
här.

Men visst finns det skäl att undersökan konkret alla störe privata aktörer med avseende på insatser, etik och ekonomi.

Vad finns det för medicinska eller ekonomiska skäl att ha privata vårdaktörer?

Svar: Vetenskapligt eller medicinskt motiverade skäl saknas. Har behadlat detta i artiklar tidigare. Här två länkar. När sjukvården blev en marknad.
Göran Dahlgrens förslag för en bättre och mer jämlik vård.


Kritik av Folkhälsomyndighetens strategi för äldre.

I korthet: Folkhälsomyndigheten borde:

-i mars i år i samarbete med Socialstyrelsen beslutat om att genomföra kostnadsfri, obligatorisk testning av all personal inom äldrevård;

-infört krav på karantän vid symptom hos vårdpersonal;

-ha snabbt beslutat om krav på obligatorisk nödvändig skyddsutrustning för all personal;

-föranstaltat om omedelbar basutbildning om COVID-19 för denna grupp;

-krävt införande av behandling med syrgas på äldreboenden;

-(finns krav på möjlighet till syrgasbehandling på äldreboenden nu?);

-direkt beslutat om mycket strikta regler för besök på äldreboenden;

-Om inte beslut får ske av Folkhälsomyndigheten skulle regeringen göra det.

-I informationen till allmänheten borde man direkt tydligt försöka skilja ut sjuka äldre från friska äldre.

Föregående artikelSD:s f.d. försvarspolitiske talesman: Sverigedemokraternas kovändning om Nato är farlig för Sverige. Har han rätt?
Nästa artikelMånga nyårslöften från presidenterna Trump och Biden
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

64 KOMMENTARER

 1. Instämmer i din åtgärdslista under ”Kritik av Folkhälsomyndighetens strategi för äldre”. ”Snabbt beslutat om krav på obligatorisk nödvändig skyddsutrustning för all personal”. Detta är så självklart för en (pensionerad) infektionssjuksköterska som undertecknad att det är en skandal att den ens ska behöva finnas med på listan. Upplevde i våras på nära håll hur äldre smittades på sjukhus och avled i covid-19. Smittskyddsläkarens slutsats var att de endast kunde ha blivit smittade av personal på sjukhuset. Det var i maj månad och de bar inte munskydd/visir i närkontakten med patienter. Efter detta beslutades snabbt lokalt om användning av skyddsmedel. Någon sådan rekommendation fanns då inte från FHM.

  • Även jag instämmer till åtgärdslistan.
   Särskilt punkt tre som Bjerén påpekar.
   Då det visat sig det inte går att lita till vare sig flockimmunitet eller symptomfrihet.
   Då återstår endast säkerhetsavstånd och skyddsutrustning att lita till åtminstone så länge det inte framkommit att smittan är luftburen för då kommer de stora problemen.
   I kväll är jag snuvig och känner mig förkyld.
   Det kan räcka med att gå ut och bara vistas någonstans där det finns andra människor.
   Jag är försiktig, men det funkar inte och totalt isolera sig om man bor i en stad.
   Då får man bo avskiljt på landet och ha någon form av självhushållning.
   Det var något som vänsterradikala gärna sökte sig till på 1970-talet.
   Ett begrepp som kallades ”gröna vågen”
   Men som dåtidens Centerpartiet kanske drog den största vinsten av.
   Vem minns inte Torbjörn Fälldin som statsminister?

 2. Finns flera problem.
  Att förbjuda besök på äldreboenden är mot grundlagen, både för FHM och regeringen.
  Grundlagsändringar tar flera år att genomföra.
  Jag tror allt som räknats upp i artikeln är bidragande orsaker.
  Det finns dessutom en ny faktor som jag tror kan ha varit drivande och som mycket troligt felbedömdes av FHM.
  Mer och mer pekar mot att smittade utan symptom smittar lika mycket som smittade med symptom.
  Detta kommer man bara åt med dagliga snabbtest och obligatoriska munskydd på personal.
  Egentligen löser man hela problemet med smittspridning från personal till brukare med obligatoriska munskydd för personal.

  • Ja, i Sverige finns ett problem och det är socialismens byråkrati och regelstyrning.
   Jag märker det så ofta därför logiska och förnuftiga förslag och åtgärder förhindras därför lagar, beslut och direktiv sätts främst.
   Det är inte alls så underligt då om man kan uppleva en regering som lam och saknar handlingskraft.
   Vilket då givet även fördelas ut till myndigheter som då inte upplevs som myndigheter utan snarare någon som vädjar och velar samt försöker övertyga.
   Men i grunden är det ett liberalt problem där staten fråntas makten.
   Vi har nu kunnat bevittna hur man i Kina hanterat åtgärder mot Coronaepidemin på ett mycket effektivare sätt som bara en auktoritet har förmåga till.
   Det gullas och skryts med den liberala demokratin i vår del av världen och som de vill missionera ut till den övriga världen också men för att stoppa en pandemis brutala effekter så vill jag hävda den liberala demokratin är i det närmaste totalt värdelös.
   Om den liberala demokratin ska vara bästa tänkbara ekonomiskt och politiska system så måste i så fall alla pandemier utrotas för evigt.
   Vilket aldrig kan garanteras eller ens är möjligt.

   Är man lite vaken så lägger man märke till hur torftigt och med knapphet Kinas åtgärdsprogram mot pandemin har uppmärksammats här i västvärlden.
   Man kan också ta ett lite snävare perspektiv och göra jämförelsen med Finland och Norge som lyckats så mycket bättre.
   Men det här vill inte de liberaldemokratiska krafterna göra.
   Den officiella gemensamhetspolitiken ser då hellre att elände och död i pandemins spår är det normala och lyckosamma åtgärder mot pandemin är det icke normala.
   Allt är en föreställning som upprätthålls med propaganda.
   Uppstår brister så åtgärdas det mer ännu mer propaganda.
   För till propaganda finns alltid resurser.
   Jag har hittills aldrig sett det sparas på propaganda.
   Då får det hellre sparas någon annanstans eller låna mellanskillnaden.
   De flesta som skriver här vet ju att Estonia förliste av hög sjö och ett brustet bogvisir.
   Alla andra tänkbara orsaker till förlisningen är helt onormala och otänkbara ävenså om man senare råkar hitta ett stort hål fartygets sida och botten.
   Det är med propaganda man upprätthåller förklaringen.
   Men med offrens anhöriga lyckas propagandans sämre.
   Blod är tjockare än vatten.

