Är ensidiga sanktioner tillåtna?

19
3031

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad.

Den här artikeln är viktig för alla som är intresserad av politik och sanktioner Alliansfriheten.se: Ensidiga sanktioner. Sverige deltar i ensidiga (och dödliga) sanktioner mot bland annat Syrien och Venezuela. Är de lagliga? Läs vidare!
Jag har på bloggen publicerat många artiklar om sanktioner. Se under ”Relaterat”.

Ett ovanligt långt utdrag finns nedan av en artikel av juristen Mats Björkenfeldt. Jag hänvisar till den fullständiga artikeln på Alliansfriheten.se. Rättsläget verkar i viss mån  vara oklart för ”mindre” ensidiga sanktioner.


Ensidiga sanktioner

Vi har tidigare skrivit om hur verkningslösa ekonomiska sanktioner oftast är och att de utförs för att politiker måste ”göra något”. Samtidigt noterade vi att FN:s säkerhetsråd självt anser att ekonomiska sanktioner är ett effektivt verktyg som står till dess förfogande.

En ny bok om ensidiga sanktioner har nu utkommit, nämligen professor Surya P. Subedis Unilateral Sanctions in International Law (Bloomsbury Publishing 2021). Han har bland annat vid två tillfällen utsetts som Rapporteur av ett FN-organ.

I boken har Subedis låtit flera experter på skilda områden skriva om ensidiga sanktioner. (Redaktören: Dessa räknas upp i artikeln på Alliansfrihet.se)

Boken inleds med ett konstaterande, att idag är den påtagliga användningen av våld för att främja demokrati och mänskliga rättigheter inte lika vanlig som under det kalla kriget. Istället har ensidiga ekonomiska tvångsåtgärder, vanligtvis kallade ”sanktioner”, blivit det alltmer ökande utrikespolitiska verktyget av många stater.

Även om användningen av väpnad makt som sådan är förbjuden i internationell rätt och FN-sanktioner är tillåtna enligt FN-stadgan, har lagenligheten av ensidiga sanktioner, utförda av en stat eller en grupp stater mot en annan stat utan tillstånd från FN:s säkerhetsråd, blivit en omtvistad fråga i internationell rätt.

Boken visar att det finns ett positivt förbud i internationell sedvanerätt mot användning av ensidiga sanktioner om sådana åtgärder inte uppfyller vissa krav.

Ensidiga sanktioner är åtgärder för att utöva tryck som inte är väpnat våld riktat mot en målstat eller enhet, vilka vidtas av en enskild stat eller en grupp av stater, åtgärder som inte är auktoriserade av FN och som försöker begränsa eller helt beröva den frihet som andra stater åtnjuter som suveräna enligt internationell rätt. Vid sidan av ekonomiska sanktioner skulle begränsningar av friheten för navigering, luftfart och transitering och rätten till kommunikation falla inom ramarna för ensidiga sanktioner.

Det finns konkurrerande, lika kraftfulla regler i internationell rätt som de som rör principen om icke-intervention, nämligen staternas självbestämmanderätt, skyddet av de mänskliga rättigheterna i målstaten samt reglerna om proportionalitet och nödvändighet, som innebär begränsningar av staternas rätt att tillgripa sanktioner.

En svårighet är att dra en gräns mellan tillåtna ensidiga sanktioner med låg intensitet av begränsat omfång och mer omfattande och högintensiva ensidiga sanktioner. Det finns ingen definierad tröskel för att skilja mellan de två. Man måste analysera varje sanktion och dess inverkan på målstaten för sig.

Trettioåtta stater och territorier har utsatts för en viss grad av ensidiga sanktioner under perioden 2000–2015.

Så kallade smarta sanktioner vidtas inte bara mot regeringsföreträdare eller mot personer som är anknutna till regeringar vilka kränker mänskliga rättigheter, utan införs ofta även mot individer och affärsföretag

Några av de mest omfattande sanktionerna med långtgående konsekvenser är de som har riktats mot Syrien av USA, EU och Arabförbundet.

