”Face the Climate Emergency”. Öppet brev och krav till EU och världsledare från Greta Thunberg, Malala, Jane Fonda, Naomi Klein, Leonardo di Caprio, Russel Crowe och andra. Skriv på också Du!

29
4188

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. EU har nyligen vidtagit en del åtgärder på klimatområdet. Ett – ofullständigt – steg i rätt riktning kanske. Svårt att tro att de som skrivit brevet är nöjda.

Detta öppna brev ”Face the Climate Emergency” har skickats till alla EU-ledare och statschefer den 16 juli 2020.

Jag har översatt det från engelska till svenska, och bifogar även den engelska texten. Understrykningarna är mina.
Läs noga – det är mycket radikalt.

Observera att Du kan skriva på (vilket jag och min fru gjort). Jag bifogar en lista över de som sigerade brevet inledningsvis. Minst 20 000 människor har skrivit på.


”Face the Climate Emergency” Öppet brev och krav till EU och världsledare

Ni måste sluta låtsas att vi kan lösa klimat- och ekologiska krisen utan att behandla det som en kris.

Här är våra krav i detta öppna brev: Dessa är några första steg, avgörande för vår chans att undvika en klimat- och ekologisk katastrof.

Avsluta omedelbart alla investeringar i prospektering och utvinning av fossilt bränsle, upphör omedelbart med alla subventioner av fossil bränsle och gå omedelbart bort från fossila bränslen.

EU: s medlemsländer måste förespråka att göra ecocide (miljöförstöring) till ett internationellt brott vid Internationella brottmålsdomstolen.

Inkludera totala utsläpp i alla siffror och mål, inklusive konsumtionsindex, internationell luftfart och sjöfart.
Från och med idag – upprätta årliga bindande kolbudgetar baserat på den nuvarande bästa tillgängliga vetenskapen och IPCC: s budget som ger oss 66% chans att begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 ° C. De måste inkludera den globala aspekten av jämställdhet, tippnings-punkter (vändpunkter) och återkopplingsslingor (feedback loops) och ska inte bero på antaganden om möjliga framtida utsläppsteknologier.

Bevara och skydda demokratin.

Utforma klimatpolitik som skyddar arbetstagare och de mest utsatta och minskar alla former av ojämlikhet: med avseende på ekonomi, ras och kön. Behandla klimat- och ekologiska nödsituationer som en nödsituation.Vi förstår och vet mycket väl att världen är komplicerad och att det vi frågar efter kanske inte är lätt.

De förändringar som krävs för att skydda mänskligheten kan verka mycket orealistiska. Men det är mycket mer orealistiskt att tro att vårt samhälle skulle kunna överleva den globala uppvärmningen vi går mot, liksom andra katastrofala ekologiska konsekvenser av dagens företag som vanligt.

De senaste månaderna har världen med skräck sett hur COVID-19-pandemin har drabbat människor över hela världen. Under denna tragedi ser vi hur många – inte alla – världsledare och människor runt om i världen steg fram och agerade till förmån för samhället.

Det är nu tydligare än någonsin att klimatkrisen aldrig har behandlats som en kris, varken från politiker, media, företag eller finans. Och ju längre vi låtsas som att vi är på en pålitlig väg till lägre utsläpp och att de åtgärder som krävs för att undvika en klimatkatastrof finns tillgängliga inom dagens system – eller för den delen, att vi kan lösa en kris utan att behandla den som en kris – desto mer dyrbar tid kommer vi att förlora.

Det finns en annan sak som har blivit tydligare än någonsin: Klimat och miljömässig rättvisa kan inte uppnås så länge vi fortsätter att ignorera och titta bort från de sociala och rasliga orättvisarna och förtrycket som har lagt grunden för vår moderna värld. Kampen för rättvisa och jämställdhet är universell. Oavsett om det är kampen för social, rasmässig, klimat- eller miljö- rättvisa, jämställdhet mellan könen, demokrati, mänskliga, ursprungsbefolkningar – LGBTQ- och djurens rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet eller kampen för ett balanserat stödsystem för välmående och fungerande liv.

Om vi inte har jämlikhet, har vi ingenting. Vi behöver inte välja och splittra oss över vilken kris eller fråga vi bör prioritera, för det är allt sammankopplat.

När ni undertecknade Parisavtalet åtog sig EU-länderna att gå i spetsen. EU har den ekonomiska och politiska möjligheten att göra det, därför är det vårt moraliska ansvar. Och nu måste ni faktiskt fullfölja dina löften.

Nollutsläpp år 2050 för EU – liksom för andra ekonomiskt utvecklade delar av världen – är att kapitulera.

