Varning för USA:s påverkan på svensk debatt

21
3323
I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Mycket aktuell, eller har USA:s påverkan på svensk debatt ändrats? I så fall hur?

Den här artikeln av Lars Drake har först publicerats på

Synapze.se 15 januari 2022. Publiceras med författarens samtycke.

__________________________________________________

Varning för USA:s påverkan på svensk debatt

Atlantic Council – en trojansk häst i Sverige?

Den politiska debatten i Sverige har polariserats under det senaste decenniet. Det mediala landskapet domineras av ett fåtal stora ägare och tidningarna har övervägande borgerlig profil. De avvikande rösterna är i stort sett bara små uppstickare. Inom området utrikes- och försvarspolitik finns en tydlig dominans för en syn där USA och Nato framställs i positiv dager och Ryssland och Kina i en mycket negativ. Det är så skevt att ett antal myndigheter och statsfinansierade organisationer helt domineras av denna syn eller världsbild.

En organisation, Atlantic Council, som är djupt förankrad i USA:s politiska och militära kretsar med ett uttalat syfte att verka för en USA-ledd värld har ett stort inflytande på svensk debatt och politik. Det har vi sett under några år, men nu finns det underlag för att visa hur kopplingarna mellan Atlantic Council och några svenska debattörer och organisationer ser ut. Om Atlantic Council bör betecknas som en trojansk häst eller något annat kan diskuteras, men det var den organisationen som gav ut en liten skrift där ett antal organisationer och personer grundlöst diskuterades i termer av trojanska hästar – för Ryssland. [1]

20 personer i Sverige som deltagit i debatten om utrikes- och försvarspolitiska frågor och som är uttalat USA/Natovänner och/eller ensidiga kritiker av Ryssland har valts ut för att granska i vilken grad de har direkta eller indirekta organisatoriska kopplingar till Atlantic Council. Det finns flera andra på ledarredaktioner och bland politiker i Sverige som skulle ha kunnat kvala in på en sådan lista. Det kan konstateras att dessa 20 inte ingår i ett enhetligt nätverk. Det finns trots det en hög grad av samverkan och intressanta beröringspunkter mellan många av dem. Det är väldigt tydligt att i stort sett samtliga har kopplingar till några av följande organisationer, Atlantic Council (AC), näringslivsfinansierade Frivärld, Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Utrikespolitiska Institutet/Samfundet (UI/US). Ett flertal av dem har en eller flera gånger framträtt som talare på Folk och Försvars årliga konferenser i Sälen.

Det är anmärkningsvärt att en organisation (AC) med säte i den ena stormaktens huvudstad har direkta och indirekta kopplingar till så många svenska medborgare som är tongivande i debatter om utrikes- och försvarspolitik – och som är negativa till den andra stormakten. Det tyder på ett svagt oberoende för svensk utrikes- och försvarspolitisk debatt. Liknande kopplingar mellan Natokritiker och ryska organisationer som har nära relationer med den ryska staten är mycket ovanliga, om de ens finns.

Behandlingen i svensk press av företrädare för olika syn på svensk utrikes- och försvarspolitik visar på ett allvarligt hyckleri. Det ses inte som ett allvarligt problem att flera svenskar, som talar sig varma för uppslutning bakom den ena stormakten (exempelvis i form av intimt militärt samarbete med Nato), verkar inom Atlantic Council eller nära anknutna organisationer som är intimt lierade med denna stormakt. Andra personer, som inte har någon koppling till någon främmande makt, angrips ofta för att ha åsikter som till en del överensstämmer med en främmande makts ståndpunkter.

Patrik Oksanen Fri värld

Patrik Oksanen på AC-lierade Frivärld gick t.ex. i Svenska Dagbladet till frontalangrepp mot Folk och Freds’ konferens i januari 2021. En av talarna på den konferensen hade varit på en konferens i Finland där en person som sades vara kopplad till den ryska säkerhetstjänsten också var närvarande. Och? I ingressen skriver Oksanen : ”Sven Hirdman, Gudrun Schyman, KG Hammar och Janine O’Keeffe gör sig till nyttiga idioter för Kremls försök att störa Folk och Försvars rikskonferens.” Detta är ett exempel på hur låg nivån i debatten kan vara, ”Kremls försök” skriver han utan minsta bevis för att Kreml skulle ha något med Folk och Freds’ konferens att göra. Jag var själv en av dem som arrangerade konferensen och skrev en del av programmet. Om någon i den gruppen hade kopplingar till Kreml lyckades denne hålla detta hemligt för mig – och uppenbarligen även för Oksanen. Däremot framförde Oksanen ingen saklig kritik mot innehållet i Folk och Freds’ konferens. [2] [3] [4]

Atlantic Council

Atlantic Council (AC) är en organisation med bas i Washington DC som har finansiering från USA:s utrikesdepartement (State Department) och flera andra länders statsbudgetar samt från bl.a. vapenindustrin. Dess syfte är:

“Driven by our mission of “shaping the global future together,” the Atlantic Council is a nonpartisan organization that galvanizes US leadership and engagement in the world, …” [5] (”Vägledd av vår uppgift att ”tillsammans forma framtiden för världen”, är Atlantic Council en icke partipolitisk organisation som förstärker (alt: eggar, trycker på för, understöder) USA:s ledarskap och engagemang i världen.” Min översättning)

Observera att det handlar om ”US leadership” vilket är nära kopplat till diskussionen om ”regelbaserad världsordning” som vi tidigare diskuterat på Synapze. [6] Ett förhållande som är nära relaterat till detta är att en grupp inom Atlantic Council (AC), där Carl Bildt varit en ledande figur, har publicerat en deklaration om principer för frihet, välstånd och fred. Den egentliga avsikten med den deklarationen tycks vara att verka för fortsatt dominans för USA och andra som det sägs fria länder i världen, helt i linje med AC:s syfte. Den deklarationen analyseras i en annan artikel på Synapze. [7]

AC kallas ofta tankesmedja och den politik som förs ut ligger i linje med finansiärernas intresse. Det finns ett stort antal finansiärer listade på AC:s hemsida (avser 2019). [8] Många av finansiärerna är företag med inriktning på vapensystem, energi och massmedier. Av de åtta bidragsgivare som 2019 gav över en miljon USD finns Storbritanniens Utrikesdepartement, Förenade Arabemiraten, Facebook, Rockefeller Foundation, Goldman och Sachs. SAAB i Nordamerika är en av ett fåtal bidragsgivare som gav minst en halv miljon, men mindre än en miljon USD. I kategorin minst en kvarts men under en halv miljon USD befann sig utrikesdepartementen i såväl Sverige som USA. Det ska dock tilläggas att andra statliga organisationer i USA såsom energidepartement och marinkåren också gav bidrag, om än betydligt mindre. Sammanlagt gav statliga organ i minst 15 länder bidrag, främst Natoländer. Varför ska Sverige utmärka sig genom ett så generöst bidrag till denna propagandaorganisation som verkar för en värld ledd av USA? Summa summarum verkar AC vara en del av ett globalt militärindustriellt komplex som försöker bevara de rikas maktställning.

Madeleine Albright

AC:s inriktning och tyngd visas av vilka som sitter i dess ”International Advisory Board”.[9]  En av de mest kända är Madelaine Allbright, f.d. utrikesminister i USA, som på direkt fråga svarat att 500 000 döda barn var värt priset när det gäller sanktionerna mot Irak. En rad f.d. statsministrar och presidenter i andra länder finns i denna församling. Från Sverige är det Carl Bildt. Två andra svenskar är med i gruppen, Markus Wallenberg och Saabchefen, Micael Johansson. De är båda djupt involverade i svensk vapenindustri som har kopplingar till dess motsvarighet i USA. Dessutom finns det i denna internationella rådgivande grupp några f.d. ministrar, militärer och chefer inom underrättelsesfären som verkat under olika presidenter i USA. Mediemongulen Rupert Murdoch, FOX Corporations, är också med. Murdoch såg till att hans tidningar och TV-stationer argumenterade för USA och allierades krig mot Irak 2003. En f.d. militär chef för Nato finns med i den utvalda kretsen. Den största gruppen är dock nuvarande eller f.d. chefer för stora företag.

I listan på ”Directors” finns förutom f.d. utrikesminister Henry Kissinger, ett flertal av USA:s f.d. generaler, försvarsministrar och underrättelsechefer. Flera av dem skulle riskera långa fängelsestraff om de ställdes inför en oberoende internationell domstol.

Ben Nimmo. Bild: Atlantic Council.

Ben Nimmo är en person inom AC som är särskilt intressant eftersom han varit central i en viktig del av AC:s verksamhet, desinformationsjakten. Han var tidigt ”pressofficer” vid Natohögkvarteret i Bryssel och var senare aktiv i det beryktade Integrity Initiative som avslöjades 2019. Nu arbetar han inom AC vid dess ”Digital Forensic Research Lab” och har sedan 2020 anlitats av Facebook för att granska inlägg ur desinformationssynpunkt. AC har haft en viktig roll i det västliga nätverket som jobbar med desinformation som påstås komma från Ryssland. Det är ju intressant att notera att personer som sitter i AC:s ledande organ och var aktiva i desinformation inför Irakkriget 2003 nu har en viktig roll i en organisation som säger sig motverka desinformation. De upplever nog inte detta som ett problem det handlar ju inte om desinformation i allmänhet utan sådan som sägs vara pro-Kremlsk, desinformation som sprids av västländer ignoreras. Nimmos koppling till Sverige är att han, tillsammans med Patrik Oksanen, var huvudförfattare till en skrift, Trolltider, om rysk desinformation som gavs ut av Frivärld. [10] Han har även blivit publicerad i Svenska Dagbladet och varit inbjuden som talare vid Utrikespolitiska Institutet.

