Kan vi lita på försvarsministern och SÄPO-chefen? Eller bör de avskedas?

13
2033
SÄPO-chefen Klas Friberg. Bild: H Montogtmery TT.

 

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Folk och försvars konferens har nyligen ägt rum. Uppstickaren Folk ch Fred har ordnat en uppmärksammad alternativ konferens. Se under ”Relaterat”. Frågorna i titeln kan synas näsvisa eller orättvisa. Bedöm själv.


Folk och Försvar 2020  pågår för fullt i Sälen.

Utrikesminister Hultqvist är På Ekot kl 12.30, ungefär knappt 15 minuter in på programmet oroad över påverkansoperationer och desinformation från Ryssland.

Som enda exempel nämner han att den gas som sägs ha använts för att förgifta far och dotter Skripal i Salisbury kan ha tillverkats utanför Ryssland. Ekot.
Kommentar: Men det är nog närmast vida etablerad sanning att så är fallet. Chefen för Storbritanniens lab bekräftar INTE att giftet är från Ryssland.

DN skrev: ”Storbritannien. Brittiska vetenskapsmän har inte lyckats visa att det nervgift som användes för att försöka mörda den tidigare ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter är tillverkat i Ryssland.
Chefen för Storbritanniens militära forskningscentrum säger att man har kunnat slå fast att det rör sig om det ryskframställda nervgiftet Novitjok men att man inte har kunnat visa var det kom ifrån.”
DN: ”Omöjligt att bevisa att nervgiftet var ryskt” (Länken borttagen)

Varifrån hämtar Hultqvist sina uppgifter? Hur är det med hans förmåga till källkritisk analys? Se vidare nedan

Andra referenser om Skripal nedan.

* Vid intervju i Radio P1 strax efter kl 17 kritiserar han i vanlig ordning Ryssland för konflikten med Georgien. Naturligtvis utan att nämna att EU påtalar att det korta kriget startades av Georgien. Elva år sedan Georgien angrep Ryssland – enligt EU.

* Han kritiser också Krim för återinförlivandet av Krim med befolkningen stöd, vilket förvisso var en överträdelse av folkrätten. Men han nämner inte den av USA och EU stödda fascistinfluerade statskuppen i USA i februari 2014 – en betydligt större kränkning av demokratin. Idag 5 år efter Maidan.


Även SÄPO-chefen Klas Friberg  talade i Sälen. Vid en intervju i morgonekot säger han att han vill bygga upp ett bättre säkerhetssystem från grunden. Jag innstämmer gärna i detta.

Han talar om aggressiva åtgärder från främmande makt som kan destabilisera Sverige och hota demokratin, och nämner här de tre länderna Ryssland, Kina och Iran. Inga belägg alls nämns. Kanske finns det.

Det finns tydliga och kända belägg för att USA försökt och lyckats påverka demokratin och underminerat vår säkerhet. Inte ett ord om detta, inte heller om USA:s enastående rekord på destabilisering av demokratin genom statskupper eller stöd till statskupper i demokratier. Eller på dess allvarliga påverkan som minskat Sveriges säkerhet.

Detta utvecklas i en artikel i Svenska Dagbladet. SvD: Säpo: 15-tal stater spionerar på Sverige.


Säpo: 15-tal stater spionerar på Sverige

Underrättelsehotet mot Sverige är omfattande och främmande makt inhämtar känsliga uppgifter ”hela tiden”. Ett 15-tal stater har underrättelseofficerare – potentiella spioner – på plats i Sverige enligt Säkerhetspolisen.

Och underrättelsehotet har ökat enligt Säpo.

Ett 15-tal länder har alltså underrättelsefolk stationerat i Sverige. Hur många personer det rör sig om vill Friberg inte precisera. Tidigare har Säpo gått ut med att en tredjedel av Rysslands diplomater här är spioner.

Det största hotet kommer från rysk underrättelseverksamhet, men även Kinas underrättelseverksamhet är allvarlig, säger Friberg.

Hoten kommer i många olika skepnader. Bland annat rör det sig om flyktingspionage, där främmande makt aktivt följer och agerar mot så kallade oppositionella.

– Vi har ett antal domar från föregående år som visar detta. Det handlade om iransk påverkan och även från Kina, säger Friberg.

Även exempelvis företag angrips, vilket kan orsaka omfattande ekonomiska förluster som följd.

