Fina tal från manifestationer för Julian Assange! Läs! Kommentera!

4
1549
Manifestation för Julian Assange på Sergesl Torg 4 december 2021.

Detta Pressmeddelande 17 december har sammanställts av Sigyn Meder i ”Stödkommittén för Julian Assange.” Flera av talen är avkortade.

Tal och annan dokumentation från manifestation på Sergels torg 211204 och opublicerade tal från manifestation på Mynttorget 211028 – Stödkommittén för Julian Assange

Program 4 december
Arne Ruth, mångårig chefredaktör DN, hälsning uppläst av skådespelaren Håkan Julander
Guadalupe Francia, professor i pedagogik
Gösta Hultén, författare,journalist
Charlotte Krook, konstnär, poet
Stefan Lindgren, författare, journalist
Sigyn Meder, moderator

Sigyn Meder

Sigyn Meder: Allt fler journalister, visselblåsare och sanningssägare hotas av fängelse.
Julian Assange är symbolen för hoten mot vår rättssäkerhet, vår demokrati, våra mänskliga rättigheter, förutom hoten mot yttrande-och pressfriheten.
Riksdagenhar antagit en ny lag som anger ”röjande av hemlig uppgift”som spioneri. Röja hemliga uppgifter i allmänhetens intresse är grundläggande för journalister.

Vi påminner om det utmärkta möte som hölls med Nils Melzer på fullsatta Teater Tre 21 november.
Stina Oscarson samtalade med Nils Melzer och Arne Ruth om Nils Melzers bok Fallet Julian Assange, en historia om förföljelse.
Stödkommittén arrangerade mötet.
Vi vill även varmt tacka för de bidrag kommittén tagit emot. Lokal och alla skulder är betalda och kommittén har ett överskott för kommande verksamhet.

Jan Öberg

Jan Öberg, TFF skriver följande:
Set Julian Assange free and investigate the suspicious procedures of Swedish authorities
https://janoberg.me/2021/11/26…
I artikeln finns länk till det filmade mötet med mera.

Efter Arne Ruths hälsning, talar Stefan Lindgren. Stefan utgår från det brev författaren Jan Myrdal skrev till konstitutionsutskottet om Julian Assange 11 december 2014.
Efter Stefans tal, följer konstitutionsutskottets svar och Stefans fråga till utskottet.

Arne Ruth

Arne Ruths hälsning
Att vara rättvis har flera innebörder. I sina relationer till andra människor kan man vara ärlig, korrekt, och opartisk, och allt detta samtidigt. Ordet ”rättvisa” syftar också på lagboken och hur den tolkas i praktiken. Man kan, enligt ordboken, ”bli överlämnad i rättvisans händer”, dvs säga gripas av polisen. Om anhållandet sker på ett sätt som till fullo följer lagen är det en ”rättslig” åtgärd.

Den har skett ”med rätta”.
FN:s internationella rapportör om tortyr, Nils Melzer, har granskat tillämpningen av lag och rätt i förhållande till Julian Assange. I boken Fallet Julian Assange beskriver han ett sammanbrott för principen om rättvisa i det svenska rättssystemet. Han belägger i praktiken att Jan Myrdal hade rätt när han 2014 beskrev åsidosättandet av lag och rätt. Och Melzer lägger till en rättsöverträdelse med internationell räckvidd. Sverige har, i samspel med USA, Storbritannien och Ecuador, utsatt Assange för en psykologis tortyr som nu är väg mot en kulmen: USA har begärt honom utlämnad, anklagad för brott mot nationell säkerhet med ett sammanlagt fängelsestraff på 175 år.
Vilket är hans brott? Via Wikileaks har han har givit oss alla tillgång till den formella amerikanska rapporteringen om sin egen krigföring, en militär praktik som rymmer brott mot mänskligheten. I videon med världsrykte, Collateral Murder, ”indirekt mord”, blir den som så vill ett åsyna vittne till mord på civila, och på två journalister från nyhetsbyrån Reuters.

Tongivande svenska medier, som Dagens Nyheter, har tigit om Nils Melzers klarlägganden? Jag vet inte. Jag konstaterar ett faktum. Från mitt perspektiv som journalist innebär den kollektiva tystnaden om rättsövergreppen mot Julian Assange både en urholkning av rättssamhället i juridisk menig och en upplösning av demokratin. Tryckfriheten är inte bara en fråga om att skydd ordet i en abstrakt mening. Den rymmer också en uppmaning. När du ser ett maktövergrepp ska du inte tiga. Den demokratiska rättvisan bygger på en kollektiv ärlighet i offentligheten.