En genomgång av artiklar publicerade av AC, som lätt kan avvisas och/eller som har ett obehagligt budskap skulle bli väldigt lång. Ett relativt nytt exempel är ett försök att rentvå Azovbataljonen i Ukraina, som av flera andra observatörer klassats som extremt högernationalistisk eller nynazistisk. Den föreslås bli terror-stämplad i en artikel i New York Times. ”Det är en åtgärd som har föreslagits av demokraternas kongressledamot Max Rose och en tidigare FBI agent Ali Shoufan …” [11] Det finns även andra länkar mellan personer knutna till AC och representanter för ukrainsk ultrahöger. [12]

Det finns naturligtvis fler, av stater formellt oberoende, organisationer som agerar på en internationell arena för politisk påverkan. En sådan organisation som liknar AC genom sin finansiering och koppling till militära strukturer, underrättelseorganisationer och vapenindustri är International Institute for Strategic Studies (IISS). Den organisationen som bildades redan 1958 har kontor i bl.a. Berlin, London och Washington. [13] Länkarna in i den svenska debatten är inte lika tydlig som för AC varför den inte behandlas vidare här.

Berörda svenska organisationer

Frivärld är finansierad av Svenskt näringsliv genom Stiftelsen Fritt Näringsliv. Under de punkter på dess hemsida som handlar om Frivärlds verksamhet står det:

”1. SÄKERHETSPOLITIK    Nato är den främsta garanten för transatlantisk säkerhet.” [14]

Det står först i listan och är uppenbarligen fundamentalt för Frivärld. Vidare står det:

”Frivärld arbetar för att bevara den liberala demokratin samt den globala rättsordningen som grund för samhällssystem och internationella relationer.” [15]

Det framgår av vad de publicerar att den globala rättsordningen inte syftar på FN:s grundsyn, dvs om suveräna nationer och FN-stadgans våldsförbud mellan länder, utan snarare på det som deklareras av Atlantic Council om en värld ledd av USA. På hemsidan finns också en underrubrik ”Russian activity tracker”, vilket är en verksamhet som genomförts i samverkan med McCain Institute som är en annan tankesmedja på högerkanten i USA. [16]

Frivärld driver även något de kallar Utrikesakademin.

”Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare.” [17]

Listan på viktiga talare inom Utrikesakademin är mycket talande:

President Barack Obama with then Swedish Foreign Minister Carl Bildt at Stockholm Arlanda Airport, September 2013. At a joint press conference with then Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt the same day, Obama discussed surveillance by the NSA. Bild: Pete Souza/White House.

”Bland föreläsarna märks Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Karlis Neretnieks, tidigare chef för Försvarshögskolan Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council, Gudrun Persson, projektledare foi och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Rektor för Utrikesakademin är Frivärlds chef Katarina Tracz.” [18]

Vad gör Anders Lindberg, en politisk chefredaktör för en socialdemokratisk tidning i denna grupp? Lindberg ersatte för övrigt Tracz på ett möte arrangerat av Folk och Försvar våren 2020. [19] Ett annat förhållande som också är talande: ”Bland de senaste årens studieresor återfinns bland annat besök på Pentagon, Natos högkvarter i Bryssel, och Stratcom i Riga.” [20]

Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) består till stor del av experter på militär teknik och strategi. En mindre del sysslar med försvarspolitiska frågor. [21] Den delen har en tydlig slagsida till förmån för en Natopositiv syn. Ett flertal vill att Sverige ska anslutas till Nato, dvs överge den 200-åriga svenska politiken med alliansfrihet. Några andra vill ha ett långt gående samarbete med USA/Nato. Detta har påvisats i en Synapzeartikel. [22]  KKrVA ger ut skrifter, men det är främst som enskilda dess medlemmar är aktiva i svensk försvarsdebatt.

Utrikespolitiska Institutet (UI) drivs av Utrikespolitiska Samfundet (US) vars styrelse också är styrelse för UI. Samfundet som består av 333 personer som representerar en stor del av de tongivande svenska debattörerna inom det utrikespolitiska området. Utrikespolitiska Samfundet har en betydligt större bredd än de politiskt inriktade delarna av KKrVA. Inriktningen på UI:s verksamhet är ändå klart USA/Natopositiv och Rysslandskritisk. Drygt hälften av Institutets intäkter kommer från Utrikesdepartementet. Ett problem är att nya medlemmar i denna, till en betydande del statsfinansierade organisationen, väljs in av dem som redan är medlemmar. Det kan betraktas som någon slags ”inavel”. De som dominerar idag kan se till att deras syn dominerar organisationen även i framtiden. Motsvarande gäller även KKrVA.

Folk och Försvar bildades 1940 och har ca 100 medlemsorganisationer. Finansieringen kommer dock till ca 70 procent från den svenska statsbudgeten. Folk och Försvar har i årtionden arrangerat konferenser i Sälen. Under många år har temat hot tagits upp och det har då genomgående handlat om Ryssland och i mindre grad Kina, Iran och terrorism. En annat återkommande tema är våra allierade eller partners och då har det handlat om USA, Nato, EU och de nordiska länderna. Folk och Försvars konferenser har varit mycket vinklade och ensidiga, men den uttalade synen handlar om att ”främja en levande debatt”. Bristen på förutsättningslös debatt har gjort att Folk och Fred har bildats.

Institute for Security & Development Policy (ISDP) är en relativt ung organisation som driver en västvänlig och Rysslandskritisk analys. De jobbar även med andra frågor såsom Centralasien, Korea och Kina och den västvänliga grundsynen verkar vara en röd tråd. Den har 28 personer som listas som forskare knutna till sig och dessutom 25 som står som ”associated fellows”. Man kan fråga sig varför den organisationen behövs med tanke på att de övriga som nämnts här redan finns. Ordförande ”råkar” vara Atlantic Councils Nordeuropachef, Wieslander. ISDP får finansiering från Sveriges Utrikesdepartement och i likhet med AC även från USA:s motsvarighet. ISDP har adress i Stockholm (Nacka) och Washington DC. Det kan betraktas som ett svenskt och internationellt institut. Det kan vara intressant att notera att enmansutredaren Lars-Erik Lundin som rekommenderade Sverige att inte ställa sig bakom FN:s konvention om kärnvapenförbud tidigare varit ”senior fellow” vid ISDP. Utslaget var väl på förhand givet med val av en sådan utredare.

Anna Wieslander

Gemensamt för UI och Folk och Försvar är att de huvudsakligen är statsfinansierade, men utan statlig kontroll. De kan klassas som GONGO:s (”statligt organiserade ickestatliga organisationer”). [23] [24] Regeringen satsar budgetmedel, men kan svära sig fri från ansvar med den konstruktionen (det gäller även ISDP). Myndigheter som FOI och MSB är också statsfinansierade och gör även de ensidiga analyser inom utrikes- och försvarspolitik, men då utses GD av Regeringen och GD:n är ansvarig för deras verksamhet. [25] KKrVA:s finansiering är svår att få uppgifter om.

Flera som är politiska partiers företrädare i försvars- och utrikespolitik tas inte upp här. De agerar mer öppet som företrädare för en viss åsikt. Bortsett från Frivärld uppträder de övriga nämnda organisationerna som plattformar för diskussion även om de har en tydlig slagsida.

M, L och KD har öppet tagit ställning för ett svenskt medlemskap i Nato. S, MP, V och SD har tagit ställning mot svensk anslutning till Nato idag, men SD har tagit ställning för en ”Natooption”. Oenigheten bland svenska partier avser i första hand medlemskap i Nato eller ”bara” omfattande militärt samarbete. Det finns inte mycket till självständig linje i det sammanhanget annat än hos V. I flera av partierna finns det däremot en Natokritisk opposition.

När det gäller svenska riksdagspartier verkar enigheten mest uttalad i kritiken av Ryssland – där finns ingen betydande avvikelse från ledande partiföreträdare.

I sammanhanget intressanta individer

Carl Bildt har varit både stats- och utrikesminister i borgerliga regeringar. Han utmärkte sig redan när han var assistent åt moderatledaren Gösta Boman genom att överföra intern information till representanter för USA, trots att de som deltog i förhandlingarna om regeringsbildning var överens om att hålla all diskussion hemlig. Han hade en betydande roll i desinformationen kring ubåtsjakten på 1980-talet. En synnerligen allvarlig belastning är att Bildt bidrog till att mobilisera stöd för det illegala Irakkriget. Detta beskrivs i en intressant artikel av Mikael Nyberg. [26] Bildt var med i ” Committee for the Liberation of Iraq” som hade kopplingar till USA:s politiska ledning och vapenindustrin (bl.a. Lockheed Martin). Bildt satt samtidigt i styrelsen för kapitalförvaltaren Legg Mason med stora ekonomiska intressen i den amerikanska vapenindustrin. Bildt tjänade flera miljoner på sina optioner i Legg Mason under Irakkriget. Dylikt beteende är djupt omoraliskt. [27] Det finns mer om Carl Bildts agerande under några decennier i en bok av Björn Häger. [28] Valter Mutt och Håkan Sundberg skrev en artikel om att svenska UD ger bidrag till AC och att Carl Bildts insatser finansieras den vägen. Bildt svarade att han inte får ekonomisk ersättning för sina insatser i AC – vilket ingen hävdat.