Det kan röra sig om forskningsdelegationer som kommer hit, det kan röra sig om cyberangrepp.

Kort kommentar: Forskningsutbyte anses allmänt vara bra. Har själv ingått i flera forskningsdelegationer/möten i USA, men även i Kanada, Ungern, Ryssland, Frankrike, Norge, Skottland, Storbritannien, Finland och andra länder.

Stater försöker också aktivt påverka svensk opinion och politiska beslut som ska fattas i Sverige. Syftet med aktiviteterna och angreppen är bland annat att kunna destabilisera ett land om eller när det behövs.

Vi kan utgå från att deras inhämtning har ett syfte: att de ska kunna störa eller förstöra känslig verksamhet i Sverige om de så vill, säger Säpochefen.

Gapet som byggts upp sedan kalla krigets slut i Sverige mellan hot och säkerhetstänk är väldigt stort och det ökar. Medvetenheten om att vi behöver skydda de skyddsvärda uppgifterna har också ökat den senaste tiden, vilket är positivt, men det är ett väldigt gap som inte ens är påbörjat att minska, säger Klas Friberg.

TT: Det har du påtalat i flera år. Varför händer inget?

Förståelsen är större i dag än den var i går hos svenska myndigheter och företag.. Det som förståelsen är mindre för är att det kräver investeringar, det kräver resurser, det kräver pengar.


Kommentarer:

Det är möjligt att ”påverkans- och destabiliseringsoperationer ökat. Som en följd av att Sveriges regering så har satt sig i knäet okritiskt på USA och för en politik som innebär att Sverige kan bli en avskjutningsramp för kärnvapen mot närbelägna Ryssland. Det är de främsta motståndarna mot USA:s brutala och folkrättsvidriga krigspolitik: Ryssland, Kina och Iran som uppges – fortfarande utan belägg – för att föra en sådan politik.. Dessa är föremål för en desinformationkampanj, med allvarliga beskyllningar mot Ryssland gällande Russigate, MH17, Skripal – utan belägg. Mönstret är att ett påstående kommer om att någon av länderna misstänks för något. Detta följs sedan snabbt av fördömanden och ibland sanktioner, fast belägg ej presenterats.

USA har redan haft en destabiliserande inverkan som försvagat demokratin och säkerheten i Sverige. Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

Låt mig ge bara ett par exempel:

Värdlandsavtalet.
En majoritet av anhängare i befolkningen till samtliga politiska partier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

Sverige slöt med NATO senare under 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga. Sveriges riksdag lurar befolkningen genom tal om alliansfrihet då verkligheten är att detta överges till förmån för uppslutning bakom USA, världens i särklass mest krigiska stat som också leder då det gäller brott mot FN-stadga och folkrätt.

Vidare har Sverige slutit för medborgarna mycket viktiga men hemliga försvarsavtal med USA, och med Storbritannien. Demokrati?

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

Kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror:

85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
Första reaktionen från Sverige var ett positivt uttalande till kärnvapenkonventionen, vilket är i linje med den aktiva politik för kärnvapennedrustning som gjort Sverige aktat i decennier.

 • USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på FN:s kärnvapenkonvention.

* Regeringen tillsatte sedan som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

* Sverige har köpt det dyra Patriotsystemet av USA, som är dyrare och sämre än franskt och ryskt vapensystem. Till och med Carld Bildt kritiserar. Patriot dåligt men dyrt vapensystem.

* Sverige deltar också i USA:s hårda sanktionspolitik mot bl.a. Syrien, vilken saknar folkrättslig grund.

* Genom Värdlandsavtalet och Nej till FN:s kärnvapenkonventionen har Sverige destabliserats och vår säkerhet minskat.

I praktiken har den svenska alliansfria politiken övergivits utan att regering demokratiskt har tagit hänsyn till opinionen. Regeringens fruktansvärda hyckleri om folkrätt. Varför fördöms inte USA:s angrepp och stöd till terrorister?

Det stora beroendet och underordnandet av Sveriges intressen för USA:s är en fara. På mycket goda grunder föreslår tidigare FN-ambassadören och biståndsministern Pierre Schori Avbryt allt militärt samarbete med Trump.

