Visar klimat(nöd)läget kapitalismens omöjlighet ? Behöver vi demokratisk socialism?

13
850
Bild: Shutterstock

DN skriver ”Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Den ökade koldioxidhalten i atmosfären håller på att ändra livsbetingelserna på jorden.” Det är sällan eller aldrig jag instämmer i vad DN skriver i politiska frågor. Men jag instämmer i detta som forskarvärlden hävdat och belagt i många år. Och som jag rapporterat om sedan bloggen startade 2012, som Jinge.se.

DN igen Utsläppen ökar – världen på väg mot 3 graders uppvärmning. ”Trots att utsläppen borde minska fortsätter de att öka. Förra året sattes nytt rekord med 54,7 miljarder ton globalt, visar ny FN-rapport. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023
Världen är på väg mot 3 graders uppvärmning.
– Vi måste sluta sätta oönskade rekord på utsläpp av växthusgaser, globala temperaturer och extremt väder, säger Inger Andersen, chef för FN:s miljöorgan UNEP.”

”År 2023 är på väg att bli det varmaste år som har uppmätts. September var den varmaste septembermånad som har uppmätts, temperaturen låg 1,8 grader högre än under förindustriell tid. Fram till början av oktober i år noterades 86 dagar med temperaturer som låg 1,5 grader över förindustriell nivå. Men trots att klimatförändringens effekter blir allt tydligare och att världens länder i många år har vetat att utsläppen snabbt måste sänkas om uppvärmningen ska bromsas går utvecklingen åt fel håll. Förra året satte de globala utsläppen ännu ett nytt rekord – motsvarande 57,4 miljarder ton koldioxid. En ökning med 1,2 procent jämfört med året innan, visar den årliga utsläppsrapporten från FN:s miljöorgan UNEP.

Målen i Parisavtalet är väldigt långt borta.

Fortsätter nuvarande politik kommer den globala uppvärmningen att hamna 3 grader över förindustriell nivå under detta århundrade.

Världens länder har under Parisavtalet lämnat in planer för sitt nationella klimatarbete för att nå klimatmålen, så kallade NDC. Om länderna skulle leva upp till ambitionerna i de planerna kan uppvärmningen bli något lägre och begränsas till 2,5 – 2,9 grader.”

”I det mest optimistiska scenariot är det endast 14 procents sannolikhet att uppvärmningen begränsas till 1,5 grader.

Rapporten konstaterar att alla länder måste öka takten i att ställa om. De länder som har störst kapacitet och också orsakat störst utsläpp historiskt har ett extra stort ansvar. De länderna, särskilt höginkomstländer med höga utsläpp, måste höja sina ambitioner och snabbt vidta åtgärder. Dessutom måste de ge ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländer, skriver UNEP.”

Det finns flera kommentarer att göra till detta. Och det har jag redan gjort i tidigare artiklar. Därför att utvecklingen – dessvärre -gått som förväntat. Omkring 80 % av energikonsumptionen kommer fortfarande från fossila bränslen. Förnybar energi (sol och vindkraft) svarade för 7 % av energiproduktionen i Sverige år 2020 file:///C:/Users/user/Downloads/Energy%20in%20Sweden%202022%20-%20an%20overview.pdf En trist förväntan, förfärligt nog förstärkt vid Parismötet 2015, som jag skrev genast efter detta möte.

Om Parisavtalet 2015

Jag sammanfattade i november ”Paris-avtalet: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.” Tyvärr fick jag rätt.

Mer i detalj i en artikel jag skrev i november 2015, just efter Parisavtalet: ”

Min slutkommentar då: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 2015 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Hur hantera problemet att 250 stora företag står för 1/3 av utsläppen? Svar: Nationalisera dem. Ett fåtal kontrollerar dessa företag, som arbetar för största möjliga vinst. Förstatligande innebär ökad demokrati, bland annat då vinsterna till allra största delen arbetas ihop av dem som inte äger företagen.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Två år efter klimatavtalet i Paris – hur går det?

Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Paris: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.
Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man med större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger större än vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed klimatförstörelse – ett måste. Så primitivt är kapitalismen!

De rikaste är de största klimatmarodörerna

Notera också att de rikaste i detta primitiva system – vars förmögenhet främst kommer från andras arbete – bidrar mest till klimatförstörelsen.

”Tioprocentarna släpper ut lika mycket som de fattigaste 38 procenten i Sverige, eller lika mycket som all vägtransport under ett år.

Denna inkomstgrupp, som enligt rapporten har en månadsinkomst på mellan 46 000 och 119 000 kronor, behöver minska sina utsläpp med 82 procent till år 2030 för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

De allra rikaste i Sverige släpper ut mest

Utsläpp per capita under 2019 för personer med olika inkomst i Sverige, jämfört med medelinkomsttagare och fattiga i världen.

De allra rikaste i Sverige släpper ut mest

Källa: Stockholm Environment Institute (SEI) och Oxfam Sverige

I jämförelse stod de de fattigaste fem miljoner svenskarna – alltså hälften av befolkningen – år 2019 för 32 procent av Sveriges utsläpp. Det är också den grupp som har minskat sina utsläpp mest – med 35 procent – mellan år 1990 och 2019.  Rika svenskar är superspridare av koldioxid Detta samband mellan tillgångar och klimatpåverkan gäller generellt i världen.

Medan beskrivningen i DN och andra etablerade medier har viktiga fakta som jag återgivit har jag ett förslag som avviker starkt från DN, etablerade medier och ”etablissemanget”.

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Man får medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Och inte bara där. ”Om planeten och mänskligheten ska överleva har vi inget val – vi måste växla från tillväxt till nedväxt, hävdar den tyska journalisten och författaren Ulrike Herrmann. Hennes bok ”Kapitalismens slut. Myten om grön tillväxt” låg på tyska topplistor i nästan ett år, och hon bjuds in till storbolagen för att redogöra för sina idéer.

