Det är det här de kallar för kapitalismen (del 2)

30
3597
Bild från Terje Alnes blogg.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Kapitalet är ju kvar. Starkare troligen eftersom politikerna måste ödsla hundratalas miljarder för att hålla detta primitiva, djupt orättvisa system under armarna. Varför stå ut med det?


Det är det här de kallar för kapitalismen (del 2)

Den här artikeln har uppmärksammats av läsaren Catarina Östlund, som dessutom översatt den från norska. Den har skrivits av Terje Alnes och publicerats på dennes blogg. ”Det är det här de kallar för kapitalismen (del 2)” Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 2).

Nyligen har Del 1 publicerats här. Spartakus.no: Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 1). Den har även publicerats av Pål Steigan.

Jag har behandlat en del av de frågor som diskuteras i artikeln i olika bloggartiklar. Några av dessa finns samlade under ”Relaterat” efter artikeln. Notera inte minst alla opinionsundersökningar från USA, som visar att en stor del av USA:s befolkning är negativa till kapitalism och positiv till socialism. Särskilt gäller detta unga människor. Anders Romelsjö: Går USA åt vänster?

Terje Alnes

 

 

 

 

 

Det är detta system de kallar kapitalism, och det är detta de försvarar: Världens forskare har för länge sedan slagit larm om att jordens ekosystem är i akut fara. Likväl fortsätter ödeläggelsen i högt tempo. I ett kapitalistiskt system har multinationella företags vinstintressen högsta prioritet.

I en ny rapport från FN:s expert i Human Rights ( ny rapport från FNs människorättsexpert ) konstateras att klimatförändringar ökar de ekonomiska skillnaderna och kommer att kasta ytterligare 120 miljoner människor ner i fattigdom och hungersnöd. Rapporten säger att det liknar ”klimatapartheid”, de rika betalar för att undvika uppvärmning och konflikter, och resten av världen får ta konsekvenserna. Om rapporten.

Kapitalism = ekologisk katastrof
Jordens ekologiska system har nått en tipp-punkt på grund av en hämningslös profitjakt som drivs av kraftfulla företag som i många fall sponsrar (läs: ”köper”) politiker som fungerar som dörröppnare för ett ”fritt” näringsliv. ”Fri” verksamhet i kapitalismen innebär att kunna” ta sig rätten” på bekostnad av naturen – och samhället.

Kapitalistklassen försöker att individualisera ansvaret för miljöförstörelsen genom att helt enkelt kräva att du ska göra jobbet för att rädda världen från ekologiskt sammanbrott. Därför pumpas det in, att du måste ändra på din livsstil genom att äta mindre kött, cykla till jobbet, flyga så lite som möjligt och återvinna hushållsavfall. Mest av allt fungerar det individuella fokuset som en åskledare. Genom att skjuta ansvaret på individen skapas illusionen om att du verkligen hjälper till att rädda världen. Men om du verkligen ska bidra med något, måste du kräva omfattande systemförändringar, ja, helt enkelt arbeta för en revolutionär omvälvning och kräva att kapitalismen avskaffas!

Globala storföretag (monopolföretag) leder vägen

Mer än 70% av alla växthusgasutsläpp orsakas av 100 globala företag, av dem står bara 25 stycken för hälften av alla utsläpp. Således sitter ett relativt litet antal tillverkare av fossila bränslen och deras investerare med lösningen på hur man ska hantera klimatförändringen. Men den globala kapitalismen har inget intresse av att förändra något, det tar inget ansvar för annat än sina aktieägares avkastning. The Guardian.

I verkligheten har den allmänna opinionen låtit sig passiviseras av tomt prat och ineffektiva åtgärder som inte har syftat till något annat än att ge intryck av att det befintliga systemet – kapitalismen, tar klimatförändringen på allvar.

Förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och globala utsläpp har varit stabil sedan 1970. CO2-utsläppen har ökat lika mycket som summan av BNP i alla världens länder sedan 1990, dvs. med nästan 70%. Även i Norge är CO2-utsläppen högre idag än 1990.

Kapitalismens krav på ekonomisk tillväxt verkar således vara oförenlig med målet att minska utsläppen av växthusgaser.