För Sveriges säkerhet: Övergå till en alliansfri utrikes- och försvarspolitik. Samarbeta även med Ryssland. Avskeda i första hand försvarsminister Peter Hultqvist och i andra hand SÄPO-chefen Klas Friberg. Jag vet att det är önsketänkande eftersom stöd för detta saknas i regeringen och då någon stor folklig opinion och rörelse för detta saknas.

Min (Anders Romelsjö) uppfattning är alltså att försvarsminister Hultqvist bör avskedas

– då han på falska premisser lett arbetet på att Sverige övergivit sin alliansfrihet och i praktiken gjort att Sverige att underordnas intressena hos Nato och dess högste egentlige chef, president Trump;
– de falska premisserna består dels i att han utan vidare godtagit USA:s falska bild av att Ryssland som har mindre än 10 % av Natos militärbudget utgör ett hot mot Sverige och andra stater, utan att USA presenterat belägg för detta, och dels bortsett för USA:s och Natos destruktiva geopolitik;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktat alla belägg för att USA initierat och stött en fascistinspirerad statskupp mot folkvald regering i Ukraina 22/2 2014;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktar att USA bedriver brutala krig i strid mot folkrätt, FN-stadga, och principer om frihet och nationell självständighet i flera länder som Afghanistan, Irak, Syrien och Jemen;
– då han ej visat kunskap om det synnerligen väl belagda förhållandet att USA sedan åratal stött terrorismen i Mellanöstern;
– genom närmandet till Nato som bedrivit brutala folkrättsvidriga krig som slagit sönder Jugoslavien, Libyen och Afghanistan;
– nära samarbete med den synnerligen starkt misstänkte krigsförbrytaren försvarsminister Matthis i USA;
– då han i allt detta lett ett arbete under regeringschefen som försämrat Sveriges säkerhet och ökat risken för att vårt land dras in i krig;
– då han själv under regeringschefen i allt detta visat avsaknad av tillräcklig respekt för demokrati, folkrätt och FN-stadga;
– då han i detta visar en helt oacceptabel brist på tillräcklig analytisk förmåga;
– då han bortser från försvarsminister Mattis och USA:s krigsförbrytelser och brott mot FN-stadga.

1. Varför har inte regeringen och “Världssamfundet” fördömt USA:s militärbaser i norra Syrien? och USA:s angrepp på Syrien?
2. Varför har inte regeringen och “Världssamfundet” fördömt USA:s mångåriga stöd till ISIS och terrorister, som ledande militärer, politiker och press i USA ?
3. Varför har inte den mycket omfattande exporten av vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, som används i dessa länders anfallskrig mot Jemen stoppats?

Relaterat Skripal.
Vad händer i Skripal-fallet
Schweiziska OPCW- experter: Har Skripals INTE (främst) förgiftats av Novichock men av Nato-medlet BZ?
Skripal-historien visar på skadskjuten anglo-amerikansk plan
Tjänstefel av Margot Wallström & Co i Skripalaffären? Att dömas utan bevis.
Sverige bidrar till en mycket farlig situation i konflikten mot Ryssland
Chefen för Storbritanniens lab bekräftar INTE att giftet är från Ryssland.
Västs diplomatiska krigföring mot Ryssland – förberedelse för krig i Europa?
Storbritannien pressar sina forskare att hitta (på?) stöd för att Ryssland är skyldigt till Skripal-storyn.
Spionhistorien i London utan bevis mot Ryssland – för att bereda grunden för anfall i Syrien? 14/3
Storbritannien anklagar för fullt utan att ha presenterat bevis. Mothugg Corbyn. Frankrike? 15/3
Hotfulla stormakts-anklagelser mot Ryssland som har förstört sina kemiska vapen enligt OPCW. Kan Novichock tillverkas i garage? 16/3
Labourledaren Corbyn vågar ifrågasätta anklagelser utan bevis. Vilken fräckhet!

Skripal: Tio osanna eller osannolika punkter.
Skripal – ett år senare är några saker klarare.
Off-Guardian: Vad händer med historien om Bellingcat och Skripal-förgiftningen?
Skripal-soppan: Fortsatta hårda anklagelser utan bevis spär på kritik av och förakt för ”Världssamfundet”.