Men jag instämmere INTE i hennes förslag till lösning som jag läst om i boken. Han föreslår att ”man” ska upprätta en krisekonomi a la Storbritanniens hårt reglerade, statskontrollerade ekonomi i Storbritannien under Andra världskriget. Det räcker inte. Kapitalismens destruktiva krafter är för starka. Tillväxt, ökad profit, ökad klimatförstörelse – empiriskt synnerligen väl belagt – kommer då att fortsätta på olika sätt.

Kan tillägga att tidskriften Clarté behandlar frågan i sitt nyligen utkomna nr 3. ”I sin bok Norrsken drömmen om den gröna industrin visar journalisten Arne Mûller att den är fortsatt omöjlig inom kapitalismens ramar.

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.

Vad kan göras nu?

Jag måste anta att kapitalismen, som egentligen gynnar en liten grupp på högst 1 % av jordens befolkning inte avskaffas hur som helst. Kapitalismens intressen kontrollerar egentligen politiken och etablerade media framför budskap i deras intresse. Vi är alla utsatta för en massiv indoktrinering och en massiv svartmålning av socialismen, som förstås måste lära av gångna misstag. Nedan en kort översikt av energikällor etc.

Av den totala energikonsumtionen svarade de fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent ganska nyligen.https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_supply_and_consumption

2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent.
Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris.
Kaapitalismen är det stora hindret och det inte bara för att hindra en klimatkatastrof!

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Utvecklingsmöjligheter (?) – som bättre kan förverkligas i demokratisk socialism.

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvinningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem. Och lagringsproblemen är INTE lösta!
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Blivit mycket billigare. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.
Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

Relaterat
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Min tid med Extinction Rebellion-aktivister visade att de är ovetande om de orättvisor som arbetarklassen dagligen drabbas av.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2.
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Miljardärernas övergripande plan – New Green Deal – stärks efter nya klimat-fiaskomötet!
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.
Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal. Publicerat 13/12 2015.
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga? Publicerat 13/12 2015

Föregående artikel”Israels” ”Nakba-doktrin
Nästa artikelUkraina vs. Palestina – siffrorna berättar historien
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

13 KOMMENTARER

 1. En bra och ansvarsfull klimatpolitik 
  kan ge ökad frisk tillväxt om den går hand i hand med socialismens 
  ekonomiska och politiska system.

  Tänk om vi inte hade blivit matade med lögner om Stalin och Sovjetunionen och i stället fått lära oss om de utvecklande mänskliga
  projekten han åstadkom som den äkta Marxist-Leninistiska ledar han var fram till 1953.
  Ni kan och bör läsa texten, nedan, om hur Stalin ville befria Sovjetunionen från torka.

  Torkan under det första efterkrigsåret, som orsakade massvält, var droppen som svämmade över Stalins tålamod ”Hur mycket barmhärtighet kan du förvänta dig av naturen? Vi måste förändra klimatet, beslutsamt, på ett bolsjevikiskt sätt!”

  Forskarnas slutsatser
  Torka har varit ett ursprungligt problem för den ryska bonden. Det komplicerade situationen i början av oroligheternas tid, förgiftade livet i det ryska imperiet och orsakade en kolossal svält i Volga-regionen på tjugotalet. 1928 fann man svaret – markåtervinning och plantering av skogsbälten. Vid forskningsstationen Bogdin i Astrakhan-regionen och i tallskogen Buzuluksky i Orenburg-regionen analyserade insamlad data och kom till överraskande slutsatser. Således visade det sig att en tall 7 meter hög samlar mer än 100 kg snö och frost under vintern, vilket är en fuktackumulator.

  Ett korrekt planterat skogsbälte stoppar inte bara jorderosion och fördröjer torra vindar, utan hjälper också till att mätta jorden med fukt. Dessutom utvecklas den ekologiska mångfalden av både flora och fauna. Skogsbältet måste planteras sju rader djupt i en tydlig sekvens: i första raden fanns lind och kanadensisk poppel; i den andra – ask, tatarisk lönn; i den tredje – ek, gul akacia och så vidare. Dessutom var det nödvändigt att införa ett gräsbaserat jordbrukssystem och skapa konstgjorda reservoarer.

  ”Stalins plan”
  På Stalins initiativ, den 20 oktober 1948, antog Sovjetunionens ministerråd enhälligt en resolution ”Om planen för skogsplantager i skyddsbälten, införandet av växelbruk av gräs, byggandet av dammar och reservoarer för att säkerställa höga hållbara skördar i stäpp- och skogsstäppregioner i den europeiska delen av Sovjetunionen.” Det beräknades från 1949 till 1965. Det var planerat att den totala arealen för nya skogsplanteringar skulle nå 4 miljoner hektar. Som ett resultat av all verksamhet skulle klimatet förbättras över 120 miljoner kvadratkilometer. Händelserna kallades ”Stalins plan för omvandlingen av naturen.” Man förutsåg att som ett resultat av alla åtgärder skulle avkastningen av spannmål och grönsaker öka, liksom volymen av köttproduktion, så mycket att exportleveranser av produkter skulle börja.

  För att räkna ut detaljerna och ge handledning skapades Agrolesprojektinstitutet. År 1953 var 4 000 små och medelstora konstgjorda reservoarer i drift. År 1955 var 570 skogsskyddsstationer i drift. Miljontals kollektiva bönder och skogsarbetare var engagerade i anskaffning av planteringsmaterial.

  Enligt CSB, 1951, jämfört med 1948, ökade produktionen av kött och ister med 80%, mjölk – med 65%, ägg – med 240%, ull – med 50%. Från samma besådda områden ökade skörden av spannmål med 25% – 30%, grönsaker – med 50% – 70%, örter – med 100% – 200%. Landets kortsystem avskaffades och butikshyllorna fylldes med mat.

