Det stora miljöbedrägeriet. Program för en bra klimatpolitik?

67
3518
Bild: Shutterstock på licens.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Tror någon att detta kommer att diskuteras på klimatmötet i Egypten?

Denna artikel av Terje Valen Det stora miljöbedrägeriet. har vänligen översatts av Catarina Östlund.


Det stora miljöbedrägeriet

Den rådande klimatpolitiken är inte ett miljöbidrag, men ett miljöbedrägeri.

Världens härskare, finanskapitalet och dess statliga företrädare har nu samlats till en konferens i Glasgow för att vidareutveckla sina metoder när det gäller miljöpolitiken. Bakgrunden är långvariga ansträngningar för att göra klimatförändringarna till det största hot som mänskligheten står inför just nu, och för att skapa stor oro för att hotet ska bli verklighet.

Gammaldags finanskapitalist, dagens ser ut som du och jag.

Den största faran verkar definieras som att CO2-innehållet ökar i atmosfären, och det i sin tur orsakar en höjning av temperaturen på jorden. Denna temperaturökningen uppfattas som det mest konkreta hotet mot vår livsmiljö. In med skräck och fasa och stora känslor, ut med ett sunt kritiskt förnuft och grundläggande förståelse.

På grund av detta utformar statscheferna en klimatpolitik där finanskapitalets premisser bildar själva utgångspunkten. Det betyder att de som ska lösa problemet, är de samma som representerar det samhällssystem, som är själva orsaken till problemet. För finanskapitalet är utformat för att upprätthålla det kapitalistiska systemet. Och vad är utmärkande för just det systemet? Det drivs å ena sidan av kravet att produktionen hela tiden måste öka, och en anpassning till det genom skapande av stora kriser som minskar produktionen ett tag, som kastar ut människor i stor misär, och sedan kan finanskapitalet starta om igen på nytt.

Så vad kännetecknar det finansiella kapitalets miljöpolitik nu? Svaret på detta får vi när vi granskar i vilken takt vinsten ökar. Den, dvs takten, har nu i genomsnitt blivit så långsam att systemet inte kan upprätthållas på det gamla sättet. Den första omläggningen av systemet kom i och med nyliberalismen som avskaffade den reformvänliga socialdemokratin och ersatte den med ett system som skapade större ekonomiska skillnader, med ökad rikedom vid den ena polen och ökad fattigdom vid den andra.

Men den stora krisen 2007-2009, som inte har släppt greppet sedan dess, har visat att nyliberalismen också har spelat ut sin roll. Nu måste det finansiella kapitalet mycket mer direkt snylta på hela det arbetande samhällets gemensamma resurser genom vad de kallar intressentkapitalism.* En viktig metod är att piska upp rädslan för att miljökatastrofer kommer att ske, och sedan komma med förslag på åtgärder för produktionen, som de säger ska rädda miljön. Men själva orsaken till detta är inte att skapa åtgärder som är bra för miljön. Det är i huvudsak en förevändning att komma åt statliga skattemedel genom enorma subventioner till en ny miljöskadlig och lönsam produktion.

Om vi granskar det som föreslagits med lite sunt förnuft ser vi att miljön inte är det viktigaste här, utan det är det finansiella kapitalets vinster. Kommer verkligen vindkraftverk och solceller att kunna ersätta fossil energi? Hur ska man kunna avskilja koldioxid? Hur ska vätgasproduktionen kunna fungera? Mängden turbiner och solceller som krävs är så enorm att det kommer att kräva ofantliga resurser och en kolossal produktion, inklusive underhåll och relativt ofta reserver – det vill säga för att få en stabil marknad. Dessutom innebär det en osäker elproduktion, det måste finnas reservlösningar som kan sättas in när vinden är för svag eller för stark, eller när solen inte lyser. Turbinerna förstör andra delar i naturen. Avskiljning av koldioxid förorsakar liknande saker. Båtar kommer och ska frakta gas till anläggningarna som ska avskilja av koldioxiden.

Att bygga sådana anläggningar för att fånga upp utsläpp av koldioxid kräver också enorma resurser och skapar i sin tur miljöförstöring. Vätgasproduktion är ett särskilt svårt område. Vätgas är inte en energikälla, utan en energibärare.** Det krävs mycket energi för att producera den, ta hand om den och transportera den, och den är mycket lite energieffektiv i bruk. Vätgasproduktion är därför inte en energilösning, utan en energislösare av format. Dessutom är den mycket lättantändlig och kräver mycket speciella system för att användas.

Elektrifiering av olje- och gasplattformarna*** är ett extremt exempel…. Den gas som sparas för drift av plattformarna ska inte brännas där, utan någon annanstans. Det innebär absolut ingen som helst vinst för miljön, men enorma vinster för det kapital som kommer att ansvara för elektrifieringen och sälja kraften och den som kan sälja den olja som elektriciteten ersätter. Och arbetande människor på land kommer att få betala för att bygga ut nätet. Jösses! – ren klimatgalenskap är på väg att betraktas som klimatklokhet.

Elbilar och andra maskiner etc. har också samma nackdelar. Överallt i världen där el produceras med fossila källor förorenar de batteribaserade elektriska maskinerna mycket mer än maskiner som drivs utan batterier, på grund av föroreningen som uppstår när batterierna produceras. Om de fossila källorna ska ersättas med det som vi har nämnt härovanför, så kommer det med andra ord att skapa massor av problem.

Man försöker grundlura oss, det handlar inte om att värna miljön-det handlar om att värna om vinster.

Bocken har själv satt sig för att passa havresäcken, och vi luras att bära fram havren till den. När havren har ätits upp, har varken vi eller bocken mat längre. Dagens miljöpolitik är därför inte bara ett trick, det är ett fruktansvärt angrepp på våra levnadsvillkor.

Vi kommer att märka detta redan till vintern när energikriserna sätter in och människor fryser ihjäl eftersom de inte har råd att betala sina elräkningar. Och företag måste ställa om eller gå i konkurs eftersom energipriserna blir för höga. Detta pågår redan i Tyskland.

Efter coronakrisen följer arbetslöshet och ökad fattigdom, krisen har också har lett till elände för arbetande människor och överföring av stora medel till de storskaliga finanserna.

Med detta har det finansiella kapitalet lyckats kamouflera sin egen vinstkris som en klimatkris och de har planerat att tjäna grova pengar på den, medan vanliga arbetande människor ska tvingas betala. För att inte tala om effekterna av denna kamouflerade ekonomiska kris i det vi har kallat utvecklingsländer, dvs de länder där utvecklingen hålls tillbaka av den västliga imperialismen med USA i spetsen. Detta gäller särskilt de länder som Förenta staterna för sitt dödliga ekonomiska krig emot genom sina sanktioner.

De brännande problemen i dag är att vi är en del av ett kollapsande ekonomiskt system som skapar allt större fattigdom, sjukdomar och hunger. (Siffrorna över ökningen av fattigdom och död under corona är helt entydiga, och de kommer inte att förbättras när energikrisen sätter in på grund av det finansiella kapitalets miljöpolitik.)

En skiss över effektiv miljöpolitik

En politik som skapar en livskraftig balans mellan människan och resten av naturen måste göra det möjligt för människan att producera utan det kapitalistiska systemet. Förutsättningen för detta är att tillverkarna tillsammans ( dvs de arbetande människorna) förvärvar resultaten av sina egna produktiva krafter och beslutar att de ska användas för det gemensammas bästa och inte drivas av att någon kräver mervärde och vinst. Detta pekar på vad som är ett grundläggande villkor för verkligt miljöskydd för både av människan och naturen.

Men vi kan också gå in mer i detalj på enskilda områden. En viktig utgångspunkt är ekonomin med alla resurser måste baseras på människors och miljöns verkliga behov och inte på konstgjorda behov. Här följer en skiss.

Upphörande av skadlig produktion och användning – särskilt vapenproduktion och dess användning

Detta innebär att all direkt skadlig produktion och skadlig användning ska upphöra. Upplösningen av krig och militär produktion och drift av och användning av vapenmakt är avgörande för att vi ska kunna rädda människor och miljö.

Därför måste miljökampen börja med ett enormt krav på nedrustning, och den måste gå emot USA eftersom USA nu har den största krigsindustrin i världen och majoriteten av de resurser som används för att driva krigsmaskineriet. Detta sätter press på länder som USA inte kontrollerar, de måste kunna försvara sig mot eventuella attacker som vi har sett många av under de senaste årtiondena.

Dessutom skapar användningen av denna krigsmaskin återigen enorma föroreningar och kräver enorma mängder resurser för att återuppbygga det som förstörs. Ur bevarandesynpunkt är detta helt enkelt kriminellt. Och då talar vi inte om det enorma lidande och den fattigdom och det elände som krigsmaskineriet skapar. På samma sätt kan vi gå igenom all annan produktion och skilja ut vad som är skadligt – och stoppa det.

Stoppa all onödig produktion, användning av energi, resurser etc.

För det andra måste den produktion som är onödig för att man ska kunna leva ett någorlunda gott liv stoppas, samtidigt som en produktion som är till för alla, samt en distributionen åt alla för att leva ett någorlunda gott liv ökar. Detta är just ett område som måste studeras noggrant och där stora diskussioner mellan världens folk tillsammans måste lägga grunden för hur det ska göras. Här är några exempel på vad som kan diskuteras:

Hela lyxproduktionen för de rikaste 10 procenten av världens befolkning måste naturligtvis avskaffas. Men det handlar om produktion inom många områden. Hela reklambranschen måste stängas och ersättas av saklig information om produkter etc. Turismen måste helt läggas om så att den blir mycket mindre energi- och resurskrävande. Den privata bilismen måste upphöra genom att utvecklandet av gemensamma sociala system för transporter som tillgodoser människors transportbehov med mycket mindre energi- och användning av resurser. Antalet bilar måste minska väldigt mycket, man kan tänka sig med 80 procent. Hela internet måste ses över för att genomföra åtgärder för att minimera användning av energi och material.

På detta område är det ett enormt slöseri som pågår eftersom alla är uppkopplade hela tiden, strömmar, spela och minar bitcoin ( ur eng mine , genererar nya bitcoin öa) osv. Många maskiner som vi bara använder sällan bör inte finnas i alla hushåll. Alla hushåll behöver inte ha sågklingor och många andra verktyg, gräsklippare och dammsugande robotar etc.

Stora delar av den kapitalistiska underhållningsindustrin måste omvandlas på grundval av energianvändning och andra resurser. Resor som bara är nödvändiga för att alstra vinster måste avskaffas. Produktionen och transporter måste göras om och samordnas så att prestandan för användarna samlas in under en hel produktionscykel, och blir så kort som möjligt. Detta innebär att båttransporterna också måste begränsas i hög grad.

Fullständigt stopp i produktionen av elektriska transportmedel som bara ersätter promenader inom ett visst område, förutom för dem –som verkligen behöver till exempel de nya el-scootrarna (elektriska löparhjul som de felaktigt döpts till).