    • Jo, men kommunister skapar byråkratier för att hävda sin makt.
     Det jag saknar är de logiska, förnuftiga och pragmatiska besluten.
     Men de förhindras både av byråkratins regelstyrning och den liberala demokratins försvagade statsmakt som resulterar i ”låt folk göra som de vill”.
     Ministrarnas julhandel demonstrerar att staten fortfarande inte tar ansvaret.
     Jag tror för min del att det snabbt framtagna vaccinet i första hand är för att skydda staten.
     Massvaccineringen är en tämligen enkel säkerhet som politikerna kan köpa sig för folkets pengar.
     Då kommer politikerna undan de omfattande sociala ingrepp som exempelvis det mer auktoritära Kina tvingats göra för att skydda sin befolkning.
     Statens viktigaste uppgift är att skydda folket brukar det heta.
     Men man kan fråga sig hur och vad staten ska skydda mot.
     Kanske svenska statens huvuduppgift är att skydda folket mot minskad konsumtion och hot om lägre ekonomisk tillväxt?
     Jag förutsätter du trots Corona julhandlat ordentligt och gjort din plikt för den generella välfärden som bygger på högskattepolitik som hanteras och förvaltas av politiker till vänster.
     Hur man sedan kan få ett klimatansvar ur en ekonomiskt svällande tillväxtpolitik förstår inte jag.
     Det låter mer som medeltiden då man för pengar kunde köpa ett avlatsbrev för att rena sitt samvete.
     Om det är något land som verkligen gör något för klimatet så är det socialistiska Kuba.
     Jag kan inte förstå varför klimataktivisterna inte använder den välgärningen för att projicera mot de koldioxidgenererande västländernas tillväxtpolitik som även spritt sig till det stora landet Kina.
     Möjligen kan det bero på att klimataktivisterna är splittrade i en marknadsliberal del samt en annan del som bygger mer på kollektiv hushållning.

    • Jag håller inte med om det. Som jag ser det har kapitalismen och statskapitalismen bara omdöpts till socialism och diktatur till demokrati. Sverige har blivit en totalitär stat som inte bara massövervakar och har tagit fast kontroll av folket, utan även språket, hur det brukas och hur innevånarna kommunicerar. Makteliten bestämmer ju idag vilka ord som är tillåtna och hur dom använts, oberoende media som Granskning Sverige, SwebbTV eller Swegot stängs, uppenbart på order av den nuvarande svenska regimen. Privata kartläggningar om dominanta folkgrupper raderas, medan staten genomför kartläggningar av kineser i Sverige (FOI) Gravt okunniga bluffmakare i statens tjänst eller USA betalda propagandister i USA sponsrade tankesmedjor blir Kina experter. Makteliten tvingar oss att ändra namnen på bakelser eller att skiva om gamla älskade dikter så dom skall passa utlänningar. Utländska främmande religioner ges företräde framför vår egen, platser och kvarter döps om efter utlänningars önskan, terrorister, bedragare, kriminella ges en fristat som ”flyktingar” när dom flyr rättsväsendet i sina hemländer.

     Glöm inte Orwell’s 1984. ”Krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka”. Det övergripande budskapet är att totalitära regimer som Nazityskland, Sovjet ,och dagens Sverige är dåliga.

     • ”Här är vi inte eniga Karl.”

      Nähä… Men kanske du borde om du tolkar på ett annorlunda sätt?

      Här står Karl W upp för Sverige, dess urgamla tradition och kultur.
      Det är synnerligen intressant att en migrant från Kina gör det.
      För då är man verkligen assimilerad.
      Utvecklingen vi ser i Sverige påminner om en kulturrevolution som gripits av övermod och accelererar våldsamt.
      Det genomförs på ett sådant sätt så många ska följa med men de finns de som är vakna och protesterar.
      Ovan kommentar från Karl W är ett sådant exempel.
      Men det finns många fler även från den extrema vänsterflank som du tillhör Anders.
      Jag läste i går kväll om avhopp både från Kommunistiska partiet och Sveriges Kommunistiska Parti.
      Kommer inte riktigt ihåg var men tror det var på antirasistiska Expos hemsida.
      Men inte bara politiskt engagerade människor har reagerat.
      Man ser även reaktionerna komma från både författare och akademiker.

      Jag ber dig vänligt och lyssna till nedan telefonintervju med en författare. Samtalet är faktiskt både intressant och lätt att förstå.
      Men man måste förstås vara lyhörd för argumenten.

      Men Karl W:s kommentar måste du också förstå det inte längre existerar någon ”klasskamp” i ursprunglig betydelse.
      För vart finns förtryckarna när progressiv vänster och kapitalet gjort gemensam sak för att få till stånd samhällsrevolutionen som blivit samarbete och överenskommelser likt våra senare regeringsbildningar?

      https://www.youtube.com/watch?v=TxjJ3rT5ZMU

      Jag vill dock hävda att den här strävan började långt före 1968 men med 68-rörelsen följde en intensivare kamp från radikalt vänsterhåll.

      Här är artikeln från Expo. Kanske det ändå ligger något i en nationell radikal vänster som ex. vis Martin Gustavsson här tidigare hävdat?

      https://expo.se/det-varas-for-rod-nationalism

  • Jerry Gullstrand 31 december, 2020 At 13:22
   ”Att förbjuda besök på äldreboenden är mot grundlagen, både för FHM och regeringen.
   Grundlagsändringar tar flera år att genomföra.”

   Besökförbudet strider mot ”rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen”, införlivad i svensk rätt. Det kan man inte ändra på!!

   Det nya besöksförbudet på äldreboenden – också olagligt?

   Igår den 3 december trädde en ny föreskrift i kraft som innebär att Folkhälsomyndigheten får besluta om besöksförbud på äldreboenden. Men har Folkhälsomyndighetens mandat stöd i lagen? ”Jag är mycket tveksam till om det finns nödvändigt konstitutionellt stöd i detta fall”, säger juristen Jan Melander.

   Igår den 3 december meddelades att Folkhälsomyndigheten nu får besluta om att införa besöksförbud på äldreboenden, efter att en ny föreskrift trätt ikraft. Föreskriften innebär att myndigheten ifråga kan besluta om besöksförbud i hela län eller i delar av ett län. Den har tagits fram med stöd av den förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i äldreboenden som regeringen meddelade den 19 november – som i sin tur meddelades med stöd av 16 kap 10 § socialtjänstlagen. Föreskriften gäller fram till 12 december men kan enligt förordningen förlängas till den sista februari 2021.

   Här följer en analys av stödet i 16 kap 10 § socialtjänstlagen.

   Frågan är om denna senaste åtgärd är förenlig med de konstitutionella förutsättningarna för ett besöksförbud – det vill säga om Folkhälsomyndigheten har lagligt stöd för att besluta om detta?

   -Jag ifrågasätter starkt om det finns ett erforderligt stöd i överordnade föreskrifter i detta fall, säger juristen Jan Melander, som tidigare bland annat undervisat i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

   -Enligt förvaltningsdomstolens dom häromdagen inskränker besöksförbudet rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Det är mycket sannolikt att detta räknas till de civila rättigheterna, vilka enligt artikel 6 i konventionen ger rätt till domstolsprövning.

   -Om det finns en klagorätt är förordningens överklagandeförbud olagligt och visar vilket hafsverk detta är. Regeringen är ansvarig, men en berättigad fråga är hur juristerna i departementet har skött sin uppgift, avslutar Jan Melander.
   https://www.nj.se/nyheter/det-nya-besoksforbudet-pa-aldreboden-ocksa-olagligt

   I en annan artikel tas upp konsekvenserna (av besökförbudet) för svenska staten.
   Juridiska expert Jan Melander om myndigheternas hantering av den pågående pandemin – och det rättsliga kaos som präglat reglerna kring besök på äldreboenden.

   Tack vare att en ung kommunmedlem överklagade Krisledningsnämndens beslut den 11 november 2020 om ”besökstopp” har Förvaltningsrätten i Stockholm nu upphävt detsamma. Detta efter att i dom den 30 november ha fastslagit att det ”besöksstopp” som Stockholms Stad beslutade om var olagligt.