  Stalins död hindrade planen från att genomföras fullt ut. Redan en månad efter hans död avbröt ministerrådet arbetet med att skapa skogsbälten och odla plantmaterial. Skogsbälten började sakta avverkas för ved. De slutade odla fisk i dammarna. Själva reservoarerna rensades inte längre och de började torka upp. 1955, på order av Chrusjtjov, stängdes skogsskyddsstationer. Glavlit tar bort alla publikationer om detta projekt från bibliotek och begagnade bokhandlar.

  1962, i Sovjetunionen, ökade köttpriserna med 30% och smör med 25%. 1963 började matbrist och man beslutade att sälja 600 ton guld från statsreservatet för första gången sedan det stora fosterländska kriget. 13 miljoner ton spannmål köptes utomlands med utländsk valuta. Inköpen av importerad spannmål började årligen från USA.

  Det är ganska uppenbart att de ekonomiska reformer som Chrusjtjov startade, som skulle leda landet till en mer ekonomisk förvaltning, började vackla. Majskampanjen, utvecklingen av jungfruliga landområden, likvideringen av ”olovande byar”, kemiskiseringen av jordar och, som en konsekvens, deras snabba utarmning – allt detta påverkade kvantiteten och kvaliteten på spannmålsskörden.

  Tydligt kan vi se att Chrusjtjov var början till nedmonteringen av Sovjetunionen.

  I början av 1980, när spannmålsinköpen i USA nådde 16 miljoner ton, införde de amerikanska myndigheterna oväntat ett handelsembargo på grund av invasionen av sovjetiska trupper i Afghanistan. Nu var Sovjetunionen tvungen att öka spannmålsförsörjningen från andra länder – Kanada, Argentina, Australien. År 1984 stod sovjetiska inköp för mer än 15 % av världens spannmålsimport—46 miljoner ton.

  Många analytiker förklarade situationen inte så mycket med Sovjetunionens problem, utan med USA:s önskan att undergräva den ekonomiska makten hos sin geopolitiska konkurrent. Ett intressant faktum: det sovjetisk-amerikanska handelsavtalet föreskrev inspektion av sovjetiska spannmålsområden av amerikanska representanter. Idag är det redan känt att CIA-chefen William Casey (1981-1987) försökte skapa en internationell kartell av världens största spannmålsexportörer, kapabel att upprätthålla de spannmålspriser han behövde, samt kontrollera spannmålsexporten från Sovjetunionen. Ett av kartellens mål var att tvinga Sovjetunionen att underteckna långtidskontrakt för spannmålsförsörjning. Som ett resultat upphörde sovjetisk spannmålsimport inte ens under de åren då Sovjetunionen hade höga spannmålsavkastningar: osålda överskott ruttnade helt enkelt i sovjetiska hamnar, lager och torrlastfartyg.

 2. Socialism innebär ju bla en starkt centraliserad makt och det är bara en minoritet av libertarianer som verkligen vill ta bort det
  De som försvarar det hittillsvarande systemet försvarar i verkligheten en stark oligarkisk makt.
  Och libertarianers ideer är totalt orealistiska.
  USA har sen 1833 haft en mäktig anglofil maktgruppering som har följt en så kallad Hegeliansk dialektik där motsättningar mellan ytterligheter frammanas för att driva fram utvecklingen.
  De låg tillsammans med Storbritanniens andra anglofila inflytandegrupp bakom socialismens spridning i avsikt att motverka framgångsrik konkurrens från utvecklingsinriktade nationalstater.
  De sistnämda som inbegrep Frankrike Tyskland Ryssland Kina mfl följde i själva verket en annan amerikansk modell som hade företrädare under USAs första århundrade

  När man säger att socialism eller annat ska utgöra en lösning på nånting bör man göra klart för sig om lösningen inbegriper den sortsens angloamerikanska elit eller om den (i så fall för FÖRSTA gången i historien!) utvecklas självständigt tex tillsammans med Kina och Ryssland annars blir det bara fortsatt splittring.

  Hittills låg den beskrivna typen av angloamerikansk elit bakom alla socialism
  Deras kontroll av opinionsbildningen gör att de kunnat dölja det för alla utom en minoritet.

  • Socialism behöver inte innebära en starkt centralíserad makt – utan tvärtom. Betydligt ökad demokrati för arbetande i olika företag . Det finns olika uppfattningar och synsätt och ideologier om vad socialism ”är” eller ”bör vara”, ”kan vara”. Hoppas återkomma till frågan om socialism ganska snart.

 3. Mycket intressanta men oroande tankar om ”omställningen”. Jag har läst en del om USA:s strategi för omställning (Sverige kopierar) och den framstår som väldigt kaotisk. Det finns många små projekt som skulle kunna bli någon men då de inte har givit omedelbar avkastning så svalnar intresset fort. USA:s omställning har helt tagits över av oljeindustrin som avser att hugga ner de flesta skogar för att framställa sk förnybart bränsle.

  Kapitalismen medför att klimatomställningen genomförs i ”fel ordning”, dvs att man är snabb med innovation men inte lägger någon vikt vid tillverkningen. Detta är en av anledningarna till att utsläppen ökar. I USA innebär tillverkningen av bla solplattor att utsläppen ökar så markant att det hade nästan varit bättre att inte göra någonting.
  Det läggs oerhört mycket pengar på marknadsföring.

  Det ser mycket mycket mörkt ut. Jag håller med till fullo om att socialismen är det enda som kanske kan rädda världen!
  Planerad ekonomi
  Rikedom i pengar och andra tillgångar ska ses som ett sjukdomstillstånd. Det är ingen tvekan om att människor förändras av att deras tillgångar ökar och ökar. De blir till en fara för mänskligheten. Låt oss hjälpa dessa!
  Gemensamt ägande
  Tekniska framsteg anpassas till människors behov och framtiden kan bli ljus. Ingen ska behöva jobba och stressa ihjäl sig.