Anna Wieslander är aktiv i den svenska debatten om utrikes- och försvarsfrågor, men är framför allt Generalsekreterare för Atlantic Councils Nordeuropakontor som har säte i Stockholm. Hon har en bakgrund inom Försvarsdepartementet och har varit ”international affairs director” på Saab samt vice chef för Utrikespolitiska Institutet och är medlem i Utrikespolitiska Samfundet. [29] Atlantic Councils Nordeuropakontor har (eller har haft?) samma lokal som, huvudsakligen statsfinansierade Folk och Försvar. Wieslander har skrivit ett flertal artiklar med anknytning till utrikespolitik och försvar som presenterat en syn som är normal i USA – under senare år främst på engelska för AC. När det gäller falska påståenden i skriften om trojanska hästar (se under avsnittet om H Sundbom) avsvär sig AC:s Nordeuropachef Wieslander ansvar och hänvisar till huvudkontoret i Washington som i sin tur hänvisar till författaren Sundbom. Det är därmed svårt att stämma någon för förtal trots att det som publiceras kommer från svenska skribenter – det är ju publicerat i USA

Patrik Oksanen är ’Senior Fellow’ vid Frivärld och tidigare politisk redaktör för Hudiksvalls tidning. Han är en av de mest aktiva debattörerna inom området påstådd desinformation och en inbiten russofob. Han har skrivit lyriskt om Martin Krags båda artiklar som behandlas nedan. Oksanen har även hyllat en artikel av Egor Putilov, som var synnerligen tom på argument, om påstådda oegentligheter som några år tidigare skulle ha förekommit i Vänsterpartiets samarbete med en organisation i Ukraina. Då var det en artikel som var negativ till Ryssland. Senare har han skarpt fördömt Putilov när den senare i svensk debatt beskylldes för att vara rysk agent. Oksanen och några andra debattörers skriverier om Putilov har plockats sönder av Tord Björk i en artikel i Internationalen. [30]

I början av 2019 publicerade Oksanen en tendentiös genomgång av debatten om Kraghs eventuella inblandning i skandalen kring Integrity Initiative. Där pekades personer som varit kritiska ut. En huvudpoäng var att flera personer hade varit kritiska till artikeln av Kragh och Åsberg och senare angående avslöjandena om Integrity Initiative. Han försökte göra det till en ”rysk påverkanskampanj”, men konstaterade: ”Det mesta talar för att det är ryska hackare med ett statligt uppdrag i botten, även om just den delen ännu alltså inte är helt klarlagd.” [31] Ett ”litet” problem är att det nu snart tre år senare fortfarande inte är ”klarlagt”. Samma ståndpunkt framfördes för övrigt i den andra artikeln som nämns i styckena nedan om Martin Kragh. Den mest ingående redogörelsen för hela ”storyn” med spelet kring Kragh och Åsbergs artikel samt debatten efter offentliggörandet av skriften om de Trojanska hästarna och Integrity Initiative finns på Aktivister för Freds hemsida. [32]

Martin Kragh. Bild: Utrikespolitiska Institutet.

Martin Kragh är forskare anställd av Utrikespolitiska institutet och Uppsala Universitet. Han är även upptagen på AC:s hemsida och i dokument som läckts från Integrity Initiative står han uppsatt som nordisk klusterledare. Han hävdar att han blivit tillfrågad, men tackat nej, till det uppdraget. Martin Kragh skrev en artikel tillsammans med Sebastian Åsberg om rysk desinformation som publicerades i januari 2017. Den blev hårt kritiserad och fick dras tillbaka för korrigering. 2 mars 2017 publicerades en ny version av artikeln. I den hade kritik av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, socialdemokratiska tidigare ministrar, riksdagsledamöter från Miljöpartiet och Egor Putilov strukits. Kritiken mot övriga anonymiserade personer vars hemliga namn avslöjats i samarbete med Expressen kvarstod eller skärptes.

Jag skrev en ingående kritik av artikeln och anmälde den till Uppsala Universitet för ”bristande kvalitet i forskning” (inte som påstås av flera debattörer för ”forskningsfusk” eller liknande). [33] En av de professorer som granskade den anmälda artikeln och min kritik skrev i ett utlåtande till Uppsala Universitet att han instämmer i många, men inte alla, av de kritiska punkter jag tog upp. [34] Johannes Nesser på Journalisten skrev en artikel som var ett allvarligt försök att reda ut vad som var sant och falskt (eller svaga argument) i debatten om den hårt kritiserade artikeln som Kragh var huvudförfattare till. Slutsatsen blev att de flesta anklagelserna mot Aftonbladet Kultur, som i artikeln utsetts till ”den viktigaste interlokutören för ett pro-kremlskt vänsternarrativ”, saknade grund. [35]

Under 2020 skrev Kragh en artikel om skandalen kring Integrity Initiative som han beskrev som en ”rysk påverkansoperation”. [36] Det inlägget kritiserades i en artikel på Synapze och en på The Indicter eftersom det, mot normal praxis i vetenskapliga tidskrifter, inte gavs utrymme för att bemöta påståendena i den aktuella tidskriften. [37] [38]

Anders Åslund är professor i nationalekonomi. Han var senior rådgivare åt Boris Jeltsin under åren med stålbad på 1990-talet då några blev extremt rika och många andra fattiga varav flera miljoner människor dog. Han är ”Senior Fellow” vid såväl Atlantic Council som Frivärld. Åslunds artiklar om t.ex. utvecklingen i Ukraina är så ensidiga att de kunde varit skrivna av USA:s utrikesminister eller någon företrädare för CIA. [39] Hans relationer till högerkrafter i Ukraina är knappast hedrande. [40]

Ann-Sofie Dahl är docent i statsvetenskap, internationella relationer. Hon var gästforskare vid Nato Defense College (NDC) 2012. Dahl är ”Senior Fellow” vid Atlantic Council. Hon är en ledande Natopropagandist.

Claes Arvidsson är en flitig debattör i utrikes- och försvarsfrågor med en tydligt USA/Natopositiv och antirysk profilering. Han har varit ledarskribent på Svenska Dagbladet och är aktiv i KKrVA.

Mike Winnerstig arbetar som enhetschef inom Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Han har ett antal gånger i debattartiklar argumenterat för en svensk anslutning till Nato. Några gånger just inför Folk och Försvars årliga konferens i Sälen.

Gudrun Persson, forskningsledare, FOI. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Gudrun Persson är forskningsledare inom FOI. Hon har skrivit om rysk militär strategi såväl i FOI-rapporter som i andra medier. När hon behandlat rysk strategi avseende t.ex. när kärnvapen kan användas har det inte relaterats till USA:s motsvarande strategi, resonemanget har därför varit missvisande eftersom de två stormakternas strategier utformas i relation till motpartens ageranden. Den typiska FOI-synen kommer för övrigt fram i följande två citat som finns i en skrift av Gudrun Persson och Jakob Hedenskog: 1. ”Natos intervention i Kosovo” och 2 ” den olagliga annekteringen av Krim”. [41] I det första fallet genomfördes 78 dagars bombning utan stöd i FN:s Säkerhetsråd och då är beskrivningen neutral. I det andra fallet följdes ett utslag i en folkomröstning som inte genomförts i enlighet med internationell rätt och då är det ett kategoriskt fördömande. Andra ord som ofta används i FOI och andra organisationers skrifter när USA:s krig ovanligtvis kommer upp i någon beskrivning är USA:s ”närvaro” eller ”engagemang” – det låter ju bättre än t.ex. ”olagligt krig”. På Folk och Försvars konferens 10-11/1 2022 framstod G Person som en mer än genomsnittligt ensidig FOI-analytiker. Propagandist är en mer träffande beskrivning.

Gunnar Hökmark var tidigare moderat riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Nu är han ordförande för Frivärld som har starka band till AC. Hökmark tillhör de mest inbitna russofober Sverige kan uppbringa och har gjort det i några decennier.

Han skrev en liten artikel med titeln: Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar. [42] Redan i ingressens första mening lyckas han frikoppla sig från verkligheten: ”Rysslands upprustning har gett ett omfattande militärt överläge i hela Östersjöregionen och Arktis”. Det finns ett flertal analyser som visar att det är fel. [43] Pengar är inte allt, men ungefär samtidigt som Hökmark kom med sitt verklighetsfrämmande uttalande presenterade SIPRI sin årsrapport för 2020. Där framgår det att Ryssland satsat 62 mdr USD på militära ändamål och USA/Nato satsade 1084 mdr USD (det inkluderar inte samtliga Natoländer utan endast de som ingår bland de 40 länder i världen som satsat mest 2020). Omräknat står Ryssland för 3 % av de globala militära utgifterna och USA/Nato för 56%. Det är allmänt känt att Ryssland får ut mer av varje insatt dollar, men inte hur mycket mer. Man måste dock ha mycket livlig fantasi för att ta Hökmarks slutsats om ”ett omfattande militärt överläge” på så viktiga frontavsnitt på allvar.