Stefan Lindgren

Stefan Lindgrens tal, konstitutionsuskottets svar på fråga och Stefans fråga till utskottet.
Detta brev gick till KU. Veterligen har ingen reagerat. Jag har nu påmint utskottet om dess sjuåriga glömska och därmed gett alla ledamöter en ny chans att ta frågan.

Det kan aldrig vara för sent att försöka rädda ett människoliv, till yttermera visso en orädd journalist som avslöjat de mest fasansfulla krigsbrott, vilket innebär att yttrande- och pressfriheten står på spel.

Om alla officiella instanser lägger locket på är den bild som kommer att gå till historien – och så med rätta –att de svenska regeringarna Reinfeldt och Löfvén genom sitt handlade – och sin spelade passivitet inför fallet Assange bidrog till att skicka honom i döden.
Vi kräver därför att KU tar upp ärendet. För Assanges skull men också för Sverige och av respekt för våra grundlagar
Stefan Lindgren

Svar från konstitutionsutskottet på Stefan Lindgrens fråga om utskottet någonsin tagit upp frågan om Julian Assange eller behandlat det brev författarem Jan Mydal tillställde utskottet 11 december 2014

Stefan Lindgrens fråga
Hej,
Jag har en fråga: har KU någonsin i någon form tagit upp fallet Julian Assange och hur det ev. handlagts av regering och myndigheter. Mer specifikt undrar jag om det brev som författaren Jan Myrdal skrev till utskottet 11 december 2014 (nedan) nådde utskottet och om det har behandlats på något sätt.
Stefan Lindgren
red.

Svar från konstitutionsutskottet.
Så vitt känt har någon sådan skrivelse inte tagits upp i konstitutionsutskottet.
Det går ej att skicka epost till denna adress. Vänligen skicka istället till
för registrering av ditt ärende.
Hälsningar
Tony Holmstedt
Utskottsassistent
Konstitutionsutskottet Riksdagen/ The Swedish Parliament Riksgatan 2100 12 StockholmTel 08-786 4414

Tal av Guadalupe Francia
En affisch från Forum för Levande Historia som gjorde reklam för en utställning fångade min uppmärksamhet. Affischen innehöll bara sex ord, men dess budskap var kraftfullt. Dessa ord var: Säg ja, säg nej, säg ingenting.

När jag läste denna affisch, tänkte jag direkt på hur olika aktörer i Sverige har behandlat journalisten Julian Assanges fall. Hur politiker inom samtliga partier, journalister i press, radio, tv, representanter för organisationer, som säger sig kämpa för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, har agerat. Även vanliga medborgare i Sverige.

Jag tänkte bland annat på de aktörer som har valt att säga ja till legitimering av tortyr som journalisten Julian Assange är utsatt för, genom att sprida falsk eller ensidig information om journalisten Julian Assange och hans fall. Bland annat genom att misskreditera rapporten om Assangefallet från FN-rapportören för Tortyr, Nils Melzer, med falska påstående om Melzers trovärdighet i fallet. Jag tänkte på de aktörer som har valt att ingenting säga genom att helt och hållet tiga om den pågående tortyren som journalisten Julian Assange utsätts för eller genom att helt och hållet ignorera Melzers rapport om Assange fallet.

Förmodligen kommer nya generationer i framtiden att granska hur och i vilken utsträckning dessa centrala aktörer i det svenska samhället har förhållit sig i relation till journalisten Julian Assange och hans fall. Precis som nu när vi har blivit medvetna om de röster från det förflutna som sade ja eller sa ingenting när brott mot mänskliga rättigheter i krig och i diktatur pågick under förra seklet.