   Även om denna dom endast är en dom i första instans och avser Stockholm, är den av stort intresse för alla förvaltningar i landet. Domen handlar om själva förutsättningarna för all offentlig maktutövning, nämligen det grundläggande kravet att denna måste ha stöd i rättsordningen. I en rättsstat kan inte en politiker, myndighetschef, eller tjänsteman ge sig själv maktbefogenheter. Dessa måste alltid kunna härledas ur rättsreglerna och ytterst ur grundlagen eller konstitutionen.

   Över huvudet på rättighetsbäraren anser dessa politiker uppenbarligen ha en av moralisk rätt att sätta sig till doms över gamla människors möjlighet att själv välja om man vill träffa sin egen familj i sitt eget hem. Det är en makalös maktfullkomlighet. Den myndighetsperson som medvetet trotsar grundlag, Europakonvention och lag kan åtalas för tjänstefel knutet till vad som bäst kan kallas maktmissbruk.

   ”Strider mot reglerna för normgivning”
   Corona-kommissionens viktigaste uppgift kan redan nu sägas vara att gå till botten med hur svag maktutövningen har varit i flera sammanhang under pandemin, och vad detta beror på. Just orsaksfrågan är den stora stötestenen. När det gäller som mest har staten, i åtminstone rättslig mening, levererat som sämst. Juristerna har ett ansvar här. Som framhölls av i Studio ett nyligen (https://sverigesradio.se/artikel/7618662) har framstående jurister inte velat uttala sig i frågor som kan kritisera regeringen rättsligt. Istället har man hänvisat till det kommande delyttrandet av Mats Melin och Corona-kommissionen. Det duger inte. En levande maktdelning förutsätter att de som har kunnandet och rollen (som exempelvis Riksåklagare, chefs-JO och DO, men även framstående akademiker i konstitutionell rätt) att skydda rättsstaten får inte gömma sig bakom utredningar som andra gör och som tar tid. Debatten har behövts från dag ett. Mats Melin är en av de allra skickligaste juristerna vi har, men han kan inte göra allt och framförallt inte genast. Olagligheterna pågår nu och har pågått stora delar av året. Många har dött ensamma medan de pågått.

   Kan bli den mest omfattande skadeståndstvisten någonsin

   Med felaktig myndighetsutövning följer också ett skadeståndsansvar. Enligt 3 kap 4 § skadeståndslagen gäller uttryckligen att kränkningar av enskildas rättigheter enligt Europakonventionen ger rätt till skadestånd. Som framgått ovan har Förvaltningsrätten i Stockholm fastslagit att det i detta fall är en begränsning av rätten till familjeliv enligt artikel 8 som sker genom besöksförbud. Denna så kallade ideella skadeståndsrätt kan i fallet med olagliga besöksförbud få synnerligen långtgående konsekvenser för staten.
   https://www.nj.se/nyheter/olagliga-besoksforbud-kan-fa-langtgaende-konsekvenser-for-staten

   nj= Norstedts juridik

  • I Marseille kom de fram till att den främsta smittvägen består av händerna.
   Tryckknappen i kollektivtrafiken och kundvagnarna i butikerna.

   Det behöver inte vara sant i Sverige, då vanorna skiljer sig en del, men exempelvis SL har satt in extra städning av just händernas kontaktytor.

   Jobbar man på ett äldreboende tar man ständigt i saker som andra, varav brukaren, också tar i.
   Med tanke på att man smittar mest innan man får några symptom, om man ens får några, har jag svårt att se hur problemet kan lösas under rådande arbetsvillkor och bemanning.

   Att testa systematisk löser inte problemet med inkubationstiden.
   Dessutom: Skall personal sitta och vänta overksam medan provsvar väntas? Vem betalar lönen, i så fall?
   Vem gör jobbet under tiden? Vissa tider på dygnet behövs all persona samtidigt på plats. Det är en av anledningarna till att det finns så många deltider även inom hemtjänsten.

   Det är många som blev smittade av HIV eller syfilis för att de hade glömt just den viktig detalj som heter inkubationstid. Sen, av vad man kan läsa lite här och var, verkar många tester vara rätt kassa.

 3. I fråga om en kvalitetssäker äldrevård finns det anledning att blicka tillbaka mot tidigt 90-tal då beslut om Ädelreformen togs utifrån goda intentioner. Trots detta vällovliga syfte fanns det tidigt tecken som visade att reformen inte skulle infria förväntade goda resultat.
  Sannolikt bidrog finanskriserna under delar av 90 talet, till att reformens intentioner missade sitt egentliga syfte. Och som regel påverkar ekonomiska drivkrafter i vilken riktning samhällsutvecklingen gestaltar sig.
  Därutöver tillkom det marknadsstyrda valfrihetsbegreppet som Bildtregeringen beslutade om 1992 ,vilket innebar att äldrevård delvis blev anpassad genom entreprenörers anbudsförfarande. Ett beslut vars resultat utmynnade i erbjudande om ”äldrevård till lägsta pris”.
  Till detta finns anledning att också nämna andra följdverkningar i finanskrisens spår, som att styrmodellen ”just in time” tog ett rejält fäste på våra arbetsplatser inom framförallt industriproduktion.
  Något som dramatisk förändrade en ganska positiv tidsanda på våra arbetsplatser, där det hade påbörjats ett gryende och lovvärt syfte att utveckla en idé om ”det goda arbetet”. Själv upplevde jag hur denna positiva målbild på min dåvarande arbetsplats i en större tillverkningsindustri, plötsligt intog en annan och tydligt övervakande styrning i förhållande till anställd personal. Andra exempel att nämna i sammanhanget är Volvoverken i Kalmar, där modeller av gruppstyrda arbetsorganisationer i små enheter aldrig gavs möjligheter att utvecklas, då fabriken stänges ned 1994.
  Så klart att dessa radikala förändringar tillsammans, kom att påverka samhällets framväxt i stort, där även offentliga arbetsplatser längst ut i verksamhetsledet drabbades av en högt driven och stressad kostnadsjakt.
  Inträdet till EU 1994 kom sannolikt också att påverka vårt lands själv -bestämmande, vad gäller att reformera och utveckla våra egna modeller av väl fungerande välfärdssystem.
  Alltså, redan då för snart 30 år tillbaka fanns tecken som befann sig i sin linda, där allt arbete på lägsta nivå skulle kontrolleras under lupp för mätning för effektivitet i varje detalj. ”är du lönsam lille vän”
  I min värld sett i ett gryende framtidsperspektiv, måste samhället reagera på våra minutiösa metoder i arbetslivet, som tillämpas under ett styrt kontrollsystem, vilket sker framförallt längst ut i produktionsledet. Ett övervakningssystem som ger negativa avtryck i ett vidare sammanhang, vad gäller såväl för dem som arbetar med materiell hårdvara som vårt förhållande till mjuka mänskliga värden.
  Tveklöst kommer frågan om hur samhället organiserar sig att påverka oss även i våra vardagsnära relationer. Det är där i ett sammanhang skillnader i boendemiljö, skola och annat övrigt, som avgör kvalitén och värdet på vår sammanhållande länk .
  Slutligen en reflektion i denna oroliga pandemitid, som leder tankarna till den aktuella reportageserien i Sr P1 om Vipeholms sjukhus och dess verksamhet fram till 70- talet. Ett radioprogram som skildrar ett minst sagt ovärdigt förhållande till barnen som vistades där.
  Hemska tanke att detta tilläts ske– det som hände då och där, ligger känslomässigt obehagligt nåra i aktuell nutid.
  Kommer ett liknande reportage att sändas om äldrevården, sett i ett framtidsperspektiv om cirka 60 år?
  Olle Pålsson

 4. Cirkus Eliasson fortsätter med nya avslöjanden om hans förehavanden på Kanarieöarna! Denna ”nödvändiga” resa för att hälsa på dottern har i stället visat sig vara en tillställning med gay-fester och besök på gayklubbar där han enligt uppgift varit snål med dricks, trots den höga lön han lyfter! Trodde verklige Eliasson att allt detta inte skulle komma till ytan? Visst är karl inkompetent och dryg men så dum trodde man ingen var när alla högprofilpersoner är så påpassade i dessa tider där allt läggs ut på nätet! Nu väntar nog en avstjälpningsplats som ”ambassadör” på Island eller Mongoliet för denna charlatan och sossepolitruk, saknad av ingen! Ja detta förutsätter Eliassons hållhakar på sosseledningen inte kan rädda honom än en gång trots uppenbar inkompetens på tidigare ”jobb”.