Föregående artikelÖverlevande från USA-stödda statskuppen i Bolivia skriker ut. En av USA:s många statskupper mot demokratier.
Nästa artikelExpressen: Anklagelsen mot Schyman: ”Nyttig idiot” för Kreml” . Varför?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

13 KOMMENTARER

 1. Tack,Anders ! Vet inte hur många läsare Din blogg har, men önskar det vore många,många.
  Peter Hultqvist, försvarsminister och uppenbar bärare av rysskräck, har tagit sig rätten, att avgöra hur Sverige skall tillbaka till stenåldern eller inte., Till en stor del gäller det även majoriteten av riksdagsdelegaterna också. I tiden talas och skrivs det koncentrerat om väder och framtida klimat. Båda med variationer som ger sociala och materiella problem, men som vi hela tiden lever i. Lite stenålder här och där, då och då , sorgligt och kostsamt, men svår hanterligt. Hultqvist, och Rambogänget i Sälen, alla beroende av krigshysterin på sitt sätt, ror och rör i grytan, mest bestående av egna förmedlade lögner och USA / Västpropaganda,. De tror sig ha rätten till att fixa till en stenålder för vår del , när de vill/ behöver andra länders tillgångar. Humanoider , energi eller råvaror. Hur har det gått till, att Hultqvist getts makt som i tiden är större än klimatet vi lever och vart fjärde år gått och röstat i ?
  Media presenterar så gott som dagligen bilder och historier från Tyska koncentrationsläger, Kompletterade media ,med bilder i från alla de fördärvade länder som fördärvats av USA, England, Frankrike med skuggat bistånd av oss svenskar hade de närmat sig anständigheten.
  Kanske hade vår belästa befolkning själva sett vilka låtsasdemokratier som fortfarande har c:a 900 baser kvar runt Jorden. Om anständigheten även visat hur USA , som gjort oss till vassal , själva hanterar sin befolkning på landsbyggd och i städer.
  Tack Anders än en gång, men med sorg konstaterar jag att det i dag inte är särskilt många svenskar som bryr sig.

   • Det verkar finnas fler som behöver uppmuntran.
    Vänsterdebattören Göran Greider hade för inte så länge sedan en (snyft)krönika i Aftonbladet, tror jag, där han sorgset konstaterade att ”arbetaren” lämnat arbetarrörelsen.
    Greider avslutade krönikan med förhoppningen att ”arbetaren” längtade tillbaka ”bara” det funnits förutsättningar.

    Jag hittade krönikan av en tillfällighet. Greider har säkert skrivit mycket men jag är ingen läsare. Vet bara vem han är och hur han ser ut. Ledarskribent på Dalademokraten tror jag.

    • klas
     Här är en till som behöver uppmuntran . jag, Torsten Johansson som med säkerhet i dag inte är ensam med sorgen. Att se hur viktiga politiska subjekt, ofta övere min icke akademiska förmågaa urvarrnas ovh späds ut till ingenting är sorgligt. Är själv arbetarklass, son till en stuveriarbetare i Stockholm, så jag kan för mitt liv inte få mig själv att adressera dig med ditt alias. Arbetarklass är status och stolthet från tiden fram till 70-talet, då det var naturligt att respektera andras arbete. Narrativt eller praktiskt.och helst omaskerat.

     • OK, jag förstår om du är besviken. Säkert många som är det som inte förmått anpassa sig till samhällets (framåtskridande)förändringar.
      Men det är en iögonfallande paradox att den progressiva delen av ”arbetarklassen” blir konservativa och längtar tillbaka.
      Ytterst är det faktiskt dem som är den drivande kraften bakom alla (framåtskridande)förändringar.

      Intressant nu med minimilönen som förespråkas av EU och som ytterligare kommer marginalisera fackföreningarna om den genomförs. Just lönekampen är fackföreningars grund.
      Det här sker samtidigt som Socialdemokraterna och arbetarrörelsen varit så positiva och förespråkat EU och vad man på ”politisk” väg skulle kunna åstadkomma där.

      Jag hör i din kommentar du närmast betraktar mig som en politisk motståndare men faktiskt kan jag inte så mycket ändra förhållandena. Min åsikt är nog att vänsterns största fiende är dem själva.

      Jag tycker mig se arbetarrörelsen är på väg bort.
      För hundra år sedan betraktade arbetarrörelsen framtiden som förbättringar.
      Men idag verkar arbetarrörelsen inte riktigt veta vad den vill. De gamla idéerna har övertagits av de socialkonservativa och någon ny övergripande plan har inte arbetarrörelsen lyckats åstadkomma. Om man nu bortser från allt fumlande och misslyckanden.