 4. Under 50- och 60-talet var vetenskapen överens om att en ny istid var på väg på jorden.
  De senaste 2 miljoner åren har istider kommit med 100.000 års intervall och med värmetid på ca 10.000 år, däremellan.
  Vi har haft våra 10.000 år med värme nu, vad väntar?

  Helt plötsligt svängde opinionen för ett värme problem, vad hände?

  Det första som krävs är en sanningsenlig vetenskap och att politiker håller sig till sanningen.

 5. Det är Romklubben och WEF som initierat denna klimathysteri. Det är solen som påverkar jordens klimat och co2 utsläpp spelar en marginell roll. Sverige är dessutom Co2 neutralt, lyssna på Björn Gillberg!

 6. The Climate Change Mental Asylum – CO2-fanatiker som lider av ideologisk galenskap
  Av Mark Keenan
  Global Research, 23 november 2023
  Tema: Miljö , FN
  Fördjupad rapport: Klimatförändringar.
  Alla Global Research-artiklar kan läsas på 51 språk genom att aktivera knappen Översätt webbplats under författarens namn.

  I en tidigare artikel som jag ursprungligen publicerade i februari 2023 med titeln ’ 1500 forskare säger ’Klimatförändringar inte på grund av Co2′ – Den verkliga miljörörelsen kapades’, gav jag bevis och vittnesmål från kända internationella klimatforskare som motsäger FN:s påstående att klimatförändringar orsakas av CO 2 – utsläpp .

  Jag hänvisade också till slutsatsen från 1500 klimatforskare och klimatproffs vid Climate Intelligence Foundation att klimatet förändras naturligt och långsamt i sin egen cykel, och att solaktivitet är den dominerande faktorn i klimatet ; och att CO 2 -utsläpp eller metan från boskap, som kor, inte är de dominerande faktorerna i klimatförändringarna. Detta är utförligt detaljerat i böckerna Transcending the Climate Change Deception Toward Real Sustainability och i boken Climate CO2 Hoax .

  FN:s klimatförändringar, hållbar utveckling och grön ekonomi under de senaste 30 åren är lite mer än världsomspännande marknadsföringsknep som tragiskt har hjärntvättat två generationer unga människor som inte förstår vad FN egentligen är, och vem är det egentligen designat. att tjäna.

  Detta nuvarande globaliserade system inbegriper främjande av trosuppfattningar och falsk vetenskap som påstår sig vara obestridliga sanningar, men som i själva verket är ideologier där bevis manipuleras, vrids och förvrängs för att bevisa den ”styrande idén” och därmed främja dess världsomspännande spridning. De börjar med den slutsats de vill ha och manipulerar sedan de få bevis de kan för att passa den slutsatsen. Människoskapade klimatförändringar på grund av antropogena koldioxidutsläpp är ett stort exempel på detta.

  Institutioner, inklusive FN, Världsekonomiska forumet (WEF) och Världshälsoorganisationen (WHO), är privatmotiverade ovalda oansvariga organisationer som kontrolleras av källan till skuld-pengarskapande, dvs världens privatbankskartell; och är bara smarta marknadsföringsverktyg och politiska mekanismer för att implementera och upprätthålla ett korrupt världsomspännande system, under den smarta täckmanteln att ”fixa världens problem”.

  Ordet ”hållbar” kapades för decennier sedan, och det används nu bedrägligt för att föra fram agendan för globalistiska megaföretagsintressen som inte kunde bry sig mindre om miljön. Syftet är att kasta mänskligheten i armarna på FN:s Agenda 2030 och andra vilseledande marknadsföringsplaner helt i linje med målen för de så kallade eliterna i WEF Davos-gruppen.

  I den här artikeln delar jag med mig av några av mina senaste erfarenheter i relation till den till synes oändliga galenskapen och villfarelsen i förhållande till FN:s klimat-/CO 2 -reduktionsagenda. CO 2 -minskning är huvudfokus för den FN-främda klimatförändringshysterin som har frodats bland världens befolkning. På grund av den oupphörliga propagandan för klimatförändringar som främjas av FN, regeringar och företag, befinner sig många människor därför i ett medieinducerat tillstånd av förvirring, och tar således blint på sig sin förutbestämda roll i samhället under denna ”orddiktatur”. utan att ens vara medveten om det. Vi har nu miljontals så kallade klimatförändringsfanatiker som är blinda för det faktum att klimatförändringarna faktiskt inte orsakas av koldioxidutsläpp och inte heller metanutsläpp från kor.

  FN:s Agenda 2030 handlar inte om verklig miljöpolitik, det är allt för att skrämma människor att acceptera totalitär auktoritet och begränsningar av deras frihet och personliga välbefinnande. För att parafrasera George Carlin: ”politisk korrekthet är totalitarism som låtsas vara uppförande”.

  De hjärntvättade klimatfanatiker är den sociala konventionens klimatpolis – en vilseledd obetald självgod polisstyrka som kritiserar alla och en del som inte håller sina koldioxidutsläpp till ett minimum. Dessa narcissister vill kontrollera andras beteende och har inga problem med att slakta miljontals metanproducerande kor för att ”stoppa klimatförändringarna” – denna inte bara vilseledande narcissism – den är galen. Vad gjorde den milda kon, traditionellt betraktad som ett heligt djur som ger näring åt mänskligheten i form av mjölk, för att förtjäna denna misshandel?

  Observera att jag inte har något kommersiellt intresse av att påstå att klimatförändringar inte orsakas av CO 2 . I sanning är jag emot ”riktiga” föroreningar, och verkligheten är att CO 2 -komponenten inte är en förorening. Observera att FN:s fokus ligger på CO 2 , men inte på de tusentals verkliga föroreningar som företagens industriella globalisering skapar.