När dessa nya generationer kommer att granska fallet Julian Assange med nya friska ögon, kommer de att upptäcka att dessa röster har medvetet eller omedvetet bidragit till att legitimera tortyren som journalisten Julian Assange är utsatt för. Denna nya generation kommer även att upptäcka att dessa aktörer som sade ja eller ingenting även bidrog med sitt agerande att bagatellisera och bortförklara de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts under Irakkriget och som journalisten Julian Assange hade modet att avslöja via Wikileaks. Kvinnor och män som blev våldtagna,torterade och mördade i kriget i Irak, ett krig vars ansvariga fortfarande går fria medan Journalisten Julian Assange sitter i fängelse just och bara för att han hade modet att avslöja dessa grova brott mot mänskliga rättigheter

Till skillnad från internationella politiska och civila organisationer i andra länder som tydligt har tagit parti för Journalisten Julian Assanges frihet, har få av dessa aktörer i Sverige haft modet att säga nej i hans fall. Reportrar utan gränser i Sverige har däremot varit en av dessa få svenska röster som har haft modet att säga nej. Med sitt tydliga nej har organisationen Reportrar utan gränser även gjort oss uppmärksamma på att risken med att Journalisten Julian Assange skickas till fängelse i USA medför även en ökad risk att andra modiga journalister blir nästa offer. Och denna risk är inte bara en risk för modiga journalister, det innebär också ett hot mot yttrandefrihet och i slutändan även för demokrati i Sverige och i resten av världen.

Journalisten Julian Assange vågade säga nej och har betalat ett mycket högt pris för sitt arbete för att avslöja brott mot mänskliga rättigheter. På grund av sitt mod har journalisten Julian Assange blivit baktalad samt misskrediterad och sitter nu i ett engelskt fängelse utsatt för kontinuerlig tortyr.

Därför är nu vår tur att våga säga nej och be om journalisten Julian Assanges frihet. För att om vi inte nu vågar säga nej med entydlig och klar röst, bidrar vi nu till att historien upprepar sig och andra journalister, aktivister för mänskliga rättigheter eller vanliga medborgare råkar ut för samma öde som journalisten Julian Assange har råkat för. Därför bör journalister, politiska och civila organisationer, representanter för organisationer som säger sig kämpa för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, samt vanliga medborgare i Sverige tydligt våga säga nej i fallet Journalisten Julian Assange innan det är för sent för honom. För att om det blir för sent för att få journalisten Julian Assangefri från fängelse, riskerar det även blir för sent för yttrandefrihet och demokrati i Sverige och i resten av världen. TACK!

Charlotte Krook

Charlotte Krooks tal
”I have a dream…”deklarerade Martin Luther King Jr.

”I have a vision…”tänkte Julian Assange, ”If war can be started by lies, peace can be started with truth…”

…och skapade 2006 Wikileaks, en digital publiceringsplattform där visselblåsare anonymt kunde överlämna sekretess-stämplade dokument som allmänheten borde få kännedom om.

Wikileaks har offentliggjort 100.000-tals dokument, ljudupptagningar och interna mail-kommunikationer som avslöjar obestridliga fakta: systematisk tortyr, krigsförbrytelser, massmord, grav korruption, pengatvätt, illegal övervakning, dataintrång, lögner och brott mot fundamentala mänskliga rättigheter. Bakom en mur av sekretessoch tystnad har regeringar och krigsindustrin i skenbara demokratierägnat sig åt kriminell verksamhet, utan påföljder, i totalstraff-frihet.

”When exposing a crime is treated as committing a crime, you know you are ruled by criminals”

-Edward Snowden

Julian Assange sitter sedan april 2019 instängd dygnet runt i Belmarsh högsäkerhetsfängelse utanför London i väntan på ett domstolsbeslut som avgör USA:s begäran om utlämning. Om så sker väntar en spionrättegång bakom lyckta dörrar — och en livstidsdom, 175 år(!) i ett Supermaxfängelse under tortyrliknandeomständigheter. SAMS, Special Administrative Measures, alternativt CMU, Communication Management Units betyder isoleringscell med minimal kontakt med omvärlden: en cement-bur i fullständigt vakuum.

Julian Assange har låtit omvärlden förstå hur fruktad han är.

Vilka fruktar Julian Assange?

Svar: den internationella eliten, västvärldens regeringar med departement och myndigheter tillsammans med företag och organisationer vars verksamheter riskerar att hamna i ljus-käglans avslöjande sken.

För varje dag som Julian Assange tvingas framleva i sin nedbrytande isolering i väntan på god-tyckliga beslut drar USA på sig ytterligare skam och vanära — och omvärldens fördömanden, från Amnesty International , Human Rights Watch, PEN, Reportrar Utan Gränser, människorättsorganisationer och ett stort antal journalister och advokater med ryggrad, flankerade av outtröttliga aktivister världen över.