Ämnen som är skadliga ska avlägsnas. Inga ämnen av något slag bör tas i allmän användning utan flera års försöksanvändning på ett begränsat antal personer. Detta gäller både ämnen som används i industrin och i vacciner osv. Noggranna undersökningar av strålning etc. från olika användningsområden måste utföras och källorna måste avvecklas om det finns risk för att de kan vara farliga för människor och natur.

Medicinsk produktion för att verkligen göra människor friska.

All forskning om hälsa och sjukdomar ska inriktas på att hålla människor friska genom att avlägsna skadlig påverkan från mänskliga verksamhet, främja hälsofrämjande verksamheter och genom att stödja forskning som inriktas på läkemedel som gör människor friska, och sluta upp med att investera i forskning som har som mål att skapa en stabil och stor marknad för det finansiella kapital som investerar i läkemedel och medicintekniska produkter. Här finns oerhört mycket att spara inom hela hälso- och sjukvårdssektorn.

Avveckling av kapitalistiskt industrijordbruk

Det kapitalistiska industrijordbruket måste upphöra och stora mängder människor måste återgå till att odla jorden i stället för att producera skadliga och onödiga produkter. Självförsörjningsgraden av jordbruksprodukter måste ökas drastiskt. Jordbrukarna måste få status som våra viktigaste producenter av de produkter som är mest nödvändiga i vårt samhälle.

Användning av mänsklig kraft och mekaniska anordningar

Där så är lämpligt måste vi ha en övergång från maskiner som kräver elektrisk (direkt eller via batterier) eller fossil kraft till mekaniska anordningar, såsom klockor (särskilt de som drivs av armrörelser) och klockor som kan dras upp. Detta gäller även vanliga cyklar och pumphjul som drivs av mänsklig kraft. Många områden kan undersökas här.

Några andra viktiga frågor

Där det är möjligt bör allt som kan återanvändas och återvinnas så att det finns så lite avfall som möjligt.

Mänsklig avföring bör inte spolas ut ur husen med vatten och gå igenom enorma reningsverk innan resterna släpps ut i havet – metoder och riktlinjer måste utarbetas som gör att avföringen kan användas igen för gödningsmedel i landets jordbruk. Ätbart matavfall som kan användas så här måste gå till djurfoder.

Detta är bara några tankar för vidare diskussion. Mycket annat kan också läggas till – lycka till med det och med en miljökamp är till nytta.

Som vi kan se försöker finanskapitalet och de stora staterna (tillsammans med stora delar av “miljörörelsen ) rikta vår uppmärksamhet, när det gäller miljön, till åtgärder som ska göra att dom tjänar pengar. Att försöka uppmana dem som har ekonomisk och politisk makt i dag är ett misstag. Då bidrar vi bara till att de kommer med nya miljövänliga lösningar som de marknadsför som miljövänliga, och hela miljörörelsen är begränsad till att pressa företrädarna för det finansiella kapitalet och dess statliga företrädare att fortsätta på samma villospår. Tyvärr har detta blivit huvudrollen för Greta Thunbergs och den rörelse som skapas runt henne.

Den teoretiska grunden för en ordentlig miljöpolitik finns. [i]

*Intressentkapitalism (stakeholder capitalism): “Varje företag ska tillfredsställa inte bara aktieägarna utan alla “intressenter”: anställda, kunder, miljön och samhället i stort”Bertil Kilner Proletären “Den krisande kapitalismen : Del 4 “

** Vätgas är en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.(Energigas Sverige)

*** förnybar energi ska föras ut av kablar till plattformarna öa

Referenser

Marx, miljø og virkelig miljøvern


https://www.tvalen.no/onewebmedia/hjemmeside/Marx%20og%20naturen.htm

Föregående artikelNetanyahu använder Bibeln för att försöka rättfärdiga folkmord
Nästa artikelÄr kriget i Ukraina förlorat? – Kommer Zelensky att lämna? – Har Vita huset misslyckats?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

67 KOMMENTARER

 1. Bra, bra gjort Catarina Östlund..
  Om du nu själv sätter tilltro till den artikel du översatt, så har du kommit en bit på vägen att skilja på ämnet jordens cykliska klimatförändringar och ämnet det pågående stora miljöbedrägeriet.
  Då är du äntligen inne på rätt spår. Grattis

  • Tyvärr Ivan, jag måste göra dig ledsen, men som den demokratiskt sinnade människa jag är, 😉 så översatte jag artikeln, trots att jag inte alls håller med om vissa saker, ex det här:
   ”De brännande problemen i dag är att vi är en del av ett kollapsande ekonomiskt system som skapar allt större fattigdom, sjukdomar och hunger.”
   Författaren till artikeln får en att tro att allt tal om miljökris är en bluff, för att det kapitalistiska systemet håller på att kollapsa och då har företrädare för den hittat på det här med klimatkrisen. (Dvs precis exakt samma sak som du Ivan brukar hävda.Fast om man läser lite mer så förstår man att han anser att vi verkligen befinner oss i en miljökris.)
   Däremot har Terje Valen definitivt rätt i att vi befinner oss definitivt i ett kollapsande ekonomiskt system. Men som sagt, han borde självklart lagt till att vi samtidigt befinner oss i en skenande miljökris.
   Men författaren har rätt i det här: ”Som vi kan se försöker finanskapitalet och de stora staterna (tillsammans med stora delar av “miljörörelsen ) rikta vår uppmärksamhet, när det gäller miljön, till åtgärder som ska göra att dom tjänar pengar.” Ex Inte ett enda parti i vår riksdag tänker att frågan skulle kunna lösas på ett annat sätt.
   Däremot tycker jag att Terje Valen har absolut fel i också det här om Greta:
   “Att försöka uppmana dem som har ekonomisk och politisk makt i dag är ett misstag. Då bidrar vi bara till att de kommer med nya miljövänliga lösningar som de marknadsför som miljövänliga, och hela miljörörelsen är begränsad till att pressa företrädarna för det finansiella kapitalet och dess statliga företrädare att fortsätta på samma villospår. Tyvärr har detta blivit huvudrollen för Greta Thunbergs och den rörelse som skapas runt henne.”
   Greta gör helt rätt, hon är helt ärlig i sitt sökande efter sanning, hon har säkert aldrig, som de flesta människor, vare sig trott eller haft anledning att tro, att det stora felet i vårt samhälle ligger i att det grundar sig på ett ekonomiskt system som hänsynslöst suger ut majoriteten av jordens människor och vår planet, bara för att berika ett litet antal människor som är ägare av nästan all produktion, alla naturresurser, alla banker, alla komunikationer osv.
   Greta ställer helt relevanta krav, krav som utgår ifrån hennes uppfattning om hur samhället fungerar. Och hela tiden utvecklas hon och lär sig mer och mer. Och med Greta jordens ungdomar.

  • COP26: Wall Street rullar ut klimatfinansiering
   https://www.globalresearch.ca/cop26-wall-street-rolls-out-climate-finance/5760957
   USA:s klimatsändebud John Kerry håller på att ta itu med den verkliga affären vid FN:s ramkonvention om klimatförändringar i Glasgow efter att president Joe Biden har tagit sina foton, gjort sina egenartade offentliga kommentarer och flög hem.
   Xinhuas nya byrå rapporterade att Kerry och den kinesiska delegationen kommer att ”fortsätta sin dialog och utbyten” i Glasgow – det vill säga med Xie Zhenhua , Kinas särskilda sändebud för klimatförändringar, och Zhao Yingmin , chef för den kinesiska delegationen till COP26 och viceminister av ekologi- och miljöministeriet.

   För Kerrys förhandlingsuppdrag i Glasgow under de kommande dagarna kommer Kina att vara den enskilt viktigaste samtalspartnern. Kinas president Xi Jinping har i sitt skriftliga tal vid toppmötet i Glasgow lagt fram tre förslag:
   ”För det första måste vi upprätthålla multilateral konsensus… För det andra måste vi fokusera på konkreta åtgärder. Visioner kommer att bli verklighet först när vi agerar på dem.
   ”Parterna måste uppfylla sina åtaganden, sätta upp realistiska mål och visioner och göra sitt bästa enligt nationella förhållanden för att genomföra sina klimatåtgärder. I-länder bör inte bara göra mer själva, utan bör också ge stöd för att hjälpa utvecklingsländerna att bli bättre. För det tredje måste vi påskynda den gröna omställningen … och utforska en ny väg framåt som samordnar utveckling med bevarande.”

   Det är mot en sådan bakgrund som Biden försökte gå och tugga tuggummi på samma gång i Glasgow genom att offentligt förlöjliga sin kinesiska motsvarighet och sedan lämna scenen till Kerry för att göra den riktiga affären.

 2. Lyssnade just på Greta Thunbergs Tal och hon säger i princip allt det som sägs i artikeln, med undantag för att klimatrörelsen först måste avskaffa kapitalismen.

  Det råder knappast någon tvekan om att den tokrika överheten har kapat klimatfrågan och använder den för att lura skjortan av folkopinionen och för att öka sina egna profiter. Så långt har Terje Valen helt rätt.
  Tanken att klimatrörelsen måste bli socialistisk tror jag däremot är felaktig. Det finns inget hållbart stöd för att planekonomi skulle klara klimatfrågan bättre än marknadsekonomi och klimatet är dessutom ofint nog att inte slå sig ner och vänta på en en påfallande osannolik socialistisk revolution. Den infallsvinkeln lär också med stor sannolikhet splittra klimatrörelsen i minst två delar och göra en redan synnerligen svår uppgift närmast omöjlig.

  Klimatfrågan, liksom fredsfrågan måste drivas som sakfrågor och utan massiva folkliga rörelser kommer ingen av dom att nå framgång. Att medvetet splittra dessa rörelser med politisk ideologi kan enbart gynna motståndaren.

  Det som idag saknas hos klimatrörelsen är att göra den uppenbara kopplingen till militärindustrin och den pågående krigshetsen. Fredsrörelsen och klimatrörelsen har möjligtvis tillsammans potentialen att utmana globalisternas och nyliberalernas accelererande vansinne, men i bägge fallen bör frågan om politisk ideologi och ekonomiskt system lämnas utanför.

  Det går helt enkelt inte att leda i bevis att en marknadsekonomi under stark folklig kontroll skulle vara helt oförmögen att lösa dessa problem, eller att en socialistisk ekonomi skulle göra det bättre.
  Det är den folkliga kontrollen som måste till i båda fallen. Utan den skiter det sig oavsett samhällssystem.

  • Allt talar för att en planekonomi ska kunna klara det bättre. Vi vet ju att kapitalismen inte klarar det.

   • Vi har inte sett någon klara det, vi har däremot sett båda systemen förstöra klimatet.
    Det enda vi vet kan åstadkomma förändring är starka organiserade folkrörelser och därför är det där energin måste läggas. Onödig splittring måste således motarbetas.

    Vi står inför reella problem idag både med klimatet och krigshetsen och dom måste hanteras här och nu.