  • Detta är ju helt chockerande uppgifter som ”Benny” presenterar.
   Inte nog med att generaldirektören åkte till Kanarieöarna över nyår. Nu framkommer det att han till på köpet roade sig på gay-fester och besökte gayklubbar.

   Men vänta, det kommer fler uppgifter från ”Benny”; generaldirektören var även snål med dricksen!
   Vi får verkligen hoppas att inrikesminister Damberg ger en skarp tillrättavisning när de skall samtala under veckan. Kanske till och med förser generaldirektören med en drickskalkylator så att han själv kan räkna ut lämplig summa beroende på land och etablissemang.

   Nu får vi nog alla satta oss ner och låta detta sjunka in, slappna av och fundera på hur Sverige skall kunna gå vidare efter denna chock.

   • Andersl bagatelliserar denna enorma skandal utan eftertanke som vanligt! Vore ju bättre om du tänkte ett varv till innan du skriver dina korkade kommentarer! Men har man inga problem att stödja apartheidstater som Israel så tycker man nog att sådant här är inget att hänga upp sig på heller! Uppgifterna finns för övrigt att läsa på alla oberoende media och bekräftas av alla tillgängliga källor! Tystanden är dock total i regimmedia hahaha…Uppenbart är detta en chock för regimedia eftersom man lägger locket på om sanningen för denna ”nödvändiga” resa.

    • Ingen bagatelliserar denna enorma skandal. De flesta är lika upprörda som ”Benny” när det visade sig att generaldirektören varit på gayklubb på Kanarieöarna och kanske till och med själv visat sig vara homosexuell. Vilken skandal, att regeringen nu i nådens år 2021 tillsatt en homosexuell chef för en av Sveriges viktigaste myndigheter.

     Man kan ju förstå att detta förtigs av SVT, Sveriges Radio, DN och andra liknande massmedia. En snabb sökning på nätet ger vid handen att man måste söka sig till publikationer som Fria Tider, Nyheter Idag, Nya Dagbladet samt några nynazistiska webbplatser för att få veta sanningen. Vilken tur att vi har dessa ”nyhetsmedia” som också verkar vara ”Bennys” egna husorgan.

     Att festa med gay-ikoner på Nyår! En riktig helyllesvensk hade givetvis festat runt med två älskarinnor av kvinnligt kön. Det hade varit en helt nödvändig resa och då hade ”Benny” och vi andra inte behövt bli så upprörda.

     • Tycker inte Andersl att det är skandal att sanningen måste läsas i alternativa media? Och här kommer vi till problemet med regimstyrd media som får order uppifrån att censurera! För demokratins skull borde ju allt detta upp på bordet! För övrigt struntar jag i om Eliasson är ”smygbög” det är inte det som är grejen utan hans bevekelsegrunder för resan som uppenbart var falska! Att Eliasson är en inkompetent charlatan utan moralisk kompass har han ju visat tidigare och personalen på MSB vill tydligen bli av med honom precis som på alla misslyckade ”jobb” han haft tidigare! Om folk i Sverige blev mer upprörda över vanstyret så skulle vi kanske bli av med odugliga politiker och makthavare men ca 80% av folket tycks gilla läget så marschen mot stupet lär fortsätta.

 5. Min sista(?) kommentar till ”Benny”, avseende Dan Eliassons resa till Kanarieöarna:

  Då ”Benny” inte verkar ha för vana att informera sig via SVT, Sveriges Radio, DN och andra liknande massmedia vill jag hjälpa honom med några länkar.

  Expressen ”Stor upprördhet internt hos MSB – krav på att Dan Eliasson avgår” https://www.expressen.se/nyheter/stor-upprordhet-internt-hos-msb-krav-pa-att-dan-eliasson-avgar/

  Aftonbladet ”Eliasson bör avgå” https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BlGqB0/m-ledaren-ulf-kristersson-eliasson-bor-avga

  Sveriges Radio ”Kristersson och Busch uppmanar Dan Eliasson att avgå” https://sverigesradio.se/artikel/7640367

  SVT ”Dan Eliassons utlandsresa uppmärksammas internationellt” https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dan-eliassons-utlandsresa-uppmarksammas-internationellt

  Svenska Dagbladet ”Vi är inte förvånade – han kör sitt eget race” https://www.svd.se/dan-eliasson–van-vid-blasvader

  Dagens Nyheter, ledare ”Dan Eliasson kan inte få sitta kvar” https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-dan-eliasson-kan-inte-fa-sitta-kvar/

  Det som verkar vara upprörande för ”Benny” är att ingen av dessa tidningar, Sveriges Radio eller SVT ”avslöjar sanningen” om att generaldirektören reste till Kanarieöarna för att gå på gayklubb och frottera sig med gay-ikoner. För att få del av denna chockerande sanning måste man vända sig till publikationer som Fria Tider, Nyheter Idag, Nya Dagbladet samt några nynazistiska webbplatser.

  Tydligen menar ”Benny” att det varit helt acceptabelt om generaldirektören rest för att firat nyår tillsammans med sin dotter.

  • Du gör som vanligt dina tolkningar efter dina egna fantasier! Eliasson skulle absolut inte åkt någonstans i det läget som är i landet! Du har verkligen hängt upp dig på att Eliasson visade sig vara gay i smyg men det är inte poängen utan att han uppför sig illa och är en usel ledare! Dåligt omdöme ska bestraffas och dåligt omdöme har Eliasson visat i alla sina s.k ”jobb” där han gjort sig impopulär i alla läger! För övrigt hade regimmedia inte skrivit en rad om de inte haft en blåslampa på sig från fria media om Eliassons ”äventyr”. Ditt usla försvar av inkompetens och maktmissbruk visar väl att du tillhör kategorin som tänker vara med och passivt åse förfallet i Sverige! På något annat sätt kan dina inlägg inte tolkas!

   • Om inte jag har fel så var det ”Benny” som tog upp att generaldirektören festade på gayklubb. Inte i någon av de tidningar som jag länkade till i mitt förra inlägg, inte heller i SVT eller Sveriges Radio nämndes detta. Om ”Benny” orkar klicka sig igenom de länkar jag tillhandahöll så kan han/hon se att i samtliga fall är det ett stort missnöje med generaldirektörens resa och i många fall krav på hans avgång. Det är svårt att få hårdare kritik för ett agerande än den som framförs i dessa nyhetsmedia.

