Har Kinas och andra länders ägande av svenska företag någon politisk betydelse?

5
1848
(190629) — OSAKA, June 29, 2019 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping meets with U.S. President Donald Trump in Osaka, Japan, June 29, 2019. (Xinhua/Ju Peng)

Gång efter annan kommer artiklar och uttalande i press samt från politiker och även säkerhetstjänst som varnar för att Kina visar intresse för och köpt svenska företag. Detta presenteras ibland mer öppet och ibland i mera förtäckta ordalag. Jag presenterar nedan utdrag från några medier och ger sedan litet fakta och resonemang om utländskt ägande.

1: Riksdagsledamoten Maria Nilsson (L) skriver i GP 2/10 2019 ”De senaste åren har Sverige successivt insett det hot som Ryssland innebär. Men vi har inte kommit lika lång vad gäller att förstå den mer komplexa hotbild som Kina utgör. I och med det brutala agerandet i Hongkong, handelskriget med USA, militär upprustning och så vidare har världens ögon börjat vändas mot Kina.

I en ny rapport från tankesmedjan Frivärld ”Om underrättelsehotet mot Sverige” varnar den tidigare chefen för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) Stefan Kristiansson att underrättelseinhämtning i Sverige är betydligt mer omfattande än vad vi tidigare förstått. Han nämner tre länder som är aktiva i Sverige; Ryssland, Kina och Iran. Sverige måste ta hotet från Kina på allvar.

2: Organisationen Frivärld med moderaten Gunnar Hökmark som ordförande utgav tidigare i år rapporten Desinformation i skuggan av coronakrisen av Patrik Oksanen och Henrik Sundbom. Henrik Sundbom är senior fellow på Frivärld, konsult och skribent specialiserad på digitala medier och auktoritära aktörers påverkansoperationer.

I presentationen saknas deras kända nära anknytning till den mäkta organisationen Atlantic Council, som är en central förespråkare för Nato. Margot Wallström oroar: Ger Sveriges regering bort vår säkerhet till Atlantic Council?
Cyberstölden, förtalskampanjen och Oksanen som tappar fattningen.
De skriver bland annat ”Kina och Ryssland är de främsta statliga aktörerna bakom spridandet av corona-desinformation.”
Statliga aktörer I detta ljus sammanfaller intressena från två statsaktörer som redan långt före virusets utbrott varit mycket aktiva i spridandet av desinformation globalt: Kina och Ryssland.”
Kommentar:
Inga belägg för dessa två påståenden. Ingen jämförande undersökning presenteras. Det pågår en viss debatt om virus kan ha kommit med 300 soldater som besökte Wuhan-området i oktober 2019. Detta diskuteras av Pål Steigan. Koronoaepidemien: Kina tilbyr å hjelpe USA, men krever også svar.

3. DN skriver i artikeln 3/4 i år Moderaterna har rätt – Kina får inte shoppa loss på coronarean ”I praktiken är både hans och alla andras blickar framför allt riktade mot Kina, som på senare tid har investerat i Europa i en helt annan omfattning än förr. Enligt FOI:s rapport ”Kinesiska bolagsförvärv i Sverige: en kartläggning” handlar det i Sveriges fall om investeringar på cirka 100 miljarder kronor under 2000-talet, främst inom sektorer som anses vara särskilt viktiga för den kinesiska staten, som bioteknologi och informations- och kommunikationsteknologi. Det gör Sverige till ett av de länder i Europa där Kina har köpt flest bolag och det rör sig om allt från spelbolag och fordonsjättar till högteknologiska forskningsföretag”.

4. Av FOI-rapporten som citeras av DN framgår att ”Denna kartläggning har resulterat i den första omfattande och öppet tillgängliga sammanställningen över kinesiska företagsförvärv i Sverige. Kartläggningen identifierar 51 företag som bolag i Kina (inklusive Hongkong)
har tagit kontroll över genom förvärv. Utöver dessa majoritetsförvärv har de kinesiska bolagen dessutom förvärvat minoritetsposter i ytterligare 14 företag.
Geelys förvärv av en minoritetspost i AB Volvo var en av de största affärerna som kinesiska bolag genomförde i Europa och Nordamerika under 2018.
I och med förvärven har kinesiska bolag även tagit kontroll över ett hundratal dotterbolag.”

DN skriver vidare ”Och partierna har stöd av Säpo, som menar att kinesiska företagsköp kan utgöra ett säkerhetshot. Bland annat eftersom Kina har gått från ambitionen att vara en regional stormakt till att bli en global spelare, och ett sätt att nå dit är just investeringar i och uppköp av utländska företag. Enligt Säpos pressekreterare Gabriel Wernstedt sker systematisk underrättelseinhämtning, bland annat via kinesiskt ägda företag, som enligt lag måste dela med sig av den teknologi och kunskap de har till landets försvarsmakt.
En annan riskfaktor är de ekonomiska påtryckningsmedel som en stor och auktoritär stat som äger vissa sorters bolag kan använda sig av, om alla inte dansar efter dennes pipa.”

4. Svenska Dagbladet har kartlagt dessa bolag och skriver ”Välkända företag som Volvo Cars, Filmstaden, Spotify, Oatly och Acne är numera hel eller delägda från Kina. Men på listan finns också mindre företag som sysslar med bland annat medicinteknik och militärt känsliga halvledare.”

Kommentar:
Här finns några stora frågor: Hur stor är omfattningen av utländskt ägande?

Vilka är de främsta ägarländerna?

Är Sveriges politik påverkad av andra länder, och i så fall hur?

Finns samband mellan utländskt ägande och påverkan på svensk politik?


Andra länder äger en stor del av det svenska ”näringslivet”

2018 fanns det sammanlagt 14 596 utlandsägda företag i Sverige, vilket är en ökning med 207 stycken jämfört med 2017. Norge var det ägarland med flest företag i Sverige följt av USA och Danmark. Vi ser också en ökning i antal anställda vid de utlandsägda företagen i Sverige jämfört med året innan, säger Markus Lindvert, analytiker på Tillväxtanalys och fortsätter. Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka.

Den utlandsägda andelen av det svenska näringslivet ökade från 5 % till 25 % mellan år 1980 och år 2014.
Flest är anställda i företag med hemvist i USA och Tyskland, drygt 70 000 pers/land. Stor ökning av de som är anställda i tyska företag.
Mellan 1990 och 2010 ökade utländska ägandet på Stockholmsbörsen från 5 till 40 %. Svenska imperialismens ekonomi.

Det kraftigt ökade ägandet och utlandsinvesteringarna är en viktigt komponent i globaliseringen, i dagens imperialism. Detta analyseras i USA som världspolis som kan köpas billigt här.

Landets kanske främsta försvarsindustri, Bofors, ägs av brittiska BAE, ett av världens största försvarsindustrier. Och att BAE Systems äger 20 % av Saab.

Storbritannien har detta millenium utmärkt sig bl.a. genom det folkrättsvidriga angreppet mot Irak 2003 tillsammans med USA, genom deltagande i krigen i Afghanistan och Libyen som Nato-medlem – liksom Sverige.
Och Sverige har som sagt en hemlig försvarsöverenskommelse med denna stat som utmärks av brott mot FN-stadga, liksom USA.

* FOI redovisar alltså att 65 företag i Sverige har kinesiska ägare. Detta är mindre än 1 % av alla utländskt ägda företag i Sverige.

Det finns förstås risk för påverkan från stat som har stora investeringar i ett land. Något sådant har inte redovisats från Kina. Och garden är mycket hög och misstänksamheten är mycket stor mot Kina i Sverige. I själva verket är ju andra stormakters och andra länders investeringar i Sverige mycket större än de kinesiska. Och av dessa länder har särskilt USA så stor påverkan på svensk utrikespolitik att Sveriges nationella självständighet, vår alliansfrihet och säkerhet satts åt sidan.

Jag påminner här bara om värdlandsavtalet som kan ge USA tillträde till svenskt terrotirum i krigstid, de hemliga försvarsavtalen med USA och Storbritannien. Vidare USA:s framgångsrika påtryckningar via brev från dåvarande försvarsminister Mattis i USA till försvarsminister Hultqvist i Sverige, vilket medförde att Sverige övergav sitt stöd till FN:s kärnvapenkonvention.

Men Sverige var i sin utrikes- och försvarspolitik starkt påverkad av främst USA redan i slutet av 1940-talet, då det utländska ägandet av svenskt näringsliv var obetydligt. Det kraftigt ökade utländska ägandet, och det utländska ägandet av de största svenska försvarsindustrierna har gjort Sverige mer sårbart för utländsk påverkan.

Apropå bolags rapportering till sina regeringar: Edgar Snowden och andra har rapporterat om att amerikanska företag måste dela information till landets myndigheter. Tror någon för övridgt att svenska företag inte i praktiken måste dela med sig av tekniks kunskap till försvaret om Sveriges regering vill det?

Kina äger en betydligt mindre del av svenskt näringsliv än Väst-stater. Notera också att Kina har fört och för en betydligt fredligare utrikespolitik och att landet inte har brutit mot internationell rätt och FN-stadga som USA och Storbritannien. Medan det är väl belagt att främst USA via Världsbanken och IMF negativt påverkat andra länders ekonomi och politik negativt är inte detta allet med Kina, som är känt för att inte på detta sätt försöka lägga sig i andra länders politik.

IMF – USA:s ombud för ekonomisk imperialism.
Mer om Kina och imperialismen.


Sveriges utlandsinvesteringar är mycket stora.

År 2015 fanns 3000 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Totalt 2 miljoner anställda, varav 1,4 miljoner utomlands. Sextio procent av omsättningen utomlands. Total omsättning år 2015 var 5 000 miljoner SEK.Total omsättning 2 600 miljader SEK, c:a 80 % i OECD-länder. I USA 14 % i Tyskland 12 %. Ekonomifakta.

År 2015 fanns 56 % av de utlandsanställda i företag i Europa, 25 % i Amerika och 17 % i Asien. 186 000 anställda i USA 2013, 100 000 anställda i Tyskland.
Mellan år 2000 och 2015 ökade antal anställda utomlands i svenska företag med 50 %.
Omkring år 2000 arbetade fortfarande fler i Sverige i svenska företag med verksamhet utomlands. Nu är det tre gånger fler anställda utomlands i svenska företag.

De svenska direktinvesteringarna utomlands ökade 55 gånger (+5500 %) mellan år 1980 och år 2005. Varuexporten ökade 4 gånger.
År 2014 var företags utlandsinvesteringar 2 800 miljarder SEK, ökar med 200 milj./år. Svenska imperialismens ekonomi.

Finns skäl i andra länder för oro för alltför stort inflytande från Sverige – kanske främst som en slags bulvan för USA?

Slutord.

Enögdheten är slående.
Pressen och ledande politiker tiger om:
Att lätt tillgängliga och väl kända fakta visar att det utländska ägandet av svenska storföretag är stort, och att Kina är en liten aktör i sammanhanget. Vidare är en stor del av svensk försvarsindustri ägt av utländska bolag. Bland de länder som är stora ägare finns USA och Storbritannien som Sverige gjort sig så beroende av att att svensk självständighet är kraftigt reducerad och så att alliansfriheten närmast är en myt.
Och dessa länder bedriver folkrättsvidriga krig, olagliga sanktioner och ger stöd åt statskupper mot demokratiskt valda ledare.
För vän av FN-stadga, fred, nationell självständighet är Sveriges hållning förkastlig – och farlig. Jag föreslår att landets regering beslutar att inleda/utöka samarbete även med Kina och än mer med Ryssland, Kinas allierade och vår nära granne. Hittar inga sakliga skäl mot detta.

Då skulle viktiga steg tas mot alliansfrihet och landet kännas tryggare!

Föregående artikelSveriges satsning på flockimmunitet kritiseras mer och mer. Vad kan göras?
Nästa artikelKungl Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) politiska slagsida
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Det finns en utredning om svenskt forskningssamarbete med Kina. ”Regeringskansliet uppdrog den 23 januari 2018 (N2018/00466/IFK) åt professor Sylvia Schwaag Serger att bistå Regeringskansliet med att ta fram ett kunskapsunderlag som ska bidra med ökad kunskap till regeringens arbete för ökade och strategiskt inriktade svenskkinesiska samarbeten inom och främjande av innovation, forskning och högre utbildning i Kina.” Rapporten argumenterar för ett långsiktigt och tillitskapande samarbete med Kina. Rapporten handlar om forskning och man skriver ”Rapporten bör ses som ett inlägg i ett mer övergripande och djupgående arbete för att skapa ett konsekvent förhållningssätt till Kinas utveckling och landets ökande roll i världen”. Ambitionen i rapporten är intressant.

 2. Globalisering, oavsett vilka monopolkapitalister som genomför den, är skadlig för varje nation, samt skadlig för världen som helhet. Hetsen mot just Kinas monopolkapitalister är givetvis ologisk, och förmodligen olaglig (HMF), eftersom de finns så många andra monopolkapitalister också.

  Lösningen för Sverige är ett Svexit, samt därefter Olof Palme-politk, d.v.s. progressiv beskattning och ökat statligt ägande av hela Sverige upp till en viss nivå.

  Vissa saker får absolut INTE vara privatiserade, ex. försvars/krigs-industri, kollektivtrafik, vård, skola, omsorg, för då blir det bara kaos, vilket vi redan har sett. Kinas monopolkapitalister gillar inte heller progressiva skatter, men detta skall folket i varje nation givetvis rösta för, så även i Kina annars kommer allt mer ojämlikhet bara leda till kaos.

 3. Mycket intressant sammanställning, utan egentligen några överraskningar. ”Han nämner tre länder som är aktiva i Sverige; Ryssland, Kina och Iran” alla länder som USA arbetar på att få kontroll över.” Sverige känns i det närmste helt kontrollerat och styrt av USA, inklusive svenska media. Det är en väldigt farlig utveckling vi ser, och det för i alla fall mina tankar till Tyskland 1933, hur man då lyckades dominera politiken och styra media i hela Europa. Själv tror jag inte USA kommer att lyckas med att genomföra sin globala stormakt och militärdiktatur. Kina var i tusentals år det ledande landet å världen, handel, ideologiskt, ekonomiskt, och tekniskt. Den positionen förlorade man vid industrialiseringen, mycket tack vare repetitiva militära överfall från väst. Nu återtar Kina sin naturliga roll som ledare. Kinas ambitioner nu är, som det varit i årtusenden, att vara ledande genom att demonstrera och sätta ett föredömligt exempel värt att följa, och det börjar man lyckas med. Det är motsatsen till USAs ambitioner för en global militärdiktatur och global hegemoni som världshärskare och övernation som alla andra skall lyda under. Lyckligtvis har vi bättre möjligheter att stoppa ondskan idag än vi skulle ha haft om det var 1933.

 4. Det som saknas här är dels
  – bulvanägandet {ryssofober får gärna gotta sig i Wkipedians etymologin: ”Ordet bulvan lär ha sina rötter i lettiskans bulwâns (vette, lockfågel), som i sin tur kommer från ryskans bolván, (huvud, tölp, kloss)”} som gjorde det mögligt för den tyska kanonindustrin att fortsätta att utveckla sina prylar trots villkoren i Versaillesfreden. Bofors berömda kanoner är egentligen Krupps. ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Wenner-Gren ”Wenner-Gren hade agerat bulvan åt familjen Krupp som delägare i Bofors.”)
  dels
  – minoritetsägandet i börsnoterade företag. Om en konstellation av 52 aktieägare äger 1 % var kontrollerar den i praktiken företaget. När aktierna ägs av bolag som ägs av bolag registrerade i ”svarta håll” är det i många fall svårt att veta vem som är den egentlige ägaren.
  I byggbranschen har förekommit ”lettiska” bolag och 1 £ brittiska Ldt-företag ägda av svenska förbrytare som utnyttjar EUs lagstiftning.

  – Hur svenska är Ericsson och Scania, egentligen, om man ser på dels ägandet och dels var konstruktionsavdelningarna numera ligger?

  Dessutom tas i allmänhet ”utländsk” som synonymt med farlig. De värsta spionerna är dock allt som oftast inhemska.

  Vad gäller att ta vara på ett lands välstånd behöver inte ”infödingar” vara bäst, eller ens bra.
  Tyskan Katarina ”den stora” tog väl hand om Rysslands intressen och den kloke marskalk J.B. Bernadotte invigde Sveriges freds- och neutralitetspolitiken, medan Karl XII m.fl. hade ruinerat landet.

  Invandrare har ofta betytt mycket för utvecklingen, som exempelvis ”De Geer lät hämta vallonerna till bruksorterna Lövstabruk och Österbybruk när släkten invandrade till Sverige på 1630-talet.” (Wikipedia)
  Nobelfamiljen har varit med om industrialiseringen av Ryssland.
  Salvatore Grimaldi har bidragit till Sveriges industriell utveckling, etc.
  Listan kunde göras hur lång som helst, för nästan vilket europeiskt land som helst.

  Sagan https://sv.wikipedia.org/wiki/Procordia och Astras öde borde bevisa att ”svenskt” ägande – ens statlig – inte är någon garanti för evig självständighet.
  Är det lakejer som styr landet kvittar det om lakejernas herre är inhemsk eller utländsk.

 5. Vidare:
  USAs extraterritoriell lagstiftning gör att inte något företag i något land slipper usoniskt överhöghet, oavsett om den är helt fri från yankee-ägande eller inte.

  Så länge som det inte finns ett helt oberoende betalningssystem finns inget självständigt land och därmed inga ”nationella” företag.
  Än så länge är den enda framkomlig väg NOLL handel med USA och NOLL kontrakt skriven i USD eller £.
  Det skulle betyda att man nyttjar noll USA-ägda patent, osv. Kina med fler länder håller på att tvingas till det, men i Sverige pratar man inte ens om det. ”Våra” pensionsfonder – statliga som privata (inklusive avtalspensionernas) – är helt beroende av sina dollarsatsningar för avkastningen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here