Nytt i Huawei-frågan: Vem vinner -Förutom sinofobin?: SÄPO, kammarrätten, PTS eller någon annan?

50
4947

Dagens Industri rapporterar 16/12 ”PTS beslut om att stänga ute Huawei från 5g-auktionerna gäller tills vidare, efter att Kammarrätten upphävt förvaltningsrättens dom om inhibering av vissa villkor. Resultatet blir att 5g-auktionerna ”kan genomföras i närtid”, uppger PTS.”

Huawei anser däremot ”Huawei anser att Post- och Telestyrelsen ska avvakta med att genomföra 5g-auktionen tills den rättsliga processen om den kinesiska telekomjätten ska uteslutas från det svenska 5g-nätet eller inte är slutligt avgjord.”

I ett pressmeddelande tecknas bilden av en seger för Huawei efter Kammarrättens beslut på onsdagen. Detta eftersom det enligt Huawei slås fast att ”myndigheten (PTS) begått fel i tillståndsprocessen när den valde att inte betrakta Huawei som part och inte konsulterade bolaget”. 

Vidare ”Huaweis advokat Ola Hansson säger: ”Kammarrätten har kommit fram till att den slutliga utgången i målet är ’oviss’, vilket innebär att det juridiska kaoset fortsätter. Marknaden måste nu räkna med att PTS-beslutet kommer att rivas upp och att PTS därmed får börja om ärendet från början. Detta riskerar att leda till ytterligare förseningar och kaos.”

Kammarrättens beslut på onsdagen att häva inhibitionen av förvaltningsrättens dom om inhibering av vissa villkor som utesluter Huawei, innebär inget avgörande för ärendet i sak. Men PTS kommenterar i ett kort pressmeddelande efter domen att man nu ser förutsättningar för att genomföra 5g-auktionen ”i närtid”.


Historik och bakgrund

SvTSvt rapporterade kvällen 9/11 ”Domstol häver förbudet mot Huawei i 5G-auktionen
Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att tillfälligt häva vissa delar av förbudet mot Huawei i Sveriges 5G-auktion, vilket Sveriges Radio var först med att rapportera om.
– Det är ett överraskande besked, säger SVT:s techkorrespondent Alexander Norén.
Vidare ”Huawei har kategoriskt förnekat att företaget skulle ha band till den kinesiska regeringen.
SVT Nyheter har sökt energiminister Anders Ygeman (S) för en kommentar men utan framgång. Försvarsmaktens presstjänst säger till SVT att de analyserar beskedet och kommer komma med ett uttalande inom kort.”

* Ligger oro om Ericssons framtid i Kina bakom? Påtryckningar av Tele2 och Telenor för att snabbt (med Huawei) kunna lansera 5G till lägre kostnad?

Intervju med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i Sveriges Radio kl 07.40: Anders Ygeman betonar att förvaltningsrättens beslut ”bara” innebär att ställningstagandet fryses, uppskjuts. Han vill inte tolka mer, Han säger nu att det är rimligt att detta prövas rättsligt.

Han säger att Sverige har världens strängaste säkerhetslag, som tagits i enighet i riksdagen. Ygeman hoppas att väntetiden blir kort.

Redaktören: Varför ska formellt neutrala Sverige ha världens strängaste säkerhetslag? Jag tycker att Ygeman är noga med inte ifrågasätta domstolens beslut, vilket är en korrekt attityd.

Beskedet nådde mig igår kväll då jag just skrivit klart artikeln nedanför. Insåg snabbt att den är lika användbar!


Dagens juridik skrev igår

Post- och telestyrelsens beslut att stänga ute Huawei från 5G-auktionerna kostar inte bara bolaget mångmiljardbelopp.
Det anser Huawei som i sitt överklagande skriver att även svenska operatörer, kunder och statskassan kommer att drabbas hårt ekonomiskt av beslutet.

Av den 73 sidor långa överklagan som bolagets ombud lämnat till förvaltningsrätten framgår att Huawei anser att PTS beslut om att utestänga bolaget från 5G-auktionerna saknar rättslig grund. Dessutom hävdar bolaget att beslutet strider mot såväl mänskliga rättigheter som mot grundläggande EU-rättsliga principer.

Enligt Huawei innebär beslutet att ”drakoniska åtgärder vidtas mot ett företag” och i praktiken utesluter Huawei från den svenska marknaden ”genom att förhindra företaget att tillhandahålla sina nätverksprodukter inom 5G vilket innebär en direkt överträdelse av EU-rätten, EU-stadgan, EKMR, regeringsformen och svensk förvaltningsrätt”.

Om beslutet inte upphävs riskerar det att leda till ytterst allvarliga konsekvenser ”uppgående till mångmiljardbelopp inte bara för Huawei och dess kunder, utan även för Sverige i stort”, skriver bolaget.

Kan kosta Sverige över 100 miljarder kronor.

Huawei uppskattar att den ekonomiska skada som beslutet orsakar bolaget sannolikt kommer att uppgå till tiotals miljarder kronor samtidigt som kostnaderna för svenska operatörer, konsumenter och den svenska statskassan kan komma att överstiga 100 miljarder kronor. Dessutom, anför bolaget, kan en uteslutning av Huawei från den svenska marknaden komma att försena lanseringen av det svenska 5G-nätet med minst ett och ett halvt år. Något som enligt bolaget är betydligt allvarligare ”än de kostnader och förseningar som skulle kunnat ha inträffat om PTS hade utfört en korrekt och grundlig bedömning
av behovet att utesluta Huawei från den svenska marknaden”.

I överklagan anför bolaget att det nu aktuella beslutet innebär att de fyra svenska aktörer som är godkända att delta i auktionen ”måste respektera ett förbud att köpa produkter från Huawei till det kommande 5G-nätverket” samt en skyldighet för dessa att senast den 1 januari 2025 avveckla ett stort antal Huaweiprodukter ur befintliga 3G och 4G-nätverk. Dessutom måste de ha närvaro och anställda i Sverige senast 2025.
Dessa villkor kan, enligt bolaget, ”därför likställas med ett totalt förbud för Huawei att inte bara sälja sina produkter till svenska operatörer utan även att sälja tilläggs- och underhållstjänster”. Förbuden kommer, enligt bolaget, även skada konkurrensen och leda till att konsumenter får betala högre priser för telekommunikationstjänster.