Katarina Tracz har varit chef för Frivärld. Hon har ett förflutet som ”international research fellow” vid McCain Institute, en av de ”tankesmedjor” som försvarar USA:s utrikespolitik, för att uttrycka sig milt. En vikarierande chef, Oscar Jonsson, utsågs 2018. Tracz har deltagit i ett flertal debatter/fora, men tillhör inte de mest aktiva debattörerna.

Patrik Oksanen och Henrik Sundbom. Pressfoton: Frivärld

Henrik Sundbom var ’Senior Fellow’ vid Frivärld och ledarskribent på Svenska Dagbladet. Han skrev kapitlet om Sverige i ”The Kremlin Troyan Horses” (Kemls trojanska hästar) med undertiteln ”Russian Influence in Denmark, The Netherlands, Norway and Sweden” (Ryskt inflytande i D, NL, N o S) som AC gav ut 2018. [44] Det kapitlet, liksom skriften som helhet, var fullt av felaktigheter och svag argumentation. Det finns analyserat i flera artiklar och inlägg på svenska bloggar. [45] [46] [47] [48] Även Paul Robinson, som är professor i Ottawa i Kanada med inriktning på Ryssland och militära frågor, har skrivit om ”de trojanska hästarna”. Hans inlägg visar tydligt hur de inledande fraserna med en överdriven beskrivning av ryska påverkansaktiviteter inte underbyggs med något betydelsefullt fall i de länder som tas upp i AC:s skrift. [49]

Sundbom har även skrivit en rapport tillsammans med Oksanen som försökt visa att Ryssland spridit konspirationsteorier angående Covid-19. Jag skrev ett inlägg som visade att de hade ett mycket svagt och rent av vilseledande underlag för sina anklagelser. En viktig källa jag hänvisade till var skriven av två forskare vid Manchester University. De hade ”… gått igenom 300 inslag på RT:s nätupplaga där Covid-19 har nämnts och kommit fram till att RT, rysk statsmedias flaggskepp, inte drivit någon kampanj grundad på desinformation. I 23 fall där konspirationsteorier tas upp handlar det nästan genomgående om avfärdanden.” [50]

Mikael Tofvesson är chef för enheten för omvärld och beredskap vid MSB. Han har ägnat mycket uppmärksamhet åt påstådd rysk desinformation. I samband med att jag såg frånvaron av jämförande analys av påverkan från flera länder i Kragh och Åsbergs artikel och i flera andra inlägg i svensk debatt frågade jag Tofvesson om det gjorts någon sådan jämförande analys när det gäller en av de viktigaste frågor där de från rysk sida påstås ha drivit en negativ syn på utvecklingen i Sverige. Svaret var klart: MSB har inte gjort någon sådan analys, men det hindrar dem inte från att uttala sig om hot från rysk påverkan. [51]

Karin Ohlsson är kulturredaktör för Expressen. Hon var en av de drivande i hetsen mot dem som kritiserade ”Kraghartikeln” Angreppet riktades främst mot Aftonbladet Kultur och några av dess skribenter. En av hennes artiklar namngav personer som angripits i Kragh och Åsbergs artikel, men då utan att namnges. Metoden ”guilt by association” användes flitigt i redogörelserna. [52] [53]

Anders Lindberg är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Hans ställningstagande mot Ryssland är grundmurat. Hans deltagande som föreläsare på Frivärlds kursprogram, Utrikesakademin, är knappast förtroendeskapande. Det faktum att han ersatte Tracz på ett möte om USA:s utrikespolitik arrangerat av Folk och Försvar är också talande.

Mikael Holmström skriver idag regelbundet om försvarsfrågor för Dagens Nyheter och tidigare för Svenska Dagbladet. Han har lagt fram flera fall av obekräftade påståenden, eller spekulationer, som visat sig vara felaktiga, t.ex. om ryska ubåtar som var något helt annat. Det finns ett flertal artiklar som visar allvarliga svagheter i Holmströms skriverier. [54] En intervju med Mattias Göransson i Resumé klargör en hel del (det finns även en hänvisning till Holmströms svar som inte motbevisar det som sägs i intervjun). [55] Mattias Göranssons bok ”Björnen kommer” är redan en klassiker. [56]

Johanne Hildebrandt är journalist och författare och har publicerat inom bl.a. försvarspolitik i Aftonbladet och senare Svenska Dagbladet. Hon har gjort sig känd som försvarare av USA m.fl. länders krig i Jugoslavien, Irak och Afghanistan bl.a. som inbäddad journalist. Hon utsågs under 2020 till säkerhetspolitisk expert/utredare för Natoentusiastiska Liberalerna. Frågan som borde vara relevant är om hon har skrivit något om FN-stadgans våldsförbud i sina många kolumner där hon tagit ställning för diverse krig Västvärlden genomfört under de senaste 20-25 åren.

Bo Hugemark är fd överste och flitig debattör om försvarsfrågor. Han är medförfattare till flera skrifter utgivna av Timbro och har haft inlägg i några av Frivärlds skrifter. Han har varit aktiv i Svenska Atlantkommittén som är en slags lokal svensk variant av Atlantic Council. Fokus på hot från Ryssland återkommer regelbundet i hans skriverier. Hugemark var en av de anonyma författarna till Operation Garbo som handlade om en hypotetisk Sovjetisk invasion av Sverige. [57]

Karlis Neretnieks var tidigare chef/rektor för Försvarshögskolan, är Natoentusiast och har länge varit en uttalad russofob. Han är medlem i KKrVA. Han tillhör dem som gärna överdriver när det gäller militärt hot från Ryssland. [58]

Senator McCain ordförande i USA- senatens försvarsutskottförsvarsutskott instrurerar (?) Peter Hultqvist

Peter Hultqvist, försvarsminister (S) har under flera år varit drivande i att öka det militära samarbetet och beroendet av USA och Nato – men utan att formellt ansluta Sverige till Nato. Han har också varit en ledande kraft i att peka ut Ryssland som ett hot. I samband med officiella tal i samband med besök i främmande länder är det naturligtvis på plats att visa viss artighet. Det finns däremot inget bra skäl till kryperi som varit fallet med Hultqvists tal i USA 2017. [59] Ett mer ensidigt ställningstagande för USA:s syn på internationell politik från en svensk minister har sällan skådats. Möjligen kan något inlägg av Carl Bildt hamna i samma klass. Det finns ingående ifrågasatt i detta inlägg på Synapze [60]

Personer aktiva angående Natovurm, USA-följsamhet och/eller rysshets Atlantic Council Frivärld KKrVA UI eller US Övrigt
Carl Bildt Internat. rådg. Föreläsare, x z Stats- o utr.min., SvD, Moderat
Anna Wieslander Chef Nordeuropa Föreläsare x Chef vice SAAB, Atlantkom.
Patrik Oksanen S Fellow x SvD
Martin Kragh Annons’ på hemsida Avd.chef., skrib. SvD
Anders Åslund S Fellow S Fellow z
Ann-Sofie Dahl S Fellow x z Nato Defence C., SvD
Henrik Sundbom (har lämnat Frivärld) Skribent S Fellow Skribent, föreläs. SvD
Claes Arvidsson Skribent x SvD
Mike Winnerstig Advisory Board, skribent x z FOI
Gudrun Persson Föreläsare x z FOI
Gunnar Hökmark Ordför. SvD, Moderat
Katarina Tracz fd Chef McCain Inst
Mikael Tofvesson MSB
Karin Ohlsson Expressen
Anders Lindberg Föreläsare Aftonbl.
Mikael Holmström x z DN
Johanne Hildebrandt Advisory Board, skribent x Aftonbl., SvD
Bo Hugemark Skribent x z Ordf. Atlantkom.
Karlis Neretnieks Skribent, föreläsare x z Chef Försv.högsk., Atlantkom.
Peter Hultqvist Försvarsmin.

Kommentarer till tabellen: Organisationer angivna för respektive person innebär en tydlig koppling, nu eller tidigare. Det innebär inte att personerna är eller har varit avlönade. När det gäller Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) är uppgifterna tagna från medlemsmatrikeln och för Utrikespolitiska Samfundet från en lista över medlemmar. Tidningar som angivits indikerar återkommande medarbetarskap och i några fall att personen har en roll på ledarsidan. Det handlar inte om tillfälliga inhopp eller inlägg på något enskilt möte. Medlemskap i t.ex. KKrVA eller UI är inte i sig något jag vill kritisera utan det finns med för att visa att det är vanligt bland Natopositiva debattörer.

Som framgår av sammanställningen i tabellen har ett flertal av dem som diskuterats ovan en koppling till Atlantic Council och/eller närstående Frivärld. Det handlar om ett urval av personer i Sverige som debatterat frågor kring utrikes- och försvarspolitik och som uttryckt sig positivt om USA/Nato och/eller mycket negativt om Ryssland. Det framgår också att några av dem som listats inte har kopplingar till AC eller Frivärld. Ett förhållande som kanske inte är allmänt känt är Svenska Dagbladets stora aktivitet inom det aktuella området.

Antites?

Är denna lilla skrift bara en form av omvändning av de anklagelser mot personer som sägs ha koppling till Ryssland och som torgför ryska ståndpunkter in i svensk debatt? Eller med andra ord lika tom på saklig grund?