    Planekonomin misslyckades trots stora arbetarrörelser runt om i världen. Att den ens skulle vara möjlig att införa idag, utan arbetarrörelser värda namnet och med total diktatorisk mediakontroll av överheten är nog mest att betrakta som en ren fantasi. Visst vi kan se hur antalet strejker ökar i t.ex. USA och hur missnöjet med regimen växer, men att det skulle resultera i något mer än en republikansk valseger är mycket långsökt.

    Att dra igång ideologiska och med stor sannolikhet helt orealistiska diskussioner i freds och klimatrörelserna kommer att orsaka splittring och riskerar att allvarligt försvaga kampen i bägge fallen. Vi har helt enkelt inte varken tid eller kraft med det. Svårigheterna att nå ut är snudd på oöverstigliga även utan sådan splittring och dom enda vinnarna på det är fossilindustrin och krigsindustrin.

    • Dagens Kuba är ett alternativ. Vad kan Nord lära av Kuba? Att Sovjet och Kina för 30-40 år sedan inte hade en bättre miljöpolitik än västländerna hade och hade haft under sin utveckling är nog sant.

     Och planekonomin misslyckades inte, som jag nyligen skrivit om i en kommentar. Båda Sovjet och Kina hade mycket hög tillväxt under planekonomin, medan tillväxten i Östtyskland i genomsnittt var 3,1 % 1950-1989.

     • Catarina.
      Om det är mig du menar, så menar jag det system vi såg i Sovjetunionen. Det har utan minsta tvekan misslyckats och att skapa nytt förtroende för något liknande i breda lager lär vara minst ett 50-årsprojekt, sannolikt är även det överoptimistiskt.
      Annars kan man ju som Anders R. påpekade hävda att många företag tillämpar en sorts planekonomi och att även det jag själv kanske tror mest på, någon sorts blandekonomi, också är en form av partiell planekonomi.

      Det stora problemet med ideologiska frågor är som jag ser det att det inte är möjligt att leverera annat än spekulationer om vilka eventuella möjligheter dom olika systemen har. Sverige var under efterkrigstidens ”Folkhem” ett mycket fredligt samhälle, men är idag ett av Europas högst bjäbbande krigshetsare. Kina har både under socialismen och nu under marknadsekonomin varit ett fredligt land. Den upprustning vi ser idag är direkt betingad av det ständiga hotet från USA och väst. Samma sak gäller Ryssland. Utan amerikansk aggression hade sannolikt inga av dom konflikter Ryssland varit inblandad i ägt rum. Den perversa militära upprustning vi ser idag är helt triggad av USA och dess försök att skapa kaos och konflikt i hela världen.
      Det är dock omöjligt att säga att alla samhällen med marknadsekonomi måste bli imperialistiska monster, även om drivkraften ligger latent i systemet.
      Starka folkliga demokratiska rörelser kan med stor sannolikhet kontrollera överhetens maktambitioner, som dom faktiskt iallafall delvis gjorde en gång i vårt eget land. Organisering underifrån heter den hittills enda kända metoden att skapa civiliserade samhällen och det är det vi måste verka för.

      Att använda klimatfrågan för att sälja sina socialistiska idéer är egentligen inte helt olikt hur överheten använder klimatfrågan för att skapa skrämsel, kontroll och högre profiter.
      Klimatfrågan, liksom fredsfrågan måste handla om klimatet och freden om dom skall ha några som helst förutsättningar att lyckas. Ideologierna kan dom som fortfarande orkar vädra någon annanstans.

    • Om planekonomi, vad är det som gör att du inte tycker att det är självklart att alla i ex ett land, alla gemensamt ska äga all produktion, alla naturresurser, alla kommunikationer och att man gemensamt bestämmer vad som ska produceras, och hur naturresurserna ska användas? Sovjetunionen var det förtsta försöket att tillämpa socialism, men det utsattes för svåra påfrestningar från omvärlden, och stora felgrepp gjordes inne i landet…men det beöver väl inte betyda att själva grunden i socialismen var felaktig, dvs den om det gemensamma ägandet. …….Att Sverige klarade sig så bra under efterkrigstiden, det berodde ju inte på socialdemokratin, utan på helt andra saker, dels på att vi inte varit med i kriget, industrin gick på högvarv, och att kapitalisterna i väst, och i Sverige drevs fram av arbetarklassen som hade lärt sig av Sovjet hur ett samhälle skulle kunna se ut….kapitalisterna tvingades till eftergifter. Socialdemokratin vill inte förändra själva ägandeförhållandet i grunden (Per Albin Hansson var väl den siste sossen som talade om det) socialdemokratin utgår ifrån att det finns en ”snäll kapitalism”, dvs att själva grundförutsättningen behöver man inte ändra på, det verkar gälla dig också? Har jag fel?

     • Catarina.
      Det mest självklara är väl att socialismen har misslyckats och t.om. Kina med Kommunistpartiet fortfarande i ledningen har övergått till marknadsekonomi.

      Annars är min poäng att inget är självklart när det gäller ekonomiska system och att det inte är rimligt att hävda att socialism är nödvändigt för att rädda klimatet eller freden.

      Planekonomin har dokumenterade problem med frånvaron av prismekanismen och dess ersättande med svårhanterlig byråkrati, plus ett centralistisk styrelsesätt som hittills har resulterat i partidiktatur. Dom flesta ryssar i medelåldern minns nog ”dom ändlösa köernas land” utan någon mer påfallande längtan tillbaka.
      Marknadsekonomin har dokumenterade problem med regelbundna kriser, tendensen till imperialism och att makten koncentreras hos dom stora företagen.
      Med starka folkliga demokratiska organisationer som grund kan möjligen båda systemen fungera. Utan sådana verkar båda systemen urarta till auktoritära samhällen eller rena diktaturer.

      Anledningen till att jag tar upp frågan är att jag tror att försöken att göra klimatrörelsen och fredsrörelsen socialistiska i en kapitalistisk värld är ett allvarligt feltänk. Det riskerar att förstöra bägge rörelserna, eller iallafall förhindra dom att växa. Lyckas vi inte bygga upp starka folkliga rörelser så tror jag att frågan om planekonomi eller marknad blir ganska ovidkommande.
      Saboterar vi uppbygget av sådana rörelser med ideologiska, alldeles i onödan, splittrande spekulationer så har vi skjutit oss själva i foten.

      Både klimatfrågan och fredsfrågan måste drivas som sakfrågor och samla alla människor som inser vidden av problemen. Annars riskerar vi att de facto medverka till att överheten avslutar allt liv på den här planeten.
      Underskatta inte allvaret i det som pågår mitt framför näsorna på oss.

  • Tyvärr Anders Åberg.. Du har nog medvetet missförstått Terje Valens artikel. Den handlade om DET STORA MILJÖBEDRÄGERIET och kampen för att skapa en renare miljö på vår jord.
   Samt handlade artikeln om att världens härskare, finanskapitalet och dess statliga företrädare har nu samlats till en konferens i Glasgow för att vidareutveckla sina metoder när det gäller miljöpolitiken.
   Därför måste miljökampen börja med ett enormt krav på nedrustning, och den måste gå emot USA eftersom USA nu har den största krigsindustrin i världen och majoriteten av de resurser som används för att driva krigsmaskineriet. Detta sätter press på länder som USA inte kontrollerar, de måste kunna försvara sig mot eventuella attacker som vi har sett många av under de senaste årtiondena.
   Därför måste miljökampen börja med ett enormt krav på nedrustning, och den måste gå emot USA eftersom USA nu har den största krigsindustrin i världen och majoriteten av de resurser som används för att driva krigsmaskineriet.
   Detta sätter press på länder som USA inte kontrollerar, de måste kunna försvara sig mot eventuella attacker som vi har sett många av under de senaste årtiondena.
   Dessutom skapar användningen av denna krigsmaskin återigen enorma föroreningar och kräver enorma mängder resurser för att återuppbygga det som förstörs. Ur bevarandesynpunkt är detta helt enkelt kriminellt. Och då talar vi inte om det enorma lidande och den fattigdom och det elände som krigsmaskineriet skapar. På samma sätt kan vi gå igenom all annan produktion och skilja ut vad som är skadligt – och stoppa det.
   Stoppa all onödig produktion, användning av energi, resurser etc.
   För det andra måste den produktion som är onödig för att man ska kunna leva ett någorlunda gott liv stoppas, samtidigt som en produktion som är till för alla, samt en distributionen åt alla för att leva ett någorlunda gott liv ökar. Detta är just ett område som måste studeras noggrant och där stora diskussioner mellan världens folk tillsammans måste lägga grunden för hur det ska göras.
   Dessutom skapar användningen av denna krigsmaskin återigen enorma föroreningar och kräver enorma mängder resurser för att återuppbygga det som förstörs. Ur bevarandesynpunkt är detta helt enkelt kriminellt. Och då talar vi inte om det enorma lidande och den fattigdom och det elände som krigsmaskineriet skapar. På samma sätt kan vi gå igenom all annan produktion och skilja ut vad som är skadligt och stoppa all onödig produktion, användning av energi, resurser etc.
   För det andra måste den produktion som är onödig för att man ska kunna leva ett någorlunda gott liv stoppas, samtidigt som en produktion som är till för alla, samt en distributionen åt alla för att leva ett någorlunda gott liv ökar. Detta är just ett område som måste studeras noggrant och där stora diskussioner mellan världens folk tillsammans måste lägga grunden för hur det ska göras.
   Artikeln handlade alltså inte om att försöka ändra på jordens naturliga cykliska klimatförändringar.
   Var artikeln för svår att förstå?

   • Ivan, du skriver ”Artikeln handlade alltså inte om att försöka ändra på jordens naturliga cykliska klimatförändringar. Var artikeln för svår att förstå?”
    Nej, det stämmer inte, men artikelförfattaren är otydlig, han har hoppat över ”klimakrisen”i själva inledningen, om man läser lite längre ner, förstår man att han är mycket väl medveten om den.
    Däremot förstår jag inte hur han får ihop det här ”Det drivs å ena sidan av kravet att produktionen hela tiden måste öka, och en anpassning till det genom skapande av stora kriser som minskar produktionen ett tag, som kastar ut människor i stor misär, och sedan kan finanskapitalet starta om igen på nytt.” Jag tycker att han missar att klimatförändringarna kommer att sätta stopp för det. Istället är det väl så att kapitalsiterna mycket väl inser vartåt alltihop barkar men så försöker dom rädda det som räddas går…kan man inte jämföra med vad din utomordentligt kloke landsman Lenin (om du nu är ryss som jag tror) lär ha berättat, att om en kapitalist ska hängas ser han föst till att kunna sälja repet till hängningen. Att sälja varor är så att säga inkodat i kapitalisters DNA, om det så gäller att sälja repet till sin egen hängning.

   • Något om m Klimatgalenskap..
    Först var det Michael Moores Planet of the Humans , sedan kom Björn Lomborgs False Alarm, och nu Michael Schellenbergers Apocalypse Never.
    Alla tre författarna uttrycker det gemensamma temat att de hypergröna miljöaktivisterna som har fångat, politiserat och tjänat pengar på omsorgen om miljön har, som Lomborg förklarar, skapat ett falskt klimatlarm som har ”kostat oss biljoner, skadat de fattiga, och misslyckas med att fixa planeten”.
    I varierande grad kommer alla tre författarna från en stark miljöaktivistisk bakgrund, vilket iakttagelse gör deras offentliga avslöjanden ännu mer anmärkningsvärda.