Kräver interimistiska åtgärder

Enligt bolaget omsatte man under förra året 5 miljarder kronor i Sverige och har under många år gjort omfattande investeringar i forskning på flera platser i Sverige. Dessutom har man, under de senaste 20 åren, inte haft en enda säkerhetsincident.

Huawei yrkar därför i första hand att förvaltningsrätten upphäver villkoren om förbud att använda produkter från dem som anges i PTS beslut. Enligt bolaget är det ”uppenbart” att förvaltningsrätten med omedelbar verkan måste besluta
om interimistiska åtgärder, enligt vilka beslutet inte får verkställas, eftersom
5G-auktionen ska inledas redan under tisdagen denna vecka.


DN skrev redan 6/11: Beslutet från PTS var en följd av de starka säkerhetsvarningar som kommit från Försvarsmakten och Säpo. På flera håll i världen har liknande beslut fattats då myndigheter befarar att de kinesiska bolagens nät kan användas för spionage för Kinas räkning.

Petter Öhrn, pressansvarig på PTS säger till DN att myndighetens uppfattning är fortfarande att Huawei inte kan överklaga beskedet att stoppa bolaget från att delta i auktionen.

Samtidigt kommer krav på att auktionen av licenserna bör skjutas fram. Enligt Nyhetsbrevet Telekomnyheterna vill Tele 2 och Telenor skjuta upp auktionen på tisdag, i väntan på en rättslig prövning.Vi välkomnar att PTS hantering av detta ärende nu får en rättslig prövning. PTS process har präglats av direkt motsatta besked från Säkerhetspolisens sida som gör att rättssäkerhetsfrågorna fått sig en oacceptabel törn, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, till Telekomnyheterna

PTS avböjer att kommentera Tele 2 och Telenors krav på att skjuta fram tisdagens auktion.”

Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, och som yttrat sig i frågan för Huaweis räkning, säger till Ekot att 5g-auktionen nu kan behöva tas om.

Det är det som är poängen med att man kommunicerar, att den enskilde ska få säga sitt. Om domstolen instämmer i den bedömningen så får man häva PTS beslut och så får man börja om igen, säger han.
ComputerSweden.


Redaktörens kommentar

Den svenska utrikes- och försvarspolitiken mycket starka beroende av och anpassning till USA har avgörande betydelse.

”Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige”, skriver Säpochefen Klas Friberg i en kommentar. Flera länder, med USA i spetsen, har förbjudit Huaweis utrustning för utbyggnad av 5G. Detta efter påståenden om att Huawei har nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet. Farhågan är att Kinas regering via företagets teknik skulle kunna stjäla värdefull information. Huawei har kategoriskt förnekat att företaget skulle ha band till den kinesiska regeringen.” Fyra sökande får delta i 5G-auktioner – dörren stängs för Huawei-teknik.

Detta har mer i detalj utvecklats i artikeln Apropå Huawei: Amnesty: “Facebooks och Googles omfattande övervakning hotar mänskliga rättigheter”. Och de rapporterar till CIA och NSA!

Där hänvisas bland annat till en rapport som kom för ett år sedan här och som lyftes fram av Amnesty som kräver en radikal förändring av techjättarnas grundläggande affärsmodell.
Ur rapporten: “Avslöjandet av massövervakning som exponerats av visselblåsaren Edward Snowden, tidigare anställd i US National Security Agency (NSA) demonstrerade hur underrättelsebyråerna hade tillgång till tech företags data. Amerikanska underrättelsedokument från Snowden 2013 avslöjade hur USA:s och Brittiska underrättelsebyråer genomförde kritisk övervakning i stor skala – och hur företag inklusive Yahoo, Google och Microsoft var föremål för hemliga juridiska order för att överlämna sina kunders data. NSA kunde också kringgå säkerhetsskydd av Google och Yahoo för att få tillgång tillföretagens datacenter. I kölvattnet av Snowdens avslöjanden har tech företag utvidgat sin användning av kryptering för att skydda användardata och har ifrågasatt krav på användardata, t.ex.den amerikanska regeringens användning av sekretessorder som hindrar företag från att avslöja vissa typer av krav på information. Både Google och Facebook är medlemmar i reformregeringenSurveillance Coalition (RGS), som förespråkar reform av lagar och praxis som reglerar regeringens övervakning.Detta är välkomna åtgärder, men de behandlar inte den underliggande källan till problem, vilket är att den övervakningsbaserade affärsmodellen stimulerar storskalig datainsamling och bearbetning på ett sätt som enormt utvidgar möjligheterna för statlig övervakning.”


Hur USA:s nära allierade Storbritannien spionerar på oss.

Det är lätt att man breder ut sig åt fel håll men jag kom att tänka på en artikel av Glenn Greenwald från 2014 (!) ”Under de senaste veckorna har jag (Glenn Greenwald) arbetat med NBC News för att publicera artiklar om den taktik som används av GCHQ:s tidigare hemlig enhet, JTRIG Joint Threat Research Intelligence Group), baserat på ett nytt JTRIG dokument ”Hur hemliga agenter inflitrerar internet för att manipulera, bedra och förstöra människor sanseende. (”How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations”.)
De spionerar på dig också via internet!

Genom detta och tidigare dokument har NBC rapportering belyst några av de viktigaste fakta: övervakningen av YouTube och bloggar, inriktningen på Anonymitet med precis samma DDoS attacker som man anklagar ”hacktivister” att använda, användning av ”honungsfällor” (honey traps) (man lockar in människor i komprometterande situationer med hjälp av sex) och destruktiva virus. Men jag vill nu fokusera och utveckla den springande punkten enligt dessa handlingar: nämligen att dessa organisationer försöker att styra, infiltrera och manipulera internet och därmed äventyra integriteten på själva internet.

