Har Sverige ”hög” eller ”låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…

18
3463
Hemsjukvård. Bild från Kommunals rapport före coronakrisen.

På Rapport i SVT rapporterades igår kl 19.30 Forskning: Sveriges dödstal bland de lägre i Europa

Jag gör ett utdrag ur rapporten och kommenterar den och måttet ”överdödlighet” och andra mått, och felkällor, sedan ganska ingående.

SVT: ”De flesta länder i Europa har drabbats betydligt hårdare av pandemin än Sverige, enligt en färsk sammanställning av överdödligheten.

Det cirkulerar myter om att Sverige skulle vara bland de värst drabbade av covid-19 i Europa. Det stämde i viss mån i slutet av den första vågen i maj.

”Ungefär två tredjedelar av länderna i Europa har en betydligt högre överdödlighet än Sverige. Men i Norden ligger Sverige fortfarande i särklass högst. Än så länge, ska jag säga, för situationen i Danmark försämras nu under början av året säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker vid Stockholms universitet och författare till boken ”Corona – vår tids pandemi i ett historiskt perspektiv”.

Överdödligheten räknas ut genom att jämföra hur många som har dött under året jämfört med de föregående fyra åren, och är ett av de mer exakta sätten att undersöka hur ett samhälle påverkas av exempelvis en pandemi.

Det är ett robust mått, som gör det möjligt att jämföra olika länder med liknande demografi. Att utgå från ländernas egen rapportering av smitta och dödsfall i covid-19 är i princip meningslöst, eftersom testning och kriterier varierar så mycket. Att dessutom göra det vecka för vecka i början av en pandemi är närmast intetsägande, eftersom situationen förändras kraftigt ju längre smittan pågår. Det vet vi sedan tidigare pandemier, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Karin Modig är docent i epidemiologi vid Karolinska institutet och har under året som gått också genomfört studier kring överdödlighet. Hon delar bilden av att många länder i Europa har en högre överdödlighet än Sverige, men pekar samtidigt på att olika forskningsmetoder kan ge lite olika resultat.

Fredrik Charpentier Ljungqvist presenterar en översikt över överdödligheten i Europa under coronapandemin:

Liechtenstein: 20,8 %; Spanien: 18,9 %; Polen: 18,7 %; Slovenien: 18,5 %; Italien: 17,4 %; Belgien: 16,7 %; Tjeckien: 16,6 %; Bulgarien: 15,1 %; Storbritannien: 15,1 %; Schweiz: 13,0 %;

Malta: 12,6 %; Litauen: 12,3 %; ;Nederländerna: 11,6 %; Rumänien: 11,1 %; Österrike: 11,1 %; Portugal: 11,0 %; Slovakien: 10,5 %; Luxemburg: 10,4 %; Frankrike: 10,4 %; Cypern: 9,2 %;

Kroatien: 9,1 %; Ungern: 8,1 %, Sverige 7,6 %; Grekland: 7,5 %; Tyskland: 5,3 %; Estland: 3,1 %; Finland: 2,7 %; Island: 1,6 %; Danmark: 1,6 %; Lettland: 0,4 %; Norge: -0,4 %

Källa: Fredrik Charpentier Ljungqvist, utifrån data från Eurostat, University of Oxford och SCB.


Kommentar

Det finns ingen anledning att invända mot denna presentation.

I. Privatisering och dödligheten bland äldre: Jag vill tillägga att dessa uppgifter på intet sätt försvagar kritiken av hanteringen av människor på äldreboende och av privatisering. Läs gärna Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?

Kostnadsfri bild på www.pexels.com

Jag har tidigare diskuterat (den negativa) betydelsen av privatisering för coronapandemin och COVID-19. Exempelvis:

Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Där hänvisas bl.a. till artikeln Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Samt i När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.

Och inte minst Coronakommissions delbetänkande: Vad ligger bakom corona-smittan på äldreboenden?

Utdrag ur detta delbetänkande: “Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Coronakommissionens delbetänkande.

I Norge finns en väl fungerande primärvård i statlig regi. Så inte alls längre i Sverige, vilket säkert bidragit till den höga dödligheten, jämte privatiseringen där vinsten ökar då antalet läkartimmar minskar. Därtill etor försummelse av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som i mars 2020 redan skulle föranstaltat om tillräcklig tillsyn, obligatoriskt skydd, ochm allmän testning av personal så snart detta kunde ske.

II. Mått på dödlighet: Total dödlighet och överdödlighet har klara fördelar som mått, inte minst vid jämförelser mellan olika regioner, länder och över tid. Denna utmärkta artikel i DN Debatt diskuterar olika faktorer av betydelse för dödlighet och fallgropar vid jämförelser.

Corona: Många tänkbara förklaringar till skillnaden i dödlighet. Var försiktig!

Kunniga epidemiologer, däribland Karin Modig, pläderade förra våren just för total överdödlighet som mått: Hur mäta dödligheten i COVID-19? Men måttet har sina begränsningar.

Sannolikt överskattar ”totaldödlighet” dödligheten i COVID-19!

Jag kommenterade då i maj ”Den totala dödligheten påverkas förstås också av ändringar i annan dödlighet. Man kan föreställa sig att dödligheten i olyckor minskar tydligt pga minskad rörlighet och resande i dessa tider. Ändras dödligheten i andra dominerande dödsorsaker i i olika länder, bl.a. på möjligen varierande ändringar i behandlingsinsatser i tider av kraftsamling på COVID-19? Det verkar vettigt att studera och analysera trender i flera dödsorsaker!”

Denna min uppmaning får ökad tyngd av att flyttning av resurser från annan sjukvård till COVID-19-vård kan medföra att överdödligheten som mått överskattar coronadödligheten i COVID-19: Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar.

Angående dödlighet med diagnosen COVID-19.
Folkhälsomyndigheten och media rapporterar detta så gott som dagligen. Socialstyrelsen skriver ” Dödsfall som inträffat inom 30 dagar efter provtagning för covid-19 meddelas regionernas smittskyddsenheter. Därefter granskar smittskyddsenheterna dödsfallen och uppdaterar informationen om fallen i SmiNet med datum för dödsfallet. Att räkna personer som avlidit inom 30 dagar efter diagnos är en vedertagen metod när det gäller säsongsinfluensa när den specifika dödsorsaken är okänd.Folkhälsomyndigheten har utvärderat detta mått för influensa och funnit att det är ett acceptabelt mått på dödligheten. ” Beskrivning av datakällor för avlidna i covid-19.

Denna bedömning kan kritseras för att man på bristfälligt underlag extrapolerar från mått på influensadödlighet till mått dödlighet i COVID-19. En viktigare invändning är att provtagningsfrekvensen har stor betydelse för antalet döda beräknat på detta sätt. Antag att provtagningsfrekvensen ökar kraftigt vid oförändrad andel corona-positiva med oförändrad dödlighet – då ökar antalet och andelen corona-positiva bland de avlidna, och de får alltså diagnosen COVID-19. Hypotesen är att andelen avlidna med COVID-19 som underliggande dödsorsak minskar i sådant scenario.

(En annan brist är rapporteringen av antalet nya smittade/dag. Detta beror i hög grad av provtagningsfrekvensen. Man borde samtidigt rapportera andelen positiva bland testade.)

Föregående artikelVardag i Palestina – mellan corona och bosättarvåld
Nästa artikelSkäms, New York Times!” Forskare talar om medie-desinformation om COVID-19 i Kina
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

18 KOMMENTARER

 1. Varför tar man endast de senaste fem åren och tar man hänsyn till den stora immigrationen? Det är ju så mycket att ta hänsyn till. Statstik kan också förvilla och manipuleras.

  • Bra frågor. Ett stort tillskott av yngre och medelålders sänker dödligheten eftersom risken att är betydligt lägre i dessa grupper.

   • Dödligheten mäts i antal döda, så ju fler vi blir och ju fler sköra vi blir, desto mer ökar den. Det verkar dock som om dödligheten kommer bli väldigt låg 2021. Tippar på 61000. (med SCB:s data som grund)

    Flockimmuniteten verkar vara hög i Sverige, men ändå är det en …trumvirvel… ”pandemi”, hö hö hö, som bankmaffians läkemedelsföretag profiterar på.

    • Dödligheten kan mätas på olika sätt, t.ex. som antal döda per 100 000 invånare, i viss åldersgrupp, kön etc.

     SMR är ett vanligt mått ”Standardized mortality ratio
     The standardized mortality ratio is the ratio of observed deaths in the study group to expected deaths in the general population.[2] This ratio can be expressed as a percentage simply by multiplying by 100.

     The SMR may be quoted as either a ratio or a percentage. If the SMR is quoted as a ratio and is equal to 1.0, then this means the number of observed deaths equals that of expected cases. If higher than 1.0, then there is a higher number of deaths than is expected. SMR constitutes an indirect form of standardization. It has an advantage over the direct method of standardization since age-adjustment is permitted in situations where age stratification may not be available for the cohort being studied or where strata-specific data are subject to excessive random variability.

     Definition
     The requirements for calculating SMR for a cohort are:

     The number of persons in each age group in the population being studied
     The age specific death rates of the general population in the same age groups of the study population
     The observed deaths in the study population
     Expected deaths would then be calculated simply by multiplying the death rates of the general population by the total number of participants in the study group at the corresponding age group and summing up all the values for each age group to arrive at the number of expected deaths. The study groups are weighted based on their particular distribution (for example, age), as opposed to the general populations’s distribution. This is a fundamental distinction between an indirect method of standardization like SMR from direct standardization techniques.

     The SMR may well be quoted with an indication of the uncertainty associated with its estimation, such as a confidence interval (CI) or p value, which allows it to be interpreted in terms of statistical significance.” (Wikipedia).

    • Att kalla Covid för pandemi är att missbruka ordet! Att det är annat än folkhälsan som ligger bakom sprutivrarnas och politikernas vurm för vaxxandet torde ju de flesta normalbegåvade begripa. Ville man verkligen göra något för folkhälsan borde man i stället vända blickarna mot den metabola pandemin som dödar tiofalt eller hundrafalt fler än Covid. Men finns det inget ekonomiskt incitament och inga politiska förtryckarmetoder att pådyvla folk så är det alltså ointressant att göra något åt den metabola epidemin. Tvärtom så uppmuntras folk att käka den onyttiga industrimaten för där finns pengar att hämta!

 2. Det positiva med pandemin är för Sveriges del att den visat på den nyliberala politikens konsekvenser för äldre: Äldre boenden saknar kompetens och resurser för att vårda sjuka äldre. Ändå utgår omvårdnadsideologin ifrån att de akut sjuka inte flyttas till sjukhus. (Professorn i geriatrik Yngve Gustafsson i sitt sommarprogram 8/8). Att dödligheten är högre i privatvård, beror nog på att det nyliberala högsätet Stockholm län kraftigt påverkar statistiken. Ur nyliberal synvinkel är det naturligtvis bra att de pensionerade dör – eftersom det minskar statens kostnader för pensioner – och då kan skatterna sänkas. Finns det möjligen något uttänkt samband här mellan omvårdnadssideologi och konsekvens?
  Pratar vi om statistik, finns det en gammal rangordning: Lögn; Förbannad dikt; statistik. Hela pandemin är ett belysande exempel. Framförallt SR och SVT sprutar ut hur många som dött MED CV-19, utan att tala om att det är ett bruttotal. I detta ingår t.ex. även de som dött i bilolyckor, men som fått CV-19 diagnos. Ca 94% av dem som avlidit i CV-19 har minst en annan diagnos. Ca 50% minst tre. alltså är det endast ca 6% som dör AV CV-19! För övriga går alltså dödsorsak inte att bestämma! (MD Rushworts blogg)
  Är CV-19 en farlig sjukdom? WHO:s definition på ”Pandemi” har inte med farlighet. Definitionen utgår från att ingen immunitet finns i befolkningen?
  Statistik som pekar på att CV-19 är ofarligare än Rhinovirus (förkylning):
  2020 dog totalt drygt 87 000 i Sverige = alla orsaker/diagnoser. Det var drygt 6% = drygt 6 000 fler än genomsnittet föregående fem år. Influensans toppår – 1992 – dog 50% fler. OCH:
  Vi var endast 8,5 milj. då, mot 10,3 idag!
  Den VIKTIGA FRÅGAN ÄR DÅ: Är CV-19 en så svår sjukdom att nedmontering av demokrati, mötesfrihet, inskränkning av mänskliga rättigheter – t.ex. rörelsefrihet – nedstängning av kultur, mötesplatser och mänskliga kontakter, ökad ojämnlikhet, lock på ekonomi, samt ökning av alla andra dödsorsaker – som t.ex. tuberkulos som Anders skrev, och inte minst svält! OXFAM varnade redan i somras för att 125 milj. hotades av svältdöden pga av alla restriktioner. OXFAMS årsrapport för 2020 är en mycket dyster läsning – inte minst för kvinnor.
  En kärnpunktsfråga kan formuleras så här: Är det någon mening med att vara frisk – om man sitter i isoleringscell?
  Ytterligare frågeställning: Varför vräkte inte stater och regeringar pengar över sjukvården i fjol?
  Istället vräktes pengar över företagen, vilket fått börserna att gå igenom taket! OXFAM beskriver också hur bra det gått för den ekonomiska eliten – de som gör pengar på pengar, men inte bidrar till utveckling och välfärd – dvs de är PARASITER!

 3. Det kinesiska nyåret och början på resandet ligger nu två veckor bakåt i tiden. Inkubationstiden är över. Jag kan inte minnas att ett enda inrikes smittfall har rapporterats, inte i media, inte på bloggarna, inte på nätverken, jag kan ha missat något. Det fanns råd, men inga som helst restriktioner. Alla fick på eget ansvar bestämma över sitt eget liv och resande. 50 miljoner har nu vaccinerats, fem gånger Sveriges befolkning, inte ett enda nytt problem rapporterat. Vad är skillnaden. Resandet var 75% mindre. Folk lyssnar på råd och tar personligen ansvar. I Sverige bestämmer en elit, och och om du inte fogar dig och lyder, då blir det böter. Det skapar trots. Om två veckor har vi slutresultatet, då är karantäntiden över. Varför skillnaden. Det tätbefolkade Kina borde ju vara det verkliga ideala miljön för spridning. Det finns förmodligen många samverkande förklaringar. Förebyggande åtgärder med Traditional Chinese Medicine (TCM), vitaminer, att använda munskydd. Distansera, 75% reste inte långa sträckor, men kanske mest av allt att lyssna på råd, tänka sig för, och ta personligt ansvar mot andra.

 4. Det är fler regioner än Östergötland som rapporterat att endast 15% av dem MED CV-19 diagnos dött AV CV-19. Undersökningar från Zchweiz visar detsamma. För dem som vill fördjupa sig i den medicinska forskningen rekommenderas: MD Sebastian Ruchworts blogg:
  https://sebastianrushworth.com/about/
  Och hans bok:
  https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/
  Boken: Falsklarm om corona? Av de tyska professorerna Karina Reiss och Sucharit Bhakdi
  https://www.karnevalforlag.se/bocker/falsklarm-om-coronoa/
  Statistik och hantering av statistik med flera CV-19 nyheter:
  https://emanuelkarlsten.se/coronaveckan-som-gatt-v7/

 5. Det verkar som KW inte har varit i Sverige under Corona-året. Min bestämda uppfattning är att vi svenskar är MYCKET lydiga: Hälsar inte i hand längre; Tar inte i hand; Håller distans i butiker m.m. Munskydd är inte vanligt, men har ökat på sistone: Vilket är konstigt eftersom dödstal och inlagda är betydligt färre än i april 2020.
  Att jämföra med Kina är vanskligt: Kina är en diktatur. Att isolera en region är därför lätt gjort. Dock: Kina har en väl fungerande sjukvård, med samlad kunskap och erfarenhet sedan 3 00 år. Den kunskapen är betydligt bredare än västerländsk och inte minst svensk, som helt förlitar sig på artefaktiska, kemiska mediciner. Mediciner med mer eller mindre besvärliga biverkningar, vars huvudkakliga syfte är att läkemedelsindustrin skall tjäna storkovan! I Europa har sjukvården i nyliberal anda demonterats. I nyliberal anda satsades heller inte på sjukvården förra året. Istället vräktes pengar över lönsamma företag, med konsekvensen att börskurvorna ralade i höjden.

  Det var troligen det som var avsikten med att globala media visat ett enormt intresse för CV-19, som saknar motstycke i världshistorien! (Stämmer väl med På Steigens analys)

  MEN FRAMFÖRALLT: Kineserna insåg snabbt att CV-19 är relativt oförarglig. Att rapportera smittspridning blev därför onödigt! Och Kinesiska myndigheter och parti har god kontroll över vilken information som blir allmän.

  Och; Liten allmän information gör att folk känner sig friskare. Mycket information om dödlighet och biverkningar gör att folk känner sig sjukare!

 6. Allmänheten (och läkarkåren) förs bakom ljuset. Ny forskning visar att de som inte har tillräckligt med D-vitaminer i blodet kan fåka illa ut vid en ovid-19-infektion. Vanligtvis äldre, feta och redan sjuka.
  Klippet blir bättre mot slutet.
  https://youtu.be/ha2mLz-Xdpg

 7. Alltså: Överdödligheten är låg. Ändå dras tumskruvarna åt. Restriktionerna blir hårdare. Nästa steg är logiskt sett husarrest! För enligt bland annat svenske professorn i epidimiologi vid Harward Martin Kulldorf hejdas inte smittspridningen förrän hela jordens befolkning har antikroppar. Och nedstängningar bromsar denna process. Alltså kommer nedstängningar att bli bestående och demokrati, mötes- och rörelsefrihet, samt mänskliga rättigheter att vara utslagna!
  DAGS FÖR EN FOLKKAMPANJ! Kulldorf har startat ett upprop som samlat 800 000 underskrifter – främst forskare: Skydda de äldsta! Inga nedstängningar!

 8. ”Alltså: Överdödligheten är låg. Ändå dras tumskruvarna åt.”

  Till desinformatörer, direkta lögnspridare och pratare i allmänhet kan jag härmed låta meddela att Sverige haft en tydlig överdödlighet p.g.a. Covid-19 under fjolåret 2020.

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/tydlig-svensk-dodlighet-under-pandemin

  Men som ofta sipprar sanningen fram på betryggande avstånd när debatten är som hetast samt gärna i form av en liten notis.

  En av det mer frånstötande exemplen av kollektivt tankemönster är att man sätter något man definierar som ”samhällets bästa” främst samtidigt som man närmast totalt skiter i den enskilda individen som i princip får skylla sig själv.
  Det tillsammans ställer orimliga krav på det grupper som kan drabbas.
  Oberoende om vad själva saken handlar om.
  Typ 25 miljoner döda och man ”vann” kriget är bara ett exempel på kollektivismens grymheter.

 9. SVT rapporten är ett typexempel på målsättningen traditionella media nyhetsrapportering: Skräm så mycket som möjligt! Att detta gör folk sjukare negligeras. Siffrorna i rapporteringen är avrundade uppåt. Att överdödligheten – som definieras som antalet fler avlidna än medeltalet för de senaste fem åren – endast är ca 6% berättas inte= Inte tillräckligt skrämmande!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here