FN:s rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Nils Melzer, har gått igenom tusentals sidor dokument och konstaterat att de fyra främst inblandade staterna, Ecuador, England, Sverige och USA ägnat sig åt”politisk förföljelse, allvarlig juridisk godtycklighet och avsiktlig tortyr och misshandel”.

Genom Julian Assange ska ett exempel statueras och skapa prejudikat förändra journalisters verksamhet — sätta munkavel på yttrande -ochpressfrihet. Och förhindra att visionen om ett Wikileaks inte yngla av sig… som nya och fler plattformar för transparens och sann demokrati.

Julian Assange ska inte benådas — då han inget gjort sig skyldig till.Han ska släppas — omedelbart!

Och alla vi andra, journalister eller inte, behöver vakna upp och alarmeras av rättsstatens systematiska maktmissbruk och förfallet av lagstadgade fundamentala mänskliga rättigheter, hur obekväm sanningen än är. Begreppet ”demokrati” och ”demokratiskt”har reducerats till en murken trä-skylt vars enda rostiga spik hindrar den från fritt fall, och som knappt döljer att bakom den står skrivet: Tyranni.

Några opublicerade tal från manifestationen 28 oktober, Mynttorget

Karin Rosenqvists tal
Jag heter Karin Rosenqvist och är ordförande i FiB/kulturfront. Våra grundstenar är för yttrande och tryckfrihet ,antiimperialism och för en folkets kultur. Fallet Assange berör alla dessa frågor och är därför viktig för oss.Yttrandefriheten för att vi försvarar hans rätt att som journalist gräva i och avslöja USAs krigsbrott i Irak ochAfghanistan. Antiimperialism för att vi tar avstånd från dessa krig och krigsbrott. För en folkets kultur för att vi vill ta makten över tänkandet och slå hål på alla försök till att dölja avslöjande av krigsbrott bakom dimridåer av påstådda oegentligheter från Assanges sida.

Nils Meltzer, professor i internationell rätt och FN:s tortyrrapportör, släpper i dagarna en bok Fallet Julian Assange. Stina Oscarsson har gjort en lysande recension av boken i SvD – läs den. Hon bryter tystnaden som råder i frågan om Assange i svensk press. Meltzer går genom Sveriges hantering av Julian Assange. Byråkratisk medbrottslighet kallar han det som svenska myndigheter och politiska instanser ägnat sig åt för att ställa upp på USA:s sida och låtit en trasig kondom överskugga avslöjandet av krigsbrott med hundratusentals döda. Skymma det faktum att USA sedan man utropade krig mot terrorismen har spelat bort allt vad vi tidigare haft att hålla oss i när det kommer till krigets lagar som Stina Oscarsson uttrycker det.

Nobels fredspris går till en rysk journalist och vänder blicken bort från det stora hotet USA-imperialismen – Julian Assange borde fått priset för hans avslöjanden av krigsbrott – de grövsta i modern tid mitt under USA:s och NATO:s krig i Afghanistan och Irak. Glöm inte Sveriges roll som slöt upp på USA och NATO:s sida.

Detär därför vi kräver att han ska friges från Belmarshfängelset där han sitter utan dom och under tortyrliknande former. Nu väntar vi med bävan på om USA ska lyckas med att få honom utlämnad. USA som under de 12 år som gått sedan avslöjandena av krigsbrotten gjort allt för att straffa och förgöra honom. Lyckas de så är det ett stort bakslag för yttrandefriheten och för alla journalisters rätt att gräva och ta fram obehagliga sanningar för de som har makten.

Vi måste få journalisterna att våga skriva och politikerna att tala.

V imåste kräva att Julian Assange friges

Örjan Appelqvists tal
För några veckor sedan var alla nyhetsmedia upptagna av den så kallade Pandora–skandalen. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och andra hyllade med all rätt de journalister som tagit fram dokumentsom avslöjade hur makteliten världen över skott sig på skattesmitning.

Det viktiga i det här avslöjandena låg inte bara i att deras girighet avslöjats, skattesmitningen är av sådana dimensioner att det undergräver allt det som vi behöver för att värna det gemensamma: färre personal i vården, färre lärare, sämre arbetsvillkor för alla i offentlig verksamhet.

Med all rätta är vi tacksamma för det journalistiska arbete som än en gång synliggjort den samhällsröta som de rikas skatteflykt innebär.

