The Great Food Reset har börjat – Vi förlorar alla på det globala kriget mot jordbrukarna

8
1470
Svart jord. Bild i Wikipedia.

Denna artikel av Thomas Fazi har vänligen ersatts av Rolf Nilsson.  Thomas Fazi är kolumnist och översättare för UnHerd. Hans senaste bok är The Covid Consensus, tillsammans med Toby Green. https://unherd.com/2023/03/the-great-food-reset-has-begun/

_________________________________________________________________________

Frankrike står i lågor. Israel har ett utbrott. Amerika står inför en andra 6 januari. I Nederländerna är dock det politiska etablissemanget i upplösning efter en helt annan typ av protest – en protest som kanske mer än någon annan som rasar i dag hotar att destabilisera den globala ordningen. Bonde- och medborgarrörelsens (BBB) seger i provinsvalet nyligen är ett utomordentligt resultat för ett parti mot etablissemanget som bildades för bara drygt tre år sedan. Men vi lever inte i vanliga tider.

Varför holländska bönder gör uppror.

BBB växte fram ur massdemonstrationerna mot den nederländska regeringens förslag om att minska kväveutsläppen med 50 procent i landets jordbrukssektor fram till 2030 – ett mål som är utformat för att uppfylla EU:s regler om utsläppsminskningar. Medan stora jordbruksföretag har möjlighet att uppfylla dessa mål – genom att använda mindre kvävegödsel och minska antalet djur – skulle mindre, ofta familjeägda gårdar tvingas sälja eller lägga ner. Enligt ett kraftigt redigerat dokument från EU-kommissionen är det just detta som är strategins mål: ”extensifiering av jordbruket, särskilt genom att köpa upp eller avveckla gårdar, i syfte att minska djurbesättningen”.

Det är därför ingen överraskning att planerna utlöste massiva protester från jordbrukare, som ser det som ett direkt angrepp på deras försörjning, eller att BBB:s slogan – ”No Farms, No Food” – tydligt slog an hos väljarna. Men bortsett från oron för åtgärdens inverkan på landets livsmedelsförsörjning och på en månghundraårig livsstil på landsbygden som är en del av den nederländska nationella identiteten, är också resonemanget bakom denna drastiska åtgärd tvivelaktigt.

Jordbruket står för närvarande för nästan hälften av landets koldioxidutsläpp, samtidigt som Nederländerna står för mindre än 0,4 procent av världens utsläpp. Det är inte konstigt att många nederländare inte kan se hur en sådan försumbar avkastning motiverar en fullständig översyn av landets jordbrukssektor, som anses vara en av de mest hållbara i världen: under de senaste två decennierna har vattenberoendet för viktiga grödor minskat med så mycket som 90 procent, och användningen av kemiska bekämpningsmedel i växthus har nästan helt försvunnit.

Lantbrukarna påpekar också att konsekvenserna av kvävereduktionen skulle sträcka sig långt utanför Nederländerna. Landet är trots allt Europas största exportör av kött och världens näst största jordbruksexportör, strax efter USA – med andra ord skulle planen få livsmedelsexporten att kollapsa vid en tidpunkt då världen redan står inför en livsmedels- och resursbrist. Vi vet redan hur detta skulle kunna se ut. Ett liknande förbud mot kvävegödsel genomfördes i Sri Lanka förra året, med katastrofala följder: det orsakade en konstgjord livsmedelsbrist som gjorde att nästan två miljoner lankeser hamnade i fattigdom, vilket ledde till ett uppror som störtade regeringen.

Med tanke på politikens irrationella natur anser många protesterande jordbrukare att den inte bara kan skyllas på de urbanistiska ”gröna eliterna” som för närvarande styr den nederländska regeringen. De menar att ett av de bakomliggande skälen till åtgärden är att tränga ut småbrukare från marknaden, så att de kan köpas upp av multinationella jordbruksföretag som inser det enorma värdet av landets mark – den är inte bara mycket bördig, utan har också ett strategiskt läge med enkel tillgång till den norra Atlantkusten (Rotterdam är Europas största hamn). De påpekar också att premiärminister Rutte är en Agenda Contributor till World Economic Forum, som är välkänt för att vara företagsdrivet, medan hans finansminister och minister för sociala frågor och sysselsättning också är knutna till detta organ.

Den kamp som utspelar sig i Nederländerna verkar vara en del av ett mycket större spel som syftar till att ”ställa om” det internationella livsmedelssystemet. Liknande åtgärder införs eller övervägs för närvarande i flera andra europeiska länder, däribland Belgien, Tyskland, Irland och Storbritannien (där regeringen uppmuntrar traditionella jordbrukare att lämna sin verksamhet för att frigöra mark för nya ”hållbara” jordbrukare). Som den näst största bidragsgivaren till växthusgasutsläpp, efter energisektorn, har jordbruket naturligtvis hamnat i fokus för förespråkarna av Net Zero – det vill säga i stort sett alla större internationella och globala organisationer. Lösningen, säger man oss, är ”hållbart jordbruk” – ett av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, som utgör deras ”Agenda 2030”.

Denna fråga har nu hamnat högst upp på den globala dagordningen. Vid G20-mötet på Bali i november förra året uppmanades till ”en snabbare omvandling mot ett hållbart och motståndskraftigt jordbruk, livsmedelssystem och försörjningskedjor” för att ”se till att livsmedelssystemen på ett bättre sätt bidrar till att anpassa sig till och mildra klimatförändringarna”. Bara några dagar senare, i Egypten, lanserades initiativet COP27, det årliga klimattoppmötet om den gröna agendan, som syftar till att främja ”en övergång till hållbara, klimatsmarta och hälsosamma kostvanor”. Inom ett år ska dess livsmedels- och jordbruksorganisation lansera en ”färdplan” för att minska växthusgasutsläppen inom jordbrukssektorn.

Slutspelet antyds i flera andra FN-dokument: minskad kväveanvändning och global boskapsproduktion, minskad köttkonsumtion och främjande av mer ”hållbara” proteinkällor, t.ex. växtbaserade eller laboratorieodlade produkter och till och med insekter. FN:s miljöprogram har till exempel förklarat att den globala kött- och mejerikonsumtionen måste minskas med 50 procent till 2050. Andra internationella och multilaterala organisationer har lagt fram sina egna planer för att omvandla det globala livsmedelssystemet. EU:s strategi Farm to Fork Strategy syftar till att påskynda vår övergång till ett hållbart livsmedelssystem. Samtidigt säger Världsbanken i sin handlingsplan för klimatförändringar för 2021-2025 att 35 % av bankens totala finansiering under denna period kommer att ägnas åt att omvandla jordbruket och andra viktiga system för att hantera klimatförändringarna.

Vid sidan av dessa mellanstatliga och multilaterala organ finns det nu ett stort nätverk av ”intressenter” som ägnar sig åt att göra jordbruket och livsmedelsproduktionen ”grönare” – privata stiftelser, offentlig-privata partnerskap, icke-statliga organisationer och företag. Reset the Table, en rapport från 2020 från Rockefeller Foundation, uppmanar till att gå från ett ”fokus på att maximera aktieägarnas avkastning” till ”ett mer rättvist system som fokuserar på rättvis avkastning och fördelar för alla intressenter”. Detta kan låta som en bra idé, tills man betänker att ”intressentkapitalism” är ett koncept som främjas starkt av World Economic Forum, som företräder intressena hos de största och mäktigaste företagen i världen.

Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?

Rockefeller Foundation har mycket nära band till WEF, som i sin tur uppmuntrar jordbrukare att använda ”klimatsmarta” metoder för att göra ”övergången till ’zero-sum’, miljövänliga livsmedelssystem senast 2030”. WEF är också en stor anhängare av behovet av att drastiskt minska boskapsuppfödningen och köttkonsumtionen och övergå till ”alternativa proteiner”.

Männen bakom The GREAT RESET: Hur framtiden KAN se ut 2021 – om de kontrollerande eliterna får som de vill?
Sverige i framkanten av ”Great Reset” som kan medföra en integration av vår fysiska, digitala och biologiska identitet. Vill vi det?

Den mest inflytelserika offentlig-privata organisationen som är särskilt inriktad på att ”omvandla vårt globala livsmedelssystem” är förmodligen EAT-Lancet-kommissionen, som till stor del är utformad enligt Davos ”multiintressenternas” strategi. Detta bygger på antagandet att den globala politiken bör utformas av ett brett spektrum av icke valda ”intressenter”, såsom akademiska institutioner och multinationella företag, som arbetar hand i hand med regeringarna. Detta nätverk, som grundades av Wellcome Trust, består av FN-organ, världsledande universitet och företag som Google och Nestlé. EAT:s grundare och ordförande Gunhild Stordalen, en norsk filantrop som är gift med en av landets rikaste män, har beskrivit sin avsikt att organisera ett ”Davos för mat”. Läs: Gunhild Stordalen och hennes EAT-miljardärer

EAT:s arbete stöddes till en början av Världshälsoorganisationen, men 2019 drog WHO tillbaka sitt stöd efter det att Gian Lorenzo Cornado, Italiens ambassadör och ständiga representant vid FN i Genève, ifrågasatte den vetenskapliga grunden för den kosthållning som EAT driver – som är inriktad på att främja växtbaserade livsmedel och utesluta kött och andra animaliska livsmedel. Cornado hävdade att ”en standardkost för hela planeten” som inte tar hänsyn till ålder, kön, hälsa och matvanor ”inte har något vetenskapligt berättigande alls” och ”skulle innebära att man förstör årtusenden av hälsosamma traditionella kostvanor som är en viktig del av kulturarvet och den sociala harmonin i många länder”.

Kanske ännu viktigare, sade Cornado, är det faktum att den kosthållning som kommissionen rekommenderar ”också är näringsmässigt otillräcklig och därför farlig för människors hälsa” och ”skulle säkerligen leda till ekonomisk depression, särskilt i utvecklingsländerna”. Han uttryckte också oro över att ”ett totalt eller nästan totalt avskaffande av livsmedel av animaliskt ursprung” skulle förstöra boskapsuppfödningen och många andra verksamheter som har med produktion av kött och mejeriprodukter att göra. Trots dessa farhågor, som framförts av en ledande medlem av världens främsta folkhälsoorgan och som delas av ett nätverk som representerar 200 miljoner småskaliga jordbrukare i 81 länder, fortsätter EAT att spela en central roll i den globala satsningen på en radikal omvandling av livsmedelssystemen. Vid FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021, som uppstod genom ett partnerskap mellan WEF och FN:s generalsekreterare, fick Stordalen en ledande roll.

Kanske kan Bill Gates rädda planeten?

Denna fullständiga utplåning av gränserna mellan det offentliga och de privata bolagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn sker även på andra områden – med Bill Gates som står någonstans i mitten. Vid sidan av hälsovården är jordbruket huvudfokus för Bill och Melinda Gates Foundation, som finansierar flera initiativ vars uttalade mål är att öka livsmedelssäkerheten och främja ett hållbart jordbruk, t.ex. Gates Ag One, CGIAR och Alliance for a Green Revolution in Africa. Organisationer i det civila samhället har dock anklagat stiftelsen för att använda sitt inflytande för att främja multinationella företags intressen i det globala syd och för att främja ineffektiva (men mycket lönsamma) högteknologiska lösningar, som i stort sett har misslyckats med att öka den globala livsmedelsproduktionen. Gates ”hållbara” jordbruksverksamhet är inte heller begränsad till utvecklingsländerna. Förutom att investera i företag som tillverkar växtbaserade proteiner, såsom Beyond Meat och Impossible

Foods/Gates köpt enorma mängder jordbruksmark i USA, till den grad att han har blivit den största privata ägaren av jordbruksmark i landet.

Problemet med den globalistiska trend som han förkroppsligar är uppenbart: i slutändan är små och medelstora jordbruk mer hållbara än storskaligt industriellt jordbruk, eftersom de vanligtvis är förknippade med större biologisk mångfald och skydd av landskapselement. Små jordbruk tillhandahåller också en rad andra kollektiva nyttigheter: de bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd och i avlägsna områden, bevara regionala identiteter och erbjuda sysselsättning i regioner med färre arbetstillfällen. Men viktigast av allt är att små jordbruk försörjer världen. I en studie från 2017 konstaterades att ”peasant food web” – det mångsidiga nätverket av småskaliga producenter som är frikopplade från det stora jordbruket – försörjer mer än hälften av världens befolkning med hjälp av endast 25 % av världens jordbruksresurser.

Det traditionella jordbruket utsätts dock för en attack utan motstycke. Små och medelstora jordbrukare utsätts för sociala och ekonomiska förhållanden som de helt enkelt inte kan överleva under. Bondgårdar försvinner i alarmerande takt i Europa och andra regioner, till förmån för världens livsmedelsoligarker – och allt detta görs i hållbarhetens namn. I en tid då nästan en miljard människor i världen fortfarande lider av hunger kan den lärdom vi får från de nederländska bönderna inte vara mer brådskande eller inspirerande. Åtminstone för tillfället finns det fortfarande tid att stå emot den stora livsmedelsomställningen.

 

Redaktören: Ett annat problem inom området ” Polen och Rumänien har vädjat till EU-kommissionen att inrätta en exportspårningsmekanism för ukrainsk spannmål, avslöjade ländernas respektive premiärministrar, Mateusz Morawiecki och Nicolae Ciuca, vid en affärskonferens i Bukarest på tisdagen. Enligt de högre tjänstemännen har Ukraina fraktat mycket av sin spannmål genom angränsande östeuropeiska länder efter att dess hamnar i Svarta havet blockerades mitt i Rysslands militära operation. Många av dessa försändelser är mycket billigare än lokala produkter, och på grund av olika faktorer har de aldrig lämnat Polen eller Rumänien, vilket har väckt klagomål bland lokala bönder om att ukrainsk import underskrider lokala grödor.” https://swentr.site/business/573747-eu-farmers-ukraine-grain/

 

 

Föregående artikelKina växlar spår i medlingen för fred i Ukraina
Nästa artikelLäs Folket i Bild Kulturfront!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Ukraina har startat vår offensiven inatt, som ALLA i väst tjatat om. Vår offensiven startat idag. Kanske man väntar med att medge detta direkt nu, för att se vart de lutar denna såkallade vår offensiven. ALLA planeringar är klara och ALLA vapen finns på plats. Som stollenberg sa precis före, så har över 98procent av alla utlovade tunga vapen, från Usa ledda västvärlden redan nått Ukraina. Dom över 10tusentals soldater också som sedan förra året, tränats på europeisk mark är klara med utbildningen och anlänt tillbaka till Ukraina. Man talar om nästan 30tusen man. Glömt exakt siffran just nu, men det var mellan/kring 24tusen-28tusen man som nu är helt stridsbara. Medans Brics länderna med Brasilien, Kina, Sydafrika, Indien och även Ryssland, försöker seriöst att släcka denna katastrofen som fortsätter pågå, så eldar och förlänger Usa Nato EU lidandet, förstörelsen och krisen. Så som man gjort från dag1. Brics länderna har stöd av många av globala Syd för att få till ett slut och Fred. Medans övriga Usa ledda Nato EU idioterna gått och väntat på denna vår offensiven, där tusentals och tusentals ukrainska män kommer skickas till döden. Dom länder som företags media snackar SKIT om ständigt, försökt och försöker få till ett slut på detta. Fred eller förhandlingar och slut på krisen, lidandet och förstörelsen. Som om det EJ redan varit nog med ALLA konsekvenserna som skett av detta, som pågått över14 mån och uppåt 100tusentals dött HELT i onödan. Nu har man satsat ALLT på denna såkallade vår offensiven, där man vet att så många kommer dö HELT i onödan, men även lidandet och förstörelsen är massivt. Detta haft dåliga konsekvenser över hela världen på olika sätt. Lögn-medierna blir EJ krigströtta TROTS över 14mån. Vi har Brics länderna som seriöst sökt stöd för ett stopp på detta, men övriga vi Usa ledda Nato valparna svarar på detta sätt. Mera krig, mera lidande, mera förstörelse, mera död. Det är HELT otroligt att de fortsätter på detta vidriga sätt. Denna vidrigaste Proxy kriget behöver ett stopp. Ukraina kommer EJ lyckas med sin vår offensiv. FYFAN vad pantade man är och varit genom HELA krisen av ALLA dessa ukrainska och Usa Nato. Låt oss säga att man även får någon liten små vinst här och där, genom denna vår offensiv. Vad i skogen hjälper detta? Skicka tusentals och tusentals män till döden HELT i onödan, samtidigt som man förlänger krisen och lidandet. Vilka korkskallar dessa idioter som leker med elden. Och fyfan vad vidriga massmedierna är och så krigskåta. Vart är EU som borde ägna sej åt Fred nu och skita i vad Washington säger? Washington som gjort värsta monster summorna på krisen på Europas bekostnad. Räcker med att nämna den mycket dyrare naturgasen, OCH alla vapen till upprustningarna. Nu har den korkade såkallade vår offensiven startat, återstår att se vad man säger efteråt senare. Men hur kan man fortsätta vara såna stora livsfarliga idioter och krigshungriga dessa Usa Nato. När räcker det? Vår offensiven kommer EJ ge något märkvärdigt, förutom mera död, lidande och förstörelse

  • Om du nu är så bekymrad för de Ukrainska soldaternas liv är det väl inte väst du ska vara arg på det är Ryssland.
   ”uppåt 100tusentals dött HELT i onödan. ” Jag håller med och det är helt Rysslands fel. Ukraina försvarar sig det verkar vara svårt för många här att förstå.

   Ryska trupper dödar såväl civilbefolkning som militär men ni är upprörda och beskyller väst för att förlänga kriget för att dom får vapen att FÖRSVARA sig med. Hade det varit bättre om dom inte hade medel att försvara sig med? Tror du att färre Ukrainanare hade dött om dom hade gamla vapen?

   Det ska inte vara några Ryska soldater i Ukraina. Det som sker är helt och hållet Rysslands fel kriget kan vara slut i morgon bara Ryssarna åker hem.

 2. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har ett propaganda drev varit så framgångsrikt. USA kapitalet och USA oligarkin vill ta över den globala kontrollen av mat och hälsa, precis som dom vill göra med energi. Kina och 85% av världens länder står i vägen. Vad det gäller är pengar. Kina avancerar, vilket mörkas i USA propaganda i Sverige. Man använder koldioxid istället för gödsel i enorma växthus.

  —On the Belt & Road: China building world’s largest greenhouses for Egypt
  https://news.cgtn.com/news/3d55544d786b4464776c6d636a4e6e62684a4856/share_p.html?from=timeline&isappinstalled=0
  —Vegetable greenhouses in Tibet lead local farmers to better life
  http://en.people.cn/n3/2020/1014/c90000-9768842.html
  —Greenhouse farming – the future for Asia?
  https://www.asiafundmanagers.com/int/greenhouse-farming-the-future-for-asia/
  —How rural villages attract younger generations back home
  http://en.people.cn/n3/2019/0801/c90000-9602534.html

  —EU-politiker: ”Klimatkrisen” ett bedrägeri som gör eliten rikare och folket fattigare
  https://nyheter.swebbtv.se/eu-politiker-klimatkrisen-ett-bedrageri-som-gor-eliten-rikare-och-folket-fattigare/

 3. Hej.
  Koldioxiden bilar bondgårdar flyg är inte orsaken till klimat kolappsen
  Det är den djävulska digitala mobilstrålningen 3-4-5G GPS m.m. som slagit ut skydds-skicktet
  mot solens strålar som nu obarmhärtigt slår direkt mot jordytan och
  tillsammans med mobilstrålarna håller på att döda allt levande,
  alla insekter är nu dödade fågelinfluensa och Cowik har samma orsak
  luftmassan vi andas är nu så dålig att människor o djur dör som flugor.

  • @bengt Mathiasson 30 april, 2023 At 08:46
   Det inlägget kvalificerar för nominering till stora humorpriset. Inte ens värt att försöka bemöta.

 4. Ursäkta Robert du lever på en annan planet.
  allt handlar om att USA ville ha kriget för att producera o sälja vapen
  som aldrig tidigare. så även våra vapenfabriker.
  Ukrainapresidenten är värd sin vikt i guld. för alla vapentillverkare.
  Putin ville inte ha kärnvapen intill sina gränser. för om Ukrainas president
  super sig full i fyllefest o har sådana knappar trycker han
  med spänning på kärnvapenutlösaren.
  ursäkta Robert än en gång för min jobbiga text

 5. Oj Robert vad du har fel om vad jag menade. Men antar att du också som många andra bara läser och sett Usa Nato propagandan/medierna. Du har din info därifrån. Då blir de lätt så. Usa Nato är ju dom som ägt ALL informationen/medierna propagandan. Ha ett öppet sinne kolla annat också

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here