Detta mål är baserat på en kolbudget som bara ger 50% chans att begränsa den globala uppvärmningen under 1,5 ° C. Det är som att singla slant och medtar inte några av de viktigaste faktorerna, till exempel den globala aspekten av jämlikhet, de flesta tipp-punkter och återkopplingsslingor, liksom redan inbyggd ytterligare uppvärmning dold av giftig luftföroreningar. Så i verkligheten är föreligger mycket mindre än 50% chans.

Och avlägsna utsläppsmål kommer inte att betyda något om vi bara fortsätter att ignorera kolbudgeten – idag och inte i en avlägsen framtid.

Att prata om ett ”Next Generation EU” -investeringsprogram samtidigt som man fortsätter att ignorera klimatkrisen och den fullständiga vetenskapliga bilden är ett förräderi för alla ”kommande generationer”.

Vetenskapen säger inte exakt vad vi ska göra. Men det ger oss information som vi kan studera och utvärdera. Det är upp till oss att använda informationen. Vihar gjort vår hemläxa och vi accepterar inte ert extremt ansvarslösa spel.

Det otillräckliga målet på 50% innebär att ge upp. Och det är helt enkelt inte ett alternativ för oss. Naturligtvis välkomnar vi hållbara investeringar och policyer, men ni får inte en sekund tro att det ni har diskuterat hittills kommer att vara tillräckligt nära. Vi måste se hela bilden. Vi står inför en existentiell kris, och det är en kris som vi inte kan köpa, bygga eller investera oss ut ur.

Naturligtvis välkomnar vi hållbara investeringar och policyer, men ni får inte för en sekund tro att det ni har diskuterat hittills kommer att vara tillräckligt nära. Vi måste se hela bilden. Vi står inför en existentiell kris, och det är en kris som vi inte kan köpa, bygga eller investera oss ut ur. Att eftersträva ett ”återhämtning” av ett ekonomiskt system som i sig driver klimatkrisen för att finansiera klimatåtgärder är lika absurt som det låter. Vårt nuvarande system är inte ”trasigt” – systemet gör exakt vad det är tänkt och utformat för att göra. Det kan inte längre ”fixas”. Vi behöver ett nytt system.

Kampen för att skydda framtida levnadsvillkor för livet på jorden som vi känner till det måste börja idag. Inte om några år, men nu. Och detta måste inkludera en vetenskaplig baserad väg som ger oss de bästa möjliga oddsen för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till under 1,5 ° C.

Vi måste lämna det pågående vraket, exploateringen av och förstörandet av våra livsstödssystem och gå mot en ekonomi utan kol som centrerar runt människors välbefinnande och den naturliga världen. Om alla länder faktiskt skulle fullfölja de utsläppsminskningar som de har satt som mål, skulle vi fortfarande vara på väg mot en katastrofal global temperaturökning på minst 3-4 ° C. De människor som har makten idag har hittills praktiskt taget redan gett upp möjligheten att överlämna en anständig framtid för kommande generationer. De har gett upp utan att ens försöka.

Världens planerade fossila bränsleproduktion år 2030 står för 120% mer än vad som skulle vara förenligt med 1,5 ° -målet. Det går bara inte ihop. När man läser IPCC:s SR1.5-rapport och UNEP Production Gap-rapporten, liksom vad ni faktiskt har lovat i Parisavtalet, kan till och med ett barn se att klimatet och den ekologiska krisen inte kan lösas inom dagens system.

Det är inte längre en åsikt, det är ett faktum baserat på den nuvarande bästa tillgängliga vetenskapen.

För om vi ska undvika en klimatkatastrof måste vi göra det möjligt att riva upp kontrakt och överge befintliga erbjudanden och avtal, i en skala kan vi inte ens föreställer oss idag. Och dessa typer av åtgärder är inte politiskt, ekonomiskt eller juridiskt möjliga inom dagens system.

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är de kommande månaderna och åren avgörande. Klockan tickar. Att göra ert bästa är inte längre bra nog. Nu måste ni göra det till synes omöjliga. Och även om ni kanske har möjlighet att ignorera klimatkrisen, är det inte ett alternativ för oss – för edra barn.

Just nu finns det ingen plats på jorden där barn står inför en framtid i en säker miljö. Detta är och kommer verkligen att bli en verklighet för resten av våra liv. Vi ber er att se och möta klimatnödläget.


OPEN LETTER AND DEMANDS TO EU AND GLOBAL LEADERS
#FaceTheClimateEmergency​

This letter has been sent to all EU leaders and heads of state on 16 July 2020.
You must stop pretending that we can solve the climate- and ecological crisis without treating it as a crisis
Here are our demands of this open letter:
These are some first steps, essential to our chance of avoiding a climate- and ecological disaster​.