Världen måste, genomföra förändringar i en omfattning som vi aldrig sett tidigare,”(Verden må gjennom endringer i et omfang vi aldri før har sett) skrev Cicero Center för Klimatforskning, när FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade sitt betänkande förra hösten. Men hittills har de utsläppsminskningar som världen har rapporterat till Parisavtalet varit helt otillräckliga. Enligt FN:s miljöprogram är det troligt att vi kommer att gå mot tre graders global uppvärmning.

«Vi kan inte äta pengar (åh nej)»

I maj presenterade FN: s naturpanel en alarmerande rapport som visar att en miljon – 1 000 000 arter hotas av utrotning på grund av mänsklig aktivitet. FN-rapporten. 2 000 av dessa utrotningshotade arter bor i Norge. Jordbruk, skogsbruk, gruvdrift och överfiske i havet, predation (att de dödar och äter andra arter) bland djur- och växtarter, konstgjorda klimatförändringar, förorening och spridning av främmande, skadliga arter till nya områden är de främsta orsakerna till katastrofen.

Medan fri konkurrens och frihet från statliga bestämmelser är basen för kapitalismen och maximering av vinst kan det primära målet, klimatkrisen och den naturliga mångfalden endast räddas genom omfattande samordning, samarbete och strikt ekonomisk reglering. Vissa kommer att kalla det planekonomi.
Vi är ögonvittnen till att kapitalismens oupphörliga jakt efte nya marknader och nya vinstmöjligheter ligger på kollisionskurs med själva gränsen för naturen självt.

« När det sista trädet har skurits ner, den sista fisken fångats, den sista floden förgiftats, först då kommer vi att inse att vi inte kan äta pengar (åh nej)»
AURORA,
”The Seed” (2019)

Kapitalism = Kastrerad demokrati
I den globaliserade ekonomins tidevarv begränsas demokratin genom att de folkvalda myndigheterna (institutionerna?) töms på makt och innehåll. Politiska fält lyfts in i en juridisk sfär, och områden som tidigare styrdes av valda politiker görs till marknadsledda zoner, befriade från politisk styrning.

Den moderna kapitalism blir alltmer oförenlig med demokrati.
Den rättsliga och geografiska ramen för staten och marknaden är nästan utplånad. Tidigare satte staten gränser för den ekonomiska verksamheten, nu sätter den ekonomiska verksamheten gränserna för staten. Nyliberalism har gjort allt till en marknad, och den visar sitt hegemoniska (fullständiga) övertag genom att nästan ingen ifrågasätter marknadens definition av verkligheten. Konsekvensen är att kapitalismen anno 2019 sätter stopp för (blockerar, hejdar) och demonterar demokratin.

Forskaren vid NUPI – Stein Sundstøl Eriksen har pekat på tre förändringar som generellt försvagar demokratin på (tre endringer som samlet sett svekker demokratiet) i dag:
⦁ Staten sluter bindande internationella avtal som begränsar demokratiska myndigheters möjligheter att fatta beslut.

⦁ Staten överför befogenhet till autonoma (fristående, självbestämmande) byråkratiska institutioner som är befriade från politisk kontroll.

⦁ Statliga institutioner privatiseras genom att överföra tidigare uppgifter till ”marknaden” och därmed stå utanför valda myndigheters inflytande. här.

EES-avtalet och TISA är typiska exempel på den första.
Autonoma (suveräna, oavhängiga) centralbanker, som anses vara nödvändiga för att kapitalöverföringar ska kunna flyta fritt, är exempel på den andra.
Vi ser den tredje tendensen när statliga institutioner privatiseras och kontroll överförs till marknadsaktörer, och de folkvalda företrädarna bara har möjlighet att påverka indirekt.
Konsekvensen av alla dessa förhållanden är att de folkvaldas makt begränsas och den politiska sfär, där demokratiska beslut fattas, ges mindre och mindre betydelse.