Några uppmärksammade artiklar med anklagelser mot personer i Sverige har författats av Martin Kragh, Patrik Oksanen, Henrik Sundbom, Karin Ohlsson, m.fl. [61] [62]. Observera att Kragh och Åsbergs artikel finns i två versioner, en där några av felaktigheterna korrigerats (den okorrigerade kan erhållas från Registrator vid Uppsala Universitet). Det finns flera artiklar som kritiserar nämnda anklagelseakter. [63] Skillnaden är att deras försök att koppla ihop svenska debattörer med ryska intressen mest bygger på ”guilt by association”. Kopplingen mellan Atlantic Council och flera av de debattörer och organisationer i Sverige som tagits upp i den här artikeln är mycket tydligare än de svaga samband som den andra sidan lagt fram.

Finns det över huvud taget någon anklagelse från USA/Natoanhängare om att någon i Sverige som är aktiv i debatter om utrikes- och försvarspolitik har lön från eller hedersuppdrag inom någon organisation som finansieras av ryska staten och/eller rysk vapenindustri (dvs motsvarande Atlantic Council)? Svepande anklagelser och ”Putin-apologet” och ”Putins svenska brigad” har förekommit, men något konkret? Pratat med eller varit på samma konferens som verkar tillhöra de mest allvarliga anklagelser de kan prestera.

Ett exempel på anklagelse är att de två professorerna i medicin, Anders Romelsjö och Marcella Ferrado de Noli i ”Swedish Doctors for Human Rights”, har skrivit om gasattacker i Syrien OCH refererats av RT. Romelsjö har skrivit ett flertal artiklar om gasattacker i Syrien som visar att Oksanen och flera andra skribenter har fel i sak. [64] USA-baserade Grayzone har presenterat avgörande argument och fakta som diskuterats i FN:s Säkerhetsråd, om de påstådda gasattackerna. [65] [66]

Ett annat exempel är att Tord Björk varit på en konferens om nynazism i Moskva. Problemet i det fallet är att såväl Hillary Clinton som Israels President ska ha uttalat sig positivt om konferensen – så det kan väl knappast vara graverande, ur Västsynpunkt, att någon har deltagit på den. Tord Björk hade även varit på en konferens på Krim som skulle ha genomförts samtidigt som högerextrema hade en konferens. Nu var det flera veckor mellan de två konferenserna så det försöket till svartmålning föll platt. [67]

Agneta Norberg har, som redan nämnts ovan, varit på en konferens i Finland där någon från RISS varit närvarande. Hon har även arrangerat möten i Sverige där någon från Ryssland varit inbjuden. Det blir dock som vanligt inte mycket kritik om vad som sas på dessa möten. Poängen tycks vara att demonisera personer, inte att ta debatten i sakfrågorna

Jag och flera andra personer har skrivit om skandalen med Integrity Initiative och det finns likheter med vad som skrivits i ryska medier. Alla har utgått från dokument som offentliggjorts efter hackning. Det vore ju snarare konstigt om det inte fanns likheter i diskussionsinläggen eftersom de byggt på samma uppsättning graverande dokument. [68]

Själv skrev jag 2019 ett skämtsamt inlägg om vem jag kan vara ”agent” för, EU, USA eller Ryssland. Slutsatsen blev att det måste vara EU när det gäller finansiering, för därifrån har jag fått mycket mer än enstaka euro, bl.a. för att jobba i Ryssland, för ett samarbete med forskare i 8 EU-länder och för ett uppdrag i en kommitté inom EU:s kemikaliemyndighet. När det gäller platser jag varit på och personer jag träffat är min koppling till USA mest belastande. Ett officiellt besök (som medföljande) till en general i Pentagon slår väl det mesta. Det skulle kunna utnyttjas av dem som vanemässigt använder sig av ”guilt by association”. [69] Det kommer naturligtvis inte att ske – det är ju ”fel” sida.

Slutsats

Påverkan från andra länder på svensk politik kommer från många håll. En väg är att företrädare för olika länder såsom ambassadörer uttalar sig om sitt lands syn. Det måste betraktas som legitimt. Därutöver finns det organisationer i andra länder som på olika kanaler och via sympatiserande personer försöker påverka opinionen i Sverige. I den svenska debatten har det framställts som om dylik påverkan främst kommer från Ryssland. Det har gjorts flera analyser av rysk påverkan, men resultaten är att det förekommer betydligt mindre sådan än vad som ofta hävdas i den allmänna debatten. Inga ordentliga jämförande analyser av flera länders påverkansförsök har gjorts. Det saknas därför belägg för att hävda att påverkan är störst från Ryssland.

Det är utan tvekan så att påverkan på svensk debatt är betydligt mer omfattande från Västländer, främst USA än den är från Ryssland. Påståenden och argument som har sitt ursprung i USA och allierade länder citeras oerhört mycket oftare i svensk debatt än motsvarande som kommer från Ryssland. Ett resultat av forskning om hur debatten om försvarspolitik förts i svensk press och nätsidor 2014-2018 är att 65% av artiklarna var positiva till Natomedlemskap och 35% var negativa. [70] Tonläget och vilka som tar till slag under bältet visas av att det på granskade sociala medier är tio gånger vanligare att Natomotståndare utsätts för negativa inlägg.

UK:s Foreign Office har finansierat program som syftar till att påverka journalister i Ryssland. I skandalen om Institute for Statecraft/Integrity Initiative, som också har fått finansiering från Foreign Office, visade det sig att även den organisationen ägnat sig åt den typ av påverkansinsatser som det påstås att Ryssland gör i andra länder.

Atlantic Council är en organisation som har stor ekonomisk kapacitet och som direkt och indirekt agerar i Sverige. Den och andra organisationers påverkan bör identifieras. Det gäller vilket land påverkan än kommer ifrån.

Denna artikel har beskrivit den politik Atlantic Council driver, nämligen att verka för en värld ledd av USA. Vilka som bidrar till dess finansiering och vilka som har viktiga poster i dess organisation har också behandlats. Dessutom har en tydlig koppling till den svenska organisationen Frivärld påvisats. Några andra organisationer har svagare, men inte obetydliga, indirekta kopplingar till denna Washingtonbaserade organisation. Kopplingen mellan Atlantic Council och Frivärld bör ses ett varningstecken för utländsk påverkan i Sverige.

Som framgår av listan på personer som deltagit i den svenska debatten och som företrätt ståndpunkter för USA/Nato och mot Ryssland har flera, men inte alla, kopplingar till Atlantic Council och/eller närstående Frivärld. Den påverkan personer med sådan koppling har på svensk debatt bör ses som ett varningstecken eftersom det är en påverkan från en utländsk organisation på debatten som formar svensk utrikes- och försvarspolitik.

Frågor som bör besvaras av svenska politiker: Vilka, om någon, av de svenska statsunderstödda organisationer som behandlas i artikeln främjar en förutsättningslös och fri debatt? Har sådana GONGO:s någon demokratisk representativitet? Är det statens uppgift att finansiera propaganda med en viss inriktning?

Den viktigaste slutsatsen, av denna artikel och några tidigare artiklar inom området, är dock att flertalet av de analytiker som tar fram beslutsunderlag och flertalet som deltar i debatten i medier med stor spridning har en snäv syn på världsläget och de faror Sverige kan utsättas för. [71] [72] Deras förutfattade uppfattningar gör att viktiga frågor inte belyses på ett allsidigt sätt. Risken att Riksdag och Regering fattar säkerhetspolitiskt dåliga beslut är därmed överhängande.

Lars Drake


[1] The Kremlin’s Trojan Horses 3.0 – Atlantic Council

[2] De som lånar ut sina namn till Kreml | Patrik Oksanen | SvD

[3] SvD:s ledarskribent Patrik Oksanen lånar ut sitt namn till demagogi och angrepp på mig och mer kända debattörer – Global Politics

[4] Anklagelsen mot Schyman: ”Nyttig idiot” för Kreml (expressen.se)

[5] Shaping the global future together – Atlantic Council

[6] Vad betyder ”en regelbaserad världsordning”? Synapze

[7] Declaration of Principles for Freedom, Prosperity, and Peace – Atlantic Council

[8] Honor roll of contributors – Atlantic Council

[9]  International Advisory Board – Atlantic Council

[10] Trolltider – Frivärld (frivarld.se) (Finns ej längre i lager hos Frivärld)

[11] Atlantic Council låter en tidigare organisatör för ’anti-NATO weekend’ vit-tvätta ukrainska nynazister. – Global Politics

[12] Ukrainian ultranationalist lobby flaunts influence over Biden, blocks top Russia expert’s appointment | The Grayzone

[13] A School for Spooks: The London University Department Churning Out NATO Spies (mintpressnews.com)

[14] Om oss – Frivärld (frivarld.se)

[15] Samma källa.

[16] Russian Activity Tracker: Nordic-Baltic Region – Frivärld (frivarld.se)

[17] Utrikesakademin – Frivärld (frivarld.se)

[18] Som föregående

[19] Kritik av FOI och Folk oh Försvar Synapze

[20] Utrikesakademin – Frivärld (frivarld.se)

[21] Matrikel – KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN (kkrva.se)

[22] Kungl Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) politiska slagsida  Synapze
[23] Kritik av FOI och Folk och Försvar Synapze

[24] Government-organized non-governmental organization – Wikipedia

[25] Bristande balans i myndigheters säkerhetspolitiska analyser Synapze Se även: Synapze och Synapze

[26] Aftonbladet: Vad Carl Bildt gjort för kriget (archive.org)

[27] Krigsutbrottet i Irak gjorde Bildt till mångmiljonär | Nyheter | Expressen

[28] Häger, Björn (2017) Uppdrag Bildt: En svensk historia. Norstedts.