Effective immediately, halt all investments in fossil fuel exploration and extraction, immediately end all fossil fuel subsidies and immediately and completely divest from fossil fuels.
EU member states must advocate to make ecocide an international crime at the International Criminal Court.
Include total emissions in all figures and targets, including consumption index, international aviation and shipping.
Starting today – establish annual, binding carbon budgets based on the current best available science and the IPCC’s budget which gives us a 66% chance of limiting the global temperature rise to below 1.5 °C. They need to include the global aspect of equity, tipping points and feedback loops and shouldn’t depend on assumptions of possible future negative emissions technologies.
Safeguard and protect democracy.
Design climate policies that protect workers and the most vulnerable and reduce all forms of inequality: economic, racial and gender.
Treat the climate- and ecological emergency like an emergency.
We understand and know very well that the world is complicated and that what we are asking for may not be easy.​ The changes necessary to safeguard humanity may seem very unrealistic. But it is much more unrealistic to believe that our society would be able to survive the global heating we’re heading for, as well as other disastrous ecological consequences of today’s business as usual​.

The last few months the world has watched with horror how the COVID-19 pandemic has hit people all over the globe. ​During this tragedy, we are seeing how many – not all – world leaders and people around the world stepped up and acted for the greater good of society.

It is now clearer than ever that the climate crisis has never once been treated as a crisis, neither from the politicians, media, business, nor finance. And the longer we keep pretending that we are on a reliable path to lower emissions and that the actions required to avoid a climate disaster are available within today’s system – or for that matter that we can solve a crisis without treating it like one – the more precious time we will lose.

There is one other thing that has become clearer than ever: Climate and environmental justice can not be achieved as long as we continue to ignore and look away from the social and racial injustices and oppression that have laid the foundations of our modern world. ​The fight for justice and equity is universal. Whether it is the fight for social, racial, climate or environmental justice, gender equality, democracy, human-, indigenous peoples’- LGBTQ- and animal rights, freedom of speech and press, or the fight for a balanced, wellbeing, functioning life supporting system. If we don’t have equality, we have nothing. ​We don’t have to choose, and divide ourselves over which crisis or issue we should prioritize, because it is all interconnected.

When you signed the Paris Agreement the EU nations committed to leading the way. The EU has the economic and political possibility to do so, therefore it is our moral responsibility. And now you need to actually deliver on your promises.

Net zero emissions by 2050 for the EU – as well as for other financially fortunate parts of the world – equals surrender. This target is based on a carbon budget that only gives a 50% percent chance of limiting the global heating below 1,5°C. That is just a statistical flip of a coin which doesn’t even include some of the key factors, such as the global aspect of equity, most tipping points and feedback loops, as well as already built in additional warming hidden by toxic air pollution. So in reality it is much less than a 50% chance.

And distant emission targets will mean nothing if we just continue to ignore the carbon budget – which applies for today, not a faraway future.

Talking about a “Next Generation EU” investment program while continuing to ignore the climate crisis and the full scientific picture is a betrayal to all “next generations”. Science doesn’t tell us exactly what to do. But it provides us with information for us to study and evaluate. It’s up to us to connect the dots. Well, we have done our homework and we will not accept your extremely irresponsible gamble. The insufficient 50% budget means giving up. And that is simply not an option to us.

Of course we welcome sustainable investments and policies, but you must not for one second believe that ​what you have discussed so far will be even close to enough. We need to face the full picture. We are facing an existential crisis, and this is a crisis that we can not buy, build, or invest our way out of. ​Aiming to ‘recover’ an economic system that inherently fuels the climate crisis in order to finance climate action is just as absurd as it sounds. Our current system is not ‘broken’ – the system is doing exactly what it’s supposed and designed to be doing. It can no longer be ‘fixed’. We need a new system.

The race to safeguard future living conditions for life on Earth as we know it needs to start today. Not in a few years, but now. And this needs to include a science based pathway which gives us the best possible odds to limit the global average temperature rise to below 1.5 °C. ​We need to end the ongoing wrecking, exploitation and destruction of our life supporting systems and move towards a fully decarbonised economy that centres around the wellbeing of all people as well as the natural world.

If all countries were to actually go through with the emission reductions they have set as goals, we would still be heading for a catastrophic global temperature rise of at least 3-4°C. ​The people in power today have so far practically already given up on the possibility of handing over a decent future for coming generations. ​They have given up without even trying.

The world’s planned fossil fuel production by the year 2030 accounts for 120% more than what would be consistent with the 1,5° target. It just doesn’t add up.
When you read the IPCC SR1.5 Report and the UNEP Production Gap Report, as well as what you have actually signed up for in the Paris Agreement, even a child can see that the climate and ecological crisis cannot be solved within today’s system.

That’s no longer an opinion, it’s a fact based on the current best available science.

Because if we are to avoid a climate catastrophe we have to make it possible to tear up contracts and abandon existing deals and agreements, on a scale we can’t even begin to imagine today. And those types of actions are not politically, economically or legally possible within today’s system.

In order to limit global heating to 1,5 degrees, the upcoming months and years are crucial. The clock is ticking. Doing your best is no longer good enough. You must now do the seemingly impossible.