Två viktiga metoder i JTRIG är (1) att ”placera” alla slags falska material på Internet i syfte att förstöra anseendet och (2) att använda samhällsvetenskap och andra tekniker för att manipulera diskursen (”dagordningen”) på nätet och aktiviteter för att få de resultat som JTRIG önskvärda. För att se hur extrema dessa program är kan man betrakta den taktik som de skryter om att använda för att uppnå dessa mål: ”falska flagg-operationer” (man publicerar material på Internet och påstår att det kommer från dig eller någon annan), falska offer-blogginlägg (låtsas vara ett offer för den person vars rykte man vill förstöra), och genom att publicera ”negativ information” på olika fora. Här några exempel på metoder från det senaste GCHQ dokumentet:

”Målen” för detta svek och ryktes-förstörelse sträcker sig långt till fientliga nationer och deras ledare, militära myndigheter och underrättelsetjänster.

En central fråga:

Kan Huawei bli tvunget att rapportera till den kinesiska staten? Troligen – och det lär enligt indicier ovan med all sannolikhet gälla även för andra aktörer. Om jag förstått rätt uppger Huawei att deras intresse för kundrelationer går före och att de kan ingå avtal om att inte rapportera vidare till Kinas statsapparat. Är detta troligt. Ja, lika troligt som att företags med hemvist i andra länder kan göra det. Kina lär ha andra sätt att få tag i information.

Och varför skulle Kina vara så intresserad av lilla Sverige på andra sidan jordklotet? USA som lyckats binda Sverige till sig politiskt och militärt har betydigt större intresse av att veta vad som pågår här.

Varför vill Telenor och Tele2 att auktionen ska skjutas upp? Kan det var så att de vet/starkt tror att 5G kommer att kunna introduceras mycket snabbare (och kanske betydligt billigare) via Huawei?

Relaterat
Spionage är den verkliga orsaken till Huawei-konflikten.
Undantagstillstånd i USA på grund av Huawei!
Spionen som åker ut i kylan.

Föregående artikelCoronakommissionen menar att ”man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Nästa artikelSe filmen från manifestationen mot ökat Nato-samarbete! Lyssna till talen!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

50 KOMMENTARER

 1. PTS senarelägger auktionen.

  Tycker egentligen det är rätt att stänga ute Huawei.
  Inte för att de har med Kinas stat att göra, utan för att de blir för stora.
  Om något bolag blir ensamma på tronen som 5G-leverantör kommer de mycket troligt bli 10 gånger större än det näst största i världen.
  Alla kategorier.
  Huawei har redan Asien och Sydamerika som Leverans marknader, bra om någon annan får övriga världen.
  Helst olika i USA och Europa.
  Risken blir annars stor att ett bolag tar över hela marknaden.
  Dock tveksamt om Sverige ensamt kan göra så mycket.
  Bäst skulle vara om EU tog beslut att inga Kinesiska eller Amerikanska bolag fick tyra 5G inom EU.
  Huawei är redan störst och USA kommer inte ta något icke-amerikanskt.

  • Inte helt säkert. Kina har en historia av att förhindra att företag blir för stora. Man tvingar dom att dela upp sig och man tvingar fram konkurrens. China Telecom är ett tidigare exempel. Amazon skulle aldrig ha tillåtits bli så stora i Kina. Alldeles nyligen stoppade man Jack Ma’s IPO, lite har sagt officiellt men det fanns tydligen två anledningar. IPOn hade lite för mycket av spekulation över sig, lite för mycket likt ett Ponzi scheme, vad skulle hända om något gick snett någonstans, liten tuva stjälper stort lass. Det andra skälet är just att det började bli för stort. En supertanker utan vattentäta skott. Mycket ofta i Kina är stora företag i realiteten konglomerat av massa småföretag, vilket gör att dom blir väldigt flexibla och kan anpassa sig väldigt fort.

   • Vet inte riktigt vad man ska tro.
    Av de 10 största i världen har Kina minst 4.
    Troligen fler då Alibaba och deras transportbolag och finansieringsbolag inte finns med.

     • Förstår inte vad du menar.
      Först säger du att Kina motverkar stora bolag.
      När jag visar att minst 4 av de 10 största är kinesiska, svara du just därför.
      Vad betyder det?

     • Jerry, vad jag försöker förklara är att det inte är samma bolag. Volvo Personvagnar och Volvo lastbilar heter båda Volvo, men har olika ägare.

     • Det är ju precis det jag försöker säga.
      Om man tittar på enskilda bolag officiellt med samma ägare har Kina 4 av världens 10 största.
      Om vi börjar undersöka de du tar upp, korsägda och om vi vet alla okända ägande förhållanden blir det ännu mer koncentration.
      Av de 100 största i världen är troligtvis 40% ägda av vardera USA och Kina.
      Om man som jag tycker att ägande koncentration är dåligt för mänskligheten är man emot både Kinesiska och Amerikanska 5G-operatörer.

     • Jerry, Volvo bolagen har inte samma ägare men samma namn. det är det som är poängen. Samma sak i Kina.

     • Du svara ju bara på halva frågan.
      Ställer andra halvan igen.
      Stunta i företag med olika namn och ägare, bry dig bara om enskilda företag.
      Av de 100 största i världen har USA och Kina cirka 40 var.
      Finns inget bra med koncentration av bolag från ett fåtal (2) länder.
      EU borde förbjuda både Kina och USA från att medverka i 5G-uppbyggnaden.

     • Jerry, om du förbjuder både Kina och USA att vara med har du stoppat både Huawei och Ericsson för även om Ericson formellt är svenskägt är det USA som kontrollerar det. VD bor ju till och med i USA och är förbunden med USAs Djupa Stat. Andra faktorer är, Ericsson kontrolleras av kapitalismens storfinans, Huawei ägs av de anställda. Kina är 150 gånger större än Sverige och och 5 gånger större än USA. Relativt är Ericsson där betydligt mer dominerande än Huawei. Huawei är även dramatiskt teknologiskt mer utvecklat, och drar ifrån. Ericsson samarbetar med USAs Djupa Stat för spioneri och övervakning, inte Huawei. Vi som sedan länge är insiders i industrin kan detta ganska bra. Det är Sverige som skadas av att USA vill stänga ute Huawei.

 2. Regeringen är ett rö för vinden. Å ena sidan vill de efter för påtryckningar från USA, å andra sidan har industrins företrädare fattat att det inte är bra för affärerna att ev. sakta fasas ut från den kinesiska marknaden och det har de naturligtvis talat om bakom lyckta dörrar. Och genom att det processas i domstol slipper regeringen att tappa ansiktet. Politiker kan ju som bekant inte uttala den enkla meningen Jag hade fel.

 3. Rubriken är helt fel ”Huawei överklagar beslutet i Sverige och får stöd av domstol!” Huawei har inte fått minsta gnutta stöd eftersom saken bara tagits upp i domstol. Ingen dom har än meddelats. Svenska journalister är ofta så här slarviga vid rubriksättning. Att PTS felaktigt påstod att deras beslut inte gick att överklaga, är kanske det rubriken syftar på? Om så är, är det något att basunera ut? För egen del är jag övertygad om att det i slutändan ändå är Sveriges skrotning av sitt lilla oberoende, och sitt inträdande som vasall åt Imperiet, ja det är det som kommer att bli avgörande.

  • Du har rätt. Har ändrat i titeln ”Huawei överklagar beslutet i Sverige och får ärendet prövat i domstol!”

  • Bertil Carlman 10 november, 2020 At 13:43
   ”Huawei har inte fått minsta gnutta stöd eftersom saken bara tagits upp i domstol.”

   Visst har Huawei fått stöd av domstolen. Enligt PTS, hade Huawei inte rätt att överklaga deras beslut. Domstolen har satt stopp för auktionen: ”Rättens beslut är en så kallad inhibering, som betyder att PTS-beslutet inte gäller förrän förvaltningsrätten har avgjort frågan slutgiltigt.”
   Post- och telestyrelsen kan nu överklaga inhiberingen till kammarrätten eller vänta in förvaltningsrättens slutliga beslut och överklaga det.
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/domstol-haver-forbudet-mot-huawei-i-5g-auktionen

 4. Sverige är en av de vasaller som är längst in under USA:s fot och hotar att mosas! För politiker är det tydligen inget bekymmer då man kan berika sig själva men hur ska det gå för Sverige som land? Vasallstaten blommade ut under Kalle Bildt och fortsatte under senare statsministrar som alla blivit rika efter ”karriären” med gods och herrgårdar! Rheinfeldt ska enligt uppgift äga en hel ö med ett stort hus i multimiljonklassen! En statsminister i Sverige måste ju ha skyhög lön för att ha råd med allt detta hehe…Hade vi haft media som granskat dessa filurer så hade de givetvis inte kommit undan med sina skumma ”affärer” med bankmaffian som belönar dem efter fullgjort uppdrag! Undrar vad svetsaren d v s ”statsministern” belönas med för välbetalt ”jobb” efter sin illustra karriär som lakej?

 5. Kina är redan i stapeln av att införa 6G. Har Ericsson något liknande? Hur som helst Kina leder teknologiska utveckligen och föredettingen Silicon Valley få pensioneras inom en snar framtid. Shen Zen är namnet som alla ska lära sig.

  • Kina har 5G i drift i drygt i över 300 städer nu. 700,000 basstationer och 20 miljoner telefoner, och nya appar bara spottas fram. Det finns 309 miljoner digitalbutiker. Det är rent otroligt hur utvecklingen spurtar fram. Man räknar med att 6G kommer att installeras om tio år att ersätta 5G, men man har redan experiment och utvecklings anläggningar i drift.

 6. ”Kan Huawei bli tvunget att rapportera till den kinesiska staten?”
  Nej. Huawei i Kina kan tvingas att rapportera till Kinas rättsväsende i allvarliga brott som spioneri.
  Huawei i Sverige kan inte tvingas rapportera till Kinas rättsväsende, eller kinesiska staten, men till Sveriges rättsväsende. Sverige har vittnesplikt.
  ”Kina lär ha andra sätt att få tag i information.”
  Både Kina, Sverige och USA använder samma metoder att samla information, det är samma som alla sökmotorer använder. Man indexerar sajter, och analyserar resultatet. I Sverige används det sedan för att driva propagandan för att styra åsikter och handlingar, inklusive att rösta. Sverige har världens mes effektiva och omfattande massövervakning. Kina fokuserar endast på brottslig verksamhet.
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/08/07/den-elektroniska-patrullerade-polisen-i-kina/
  https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/ai-i-kampen-mot-terrorismen/

 7. Min första erfarenhet av elektroniska datorer var The Manchester baby som kom 1948.
  Min andra erfarenhet var en analog dator på KTH
  Tredje var en IBM mainframe i Lund på 60-talet
  Fjärde var när vi handbyggde en minidator i Tokyo omkring 1970
  Femte var PCn omkring 1980
  Första erfarenheten av elektroniska telefonväxlar var omkring 1990.
  Med viss blygsamt rätta kan jag nog säga att jag hare lite erfarenhet i ämnet.
  Huawei och Ericsson telefonväxlar är inget annat än överväxta för ändamålet specialbyggda hemdatorer. Hela denna debatt om säkerhet är bara strunt snack och dimridåer. Det är grov lögn och propaganda.
  Hemdatorer har brandvägg och viruschecker, så även både Huawei och Ericsson, och det har inget att göra med varken tillverkare eller mjukvara att hacka sig in i dom för att spionera.
  Problemet är enklare. Om Huawei kontrollerar mjukvaran kan inte USA installera spionvara, för Huawei upptäcker det och tar bort det. Om USA kontrollerar mjukvaran, som med Ericsson, då kan USA installera spionvara utan att Huawei tar bort det. Svensk och amerikansk massövervakning är genomförbar.
  Resten av ekvationen är att USA desperat försöker stoppa Kina. Med Kinas strategi om ”Dual Circulation” blir att stoppa Kina i Sverige ett självmord för svensk näringsliv.
  Sverige får välja.