  Bonafide klimatvetenskap har till stor del kringgåtts av årtionden av FN-främjad propaganda, och därför tycks mycket av samhället ha hamnat i koldioxidreduktionshysteri, medan verkliga miljöfrågor har hamnat på sidlinjen. I en föreläsning med titeln Den imaginära klimatkrisen – hur kan vi förändra budskapet? tillgänglig på Irish Climate Science Forums webbplats[1], sammanfattade professor Richard L Lindzen, professor emeritus i atmosfärsvetenskap vid MIT, kampen mot klimathysterin på följande sätt:

  ”Under jordens långa historia har det nästan inte funnits någon korrelation mellan klimat och CO2 … paloeklimatet visar entydigt att CO2 inte är en kontrollknapp … berättelsen är absurd … den ger regeringar makten att kontrollera energisektorn … i ungefär I 33 år har många av oss kämpat mot klimathysterin…

  Eliter letar alltid efter sätt att marknadsföra sin dygd och hävda sin auktoritet. De tror att de har rätt att se vetenskapen som en auktoritetskälla snarare än en process, och de försöker tillägna sig vetenskapen, lämpligt och felaktigt förenklat, som grunden för sin rörelse. Rörelser behöver mål, och dessa mål är i allmänhet inbäddade i lagstiftningen. Effekten av lagstiftning varar länge längre än den påstådda vetenskapen. Så länge forskare belönas för att göra det är det osannolikt att de motsätter sig utnyttjandet av vetenskap…

  de utbildade massorna är medvetna om sin vetenskapliga okunnighet och detta gör dem väldigt osäkra… de behöver enkla berättelser det låter dem tro att de faktiskt förstår vetenskapen, och som vi ser idag med klimatet tillåter det dem att bli okunnigt stolta över sina påstådda prestation… Vår uppgift är att visa de relevanta personerna människorna som fattar beslut för oss, det politiska folket, den övergripande dumheten i denna fråga… det är troligt att vi måste kapitalisera på osäkerheten hos den utbildade eliten och få dem att se dumma ut istället av överlägsen och dygdig.” – Richard L Lindzen, professor emeritus i atmosfärsvetenskap, MIT

  Kanske slog professor Lindzen huvudet på spiken när han sa att ”vi måste kapitalisera på osäkerheten hos den utbildade eliten och få dem att se fåniga ut istället för överlägsna och dygdiga” för att rädda samhället från att falla ner i ytterligare klimatgalenskap.

  Vilseledda aktivister för utsläpp av CO 2 (kol).
  Jag kan bara berätta om mina senaste erfarenheter av att stöta på störda klimat-/CO 2 -aktivister. I vintras hyrde jag en trästuga i en avlägsen del av Irlands landsbygd. Den ägdes av en mycket trevlig kvinna som var skicklig i trädgårdsskötsel och odling av örter, men när jag köpte ved till vedspisen fick den här klimatmedvetna själen nästan en hjärtattack! Hon skulle inte tillåta eldning av ved i kaminen på grund av, ni gissade rätt, klimatförändringar. Det är inte första gången jag har stött på detta bisarra fördömande av människor som bränner ved. Vad kan göras? Dessa människor kan mena väl, men är hjärntvättade. Trä är en förnybar resurs, men Gud förbjude klimatkrigaren att se någon elda ved i en kamin för att hålla värmen under vintern – även på landsbygden. Med tanke på CO 2 (kol)-utsläppen förbrändes denna vilseledda miljöpartist nästan spontant till arg aska.

  Ett par veckor, medan jag skrev en annan bok, stannade jag tillfälligt i vad som i Irland kallas ”bed and breakfast”. Den ägdes av en kvinna som visade sig vara ännu mer av en vilseledd själ / ’CO 2 -fanatiker’. Visst är ”avfall inte vill inte” en traditionell sanning, men efter att ha tjatat om koldioxidutsläpp och tjatat om alla som slösar bort små mängder elektricitet genom att inte omedelbart stänga av små enheter, fortsatte den hycklande loonytune sedan att flyga till Schweiz på en CO2 2- emitterande plan, och, visade det sig, hade nyligen besökt Australien. Sådant självberättigat hyckleri förekommer till synes bland några av de ”klimatkrigare” och vilseledda ”gröna” politiker, när de kritiserar världens människor för deras CO 2 -utsläpp, men ändå hoppar ombord på ett koldioxidutsläppande plan för att flyga till den senaste klimatkonferens och skrika lite mer nonsens som Greta Thunbergs wannabees.

  1500 forskare säger ”Klimatförändringar beror inte på CO2” – Den verkliga miljörörelsen kapades
  CO 2 -fanatikern när han kom tillbaka från Schweiz upptäckte att jag hade försummat att stänga av en internetrouter i fastigheten medan den inte användes. Anslutningen gjordes via Ethernet-kabel med WIFI ’av’ och den använde en mycket liten mängd elektricitet, men denna upptäckt fick den här nödställda själen att skrika åt mig att jag var ”en energislösare!”. Under tiden värmde hon upp sitt hus med el (inga vedspisar tillåtna) och körde runt i en elbil som använde mycket el – okunnigt stolt över att hon ”räddade planeten från klimatkatastrofer”. Vad kan göras? Det bör vara känt att elbilar faktiskt är en ”slösaktig” eller ineffektiv energianvändning eftersom omvandlingen av fossila bränslen till elektricitet innebär en betydande energiförlust – energieffektiviteten ”brunn-till-tank” har uppskattats till ca. 37 %. Om denna person körde en bensin- eller dieselbil skulle det vara ett mer energieffektivt transportmedel. För att inte tala om de enorma mängder verkliga föroreningar till mark-, luft- och vattensystem som sker genom industriell brytning och bearbetning av sällsynta jordartsmetaller för produktion av miljontals stora batterier för elbilar!