[29] Anna Wieslander | European Leadership Network

[30] Putilovs vänner vänder kappan efter vinden – Internationalen

[31] Oksanen: Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen (op.se)

[32] ukrainabulletinen1-2019.pdf (wordpress.com)

[33] Anmälan av bristande kvalitét i forskning (UU och UI) DEL 1 Synapze och Del 2  Synapze
[34] Kraghartikeln: sågad men inte fälld, Synapze. Hågvard Hegres utlåtande är inte publicerat men kan erhållas från Registrator vid UU.

[35] Allt du velat veta om Kremlfjäsk men inte orkat ta in | Journalisten

[36] Kragh, M. (2020) ”Martin Kragh är ett demokratiskt problem” Hur Aftonbladet gav spridning åt en rysk påverkansoperation. Statsvetenskaplig Tidskrift vol. 122, nr 3.
[37] Svar angående Martin Kraghs artikel om rysk påverkansoperation Synapze

[38] Propaganda for war by proxy: Martin Kragh’s flawed Russophobe research in full accordance with Western powers Intel operations. Part 1. – The Indicter

[39] How Far Can a Rogue Kremlin Push International Law? – Just Security

[40] Ukrainian ultranationalist lobby flaunts influence over Biden, blocks top Russia expert’s appointment | The Grayzone

[41] HT 1-2020-inlaga.indd (foi.se) utgiven av KKrVA

[42] Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar – Altinget – Allt om politik: altinget.se

[43] Hur är det militära styrkeförhållandet mellan Nato och USA? Synapze

[44] The Kremlin’s Trojan Horses 3.0 – Atlantic Council

[45] Nya exempel på misslyckad antirysk propaganda  Synapze

[46] https://hanslillagrona.blogspot.com/2018/12/natoss-trojanska-hastar.html?fbclid=IwAR2wGgCLJpalccXBHTZmgZHcyKMJv03XmB2jOIM2NAlOvgPnxBdxYa05890

[47] https://www.globalpolitics.se/maktigaste-nato-siten-atlantic-council-uppmarksammar-mig-och-min-blogg-smickrande/

[48] http://www.internationalen.se/2017/01/tord-bjork-de-tror-pa-sina-egna-logner/

[49] The Kremlin’s Trojan Horses | IRRUSSIANALITY (wordpress.com)

[50] Covid-19 och desinformationspandemi – vem förvillar? Synapze

[51] MSB om den påstådda påverkan från Ryssland Synapze

[52] Här granskas Aftonbladet-underlaget till Rysslandsstudien (expressen.se)

[53] Allt du velat veta om Kremlfjäsk men inte orkat ta in | Journalisten

[54] Inte ett enda bevis för ryska ubåtar | Aftonbladet

[55] Mattias Göranssons mål: Döda myten om den ryska björnen – Resumé (resume.se)

[56] Björnen Kommer! – Om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag (bjornenkommer.se)

[57] Bo Hugemark – Wikipedia

[58] Ex-försvarschefen: Så skulle Ryssland besätta Gotland | Aftonbladet

[59] http://www.regeringen.se/tal/2017/05/tal-vid-johns-hopkins-universitet-om-den-sakerhetspolitiska-utvecklingen-i-norra-europa/

[60] Kan en försvarsminister ha mer fel om utrikespolitik? Synapze

[61] Putins lakejer finns både till höger och vänster (expressen.se)

[62] Oksanen: Cyberstölden, förtalskampanjen och kulturchefen som tappar fattningen (op.se)

[63] PUTINS LAKEJER FINNS BÅDE TILL HÖGER OCH VÄNSTER | lindelof.nu

[64] Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien | Anders Romelsjö på jinge.se

[65] OPCW Syria whistleblower and ex-director attacked by US, UK, France at UN | The Grayzone

[66] In moving UN speech, veteran diplomat confronts OPCW ’stonewalling and smear tactics’ on Syria – YouTube

[67] Tord Björk: ”De tror på sina egna lögner” – Internationalen

[68] Folk och Försvar 2020 och ”ryskt informationskrig” Synapze
[69] Är jag en agent för Brysselkål, Vit flugsvamp eller Kremla? Synapze

[70] När alla blir landsförrädare – Dagens Arena

[71] Bristande balans i myndigheters säkerhetspolitiska analyser Synapze

[72] Flera andra förändringar i politiska satsningar och förändringar i lagstiftning har också betydelse för dagens situation. Se t.ex. denna artikel av Birger Schlaug: Åtta år bakom galler för att avslöja kärnvapen – Syre (tidningensyre.se)

Föregående artikelUkraina, Ryssland och nationellt självbestämmande
Nästa artikelEn veteran minns hur den idag i Ukraina hyllade Bandera grymt dödade judar under Andra världskriget.

21 KOMMENTARER

 1. https://original.antiwar.com/David_Stockman/2022/01/26/sleepy-joes-wimpy-tail-wags-the-dog-of-war/

  Ett sätt att argumentera mot denna femte kolonn är att påpeka hur extrema de är. Folk som jobbat för Ronald Reagan framstår som de vitaste duvor. David Stockman som varit budgetchef för Reagan har räknat på, duktig som han är på siffror, och kommit fram till att USA under perioden 1947-89 försökte sig på 72 st regimbyten i länder världen över. Och därefter har man inte slagit av på takten.

  Och Atlantic Council är inte oblyga att deklarera att det är denna politik de backar upp. Och sedan har någon haft den dåliga smaken att kalla sin organisation Frivärld och ställa upp på övervåldet. Fri värld, jo jag tackar.

 2. USA har inget speciellt intresse av Sverige, när Palme skämde ut sig och oss tog de bara hem ambassadören och inväntade bättre tider. Ur Nato-synpunkt är däremot Norge vitalt. Norges atlantkust har samma intresse för Ryssland som den hade för nazityskland.

  En annan fråga är vem som kontrollerar Östersjön. Den är nu omgiven av EU-medlemmar på alla håll, med två små andningshål och en gasledning för Ryssland. Kreml ser nog inte det som optimalt, men att göra om den till ett ryskt innanhav (”fredens hav”) verkar inte omedelbart genomförbart. Friheten är alltid värd att försvara.

  • Vill Ryssland så skulle ingen stoppa landet från att stänga av hela Östersjön. Och det utan att ens skicka en flotta. Ryssland är supermakten inte USA eller Nato. Vänj dig med det. Sverige är en liten munsbit som tror sig vara en huvudrätt 🥱Om den inte aktar sig så kan den landa djupt i (mag)träsket illa kvickt.

   Veckan fråga. Vem var det som sa ”Den bästa slaven är den som tror sig vara fri”?
   Hint. Det var en berömd tysk

   • Villl Kreml så kan det förinta hela världen på en kvart. Däremot kan inte Kreml stänga av Östersjön utan att hamna i krig med Nato, tack vare polacker och balter.

    Munsbiten Sverige ligger på vägen mot ett verkligt strategiskt mål, den norska atlantkusten, som kan gömma kärnvapenbestyckade atomubåtar i varje fjord. Sveriges östkust kan dölja små natoubåtar, det är därför ryssarna förbjuder oss att gå med i Nato. Spegelvänd problematik.

    • Alltså den här löjliga myten om Sveriges betydelse för Ryssland att ta sig till Atlantkusten är ju verkligen seglivad. Ryssland behöver inte ta sig till Atlantkusten av den enkla anledningen att den vapentekniska utvecklingen gjort det till en helt onödig strategi. Ryssarna kan redan gömma sina ubåtar i norska fjordar (och gör det säkert) men det är ju ännu bättre att gömma sig i hamnar i USA, Kanada och Mexiko. Dessutom har ju Ryssland Murmansk varifrån man kan åka ut i Atlanten när man vill eller köra under isen och parkera sig utanför Kanada eller Alaska! Undrar vilken skrivbordsgeneral som hittade på den här myten om den ”viktiga” Atlantkusten? Spegelvänd logik är det däremot!

  • Du menar att det var att skämma ut sig när Palme stod upp för små länders rätt att styra sig själva? Med den logiken måste du tycka det är utmärkt att Sverige agerar underdånig tjänare åt USA.
   Jag anser att Palme agerade föredömligt när han protesterade mot USAs inblandning i Vietnam. Genom att stå upp för andra små stater stod Palme upp för Sverige.
   Idag agerar svenska politiker tvärt om. De stödjer USAs imperialism och negligerar små staters rätt till självstyre. Måhända är detta en rädsla för att gå samma öde till mötes som Palme, dvs bli mördad. I annat fall är det en gigantisk brist på integritet. För integritet krävs en visst mått av genuint självförtroende, vilket Palme hade men dagens politiker tycks sakna.