    Människornas planet, den senaste filmen producerad av Michael Moore, orsakade bestörtning och en avsevärd motreaktion från de gröna aktivisterna och deras allierade stödjare genom att påpeka hur traditionella energibolag hade adjungerat miljörörelsen genom att ta på sig ett grönt alter-ego och anamma förnybar energi.
    Genom att göra det fick företagen tillgång till statlig finansiering/subventioner för vindkraftverk och kommersiella solenergiinstallationer och skapade en PR-seger för sina högljudda eko-aktieägare.
    Moores uppenbarelse att verkligheten av att behöva tillhandahålla pålitlig el dygnet runt till konsumenter säkerställer att fossilbränsleanläggningar kommer att förbli de primära energikällorna på grund av att vind- eller solenergi inte kan tillhandahålla energi om det inte finns vind eller tillräckligt med sol.
    Förnybar energi ersätter inte pålitliga kraftverk med fossila bränslen.
    https://www.americanthinker.com/articles/2020/06/a_winning_trifecta_for_climate_science_and_rationality_.html#ixzz7BSUq355M

  • Anders Åberg, du skriver ”Det går helt enkelt inte att leda i bevis att en marknadsekonomi under stark folklig kontroll skulle vara helt oförmögen att lösa dessa problem, eller att en socialistisk ekonomi skulle göra det bättre.” Du skriver vidare:
   ”Det är den folkliga kontrollen som måste till i båda fallen. Utan den skiter det sig oavsett samhällssystem.”Det stora problemet med ideologiska frågor är som jag ser det att det inte är möjligt att leverera annat än spekulationer om vilka eventuella möjligheter dom olika systemen har.”
   Tänker du då att själva grunden för att det A) marknadsstyrda samhället (som är ”att en liten klick människor äger nästan all produktion, alla naturresurser, banker kommunikationer osv ”) och att själva grunden för ett B) samhälle med planekonomi (där allt ägande av ovannämnda saker är samhälleligt , dvs gemensamt” ) inte skulle spela några roll?
   Och en fråga till, tänker du att det heller inte spelar någon roll om förutsättningen i A) (det marknadsstyrda samhället) är att produktionen måste skapa vinster och tillväxt, eller att produktionen är som i samhälle B) (planekonomisamhället) , styrs av det som samhället behöver?

   • Catarina.
    Att en liten klick människor äger nästan allt är inte grunden för marknadsekonomin. Det är hur marknadsekonomin urartar i frånvaron av statlig kontroll, fackföreningar och folkliga organisationer. I både Kina och Ryssland har staten viss kontroll på oligarker och stora rikemän.
    I vårt eget land tvingades en gång överheten backa för den organiserade arbetarrörelsen och vi fick ett välfärdssamhälle som nog än idag är oöverträffat.

    Sannolikt tack vare b.la prismekanismen och frigörandet av folks initiativförmåga och skaparkraft, så förefaller små och medelstora företag fungera bäst i privat ägo.
    Problemet är som vi alla ser när dom blir för stora och börjar ställa krav på politiskt inflytande.

    Min hypotes om något slags blandekonomi där starka folkliga organisationer spelar en avgörande roll, skulle rimligtvis kunna hantera dessa problem. Det är dock bara en hypotes eller kanske rentav en önskedröm. Det förefaller minst sagt avlägset i dagens destruktiva marknadsextremism. Dock kanske inte riktigt fullt så avlägset som ren planekonomi.
    Poängen med det är dock att vi inte har någon rimlig grund för tvärsäkerhet när det gäller ekonomiska system. Att både plan och marknadsekonomier kan urarta till rena diktaturer är väl dokumenterat däremot.

    Att hävda att planekonomi är nödvändigt för att rädda klimatet är därför en ren spekulation och risken är uppenbar att om den diskussionen tar för stor plats i klimatrörelsen så kanske splittringen som blir följden av det i själva verket hotar klimatet genom att stärka motståndarna.

    • Jag kan berätta som ögonvittne i planekonomin på sin tid, att miljöförstöringen var ofantligt mycket mer massiv under planekonomin än västerländsk marknadsekonomi åtminstone i västra Europa. I Sovjetunionen renades i princip inga skorstensutsläpp ens med enkla filter. Naturen på västra Kolahalvön är i princip regionalt tidvis helt död av nickelsmältverkens utsläpp, norr om sibiriska Norilsk vid jättefloden Ob, användes de lokala insjöarna som avloppsbrunnar för samma typ av metallurgiverk, och där finns också världens radioaktivaste natursjöar, precis som Aralhavets vatten användes till konstbevattning för Kazachstans bomullsfält. Att den rigida, fixerade planekonomin, som vi känner den i praktiken, skulle vara ett alternativ till marknadsekonomin är helt enkelt felaktigt.

     Däremot behöver vi MER planering av dagens miljö- och industripolitik än vi haft hittills, om det är den ”nya” genomtänkta planekonomin 2.0 eller reformerad företagskapitalism i ny skepnad är ju bara en skönsmässig ordfråga, oavsett vilka värden och erfarenheter man lägger i orden ”plan- ” och ”marknadsekonomi”. Det är ju också ”bla, bla och bla” för att citera dagens aktivism.

     Planekonomi nämndes aldrig av läromästarna Marx och Engels -som skrev i det närmaste ingenting om framtidens politik- utan Engels skrev ju efter Marx död i sista utgåvan av Das Kapital om ”att ekonomin kanske borde läggas under en gemensam planering”. Så fungerar ju i princip varenda nationalekonomi i alla länder i dag.

     • Viktigt att försöka lära av misstag. Marx betonade samspelet med naturen enligt John Bellamy Foster i olika artiklar i Monthly Review.

     • Greta Thunberg kritiserades starkt under COP26-toppmötet som ”auktoritär, antidemokratisk och direkt farlig”.
      Som ADRIAN DENNIS den politiska redaktören för en av Norges ledande dagstidningar uttryckte det så sår Greta Thunbergs retorik polarisering och splittring och sprider bara förakt och hopplöshet.
      Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg har fått hård kritik i Skandinavien, där politiker och opinionsbildare har anklagat henne för att locka andra klimataktivister i en extremistisk och antidemokratisk riktning.
      Thunbergs tirader och tonfall fick Norges klimatminister Espen Barth Eide att se rött.
      https://sputniknews.com/20211108/authoritarian-anti-democratic-and-outright-dangerous-greta-thunberg-roasted-over-cop26-summit-1090556525.html

     • Jo hennes retorik är farlig för storkapitalet och de som bestämmer i dagens orättvisa kapitalistiska värld. ”Uproot the system” är paroll för Fridays For Futures senaste globala klimatsstrejk, inte bara Gretas paroll. Klart den utmålas negativt av etablissemanget och dess anhängare som vill bevara dagens ekonomiska system.

   • Catarina Östlund.. här något om masspsykos och den totalitära staten.
    Masspsykos skapas när en befolkning bestående av mottagliga individer drivs till panik genom hot som kan vara verkliga, inbillade eller fabricerade.
    I den totalitära staten genomgår dessa grupper en psyko-patologisk förvandling.
    Individerna i den styrande klassen kommer att betrakta sig själva närmast som gudar och är därför i sin fulla rätt att styra.
    Massan å andra sidan regredierar till ett närmast barnliknande stadium med inlärd hjälplöshet och beroende av sina herrar. Utlovade utopier kommer aldrig att infrias.

    Allt man behöver göra är att omorganisera och manipulera människors kollektiva känslor på ett specifikt sätt. Den som aspirerar på totalitär makt börjar med att sprida budskap om olika hot (verkliga, inbillade eller fabricerade) för att skapa rädsla, ångest och panik, vilket gör folk extra mottagliga för icke-rationella tankar. Genom konstant propaganda och desinformation angående hotets ursprung och natur bryts massans tankeförmåga ned.

    Myndighetspersoner och media kan sprida motsägelsefull eller ologisk information och t o m uppenbara lögner, för ju mer man uppsåtligt förvirrar, desto snabbare förstör man förmågan hos folket att tänka klart och hantera krisen på ett moget och konstruktivt sätt. Logik kan bemötas med logik, men det som är ologiskt kan inte bemötas med logik.

    En stor lögn kan vara lättare att ta till sig känslomässigt än logik och sunt förnuft. Och medan man letar efter ett vettigt motargument mot den första lögnen bombarderas man med nya. När så individen är tillräckligt skräckslagen, mentalt förvirrad och psykologiskt nedbruten och bara önskar att krisen ska gå över och allt ska återgå till det normala, kommer den totalitära makten och erbjuder en väg ut. Tyvärr har det ett litet pris: att man lämnar över all kontroll, ger upp alla individuella rättigheter, slutar försöka tänka och bara lyder order.
    Kollektivet tar över och alla individuella egenskaper suddas ut. Det spelar ingen roll hur intelligent den enskilda individen var innan masshypnosen, alla blir lika dumma när de blir en del av massan. De förlorar all förmåga till kritiskt tänkande.
    De så kallade klimatförnekarna” kan utpekas som nutidens “judar” eller “kulaker” och göras till fritt byte för de ”som vet bättre” utan att kolla upp om deras egna övertygelse stämmer. Frågor till Catarina Östlund som litar på ”IPCC-forskarnas sanningar”. Tycker du att dessa som du kallar klimatförnekare är dumma i huvudet och borde straffas på något sätt?

 3. Ivan.
  ”försöka ändra på jordens naturliga cykliska klimatförändringar.”!!!

  Om vi försöker lämna maktpekoralen för ett ögonblick, så är miljöfrågan och klimatfrågan till stora delar samma sak och lösningarna ofta likartade och fienderna definitivt dom samma.

  Jag påpekade att Greta i sitt tal var ungefär lika fördömande mot världens härskare som Terje Valen. Jag misstänker också att Greta och klimatrörelsen utan större problem kan hålla med om Valens skiss över en effektiv miljöpolitik, även om dom tyvärr envisas med att inte ta upp krigsindustrin.

  Annars håller jag helt med om att klimatrörelsen/miljörörelsen måste kroka arm med fredsrörelsen och idag när USA provocerar krig som aldrig förr så är antagligen frågorna om fred, nedrustning och inte minst antiimperialism överordnade klimatfrågan. Om USA i sin episka frånvaro av kompetens och normal intelligens lyckas provocera fram det tredje världskriget så blir allt annat än att försöka uthärda atomvintern meningslöst.

  • Jag har helt kort talat med Greta Thunberg ett par gånger. Jag påtalade krigsindustrin och föreslog samarbete med fredsrörelsen. Ser hennes pappa Svante rasta hundarna i parken på andra sidan gatan omkring kl 08.30 2-3 gånger i veckan, någon gång tillsammans med Greta. Kanske ska jag erbjuda mina tjänster. Talade med honom och Greta nyårsafton 2020. Trevligt och han önskade Gott Nytt År. Men är uppfostrad att inte tränga sig på.