And even though you might have the option of ignoring the climate crisis, that is not an option for us – for your children. Right now, there is no place on earth where children face a future in a safe environment. This is and will be very much a reality for the rest of our lives. We ask you to face the climate emergency.


Signatärer/Signatories:

 

Av (by) 4 young girls:
Luisa Neubauer

Greta Thunberg

Anuna de Wever van der Heyden

Adélaïde Charlier

This letter has been signed by the following people, along with thousands of activists and citizens, and hundreds of scientists.
Malala Yousafzai, Activist, Nobel Peace Prize Laureate, Founder Malala Fund
Billie Eilish, Artist and Activist
Leonardo DiCaprio, Actor
Priyanka Chopra Jonas , Actor, Producer, Activist, Unicef Goodwill Ambassador
Opal Tometi, Human Rights Activist, Writer and Co-Founder of Black Lives Matter
Shawn Mendes, Artist
Michael Mann , Distinguished Professor, Penn State University and Member of the National Academy of Sciences
Coldplay
Nadia Murad, Nobel Peace Laureate and Human Rights Activist
Ben Stiller, Actor, UNHCR Goodwill Ambassador
Sônia Guajajara, Indigenous leadership, Executive Coordinator of APIB (Brazil’s Indigenous People Articulation)
Mark Ruffalo, Actor, Justice Activist
Greenpeace
Hans Joachim Schellnhuber , Atmospheric Physicist and Founding Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research Scientist
Emma Thompson, Actor
Naomi Klein, Author, Rutgers University
Margaret Atwood, Author
Jake Gyllenhaal, Actor
PETA
Kevin Anderson, Professor of Energy and Climate Change, University of Manchester
Annie Lennox OBE, Singer, Songwriter, Activist
Ellie Goulding, Artist
Baltasar Garzón, lawyer (former Judge of the National Court of Spain). President of the International Baltasar Garzón Foundation, FIBGAR
Jojo Mehta, Co-Founder, Stop Ecocide
Valérie Cabanes, international law expert, End Ecocide on Earth
Carlos Nobre, Earth System Scientist, University of São Paolo
Russel Crowe , Actor
Kumi Naidoo, Global Ambassador of Africans Rising for Justice, Peace & Dignity
Stefan Rahmstorf, Professor of Physics of the Oceans at Potsdam University
Bill McKibben , Author and Founder 350.org
Hindou Oumarou Ibrahim , Indigenous Peoples representative and Coordinator of the Indigenous Women and Peoples’ Association of Chad
Joaquin Phoenix, Actor, Environmentalist, Animal Rights Activist, Producer
The 1975
Daniel Ellsberg, US Economist, Human Rights Activist and Right Livelihood Award Laureate
Björk, Artist
Prof. Dr. Maja Göpel , Secretary General German Advisory Council Global Change
Juliette Binoche, Actor
350.org
Jameela Jamil, Actor, Founder of I Weigh
David Hogg, Co-Founder of March For Our Lives
George Monbiot, Writer and Activist
Maggie Gyllenhaal, Actor
Susan Sarandon, Actor
Nicolas Hulot, Author and Former Minister for the Ecological and Solidary Transition of France
Sandrine Dixson-Declève, Co-President The Club of Rome
Simon McBurney OBE, Director
Dr. Vandana Shiva , Indian Scholar and environmental activist, Right Livelihood Award Laureate
Jennifer Morgan, Executive Director Greenpeace International
Beatrice Fihn, Executive Director of International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobel Peace Prize Laureate
Chrissy Hynde, Artist
Tasneem Essop, Executive Director of CAN International
Varshini Prakash , Cofounder and Executive Director, Sunrise Movement
Dallas Goldtooth, Keep it in the Ground Campaigner, Indigenous Environmental Network
Sabine Gabrysch , Professor of Climate and Health at Potsdam Institute for Climate Impact Research
Professor Gail Whiteman, Executive Director, Arctic Basecamp
Winona LaDuke , Economist, Author and Co-Founder of Honor the Earth
Lily Cole, human being
Rajiv Joshi, Community Organiser & Founder, Bridging Ventures
David Suzuki, Academic and Activist
Isak Stoddard, CEMUS Uppsala University
Alyn Ware, Peace Activist and Right Livelihood Award Laureate
Mercy For Animals
Farhana Yamin , lawyer and climate activist, Think & Do Camden
Peter Kalmus, Data Scientist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory
Sofia Sprechmann Sineiro, Secretary General of CARE International
Dr. Ruchama Marton, Founder and President of Physicians for Human Rights, Right Livelihood Laureate
Raoul Martinez, Author
János Vargha , Hungarian Biologist and Photographer, Right Livelihood Award Laureate
Roger Waters , Artist
Jane Fonda, Academy Award-winning actor, founder of Fire Drill Fridays