Medan den ekonomiska makten sätter gränser med avseende på Vad staten kan göra, har den själv blivit gränsöverskridande. Förr verkade marknaden inom staterna, nu är staterna omringade av (prisgivna åt) marknaden. Nationella politiker som vill begränsa den monetära makten kan tillrättavisas av överstatliga kontrollorgan. Överstatliga organ, som låtsas vara oberoende ledare för ett objektivt regelverk, agerar i realiteten som den monetära makten, och har till uppgift att sätta stopp för nationella avvikelser.

Valet är gjort (?)
Medborgarna inbjuds till ”val”, som val fungerar i ”demokratier”, men valen är illusoriska. De röstande kan rösta på en man eller en kvinna, en ”socialistisk”, en ”konservativ” eller en ”liberal demokrat”, men den politiska kursen är redan fastlagd , oavsett valresultat. Nyliberalismens ekonomiska politik har implementerats i EU: s ”konstitution”, Lissabonfördraget. Det gör det omöjligt för medlemsländerna att bedriva en annan ekonomisk politik. Kursen kan inte ändras utan att alla 28 medlemmar samtycker. I EU är följaktligen nationalstaternas handlingsförmåga minimal och därmed blir demokratin en illusion.

Dagens EU har blivit vad marknadsekonomins hårdkokta ideolog Friedrich Hayek ville ha. År 1939 efterlyste han en ”mellanstatlig federalism” i Europa, för att förhindra att väljare använder sig av demokratin för att påverka den fria marknaden. Hayek insåg att kapitalismen i dess rena form, som dagens nyliberalism strävar efter (att vara ?), inte är förenlig med demokrati. Kärnan i frihetskonceptet för nyliberalism innebär att den ekonomiska friheten övertrumfar politisk frihet

Det borde inte överraska att den moderna kapitalismen, som den uppträder nyliberal tappning, ligger på kollisionskurs med demokratin. För hundra år sedan ansågs demokrati och marknadsekonomi stå i motsatsförhållande till varandra. Borgarklassen såg på allmän rösträtt som ett hot, följaktligen knöts (relaterades) rösträtten till egendomsägande. Det är därför ganska logiskt att partiet, Høyre, som var det sista partiet i Norge som accepterade allmän rösträtt, är den enda som har EU-medlemskap i programmet. Unionistpartiet Høyre, och dess sponsorer från miljardärsklassen, ser att EU är kapitalismens bålverk mot folkmakt.

Socialism i attackposition

Det är detta system som de kallar kapitalism, och det är det de försvarar: Extrema rikedomar och makt hos en liten klick individer, och i några transnationella företags styrelserum, och för hälften av mänskligheten maktlöshet och daglig kamp för tillvaron.

Socialister, och de som uppfattar kommunismen som Marx, dvs. som den politiska kampens mål, har ingen anledning att inta en defensiv ställning. Tvärtom; vi är de som befinner oss i attackposition! Världen idag är främst ett resultat av kapitalismen, och det ser inte bra ut.
Kapitalismen ska sitta på de anklagades bänk och dess försvarare konfronteras.

Källor. (De flesta med länkar i texten).

”FN-rapport varnar mot klimatpartiet”, dagvisen.no 26.06.19.
”Bara 100 företag ansvarar för 71% av de globala utsläppen, säger studien”, guardian.com 10.07.17 ”.
Världen får aldrig förändras har tidigare sett », dagbladet.no 08.10.18.
”FN: s naturpanel: Mänsklig aktivitet hotar förekomsten av en miljon arter ”, fn.no 08.05.19.
Stein Sundstøl Eriksen” Slutet av demokratin? – Globalisering, neoliberalism och demokratins framtid ”, i Agora 02-03 2016.
Alan Johnson” Brexit, sett från vänster ”, i Klassekampen 4 april 2017.


Relaterat.

SVERIGE Åsa Linderborg: “Jag kallar mig inte längre för vänster utan för socialist”. Vad menar hon?
10 skäl att ifrågasätta kapitalismen.
Francis Fukuyama, mannen med “Historiens liberala slut” vandrar vänsterut.
KLIMAT Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Anders Romelsjö: Går USA åt vänster?
Kan klimatet räddas under kapitalismen?