   • Anders.
    Försök få henne att delta i diskussionerna här. Det borde väl vara intressant både för henne och oss.

     • I alla fall var det helt underbart att se att 50-100 000 unga samlades i en stor demonstration i Glasgow idag, och inte lät dom sig manipuleras ett ögonblick av det som toppledarna i COP 26-mötet hade kommit fram till. Greta twittrade ” Cop 26 är inte en klimatkonferens och menar att mötet enbart är ett sätt för norra halvklotets länder att få det att se ut som att de gör tillräckligt ” enligt Sveriges Radio. Och att världens ungdomar samlas så här, det är tack vare att Greta startade sin enmansstrejk utanför riksdagshuset i Stockholm. Hon har varit fullkomligt enastående, och hon är värd att vi stöder henne och alla andra ungdomar allt vad vi kan! Bra att ni har startat Gretas gamlingar i Stockholm!

     • Tack. Gretas Gamlingar (GG) startades på Gotland av en entusiast, Gittan Frejhagen. (https://www.facebook.com/gretasgamlingar) Kanske 10-20 grupper i landet. Finns flera andra vuxengrupper också. GG har inte något utvecklar program. Men på flygbladet står bl.a. ”Vi kräver att politikerna beslutar om planer, lagar, skatter, regler och tidsfrister som är så kraftfulla att de minskar koldioxidutsläppen och i grunden förändrar våra samhällen”. På Kungsholmen började gruppen i december 2019. Några av oss begav oss från Kungsholmens torg ner till Mynttorget. Jag berättade där för Greta T om vårt initiativ på Kungsholmen, där hon också bor. hon sa att hon skulle be sin farmor komma med oss, men denna har inte dykt upp. Senast dök det upp skolungdomar från närbeläget gymnasium som visade sin uppskattning, bad oss kontakta skolan, vilket vi ska.

      Här en rapport från vårt första framträdande Bra start för Gretas Gamlingar på Kungsholmen – träffar också Greta Thunberg.

      [caption id="attachment_103946" align="aligncenter" width="696"] Gretas Gamlingar. Med Gunnel Nordin med plakat, Anders Romelsjö i keps och Greta Thunberg i gråblå stickad mössa.[/caption]

    • Du har helt rätt i att hundar ger ett rätt stort klimatavtryck, vilket man bör tänka på som hundägare. Min lilla hund på 7 kg ökade mitt klimatavtryck från 2,3 ton CO2 per år till 2,5 ton CO2 ton per år. Gretas familj har en Golden retriever och en Labrador båda stora kraftiga hundar på ca 25 kg styck.
     Hundar i människans tjänst gör en stor nytta psyko-socialt. Jag vet personer som fått utskrivet av läkare på recept att skaffa hund, för dagliga promenader oavsett väder. Det har gjorts någon studie att pensionärer med hund är friskare än andra pensionärer, förmodligen för att de rör sig mera. På barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus tjänstgör en vårdhund. Hörde både vårdpersonal och föräldrar som bedyrade att det lilla barnets största glädje var hunden, så varken föräldrar eller vårdpersonalen kunde skänka samma glädje till barnet. Man kan minska hundars klimatavtryck genom att låta bli att köpa krafs till hundarna. Man kan också köpa foder som är restprodukter från vilda djur såsom älgar, vildsvin m.m., det som människor inte äter. Då minskar man också klimatavtrycket. Jag köper slaktavfall som människor inte äter, och speciellt från djur som lever fritt i skogen.

     • Håller med. Jag missunnar ingen sin hund. Tvärtom. Husdjuren gör för en del större nytta än medmänniskorna.
      Däremot kommer sådant här petitesstjafs om vardagliga klimatavtryck att bli den framtida vardagen för gemene man. Om inte…
      Men, tyvärr, det är redan kört.

 4. Många långa ord för att konstatera en enda sak: det är förbränningsmotorn som går på kolväten som är det enda problemet. Det insåg även Sveriges förste nobelpristagare (i kemi) Svante Arrhenius(fysiker, gasspecialist) för över 120 år sedan: han var den förste som oroades av stigande koldioxidhalter i atmosfären. Han har fortfarande rätt.

  Det går att fixa och uppfinna bort det.

   • Ja, jag vet, liksom att han tycks vara farfar (morfar?) till professor Agnes Wold, en annan klok tänkare och akademiker som oftast går från klarhet till klarhet.

    • Hade ingen aning om att Agnes Wold sagt några kloka saker, för det har jag aldrig hört. Därför vore jag tacksam att få reda på något av de kloka saker Agnes Wold sagt, eftersom jag mest har hört kritik mot vad hon sagt under Covid-19 pandemin. Att hon velat fram och tillbaka med olika åtgärder som man borde använda. En rent felaktig uppgift hon sagt är att Covid-19 smittar genom droppsmitta, och därför skulle det vara okej att gå på konserter då man i så fall bara smittar de som sitter närmast.
     Många rapporter visar att det är en luftburen smitta, vilket har visat sig genom den enorma smittspridning det varit i körer och på konserter. I flera körer har det varit upp till 50 % smittspridning bland kördeltagare.
     Hon sa även först att ingen under 50 år bör vaccineras och sedan ändrade hon sig och då skulle man vaccinera de under 50 år, m.m..

     • Det finns inga facit i förväg för en pandemi med en helt ny virustyp.

      I stort sett ALLA experter världsvida har under denna process haft fel i endera förutsägelser, för att inte nämna prognoser.

    • (red) Romelsjö visar kvaliteten på klimat/miljö-debatten i sin blogg.
     Där verkar dock numera råda brist på tillräckligt hållbara argument.
     Varför annars dra in Greta Thunbergs farfar, moster och diverse andra nära och mera avlägsna släktingar. Samt hur dags (vilket klockslag), var, vem som rastar familjen Thunbergs hund i debatten.

     • Ivan, säg som det är, du gillar inte de resultat som den vetenskapliga forskningen har kommit fram till,dvs allt det som Greta har blivit symbol för, och vu vill inte diskutera innehållet utan istället ger dig på ”formen”.
      Jag tyckte ex det var roligt att läsa att Greta hade kloka släktingar, och att Anders Romesljö hade pratat med henne.

     • Därför att vi har en akademisk och intellektuell ”klass” och vetenskapliga familjetraditioner. Det är också politik.

    • Att vara smart eller klok är två olika saker. Kan tänka att de smarta mest lyssnar på experter, medan de som betecknas som kloka lyssnar mer på sin inre röst och reflekterar över de livserfarenheter som de mött i livet. De drar lärdomar av det som varit och drar konsekvensanalyser innan de fattar viktiga beslut. En klok människa känner på sig vad som är bra, och den känslan är i stort baserat på erfarenhet.
     Det fanns kloka människor under pandemin som inte lyssnade på experter utan lyssnade på sin egen erfarenhet och litade på sin känsla. Det fanns också experter som även var kloka och inte bara smarta.
     När Löfven säger som du: ”att detta var helt nytt och vi förstod ingenting” , så fegar han ut, han borde varit mer intresserad och lyssnat genom att gå och sätta sig i sin egen riksdag och lyssnat till professor Niklas Arnberg, som redan i november 2019 var i riksdagen och varnade för viruset, nästan inga politiker lyssnade.

     https://www.tv4.se/klipp/va/12533683/vi-varnade-om-viruset-ingen-lyssnade

     När FHM med Tegnell i spetsen självsäkert konstaterade detta virus kommer inte hit.
     Så tänkte de kloka överläkare i både Norge och Sverige: Detta kommer självklart hit, och de startade omedelbart insatser för att säkra sina sjukhus. Min son som är överläkare i ortopedi i Norges näst största sjukvårdsområde, men även avd.chef för Akuten och Ortopedin och högst ansvarig för att säkra akuten för Covid smittan, började omedelbart läsa allt han kom åt om vad som hände i Asien och var helt övertygad om att det skulle komma hit. Byggde om hela akutmottagningen redan i december 2019, för att säkra patienter att inte bli smittade av de som skulle komma med Covid-19. Har sedan hört att det fanns vissa överläkare även i Sverige som också började förbereda sig för att det skulle komma hit, trots att FHM förnekade detta. Även vissa äldreboende där ledningen var så klok och fick inte in någon smitta överhuvudtaget.

 5. Den som vill testa vilket klimatavtryck som man själv gör, kan gå in på länken nedan. IVL, Svenska Miljöinstitutet har konstruerat denna, där arbetar f.d. Miljöpartisten Åsa Romson, som har doktorerat i miljörätt.
  För en hållbar utveckling bör det personliga klimatavtrycket vara 0,7 – 1,5 ton. Medelsvensken har 8 ton CO2 per år. Om man inte är nöjd med sitt resultat kan man se vad man kan ändra i sin livsstil för att minska sitt personliga CO2 utsläpp. Ex. man kan ta bort flygresorna som man gör per år, eller köpa mindre kläder m.m., man kan laborera som man vill med de egna uppgifterna, tills man når en hållbar utveckling. Eller åtminstone en acceptabel nivå.

  https://www.klimatkontot.se/

 6. ”Den rådende klimapolitikken er ikke et miljøbidrag, men et miljøbedrag.”
  Det är anslaget till artikeln, som påpassligt utelämnades. Och tydligare kan det inte sammanfattas, vilket klimatbevararna undviker att beakta.

 7. Svar till Anders Romelsjö (red) kommentar 8 november, 2021 At 08:19.
  Hur du än vrider och vänder på sakernas förhållande, så var det ju politiker och opinionsbildare i Skandinavien som har anklagat henne för att locka andra klimataktivister i en extremistisk och antidemokratisk riktning.
  Samt att GretaThunbergs tirader och tonfall fick Norges klimatminister Espen Barth Eide att se rött.
  Vad har dessa gemensamt med storkapitalet och de som bestämmer i dagens orättvisa kapitalistiska värld och det du beskriver som etablissemanget och dess anhängare som vill bevara dagens ekonomiska system.
  För övrigt tror jag att de du beskriver som storkapitalet ignorerar politisk aktivism från grupper liknande Fridays For Futures senaste globala klimatsstrejk.. och inte heller bryr sig om Gretas Thunberg (om de nu ens har en aning om vem Greta är, vad hon gör, om och när hon gör något.

 8. Anders Åberg, forsättning på ”frågan om planekonomi”! Min fråga lyder ” vad är det som gör att du inte tycker att det är självklart att alla i ex ett land, alla gemensamt ska äga all produktion, alla naturresurser, alla kommunikationer osv och att man gemensamt bestämmer vad som ska produceras, och hur naturresurserna ska användas?” Du verkar svara på det genom att säga att det har aldrig lyckats, se på Sovjet och Kina.
  Det första stora försöket att skapa socialism, i Sovjetunionen, skedde under dryga 70 år, och hur länge höll socialismen i Kina, knappt hälften? Trots enorma svårigheter under dessa korta tider, så lyckades båda länderna göra enastående framsteg.
  Har det någon gång slagit dig att både Sovjet och Kina kanske föll offer för yttre påverkande krafter , samtidigt som dom också brottades med inre, ex byråkrati…
  Det jag menar, att man inte kan se statiskt på de socialistiska länderna, de misslyckades kanske inte för att ”socialismen är dålig” utan för att omständigheterna för länderna var på ett speciellt sätt.
  Men åter till min fråga, vad är det som gör att du inte tror på att vi alla ska äga allt gemensamt och tllsammans bestämma vad som ska produceras, och aldrig någonsin tänka på att produktionen ska ge vinst utan alltid bara tänka ”Vad behöver vi?” och samtidigt tänka
  ”Ingen verksamhet få på något sätt skada vare sig människor eller miljö?”