   Mumsbiten Sverige. Ja där ligger landet Duktig på lämpligt avstånd för att agera avskjutningsramp åt landet Storebror. Och Duktig har själv valt att bli denna avskjutningsramp åt Storebror i och med värdlandsavtalet. Därmed är Duktig ett fullt legitimt mål den dag Storebror startar sitt angrepp mot Ryssland.
   Min moral i denna fråga är enkel och rimlig: Den som sig i leken ger, får leken tåla. Så den dag det från svensk mark avfyras förintelse mot Ryssland kan vi inte klaga över vedergällningsattacker. Då är det bara att tiga och ta emot. Då har vi fått vad vi förtjänar.

   Att Ryssland skulle starta ett angrepp på Sverige är en helt orimlig tanke. Dels är Ryssland inte imperialistiskt – det vill bara inte ha fientliga länder som närmsta grannar – dels vet Ryssland att de skulle mötas av förödande motangrepp om det angrep Sverige eftersom USA anser Sverige vara strategiskt viktigt inför anfallet mot Ryssland.

 3. Så många namn. Alla dessa har jag sett och hört tidigare. Jag är inte MINSTA naiv när gäller dessa. Detta är fortsättningen till fullt Nato medlemskap. Arbetet med detta startade redan 2014. Nato-älskarna satte igång propaganda och desinformation kriget sedan dess. För varje år som gått sedan 2014 har det ökat och blivit mer brutalare. Det är så genomskinligt. Ryssland är världens största land i vårat närområde som delar gränser med flertalet EU länder,där dom korkade Nato bor. Varför har det ALDRIG slagit våra KORKADE politiker att ge ”vänskap”chans. Varför ska vi fortsätta hänga på Usa med deras alla krigs ”operationer”överallt. Vart är detta bra någonstans? Hur kan Afghanistan kollapsen och eländet som är där just nu redan vara glömt. Och Irak har tills idag inte återhämtat sej efter krigsbrotten man utsattet för i åratal,med så många oskyldiga slaktade. Listan är lång. Dom olagliga sanktions-krigen går inte ens att räkna,då det gäller VARJE land som sagt något MINSTA emot världens största och brutalaste krigsindustrin. Från Syrien och Iran,till Cuba, Nicaragua och Venezuela med MÅNGA fler. Usa delar inga gränser hit,men Ryssland gör det. Varför ska vi lyssna jämt på världens största och mest vidriga krigsindustrin,och dess krigshökarna. Hur kan det vara dåligt att bara TESTA att ha bättre relation med ryssarna. Det tjänar ju hela Europas intressen på alla sätt och även säkerhet. Hur länge till ska vi fortsätta springa efter Usa,som dom pudlar vi är och medverka till deras ständiga krigshets och förstörelse över hela världen. Det är så KORKAT. Vi har tyvärr många svaga ledare, Hultkvist tillhör också dessa så svaga. Nato är en VIDRIG krigsorganisation,som lyckats väl med sina desinformation och propaganda dessa åren,för att visa sej”relevanta”då dom blev ORDENTLIGT uppläxade och förnedrade av Trump, under hans år. Det var synd att han inte tog sista steget som var nära och upplöste detta KORKADE Nato. Det vore det rätta och korrekta,och Warsawapakten upplöstes ju för över 30år sedan. Nato är det mest VIDRIGA och FARLIGA i modern tid!

  • Hultqvist är den lamaste ”försvarsminister” Sverige haft genom tiderna! Han är så lam att han vapenvägrade och gjorde ”lumpen” som malaj i några månader. Det är väl därför som han överkompenserar med att leka skrivbordsgeneral nu på gamla dagar? En töntigare figur får man leta efter och att den s k ”oppositionen” inte drar denna figur inför KU för sin uppenbara inkompetens är en gåta!

 4. Många i Sverige har ett stort förtroende för CNN, även SVT och deras utrikesreportrar som säkert umgås med CNN:s reportrar på sina uppdrag, och direkt tar till sig deras information utan speciell kritik eller eget analyserande. Har uppmärksammat detta i flera nyhetsprogram i SVT.
  CNN:s  Jim Sciutto, är en amerikansk nyhetsankare och före detta regeringstjänsteman som  varit chef korrespondent för nationell säkerhet för CNN sedan september 2013.   Han skriver: ” Ryssland hävdar att detta är en provokation från Ukraina, vilket påminner honom om 2014, då Ryssland stödda styrkor dödade fridfulla demonstranter i Maidan.”
  CNN fortsätter med sin partiska, falska och osakliga dokumentation av Maidan.

  De borde läsa på bättre, nu när en forskare, Ivan Katchanovski, verkligen grävt djupt och gjort över 100-tals intervjuer med dem som faktiskt var närvarande under Maidan. Hans slutsats är att det inte var de Ryssland stödda styrkorna utan krypskyttar främst från de högerextrema på taken som dödade de flesta av de fridfulla demonstranterna i Maidan. Han sa i en ukrainsk tv-intervju att de bevis som avslöjats om Maidan-massakern i Ukraina, visar bortom all tvivel att demonstranterna massakrerades av krypskyttar och inte av Berkut-poliser som anklagades för denna massaker. Nedan blir Ivan Katchanovski intervjuad i ukrainsk TV.

  https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1487538705283878921

  Ivan frågar sig om domen i Maidan massaker rättegången skall baseras på bevis eller om den blir politisk som i domstolsbeslutet som berövade honom hans hus och mark i Ukraina. De utfärdades på order högt upp ifrån och utan hänsyn till de bevis som fanns såsom grannars vittnesmål & dokument.
   
  Ingenting är förvånande när det gäller det ukrainska domstolsväsendet, vi har ju redan sett hur Biden såg till att få en chefsåklagare avskedad för att han skulle börja utreda en firma som Bidens son Hunter hade kontakt med. Biden administrationen är nog inte alls nöjd med den forskning som bevisar att det inte var de rysk stödda styrkorna utan de högerextrema som hjälpte CIA med kuppen 2014, som sköt de fredliga demonstranterna. Historien upprepar sig, samma sak hände i Syrien då de hårdföra islamisterna sköt fredliga demonstranter, medan regerings soldaterna fick skulden.
  Det var nog ett  politiskt beslut som berövade Ivan Katchanovski hans hus och mark i Ukraina. Han presenterar sig som en livslång supporter av liberal demokrati , mänskliga rättigheter och fred även om det är farligt.

 5. Problemet som ingen i kommentarerna särskilt svarar på är ju att en politisk-militär ståndpunkt (här: Washingtons) skall ges en slags objektiv aura av akademisk forskning och analys, d.v.s. höga ”forskare” och diverse pseudointellektuella skribenter ”renar” och rensar de faktiska amerikanska problemen och gör dessa till ljuv framtidsmusik och producerar fina rosa kaniner i de amerikanska trollkarlarnas magiska hattar.

  Man kan ställa sig tre huvudfrågor:

  1) Skrivs, presenteras och publiceras andra, kritiska och rentav avvikande ståndpunkter; till exempel artiklar och föreläsningar om att de amerikanska Förenta staterna bör dra sig ur Nato och att det bör bildas en europeisk förenad försvarsallians som sköter sig helt på egen hand? Det vill säga alla dessa över öronen frälsta amerikanister: försvarar de någonsin en EUROPEISK position mot till exempel Washingtons?

  2) Tar artiklar, symposier och konferenser upp amerikanska misslyckaden och analyserar varför haverierna i Irak och Afghanistan ägt rum? D.v.s. det finns spår av en slags akademisk och analytisk hederlighet? För att uttrycka sig drastiskt: gör man en analys av den amerikanska imperialismens tillstånd och objektiva problem?

  3) Bjuds avvikande och rentav oppositionella röster och skribenter in i de officiella organen och på föreläsningar där det sker en debatt i realtid? D.v.s. det förekommer en slags hederlig intellektuell debatt och analys? Hur behandlas avvikande akademiska röster hemmavid?

  Eftersom jag misstänker att vi har svaret ”nej” på precis alla de tre huvudproblemen av mig nämnda ovan, har vi naturligtvis att göra med ett propagandaorgan som i brist på egna framgångar militärt och politiskt måste vittvätta dessa via en slags falsk och på förväg tillrättalagd ”forskning” och ”akademisk analys” för att skydda väsentliga politiska och militära underrättelsetjänsters åsikter som inte kan framföras öppet.

  Det är svårt att inte se det amerikanska The Atlantic Council som en slags amerikansk motsvarighet till det nazistiska Ahnenerbe: man hittade på forskning, forskningsproblem liksom alla svar anpassade till en redan förutbestämd politisk-filosofisk agenda.

  Verkligheten och sanningen var därför alltid Ahnenerbes fiende och motståndare.

  Vi kan ju fråga The Atlantic Councils alla skribenter och analytiker: har ni hittat de irakiska kemiska vapenfabrikerna och de gömda kärnvapnen ännu? Ni om några torde ju kunna ge svar på var de finns.

  Om The Atlantic Council nu skulle få för sig att anordna en ny föreläsningstimme kommer ni ha svaret på den frågan. Frågan är när detta amerikanska Ahnenerbe hade rätt senast?

   • De ÄR experter; fast på att framföra en rent amerikansk propagandaposition: en tillrättalagd version som Washington anser att världen BORDE SE UT.

    Det är det senare som bedrar både svenska redaktioner liksom den vanlige medborgaren som medie- och nyhetskonsument.

    Så plötsligt en dag så inträffar det: på några ödesdigra timmar skall amerikanarna utrymma Afghanistan genom en panikartad kaosoperation från Kabul.