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro , President of Fundación para la defensa del ambiente, Argentina, Right Livelihood Award Laureate
Kate Raworth, Author Doughnut Economics , University of Oxford
Stella McCartney , Designer
Prof. Dr. Anwar Faza l, Director of the Right Livelihood College, Right Livelihood Award Laureate
Peter Sarsgaard, Actor
Igor Levit, Pianist
Sigrid, Artist
András Biró , Hungarian Journalist, Right Livelihood Award Laureate
Francesca Martinez, Comedian
Nnimmo Bassey , Nigerian Architect, Health of Mother Earth Foundation and Right Livelihood Award Laureate
Rina Sawayama , Artist
Angie Zelter , Trident Ploughshares, Right Livelihood Award Laureate
Volker Quaschning , Engineer and Professor on Renewable Energy, Co-Founder of Scientist for Future
Beabadoobee, Artist
Dr. Monika Hauser , Founder of Medica Mondiale, Right Livelihood Award Laureate
Tokatawin Iron Eyes
Rajiv Joshi , Founder Bridging Ventures
Dr. Sima Samar , Chairperson Afghanistan Independent Human Rights Commission, Afghanistan, Right Livelihood Award Laureate
Laurie Anderson, Artist
Mike Skinner, Artist
Basil Fernando , Asian Human Rights Commission, Right Livelihood Award Laureate
Jon Hopkins, Artist
Martín von Hildebrand , Founder and Director of Fundación GAIA Amazonas, Right Livelihood Award Laureate
Brian Eno, Music Producer
Frances Moore Lappé , Co-Founder Small Planet Institute, Right Livelihood Award Laureate
March For Science
Arizona Muse , model
Sarah Shanley Hope, Executive Director The Solutions Project
Tony Rinaudo , Agronomist, World Vision, Right Livelihood Award Laureate
Rania Batrice, March For Science, Interim Executive Director
Dr. Lucky Tran, March For Science, Managing Director
Sinéad Gleeson, Author
Hunter Lovins , Natural Capitalism Solutions, Right Livelihood Award Laureate
Alejandro Sanz, musician, singer and composer, Spain
Dr. Paul F. Walker , Director, Environmental Security and Sustainability, Green Cross International, Right Livelihood Award Laureate
Mercy For Animals
Mohamed Adow , Founder and Director of Power Shift Africa
Warren Ellis, Author, Creator
Prof. Dr. Stefanie Engel, Environmental Economist
Ludovico Einaudi , Pianist and composer
David Byrne, Artist
Udo Lindenberg , Musician
Jenny Ricks , Fight inequality alliance Global Convenor
GRAIN, Right Livelihood Award Laureate
Volker Bertelmann (Hauschka) , Artist
Pine Ridge Indian Reservation
Dr. Ayana Johnson , Marine Biologist
International Baby Food Action Network, Right Livelihood Award Laureate
Dolores Huerta , President and Founder of the Dolores Huerta Foundation, Co-Founder of the United Farm Workers
Olivier De Schutter Special Rapporteur on extreme poverty and human right at
the United Nation
Pat Mooney , Founder ETC Group, Right Livelihood Award Laureate
Extinction Rebellion
Helen Mack Chang, Fundación Myrna Mack, Right Livelihood Award Laureate
Siila Watt-Cloutier, Canadian Inuit Human Rights and Environmental Activist, Right Livelihood Award Laureate
Dr. Maude Barlow, National Chairperson, Council of Canadians, Right Livelihood Award Laureate
Walden Bello, Filipino Human Rights and Environmental Campaigner, Right Livelihood Award Laureate
John F C Turner, British Architect, Right Livelihood Award Laureate
Juan Pablo Orrego, President, Ecosistemas, Right Livelihood Award Laureate
Nicanor Perlas, Center for Alternative Development Initiatives, Right Livelihood Award Laureate
Fred Gibson , producer
Rainn Wilson, Actor
Prof. Dr. Theo van Boven, Dutch Human Rights Activist, Right Livelihood Award Laureate
Bianca Jagger, Founder, President and Chief Executive, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Right Livelihood Award Laureate
Sam Fender , Artist
Jacqueline Moudeina, Chadian Laywer and Human Rights Activist, Right Livelihood Award Laureate
Khadija Ismayilova, Azerbaijani Investigative Journalist, Right Livelihood Award Laureate
Alice Tepper Marlin, President and Founder, Social Accountability International, Right Livelihood Award Laureate
Ben Howard, Artist
Roger de Weck, Author and Visiting Professor at the College of Europe
Prof. Dr. Swati Banerjee, Professor and Chairperson, Centre for Livelihoods and Social Innovation (CLSI), School of Social Work,Tata Institute of Social Sciences
Pierre Ozer, scientist, teacher at ULiege Belgium
Marie Esmeralda, Princess of Belgium, activist
Dr. Friederike E. L. Otto, Acting Director Environmental Change Institute
Professor Raveendran, Kerala Sastra Sahitya Parishad (KSSP), Right Livelihood Award Laureate

 

Föregående artikelRansomware – utpressning drabbar också Sverige (Coop)! Skyll ej på Ryssland – ta itu med skurkarna – kryptovalutor!
Nästa artikelKommer USA att dra sig tillbaka från Irak och Syrien?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

  • Gunnar, ledande klimatalarmister som Al Gore och Di Caprio och många andra anser sig stå över sådan triviala saker som att leva som man lär! De seglar och flyger vidare med sina yachter och privatjets mot solnedgången ivrigt påhejade av lättlurade klimathysteriker!

 1. Det här skrev jag i en annan kommentarstråd i Global politics:
  Hotet om en miljöförstöring som gör planeten obeboelig för människor och större delen av annat liv är i sig minst lika stort som hotet om ett kärnvapenkrig. Och det är ont om tid, innan utvecklingen har passerat den punkt där utvecklingen inte längre går att hejda. Som marxister har vi, plötsligt och oförberett, hamnat i en situation där övergången till ett annat ekonomiskt system med en hållbar hantering av planetens resurser – eller med andra ord ett socialistiskt samhälle – blivit akut nödvändig. Det kapitalistiska ekonomiska systemet med dess självdestruktiva tillväxtbegrepp förbrukar i allt snabbare takt återstoden av planetens naturtillgångar. I förbifarten orsakar den koldioxidutsläpp och global uppvärmning med känt resultat.

  Greta Thunberg m fl skriver i sitt brev: ”Världens planerade fossila bränsleproduktion år 2030 står för 120% mer än vad som skulle vara förenligt med 1,5 ° -målet. Det går bara inte ihop. När man läser IPCC:s SR1.5-rapport och UNEP Production Gap-rapporten, liksom vad ni faktiskt har lovat i Parisavtalet, kan till och med ett barn se att klimatet och den ekologiska krisen inte kan lösas inom dagens system.

  Det är inte längre en åsikt, det är ett faktum baserat på den nuvarande bästa tillgängliga vetenskapen.
  För om vi ska undvika en klimatkatastrof måste vi göra det möjligt att riva upp kontrakt och överge befintliga erbjudanden och avtal, i en skala kan vi inte ens föreställer oss idag. Och dessa typer av åtgärder är inte politiskt, ekonomiskt eller juridiskt möjliga inom dagens system.

  För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är de kommande månaderna och åren avgörande. Klockan tickar. Att göra ert bästa är inte längre bra nog. Nu måste ni göra det till synes omöjliga. Och även om ni kanske har möjlighet att ignorera klimatkrisen, är det inte ett alternativ för oss – för era barn.”

  Miljörörelsen har kommit fram till slutsatsen att mänsklighetens framtid bara kan räddas av ett ekonomiskt systemskifte, där dagens självdestruktiva tillväxt stoppas och ersätts av ett helt nytt tillväxtbegrepp och ekonomiskt system som hanterar jordens naturtillgångar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Kapitalismen befinner sig i sitt slutskede och har nu blivit ett akut miljöhot. Vi befinner oss med andra ord i en revolutionär situation. Men den ser inte ut som vänstern förväntat sig och vi är varken eniga eller förberedda på att göra vad som krävs.

 2. Vilken samling experter på atmosfäriska förändringar! Ingenting händer vare sig man skriver på eller ej, men däremot kan var och en läsa Lennart Bengtssons ”Vad händer med klimatet”, och med det skaffa sig bättre egna kunskaper än det här skådespelargänget besitter tillsammans.

 3. Gunnar Andersson a propos Di Capricio och andra miljökämpar.
  Som prästen, som byborna hittade stupfull i landsvägsdiket sa: Ni skall leva som jag lär inte som jag lever.

 4. Med all tillgänglig kunskap är det konstigt att utsläpp som förorenar luften, vattnet och marken fortfarande är tillåtna enligt lagar. Många av utsläppen är förluster samtidigt, särskilt när man hanterar förnybart organiskt material som inkluderar allt som härstammar från nu levande växter, djur och mikroorganismer, till exempel under
  1) avfallshantering:
  1a) avfall som går till avfallsförbränning består i Sverige till cirka 70% av organiskt material som kan behandlas med biologiska metoder, undvika miljöskadliga utsläpp till luften och miljöfarligt aska och i stället producera
  • biogas som kan ersätta en stor del av fossila energikällor
  • biogödselmedel som kan avveckla importerade mineralgödselmedel och en stor andel bekämpningsmedel
  1b) livsmedel och toalettavfall i avloppet behandlas med kostsamma och energikrävande metoder istället för att samlas in med hygieniska metoder och användas för produktion av biogas och biogödsel.
  2) El- och värmeproduktion
  Förbränning av förnybart organiskt material skapar liknande problem som avfallsförbränning.

  Vem kan svara på följande frågor:
  • Varför saknas stora investeringar för utveckling av biologiska metoder för all hantering av förnybara organiska material där den modernaste tekniken, logistiken, mekaniseringen, digitaliseringen etc. används?
  • Varför ignoreras det viktigaste för allt liv på planeten Jorden – förutsättningar för tillväxt av växtbiomassa som är grunden för allt liv på jorden?
  • Hur mycket av den årliga energin som binds under fotosyntesen i växternas biomassa används och hur mycket förloras?
  • Hur mycket av växternas näringsämnen förloras med den nuvarande hanteringen av avfall och avloppsvatten?

  • 19 maj skrev Expressen ”Grönlands istäcke smälter allt snabbare. Nu fruktar forskare att en kritisk punkt kan vara nådd – där isen tinar även om den globala uppvärmningen hejdas, rapporterar Guardian.

   • Expressen som källa och vilka ”forskare”? Men hallååå…Trodde det fanns högre krav här! Och jo, isen har redan börjat växa i Arktis visar alla seriösa mätningar!

    • Uppgifterna avsåg isen på Grönland. I september 2020 rapporterades ”Den arktiska havsisen har inte smält så här kraftigt under en sommar sedan satellitmätningarna startade för 42 år sedan – med undantag för det stormiga 2012. Det visar den senaste rapporten från amerikanska National snow and ice data center. Text TT”

     14 juli (förra veckan): ”As of July 13, Arctic sea ice extent was tracking just below the 2012 record and very close to 2020, the years with the lowest and second lowest (tied with 2007) minimum ice extent in the satellite record. The Laptev Sea is essentially ice free. Multiyear ice persists close to the Alaskan shoreline”

     • Anders R
      Ditt sista citat avser arktisk havsis; vad har det med Grönlands istäcke att göra?

     • OK
      Jag reagerade bar på att du använde samma retoriska grepp som klimathysterikerna gör;
      att blanda ihop havsisavsmältning med landis och hävda havsnivåökning.

    • https://journal-neo.org/2021/07/12/fit-for-55-eu-green-deal-and-the-industrial-collapse-of-europe/
     Ett av de sällsynta ärliga uttalandena från Bill Gates var hans anmärkning i början av 2021 att om du tycker att medvetna åtgärder är dåliga, vänta tills åtgärderna för global uppvärmning. Europeiska unionen håller på att införa, top-down, de mest drakoniska åtgärderna hittills, som effektivt kommer att förstöra den moderna industrin över de 27 staterna i Europeiska unionen. Under söta namn som ”Fit for 55” och European Green Deal, slutförs åtgärder i Bryssel av icke valda teknokrater som kommer att orsaka den värsta industriella arbetslösheten och den ekonomiska kollapsen sedan krisen på 1930-talet.

     Medan de flesta EU-medborgare har distraherats av oändliga begränsningar över en influensaliknande pandemi som kallas covid19, har teknokraterna vid EU-kommissionen i Bryssel förberett ett program för planerad dis-integration av EU:s industriella ekonomi. Den praktiska aspekten av en icke vald överstatlig grupp långt borta i Bryssel eller Strasbourg är att de inte är ansvariga för några riktiga väljare. De har till och med ett namn för det: Demokratiskt underskott. Om de åtgärder som kommer att slutföras av EU-kommissionen under den tyska presidenten Ursula von der Leyen och vice president för den globala uppvärmningen nederländska teknokraten Frans Timmermans antas, här är en antydan till vad som kommer att hända.

  • Ivan, har du frågat dig vem avsändaren är? Den vederhäftiga bloggen Uppsalainitiativet som “startades som ett svar på ”klimatskeptikernas” spridande av missuppfattningar och desinformation kring klimatförändringen och dess effekter, och kring klimatforskningen och specifika klimatforskare. Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen.” skrev redan 2016 om din källa Klimatsans ”Klimatförvillarnätverket ”Klimatsans” med Sture Åström i spetsen sprider “klimattrams” .
   Uppsalainitiativet: Leta efter resultat för klimatsans

 5. Det rapporteras om extrem kyla på södra halvklotet som har vargavinter! Inte ett pip i fulmedia om katastrofen som påverkar Sydamerika, Afrika och Australien där skördar fryser bort och priserna på mat skenar! Och det stämmer helt med solforskarnas förutsägelser när solen går in i en mindre aktiv fas med få solfläckar!

  • Bilden är nog mer blandad från södra halvklotet. Nedan bara enestaka uppgifter från Yale Connections.

   Notable global heat and cold marks for June 2021
   – Hottest temperature in the Southern Hemisphere: 37.8°C (100.0°F) at Sao Joao do Piaui, Brazil, June 12; (Vintertid)
   – Coldest temperature in the Southern Hemisphere: -81.4°C (-114.5°F) at Dome Fuji, Antarctica, June 14;
   – Highest 2021 average temperature to date (Jan.-Jun.) in the Southern Hemisphere: 29.6°C (85.3°F) at Surabaya Airport, Indonesia; and

   Hemispherical and continental temperature records in 2021
   – Highest minimum temperature ever recorded in April in the Southern Hemisphere: 31.7°C (89.1°F), at Vioolsdrif, South Africa, April 13. (https://yaleclimateconnections.org/2021/07/june-2021-earths-fifth-warmest-june-on-record-and-warmest-over-land-areas/)

   • Tja, det hjälper ju inte att du har varmt väder lokalt när skördarna fryser i det stora hela! Men klimattroende brukar klamra fast vid halmstrån och vägrar se sanningen…Vi går mot kallare tider vilket är mycket värre än en grads uppvärmning från lilla istidens slut! Risken finns ju att klimatet blir lika kallt som perioden 1600-1870 vilket kommer att leda till hungersnöd och mer krig och oroligheter!

    • Har du redan glömt vad Mao sa . ”Om du inte har trängt in i ett problem, i dess nuvarande fakta och i dess föregående historia och inte vet något om det väsentliga i det, blir vad du än säger om det otvivelaktigt struntprat.”
     Alltså, om du inte kan visa vilka källor du grundar dig på så snackar du STRUNT!

     • Och hur kompetent var Mao att sprida en sådan åsikt, med tanke på alla hans katastrofalt misslyckade program som Hundra blommor 1956–1957, Stora Språnget 1958–1960, Fyra plågor 1958–1962, De fyra förlegade 1966, Tillbaka till landsbygden 1968–1978, Kulturrevolutionen 1966–1976. Det är Mao som snackar STRUNT. Alla de gravt okunniga letar alltid efter en ”källa”, därför att dom är för inkompetenta i ämnet att göra en egen bedömning och dra en slutsats som bygger på kunskap och erfarenhet. Kunskap är något man bygger på hundratusentals källor under decennier, inte genom att hänvisa till någon annans åsikt. Klimatdebatten bygger helt på de okunnigas åsikter, vilka flitigt kopieras och sprids som sanning och repeteras efter känt mönster till det blir en sanning.

     • Ok vi tar det en gång till Catarina och jag hoppas Mod inte censurerar mitt svar igen! Alla länkar och källor finns att läsa på klimatsans.com där man kan läsa om klimatbluffen! Svårare än så är det inte att ta reda på FAKTA! Sen är det upp till dig att läsa på där i stället för fulmedias överdrifter om klimatet!

  • Här i Kina är allt ganska normalt eller något kallare och bättre väder med klara soliga dagar med blå himmel i storstäderna och ofta regn på nätterna.

 6. Ja du Karl W…. skillnaden mellan ditt och Bennys sätt att se på verkligheten och ex mitt, är att ni två vill bevara samhället som det är, och jag vill förändra det i grunden. Du och Benny är s k idealister, och jag materialist. Idealism kontra materialism, två huvudlinjer inom filosofin, den förra, idealismen är borgarklassens filosofi (den klass som vill fortsätta att äga nästan allt och bestämma nästan allt och suga ut arbetarklassen och som sätter vinst och tillväxt före människor och miljö), och den senare, materialismen tjänar arbetarklassen (dvs den syftar till ett gemensamt ägande av nästan allt och ett gemensamt bestämmande och ansvarstagande). Karl W, du skriver ex: ”Kunskap är något man bygger på hundratusentals källor under decennier, inte genom att hänvisa till någon annans åsikt.” En materialist anser däremot att verkligheten existerar oberoende och fristående från idéerna, oavsett om dessa härleds från någon förställd Gud, abstrakt väsen eller enskilda människors medvetande” och därför är det ex självklart för oss att lyssna på vetenskap och forskning som gäller allt i ett samhälle. Materialister vill beskriva verkligheten som den är, vi vill förändra samhället, du och Benny vill sprida dimridåer kring verkligheten, för ni vill ha kvar samhällssystemet som det är, och därför ifrågasätter ni ex vetenskaplig konsensus om klimatet för det hotar hela det kapitalistiska systemet.
  Karl W, du ger ytterligare ett prov på ett idealistiskt sätt att beskriva verkligheten, när du skriver om Mao, minsta lilla antydning om att Mao kunde säga något klokt får dig att dra upp alla de misstag som han gjorde under sitt liv, men på samma gång säger du inte ett knyst om den kinesiska revolutionen som helhet, ex att när Mao dog så vara bara 10 % av kineserna analfabeter, från att ha varit 80% 1949, och att under samma period ökade medellivslängden från 35 till 65 år.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here