  Medan jag kände viss medkänsla för denna bedrövade själ som verkade leva i en mental återvändsgränd, insåg jag att det var meningslöst att försöka övertyga denna fanatiker om hennes vanföreställning eller att hon var ett offer för företags- och politisk propaganda. Det gick upp för mig att den stackars kvinnan led av ”klimatsinne” och inte skulle veta skillnaden mellan ”verklig hållbarhet” och ”FNs varumärke för politisk hållbarhet” om den slog henne i huvudet med vikten av en elbil batteri. Den olyckliga verkligheten är att få människor har tillgång till självständig information om klimatämnet, eller har tid eller kapacitet för oberoende matematisk eller vetenskaplig analys. De flesta av befolkningen verkar bara gå med på vad regeringen, FN och TV säger åt dem att göra. Här inkluderar jag även personer som arbetar för så kallade hållbarhetsorganisationer och statliga myndigheter över hela världen som främjar den falska berättelsen om att koldioxid- och metanutsläpp orsakar klimatförändringar, till exempel Sustainable Energy Association of Ireland.

  Vad kan göras? Du kan inte väcka en person som låtsas sova och du kan inte avhjärntvätta en hjärntvättad person bara genom att tala om för dem att de har fel. Detta är galenskapen som vi nu lever genom. Kanske behöver vi en ny typ av mentalasyl – en asyl för den ”klimatförvirrade” med bilder av väderkvarnar på väggarna för att hålla patienterna lugna. Okej – jag skämtar så klart, men det verkar bli galnare där ute.

  Falska miljöaktivister i elbilar – Suckers för megaföretagsreklam
  TV-reklamen innehåller leende, snygga människor som tävlar omkring i aerodynamiska elbilar som liknar häftiga hjältar som räddar planeten från en överhängande CO2-inducerad förstörelse. Men de människor som har köpt dessa nya elbilar med det missriktade intrycket att de ”räddar världen” har blivit lurade. De är olyckliga offer för känslomässigt väldesignad företagsmarknadsföring och vilseledande politisk politik som faktiskt inte alls är miljövänlig. Till exempel kräver tillverkningen av miljontals elbilsbatterier enorma gruvdrifter för att förvärva och förädla stora mängder sällsynta jordartsmetaller, såsom litium, rodium och kobolt

  Dessutom måste dessa metaller brytas upp ur marken med hjälp av maskiner som drivs av koldioxidutsläppande fordon som drivs med diesel eller bensin. Ännu viktigare är att gruv- och raffineringsprocesser kan orsaka betydande och omfattande föroreningar av mark-, luft- och vattensystem, till exempel på landsbygden i Kina och Mongoliet[2]. Dessutom är dessa sällsynta jordartsmetaller en begränsad resurs. Till skillnad från den falska CO 2 /kolagendan är dessa verkliga miljöproblem.

  Dessutom drivs elbilar fortfarande av el producerad från fossila bränslen och kommer med största sannolikhet att fortsätta vara det. Trots decennier av statliga subventioner står vindkraften för mindre än 5 % av världens energi och solenergi bara 1 %. Användningen av elektricitet för att ladda fordon och enheter är också en extremt ineffektiv energianvändning, enligt en studie av European Association for Battery Electric Vehicles på uppdrag av Europeiska kommissionen (EC):

  ”Energieffektiviteten ”Well-to-Tank” (från den primära energikällan till den elektriska kontakten), med hänsyn till den energi som förbrukas av produktionen och distributionen av elen, uppskattas till cirka 37 %.”

  Med tanke på effektiviteten väl till tank och eftersom el till största delen produceras från fossila bränslen, kan elbilen faktiskt sluka mer fossilt bränsle än en traditionell diesel- eller bensinbil! Därför är de personer som köper elbilar i tron ​​att de räddar planeten olyckliga offer för megaföretagsreklam, företagsägda media, företags greenwash och greenwash-politik.

  Hur många är egentligen bekymrade över Guds jord? och hur många är egentligen rabiata konsumenter som är beroende av att hålla jämna steg med grannarna och av sociala normer som skapats av globaliseringens megaföretag och politiska institutioner?

  Hur många i elbilsbrigaden tänker på de miljöskador som brytningen av sällsynta jordartsmetaller som används i elbilsbatterier orsakar medan de självgoda kryssar omkring?

  Under min tid som jag arbetade i FN-miljö minns jag en situation i Mongoliet där floderna som förorenats av gruvbolag enligt uppgift orsakade hundratals människors död och sjukdom som använde vattnet från dessa floder. Att leva i klimatförändringar / CO 2 ’la la land’ några av dessa narcissister spyr till och med verbala övergrepp mot de människor som inte följer deras ideologiska vansinne. Vad kan göras?

  Dessutom tycks vissa miljöpartister ha intagit ståndpunkten att ”även om klimatförändringarna inte orsakas av CO 2 -utsläpp, är FN:s CO 2 minskningsagenda fortfarande motiverad eftersom den skulle få ett slut på det miljöförstörande globaliseringsparadigmet”. Men detta är uppenbarligen inte fallet, eftersom FN:s koldioxidminskningsagenda helt klart används av FN, regeringar och megaföretag för att främja försäljningen av miljontals och åter miljoner elfordon med mycket stora batterier, vars produktion orsakar stora mängder verklig förorening av mark-, luft- och vattensystem . FN självt har varit en bastion för miljöförstörande globalisering sedan starten – som andra kommentatorer har nämnt, nu är det helt enkelt ”globalisering målad grön”.