Men idag är vi här för att tala om en ännu värre samhällsröta, om hur fundamentet för vår yttrandefrihet och vårt rättssamhälle är under attack.

Vi är här för att försvara den person som gjort långt mer än alla Pandora-journalister tillsammans för att försvara yttrandefrihet och avslöja rättsröta. Den person som genom Wiki Leaks gjort en mycket omfattande dokumentation av krigsförbrytelser tillgänglig för Journalisterna på Guardian, New York Times och andra media.

För allt sitt arbete är han utan tvivel den mest värdige kandidaten till att få Nobels fredspris. I själva verket vore det den bästa åtgärden för att höja Fredsprisets status.

Då kunde man kanske bortse från att Obama och en del andra ovärdiga fått priset.

Men för fantastiska avslöjanden har Julian Assange inte fått de hyllningar han förtjänar, tvärtom har han utsatts för den mest skoningslösa förföljelse.

USA har gjort enorma ansträngningar för lägga beslag på honom, skulle de lyckas hotas han av 175 års fängelse – för att ha avslöjat USA:s krigsförbrytelser. Sedan brittisk polis i strid med internationell lag släpade ut honom från Ecuadors ambassad där han befann sig som politisk flykting hålls han sedan två år inspärrad på Belmarsh-fängelset under vidriga omständigheter.

Som Nils Melzer, FN:s specielle rapportör när det gäller tortyr och omänsklig behandling klargjort är redan de brittiska fängelsemyndigheternas behandling av Assange ett uppenbart fall av tortyr: det är alltså de brittiska myndigheterna och inte Assange som borde stå inför rätta.

Men dessa myndigheter går helt i USA:s ledband och godkänner USA-åklagarens anklagelseakt.

I dag ska den brittiska domstolen avgöra om han är tillräcklig frisk för att utvisas till USA: det är fullständigt vansinnig fråga! Vem skulle inte bli självmordsbenägen om man hotas av 175 års fängelse i amerikanska fängelser?

Assange har inte begått något brott över huvudtaget.

Vi är här för att kräva att Julian Assange ska friges.

Julian Assange har genom att göra amerikanska myndigheters korrespondens tillgänglig för journalister möjliggjort avslöjandet av otaliga krigsförbrytelser i Irak, Afganistan och andra länder.

Dessa avslöjanden slogs först upp stort i media som Guardian, Washington Post och Die Zeit. Detta sågs som ett bevis på våra samhällens öppenhet, att öppen granskning av makten var möjlig. Ja, Assange fick till och med beröm av Donald Trump medan han var presidentkandidat. Med sedan sade den amerikanska makteliten ifrån. Och gårdagens modiga journalister tystnade tvärt.

Istället lånade de sig åt en smutskastningskampanj där inga grepp var för grova.

Tyvärr tvingas vi konstatera att svenska myndigheter och advokater varit hantlangare åt amerikanska myndigheter i deras strävan att hålla Assange inspärrad. Advokater som hjälpt till att sprida falska anklagelser för att smutskasta Assange. Åklagare som vägrat förhöra Assange när han var i skydd på Ecuadors ambassad i London. Allt för att underlätta för amerikanska myndigheter som hatar att ha fått sina krigsförbrytelser avslöjade. Journalister som villigt bidragit till förtalet istället för att ge Assange och oss som stödjer honom rimliga chanser till genmäle.

Förföljelsen av Julian Assange är inget mindre än vår tids värsta justitiemord –och det är ett i detta nu pågående justitiemord. Den tortyr han utsätta för syftar inte till att döma honom, den syftar till att helt knäcka honom.

Och detta pågående justitiemord är samtidigt tänkt att en gång för alla att för journalister och andra medborgare markera de gränser inom vilka det är tillåtet att kritisera USA:s militärmaskin och spaningssystem.

Det har varit skrämmande att se hur svenska journalister helt tystnat när det gäller de pågående rättsövergreppen mot Assange. Här har vi alltså en modig människa som på allvar tillämpar de allmänt hyllade principerna om yttrandefrihet, och vad gör svenska journalister? De tiger. Varför är Tove Lifvendal och Peter Wolodarsky tysta?

Men vi som är här tänker inte tystna.