Föregående artikelMichael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del II.
Nästa artikelHur kan man avsluta kriget i Ukraina?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

30 KOMMENTARER

 1. Trodde du att du levde ett fritt liv? Har du något lån? I sådana fall är du i klorna på den/de som äger skulden. Har du inga skulder? Då tror du kanske att du är fri. Men du betalar säkert någon form av skatt. Då är du heller inte fri.
  Vill du vara en del av ett samhälle där vi alla hjälps åt och lever med en livskvalitet och energi som få ens anar ens existerar. En ekonomisk elit har tagit sig rätten att få kontrollera våra pengar och hur vi uppfattar och hanterar dem.
  I större delen av världen genom ett system som kallas kapitalism. Ett system som inte bygger på annat än illusioner, lögner och bedrägerier. Ett system som stjäl från de många och ger till de få. Det geniala i det hela är att få det hela att flyta på så vis att människor i stort aldrig förstår att och hur de blir lurade. Detta har man gjort i flera steg och givetvis har systemet utvecklats genom åren och förfinats.

  En av FN-paragraferna stipulerar att alla är lika inför lagen. Hur kommer det sig då att bankväsendet kan komma undan med lagbrott som vanliga människor skulle spendera många år i fängelse för? Bankerna innehar tillstånd att skapa pengar ur tomma luften och låna ut dessa mot ränta. I Sverige har det fastställts i lag att statens utgifter skall bekostas via lån mot ränta (via banker andra än Riksbanken) som i sin tur skall återbetalas genom beskattning av folket. Så länge vi har det så kan vi raljera högt och lågt om demokrati; rättvisa; jämlikhet o.s.v. men aldrig uppnå det.
  https://www.vaken.se/kapitalismen-avslojad/

  • Kruxet är som du beskriver just det ”I Sverige har det fastställts i lag att statens utgifter skall bekostas via lån mot ränta (via banker andra än Riksbanken) som i sin tur skall återbetalas genom beskattning av folket. Så länge vi har det så kan vi raljera högt och lågt om demokrati; rättvisa; jämlikhet o.s.v. men aldrig uppnå det.”

   Hur kommer det sig? Nyckel frågan den med. Svaret? Därför att bankirvampyr maffian äro utvalda …

   https://www.globalresearch.ca/bankers-power-revolution-government-got-shackled-debt/5679159

  • Intressant frågeställning. Nej – jag har inget lån, betalar ingen inkomstskatt, pensioner är inte beskattade, och köper mest mat, el, vatten, gas, och resor, som inte heller är beskattade. Jag tänker ibland på den där resan till flygplatsen som i Sverige kostar omkring 150 kronor, inklusive banavgifter, moms, energiskatt, och att betala anställda tillräckligt för att betala 80% ”skatt”. Här kostar den 7 kronor. Betyder det 143 kronor i ”skatter”, tala om ”ofri”.

    • Kina har ett helt annat samhällssystem och kultur, och medan skatt i Sverige mest är att maximera statens inkomster som dom sedan kan godtyckligt spendera, har skatt i Kina mer karaktären av att ersätta samhället för kostnader. Den inkomst personen levererar staten i Sverige ligger som bekant på omkring 80% av personens inkomst, i Kina betydligt lägre. Pensioner räknas till exempel om besparingar man gör under sin livtid, och sedan tar ut på äldre dar. Det beskattas inte alls. Samma sak i hela Asien. Skattesystemet varierar även rätt mycket mellan olika delar av Kina, och kan även variera inom samma stad. Dessutom kan det variera mellan kvinnor män, mellan anställnings inkomst och affärsinkomst, osv. Kvinnor som passerat medelåldern, då barnen är utflugna, har ofta speciellt gynnsamma skatter, eller inga alls. Systemet drivs även mycket på affärs tänkande grunder. Om en entreprenör blir påkommen med att ha betalat för lite skatter, gör man inte som i Sverige, fängslar personen, stänger företaget, plundrar det på tillgångar för att betala restskatt, utan man förhandlar för att säkerställa att företaget fortsätter att producera inkomster till samhället, även om det tillfälligt blir en förlust på papperet skattemässigt.