  Vindenergi är mycket varmluft
  När det gäller vindenergi noterar jag analysen av professor David MacKay (1967 – 2016) tidigare Regius professor i ingenjörsvetenskap vid Cambridge University och tidigare Chief Scientific Advisor till Storbritanniens Department of Energy and Climate Change, i hans bok Sustainable Energy without Hot Air[ 3]. Hans analys visar att ett område som är dubbelt så stort som hela landet Wales skulle behöva täckas helt med vindkraftverk för att möta energibehovet i Storbritannien, baserat på genomsnittlig energiförbrukning per person. Följande är ett viktigt utdrag ur hans bok:

  ”… vindkraftsparker till havs, som fyller ett havsområde som är dubbelt så stort som Wales, skulle ge ytterligare 50 kWh/d per person i genomsnitt. En sådan enorm panel av landsbygden och fyllning av brittiska hav med vindmaskiner (med en kapacitet som är fem gånger större än alla vindkraftverk i världen idag) kan vara möjlig enligt fysikens lagar, men skulle allmänheten acceptera och betala för sådana extrema arrangemang? Svarar vi nej tvingas vi dra slutsatsen att nuvarande konsumtion aldrig kommer att mötas av brittiskt förnybart. ”

  ”Låt oss vara realistiska. Vilken del av landet [Storbritannien] kan vi verkligen tänka oss att täcka med väderkvarnar? Kanske 10%?.. om vi täckte de blåsigaste 10% av landet med väderkvarnar (som levererar 2 W/m2) skulle vi kunna generera 20 kWh/d per person, vilket är hälften av den effekt som används av att köra i genomsnitt fossilbränslebil 50 km per dag… Jag ska betona hur generöst ett antagande jag gör. Låt oss jämföra denna uppskattning av brittisk vindpotential med nuvarande installerad vindkraft över hela världen. De väderkvarnar som skulle behövas för att förse Storbritannien med 20 kWh/d per person uppgår till 50 gånger hela Danmarks vindkraft; 7 gånger alla vindkraftsparker i Tyskland; och fördubbla hela flottan av alla vindkraftverk i världen”

  ”Den solenergikapacitet som krävs för att leverera dessa 50 kWh per dag och person i Storbritannien är mer än 100 gånger all solcellsenergi i hela världen… idag skulle el från solgårdar vara fyra gånger så dyr som marknadspriset… banar 5 % av Storbritannien med solpaneler verkar överskrida rimlighetens gränser på så många sätt. Om vi ​​på allvar övervägde att göra något sådant skulle det troligen vara bättre att placera panelerna i ett dubbelt soligt land och skicka hem en del av energin via kraftledningar.”

  Baserat på professor MacKays analys är det matematiskt vansinne, problematiskt och osannolikt att endast förlita sig på vind- eller solenergi för förnybar energi för Storbritannien. Men de flesta nationella politiker är förstås inte energianalytiker eller matematiker. De förlitar sig naivt på vad deras ekonomer och rådgivare säger till dem, och håller fast vid det rådet som om det vore en barndomsnalle. Detta är ett misstag eftersom den chockerande och bisarra verkligheten är att de flesta ekonomer inte verkar ha någon förståelse eller kunskap om Energy Returned on Energy Invested (EROEI). De flesta ekonomer och beslutsfattare vilseleds av sin egen pseudovetenskap om samtida ekonomi och förstår inte att ekonomin drivs på energi och resurser – inte pengar! Skapandet av stora mängder elektroniska eller papperspengar från ingenting kommer inte att lösa energiproblemet. Det krävs enorma mängder faktisk fossilbränsleenergi för att bygga en infrastruktur för förnybar energiproduktion.

  ”Dessa [FNs] mål för hållbar utveckling driver alla mot en grön agenda, kapitalismen målad grön, till en fruktansvärd kostnad för mänskligheten och för världens resurser. Men det säljs under etiketten att skapa en mer hållbar värld… De verkar ignorera den enorma användningen av fossila bränslen för att konvertera till en grön energidriven ekonomi. ”- Peter Koenig, tidigare analytiker på Världsbanken

  Om du vill vara en falsk miljöpartist i Irland Gå med i Miljöpartiet
  Om du vill vara en falsk miljöpartist i Irland gå med i Miljöpartiet, för grön politik har det nästan helt kapats av CO 2 / koldioxidutsläppen och vindenergiagendan och dess finansiella sponsorer i minst 15 år. Verkliga miljöhänsyn har åsidosatts av den falska CO 2 -agendan. Jag är inte så bekant med miljöpartiernas politik i andra länder, men agendan för att minska koldioxidutsläppen verkar vara en gemensam sak. Finansieringen av hela världsekonomin är nu baserad på en strategi för farliga växthusgaser (GHG). Observera att världens centralbanker är roten till detta beslut och finansierar det världsomspännande klimatförändringsprojektet fullt ut. Centralbankerna är folket som ligger bakom allt detta nonsens. Bank for International Settlements skapade Task Force on Climate-related Financial Disclosure, som representerar världens megabanker och 118 biljoner dollar av tillgångar globalt (det vill säga 118 tusen miljarder dollar – en stor del av hela världens tillgångar). Som andra kommentatorer har påpekat är grön politik nu bara en grönmålad globalisering. Mer om min korrespondens med Miljöpartiet en annan gång.

  Det bör noteras att i årtionden har samma megabanker häftigt främjat företagens ekonomiska globalisering och fossilbränsleberoende. Samtidigt som man aktivt hindrar finansieringen, skapandet eller statligt stöd för mer självförsörjande lokala samhällen/regioner och lokala kooperativ.

  Det mesta av världens befolkning blev därmed beroende av det globaliserade systemet som är beroende av fossila bränslen. Vad sägs om de elaka finansisterna bakom CO 2 bluffen kanske jag hör dig säga? Enligt min erfarenhet är få klimataktivister i dag villiga att överväga möjligheten att de har fel, eller att de har ljugits av regeringen. Som ordspråket säger ”det tar två till tango”. Det kommer alltid att finnas fuskarna och de lurade, manipulatörerna och de manipulerade. Den ena gruppen kan inte existera utan den andra.

  Centralbanker kapade den verkliga miljörörelsen 1992 och skapade den falska klimatförändringsagendan
  Whistleblower George Hunt tjänstgjorde som officiell värd vid ett viktigt miljömöte i Denver, Colorado 1987, och uppger att David Rockefeller; Baron Edmund De Rothschild; USA:s utrikesminister Baker; Maurice Strong, en FN-tjänsteman och anställd i Rockefeller- och Rothschild-trusterna; EPA-administratör William Ruccleshaus; FN:s generalsekreterare i Genève MacNeill, tillsammans med tjänstemän från Världsbanken och IMF var på detta möte. Hunt blev förvånad över att se alla dessa rika elitbankirer på mötet och ifrågasatte vad de gjorde där på en miljökongress.