Tillsammans med de röster som idag demonstrerar utanför domstolslokalen i Belmarsh, tillsammans med de röster som nu hörs alltmer i flera länder kräver vi att Assange omedelbart ska friges.

Ska respekten för yttrandefrihet och rättssamhällets principer återupprättas är det istället som ska ställas i de som är ansvariga för tortyren av Assange som ska ställas till svars.

För femtio år sedan ordnade framstående medborgare i olika länder den s.k.Russell-tribunalen. Med otaliga vittnesmål fastslogs där att USA i sin krigföring mot Vietnams folk begick krigsförbrytelser i strid med internationell rätt. Den tribunalen bidrog till en internationell folkopinion mot Vietnamkriget.

Idag har vi en Belmarsh-tribunal med liknande syfte: att värna om en internationell rättsordning och respekt för yttrandefrihet.

Men var är medborgaropinionen? Här är vi – varför ännu inte tusenden?

Att vi inte är fler beror framförallt på att svenska nyhetsmedia, majoriteten av svenska journalister sviker sitt uppdrag: att ge läsare, tittare tillgång till allsidig och saklig information. Måtte Stina Oscarssons skarpa vidräkning av rättsövergreppen mot Assange i Svenska Dagbladet bidra till att tystnaden bryts för gott.

Anders Romelsjö talar.

Anders Romelsjös tal
Behandlingen av Julian Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden visar hur illa yttrandefriheten fungerar när den direkt står i vägen för en dominerande stormakts intressen. Nyligen avslöjades att CIA planerade att döda Assange på Ecuadors ambassad år 2017. Nu talar mycket för att Storbritannien med USA:s stöd i sin tortyrliknande behandling gärna ser att han dör i fängelset eller efter utvisning.

Etablerade medier i Sverige och många andra länder håller tyst om situationen för Assange. Samma tystnad finns hos politiker, med ett par undantag, och politiska partier i Sverige.

Vi är alla mycket upprörda över detta.

Men allt fler internationella organisationer uttalar sitt stöd för Julian Assange, som för övrigt fått ett trettiotal priser för sin journalistik. Nyss uttalade åter ordföranden i Amnesty International att Assange måste släppas fri och att åtalet är politiskt grundat i USA:s intressen och en attack på den fria pressen.

Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen och Europarådet!
En namninsamling av en australiensisk politiker Philip Adams för att Assange ska friges har fått 645 000 namnunderskrifter i världen som man lämnat man över till chefsåklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen.

Fullständiga talet Det är alltid viktigt att kämpa för yttrandefriheten! Tal vid riksdagshuset

Kontakt:
Kontakt:

Important Information from Julian Assanges fru Stella Morris for Supporters:
„Julian prefers letters 💌 from supporters. Only from known friends and family he prefers email a prisoner because it is delivered the next day normally. He likes receiving interesting articles and books, including of things unrelated to wikileaks and the case. Books can be sent to him if they are purchased thrpugh waterstones or Foyles bookshops and posted by the bookshop to belmarsh“
🔻IMPORTANT: Cards (including Christmas cards) are NOT handed out to the prisoners because they might injure themselves with the thicker paper!
‼️🇩🇪 Wichtige Informationen von Stella an die Unterstützer: Julian bevorzugt Briefe 💌 von Unterstützern. Von Freunden bevorzugt er eine E-Mail (Email a prisoner), weil sie in der Regel am nächsten Tag zugestellt wird. Er bevorzugt interessante Artikel und Bücher, auch über Dinge, die nichts mit Wikileaks und dem Fall zu tun haben. Bücher können an ihn geschickt werden, wenn sie durch Waterstones oder Foyles Buchhandlungen gekauft und von der Buchhandlung nach Belmarsh geschickt werden.
🔻WICHTIG: Karten (auch Weihnachtskarten) werden NICHT an die Gefangenen ausgehändigt, weil sie sich mit dem stärkeren Papier verletzen könnten!
Mr. Julian Assange
Prisoner #: A9379AY
HMP Belmarsh
Western Way
London SE28OEB
UK
_____________________________________________________________

Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, oppfordrer Norges regjering til å ta grep for å hjelpe Julian Assange.
https://klassekampen.no/utgave/2021-12-20/assange-ma-settes-fri