 2. Det visar sig att president Donald Trumps räddningstjänst på flera miljarder dollar av USA: s kämpande bönder i själva verket bara är ett oöverskådligt exempel på kapitalismens krona.
  I maj 2019 avslöjade en NPR-rapport att amerikansk jordbruksmark inte ens ägs av amerikaner längre.
  https://www.thenewamerican.com/economy/item/33006-billions-in-farm-bailouts-going-to-giant-multinational-agri-business-not-family-farms

  Billions in Farm Bailouts Going to Giant Multinational Agri-business, Not Family Farms – thenewamerican.com
  Friday, 02 August 2019 Billions in Farm Bailouts Going to Giant Multinational Agri-business, Not Family Farms Written by Joe Wolverton, II, J.D.
  http://www.thenewamerican.com
  När han tillkännagav sitt jordbruksbiståndspaket – officiellt kallad Market Facilitation Program (MFP) – lovade president Trump att de 16 miljarder dollar skulle användas för att landets bönder inte skulle drabbas av till följd av presidentens handelskrig med Kina, främst tullar på kinesiska tillverkade varor importerade till USA.
  Det verkar som att små jordbrukare, de minst troliga kan överleva ett handelskrig med Kina, eller något annat land, inte har sett någon förbättring i deras osäkra ekonomiska ställning. Detsamma kan dock inte sägas om megafarmar som ägs av miljardärer. Dessa företag ser subventioner i miljarder som kommer in från DC.

  I en rapport som publicerades den 30 juli av miljöarbetsgruppen (EWG) avslöjade uppgifter från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) genom framställningen om frihetsinformation (FOIA) identiteten som berikades av president Trumps jordbruks subventionsprogram. Av de 8,4 miljarder dollar i MFP-fonder som fördelades från 2018 till april 2019 hittades följande fakta i dokumenten som erhållits från USDA:

  Den översta en tiondel av mottagarna fick 54 procent av alla MFP-betalningar.
  Åttiotvå jordbrukare har hittills fått mer än 500 000 dollar i MDP-betalningar.
  En gård, DeLine Farm Partnership of Charleston, Mo., har hittills fått 2,8 miljoner dollar i subventioner.
  De bästa 1 procenten av MFP-mottagarna fick i genomsnitt 183,330 dollar. De nedre 80 procenten fick mindre än 5 000 dollar.
  Tusentals invånare i landets största städer fick MFP-betalningar. Ändringar av andra omgången av MFP-betalningar, som tillkännagavs förra veckan av jordbrukssekreteraren Sonny Purdue, kommer att ytterligare gynna de största jordbrukarna genom att koppla betalningar till antalet tunnland, inte antalet producerade bushels eller balar. Ju större gård, desto större blir regeringskontrollen.

  Sådana vackra subventioner är naturligtvis inget nytt. Den federala regeringen har fixat spelet i årtionden och sipprade miljarder dollar ur plånböckerna för skattebetalarna och till konton för flera miljoner tunnland stora megafarmar. Detta förfarande bedrivs av den ena administrationen efter den andra utan hänsyn till partitillhörighet.
  Återigen är det inte någon överraskning för de flesta läsare att ett federalt subventionsprogram manipuleras för att fördela skattebetalarnas förmögenhet till företagens kistor. Det är så välfärd fungerar.

  Det som dock kan överraska är hur denna överföring av rikedom och konsolidering av jordbruk och tillverkning är en av de tio punkterna i Karl Marx kommunistiska manifest .
  Den nionde punkten i den planen kräver ”kombination av jordbruk med tillverkningsindustrier.”
  Enligt en artikel som publicerades i Wall Street Journal 2017, producerar fyra procent av gårdarna i USA ”två tredjedelar av landets jordbruksproduktion.”
  I maj 2019 avslöjade en NPR-rapport att amerikansk jordbruksmark inte ens ägs av amerikaner längre. ”I dag innehas nästan 30 miljoner hektar amerikansk jordbruksmark av utländska investerare. Det antalet har fördubblats under de senaste två decennierna, vilket höjer larmklockorna i jordbrukssamhällen. ”
  Skattebetalare som belastas av personlig skuld, som är ansvariga för statsskulden, lider nu av effekterna av federala jordbrukssubventioner som trattas till utländska multinationella företag och till gigantiska jordbruksföretag, samtidigt som de får höra att deras hårt tjänade pengar används för att rädda små amerikanska familjefarmar.