  • Återupprepar gärna:

   Här något om Sovjet: Sovjetunionen:
   En seriös skildring av Sovjets 1930-tal borde beakta de stora ekonomiska framstegen till följd av den forcerade industrialiseringen, alfabetiseringen av de illitterata massorna, införandet av ålderspension, fri hälsovård, fri utbildning, daghem och rätt till arbete. Reformer för jämställdhet mellan könen genomfördes: 1917 infördes samma rättigheter på alla områden för kvinnor som för män. Skilsmässa och abort var tillåtet, arbete utom hemmet uppmuntrades och kvinnorna hade rätt till en egen sexualitet. Även om denna kvinnofrigörelse tonades ner under Stalin blev rätten till arbete och utbildning bestående.

   Förvisso var livet för de flesta sovjetmedborgare svårt och levnadsstandarden låg. Men för den som på allvar vill diskutera livsvillkor i ett samhälle är den förväntade livslängden en viktig variabel. Den var i Sovjet – Ryska kejsardömet – år 1880 27,7 år; 1900 32,4 år; 1930 42,9 år och 1950 64,0 år. Särskilt det industriella uppbygget måste rimligen betraktas som en central förklaring till Sovjets förmåga att militärt besegra Nazityskland.

   Enligt den grundbok i historia på A-nivå som länge dominerat vid svenska universitet, McKay et al, A History of World Societies var de industriella framstegen i Stalins Sovjet ”indeed, quite spectacular”. Mellan 1928 och 1937 femfaldigades produktionen. ”Inget annat stort land hade någonsin uppnått en så snabb ekonomisk industriell tillväxt.” Historie-Professor Lennart Palm: Sovjetunionen under mellankrigstiden – historien skrivs om nu. Hur bra eller usel var egentligen utvecklingen i socialistiska Sovjet och Kina?

   Och denna: Må.nga ryssar tycker det var bättre i Sovjet

   ——————————————————————————————————————————————————————-
   Tillväxten i Kina var mycket god även under planekonomin. Utdrag ur 2 artiklar:

   Vad säger statistiken?
   * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år, dvs. nästan lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i  kapitalistiska Indien till 9,8 år. Hur bra eller usel var egentligen utvecklingen i socialistiska Sovjet och Kina?

   Jag påminner om en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch år 2012

   ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

   Mao Zedong noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.

   Det råder ingen tvekan om att genomsnittlig livslängd under flera årtionden varit längre i Kina än i Indien. I genomsnitt levde människor i Kina drygt nio år längre än i Indien under perioden 1950-2010. De som bodde i Indien förlorade oerhört många levnadsår jämfört med hur det skulle varit om de haft samma förbättring av livslängden som i Kina.

   Beräkningar grundade på befolkningsstatistik för Kina och Indien visar att under åren 1950-2010 förlorades fem miljarder levnadsår i Indien eller 85 miljoner per år. Statistiken finns att ladda ner från FNs hemsida och beräkningarna finns redovisade i denna artikel.

   Det råder heller ingen tvekan om att det var olikheterna i politik som var huvudorsak till skillnaderna. Andelen extremt fattiga var och är större i Indien. Otillräckliga insatser mot kastsystemet och den skeva förmögenhetsfördelningen är viktiga faktorer för det. Överlevnad i Kina och Indien – en jämförelse

   ———————————————————————————————————————————————————

   Enligt en annan källa var tillväxten ännu högre under planekonomins tid i Kina:

   Även enligt siffror från Deng Xiaoping-regimen ökade industriproduktionen med 11,2% per år från 1952-1976 (med 10% per år under den påstådda katastrofen under Kulturrevolutionen). År 1952 uppgick industrins andel till 36% av bruttovärdet av den nationella produktionen i Kina. År 1975 utgjorde industrin 72% och jordbruket 28%. Det är ganska uppenbart att Maos, påstått katastrofala, socialistiska ekonomiska politik, banade väg för den snabba (men in-egalitära och obalanserade) ekonomiska utvecklingen under tiden efter Mao.”

   Dödade Mao verkligen flera miljoner människor i Det Stora Språnget?
   ———————————————————————————————————————————————————————————–
   Tyskland var mer utvecklat än Sovjet 1917 och Kina 1949

   Tillväxten i Östtyskland 1950-1989 var enligt en källa 3,1 %/år. Hyggligt om än lägre än i Västtyskland:

   Tillväxten i BNP i Östtyskland och i Västtyskland per capita (%/year). ( Sleifer, Jaap (2006). ”Chapter 3.3: High Growth of an Underachiever?”. Planning Ahead and Falling Behind: The East German Economy in Comparison with West Germany 1936-2002. )
   Östtyskland Västtyskland
   1945–1960 6,2 10,9
   1950–1960 6,7 8,0
   1960–1970 2,7 4,4
   1970–1980 2,6 2,8
   1980–1989 0,3 1,9
   Total 1950–1989 3,1 4,3

  • Catarina.
   ”Det spelar ingen roll om katten är svart eller vit bara den fångar möss”. Eller med andra ord, pragmatik. Man tillämpar helt enkelt det system som ger det bästa resultatet. Det låter klart mest självklart i mina öron.
   Trots allt så förefaller marknadsekonomin vara mer effektiv i att utveckla ett land, men visst om kapitalet hade låtit Sovjetunionen utvecklas i fred så hade kanske ekvationen sett annorlunda ut. Dock som tidigare påpekats, ett antal gånger nu, detta är spekulationer utan tillräcklig substans för tvärsäkerhet.

   Nu står vi inför en möjlig klimatkollaps som kräver omedelbara åtgärder, samtidigt som överheten, trots allt vackert prat bara slår vakt om sina vinster och sin makt.
   Samtidigt håller USA på att provocera fram krig med Ryssland och Kina, något som mycket väl skulle kunna trigga WWIII och Sverige och västvärlden spelar med.
   Vad tycker du själv Catarina, är det här verkligen rätt tillfälle att splittra motståndet med ideologiska spekulationer?

   Jag kan inte se annat än att det är freden och klimatet som kräver all vår kraft i nuläget.
   Splittrare undanbedes bestämt då deras aktivitet i all praktisk mening enbart gynnar klimatförstörarnas och krigshetsarnas intressen

   • Jag har just redovisat att Kina och Sovjet med planekonomi hade mycket goda resultat i att utveckla sina länder från låg nivå. Kuba trots enorma problem pga de långvariga, hårda sanktionerna. Östtyskland i land som startade på högre nivå än Kina och Sovjet.

    Erfarenhet saknas av planekonomi i utvecklade kapitaistiska länder. Goda skäl att tro att den skulle fungera bättre, om än med lägre nivå att trubbiga måttet BNP.

    • Anders R.
     Visst, men precis som du skriver, erfarenheter saknas. Kanske skulle det vara bättre eller kanske är det tvärtom. Spekulationer!

     När man säger, som jag minns att jag har läst på den här bloggen, att socialismen är nödvändig för att rädda klimatet, så stänger man ute antingen sig själv eller den sannolikt överväldigande majoriteten av borgerligt tänkande människor som också inser att vi måste rädda klimatet. Detta utan några som helst hållbara sakliga skäl. Man sätter då sin egen politiska övertygelse framför dom kanske viktigaste sakfrågorna vi har ställts inför sedan WWII.

     Jag skriver det för tionde gången, klimatrörelsen, liksom även fredsrörelsen måste vara inkluderande och få med alla som är är beredda att slåss för dessa akuta frågor. Vi har varken tid eller kraft att byta samhällssystem först, därför är frågan om samhällssystem irrelevant och definitivt kontraproduktiv i dessa frågor.

     • Det som är speciellt med klimatrörelsen det är att majorieteten av mänskligheten har intresse av att vår planet ska gå att leva på….dom som inte bryr sig om det, brukar väl kallas de 1%-en? Dom kan vi aldrig räkna med att få med. Om människor bara förstår sambandet så kommer socialismen att segra i rasande takt…en sak som visar vartåt vi är på väg är att man brukar säga att ”unga människor är röda fram till en viss ålder, sedan ändrar dom sig och majorietetn är borgerlig i 40-års-åldern”…så var det förr, men numera är det inte så i ex USA, där fortsätter människor att ha kvar siina vänsteråsikter när de är i 40-årsåldern…i Storbritannien kopplar väldigt många unga människor, frågan om klimatförändringar med kapitalsimen. Har för mig att jag läste någonstans att så många som 75 % gjorde det.

   • Anders Åberg, du säger att jag agerar splittrare när jag gör klimatet till en höger-vänsterfråga. Tänk efter: Det enskilt största hotet mot klimatet är det ekonomiska system som kräver vinst och tillväxt, nämligen kapitalismen. Vad innebär då kapitalism? Jo, det bygger på kapitalackumulation och det kräver ständig tillväxt. “Om man antar en relativt blygsam tillväxt, att BNP ökar med 2 % per år de närmaste 70 åren, så kommer vi i början av 2090-talet att ha en konsumtion, som är fyra gånger större än idag.

    Organisationen Global Footprint Network räknar varje år ut något som kallas för Earth Overshoot Day, det datum då mänskligheten tagit ut av jordens resurser så mycket som jorden kan återskapa det året. År 1970 inföll den dagen den 30 december, 1980 den 4 november, 1990 den 10 oktober, 2000 den 22 september, 2010 den 6 augusti, och i år den 29 juli. Från och med den 30 juli och resten av året kommer vi att ta ut resurser ur jorden som inte återskapas under året. Jorden resurser slits ut. Detta är kapitalismen . ” Bertil Kilner marxistisk nationalekonom i Proletären.

    Vidare skriver Bertil Kilner att kravet på tillväxt kräver enorma mängder energi “därför borras det efter nya oljefyndigheter i norska Arktis och Barents hav” och användningen av fossila bränslen kommer att öka, då det istället så snart som möjligt måste upphöra.

    Om man är höger så vill man ha kvar det kapitalistiska systemet. Och om man är vänster så vill man istället ha socialism, dvs ha ett ekonomiskt system som sätter människans och naturens bästa före privata vinstintressen. Att hävda vänsteråsikter i klimatdebatten är att berätta att “så här ser verkligheten ut”.

    Att som du vackla mellan både kapitalismen och socialismen är istället att sprida dimridåer kring verkligheten. Frågan är vilka som har störst intresse av det? Dom som vill värna om klimatet, eller dom som värnar mest om sina vinster? Alltså vänstern eller högern?