    Att ”Benny” ansåg det vara viktigt att informera om generaldirektörens festande tillsammans med gay-ikoner och dåliga dricksande på gayklubben måste betyda att ”Benny” anser detta som ytterligare besvärande och klandervärt, förutom själva resan.

    Mitt förslag till ”Benny” för vidare grävande efter sanningen är att t.ex. kolla upp om finansministern kanske besökte en lesbisk klubb under sin vistelse i Sälen under julen.
    Dock tror jag inte att så var fallet då vare sig Fria Tider, Nyheter Idag, Nya Dagbladet eller några av de nynazistiska webbplatser som ”Bennys” verkar använda för att informera sig, har tagit upp detta.

    • Vad jag har förstått så förekom ingen social distansering under festligheterna och några skydd användes överhuvud taget inte i något sammanhang…

    • Det är ”stoppapressarna” som har tagit upp Eliasson ”äventur” på Gran Kanaria!!
     https://stoppapressarna.se/svenskt/dan-eliassons-hemliga-homofest-i-utlandet

     Bilder på Instagram har dock visat hur Dan Eliasson firade nyår på en balkong i Las Palmas tillsammans med bland andra SVT-reportern och gayaktivisten Erik Galli, 29, och medie- och gayprofilen Fredrik Söderholm, 29.
     https://stoppapressarna.se/svenskt/dan-eliassons-hemliga-homofest-i-utlandet

     Det bor rätt många svenskar där, som du tydligen inte känner till.
     Av förklariga skäl har sv. SMS inte tagit upp. Men du tjafsar som vanligt.

     • Ja, och vad har detta med saken att göra?
      Fakta är att generaldirektören gjort ett av sina livs misstag, att genom sin resa till Kanarieöarna och bryta mot rekommendationer från både sin egen och andra myndigheter. Detta är allvarligt oavsett om han festat på en balkong tillsammans med två gay-ikoner eller om han hade tillbringat sin vistelse med att sitta ensam på sin egen balkong och pilla sig i naveln.

      Uppgifterna om hans gay-sällskap finns endast på de ”nyhetsmedia” som har som kännemärke att slaska i olika personers privatliv och genom sina artiklar insinuera både det ena och det andra. På samma sätt som ”Benny” och en del andra som kommenterar på den här bloggen.

      När jag skriver detta så läser jag på nätet att generaldirektören avgått, vilket var en förväntad utgång. Men jag kan försäkra att det hade han varit tvingad att göra även om han inte varit på gayklubb.

     • “Stoppapressarna” citerar Expressen, de är alltså inte först ute.
      Annars verkar det inte ha förekommit dokumenterat sex på balkongen, varför jag inte kan se vad problemet består av, som polisen på ön tydligen inte brydde sig om att beivra.

      Vidare har även statstjänstemän rätt till ett privatliv.

      I dessa tider av nedstängda lokaler skulle jag annars gärna veta var sexvaruhuset ligger, eftersom jag har aldrig hört talas om den.
      Lite rajtan tajtan med okända snubbar i alla åldrar vore en välsignelse när bion, muséer, badhus, teater och dansställen håller stängt. Det går ju inte ens att besöka gubbar i bekantskapskretsen eftersom de är livrädda för covid-1984.

      Det hade funnits tidigare en dansklubb vid Skanstull där man kunde dansa näck, men Södermalmskyrkan lyckades att få den stängd genom att ljuga om att de var grannar. Att folk i en källare kunde störa kyrkoverksamheten ovan jord flera hundra meter bort är för mig lika obegripligt som ståhejet om ett påklätt nyårsfirande på en balkong.

  • Ursäkta….
   Sätt inte Benny inom citationstecken därför Benny ÄR Benny på den här nyhetsbloggen ävenså om vederbörande heter något helt annat i verkligheten.

   Men det kan vara frestande att använda citationstecken särskilt för amatörskrivaren.
   Det var en av mina allra första missar sedan jag började skriva på webben för ett antal år sedan.
   Det var egentligen min lärarinna i Svenska på KomVux som gjorde mig uppmärksam. Jag fick en tillrättavisning helt enkelt men dessvärre utan ingående förklaringar.
   Kolla citationstecken på Wikipedia där finns förklaringar hur de tecknen vanligtvis används samt en mängd varianter bland typsnitt.
   Jag gör ibland fortfarande samma misstag. Ibland rättar jag mig efter genomläsning men också slinker felaktigheten med vid publicering och då är det för sent.
   Här är jag arbetarklass, inte ”arbetarklass”.
   Innehållsmässig är din kommentar intressant.
   Den påvisar hyckleriet vi tvingas leva under.
   Men är hyckleriet allmänt accepterat av vänstermajoriteten så kanske det inte längre är något hyckleri utan ett normalt mänskligt beteende?

   I Nordkorea erkänner ledaren för det enda partiet, Arbetarpartiet, att femårsplanen misslyckats.
   Jag misstänker fattigdomen är större i Nordkorea än vad vi får veta.
   Dock ej bland de uppsatta inom Partiet.
   Jag tänker George Orwells bok Djurfarmen där alla djur på farmen blev jämlika sedan de slitit sig från den förtryckande bonden utom några stycken av farmens djur som blev mer jämlika än de övriga.
   Den Dan Eliasson ni talar om ovan verkar tillhöra just det fåtalet.

   ”Rätt”* politisk åsikt har blivit kompetensmeriterande.
   Åsikter börjar sammanblandas med kunskap med inbillade syftet att höja samhällets sociala standard.
   Tyvärr tycker jag det visar sig att resultatet istället blir precis tvärs om.
   Något som döljs bakom det stora (samhälls)hyckleriet.

   * ”Citattecken används även för att markera ett ord där man vill fästa uppmärksamheten vid att själva ordet används på ett ovanligt sätt eller att ordet ges en betydelse det vanligtvis inte har, ibland med en ironisk underton”
   Wikipedia

 6. Regeringen beviljar Dan Eliassons begäran om förflyttning

  Regeringen kommer att bevilja Dan Eliassons begäran om förflyttning, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till TT.
  ”Han själv kontaktade mig och vi hade ett samtal i dag där han redogjorde för att han såg svårigheter i att fullgöra sitt uppdrag som generaldirektör för MSB i det här läget”, säger Damberg och fortsätter:
  ”Jag delar hans bedömning och därför kommer regeringen bevilja det här men utse en tillfällig generaldirektör.”
  Eliasson har en tidsbestämd anställning.
  Eliasson kommer därmed att få en tjänst inom regeringskansliet och behålla sin lön.
  https://www.di.se/nyheter/regeringen-beviljar-dan-eliassons-begaran-om-forflyttning/

 7. Jag har lösningen på Covid19! Om Anders Tengnell utropar Sverige som socialistiskt så får vi samma dödstal i Covid19 som Nordkorea (0 döda) eller möjligtvis samma dödstal som Nicaragua och Kuba som ligger lite över 100 döda. Nord Korea är iof ett specialfall. En kubansk delegation som besökte Nord-Korea och frågade varför de inte sett några kyrkogårdar fick svaret:
  ”I Nord-Korea dör ingen längre sedan Kim Il-Sung genomförde sin Juche-idé!”
  Och då är det ju logiskt att inga dör av Covid19! Annars så dör folk i grannländerna som flugor.