    Alla som följt amerikanska utrikesoperationer visste naturligtvis att denna process pågått länge, i många år. Medias extrasändningar och närmast plötsliga allmänna gråttillstånd visar hur länge man kan luras och narras med de amerikanska perspektiven: verkligheten förvandlas till chockverkan; därför att kritisk forskning och analys aldrig framförts offentligt åren innan händelsen; därför att de amerikanska foliehattarnas propagandaorgan som just The Atlantic Council brännmärkt kritiska ståndpunkter och objektiv nyhetsanalys som internettroll, propaganda och falska narrativ och andra ”Kreml-nära” invektiv.

    Vi luras inte bara i första gången av Ahnenerbe-analyserna hos The Atlantic Council, vi chockas den andra gången av de sanningar(som var ”propaganda och därför ”inte kunde inträffa” under amerikanskt ”ledarskap”) The Atlantic Council dolde redan första gången.

    Dumhetsmedia har då igen segrat.

 6. Att ”tidningarna har övervägande borgerlig profil” håller jag med om, men totalt överväldigande är att den profilen är totalitär och ensidigt amerikansk. MSM och Public Service framför en amerikansk profil, och allt från Iran, Ryssland eller Kina mörkas eller förvrängs. Det andra stora mediehuset styrs från ett NATO land. Det verkligt stora, och rent ut farliga, anser jag vara att Sverige har tillåtit ett enda mediehus och ägar-klan helt dominera media, och denna klan står i stark beroendeställning till USA, och åtminstone förr har dominerats av CIA och även finansierats av CIA. Tidigare chefredaktören för Sveriges dominerande tidning har rapporterats var en CIA agent. Idag vet vi inte.
  https://newsvoice.se/2013/03/cia-gav-dn-pengar-for-att-sprida-propaganda-under-kalla-kriget/
  https://mindcontrolcruise.wordpress.com/2013/03/16/dns-legendariske-chefredaktor-herbert-tingsten-pastas-ha-statt-narmare-den-amerikanska-underrattelsetjansten-cia-an-vad-som-tidigare-varit-kant/
  Det har nu gått så långt att artiklar uppenbart baseras på rasbiologin. Precis som i Tredje Riket framställs ryssar och kineser som underordnade människor som är opålitliga och farliga och bör ställs under den globala maktens kontroll. Alltså samma filosofi som Hitler.

  Samtidigt bör vi komma ihåg att det svenska ledarskiktet i stor utsträckning saknar bildning och därmed förmåga att analysera och förstå. Dom blir helt enkelt nyttiga idioter till viss främmande makt som styr dom.

 7. Jag håller på och löser Palme-mordet. Så under de senaste dagarna har jag läst bröderna Poutiainens deprimerande (så mycket oärlighet, lögner och mörkläggningar från polis, åklagare, utredningar m.f. kunde jag inte i mina värsta mardrömmar föreställa mig) men suveräna bok ’Inuti Labyrinten’.

  I Inuti Labyrinten sid. 777 citeras ur boken ’Ett folkbedrägeri : DC 3:an och svensk säkerhetspolitik : Sverige och NATO’ utgiven 1992 skriven av DN-journalisten Cecilia Steen-Johnsson.
  Det som gör den citerade texten riktigt allvarlig är den trovärdighet som skribentens 25 år som journalist inom desinformationsmedia ger åt just detta ämne.

  Cecilia Steen-Johnsson skriver:
  ”NATO och de västliga underrättelsetjänsterna har stort inflytande över tillsättningen av höga tjänster på de svenska företag som tillhör totalförsvaret, och även i offentlig förvaltning och massmedia. Personer som anses ”opålitliga” av politiska eller andra skäl bör inte få sådana befattningar, det låter man svenska beslutsfattare förstå. Det finns inflytelserika informatörer i NATO:s tjänst på de stora rikstidningarna och inom radio och TV, som rapporterar om diskussioner och planer inom redaktionerna, som de givetvis också påverkar i ”rätt” riktning. En del av dem sitter i chefsposition och kan därför stoppa kontroversiella artiklar eller förhindra att journalister rotar i förhållanden som alltför nära berör NATO:s strategiska eller politiska intressen i Sverige. Det finns också en handfull politiska kolumnister och kommentatorer som får sina krönikor serverade färdigskrivna med de rätta åsikterna.
  Åtskilliga journalister kan vittna om att deras intresse för vissa känsliga frågor mötts av aktivt ointresse, avslag på begäran om t ex respengar eller andra nödvändiga resurser. Ibland kan det till och med handla om rena yrkesförbud, uttalade eller outtalade, när kollegor som anses pålitliga i stället sätts att arbeta med samma fråga. Inom massmedia kan det också handla om tillsättning av viktiga och prestigeladdade tjänster, som t ex ett jobb som utrikeskorrespondent, där ledningen lyssnar på de önskemål som kommer från västalliansen, direkt eller via pålitliga mellanhänder.
  (…)
  Det kan kanske också vara en tröst, fast klen, för en och annan besviken som känt sig stoppad i karriären att en väntad befordran som uteblivit kan bero på att man anses opålitlig av NATO!”

  Och nu har jag givetvis beställt Cecilia Steen-Johnssons bok…

 8. Det är inte bara debatten propaganda påverkar. Det är hur folk röstar, vad folk stöder, hur politiken drivs, etc. Metoderna med rötter i Romarriket och Tredje Riket är idag så kraftfull idag att den sätter både naturlagar, logik och fakta ur spel. Exempel på dagens propaganda enligt Tredje Rikets metoder.

  –Chinese spy fridges are making the new Cold War even chillier
  https://www.rt.com/news/570523-china-fridge-track-us/
  Som kvalificerad IT ingenjör säger jag. Dravel.

  –Pekingdemonstant: ”När ni ser den här videon är jag gripen”
  https://www.dn.se/varlden/pekingdemonstant-nar-ni-ser-den-har-videon-ar-jag-gripen/
  Detta är inte fråga om oliktänkande eller protester. Det är simpla bråkmakare som drar runt och ställer till bråk. I Kinas rättsuppfattning och lagstiftning är den som provocerar fram bråk också helt ansvarig för följderna. Det är motsatsen till Sverige där det är fritt fram för att skända och provocera, kallas yttrandefrihet.

  Denna artikel tar dock stora priset. Skrivet av en ökänd bedragare med mycket tvivelaktig bakgrund, och enligt uppgifter på webben kopplad till CIA och med en digert belastningsregister.

  —”Jag fruktar att min bror blir torterad”
  https://www.expressen.se/kultur/jag-fruktar-att-min-bror-blir-torterad/
  Värt att påpeka igen att Kinas regering åtnjuter mellan 86% till 98% förtroende och tillfredsställelse av befolkningen med hur landet sköts, enligt forskning på bland annat Harvard. Detta är en provkarta på betalda vittnen, och anknytning till lokala våldsbejakande gäng, Branden i Urumqi i Xinjiang berodde dels på att räddnings manskapet fördröjdes av en folkmassa, dels på att dom saknade utrustning att nå de nödställda i höghuset. ”Avspärrningarna” bestod av en plasttejp, vilket är det normala, inte ”svetsade dörrar”. Detta enligt vittnen på plats och dokumentation som video.

  Se bara vad propaganda har åstadkommit när det gäller USA vaccinen eller NATO. Ett annat exempel är koldioxiden. Propaganda har satt både logik, fysikens lagar och fakta ur spel. Även här på trådarna möter vi högutbildad, seniora, erfarna personer som är totalt indoktrinerade. Enda argumentet är ”forskarna är eniga”, vilket inte ens stämmer.

 9. Mycket bra sammanställning av vad som tilldragit sig i den liberala lyan, en flock av politi-serande rävavkommor och politruker, som skaffat sig ”forskaralibin”, från ”tankesmedjor”, FOA-iter, FHS, och belönats med positioner och akademiplatser, stipendier, resor, och utgivare förlag, synd att inte Myrdal kan kommentera denna trafik. Jag skall studera Drakes artikel noga.

  Kan tilläggas, två vänsterenegater, som tycks ha vaknat till av krigslarmet, och drar ut i fält, perversa möpar: militärt överintresserade: (1.) Katarina Engberg, gammal s.k. r:are, sedan hos knektarna i försvarsstaben, nu klädd i ”högra sektorns” rödsvarta färger, kring ett varghuvud, samt den gamle trotskisten (2.) Peter Englund, i Svenska akademien, som har ett perverst intresse för krig i österled, sedan ”Poltava”, och nu dras till Ukrainas råkalla skyttegravar, som ett slags generationsrepresentant, under rubriken: ”De tröttnar på att döda dem.”, en typisk DN- fascistisk hatrubrik, är det ”orcer-generationen”, något så barnsligt, Sagan om Ringen- smörja.

  Vänsterrenegater måste alltid bevisa att de är omvända till den rätta läran, att tjäna den härskande eliten, och göra karriär. Aftonbladet verkar stå helt i tjänst hos försvarstaben,
  varje dag, som om Torsten Kreuger och hans gamla pro-tyska ande svävar över Aftonbladet,
  tidningen LO köpte 1956, som om vänstern måste bevisa sin lojalitet till varje pris, och det kan ju gälla vad som helst, doktrinärt, vänsterns problematik, AB bör bojkottas.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Upptäck mer från Global Politics

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa