Greta Thunbergs utmärkta sommarprat. Hur klimatkrisen kan lösas?

6
3226

Jag har just lyssnat på Greta Thunbergs sommarprogram kl 13-14.30, liksom förhoppningsvis många andra. Utmärkt.

Hon berättar på ett intresseväckande och avslöjande sätt om sin resa genom USA och om mötet med olika politiker. Mot slutet poängterar hon att Klimatkrisen inte kan lösas inom ramen för dagens politiska och ekonomiska system. Inte heller ”Green New Deal” räcker till. Vilket får anses vara bevisat. Hon sätter förhoppning till människor i samarbete för en bra sak, som ”Black lives Matter” och ”MeToo”.

Hon hoppas att detta innebär att vi har passerat en social ”Tippping Point” och betonar att mänskligheten inte har misslyckats ännu.
Antingen överlever vi som civilsation – eller inte. Sa Greta Thunberg.

Jag skrev genast (kl 14.37) på hennes Instagram-konto: ”Utmärkt sommarprat. Vi kan och måste ersätta dagens mycket orättvisa och bristfälliga kapitalism med ett mycket mer demokratiskt system där även kontroll över produktionsmedel, storföretag finns i befolkningsmajoritetens händer och underordnas dels vetenskapligt baserade klimatkrav och dels global rättvisa i termer av fördelning av jordens resurser. Dagen system gynnar färre än 1 % – vars rikedomar andra arbetat ihop – och denna 1 % har ökad vinst som ledstjärna. Så primitivt, så inhumant, så odemokratiskt! Verklig demokratisk human socialism är nödvändig för att ”lösa” även klimatkrisen”. (https://www.globalpolitics.se/endast-socialism-kan-radda-klimatet-kapitalismen-har-misslyckats/)”

Jag har publicerat långt över ett hundra artiklar i klimatfrågan. I några av dessa har jag tecknat mitt förslag till lösning av Klimatkrisen – och samtidigt en del andra problem.

Nedan huvuddelen av en av artikarna:


Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.

 

Bild från Pixabay.

Detta är en återpublicering av en artikel från december 2018 i aktuellt ämne.

”FN:s stora klimatmöte 2018 (COP24) har inletts i Katowice, Polen och ska pågå till 14/12. Här träffas representanter för alla länder som har skrivit under klimatkonventionen för att förhandla om hur man ska gå vidare för att möta klimathotet. 200 länder enades 2015 om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader. Hur ska man nå målen?” DN

2018 – fjärde varmaste året.

DN skrev också ”2018 kommer att bli det fjärde varmaste året som har uppmätts. Orkanerna i norra hemisfären har varit fler än genomsnittet, temperaturer och skogsbränder har satt rekord, torka har påverkat skördar och dödliga skyfall har drabbat flera länder. Världsmeteorologiorganisationen, WMO, radar upp en rad olycksbådande rekord i en ny rapport.

” Halterna av växthusgaser har nått nya rekordnivåer och om den nuvarande trenden fortsätter kan vi komma att se temperaturhöjningar på 3 till 5 grader i slutet av århundradet. Om vi använder alla kända tillgångar till fossila bränslen kommer temperaturhöjningen att bli väsentligt högre.” Rapport: 2018 det fjärde varmaste året som har uppmätts.

Tidigare beskrev jag den aktuella situationen i denna artikel. Klimatkatastrof?

FN-chefen säger ”Det är en fråga om liv och död.” DN

Bra nyhet ”I fredags hölls manifestationer på 104 platser runt om i Sverige inför FN:s stora klimatmöte i Polen där 200 länder ska enas om nästa steg i kampen mot klimathotet.”

I DN skriver professorn i filosofi och vänstermannen Torbjörn Tännsjö: ”Jag har länge trott och argumenterat för att lösningen är global demokrati med ett globalt parlament, som utser en global regering och som lagstiftar för hela klotet (i ”Global democracy. The case for a world government”, 2008/2014). Jag tror fortfarande att en sådan global demokrati skulle kunna rädda oss ur vårt kollektiva existentiella predikament. Ett problem är emellertid att tiden nu förefaller vara så knapp.” Tännsjö i DN: Torbjörn Tännsjö: Så kan klimatkrisen leda fram till en global despoti

*** Jag anser, liksom Naomi Klein, att det är nödvändigt att gå längre: Ersätt kapitalismen med en slags demokratiska socialism. Då finns förutsättningar att lösa klimatkrisen och många andra stora problem. ***


Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Paris: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.
Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man med större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger störreän vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed kliamtförstörelse – ett måste. Så primitivt är kapitalismen!

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Man får medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.

Vad kan göras nu?

Jag måste anta att kapitalismen, som egentligen gynnar en liten grupp på högst 1 % av jordens befolkning inte avskaffas hur som helst. Kapitalismens intressen kontrollerar egentligen politiken och etablerade media framför budskap i deras intresse. Vi är all utsatta för en massiv indoktrinering och en massiv svartmålning av socialismen, som måste lära av gångna misstag. Nedan en kort översikt av energikällor etc.

Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent.
Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris.
Kaapitalismen är det stora hindret och det inte bara för att hindra en klimatkatastrof!

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Alternativ

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Blivit mycket billigare. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.
storm

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

Några artiklar om klimatet.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet
SvT: Greta Thunberg: ”Våra kejsare är nakna”.
Aftonbladet: Mordhoten fick Greta Thunberg att segla över Atlanten.

Föregående artikelUr John Boltons kommande bok
Nästa artikelAllvarlig konflikt mellan Indien och Kina?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

 1. Anders R!
  Du skriver: ”Dagen system gynnar färre än 1 % – vars rikedomar andra arbetat ihop”. I denna analys tappar du bort byråkratklassen som även finns inom den västerländska kapitalismen och som gynnas av denna kapitalism. Utan ett skikt, en klass, av byråkrater skulle dagens kapitalism inte fungera. Denna klass består av de översta skikten inom stat, kommuner och företag. Byråkratklassen består i Sverige idag av cirka 20 % av de som arbetar och den står i motsättning till både kapitalet och det arbetande folket. En demokratisk socialism skulle inte gynna dess ekonomiska intressen.

  • Det är mycket få som kontrollerar huvuddelen av produktionsmedlen och rikedomarna. ”Vitali och medarbetare (2011) fann att 147 av 37 miljoner företag i världen kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. Fyrtionio var banker och finansinstitut, av vilka 21 hade säte i USA. Författarna menar att bolags sammankoppling i block kan minska konkurrensen och att finansinstitut med tätt nätverk tar större risker.” (Ur ”USA som världspolis”). Därefter har koncentrationen ökat.

   Men poängen är förstås påpekandet att andra är miljardärerna (5-8 personer i USA äger lika mycket som de fattigaste 160 000 000) ”tjänar på kapitalismen”. Det stämmer förstås. Utan tydliga kriterier, och utan någon typ av analys av hur många som skulle ”tjäna på” (OBS i olika avseenden) på annan typ av samhälle blir det lätt en tom sifferexercis.

   Dock vill jag påminna om en artikel som publicerats här

   ”Arbetarklassen utgjorde 1979 52-61 %, medan den 2017 minskat till 38-46 %.
   Mellanskikten (dock ej småborgerlighet, som egenföretagare) var 1979 31-40 % och ökade 2017 till 46-54 %.
   Det verkliga borgerskapet utgjorde endast en procent såväl 1979 som 2017. I absoluta tal utgör borgerskapet cirka 76 000 personer, inkl anställda VD-ar.”
   Göran Therborns bok om klassamhället i Sverige

   Göran Therborn menar

   Arbetarklassen utgjorde 1979 52-61 %, medan den 2017 minskat till 38-46 %.
   Mellanskikten (dock ej småborgerlighet, som egenföretagare) var 1979 31-40 % och ökade 2017 till 46-54 %.
   et verkliga borgerskapet utgjorde endast en procent såväl 1979 som 2017. I absoluta tal utgör borgerskapet cirka 76 000 personer, inkl anställda VD-ar.

   • Anders R!
    Visst är de verkligt stora kapitalisterna väldigt få. Men de kan inte regera ensamma och detta är poängen i min kommentar. De behöver medhjälpare i form av politiker, ekonomer, jurister, företagsledare mm. Denna grupps kallar jag byråkratklassen Med klass menar jag:

    Klass bestäms utifrån individens ställning i produktionen. Med ställning i produktionen avses i vilken utsträckning och på vilket sätt individen kontrollerar, bestämmer över, produktionsprocessen på den egna arbetsplatsen och samhället i stort och därmed bestämmer hur produktionens överskott fördelas mellan olika individer och grupper av individer i samhället.

    Det bör uppmärksammas att subjektiva rekvisit inte finns med i definitionen av klass och att den presenterade definitionen ger utrymme för improduktiva medlemmar i en klass och att det kan finnas klasser utanför den direkta produktionen. Klass tillhör den ekonomiska basen, inte överbyggnaden. Ägandet är en juridisk manifestation som däremot tillhör överbyggnaden.

    Då Therborn knyter an till Marx gör han två väsentliga misstag. För det första inser han inte att improduktiva individer kan tillhöra arbetarklassen. För det andra ser han inte att en ny klass kan växa fram ur produktion. Det första misstaget leder att arbetarklassens storlek underskattas. Det andra misstaget leder till att Therborn inte inser att delar av mellanskikten utgör en ny klass.

 2. När man betraktar hur staten i praktiken agerar så inser man också lätt att miljöpolitiken bara är ytterligare en vacker fasad i den (s)venska humaniserade potemkinkulissen.

  Skulle vara intressant att veta vad både Greta Thunberg och bloggägaren Anders Romelsjö har att säga till Isabelle som jag tycker verkligen gör en insats för miljön.
  Men det kanske är där själva problemet ligger.
  I socialistinspirerade samhälle får aldrig de enskilda insatserna uppskattas.
  Den sjuka avundsjukan sätter effektivt alla hinder i vägen.
  Straffa, beskatta och avgiftbelägg alla som visar sig kunna uträtta något bra.

  https://samtiden.nu/2020/06/miljobonder-sanks-med-politikens-straffavgifter/

   • Ja, båda.
    Men forskning tror jag man måste ha lite distans till då den tillhör den akademiska delen av samhället och styrd av dess kultur som råder där.
    Dock ett mycket viktigt komplement så därför lyssna till forskningen också.
    I princip tycker jag alla röster måste bli hörda.
    Inte minst de här små alternativbönderna själva som förmodligen inte har någon mäktig lobbyorganisation bakom sig som ger dem den makten de i en sådan här situation skulle behöva.

    Generellt tycker jag det är trist att politiken idag överlag tycks kräva de här påtryckargrupperna av olika slag.
    Tag EU kommisionen som exempel. Vad är dess beslut annat än resultat av olika påtryckargrupper?
    Resultatet blir att alltför mycket energi går till spillo i lobbyarbete istället för resultat av produktivt arbete.
    Det blir en massa ”pappers-” eller som idag mötes- och knapptryckarmänniskor och olika maskiner istället som gör det verkliga arbetet.
    Ofta till tveksamt resultat.
    Det blir också falskt när resultatet kommer ur en regering som säger sig värna om minoriteter.
    Undrar om Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson är beredd att göra något åt de problemen som alternativbonden Isabelle Enkvist i Hälsingland har?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here