  • Javisst, skulle socialism vara en lösning på Covid-19 problemet.
   För då skulle sådana förhindras som likt höger-Thoralf granskar data och konstaterar att överdödligheten ungefär motsvarar de siffror som presenteras i antal döda av Covid-19.
   Eller möjligen upphört att presenteras.
   Socialism är något jag kan betrakta som kollektivets bästa men aldrig som individens bästa.
   Så välkommen att dö i Covid-19 för kollektivets bästa!

   Dö i Covid-19 – Ditt generösa bidrag till den kollektivistiska visionen om flockimmunitet.

   https://thoralfsblogg.com/2021/01/05/svt-rapport-ljuger-om-antalet-avlidna-i-covid-19/

   • Fast även om man inte tror på vad som helst måste man få dra logiska slutsatser av konstig statistik.
    Jag anser det som extremt liten chans att endast 50.000 dött med Corona i Ryssland samtidigt som överdödligheten 2020 ligger på 230.000.

     • Betydligt högre?
      Enligt statistik idag 60.000.
      Betydigt?
      Enligt mig skulle betydligt vara att rapportera 500.000 istället för 50.000.

     • Jag läste artikeln du länkade till.
      Den bygger på att 80% av överdödligheten antas bero på Covid.
      Alltså en beräknad siffra, inte en uppgiven eller konstaterad.
      Officiellt säger Ryssland 60.000
      Det ver just detta jag talade om.
      Dessutom är inte siffran 220.000 längre för överdödlighet, det var efter November.
      Efter December är överdödligheten 260.000.
      Utöver detta är det en diskussionsfrågor hur stor andel av överdödlighet som kan hänvisas till Covid.
      Enligt den Ryska expert som det hänvisade till i artikeln så bör det vara cirka 80%.
      Det kan jag tro är en vettig siffra för länder där ökad arbetslöshet fort leder till överdödlighet.
      Ett annat sätt att beräkna antal döda baklänges är att ta 2-3% av antalet positiva test.
      Det funkar inte så bra ännu eftersom många länder testar alldeles för lite.
      Men när testning en kommer igång ordentligt i de flesta länder bör det vara cirka 2-3% av positiva test som leder till dödsfall.
      Egentligen spelar det inte så stor roll just nu eftersom osäkerheten är så stor.
      Jag personligen tror att på kort sikt bör någonstans mellan 80-120% av överdödligheten vara det säkraste sättet att uppskatta antal döda med Covid.
      Ju längre tid det går så kommer den metoden att bli sämre och sämre då åtgärder för att hindra smittan leder till överdödlighet det med.
      Både i beaktande av döda pga. Brist på övrig vård och pga att folk som lever på marginalen får svårare att överleva med åtgärderna
      Men egentligen så är alla åtgärder för att hindra smittan indirekt orsakade av Covid, så kanske att man ska räkna antalet döda som antal döda med Covid plus antal döda pga följdeffekter av åtgärder mot Covid.
      Då kommer vi upp i mycket stora antal.
      Skulle inte förvänta mig om antalet döda pga av åtgärder blir 10 ggr så många som antalet döda med Covid globalt.
      Men det är ett annat diskussionsområde som vi kan träta om senare.

     • Jun fler levande och döa som testas desto fler fall hittar man.

      Överdödlighet: Man måste fråga sig – i förhållande till vad?

  • Eller oxo hävdar vi får fantastiska frihet att ha rätt att anse att det vi inte gillar finns inte.
   Som Corona, klimatförändringar förtryck osv osv.

   • Hur många smittade man hittar är inte så intressant.
    Troligtvis är antalet smittade på riktigt minst 10 gånger fler än antalet positiva test.
    Det är inte så vanligt att folk utan symptom testas, och de utan symptom verkar vara 90% av smittade.
    Det är oxo så att många länder inte klarar av att testa tillräckligt.
    Idag anser jag att endast Kina klarar detta.
    De testar några miljoner om dagen, blir det bråttom så testar de 20 miljoner om dagen.
    Antalet positiva test säger enligt mig väldigt lite
    Överdödlighet är det kutym att prata om som en avvikelse från det normala.
    Alltså betyder överdödlighet antalet fler döda än ett normalt år.
    Var inte du läkare?

 8. Arbetarklass

  ”För då skulle sådana förhindras som likt höger-Thoralf granskar data och konstaterar att överdödligheten ungefär motsvarar de siffror som presenteras i antal döda av Covid-19.”
  Du skriver här om antalet döda ’av’ Covid. Var hitter du denna data?
  Och att överdödligheten ungefär är lika med antalet döda av Covid. Var finns denna statistik?
  Jag har öppnat och läst länken men inte hittat något där. Har kanske läst slarvigt?

  • Av eller med (Covid-19) skrev Thoralf.
   Men huvudpoängen är att Thoralf tar upp förstoringsglaset och granskar vänstern.
   Jag tror det är viktigt för att inte människor ska få en alltför skev bild av tillvaron.
   De som hävdar demokrati är förknippad med viss åsikt föder samtidigt motrörelser.
   Förändra världen går inte friktionsfritt.
   Många som gjort den erfarenheten.
   Jesus, kanske en av pionjärerna?

   Nu när jag kollade Thoralf för din del såg jag han fått SVT Public Service att ändra sin grafik av presentation av antal döda (av eller med) Covid-19.
   Dock tvivelaktig men ändå en ändring.
   Det blir tyvärr så när nyhetsförmedling förvanskas till åsiktsbildning.
   Som i sin tur föder en åsiktsbildning som förvanskas till nyhetsförmedling.
   Dock ej Thoralf som hela tiden framställt sig som en renodlad politisk blogg på högerkanten.
   Thoralf skiljer sig lite. Han är mer högerliberal än socialkonservativ.
   Det kan var ytterligare en anledning han fick problem hos Sverigedemokraterna.
   Men intressant att läsa tycker jag.
   Särskilt alla granskningar.
   Avslöjanden om oegentligheter och vänskapskorruption hos uppsatta politiska makthavare.
   De som kan förknippas med Socialdemokraterna i synnerhet.
   Rakryggad och bestämd.
   Ändrar aldrig i texter eller byter bilder som till exempel SVT Public Service sysslar med jämt och hela tiden.
   Lagt kort ligger är vad som gäller med Thoralf.

   • Ok. Men jag undrade vad du hade för underlag till uppgifterna.
    Hade det funnits en normal inställning till coronan, hade vi nu i det fallet haft flockimmunitet.
    Nu har vinterinfluensan kommit och blandas ihop med coronan i statistiken.

     • Kan du vänligen läsa arbetarklass påståenden, mina frågor och vara mer precis.
      Döda ’av’ covid?
      Överdödligheten är ungefär lika med antalet döda ’av’ covid?

     • Dödorsakscertifiering bestämms sedan decennier av internationella överenskommelser.
      Här finns riktlinjerna: INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19 AS CAUSE OF DEATH

      ”2. DEFINITION FOR DEATHS DUE TO COVID-19
      A death due to COVID-19 is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically
      compatible illness, in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative
      cause of death that cannot be related to COVID disease (e.g. trauma). There should be no period of
      complete recovery from COVID-19 between illness and death.
      A death due to COVID-19 may not be attributed to another disease (e.g. cancer) and should be
      counted independently of preexisting conditions that are suspected of triggering a severe course of
      COVID-19.
      3. GUIDELINES FOR CERTIFYING COVID-19 AS A CAUSE OF DEATH
      In view of COVID-19 it is important to record and report deaths due to COVID-19 in a uniform way.
      A- RECORDING COVID-19 ON THE MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH
      COVID-19 should be recorded on the medical certificate of cause of death for ALL decedents where
      the disease caused, or is assumed to have caused, or contributed to death.
      B- TERMINOLOGY
      The use of official terminology, COVID-19, should be used for all certification of this cause of death.
      As there are many types of coronaviruses, it is recommended not to use “coronavirus” in place of
      COVID-19. This helps to reduce uncertainty for the classification or coding and to correctly monitor
      these deaths.”