  • Kinas system förhindrar en utveckling likt USA, vilket USA är rasande över. USA skulle gärna vilja köpa upp matproduktionen i Kina. I princip äger staten all mark i Kina. Bondefamiljerna är sedan garanterade att bruka sin traditionella mark. Sedan slår man sig ihop i speciella företag, ett slags kollektiv, som drivs som ett aktiebolag. Ungdomen flyttar tillbaka till sina hembyar och minskar sin inkomst i pengar ofta med en faktor fem, men får ett livsstil som pengar inte kunde köpa i storstaden. Ett exempel.
   http://en.people.cn/n3/2019/0801/c90000-9602534.html

 3. Människans utsläpp är bara 4% av jordens totala utsläpp. Den allmänna opinionen låtit sig inte bara passiviseras utan även styras. Dessutom, i det kapitalistiska demokratiska systemet vet alla att deras möjlighet att påverka är nära noll. De flesta bryr sig inte.
  ”basen för kapitalismen och maximering av vinst” vilket nu håller på att ändras i Kina och ersättas av vad som på kinesiska skrivs 小康社会, xiǎokāngshèhuì.
  https://mychinaway.blog.se/vad-ar-ett-mattligt-valmaende-samhalle/
  Begreppet är nästan omöjligt att översätta, men i princip, istället att som i kapitalismen sträva över maximalt mätt i pengar, är målet livsbelåtenhet och tillfredsställelse.
  ”kapitalismens oupphörliga jakt efte nya marknader och nya vinstmöjligheter” I princip talar vi om att skövla och förbruka jorden. Skövla ett område och dra till nästa. Det är det USA försöker i Sydkinesiska Havet. Ett slags svedjebruk. USA leder, man annekterar allt fler områden och suger ut dom. USA försöker skövla hela Kina, Hong Kong, Xinjiang, Tibet, som exempel.
  ”nu sätter den ekonomiska verksamheten gränserna för staten” det vi brukar kalla Den Djupa Staten. Kina går en annan väg vilket fallet Jack Ma tydligt illustrerar. Kina handgripligen stoppades kartellen som IPOn skulle ha skapat, och som hade tagit kontroll av den politiska makten. Andra fall är DiDI (Kinas Uber), och att information skall hamna hos främst USA och kan användas för inflytande.
  https://www.di.se/nyheter/kina-infor-sakerhetskontroller-pa-foretag-som-vill-notera-sig-utomlands/

  • IPCC och forskning visar att männniskans utsläpp har en avgörande betydelse för klimatet och klimatändringar inte desto mindre.

   • Nej, du måste läsa på vad IPCC verkligen påstår…Man lägger fram datormodeller för hur de tror att temperaturen i världen påverkas av CO2! Problemet för IPCC är att deras modeller inte fungerar i den verkliga världen och är just bara simulationer och datormodeller! Allt tyder på att vi går mot en global avkylning och att forskare som Zakharova har alldeles rätt!

    • Uppfattar att IPCC uttalar sig med tillräcklig säkerhet och försiktighet. Kan ompröva uppfattingen vid tillräckliga belägg för att IPCC har fel.

    • Benny, ”Hur eniga är forskarna?
     IPCCs slutsatser om att den globala uppvärmningen är orsakad av människor (antropogen) anses vara ett rådande konsensus bland klimatforskare. Bland de metastudier som har gjorts kan man se att det över åren är fler och fler forskare som ställer sig bakom slutsatsen att: 1) jorden är inne i ett läge av global uppvärmning, och 2) den globala uppvärmningen är orsakad av människor. Enigheten har ökat från ca 75% i Naomi Oreskes studie 2007 upp mot 100% av forskarna i James Powells studie från 2019. Bakgrunden till detta påstående hämtas från följande artiklar och enkäter:

     I en artikel som James Powell publicerade 2019 presenterade han en metastudie på 11 602 referentgranskade artiklar med nyckelorden ”climate change” och ”global warming”. Från materialet och urvalet drog Powell slutsatsen att samtliga artiklar stödde tanken att den globala uppvärmningen är huvudsakligen orsakad av människor, så kallad antropogen global uppvärmning. Enligt Powells studie fanns det alltså en konsensus eller enighet bland forskarna på 100%.
     I en artikel från 2013 gjorde John Cook med flera en kvantitativ analys av 11 944 sammanfattningar från vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 1991 och 2011 inom ämnena ”global klimatförändring” (”global climate change”) och ”global uppvärmning” (”global warming”). De fann att av de sammanfattningar som uttryckte en åsikt i frågan så stödde 97,1 % slutsatsen att den globala uppvärmningen är orsakad av människor.
     Naomi Oreskes, professor på University of California i San Diego, publicerade i tidskriften Science en studie där hon undersökt sammanfattningarna av de 928 vetenskapliga artiklar i en databas över vetenskapliga artiklar som använt ”global climate change” som nyckelord mellan 1993 och 2003. Av dessa stödde 75 procent explicit eller implicit konsensusuppfattningen om att uppvärmningen är antropogen. Övriga artiklar handlade om metoder eller förhistoriskt klimat och tog därför inte ställning Professor Oreskes sammanfattar undersökningen med att publicerade klimatforskare delar IPCC:s bedömning av uppvärmningens orsaker, medan Pat Michaels, knuten till den amerikanska tankesmedjan Cato Institute, menar att resultatet är förutsägbart – ännu ett bevis att klimatskeptiker inte tillåts publicera sig.[
     Oreskes utvidgade sin analys 2007. I den sägs det att ungefär 20 % av abstrakten understödde påståendet att ”jordens klimat påverkas av mänskliga aktiviteter”. Dessutom ansåg hon att 55 % av abstrakten indirekt understödde påståendet genom att bedriva forskning om klimatets utveckling (50 %) eller hur klimatändringarna kan hanteras (5 %). De återstående abstrakten avsåg historisk klimatforskning eller mättekniker. Wikipedia.
     Benny vad tror du att ”konsensus ” innebär?

     • Forskarna är inte alls eniga men du får läsa på själv…Klimatsans är en bra källa där avslöjas alla lögner som IPCC sysslar med! Konsensus är inte värt ett skit mot verkligheten…Det är bara en påhittad käpphäst som klimathysteriker använder!

    • Benny, du skriver ”Allt tyder på att vi går mot en global avkylning och att forskare som Zakharova har alldeles rätt!”, visa källan.

 4. Det verkar gå väldigt dåligt för socialismen nu.
  Total tystnad här om Venezuela råder + att jag idag läste om protester och uppror på Kuba mot dåliga levnadsförhållanden.
  Det är väl i stort sett bara ett enda land i världen där en kommunistregim kan visa framgång och det är det stora landet Kina.
  Men det är inte på grund av någon kommunistisk ideologi utan snarare av kapitalism och friare marknad även om kinesiska staten har huvuddelen av den ekonomiska kontrollen.
  Tyvärr är det miljön som får ta de stora smällen av den ekonomiska expansionen men som vi vet har aldrig kommunistregimer brytt sig särskilt om natur och miljö.
  Socialism är en överhumaniserad och människofixerad ideologi precis som andra religioner.

 5. Benny! https://www.miclimateaction.org/41396 , du uppmanar mig att googla på Zakharova, men den enda jag hittar är Olga Zakharova som inte är forskare utan minister i Ryssland och som ställer upp på klimataktioner om stängda pipelines, och som är nöjd med att Joe Biden återupptar samtal om klimatet som Trump lämnade. Skriv hela namnet på ”forskaren Zakharova” och var hen arbetar och exakt länk som styrker ditt påstående!

  • Använd DDG, https://html.duckduckgo.com sök på ”Zakharova climate”. USA kontrollerade sökmotorer är idag så manipulerade att dom är värdelösa.
   https://climatechangefork.blog.brooklyn.edu/2020/08/18/diy-climate-monitoring-weather-report/
   Jag vet inte om denna länk är rätt, men jag fick en hel del träffar. Forskare eller inte, dom för tycka vad dom vill, men där jag är har vädret bara blivit bättre och några grader svalare.