Relaterat.
Lyssna på och se det mycket viktiga jättebra mötet om ”Fallet Assange” med Nils Melzer, Stina Oscarson och Arne Ruth i söndags kväll!
Åsa Linderborg: Mediehusen måste orka försvara Assange. Svensk polis och åklagare har gjort sig skyldiga till ett decennielångt rättsövergrepp
Malou Sivers intervjuar Julian Assange och Nils Melzer. Kom och lyssna på Nils Melzer!
Julian Assange avslöjar västerländsk korruption mer än någonsin, även i isoleringscell
Fallet Julian Assange – Förödande kritik mot Sverige
Skamligt och farligt om Julian Assange utlämnas till USA – skriver Aftonbladet
Assange-skandalen 10 och 2 år. Sverige och Väst bedriver psykisk tortyr mot visselblåsare! Enligt FN-rapport.
När fascismen kastar av sig sina förklädnader.
Assange Defense Organisation
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Ögonvittnesrapport av mig och andra från solidaritetsmanifestationer för Julian Assange och yttrandefrihet i London.
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
Många läkare är allvarligt bekymrade över Julian Assanges hälsa.
Pen International och Svenska Pen: Julian Assange bör inte utlämnas till USA.
INTERNATIONELLT Staty rest i Berlin över demokratiska visselblåsarna Edward Snowden, Julian Assange och Chelsea Manning!
Frige Julian Assange! Öppet brev från två riksdagsledamöter till Europarådet.
Gör som 225 000 andra vänner av yttrandefrihet – skriv på detta upprop till stöd för Julian Assange.
Gula Västarna stödjer Assange. Vad gör svenska journalister?

Fångarna visar större mod och kampinsats för Assange och yttrandefrihet än hela Västvärlden!

På solidaritetsmöte för Julian Assange i London, och vid Belmarsh. Vad säger förre ambassadören Craig Murray?
Craig Murray: Insider-från första dagen i den politiska rättegången mot Julian Assange.
Vår artikel i Aftonbladet “Regeringen, kräv att Julian Assange friges.”
Internationell manifestation för Assange – Soltorget Stockholm 22 februari. Kom, kom!
Sveriges Radio: “Läkare: Behandlingen av Assange liknar tortyr”. Kollegor – skriv på uppropet!
FN-utredare: hög svensk polis fabricerade bevis mot Julian Assange. Sveriges största rättsskandal?
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
Många läkare är allvarligt bekymrade över Julian Assanges hälsa.
Föregående artikelFrontlinjen är Överallt
Nästa artikelKRIG: Orsaker och konsekvenser
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Jag har på olika sätt försökt att publicera insändare i S-tidningar och någon ”grundligt liberal”. Mina inlägg innehåller krav om att Julian Assange ska friges efter mer än tio år av olika frihetsberövanden. Jag har också skrivit om och uttryckt önskemål om att Assange och Snowden ska tilldelas nästa års fredspris. De har på liknande sätt som årets fredspristagare fungerat som visselblåsare mot krig och bristande demokrati. Jag vet att mina inlägg inte kan spolas på grund av undermålig meningsbyggnad. Refuseringarna hänger säkert samman med att USA inte ska kritiseras.

    • Jag har denna månad om Assange ringt ”Ring P1” två gånger om detta, skrivit dit en gång, föreslagit ”Uppdrag Granskning” två gånger att ta upp ämnet, samt skrivt en artikel tilll ”DN åsikt”. Samma resultat som du…

  2. DN borde ha helsidor ägnat åt Assanges frigivning. Smygpolacken Peter är så otroligt bedrövlig. Journalistförbundet men även Pen stöder ju Assange.Alla vet ju vad detta är och handlar om när gäller Assanges vidriga ärende. DN men även övriga som Aftonbladet och Expressen skulle lätt kunna hänga på och ägna par sidor åt Assanges frigivning,och på det sättet få lite uppmärksamhet och kunskap om detta så vidriga fallet. Hur hade det känts om det var du Peter som satt oskyldig i fängelse,och hur hade du velat att dina kollegor och andra övriga vänner hade agerat. Upp till kamp för våra idiotiska medier. Hade önskat att även regeringen NÅNGÅNG bara hade nämnt detta,vare sej det är till Usa direkt eller genom EU. Men detta är ingen anti-rysk som den där rasisten Navalny,eller den där hemmafrun från Belarus. Vilken VIDRIG värld vi Europa lever i, helt styrda och kontrollerade av Washington,och detta utan minsta skam av övriga EU länder och deras medier

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here