Syrien FN-rapport om sanktioner.

Enligt en rapport uppgår den amerikanska sanktionslistan till 1 300 sidor, med en beskrivning av cirka 8 755 sanktioner, vilket överskrider antalet sanktioner som införts av EU, Storbritannien eller FN.

Enligt suveränitetsprincipen anses stater vara fria att utöva alla rättigheter som inte är förbjudna av ett fördrag eller av en regel i internationell sedvanerätt.

Problemet med att åberopa suveränitet är att målstaten också kan åberopa samma suveränitetsprincip för att hävda att de ensidiga sanktionerna undergräver målstatens suveränitet och principerna om suverän jämlikhet och icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter.

Väsentlig är FN:s deklarationen om vänskapliga relationer från 1970.

I boken görs gällande att internationell rätt inte omfattar sådan ekonomisk politik som inte är avsedd att skada suveräniteten hos andra nationer, även om denna politik kan orsaka den drabbade staten ekonomiska problem.

Traditionellt har ensidiga sanktioner använts av västvärlden mot ”andra eller tredje världens stater”.

En undersökning av ny statlig praxis visar att en överväldigande majoritet av staterna motsätter sig att ensidiga sanktioner används som ett verktyg för att förverkliga en stats utrikespolitiska mål. Till exempel bifölls den 1 november 2018 nästan enhälligt i FN:s generalförsamling en resolution under rubriken ”Nödvändigheten av att avsluta det ekonomiska, kommersiella och finansiella embargo som infördes mot Kuba”. En överväldigande majoritet av staterna (189) röstade för denna resolution, med två nedlagda röster (Ukraina och Moldavien) och två emot (USA och Israel).

Generalförsamlingens resolutioner som karaktäriserar ensidiga sanktioner, som inte överensstämmer med FN:s stadga och andra regler i internationell rätt, som olagliga bidrar till bildandet av en ny regel inom internationell sedvanerätt.

EU antog 1996 rättsakter som syftade till att motverka de extraterritoriella effekterna av USA:s sanktionsordningar, vilka EU anser vara olagliga.

Således utgör införande av ensidiga sanktioner mot andra stater vilka sanktioner inte överensstämmer med FN-stadgan och andra regler i internationell rätt inte sedvänja, även om man åberopar suveränitetsprincipen för att rättfärdiga sina handlingar.

För det andra finns EU: s autonoma sanktioner som går längre än FN:s, ibland beskrivna som ”kompletterande” åtgärder. Och för det tredje finns autonoma EU-sanktioner som tillämpas i avsaknad av FN-sanktioner.

EU: s sanktioner mot Syrien, …  kan klassificeras under denna tredje kategori.

Avslutningsvis sammanfattas rättsläget enligt följande:

(1) Ensidiga sanktioner är åtgärder för att utöva påtryckningar utan hot om eller användningen av militär makt riktade mot en stat, som vidtas av en enskild stat eller en grupp av stater och som inte är auktoriserade av FN, och som försöker begränsa eller helt beröva den en frihet som andra stater njuter av. Sådana åtgärder omfattar ekonomiska och finansiella sanktioner, tillgångsfrysning, handelssanktioner, råvaruöverskridanden och begränsningar av bank- och överföringsmedel, frihet att navigera, luftfart och transitering och rätten till kommunikation.

(2) Stater måste i sina internationella förbindelser avstå från att använda eller uppmuntra användningen av ensidiga sanktioner för att tvinga en annan stat att ge upp delar av sin suveränitet eller för att säkerställa fördelar av vilket slag som helst från den.

3) Handlingen att anta, upprätthålla eller genomföra ensidiga sanktioner som inte överensstämmer med internationell rätt, inklusive bestämmelserna i FN:s stadga och principerna för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, är inte tillåten.

(4) Ensidiga sanktioner måste betraktas som exceptionella åtgärder som får vidtas som svar på en extraordinär situation när inga andra alternativa åtgärder finns tillgängliga eller är tillräckliga för att hantera situationen.