   I veckan var jag i Chongqing, 32 miljoner innevånare. Vi körde till IKEA, omkring 3 mil genom stadens centrum. Inte en enda trafikstockning, strålande klar himmel med små lätta moln, ren luft, och vänliga människor. Föraren hade Kinas guidning system påslaget på mobilen, som mässade ”Ta högerfil nu – beredd svänga höger – 3 km. Ta vänsterfil – rätt fram – 5 Km.” osv. Allt digitaliserat. Suck – varför kan Sverige inte komma ikapp.

  • Som sagt den som vill finna hittar vad man söker! Så diskvalificerar man sig dubbelt för debatt om vetenskap överhuvudtaget. Historien är full av exempel på en enda forskare som hade rätt mot alla andra forskare och deras uppbackare: Galileo, Darwin, Einstein. Den som hänvisar till en majoritet av åsikter, förstår inte vad ”vetenskap” är. Så det här med snacket om konsensus inom vetenskap är bara snömos

   • Ditt icke-svar är häpnadsväckande! Plocka nu fram uppgifter om “forskaren Zakharova” och var hen arbetar och exakt länk som styrker ditt påstående!”
    ”Utan undersökning ingen rätt till talan.” skrev Mao, det var klokt. Han skriver också “ Om du inte har trängt in i ett problem, i dess nuvarande fakta och i dess föregående historia och inte vet något om det väsentliga i det, blir vad du än säger om det otvivelaktigt struntprat.”

 6. Catarina Östlund:

  jag har hittat ett par klimat-relaterade artiklar skrivna av en Elena Zakharova (både i och utanför
  Ryssland, både förnamn och efternamn är ju mycket vanliga). Vet inte om det är samma person,
  men artiklarna förefaller mycket seriösa och vederhäftiga. Har inte hitta någon Zakharova som
  påstår det som Benny anser att hon hävdar (att det handlar om en kvinna framgår av efternamnet).

  Antingen presenterar Benny en länk, eller också får jag, med stort nöje, instämma med
  Catarina och Mao!

   • Zharkova har jag inga invändningar emot, men hon är solfysiker och har gjort modeller över solcykler. Hon har inte uttalat sig om klimatet på jorden 2030. Solcykler kan påverka klimatet och i någon mån bromsa den globala uppvärmingen, men någon ny istid är inte i sikte.

    • En lite istid är nog i sikte det är väl säkert! Sen är det ju Milankovic cykler som beräknar när den stora istiden åter är här…Och ja, den kommer men inte under vår livstid! Och nog kommer en mindre aktiv sol göra att jorden kyls av det har den alltid gjort tidigare, senast mellan 1600-1870. Temperaturen på jorden har återhämtat sig ca 1 grad sedan slutet av 1800-talet när lilla istiden tog slut!

    • Solens cykler påverkar klimatet, men idag vet vi att det är Milankovitch Orbital Cycles, alltså att jorden kommer närmare solen, som utlöser processerna på jorden som driver förändringarna i klimatet. Det är alltså inte koldioxid och andra växthusgaser som driver temperaturökningen utan det är temperaturökningen som driver ökningen i gaser. Detta har hänt ett flertal gånger tidigare i jordens historia innan människan fanns, och vi talar om mätningar, inte teoretiska modeller. Som vanligt mörkar och ljuger mediapropagandan, vilken i tur drivs av de som vill tjäna pengar på förändringarna, som stater och storföretag.

 7. Det är väl ändå centralt, att de datormodeller/simuleringar som man förlitar sig på, inte stämmer?
  Den här Mao, har sökt uppgifter om hen, hittar inget relevant när det gäller klimatforskning. Länk?

  • De datormodellerna är producerade av de som får betalt för att driva maktens målsättningar, att skinna befolkningen på mer pengar, som regeringar och storföretag. Vi som sysslat med att bygga och använda matematiska modeller vet mycket väl att det är inte så svårt att bygga modellerna och välja information och data så att dom ger önskat förutbestämt resultat. Man brukar tala om GIGO fenomenet. Det betyder ”Garbage In – Garbage Out”. Detta är ett system för att vilseleda och ljuga, med andra ord – propaganda.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here