Hur den hårda förföljelsen av Julian Assange av de brittiska myndigheterna har vilat på grymt samförstånd

2
1850
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com

Det är nu en vecka kvar tills domen mot Julian Assange faller, nämligen 4 januari kl. 11. Artikeln av Nina Cross har liksom förra artikeln av henne Hur brittiska myndigheter kringgår fördraget mot tortyr – Avslöjanden från Assanges utlämningsförhandling. (och många andra artiklar) översatts av Rolf Nilsson.

Även denna artikel har på engelska publicerats av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli i The Indicter: How British authorities Circumvent the Treaty against Torture – Revelations from Assange’s Extradition Hearing.

Nina Cross har publicerat många insiktsfull artiklar om Julian Assange. Se här.

Även denna artikel ger en ingående beskrivning av Assanges situation, och utöver vad jag rapporterat om.

 


Hur förföljelsen av Julian Assange av de brittiska myndigheterna har vilat på samförstånd

Ingress i The Indicter: Detta är den andra artikeln som publicerats i The Indicter, som undersöker hur Julian Assange, grundare av Wikileaks, journalist, utgivare, nominerad till Nobels fredspris och vinnare av flera utmärkelser för journalistik och mänskliga rättigheter, hölls effektivt isolerad i flera månader under tiden han befann sig i vårdenheten i högsäkerhetsfängelset i Belmarsh mellan april 2019 och januari 2020.

Sedan publiceringen av Hur brittiska myndigheter kringgår fördraget mot tortyr – avslöjanden från Assanges utlämningsförhandling och The Indicter: How British authorities Circumvent the Treaty against Torture – Revelations from Assange’s Extradition Hearing , framgår det av svar från fängelsemyndigheterna (HMPPS) på en begäran om Freedom of Information (FOI) ytterligare indikationer på att behandlingen av Assange i vårdenheten var olaglig.

Vittnesmål från medicinska vittnen vid Assanges utfrågning i september belyser de frågor som ställts av FN: s rapportör om tortyr.

Ett expertvittne vid namn Dr Nigel Blackwood vittnade vid Assanges utlämningsförhandling i september att chefen för Belmarsh-sjukvården, Dr Rachel Daly, berättade för honom [https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/09/your-man-in-the-public-gallery-assange-hearing-day-17/ ] att Assange hade isolerats i vårdenheten på grund av att en video av honom hade släppts av en annan fånge.

Trots detta konstaterades dock att det fanns ett allvarligt tillstånd relaterat till mental hälsa, för vilket Assanges omplacering rekommenderades.

Väl på plats verkar det som om Assange informerades om att han kvarhölls i vårdenheten på grund av videon.

Vittnen som besökte Assange under den perioden att han utsattes för en faktisk ’lockdown’. Han tilläts inte träffa någon – korridorer rensades när han eskorterades någonstans i fängelset. FN: s tortyrrapportör, Nils Melzer, varnade för att Assanges i praktiken utsattes för isoleringsstraff. Följande är ett utdrag från avsnitt 5 i Melzers uttalande som utfärdades till de brittiska myndigheterna i oktober förra året. Vi bör se vittnesmålen i september från medicinska vittnen om Assanges isolering i ljuset av Melzers uttalande – att Assange utsattes för en grym isolering i vårdenheten, vilken inte kunde förklaras:

Enligt tillförlitlig information som har gjorts tillgänglig för mig har Assanges hälsotillstånd försämrats sedan han överfördes till vårdenheten och har han nyligen hamnat i en nedåtgående spiral, som mycket väl kan äventyra hans liv. Trots att Assange har avtjänat sitt straff för borgenöverträdelse och nu enbart hålls kvar på grund av USA:s begäran om utlämning som väntar honom, hålls han enligt uppgift under förtryckande isoleringsförhållanden under minst 22 timmar per dag i en enskild cell i fängelsets hälsovårdsenhet.

Hans isolering avbryts bara av dagliga promenader på 45 minuter, gudstjänster, samt möten med hans advokater och sociala besök. Han får inte umgås med andra fångar och när han transporteras inom fängelset rensas korridorer och alla andra fångar låses in i sina celler. I motsats till de försäkringar som fängelseadministrationen gav mig under mitt besök, och i motsats till övriga inspärrade i fängelset, får enligt uppgift Julian Assange fortfarande inte arbeta eller gå på gymmet, där han kunde umgås med andra fångar.