      Fråga: Vad sker om någon som avlider har positiv corona-test men inga säkra symptom? Blir sannolikt medräknad som COVID-19 död.

      Om man testat lika ofta för influensa-virus är det möjligt att antalet influensa-dödsfall varit betydligt större i den officiella statistiken. Just nu är jag inte uppdaterad på frågan om det totala antalet dödsfall som tidigt föreslogs som indikator.

      Här en artikel i Dn Debatt av två mycket kunniga forskare, april: Corona: Många tänkbara förklaringar till skillnaden i dödlighet.
      Var försiktig!

      Här en annan artikel i maj, också av aktade forskare: Hur mäta dödligheten i COVID-19?

     • Gunnar Andersson 8 januari, 2021 At 11:27

      ?
      Siffror, tack!
      Helst från “arbetarklass”‘

      Här nedan. Du får läsa själv.

      En beräknad överdödlighet på 6000-7000 människoliv för 2020.
      Inte uppgifter från Fria Tider utan uppgifter från Statistiska Centralbyrån förmedlade genom DN (stockholmstidningen Dagens Nyheter)
      Jag bor på landsorten så för mig är den tidningen ganska okänd.
      Har knappt aldrig sett den om jag ska vara ärlig.

      https://www.friatider.se/overdodligheten-2020-nara-7000-manniskoliv

     • Tack
      Ett annat sätt att se på statistiken.
      År 2002 dog drygt 95000, i år beräknas 98000 avlida.
      Befolkningen har ökat med drygt en miljon sedan 2002, alltså borde antalet döda rimligtvis också ha ökat. Kanske 5-10%?
      Så därför saknar restriktionerna i Sverige och världen i övrigt helt proportioner.

     • Om inte staten genom politikerna är kapabel och ordna restriktioner så får man skapa dem själv. Så gör jag i alla fall.
      I dag blev det känt att dansbandssångaren Thorleif Thorstensson avlidit i sviterna av Covid-19.
      En frisk och kraftfull person vad jag vet.
      För mig är det naturligtvis skrämmande och en läxa att ta Coronasmittan på allvar.

      Du för fram statistikuppgifter ovan med underlag som du själv valt ut och sedan försöker bevisa något med det.
      Det där beteendet känner jag igen.
      Höger-Thoralf Alfson är utpräglad vindkraftmotståndare.
      Att han var så tydlig med det kan vara ytterligare en bidragande anlednint till han blev obekväm för partiet.
      Därför alla (sd:are) är ju inte vindkraftmotståndare.
      Men när han statistiskt vill visa hur oduglig vindkraften är väljer han medvetet alltid ut en period då det inte blåser när han med statistiskt underlag vill visa läsarna vad vindkraften presterar.
      Eller närmast inte presterar.
      Var vänlig läs nedan hur statistiska uppgifter kan användas.

      https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6gn,_f%C3%B6rbannad_l%C3%B6gn_och_statistik

     • Även i Sverige verkar det finnas kluster av sådana där frihetsliberaler som inte vill ta Coronasmittan och dess följder på allvar.
      Webbtidningen Fria Tider visar på en spontan demonstration i Stockholm där några menar smittspridningen ska bekämpas med C- och D-vitamin istället för nedstängningar.
      Vaccinet verkar inte populärt det heller. Läkare och vårdpersonal tvekar att låta sig vaccineras.
      Det har jag lättare att förstå. Vaccinet är ju inte långtidstestat mot biverkningar. Vet man om effekten är så bra heller?
      Så Gunnar Andersson och även Guy Coste,
      Ni är inte alls ensamma om ert motstånd till nedstängningar i syfte att begränsa smittspridningen.
      Det verkar höra den frihetliga västvärlden till.
      Jag har däremot Kina som förebild.
      Att använda en auktoritär stat som övergripande verktyg att eliminera hotet från Coronasmittan och den lömska sjukdomen Covid-19 som allra värst drabbar de äldre i samhället.
      Lite auktoritet verkar dock finnas här i alla fall.
      Den spontana demonstrationen upplöstes av Polis.

      https://www.friatider.se/video-polisens-attack-mot-pensionerade-sjuksystern-margit-76-det-ar-tyranni

     • Arbetarklass
      Vi är många som har insett att man kan stärka sitt immunförsvar mha extra intag av C-vitamin. När man då blir smittad så får man lindriga eller ringa symptom och en dos antikroppar. Det har inget med smittspridning att göra. Jag håll mig helt enkel frisk.
      Personligen ”distanserar” jag mig inte om inte omgivningen kräver detta. Jag har istället skött om mitt immunförvar och är nöjd med det.

 9. ”Gunnar Andersson 8 januari, 2021 At 14:38
  Ett annat sätt att se på statistiken.
  År 2002 dog drygt 95000, i år beräknas 98000 avlida.
  Befolkningen har ökat med drygt en miljon sedan 2002, alltså borde antalet döda rimligtvis också ha ökat. Kanske 5-10%?
  Så därför saknar restriktionerna i Sverige och världen i övrigt helt proportioner.”

  Helt rätt.
  Flera ministrar och andra höjdare (inklusive skräckmästaren Neil Fergusson) har dessutom bevisat att de inte tror på vad de har förordat eller beslutat eftersom de inte har tillämpat det själva.
  Här är det läge att tacka MSB-chefen för hans tyst men solklar dementi av åtgärdernas nödvändighet. Riksdagen är däremot fullkomligt patetisk.

  Om det vore reaktioner inför ett verkligt hot skulle lögnens diktatur inte behöva dra framstående vetenskapsmän i smutsen och dra in dissidenters läkarlegitimation (eller spärra in dem på hispan), för att alla skulle behövas mer än någonsin före, och alla sätt att vårda skulle behöva provas fram tills att seriösa slutsatser kunde dras av erfarenheten.
  Det blev icke så.
  I stället förbjöds det att vårda på många håll i världen, främst i EU och i Förenta Staterna, med hjälp av den eller den profylax eller den eller den behandling som inte är kostsam nog. Man förbjöd också att sända patienter till sjukhus.
  Skräckväldet hindrade dessutom många att söka och få nödvändig vård för andra åkommor.

  Jag misstänker att det pågår en global statskupp i skydd av en fejkad sanitär katastrof som skapar en verklig sanitär nödsituation, utöver en våg av självmord och familjetragedier som bara växer med tiden.
  I vår misstänkte jag en global beredskapsövning, fast jag inte kunde föreställa mig att det handlade om att öva på att hålla befolkningen på mattan.
  ”Over there” censureras till och med statschefen av privata kvasi-monopol !!!