      Ja, Torsten. Du behöver verkligen en uppmuntran.
      Eller får du tänka om. Så gjorde jag och det verkar också vara en lösning på problemet.

      Jag tror det är ett högst mänskligt fenomen.
      Människan dras inte till förloraren. Det är istället vinnaren som lockar mest.
      Det måste ha med självbevarelsedriften att göra.

      Min signatur är utvald i en tid då jag inte riktigt visste vad den innebar. Idag vet jag bättre.
      Arbetarklass är ett politiskt ställningstagande.
      Arbetare är en roll i samhället.
      Akademikerarbetare finns till exempel inte.
      Jag är arbetare. Men också människa.
      Med den mångfald av personligheter som mänskligheten utgör.
      Det är väl där de kollektiva idéerna brister när de inte längre har något övertygande att erbjuda?

      Jag läste idag på SVT hemsida en butikskedja som var på väg mot konkurs.
      Det borde finnas något som heter politisk konkurs också.
      När idéerna inte längre lönar sig.
      Vart är till exempel det socialistinspirerade Venezuela på väg?

 2. Det största hotet mot Sveriges demokrati kommer från den nuvarande regimen i Stockholm och i synnerhet Morgan Johansson! Denna figur vore något för Säpo att syna om de verkligen oroade sig för hot mot demokratin i Sverige.

   • Snarare en skattebetalare som varit delägare i företag och numera på äldre dagar inhyrd konsult! Vad menas med social status? Jag bor i en villa långt ifrån problemområden och no-go zoner som numera är ack för vanliga i Sverige! På mitt jobb finns det däremot folk som drabbas av regimens galna invandringspolitik i dessa zoner och det är inget vackert man får höra…Bilinbrott, brända bilar, hot, knarkhandel, skjutningar och knivrån m.m. Så du ser inga problem att Morgan Johansson ska få hålla på och släcka ner regimkritiska media och bloggar?

 3. 1. Varför har inte regeringen och “Världssamfundet” fördömt USA:s militärbaser i norra Syrien? och USA:s angrepp på Syrien?
  2. Varför har inte regeringen och “Världssamfundet” fördömt USA:s mångåriga stöd till ISIS och terrorister, som ledande militärer, politiker och press i USA ?
  3. Varför har inte den mycket omfattande exporten av vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, som används i dessa länders anfallskrig mot Jemen stoppats?

  gjorde lite bättre svenska här. jm

 4. Men ämnet på denna tråd var ju försvarsministern, som satt en ära i att förjaga arvet efter Olof Palme,
  med att släppa ner John McCain på Gärdet i försvarets helikopter, till försvarsstaben, en försvarsminister som är kvar i trotsåldern, och som menar att ingen skall bry sig om Sveriges säkerhetspolitik – så urbota korkat. Men har man finsk bakgrund och är kommunalråd i Dalarna, då är man nog ett trotsbarn x 2.

  McCain skulle ha sparkats ur helikoptern, i luften, som hans USA-trupper gjorde med FNL-fångar, och han blev ju själv nerskjuten och fånge på Hanoi Hilton.Försvarsministerns egen hjälte, som retar folk lika mycket som Olof Palme, fast med andra förtecken, från 1918, 1939, 1941, 1944. Palme han hoppade av Finnkrigen, som hela hans släkt levt för, sedan 1918, då fick han problem, svenskar är ju rädda för finnhumöret som försvarsministern har, som inte går att påverka, tror även att hans partikamrater inser det, kanske han byts ut. Palme hade aldrig kommit fram som Finlandsaktivist, och han fick sota för att han såg Vietnam som Finland, en småstat som anfalls av en supermakt, fast 4 x WW2´s bombtonnage fällde B-52órna, de som är uppriktigt sagt hatade i Sverige,och försvarsministern har även han kapat tråden för egen räkning…alla mår dåligt, svårare är det inte…..

  …..som ”Signaturen Arbetareklass” kapar tråden, för sig själv, verkar mera vara en syndikalist, som är mot allt, det är inte förbjudet, men man bör välja tråden, eller också förklara varför man går emot den. Nån j. ordning sa Herman på sin tid, i arbetarepartiet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here