Dessutom är står Assanges korrespondens och kontakter med besökare under noggrann övervakning. Trots den uppenbara olämpligheten av en sådan hård och diskriminerande behandling för en icke-våldsam fånge som hålls häktad enbart i samband med ett pågående utlämningsförfarande, verkar det inte finnas några tillfredsställande förklaringar från fängelseadministrationen och inga alternativa åtgärder, såsom husarrest eller hans återintegrering i den allmänna befolkningen tycks vara påtänkta.

Baserat på den information som har gjorts tillgänglig för mig verkar det förfarande med inlåsning, som för närvarande påtvingats Herr Assange, vara onödigt, oproportionerligt och diskriminerande och avsett att vidmakthålla hans exponering för psykologisk tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Jag är mycket orolig för att om Storbritannien inte vidtar brådskande korrigerande åtgärder för att lindra Mr. Assanges situation, kan hans hälsa snart nå ett kritiskt skede, inklusive risk för hans liv.

Brist på legitimitet, öppenhet och ansvarsskyldighet

Legitima och förklarliga förfaranden beträffande isolering verkar inte ha följts. Assanges långvariga isolering verkar inte ha behandlats under fängelseregel 45, vilket förklarats i vår första artikel, och anledningen till isolering verkar inte vara något annat än en taktik i avsikt att rädda ansiktet på fängelsets tjänstemän, vilken hälsovårdsmyndigheterna tycks ha tillgodosett.

Det klargjordes av läkare under utfrågningen att Assanges mentala hälsa försämrades avsevärt under denna avsiktliga isolering (vilket stöder FN: s rapportörs rapport) till den grad att han upplevde hörselhallucinationer och hade upprepade självmordstankar. Framträdande experter har vittnat om att isolering förvärrade hans tillstånd [https://twitter.com/rebecca_vincent/status/1308493621415612416?ref_src=twsrc%5Etfw]. Denna försämring dokumenterades också av vårdpersonal som ansvarade för hans vård. Trots detta ingrep de inte för att flytta honom ur isoleringen.

Vad hände med fängelsets skyddsföreskrifter och regler som rör isolering?

The Independent Monitoring Board (IMB; oberoende övervakningsnämnd) förklarar varför det blir involverat när en fånge berövas umgänge:

Berövande av umgänge är en administrativ åtgärd, inte ett straff. Detta förklarar varför det inte finns någon kvasi-juridisk process (som för avgöranden) och att inget överklagande är möjligt. Det finns ingen utomstående granskning av användningen av R45 / 49/40, förutom den av IMB eller HMIP under en inspektion. Det är därför viktigt för styrelseledamöter att prata med dem som hålls enligt dessa regler och att närvara vid granskningar som görs i fängelser, när så är möjligt, för att kontrollera att beslut om isolering är rättvist, att vederbörlig process följts och att den totala tid som tillbringas i avskildhet inte är för stor.

I den senaste korrespondensen uppgav IMB att man har obegränsad tillgång till inoformation fångar.

För att IMB ska kunna fullgöra sin uppgift är det emellertid beroende av att fängelsetjänstemän sköter sitt ansvarsområde enligt gällande samförståndsavtal (Memorandum of understanding [https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2020/01/HMPPS-IMB-MOU-2019-002.pdf]). I ett svar på en FOI förra månaden meddelade IMB att den inte meddelas om fångar som ges umgängesförbud, andra än de som placeras i isoleringsenheten i Belmarsh-fängelset, vilket indikerar att den (IMB) inte spelade någon roll i övervakningen av Assanges förlängda isolering. Med tanke på denna godtyckliga behandling från fängelsetjänstemännens sida är det rimligt att ställa frågan om huruvida  IMB underrättades om Assanges själsliga plågor under tiden han hölls isolerad i vårdenheten, vilket ledde till att hans ökade självmordstankar, vilket krävde självmordsövervakning under en lång period. Om fängelsemyndigheterna underlät att underrätta IMB, innebar detta ett ytterligare brott mot samförståndsavtalet (18a).

Det finns två skäl, enligt fängelseregel 45, till varför en fånge kan avlägsnas från umgänge. Ett av dessa gäller skydd – om en fånge är i fara om han vistas bland övriga intagna. Den andra avser god ordning och disciplin (Good order and discipline, GOOD).

