Kritisk, viktig bok om hanteringen av covid-19 av svensk läkare

12
6948

 

Ingress: Den svenska coronastrategin debatteras flitigt av lekmän, men också av forskare. Igår förekom den första stora protesten mot lockdown. Förståelig?

Demonstration mot lockdown på Medborgarplatsen i Stockholm 6 mars. Bild av förbipasserande.

Denna bokrecension har skrivits av docent Jan-Erik Gustafsson som är van vid att kritiskt granska olika texter. Jag har fått ett ex. av boken från Karneval för recension. Bokens innehåll stämmer med min bedömning inom flera områden. Ett undantag är orsakerna till skillnaderna i dödlighet mellan de nordiska länderna medan en begränsning är att betydelsen av att en stor andel av äldre vården i Sverige är i privat regi med avtal som synes vara av tveksam kvalitet ibland. Boken inleds med en kritik av läkarutbildningen där den unge läkaren som skrivit boken menar att en hel del som lärs ut i grundutbildningen är felaktigt. Ett mycket intressant utdrag ur boken finns på Dagens Arena.

Jag återger Jan-Erik Gustafssons recension och därefter bokförlagets och författarens presentation av boken.


Recensionen – Kritisk bok om hanteringen av covid-19

Nyligen har det alerta Karneval förlag, som ger ut många viktiga samhällskritiska böcker,  publicerat boken Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel – En evidensbaserad utvärdering (139 sidor) av den unge AT-läkare Sebastian Rushworth.

Rushworth ger en radikalt annorlunda bild av Sveriges hantering av covidpandemin än den bild som mer eller mindre dagligen torgförs av politiker, myndigheter och medialandskapet.

Bokens styrka är att Rushworth gör sin analys utifrån ha granskat ett antal vetenskapliga studier, vilket gör att han försöker utesluta ett allmänt tyckande och desinformation om pandemin. I ett inledande kapitel beskriver han att det är stor skillnad på fallstudier, observationsstudier och randomiserade (slumpmässigt) utförda studier med en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp.

I nästa kapitel behandlar han hur man kan manipulera statistik. Under hösten har säkert många fått intrycket att pandemin är väldigt allvarlig. Då testades tiofaldigt fler människor än under våren och tio gånger fler all hittades.  Men det var inte tio gånger så många som infekterades, skriver han, vilket skulle ha framgått tydligare om man valt att presentera andelen tester som är positiva istället för det absoluta antalet tester.

Dödligheten 2020 var inte heller alltför avskräckande. Jämförs dödligheten 2020 med de fem föregående åren och korrigerad för folkmängd var ökningen i dödlighet 5,0 procent, vilket kan jämföras med att dödligheten 2019 korrigerad för folkmängd var 5,7 procent lägre än för de fem föregående åren.

I efterföljande kapitel analyserar Rushworth i tur och ordning efter att ha läst de mest tillförlitliga studierna som publicerats: hur farlig covid-19 är?, vad är långtidscovid?, hur pålitliga är testerna?, fungera lock-down?, Sverige jämfört med sina grannar, vilka skador orsakar lock-down?, fungerar ansiktsmasken?, är vaccinerna säkra och effektiva?

Generellt är den genomsnittliga person som dött i covid över 80 år gammal och har flera bakomliggande sjukdomar, en viktig skillnad när jämförelser görs med Spanska sjukan där genomsnittspersonen inte ens fyllt 30 år. I Sverige har medelåldern av de som dött i covid varit 84 år, varav de flesta med bakomliggande kroniska sjukdomstillstånd, varför de inte haft så många levnadsår kvar.

Många med ett positivt covidtest har inte dött ”av covid” utan ”med covid”, dvs dödsorsaken har fastställts till covid när den varit  en annan, skriver Ramsworth. Så farligheten med covid-19 handlar främst om sköra äldre personer.

När det gäller fortsatta hälsobesvär efter en genomgången covid finns ännu inga tillförlitliga studier som kopplar dem till covid. Det är inget specifikt just för covid att folk som blir allvarligt sjuka kan få långvariga restsymtom, som trötthet, stress mm. Den testhysteri som utlöst är också problematiskt.

Rushworth ansluter till kritik som ibland framförs i sociala medier att PCR-testet inte kan upptäcka hela viruspartiklar och därför kan inte testet avgöra om de funna sekvenserna av nukleotider är levande virus eller bara icke-smittsamma fragment av dött virus. Antikroppstestet fungerar inte för att upptäcka en aktiv pågående infektion utan visar istället om en person tidigare haft en infektion.

Antalet IVA-inläggningar och dödsfall är ett pålitligare mått än att som merparten av politiker basera besluten på positiva provsvar.

Demonstration mot lockdown på Medborgarplatsen i Stockholm 6 mars. Bild av förbipasserande.

Genom att granska tre studier har Rushworth funnit att politiken med lock-down har varit ineffektivt. Enligt Lancetstudien uppvisade de tre faktorerna kraftig övervikt, medelålder och graden av inkomstskillnader de starkaste sambanden med antalet personer som dött i covid i ett land. En kohortstudie ( en grupp av människor som följs över tid) av amerikanska rekryter antyder att covid främst sprids via omedelbara och nära kontakter och att covidviruset inte finns kvar länge i luften med förmåga att sprida viruset.

Utifrån Lancetstudien konstaterar Rushworth att det finns inget samband mellan 1) en hård lock-down 2) gränsstängningar och 3) hur många tester som genomförts och hur många som dött av covid. Lock-down politiken har också gjort att människor på grund av rädsla för covid har undvikit eller varit långsammare att söka vård för akuta sjukdomstillstånd. Globalt har covidhysterin gjort att barnvaccinationsprogram har pausats och skolor stängts i onödan.

Rushworth har även granskat en artikel i Social Science Research Network som anger 15 olika faktorer som skulle kunna förklara skillnaden i dödsfall mellan de nordiska länder. Rushworth lyfter fram tre faktorer: 1) De övriga nordiska länderna hade sportlov tidigare än Sverige innan den s.k. pandemin bröt ut medan särskilt Stockholm fick in många fler covid utifrån innan åtgärder sattes in samt att svenskar reser i större utsträckning utomlands än sina nordiska grannar 2) Sverige har en mycket högre andel invandrare än sin grannar, och dessa drabbades hårt av olika skäl 3) samt att Sverige i början av 2020 hade en mycket större andel gamla och multisjuka människor relativt boende i äldreboenden.

I sista kapitlet har Rushworth granskat Astra Zeneca, Pfizer och Moderna studier för att få sina vacciner godkända. Ett vaccins uppgift är att aktivera en persons immunförsvar så att immunitet utvecklas mot en specifik sjukdom.

För samtliga tre läkemedelsbolag framgår det att av de testade personerna var bara ca 5 procent äldre och sköra personer. Rushworth skriver att ingen av de tre studierna  svarar på frågan om respektive vaccin gör mer nytta än skada eftersom alltför få testpersoner är individer i kategorierna, äldre, sköra och multisjuka. Den övervägande delen av testpersonerna är ”i grunden friska”, som sällan blir riktigt sjuka eller dör i covid. Studierna har inte heller undersökt om vaccinerna förhindrar dem som vaccineras från att sprida infektionen vidare.

I sin avslutning skriver Rushworth att pandemin skapat ”en storskalig kollektiv masshysteri”, att det för regeringarna vore politiskt självmord att erkänna att hårda restriktioner och lock-downs inte varit nödvändiga, och att den ”magiska” lösningen för att politikerna ändå skall vinna är att vi alla skall vaccinera oss! Medias fokusering är nu dagligen på det vaccinkaos och vaccinimperialism vi nu lever i.

Rushworth bok är säkerligen en kontroversiell, men viktig och relativt lättillgänglig bok, för den går tvären mot all den information som media dagligen bombarderar oss med.  När detta skrivs meddelas i  Sveriges Radio att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) startat utbildning för kommunikatörer för att motverka desinformation om vacciner, en utbildning som sades bygga på vetenskaplig grund. MSB har då i Rushworth bok en studie man kan använda sig av.

Avslutningsvis tycker jag utifrån Rushworth analys att den svenska hanteringen som byggt på tillit till medborgarna har fallit relativt väl ut, men efter en snabbehandling av pandemilagen i riksdagen har regeringen och riksdag alltmer kantrat över till en alltför ineffektiv restriktions- och lock-downpolitik.”


Bokförlagets presentation av boken.

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel

En evidensbaserad utvärdering

169 kr

• Hur farlig är covid-19?
• Fungerar lockdown?
• Fungerar tester och ansiktsmasker?
• Varför har Sverige fler döda än Norge?
• Är vaccinerna säkra och effektiva?

Det är viktiga frågor som har diskuterats intensivt under covidpandemin.

Men hur ska de bäst besvaras?

Det finns bara ett förnuftigt sätt att göra det på, menar ­Sebastian Rushworth. Nämligen att granska det ­veten­skap­liga stödet för var och en av frågorna.

I sin bok Varför det mesta du vet om covid-19 är fel presen­terar han en utvärdering av pandemin som bygger på de senaste och mest gedigna forsk­nings­studierna.

En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som ­världens regeringar – inklusive Sveriges – har vidtagit mot covid inte varit grundade på fakta. Ibland har åtgärderna varit utan verkan. Ibland har de orsakat mycket större skador än själva viruset.

Sebastian Rushworth är AT-läkare i Stock­holm. Sedan augusti 2020 driver han en blogg om vetenskap och hälsa som fått stor internationell uppmärksamhet.

Innehållsförteckning

Inledning: Ett mycket märkligt år
1. Covid-19 i Sverige
2. Att läsa vetenskapliga studier
3. Att läsa statistik
4. Hur farlig är covid-19?
5. Vad är långtidscovid?
6. Hur pålitliga är testerna?
7. Fungerar lockdown?
8. Sverige jämfört med sina grannar
9. Vilka skador orsakar lockdown?
10. Fungerar ansiktsmasker?
11. Är vaccinerna säkra och effektiva?
Avslutning: Varför reagerade världen så hysteriskt

Sagt om boken

”Sebastian Rushworth har på sin blogg givit röst åt det eftertänksamma ­för­nuftet och försökt hjälpa oss att förstå vad som händer. I sin bok går han på ett klart och redigt sätt igenom viktiga delar av vetenskapen. Om du vill veta vad som verkligen sker kring covid-19 kan jag helhjärtat rekommen­de­ra den. Boken kommer att göra dig en hel del ­klokare. Och att bli klokare tror jag är vad vi alla strävar efter.” Malcolm Kendrick, läkare, bloggare och författare

Utdrag ur boken av författaren

I min bok har jag försökt visa att covid-19 inte är tillnärmelsevis så farlig som den framställs i massmedia.

Jag har konstaterat att dödligheten är under 0,2 procent, vilket innebär att risken för en genomsnittsperson att dö är lägre än 1 på 500 (och lägre än 1 på 3000 om man är under 70 år).

Jag har också påpekat att sjukdomen framförallt dödar människor som befinner sig nära livets slut, vilket innebär att den livstid som går förlorad när någon dör av covid oftast är mycket begränsad.

Jag har även noterat att 2020 i ­Sverige var ett ganska omärkvärdigt år vad gäller antalet ­personer som dog, trots den påstått mycket farliga pandemi som ­härjade under året.

Vissa har invänt att sjukdomen visserligen kanske inte är så dödlig men att många människor lider av långtidscovid.

Jag har påpekat att 98 procent av dem som får covid är helt återställda inom 3 månader och att det inte finns goda bevis för att covid skulle orsaka långvariga skador på kroppen (det finns bristfälliga bevis som bygger på lågkvalitativ vetenskap som medvetet har använts för att skrämma upp folk).

Vidare har jag påpekat att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset.

De uppgifter jag har använt mig av är offentligt tillgängliga och kommer ofta från några av de mest prestigefyllda och respekterade vetenskapliga tidskrifterna i världen.”

Relaterat.

Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…
Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.

Föregående artikelProtester mot Coronarestriktionerna i centrala Stockholm nu! Skingras av polis
Nästa artikelKubas läkare – Ut till världens alla hörn!
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

12 KOMMENTARER

 1. Jag har läst boken och tycker att recensionen ger en bra bild av innehållet och slutsatserna. Dock känns det som att Covid inte är en vanlig influensa med tanke på alla sjukhusinläggningar och IVA-vård. Men eftersom det aldrig har skrivits något om vanlig influensa i det sammanhanget vet jag ju inte hur sjukvården brukar belastas i vanliga fall. Och hur var det när asiaten och hongkong-influensan gick?.

 2. Tack för recensionen. Mycket tänkvärt.
  Dessutom kan man själv förbättra eller fortsätta att hålla sitt eget immunförsvar på tårna. Vilket nästan aldrig nämns i mittfårans medier.

 3. Det stora problemet med covid är att vi gick in i den med en underdimensionerad sjukvård. I region Skåne hade man stora problem redan innan pandemin. Den dåliga beredskapen har ju lett till överbelastning av personal och resurser. Redan innan pandemin var operationsköerna långa och och långt fler och väntar nu på operation. Sedan är det naturligtvis bra om man utvärderar effekten av olika nedstängningar etc. Genom skattesänkningarna de senaste åren överfördes enorma resurser från det offentliga till privat konsumtion. Hade de pengarna funnits i statskassan och delvis använts för de stora vårdbehovet istället kunde läget varit ett helt annat.

 4. Men visst är det märkligt att inte nämna att en effektiv och relativ kort ”lock-down” i Kina gjorde att dom klarade pandemin på 4-5 månader. Mina vänner i Kina utanför Wuhan har knappt märkt pandemin utom vid korta lokal utbrott. Miljonstäder som Shanghai, Shenzhen, Congqing och Chengdu har bara tvingats till tempraturkontroller och smittappar – munskydd hade dom redan innan.
  Vidare är det så klart snabbheten och beslutsamheten som inponerar i Kina. Bygget av nytt sjukhus på dryg vecka är exempel på detta. Armen användes enbart för kommunikation, transporter och sjukvårdspersonal.
  Den stora skillnaden är antalet volontärer som redan fanns tillgängliga för kontroller och bevakning samt det stora förtroendet bland ”de breda massorna” för myndigheternas och partiets beslut och insatser.
  Statens ansvar måste vara att skydda människoliv, förebygga sjukdom och minska lidande. Antalet insjuknade och döda bevisar att regering och myndigheter misslyckats med sin viktigaste uppgift. Sverige borde åtminstone nått upp till de Nordiska ländernas resultat !

 5. Fulmedias taktik, åt ägarna som även är insyltade med vaccinindustrin, är att fokusera på människor utan relevant utbildning som har konspiratoriska idéer, men aldrig släppa fram människor med kompetens som hänvisar till forskning, så förbered er på att media kommer mörka detta!

  Att mörka kompetenta människor med ”fel” åsikter för vaccinindustrin är sannolikt den ”utbildning” som de kommer få. De som kontrollerar SVT arbetar sannolikt också åt vaccinindustrin, inte åt folket, så som sig bör för ”public service”.

 6. Statistik
  Trots att det är ett nytt år fortsätter man att räkna antalet döda från början av utbrottet. Det blåser upp dödstalet och gör det svårare att jämföra utvecklingen från föregående år. Ett kumulativt trick.
  Om man lägger ihop antalet döda under min livstid, 70 år, skulle det resultera i 5-6 miljoner döda. En skrämmande hög siffra. Men en helt meningslös statistik.

 7. https://covexit.com/expert-sounds-the-alarm-about-risks-of-mass-vaccination
  Expert Sounds the Alarm about Risks of Mass Vaccination
  Posted on March 6, 2021
  Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, an independent virologist and vaccine expert from Belgium, formerly employed at the Vaccine Alliance GAVI and at The Bill & Melinda Gates Foundation, has published an open letter today, and other documents in the past days, sounding the alarm about the risks of mass vaccination for COVID-19, as currently implemented or foreseen in many countries.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here