(5) När stater antar nationell lagstiftning eller åtgärder som syftar till att utvidga deras effekter på medborgare eller enheter i tredje land, i syfte att avskräcka dem från lagliga kommersiella eller andra förbindelser med målstaten eller dess medborgare, har stater en skyldighet att se till att en sådan extraterritoriell räckvidd för åtgärderna inte skadar tredjestaterna i onödan och undergräver deras ekonomi och deras handlingsfrihet och påverkar medborgarna negativt.

6) Ensidiga sanktioner som undergräver tredjestaters suveränitet är inte tillåtna enligt internationell rätt.

(7) Nationell lagstiftning om ensidiga sanktioner som påverkar folkets rättigheter i tredje land strider mot internationell rätt.

(8) Tredjestater bör inte vara skyldiga att erkänna den extraterritoriella karaktären av ensidiga sanktioner eller att tillämpa dem, eftersom sådana åtgärder strider mot grundläggande principer i internationell rätt, inklusive mänskliga rättighetsnormer och andra regler i internationell sedvanerätt.

(9) Den stat som inför ensidiga sanktioner måste specificera vilka exakta skyldigheter enligt internationell lag som kränks av den riktade staten och vilka skyldigheter den staten måste uppfylla.

(10) Ensidiga sanktioner måste åtföljas av ett erbjudande att förhandla, och de bör inte inledas före riktad stat får ett meddelande om anspråk och en rimlig möjlighet att presentera ett svar.

(11) Den ”skadade” staten som beslutar att vidta ensidiga sanktioner måste underrätta målstaten om beslutet om att vidta sådana åtgärder.

(12) Ensidiga sanktioner måste föregås av ett krav från den ”skadade staten” att den ansvariga staten uppfyller sina skyldigheter enligt internationell lag.

(13) Ensidiga sanktioner får vidtas endast när rättelse på annat sätt har uttömts eller är otillgänglig, och målstaten har på ett otillbörligt sätt vägrat ersättning för sin internationellt felaktiga handling eller efterlevnad av sina internationella skyldigheter.

(14) Ensidiga sanktioner måste syfta till att framkalla målstatens efterlevnad av sina internationella förpliktelser och att få till stånd ett upphörande och en tillfredsställande ersättning för en felaktig handling.

15) De förslag till de internationella lagreglerna om motåtgärder som utvecklades av ILC 2001 i dess utkast till artiklar om statligt ansvar gäller också för ensidiga sanktioner.

(16) Ensidiga sanktioner som vidtas måste stå i proportion till den skada som lidits till följd av den internationellt felaktiga handling som begås av staten i fråga.

(17) Ensidiga sanktioner ska vara reversibla och inte vara för bestraffande ändamål.

(18) Ensidiga sanktioner måste avslutas när den internationellt felaktiga handlingen har upphört att existera.

(19) Ensidiga sanktioner får inte införas i strid med de tillämpliga normerna i internationell rätt och får inte leda till brott mot mänskliga rättigheter och humanitära principer.

(20) Alla allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna av en stat bör hänvisas antingen till ett fördragsorgan för mänskliga rättigheter eller till FN:s råd för mänskliga rättigheter eller till FN:s säkerhetsråd.

(21) Stater som inte själva skadas av en annan stats internationellt felaktiga handling har inte rätt att införa ensidiga sanktioner.

(22) Ensidiga sanktioner får inte vidtas på ett sådant sätt att diplomatisk eller konsulär okränkbarhet försämras.

(23) Ensidiga sanktioner bör inte vidtas när det finns fördragsmedel mellan inriktnings- och målstaterna för en fredlig lösning av en tvist i ämnet.

(24) Ensidiga sanktioner bör inte påverka något tvistlösningsförfarande som är i kraft mellan de två staterna och som är tillämpligt på tvisten.

25) Om det finns en internationell mekanism för tvistlösning mellan staterna, bör denna mekanism tillgripas.

(26) När det finns en bestämmelse eller möjlighet att begära provisoriska åtgärder från ett internationellt tvistlösningsorgan bör den utnyttjas innan ensidiga sanktioner införs.

(27) Ensidiga sanktioner måste avbrytas om tvisten läggs fram för en domstol med behörighet att fatta beslut bindande för parterna.

(28) Staten som drabbas av olagliga ensidiga sanktioner har rätt att vidta motåtgärder inom gränserna för internationell rätt.

29) Stater som vidtar ensidiga sanktioner mot en annan stat för att ha gjort en internationellt felaktig handling bör informera FN:s säkerhetsråd om de vidtagna åtgärderna och skälen till dem.

(30) Ensidiga sanktioner bör avbrytas om ärendet har behandlats av FN:s säkerhetsråd eller annan behörig internationell eller regional organisation av stater.

I tillägg vill jag nämna att den framstående professorn Tom Ruys bekräftar i sin artikel “Sanctions, retortions and countermeasures: concepts and international legal framework”, i Research Handbook on UN Sanctions and International Law (red.: Larissa van den Herik: Edward Elgar Publishing, 2017) i stort sett slutsatserna i den nu anmälda boken.

Den anmälda boken får räknas till standardverket vad gäller ensidiga sanktioner.Boken belyser att det många gånger finns starka juridiska argument att ta stöd av när stormakter aggressivt använder sanktionsvapnet i sina attacker mot mindre stater.


Relaterat – artiklar på Globalpolitics.se
Sanktioner dödar!
Ryssland tuffare: Ger bestämda svars-sanktioner av EU-höjdare etc.
15 banker i “gamla världen” har bötat 20 miljarder dollar för att de ignorerat USA:s olagliga sanktioner mm. Uppror!
FN-chefen: Stopp för krig och sanktioner! USA, regeringens favorit, världsledande i krig och sanktioner inför nya sanktioner. “Ondskans axelmakt”?
Sverige, USA & Co – upphäv de dödliga sanktionerna så att Syrien kan ta hand om Coronasjukdomen!
USA bestraffar hårt Corona-drabbade Iran med nya, olagliga sanktioner. Varför protesterar inte Sverige och EU hårt?
Nästan 40 000 döda på grund av sanktioner mot Venezuela.
187 stater röstar i FN för att USA ska upphöra med sitt embargo mot Kuba, totalt 3 stater röstade för. Vilken är den tredje?
USA:s “stora omstart….” – nytryckning av dollar och sanktioner mot konkurrenter?
“Vi tillåter inte Amerika att ingripa”: varför Tyskland motsätter sig USA:s sanktioner mot Nord Stream 2.
Praktisk USA-politik: Gamla lögner ger nya sanktioner.
Framgångsrika dödliga sanktioner av USA, EU, Sverige mot Syrien.
Stöd petition till FN från civilsamhället i Syrien för att få bort de olagliga sanktionerna i coronatider
Lämna Syrien i fred! Upphäv sanktionerna i Coronatiderna!
Upphäv Sveriges olagliga sanktioner mot Syrien!
EU förlänger hårda sanktioner mot Syrien, som leder kamp mot terrorismen. IS-terrorister gläds.

Föregående artikelDebatt om vårdens marknadsomvandling
Nästa artikelVarför propaganda fungerar 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Ekonomiska sanktioner är inget annat än påtryckningsmedel så visst är de tillåtna.
  Det finns heller inte någon ”världsdomstol” som skulle kunna utdela något straff mot ”skyldiga”.

  Motsatsen till ekonomiska sanktioner är ekonomiska bidrag och stimulering.
  Som också oftast är en form av påtryckningsmedel.
  Givaren förväntar sig något resultat som är gynnande.
  Jag läste bara för några minuter sedan det är regeringskris i Tunisien och det stora (islamist?) Partiet inte längre har tillgång till parlamentet p.g.a. korruptionsanklagelser.
  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/usa-manar-till-demokrati-i-tunisien
  Folket jublar och militären har fått makten att sköta ordningen.
  USA manar till demokrati i landet och lovar ekonomisk stimulans till hjälp för Coronapandemins effekter.

  Ännu ett ekonomiskt påtryckningsmedel från USA och min fråga är om USA ska klandras för det också?

  • @arbetarklass 27 juli, 2021 At 10:25
   ”Ekonomiska sanktioner är inget annat än påtryckningsmedel så visst är de tillåtna.”
   Ännu en gång uttalar du dig utan att ha läst artikeln?!

   Läsvärd artikel av Alexander Mercouris:
   https://theduran.com/un-report-anti-russian-sanctions-failed/

   Alexander Mercouris tar upp:
   1. FNs rapport om mysslyckande av antiryska sanktioner och deras laglighet.
   2. Den icke existerande juridisk grunden för EU:s sanktionspolitik.

   • Det är visst tillåtet så länge det inte går att förhindra.
    Jämför t.ex. vattenskoter och elsparkcyklar som båda är kontroversiella men som på grund av tillåtande blir problematiska att förhindra.
    Jag anser att ”folkrätt” och FN-stadga bör betraktas som direktiv snarare än lag.
    Över stormakterna finns ingen auktoritet förutom Herren Gud.
    Allt är mänskligt och bygger på behovet att däggdjursflocken söker sina ledargestalter.

    Jag tror på evolutionen där även Gud har sin givna plats för det omedvetna.

    Sluta och förstora grupptänkandet.
    Gruppens förmåga kan aldrig göras större än människan själv.

    Ska bli intressant och se om det blir något av de här av vänsterns manande om ”klimatåtgärder”.
    Jag menar något mer än politisk aktivism, munväder, plakatpolitik samt omfördelning av miljöförstöring.
    Hur ska till exempel vänstereliten kunna bygga progressiva och groteska byggnadskomplex i betong som ex. Liljevalls Konsthall när det inte finns tillgång till någon cement och byggnadsarbetarna undrar vad f-n dom håller på med?

    https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/domstolen-avvisar-cementas-ansokan-om-takttillstand-vid-slite-pa-gotland/

    • Du menar alltså att vi ska acceptera att stormakterna får vara laglösa? Att USA eller Ryssland besätter Sverige?

     • Människors uppbyggda etik och moral gör att någon ordning säkerställs.
      Försök har gjorts att isolera barn i grupp med resultatet de har ihjäl varandra för ingenting.
      Vi kan se i den sociala utvecklingen att förtryck allt mindre accepteras.
      I USA rivs nu sydstatssymboler som påminner om kolonialt förtryck på löpande band.
      Du och en god vän till dig har ju skrivit en bok om ”USA som världspolis”.
      Någon form av ”världspolis” tror jag ändå det blir.
      Efter ww2 såg kommunismen ut att utmana som ”världspolis” men främst USA stoppade den utmaningen.
      Idag är USA på tillbakagång och utmaningen ser ut att sakna given representant.
      Kanske nästa ”världspolis” blir den liberala demokratin med hårda nypor åt dem som utmanar något av dess delar?
      Aktivismen är påtaglig.
      Marknadsekonomi, globalisering/avnationalisering, Pride/hbtq, BLM är bara några exempel.

     • Dagens världspolis USA stoltserar med att vara representant för ”den liberala demokratin” som i så fall omfattar brutala folkrättsvidriga krig som dödar och skadar miljoner och driver miljoner på flykt, som omfattar statskupper och stöd till statskupper mot demokratier, olagliga sanktioner och smutskastning av politiska motståndare utan belägg.