    Och en viktig sak, självklart låter sig ett systemskifte från kapitalism till socialism inte göras på en gång. Det måste få ta tid. Måtte det inte ta för lång tid, för framtida generationer skull!

    • Hej Catarina
     Greta Thunberg, klimataktivismen, Gretas gamlingar m.fl. är socialismen på nytt.
     Det är repris på ett bygge av spekulationer och löften om framtiden. Nu som då.
     Då var det August Palm och hundra år senare Greta Thunberg. Båda agitatorer.
     Då var det arbetande unga män som skulle lockas av propagandan.
     Idag är det unga kvinnor som ofta redan stressade får lida ytterligare en press som kan leda till ångest och liknande.
     Men till kollektivets ”nytta” har aldrig socialister haft något samvete för den enskilde individen. (Tyvärr)

     • Hej arbetarklass, du skriver…”Men till kollektivets ”nytta” har aldrig socialister haft något samvete för den enskilde individen.” Jag tycker allt att socialister har haft stort samvete för den enskilde individen, då ex socialistiska Kina höjde medellivslängden i Kina som Anders Romelsjö skriver : ” Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i kapitalistiska Indien till 9,8 år.” Måste du inte hålla med mig, tänk att individernas, alla de som som bildade kollektivet fick leva 30, 5 år längre…vad kan man kalla det än att socialisterna hade samvete för individerna? Fast i den borgerliga historieskrivningen menas ju med ”individen” den individ som vill tjäna pengar på andra människors underbetalda arbetskraft.

    • Catarina.
     ”självklart låter sig ett systemskifte från kapitalism till socialism inte göras på en gång”. Antagligen inte nej. Ytterst få personer under 70 år hävdar ens den tanken idag.
     Det hypotetiska tidsperspektiv vi pratar om i det fallet lär vara många gånger längre än den tid klimatforskarna pratar om för att ha någon som helst chans att bromsa klimatkatastrofen.
     Splittrar vi klimatrörelsen så kanske tidsperspektiven närmar sig varandra, men det är en aning svårt att se vinsten med det.

     Om det stämmer att klimatkrisen är så akut som forskarna säger, så är dina tankar rent katastrofala. Istället måste vi samla ihop oss över alla ideologiska gränser för att iallafall försöka göra något åt eländet redan idag. Det innebär att vi måste bygga en rörelse som är tillräckligt stark för att tvinga tillbaka dom som gör profit på klimatförstörande verksamhet.
     Om resultat blir statliga regler som tillåter profit på miljö och klimatvänlig teknik så kan det möjligtvis vara det effektivaste sättet att åstadkomma verklig förändring. Ingen kan idag veta något med säkerhet om det, men det förefaller i nuläget vara den enda realistiska vägen framåt och då således den vi måste prova.

     • För att kunna lösa ett problem måste man förstå vad det är som orsakar problemet. Exakt så är det med klimatet. Att klimatförändringarna skenar iväg, och ex en enorm förlust av den biologiska mångfalden sker beror på vårt ekonomiska systems, dvs kapitalägarnas hänsynlösa jakt efter vinst och tillväxt. Hur tänker du att vi ska kunna lösa det utan att avskaffa detta system. Och som jag läste i en artikel, ex 75 % av ungdomarna i England anser att klimatförändringarna beror på kapitalismen. Dom har förstått att genomskåda den borgerliga propagandan om det ”hemska med att vi alla ska äga allt gemensamt” dvs kommunismen, men det har naturligtvis inte majoriteten av den äldre generationen. Och som sagt, Rom byggdes inte på en dag, allt måste få ta tid, men målet måste vara att avskaffa den privata äganderätten till produktionen, naturresurser. Men det vore intressant att veta hur du tänker dig att kunna lösa klimatkrisen utan att avskaffa själva grundorsaken till krisen.

 9. Miljö- och klimatfrågor är inte vänster- och högerfrågor! Det är världens ödesfrågor och berör alla.

  Vänstermänniskor (liberaler och socialister) har ofta dock ett filosofiskt försprång då de är vana att frågasätta och analysera rådande ordningen och dess (miss-)förhållanden.

  Men i äldre tider var det tvärtom, högern ansåg sig länge stå närmare naturen mot det rationella industri-Sverige som växte fram.

  Gamle moderatledaren Gösta Boman slogs länge för att få ha kvar sitt dass på sin skärgårdsö då Socialdemokratin krävde kollektiv dasstömning till en sopbåt innan ön skulle få kollektivt avloppssystem.

  På den tiden sågs inte alltid vänstern som den naturliga miljövännen: därför bildades det nya, skilda, miljörörelser på 1970- och 1980-talen, som Die Grune och Miljöpartiet, med flera.

  Senare blev Socialdemokratin och hela europeiska vänstern, med ära och rätta, progressiva miljörörelser, de också.

  Det är väl snarast de anarko-liberala och neoliberala (en slags regellös och anarkistisk ”kapitalistisk extremvänster”) krafterna som inte förstått miljöfrågan: då ”marknaden skall reglera bort problemen”.

  De krafterna utgör idag det största politiska hotet mot miljön i världen.

 10. Något om Catarina Östlunds utopiska planekonomiska (icke-kapitalistiska) drömvärld..
  Tänk efter Catarina: Det enskilt största hotet mot klimatet är det ekonomiska system som kräver vinst och tillväxt, nämligen kapitalismen.
  Precis som för decennier sedan förblir kol ett strategiskt viktigt bränsle för världen. Och inget har förändrats.
  Trots det ständiga talet om utsläpp av växthusgaser och en fullständig avveckling av kol, skulle försvinnandet av detta bränsle från marknaden leda till kollapsen av den globala ekonomin. Det är ganska naturligt att världens fyra stora kolkonsumenter, Kina, Indien, USA och Japan, är bland de ekonomiskt mest utvecklade länderna sett till BNP.
  När det gäller Japan förlitade man sig en gång i hög grad på ”atoms for peace”-teknologier i sin energisektor. Före 2011 hade Japan 54 kärnreaktorer som genererade cirka 30 procent av sin el. Men efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima Daiichi i mars 2011 började Japan en massstängning av kärnkraftverk. Vissa kraftverk har tagits i drift igen efter säkerhetskontroller, men många är fortfarande inte i drift, och 2020 stod kärnkraftverken endast för cirka 5 % av Japans el.
  För att kompensera för förlorad kärnkraftskapacitet har Japan dramatiskt ökat sin användning av kolväteenergi under decenniet sedan 2011. Eftersom landet är under det starkaste inflytandet från väst och måste dela den senares ”gröna” politik, ville Japan ersätta kärnkraften kraftverk med termiska kraftverk (TPP) som drivs på naturgas, som anses vara den mest miljövänliga typen av kolvätebränsle. Japan har dock inga egna stora gasreserver och det visade sig vara för dyrt att importera gas i de kvantiteter som krävs för att täcka den japanska energiindustrins alla behov. Med olja, som inte är ett lika rent bränsle som naturgas men ändå är överlägset kol i detta avseende, inträffade samma situation, eftersom det visade sig för dyrt att driva alla värmekraftverk enbart med importerad olja. Som ett resultat, Japan var tvungen att öka sin användning av kol och, eftersom det inte har kolreserver, var det tvunget att multiplicera sin import. 2020 blev Japan världens fjärde största konsument av kol.
  Det skulle ligga i Japans intresse att köpa huvuddelen av sitt kol från Ryssland eftersom Ryssland har stora fyndigheter av denna energibärare och kan erbjuda kol av högsta kvalitet som ger maximal energi med minimala föroreningar. Japans nära relationer med väst, med vilka Rysslands relationer har försämrats avsevärt under det senaste decenniet, och Japans anspråk på Kurilöarna, som avstods till Ryssland till följd av andra världskriget, har dock spelat roll. Därför var Japans främsta kolleverantörer från 2011-2020 Australien och Indonesien, med Ryssland på tredje plats. Men med tanke på den japanska kolkonsumtionens volym och det faktum att Japan importerar rysk olja och gas utöver kol, är detta en mycket hög siffra som kännetecknar omfattningen av det rysk-japanska kolvätesamarbetet. Till exempel, 2019.
  Men det ”gröna” trycket från väst försvinner inte och blir bara starkare för varje år. Rika länder och företag behöver inte konkurrenter, de måste kunna begränsa industrin och bromsa andra länders ekonomiska utveckling. Det är därför Washington och Bryssel outtröttligt driver miljöagendan på alla möjliga internationella plattformar, vilket gör den till ett av huvudämnena i FN.
  Som ett resultat meddelade Hiroshi Kajiyama, ekonomi-, handels- och industriministern sommaren 2020 regeringens avsikt att stänga 110 av Japans 140 koleldade kraftverk till 2030 för att minska koldioxidutsläppen. Hösten 2020 sa Japans nya premiärminister, Yoshihide Suga, i sitt första tal till det japanska parlamentet att hans land har åtagit sig att uppnå nollutsläpp av växthusgaser. ”Noll” eller ”kolneutralitet”, som det talas så mycket om, betyder inte att det inte finns några utsläpp alls, utan att de kompenseras av de gröna ytorna som absorberar koldioxid, eller av pengarna som ett visst land resp. företaget avsätter till miljöprojekt. Däremot bör kol, som anses vara det smutsigaste bränslet, reduceras till, eller strax över, noll.
  Naturligtvis, om det händer, kan Japans avvisande av kol få ett betydande slag mot budgetarna för alla japanska kolexportörer, särskilt Australien, Indonesien och Ryssland. Huruvida Land of the Rising Sun kommer att genomföra en så ambitiös plan är en fråga för livlig debatt.
  Faktum är att, enligt Hiroshi Kajiyama, ministern för ekonomi, handel och industri, planerar Japan att ersätta kolväteenergikällor med förnybara energikällor (RES), såsom solstrålning, vatten, vind, etc. Också under övervägande är möjlighet att byta till ett nytt bränsle, väte, som anses vara miljövänligt eftersom det inte avger skadliga ämnen vid användning.
  Allt detta låter lockande, men i praktiken kan förnybara energikällor ännu inte ge tillräckligt med el för att oavbrutet försörja ett land med en stor befolkning och utvecklad industri. Vattenkraftverk är beroende av tillgången på tillräckligt fulla floder. Medan ett land som Norge har lyckats generera 95 % av sin el genom vattenkraft, har Japan inte samma naturliga miljö. Dessutom orsakar vattenkraftverken i sig betydande skador på flodekologin.
  När det gäller sol- och vindkraftverk är de, som nämnts ovan, för instabila. Europeiska länder kan tjäna som ett exempel på detta, som Storbritannien, som stolt rapporterade i början av 2020 att de kunde omvandla det mesta av sin energi till förnybara energikällor, bara för att möta en energikris under den kalla vintern 2020-2021, då många människor lämnades utan värme i sina hem. Som ett resultat började Europa under hösten 2021, för att förhindra en upprepning av krisen, aktivt köpa gas, som, även om den ger mindre föroreningar än kol, fortfarande är ett traditionellt kolvätebränsle. Det massiva köpet av gas har lett till att priserna för produkten skjutit i höjden och som ett resultat har även de europeiska länder som ligger i framkant av den globala kolavvecklingsrörelsen varit tvungna att köpa och bränna kol i sina kraftverk.
  Författaren har tidigare nämnt Japans önskan att byta till väte. Faktum är att väte inte förorenar miljön när det används. Miljön är dock förorenad under vätgasproduktion: överraskande nog kommer det mesta av vätgas som produceras i världen från samma olja och kol. Andra sätt att producera väte i industriell skala är ännu inte kostnadseffektiva. För att undvika att bearbeta kolvätebränsle på sitt territorium måste Japan alltså betala mycket pengar till andra länder och först senare få den färdiga produkten. I FN:s ögon kan detta befria Japan från ansvaret för luftföroreningar. Ändå kommer det inte att minska antalet skadliga ämnen i jordens atmosfär.