Prison Reform Trust förklarar [https://insidetime.org/segregation-your-rights/ ] att GOOD tillämpas när guvernören eller den operativa chefen har rimliga skäl att tro att en fångs beteende kommer att vara alltför störande för att hanteras på avdelningen. Observera här detta avser beteendet hos fången som avlägsnas från umgänge. Vi kommer ihåg att doktor Daly underrättade doktor Blackwood om att Assange hölls isolerad i vårdenheten, eftersom en annan fånge hade tagit en video av honom.

Blackwood hade sagt att fängelsetjänstemän var generade över detta. Vi bör också komma ihåg att trots att Dr Daly redogjorde för detta, placerades Assange där för ett medicinskt tillstånd, vilket tyder på brist på öppenhet, både angående  den ursprungliga anledningen till att han placerades där och rörande hans långvariga isolering från andra fångar medan han hölls där.

I sina senaste svar på en FOI säger fängelsemyndigheterna att 115 fångar avlägsnades från umgänge mellan maj 2019 och 2020 och att de alla placerades antingen i isoleringsenheten eller i högsäkerhetsenheten (HMS) i Belmarsh. Regel 45 tillämpades i samtliga fall. De säger också att om inte en fånge har fått ”förlust av umgänge” som en del av en dom, kan de inte isoleras utan att regel 45, om god ordning och disciplin, tillämpas.

Det finns därför starka bevis som tyder på att fängelsemyndigheterna uppträdde olagligt genom det sätt på vilket  de höll Assange isolerad i vårdenheten. Det är också viktigt att fråga varför hälso- och sjukvårdsmyndigheterna inte ingripit för att stoppa detta, särskilt eftersom Assanges tillstånd ansågs försämras under hans isolering.

 

 

Relaterat

Hur brittiska myndigheter kringgår fördraget mot tortyr – Avslöjanden från Assanges utlämningsförhandling.
Hur brittiska myndigheter kringgår fördraget mot tortyr – Avslöjanden från Assanges utlämningsförhandling.
”Journalistförbundet vill stoppa utlämning av Assange”

Journalism is not a crime


https://europeanjournalists.org/?s=assange
Stor juridisk skandal? Öppet brev till Lord Kansler i Storbritannien om Assange. Skriv på!?
Avslöjande tal av DN:s tidigare kulturchef vid Solidaritetsmöte för Julian Assange.
160 av världens ledare – men ingen från Sverige – kräver att Julian Assange släpps fri.
Rättegången mot Julian Assange: USA-imperialismen torterar journalister och visselblåsare?
Sveriges ansvar för Julian Assanges situation uppmärksammas i anmälan till ICC i Haag.
Julian Assange får stöd av mode-ikonen Vivienne Westwood.
Assange får åter ett fredspris.
Julian Assange får fint journalistpris.
Han har vunnit erkännande som journalist med över 15 utmärkelser, senast utmärkelsen från Europaparlamentsgruppen GUE/NGL för Journalister, visselblåsare och sanningssägare.
Manifestation utanför brittiska ambassaden i Stockholm 17 juni till stöd för Julian Assange med brev till regeringen.
”Publicisten Julian Assange vid Wikileaks får i juni 2019 det 4:e årliga DANNY-priset – Danny Schechter Global Vision Award för Journalism & Activism – för journalistik av icke-vinstdrivande utbildningsstiftelsen Global Center. Defend Wikileaks

Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
INTERNATIONELLT Staty rest i Berlin över demokratiska visselblåsarna Edward Snowden, Julian Assange och Chelsea Manning!
FN-utredare: hög svensk polis fabricerade bevis mot Julian Assange. Sveriges största rättsskandal?
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Frige Julian Assange – Upprop och öppet brev till Utrikesdepartementet
Utrikesminister Pompeo “Då jag var CIA-chef då ljög vi, fuskade och stal”. Vem tror att han ändrat sig? Vad säger han om Assange?

Föregående artikelOm Biden är tuff mot Ryssland kan han finna att ’Putins bett är mycket värre än Bidens eget skällande’
Nästa artikelDen absurda hatkampanjen mot Kina
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Ja. var söker man Sveriges officiella röst i detta sammanhang. En röst som annars gärna håller ett högt tonläge vad gäller mänskliga rättighetsfrågor. Även mediainformation i allmänhet från vårt breda utbud lyser med sin frånvaro.
    Så med tanke på det är en mycket viktig demokrati och yttrandefrihetsfråga är det illa att man måste söka information i ämnet på nåtet.
    Stort tack för att detta förträffliga informationsutbud finns att tillgå

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here