      Några exempel på USA:s stöd till statskupper mot demokratier: Och USA som anses vara en demokrati är ledande i statskupper mot demokratier: 1953 Mossadeq i Iran 1953
      – 1954 Arbenz i Guatemala
      – 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
      – 1965 Sukarno i Indonesien
      – 1973 Allende i Chile
      – 1970 Sihanouk i Kambodja
      – 1980 stöd till statskupp i Turkiet
      – 1983 USA invaderar militärt och störtar en demokratiska Bishopregeringen i Grenada
      – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
      – 2014 I Haiti (Aristide)
      – 2009 Zelaya i Honduras
      – 2014 Stödet statskuppen i Ukraina
      – 2018-2019: Statskuppsförsök i Venezuela, senare i Bolivia.

     • I USA rivs nu sydstatssymboler precis som man i Kina rev tempel och kulturbyggnader under Kulturrevolutionen. Du kan inte ändra historien genom att riva en staty. Den europeiska och amerikanska kulturförtrycket pågår idag för fullt. Det är inte att ta bort en staty som gör skillnad, utan att undergräva den makt som skapade den. Den makten finns idag och är mycket aktiv i Washington. Kanske en gammal staty är borta, medan USA är i full färd att bygga nya ”sydstatssymboler” på Taiwan, Sydkinesiska Havet, Xinjiang, eller Tibet eller i mellanöstern. I Xinjiang misslyckades man och även nyligen i Tyskland, Nordstream2. Läs här hur grovt svenska USA media har bedragit er.
      https://www.nyatider.nu/forsta-roret-i-nord-stream-2-klart-svt-rapporterar-som-amerikanska-ud-vill/

  • Tyvärr finns det egentligen inget som heter ”tillåtet” eller inte. Visserligen kan FN stadgan uppfattas som en lag, men eftersom det inte finns några möjliga åtgärder att ta till vid brott, råder i realiteten Vilda Västern. Den som har största vapnet, drar snabbast, och skjuter mest får sin vilja igenom. För det mesta är det USA. Det går ju inte att dra Biden & Co inför domstol, avväpna dom, och låsa in dom. När USA försöker förhindra Kinas och Hong Kong’s utveckling med falsk ryktesspridning och hot, då gör Kina det osmaklig för USA att fortsätta. Alltså, försöker du ge mig en snyting ger jag dig i värre snyting. USA bryter ju otroligt grovt mot både folkrätten och mänskliga rättigheter över hela världen och USA driver både militär och ekonomisk olaglig krigföring och hot om krigföring, men det finns inget enkelt sätt att åtgärda det, som i en rättsstat. På den grunden kunde man alltså kalla det ”tillåtet” för det går inte att beivra. Vad vi kan göra är att göra det så surt som möjligt för den aggressiva USA, och det gäller att ta varenda tillfälle vid varenda tidpunkt.

 2. Väldig roligt läsning för unilateralister (samling vir är exceptionella skit). Vem behöver USA längre? Ingen utom apartheid israel

  ”China has installed about 80% of the world’s 5G mobile broadband capacity, the carrier for the Fourth Industrial Revolution as much as railroads were for the First Industrial Revolution, and is moving much faster towards smart cities, automated ports, autonomous vehicles, self-programming robots and a wealth of other 5G applications.”

  USA har två alternativ: 1) sälla sig med resten av världen och acceptera faktum ”Ryssland+Kina=Sant” eller 2) brytas itu av inbördeskrig. Med tanke på de exceptionellt idiotiska USA politikernas inbillningar så är alternativ 2 det mest sannolika. Vilket paradoxalt nog är det bästa för världen

  https://asiatimes.com/2021/07/wake-up-america-the-world-just-isnt-that-into-you/

  • I USA har man numera ca tusen skjutningar i veckan…Ja, det blev ännu värre efter BLM då polisen fick minskade resurser! I alla andra länder hade man kallat det för inbördeskrig i Washington bryr man sig inte speciellt mycket det är viktigare att hålla Israel nöjda!