  I allmänhet verkar de planer som den japanska regeringen tillkännagav 2020 orealistiska. För närvarande genererar koleldade kraftverk mer än 30 % av all japansk el. Ett snabbt övergivande av kol i en sådan situation, som Europa har upplevt från första hand, kan provocera fram en energikris, vars lösning kommer att kräva ännu fler kolinköp. Men trots de högljudda uttalandena från dess ledare verkar Japan inte komma att minska kolkonsumtionen inom den närmaste framtiden: från juni 2020 till juni 2021 ökade den japanska kolimporten med mer än 4,8 %.
  Det enda verkligt realistiska sättet för Japan att påtagligt minska sin kolförbrukning är att byta till naturgas och återuppliva Japans kärnkraftsindustri, som nästan förstördes av Fukushima Daiichi-olyckan.
  Naturgas är för dyrt just nu. Samtidigt kan det förbli dyrt under lång tid: 2020-2021 blev Europa övertygat om att det är för tidigt att göra förnybar energi till en strategisk pelare i sin energisäkerhet. Men en återgång till full kolkonsumtion är också osannolik för dagens europeiska politiker, vilket innebär att Europa sannolikt kommer att fortsätta köpa gas till höga priser i år och årtionden framöver. Detta kommer att göra det svårt att byta från kol till gas även i Japan.
  Framtiden för Japans kärnkraftsindustri är fortfarande oklar. Å ena sidan har japanska politiker redan erkänt att det inte kan överges helt. Å andra sidan kan det ta många år att återställa kärnkraftsindustrin till nivåerna före Fukushima samtidigt som man inför moderna säkerhetssystem avsedda att förhindra en upprepning av katastrofen.
  Oavsett hur den japanska energisektorn utvecklas i framtiden kan det vara fördelaktigt för Ryssland. Om Japan fortsätter att konsumera samma mängd kol kommer Ryssland att behålla samma volym av sin japanska kolexport.
  Om Japan går över till naturgas kan Ryssland bli dess största gasleverantör, med tanke på de två ländernas geografiska närhet och det faktum att Ryssland är en av världens största gasproducenter. Ryssland har länge exporterat gas till Japan, och en avsevärd ökning av dessa leveranser kommer att kompensera Ryssland för dess förlust av kolförsörjning.
  Om Japan väljer att återställa kärnkraften kommer det också indirekt att gynna Ryssland. Efter Fukushima Daiichi-olyckan skakades förtroendet för kärnkraft i Japan och i hela världen. Många kärnkraftverk har stängts i Europa och många länder har slutat bygga dem. Om Japan återgår till att bygga kärnkraftverk med ny, säkrare teknik, kommer det att signalera till världen att ”atomerna för fred” återigen kan lita på. Då kommer Ryska federationen, som är en av de ledande leverantörerna av fredlig kärnteknik, att kunna exportera dem till fler länder.
  Sammanfattningsvis finns det många lovande energityper globalt, och de länder som uppmärksammar var och en av dem kommer att vinna mest. Men traditionell kolväteenergi kommer länge att spela en ledande roll i världen och ge intäkter och inflytande till resursrika länder.
  Petr Konovalov, en politisk observatör, exklusivt för onlinetidningen ” New Eastern Outlook ”.
  https://journal-neo.org/2021/11/04/japan-s-energy-policy-and-its-significance-for-russia/

  • Ivan, du skriver : “Trots det ständiga talet om utsläpp av växthusgaser och en fullständig avveckling av kol, skulle försvinnandet av detta bränsle från marknaden leda till kollapsen av den globala ekonomin.”…..och utvecklingen måste därhän att det sker en nedstängning av den kapitalistiska ekonomin, dvs den som är grundorsaken till att vi har en klimatkris.
   Visste du ex att “71 % av den globala uppvärmningen orsakas av de hundra största företagen”……
   Det här kan naturligtvis inte få fortsätta…och hur ska vi bära oss åt? Som Cihan Tugal skrev i sin artikel : En värld i lågor – från Kalifornien till Turkiet – Global Politics.se s å kommer det att behövas “Massorienterade organisationer och mobiliseringar som kan ha effekt på tre nivåer: som kan 1) förändra medborgarnas och icke-medborgarsamhällens hjärtan och sinnen och bidra till att vanliga människor “tar tillbaks” politiken (“Reclaim the policy!”, 2) tvinga alla större partier att ta itu med ekologiska problem, 3) och det mest ambitiösa, skapa den mänskliga kompetens och kapacitet som krävs för att antingen stänga ner företag som är mest skadliga för miljön eller ta över dem och använda dem på ett naturvänligt sätt. “ (Ej ordagrannt citerat)

   Och till detta, det som Greta ofta talar om “Rättviseperspektivet” samt det “Det historiska perspektivet”, vilka länder ska ha rätt att använda mest av den återstående kolbudgeten….samt rättviseperspektivet inne i länderna, ingen människa ska bli lidande på omställningen.

   Och jag citerar Cihan Tugal igen “Var och en av oss har kapacitet att delta i ekologiska aktiviteter eller diskussionsgrupper, var vi än bor. Vi kan bidra på små och stora sätt, till exempel …… genom att bidra till de organisationer och mobiliseringar som kommer att driva världs-, nationella och lokala ledare att vidta djärvare åtgärder.”

   Världen har nyligen visat att vi har haft kapacitet att försöka ta itu med coronapandemin, än om kapitalismen hela tiden har lagt och fortsätter att lägga åtskilliga hinder i vägen….självklart skulle vi klara att rädda klimatet om bara om vår gemensamma grund var “Inte ett enda vinst- eller tillväxtintresse får styra de beslut som tas, alla beslut som fattas ska ta hänsyn till både det globala och lokala rättviseperspektivet. Och sist men inte minst vi lyssnar forskarna!” Och för att genomföra allt detta använder vi vår fantastiska moderna datateknik! (Som en gammal klok arbetare i Robertsfors i Västerbotten sa.)

 11. Enligt Thoralf Alfsson är det faktiskt ett miljöbedrägeri de här klimataktivisterna bidrar till.
  Jag tittade en bit i in filmen och förvånades över hur företag och näringsliv utnyttjar människors förhoppningar att göra något bra för klimatet som klimataktivisterna påstår är allvarligt hotat.

  Filmen handlar också om de i Sverige jättelika vindkraftssatsningarna som ödelägger stora arealer natur och tvingar bort människor därifrån. Vindkraftinvesteringarna är som regel internationella företag som inte känner något ansvar alls utom för sitt eget företags budget och möjligheten att expandera och tjäna pengar förstås.

  På 1960-talet var ofta den s.k. ”68-vänstern” engagerad i protesterna mot vattenkraftutbyggnaden och magasinen som ödelade stora arealer natur främst i övre Norrland. Men även i övriga Norrland som idag visar upp sviterna förlorad artrikedom och fauna.
  Men var är dagens vänster som följdriktigt borde protestera mot den storskaliga vindkraftsutbyggnaden?
  Det kan med fördel illustreras av just den här radikala vänstersajten där det varit total tystnad om vindkraftsetableringens negativa konsekvenser för både djur, natur och människor.
  Det är roterande skarpa vingar som ögonblickligen halshugger fåglar i luften liksom turbinerna i vattenkraftverken kapar fiskar och ålar i små bitar som sedan följer vattenströmmen i älvarna och åarna nedströms.

  https://thoralfsblogg.com/2021/11/09/dokumentar-om-vindkraften-i-sverige/

  • Arbetarklass! Det här har vi att förhålla oss till :
   Fem huvudbudskap från FN:s klimatrapport:
   1. Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.
   2.Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år.
   3. Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken som driver på extremvädret.
   4.Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och oåterkalleliga effekter. Det kan förstärka klimatförändringarna ytterligare. Exempel på tröskeleffekter är smältandet av Arktis istäcke och glaciärer, havsnivåhöjningar på 1-2 meter till år 2100, att Amazonas börjar läcka mer koldioxid än den tar upp och smältande permafrost som frigör stora mängder metan.
   5. Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera temperaturökningen och är avgörande för miljön, biologisk mångfald, liv på jorden och luftkvaliteten. (Naturskyddsföreningen)
   Självklart har väl ingen klimataktivist eller vänstermänniska något som helst intresse av att ex vindkraftsbyggen eller vattenkraften förstör för människor och natur….ditt exempel illustrerar väl hur det går till när vinstintresset får styra….och visar alltså hur viktigt det är att forskningen får styra.

 12. Alla klimathysteriker hänvisar alltid till denna konsensus att 97% av ”forskarna” står bakom att CO2 skulle påverka klimatet!?…Jag är mer intresserad av vad de 3% av forskarna säger eller kommit fram till i stället för 97% köpta ”forskare” i globalismens tjänst!

 13. Denna artikel visar på det verkliga hotet mot livet på Jorden.
  *
  Den kanadensiske forskaren Michel Chossudovsky har ägnat en stor del av sin livsgärning åt arbete mot kärnvapen.

  Här beskriver han hur Robert Oppenheimer och USA:s krigsdepartement före Hiroshima planerade ett helt annat kärnvapenkrig. Den hemliga ”Domedagsplanen” från 15 september 1945 gick ut på att ”utplåna Sovjet från kartan”
  *
  Att framställa CO2 eller Covid som en fara jämförbar med kärnvapenkrig är en ren lögn. Avsikten är att vilseleda den allmänna opinionen. Det är en del av en ganska subtil propagandakampanj som ger legitimitet åt USA:s doktrin om förstaslag i ett ”förebyggande kärnvapenkrig”, dvs kärnvapenkrig som ”självförsvar” (formulerad i Nuclear Posture Review 2001).
  Det som oroar är att amerikanska beslutsfattare inklusive Joe Biden tror på sin egen propaganda, att ett förebyggande kärnvapenkrig mot Ryssland är ”vinnbart”. Och att taktiska kärnvapen är ”fredsinstrument”.
  *
  Hotet från krigsindustrin är det största hotet mot mänskligheten, och det är nödvändigt att agera mot den.

  https://www.nyhetsbanken.se/2023/09/domedagsplan-1945-utplana-sovjet.html#more

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here