  • Spioneri på personnivå är ointressant.
   Om man kontrollerar trafiken i 5g-nätet har man som man vill. Tillgång till all trafik till och från alla enheter anslutna till 5G.
   Varför bry sig om enskilda enheter om man kontrollerar all kommunikation?

   • Det är den som äger och använder en dator som kontrollerar den, inte den som tillverkat den. Samma sak gäller för telefonväxlar. Alla datorer, eller telefonväxlar, kan infekteras med skadlig kod, oavsett vem som har tillverkat dom eller vem som använder som. Det är just det som USA gör, och det skulle vara svårt om dom kör Huawei system. Därför vill USA bli av med Huawei, för att infektera systemen bedriva spionaget. Det är inte tillverkaren som kontrollerar trafiken utan användaren.

    • ALL hårdvara är ointressant.
     Det är datatrafiken som är intressant.
     Styr man all datatrafik så styr man vart den tar vägen.
     Jag har inget emot kinesiska bolag, tror det blir ännu värre med amerikanska.
     Därför bör något annat land sköta det.
     Helst varje land för sig.
     Blir det problem med datatrafiken i Sverige så får vi ändra på Sverige.
     Kommer bli omöjligt för oss att ändra på Kina/USA

     • Money talks as they say. Och intresset ljuger aldrig. 100 miljarder kronor plus då lyssnar även den mest hårföre Sinofob. 100 miljarder kronor plus ger klirr i Wallenberg kassan.

      Om inte så Ericsson utesluts från Kinas marknad. Wallenberg lider av sömnlöshet. Riksdagen inkallas för att upphäver beslutet att utesluta Huawaei.

     • ”Helst varje land för sig” Det är ju precis det som Kina för fram i sin vision för en multilateral värld. Den som styr datatrafiken är den som äger och kontrollerar hårdvara och mjukvara, inte den som tillverkar den.

   • Jerry, Jag läste just en bra artikel som jag rekommenderar i ämnet.
    https://anthropocene.live/2020/11/16/oligarkin-har-tappat-masken/
    I USA är det som bekant inte politikerna som bestämmer i slutändan utan oligarkerna i Den Djupa Staten. Oligarkerna driver politiken, och bestämmer vad politikerna skall göra. Ingen blir senator eller president om oligarkerna inte finansierar dom. Sverige har bara blivit en satellitstat likt DDR till USA, och det betyder att även i praktiken svenska politiker måste lyda USAs oligarki. Därför problemen med Huawei. Det är den utvecklingen som Kina sätter stopp för. Jack Ma blev nyligen nedtagen på jorden av regeringen i Kina när dom stoppade hans IPO. Även när det gäller vad vi kallar ”statliga företag” i Kina gäller samma sak. Dessa stora företag är inte statligt ägda, utan ägs av stiftelser, vilket förhindrar att oligarker, USAs eller Kinas, köper upp dom och får för mycket makt. Ägarkonstruktionen är densamma som med IKEA. IKEA går inte att bara ”köpa upp” av oligarkin. I Kina drivs politiken av regeringen, oligarkin stoppas, och regeringen drivs av folkviljan. I Sverige drivs regeringen och dess beslut av BigBusiness, främst USAs.

 8. Jag har svårt att tro på ditt önsketänkande om Kina.
  Antingen är det som du säger och då är Kineser korkade.
  Eller så är det inte så att folket styr utan någon annan.
  Om det är som du säger att folket styr och det ändå håller på att ta över rollen som det mest profitsökande och makt hungriga staten i världen.
  Då är det bara att dra ner rullgardinen för alla som tror på andra värden på Tellus.

 9. Tre överklagar PTS svartlistning av Huawei
  Branschens motstånd mot Post- och telestyrelsens, PTS, beslut att stoppa all utrsutning från Huawei eller ZTE i den svenska 5g-utbyggnaden blir allt mer massivt.
  Nu överklagar även operatören Tre beslutet formellt.
  På tisdagen lämnade Tre, en av Sveriges fyra stora mobiloperatörer, in en överklagan kring vissa av villkoren för att delta i auktionerna för två frekvensband som är centrala för 5g-utbyggnaden. Utrymmena kring 3,5 respektive 2,3 GHz skulle egentligen ha auktionerats ut med start på tisdagen, men processen är nu satt i vänteläge.

  Skulle PTS ändå hålla fast vid uteslutningen, som strikt tolkad innebär det att operatörerna måste riva ut omfattande utrustning från Huawei som redan har installerats, kräver Tre att tidsfristen för när detta ska vara avklarat skjuts upp.
  I sitt beslut från den 20 oktober meddelade PTS att alla delar av näten som ska stötta 5g ska vara helt fria från Huaweis produkter senast 2025.
  Ett mått på hur febril aktivitet som detta har löst ut är att Tre samtidigt med överklagan meddelar att den kommer att kompletteras med ytterligare argument den 11 december.
  https://www.di.se/nyheter/tre-overklagar-pts-svartlistning-av-huawei/

  PTS får prövningstillstånd i kammarrätten – 5G-striden går vidare
  Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd i frågan om inhibition av villkor om Huawei i den uppskjutna 5G-auktionen.
  Det meddelar domstolen i ett pressmeddelande.
  https://www.dagensjuridik.se/nyheter/pts-far-provningstillstand-i-kammarratten-5g-striden-gar-vidare/

 10. Karl W

  Jag personligen tycker att vilket företag som levererar hårdvaran är ointressant.
  Det är datatrafiken som är intressant
  Vet inte om man kan vara säker dock att man har kontroll över datatrafiken.
  Ett alternativ skulle vara att sätta upp skadestånd som gör det ointressant att använda datan till något annat än aktuellt land vill.
  T. Ex. Kunde Sverige skriva in i licensen att otillbörligt användande av datatrafiken ger 1000 miljarder i böter.
  Sen kan man använda vilken leverantör som helst för hårdvaran
  De som inte går med på sådant avtal vet man kommer att använda datatrafiken till något vi inte vill.

  • Själv tror jag inte på det för ett land som USA skriver på och sedan struntar i alla avtal och gör vad dom vill. Dom massövervakar, spionerar och frekvent hackar ju illegalt redan nu.

 11. http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/december/16/big-brother-in-disguise-the-rise-of-a-new-technological-world-order/
  Storebror i förklädnad: Uppkomsten av en ny, teknologisk världsordning skriven av john w. whitehead
  onsdagen den 16 december 2020
  För varje dag som går faller människor längre in under trollformeln av tekniskt drivna virtuella samhällen, virtuella verkligheter och virtuella bekvämligheter som hanteras av konstgjorda intelligenta maskiner som är på en snabb väg att ersätta människor och så småningom dominerar alla aspekter av våra liv.

  Jerry Gullstrand.. Titta omkring dig. Är det så här du vill ha det? Överallt där du vänder dig är människor så beroende av sina internetanslutna skärmenheter – smarta telefoner, surfplattor, datorer, tv-apparater – att de kan gå i timmar i taget nedsänkt i en virtuell värld där mänsklig interaktion filtreras genom teknikmediet.
  Orwells mästerverk 1984 visar ett globalt samhälle av total kontroll där det inte finns någon personlig frihet och avancerad teknik har blivit drivkraften bakom ett övervakningsdrivet samhälle. Snitches och kameror finns överallt. Och människor är föremål för tankepolisen, som hanterar alla som är skyldiga till tankebrott. Regeringen, eller ”partiet”, leds av Big Brother, som dyker upp på affischer överallt med orden: ”Big Brother ser dig”.
  Det inte bara våra hem och personliga enheter som omorganiseras och ombildas i denna anslutna tidsålder: det är våra arbetsplatser, våra hälsosystem, vår regering, våra kroppar och våra innersta tankar som är anslutna till en matris som vi inte har någon verklig kontroll.
  Det förväntas faktiskt att vi alla år 2030 kommer att uppleva Internet of Senses (IoS), aktiverat av artificiell intelligens (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), 5G och automatisering. Internet of Senses är beroende av ansluten teknik som interagerar med våra sinnen, syn, ljud, smak, lukt och beröring med hjälp av hjärnan som användargränssnitt.
  Journalisten Susan Fourtane förklarar: 2030 är tekniken inställd att svara på våra tankar och till och med dela dem med andra … Användaren behöver bara tänka på kommandona, och de kommer bara att hända. Med andra ord kommer IoS att förlita sig på att tekniken kan komma åt och agera på dina tankar.

  George Orwell förstod detta. Orwells mästerverk 1984 visar ett globalt samhälle av total kontroll där det inte finns någon personlig frihet och avancerad teknik har blivit drivkraften bakom ett övervakningsdrivet samhälle. Och människor är föremål för tankepolisen, som hanterar alla som är skyldiga till tankebrott. Regeringen, eller ”partiet”, leds av Big Brother, som dyker upp på affischer överallt med orden: ”Big Brother tittar på dig”.
  Gör inget misstag: Sakernas internet och dess tvilling, Internet of Senses, är bara Big Brother i förklädnad.

  • Ivan

   ?
   Varför nämner du mig vid namn?
   Har du missuppfattat något?
   Om du tror att jag är tekmikförespråkare får du tänka igen.
   Annars förstår jag inte vad du menar
   Normalt brukar jag inte redovisa mina ideologiska premisser, det blir så lätt missförstått.
   Sedan får man bara lära folk vad min ideologi betyder.
   Tror att den är mer missförstått än kommunism.
   Men min ideologis grundpelare är att ALDRIG acceptera styre och makt.

  • Vad du beskriver är just länder som Sverige och USA. Kina har varit rätt listig och skapat systemen så att det inte går att övervaka. Alla amerikanska system, som Facebook eller Google, har central lagring av informationen, och då är det lätt att massövervaka. Kinas system har decentraliserad lagring, endast på mobilerna, och då blir massövervakning omöjlig. Alla gamla manuella system fortsätter att fungera parallellt med de nya. Man har alldeles nyligen klämt åt ett stort antal företag som försöker bygga egna sådana system du beskriver. Kina tillåter inte att en Djup Stat utvecklas som i USA och Sverige som i praktiken blir en skuggregering som driver och styr landet. En mobiltillverkare i Shenzhen åkte nyligen på stora böter, miljonbelopp, och de ansvar fick fleråriga fängelsedomar. Orsak, dom hade kopierat Apple och Google och lagt in system för att övervaka användarna och skicka reklam för att tjäna pengar. Kinesiska produkter och mjukvara är säkra. Vill ni slippa massövervakning, håll er borta från amerikanska produkter. Det är även därför USA deperat vill ha bot Huawei. Ingen spioneri eller massövervakning.

    • Mobiltillverkaren Shenzhen Zhipu Technology använde telefonens uppdateringssystem för att placera en osynlig app som rapporterade om vad ägaren gjorde utan att ägaren visste. Detta på 26 miljoner telefoner mellan december 2018 and oktober 2019. Informationen användes sedan för att rikta reklam och information till telefonen för att styra ägaren och hans handlingar. Ägaren informerades aldrig. Det slutade med 35 miljoner i böter för företaget och fleråriga fängelsedomar och 250,000 i böter för de ansvariga. Kina tillåter inte massövervakning, och det är anledningen till att USA vill bannlysa Huawei. Detta är exakt hur Microsoft, Apple, Google, Twitter osv arbetar. Typisk ligger 8 till 10 sådana osynliga appar på mobilen eller datorn, dom placeras där med mobilens eller Windows uppdateringssystem, eller laddas in i RAM när ägaren besöker en sajt. Firefox Addon No-script kan stoppa en del av dom att fungera. Det är så NSA och CIA övervakar, även i Sverige, och det är på detta sätt dom kan ta sig in hos användarna, vilket Snowden avslöjade. Det är därför system som Google eller Facebook är blockerade i Kina och därmed stoppas USAs massövervakning och propaganda i Kina, vilket USA regelbundet går i taket över. Det går att använda USA sajterna via en proxy som stoppar övervakningen.

     • Det är ju löjligt.
      26 miljoner telefoner och 35 miljoner i böter?????
      Det är ju inte ens 1 krona och 50 öre i böter per telefon.
      Om företag får tillgång att annonsera i telefoner kan de betala mycket mer än 1,50:-
      Om det skulle betyda något måste böterna vara minst 1000:-/Telefon, dvs minst 26 miljarder i böter.
      1 Krona och 50 öre per telefon???
      Måste vara ett skämt.
      Om någon vill annonsera i min telefon får de betala minst 10.000:-

     • Jerry, inte riktigt så enkelt. Boten var nog ganska kännbar. Om företaget gjort 35 miljoner i vinst, vilket är rimligt, då är böterna 150% av vinsten. Det gör ont. Tre och ett halvt års fängelse känns nog även det. Det här är inga ”parkeringsböter”, domstolarna resonerar så att man utgår från vad företaget och de ansvariga tjänat på affären och gör det till en förlust, men samtidigt vill man inte stoppa företaget och sätta det i konkurs, för då förlorar ju de anställda jobbet, och det är inte meningen. Detta är typiskt hur Kina resonerar, pragmatiskt. Ditt förslag är känslomässigt baserat.

 12. Dagens industri skriver ”Post- och telestyrelsen, PTS, hindras inte längre formellt från att gå vidare med 5g-auktionen. Men om man gör det riskerar myndigheten utlösa en smärre katastrof.”

  Vidare ”För det första är rättstvisten långt ifrån avgjord. Kammarrätten gav nämligen även Huawei delvis rätt – bolaget har, till skillnad från vad PTS hävdar, ställning som part i ärendet.

  Förvaltningsrätten hoppas meddela dom över Huaweis överklagande av uteslutningen i vår.

  Men lika säkert som amen i kyrkan lär den domen överklagas till kammarrätten. Tidplanen pekar därmed mot början av hösten. Operatörerna vill ogärna genomföra en auktion på så osäkra premisser. I värsta fall skulle PTS hålla en auktion innan kammarrätten sagt sitt slutord. Efter tilldelning av frekvenser – på premissen att Huawei är ute ur leken – skulle det kunna visa sig att svartlistningen var juridiskt felaktig. Då kan en ny karusell av stämningar dra i gång, där PTS kan anklagas för att ha fördyrat operatörernas utrustningsnota, och Huawei till och med kan dra Sverige inför Europadomstolen.

  • Lägg märket till att Kina och ambassaden är väldigt tysta. Jag tror det pågår väldigt mycket bakom kulisserna här. Jag misstänker att Kina har gjort det kristallklart och tydligt, stänger ni svenska av eran marknad för oss stänger i av våran för er.

 13. Karl.
  Du får tro vad du vill, och jag vad jag vill.
  Jag hävdar fortfarande att ALLA stater är av ondo, deras prioriteter är att förtrycka, både sina medborgare och alla andra medborgare.
  Tror inte någon stat är bra för mänskligheten.
  Spelar ingen roll vad någon stat säger, de gör vad som är bäst för dem ändå.
  En god stat är lika troligt som en enhörning.
  Helt Oväsentligt för mig vilken stat som bestämmer mest, USA, Kina, Sverige osv osv.
  Allt är bara parodi, tragedi och sorgligt.
  Att tro at någon stat är bra är för mig lika med att lura sig själv.

  • För mig är det inte en fråga om någon ”tro”. Jag kan verifiera och kontrollera det. När det gäller de så kallade demokratierna i väst så har dom avsiktligt designats för att förhindra medborgarinflytande. Vilket inflytande har du själv på ditt liv i Sverige. Kina provade samma system med demokrati mellan 1912 till 1949, med samma katastrofala resultat som i Sverige och USA idag. Idag har man utvecklat ett samhällssystem där de styrande tvingas samarbeta med befolkningen, regeringen på alla nivåer, det finns flera för Kina är så stort, kan inte arbeta autokratiskt. Det har man kallt socialism med kinesiska förtecken och är fortfarande i stark utveckling. De senaste dragen är digitaliseringen av butiker, det finns 309 miljoner enligt senaste räkningen. Just nu sponsrar regeringen att bilda digitala lokaltidningar, och det blir hundratusentals sådana, privat ägda och drivna, och dom fungerar på nätverken, mest med WeChat. Artiklarna läggs alltså inte längre upp på en server där läsarna går för att läsa, eller censuren går för att radera (Google, Facebook), artiklarna går direkt från sändare till läsarens mobil.

   • Ett samhällssystem där de styrande…….
    Alla system med styrande är FEL.
    Socialism?????
    Du vet att socialism kräver att staten avvecklas.
    Innan staten är avvecklad finns inte socialism.
    Lika mycket socialism som det är demokrati i något land på jorden.
    Vi är alla lurade att tro att det är demokrati och det är socialism och det är frihet och det är marknadsliberalism…………
    Så länge du inte kan göra vad du vill utan att skada andra är det inte demokrati, så länge det finns en statsmakt är det inte socialism, så länge någon styr ditt liv är det inte frihet………………….

    • Just precis, alla system med ”styrande” är dysfunktionella, ett alternativt namn är diktatur, diktaturer styr. I Sverige är lagar, regler, media och propagandan styrsystem, precis som tidigare i Rom, Nazityskland, kommunist Sovjet och det forna kommunist Kina och föregångaren, den demokratiska Republiken Kina. I Sverige lever Sovjet kommunismen kvar, den kallas liksom i Sovjet bara för ”demokrati”. Vi ser det ju dagligen, diktaturen Sverige utfärda dekret, inte en tanke på om det skall fungera, munskydd skall tillhandahållas på tåg, bussar och spårvagnar, ingen alkohol efter åtta, stäng krogarna, osv. och innevånarna har sedan länge avvants från privilegiet att tänka själva och ta ansvar. Det är klicken av makteliten som styr. Ända ner till detaljer som vilka ord i språket som är tillåtna. Kina avskaffade detta 1978, man har lyckats vända på hela systemet, nu är det innevånarna som styr ledarna, men även har ansvaret. Detta kallar man socialism med kinesiska förtecken. Ganska knepigt, men jag tror inte de skulle ha skuggan av en chans att fungera i ett land som Sverige.

 14. Kians hämnd är så ljuvlig. Läas och gå bananas!
  ”Although China is often accused of intellectual theft, the reality is that it has begun to clearly outpace western nations becoming a pioneer on every level of science and technology. China now registers more patents than the USA, has become the cutting edge leader of high speed rail engineering with over 30 000 km, bridge building, tunneling, as well as water management, quantum computing, AI, 5G telecommunications, and even space science becoming the first nation to ever land on the far side of the moon with an intent to mine Helium 3 and develop permanent bases on the Moon in the coming decade.”

  http://thesaker.is/why-china-is-not-the-enemy-of-the-west-why-british-psychological-warfare-must-now-be-examined/

  • Precis, med det räcker inte. Vad som är ännu mer intressant är hur man sätter kunskaper och teknologi i bruk för att göra samhället bättre och livet mer lätt och behagligt och hur det ger individen en otrolig frihet. Kina har nu 309 miljoner digitalbutiker. Sverige – ingen, vad jag vet. Nyckeln är WeChat, vilken både Sverige och USA desperat försöker stoppa. Sverige försöker efter USAs hot och påtryckningar stoppa Huawei, vad Sverige egentligen stoppar är samhällsvinsterna och utvecklingen som Huawei och WeChat för med sig. Sverige skickade ut mass-SMS nyligen. Där stod Kina för 20 år sedan. Nu gäller dramatiskt bättre kommunikation med WeChat som anpassas till individens behov. Längre har Sverige inte hunnit. Media, Sverige hänger ilsket fast vid att konvertera pappersmedia digitalt. Hela den mediakulturen är dumpad sedan 10 år i Kina. Nu finns hundratusentals lokaltidningar, och dom är interaktiva, inte som svenska, en envägspropaganda där registrering och legitimation fordras för att tillåtas yttra sig. Utvecklingen rulla på i expressfart, medan Sverige ”utreder”. ”Tragiskt” ät bästa ordvalet.

 15. Kinas hämnd är så ljuvlig. Läs och gå banans!
  ”Although China is often accused of intellectual theft, the reality is that it has begun to clearly outpace western nations becoming a pioneer on every level of science and technology. China now registers more patents than the USA, has become the cutting edge leader of high speed rail engineering with over 30 000 km, bridge building, tunneling, as well as water management, quantum computing, AI, 5G telecommunications, and even space science becoming the first nation to ever land on the far side of the moon with an intent to mine Helium 3 and develop permanent bases on the Moon in the coming decade.”

  http://thesaker.is/why-china-is-not-the-enemy-of-the-west-why-british-psychological-warfare-must-now-be-examined/

  • Till alla sinofober;
   har en viktig iakttagelse.
   Ett företags framtid mäts bland annat i hur stor mängd patent man innehar. Huawei ligger högt/högst på listor över patentinnehav. Ganska idiotiskt att inte låta ett sådant företag delta i konkurrensen på den svenska marknaden.
   Helt rubbat att tacka nej till/motarbeta samarbete med Kina och Ryssland, som för övrigt ligger långt fram i utvecklingen av ”fjärde generationens” kärnkraft.

  • Nja, Kina har ingen kultur att utkräva någon hämnd. Tvärt om, man vill få med sig andra, RCEP, CPTPP, BRI, eller AIIB som exempel. WeChat är ju gratis, ladda ner och börja använda det. Det är väst av eget val som släpar efter, och istället för att lägga i nästa växel och köra ikapp försöker USA stoppa och bromsa Kinas utveckling. Det kan bara leda till katastrof för väst. Det blir som att försöka stoppa godståget med att ställa en cykel på spåret. Helt förutsägbart vad som drar kortaste stråt. Nu blir det ett nytt avtal mellan Kina och Europa snart, Nordstream2 blir färdig, Iran säljer olja till Kina och Venezuela, USAs de facto ockupation av Taiwan blir allt skakigare, USA är borta fån Hong Kong, Xinjiang och Tibet, dollardominansen snart historia, och Kina utvecklar egna IC kretsar, och det betyder att USAs chipp-industri går i graven som vi känner den idag. Jag tror inte Biden kommer att kunna vända utvecklingen.

 16. I dagens DN ekonomi kritiserar Jakob Wallenberg beslutet att utestängda Huawei från Sverige.
  Han har insett insett att Sverige kommer att hamna i samma a position som Australien.

  • Jag noterade det igår och kommenterade i DN under ”Ifrågasätt”: ”Jakob Wallenberg är nog bland annat rädd. Och det har han skäl att vara. Jag läste en kommentar i regeringsnära Global Times i Kina, som jag översatt.
   Under ledning av USA har västerländska länder politiserat ekonomiska frågor och handelsfrågor och utövat diskriminerande politik i den nationella säkerhetens namn riktat mot Kina, snarare än säkerhetsfrågor.
   Kinesiska utrikesdepartementets talesman Zhao Lijian kritiserade beslutet och sa på en presskonferens att Sverige genom att öppet förtala och motarbeta kinesiska telekomföretag utan bevis har brutit mot principerna om den fria, öppna, rättvisa och icke-diskriminerande marknadsekonomin som Sverige säger sig vilja föra. Sverige bör rätta till sitt misstag och undvika en negativ inverkan på svenska företags verksamhet i Kina
   Förutom de cirka 10 000 svenska företagen som handlar med Kina har mer än 600 svenska företag etablerat sig i landet.
   Kända svenska företag verksamma i Kina är Ericsson och IKEA. Ericsson har etablerat 5G-samarbete med stora kinesiska teleoperatörer, som China Unicom, China Mobile och China Telecom.
   Inför Sveriges mobbning av kinesiska företag är det omöjligt för kinesiska myndigheter att undvika att svara. https://www.globaltimes.cn/content/1205611.shtml)

   Se även Vad tycker man i Kina om Sveriges behandling av Huawei och av Kina?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here