  • Alla talar om 5G, men de flesta glömmer att 5G är bara liksom betongfundamentet som huset, även kallat framtiden, skall byggas på. Det är nästan otroligt att se hur 5G har legat till grund för olika utvecklingar i Kina, system som bygger på 5G och möjliggör samhällets utveckling. Lättare och bättre leverne. Fria personliga val. Kina växte 12.7% första halvåret. Det är system som att hitta när man kör bil, undvika alla trafikstockningar, handla och göra affärer digitalt samtidigt som man njuter av det kalla ölet i solnedgången. Hur man går till doktorn, eller rättare sagt, inte behöver gå till doktorn. Hur man går på restaurang, beställer mat, kontrollerar miljön i hemmet, parkerar bilen , betalar, investerar, etc. Vad Sverige har gjort genom att förbjuda Huawei och smutskasta WeChat är helt enkelt att skära av sig från en gyllene framtida utveckling och ett bättre, fredligare och harmoniskt samhälle. Rörelsen ”tangping” 躺平 eller ”Lägga sig platt”, vilket inte alls betyder att göra ingenting, utan att välja at göra vad man vill när man vill.

 3. Kina säger:

  “If the United States has not learned how to get along with other countries on an equal footing by now, then it is our responsibility, together with the international community, to give the US a good tutorial in this regard.”

  USA gör klokt i att lära sig det annars blir läxan väldigt dyrköpt

  • Narcissistiska kulturer har ett handikapp: de lär sig aldrig av tidigare misstag, upprepar dem alltid på nytt och har därför ”alltid rätt”. Den amerikanska politiska psykopatologin är därför -minst sagt- hela världens handikapp.

   För Europas del och ökade säkerhet måste européerna ta hela säkerhetspolitiken i egna händer och ena Europa, avskaffa amerikansk sjuklig inblandning inuti Europa. Här ser vi klart det viktiga att Europa och européerna blir herrar i eget hus, en gång för alla. På så vis ska nog de kloka européerna komma väl överens med både Ryssland och Kina och införa harmoni och vett och sans på vår kontinent. Att få ut den politiska amerikanska malarian ur det europeiska blodomloppet kommer inte att vara lätt eller gnisselfritt, tidvis kanske också farligt: att utmana narcissistiska strukturer är nämligen riskabelt och rentav farligt.

   Men det är ett pris värt att betala för ett framtida helt fritt Europa.

 4. Mig veterligen var Abes mördare strikt fientlig mot den sydkoreanska kristna sekten Moon-rörelsen, till vilken mördarens mor skänkt alla pengar inklusive tagit lån till. Mördaren ansåg att Abe skulle ha varit någon slags tolerant representant för denna Moon-rörelse.

  Moon-rörelsen som uppstod under kalla kriget i den sydkoreanska militärdiktaturen, känns väldigt ofta som en minst sagt crazy CIA-produkt för att amerikanisera Sydkorea i kristen galenskap.

  • Det fanns andra skyttar som sköt snett uppifrån enligt en japansk bloggare och det brukar vara så vid Usas attentat mot egna måltavlor och främmande medan dom likaså brukar ha en lämplig täckmantel som den du nämner. Dom är proffs och slarvar inte med såna detaljer.
   Dom har lyckats få de godtrogna att acceptera termen konspirationsteori för att lugna etablissemanget att allt är i sin ordning. Om du läste artikeln ser du att dom hade motiv – Abe var i ord och retorik till synes en vasall men i handling såg det annorlunda ut som artikeln antyder. Usa vill ha ett krigiskt Japan och kräver inringning av Kina. OCH Ryssland.

   • Tyvärr ger jag mig inte in i ryktesspekulationer, dessutom vet jag närmast noll om detta mord, mer än att mördaren var just ursinnig på Moon-rörelsen, och inte behärskar jag minsta japanska heller -så jag kan inte dra några slutsatser överhuvudtaget om något i detta mordfall på en hög världspolitiker. Jag håller mig hårt till Sokrates legendariska ord om det väsentliga: ”Insikten om den egna begränsningen”.

    Vi får väl invänta japanska polisens mordutredning och en rättegång. Japan är en fungerande rättsstat. När det officiella är avklarat i Japan kan vi börja dra analyser och framföra teser och anti-teser etc.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here