  Jfr.
  https://www.voltairenet.org/article211886.html
  Arbitrariness and censorship are back in the West
  by Thierry Meyssan 30 DECEMBER 2020

 10. Man kan ju undra vad MSB (Myndigheten för Sol och Bad) har för auktoritet numera när det gäller direktiv för bekämpande av corona-viruset? Efter ytterligare avslöjanden om flera resor med Dan Eliassons ”äventyr” på Kanarieholmarna torde ju förtroendet vara i botten precis som för regimen i Sverige!

  • Auktoritära åtgärder från en regering i en genomgående frihetlig politisk miljö.
   Hur går det ihop tror du?
   Jag ser vare sig harmoni eller solidaritet.
   Snarare blir det att polarisering och splittring ökar allt mer.
   Dan Eliasson kunde inte fortsätta som myndighetschef.
   Jag tror regeringen fruktade opinionen.
   Men enligt ”Sunt förnuft med Gustav” så har Eliasson varit beskyddad av inte bara Socialdemokraterna utan även av tidigare borgerliga regeringar.
   Så förmodligen är Dan Eliasson en del av den politiska aristokratin.
   Eventuellt ytterligare politiska begrepp med efterledet -krati.
   I media påstås Dan Eliasson fått sparken med anledning av sin semesterresa mitt under Corona-epidemin där människor bör undvika att samlas efter uppmaningar.
   Eliasson levde inte som han lärde helt enkelt.
   Men har man ”fått sparken” när man entledigas från sin tjänst med bibehållen lön som i det här fallet lär röra sig om 160.000 kronor i månaden?
   För mig är det en förfärlig massa pengar. Långt över min årsinkomst och som han får under en månad och nu utan att behöva göra någonting.
   Jag kan inte tycka det är att ”få sparken”, snarare då en rundhänt gåva från den svenska statens politiker som likt en tradition är generösa med andras pengar och gärna till sig själva.

   Låt oss slå fast att auktoritet inte passar i liberal demokrati.
   Ska vi få auktoritet måste den politiska överbyggnaden reformeras.
   Men jag ser ingen möjlighet till det när våra politiker som hänförts av den liberala demokratin och förankrat den i Sverige med Europeiska samarbeten samt en stabil länk till det frihetliga USA på andra sidan Atlanten.

   • Efter som jag utgår från mitt eget omdöme så är det tveklöst så att ”det” har förbättrats. Det finns ett före och ett efter…
    Jag tror inte någon har missat att det förekommer en mer eller mindre vetenskaplig diskussion hur man kan förbättra sitt immunförsvar.

  • För att få sig ett gott skratt kan man
   – dels läsa den här kommentaren:
   Oups, somebody said it again….
   Detta frejdiga förslag får mig osökt att tänka på Voltaires klarsynta dom över läkarskrået:
   ”Doctors put drugs of which they know little into bodies of which they know less for diseases of which they know nothing at all”.
   Magnus Brink, Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

   – dels leta efter originalet.
   https://citations.ouest-france.fr/citation-voltaire/medecins-administrent-medicaments-dont-savent-22351.html finns som bonus en hel samling elaka roligheter i Molières anda.

   ” Les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu, à des malades dont ils savent moins, pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. ” Voltaire

   Det är en teaterförfattare elakhet som passar bäst nu, vid läggdags:

   ” La morphine a été inventée pour permettre aux médecins de dormir tranquille. ”
   Morfin uppfanns för att läkarna skall kunna sova lugnt.
   Sacha Guitry
   Voir sur https://citations.ouest-france.fr/citation-voltaire/medecins-administrent-medicaments-dont-savent-22351.html

 11. Förlåt, Gunnar Andersson, men tänker du låta vaccinera dig mot Corona-smittan efter den allmänna plan som kommer att gälla?
  Samt är det något du ser fram emot respektive motsätter dig?

  Appropå immunförsvar.
  Jag tror immunförsvar är till stor del genetiskt betingat ungefär som människor har bättre eller sämre tänder.
  Jag vet de som totalt missköter sig men som sällan är sjuka likväl de som är noga med hälsa och kost men som blir ofta sjuka av infektioner ändå.
  Mitt eget immunförsvar tror jag inte är det bästa och jag minns sedan skoltiden att jag ofta var sjuk i halsinfektioner och förkylningar.
  Det bekymret kom tillbaka under de par-tre åren på KomVux långt senare.
  Just skolor tror jag är miljöer för smittspridning.
  Och de som går i skolan bär ju smittan därifrån.
  Men luftburet virus finns nog i stort sett överallt inom städer och tätorter även om det torde vara i högre eller mindre koncentration.
  Jag tycker jag klarat mig bättre sedan jag distanserat mig det senaste året även om jag varit lite vissen emellanåt men åtminstone hållit mig på benen samt inte behövt uppsöka vårdcentral.
  Så vintertid numera (har börjat på senare år) äter jag apelsiner vinterhalvåret.
  Ett apelsin om dagen eller ibland varannan.
  C-vitamin tror jag är nyttigt för immunförsvaret och det har jag lärt mig sedan liten men kanske inte brytt mig i de yngre åren.
  Det är först nu när jag blivit lite äldre jag inte längre ser hälsan som given utan något man måste kämpa för.

  • Jag har aldrig tagit influensavaccin och kommer inte att ta coronavaccin, om det inte blir obligatoriskt för att få lämna sin bostad/kommun…
   Är inte mot vaccinering i allmänhet, exvis vaccinering mot mässlingen är bra.

    • Arbetarklass
     Jag tror (och hur intressant är det) att en regering, oavsett politisk färg, kan införa lagar och regler som ger förmåner till den som låter vaccinera sig. En del talar om ett vaccinpass.
     Jag såg halva videon. Censuren har har jag också lagt märke till. Och den förstärks av alla grindvakter som visar sig på styva linan. Och den egna självcensuren.
     Exvis på SVTs texttv kunde man nyligen läsa att länsstyrelserna för att kunna övervaka pandemilagen vill att medborgarna skall börja ange varandra. Kanske dags för ett Angiveriverk med en egen generaldirektör?

     • Gunnar Andersson,
      Du pratar om ”grindvakter”
      Vem är grindvakt?
      Är det tjejen i videon som slår vakt om yttrandefriheten?
      Eller är det moralens väktare som hotar kompromettera internetföretagen för sociala medier?

      Jag gjorde först precis som du.
      Jag såg halva videon och tyckte det bara var en ytterligare ung frihetlig aktivist som ville stoppa alla försök för att bromsa smittspridningen av Coronaviruset.
      Senare såg jag videon en gång till och upptäckte då något mycket mera.
      Tjejen vände sig mot polisingripande mot fredliga demonstranter, godtycklig nätcensur och diktaturfasoner i största allmänhet.
      Och med hela sin själ dessutom.
      Det här var ingen kappvändare. Det här var någon som verkligen stod upp för ideal.
      Precis som den unga 68-vänstern på sin tid.

      Längre ned finns en kommentator som talar om ”brandtal”
      Honom känner jag lite ytligt. Men inte genom politik utan genom motorintresse. Det verkar vara ytterligare en som lämnat vänsterpolitiken på förekommen anledning.
      Man bör ställa frågan varför politiken och samhället polariserats.
      För egen del har jag redan svaret.
      För mycket samarbeten i politiken har utplånat demokratins officiella opposition.
      Men i verkligheten är inte oppositionen utplånad.
      För det tillåter inte folkviljan.
      Oppositionen finns där alltjämt.
      Men utanför den officiella politiken.
      Och då övergår det demokratiska samtalet till en polarisering.
      Med okänt resultat.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here