  I en videoinspelning[4] gav Hunt senare viktiga bevis från dokumenten från FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED), Rio de Janeiro, Brasilien, 3-14 juni 1992. Denna konferens var det välkända FN ’ 92 Earth Summit och drevs av UNCED. Enligt Hunt, via jordtoppmötet, satte FN ett nät, en agenda, för att lägga makten över jorden och dess folk i sina egna händer. Hunt hänvisar till dessa bankfamiljer och deras finansiella och internationella institutionella nätverk som:

  ”Samma världsordning som lurade tredje världens länder att låna pengar och samla på sig enorma skulder… och medvetet skapa krig och skulder för att få samhällen i deras kontroll. Världsordningen är ingen trevlig grupp människor…” – George Hunt, Whistleblower som talar om FN:s jordtoppmöte 1992
  Som en konsekvens av FN:s jordtoppmöte, kapades den genuina miljörörelsen som faktiskt brydde sig om verkliga föroreningar till land, luft och vatten politiskt av mäktiga politiska och finansiella intressen med en annan agenda .

  Maurice Strong, en FN-tjänsteman och anställd i Rockefeller och Rothschild-stiftelserna, hade sammankallat den första UNCED-kongressen i Stockholm, Sverige, 1972. Sedan, 20 år senare, var han sammankallande och generalsekreterare för UNCED. Hunt tillhandahöll också videobevis från UNCED:s fjärde världskongressmöte 1987 av en internationell investeringsbankir, och påstod att:
  ”Jag föreslår därför att detta inte säljs genom en demokratisk process som skulle ta för lång tid och kräva alldeles för mycket pengar för att utbilda kanonfodret, tyvärr, som befolkar jorden. Vi måste ta nästan ett elitärt program…”

  Således dikterades dekreten som ledde till FN:s jordtoppmöte 1992 utan debatt eller möjlighet till oliktänkande och skulle ersätta nationella lagar. Dekreten dikterades till existens av bankiren Edmund de Rothschild, som fick in dessa stora dekret i FN-resolutionerna 92 ​​utan debatt eller utmaning.
  Hunt hävdar att han nekades möjligheten att öppet utmana Rothschilds kommentarer av mötesordföranden; och beskriver att Rothschild-banken i Genève är kärnan i World Conservation Bank och den rika eliten är integrerad i banken via Rothschilds privata erbjudande av aktier.

  Guds skapelse.
  Oavsett vad du tycker om klimatdebatten, avslutar jag med att nämna att de gamla skrifterna i världen säger oss en högre sanning – allt vi använder har tillförts oss av Guds nåd. Oavsett om vi äter god mat, dricker en halvliter öl, bygger ett hus, flyger i ett flygplan eller till och med kör en elbil, så kom resurserna från jordens resurser, Guds skapelse. Därför bör vi, enligt skriften, i vår egenskap av tillfälliga förvaltare av naturen, erkänna och tacka Gud Skaparen. Respekt för Gud och kärlek till Gud är kärnan i alla ursprungliga skrifter.
  Notera till läsarna: Klicka på dela-knappen ovan. Följ oss på Instagram och Twitter och prenumerera på vår Telegramkanal. Posta gärna om och dela globala forskningsartiklar.

  Mark Gerard Keenan , är en före detta vetenskapsman vid UK Government Dept. of Energy and Climate Change, och vid FN:s miljöavdelning. Han är författare till följande böcker:
  Moon Landing 2023 – Science eller Science-fiction?
  Gudlös falsk vetenskap
  Att överskrida bedrägeriet mot klimatförändringen mot verklig hållbarhet
  CO2 Climate Hoax – Hur bankirer kapade den verkliga miljörörelsen
  Inga bekymmer Inga virus
  Demonisk ekonomi och bankirernas knep.

 7. […] Visar klimat(nöd)läget kapitalismens omöjlighet ? Behöver vi demokratisk socialism? Det stora miljöbedrägeriet. Program för en bra klimatpolitik? Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2 Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats. Min tid med Extinction Rebellion-aktivister visade att de är ovetande om de orättvisor som arbetarklassen dagligen drabbas av. Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist? Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2. Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt. “Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle. Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal. Publicerat 13/12 2015. Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga. Publicerat 15/12 2015. Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen? Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan? NY FN-rapport om klimatet […]

 8. Det är med stor sorg jag erfarit att denna blogg, som jag anser har många bra inlägg mot USA-imperiet, här går helt vilse!!
  Hur många lögner krävs för att ”folket” ska rätta sig efter den ”sanna” vetenskapen??
  Skandalerna:
  Climategate_1. Hockeyklubbskurvan:
  https://www.powerlineblog.com/archives/2019/08/michael-mann-refuses-to-produce-data-loses-case.php

  Climategate_2. Sagan om glaciärerna i Himalaya:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/pinsamt-avslojande-for-fn-s-klimatpanel-totalt-fel-i-larm-om-katastrof?cmpid=del%3Afb%3A20190216%3Apinsamt-avslojande-for-fn-s-klimatpanel-totalt-fel-i-larm-om-katastrof%3Anyh%3Alp

  Ljuger svenska sjöfartsverket??
  Här är i alla fall en rapport från en svensk isbrytare i Arktis sommaren 2018.
  Rapporten falsifierar påståendet att Arktis is blir tunnare!!
  http://www.sjofartsverket.se/pages/111200/Veckobrev%20från%20Isbrytaren%20Oden%202018-08-09.pdf

  Här ett mycket bra och klargörande inlägg på Newvoice.com !

  Klimatalarmismen då och nu – Från istid till kokande oceaner och politiker
  Kristoffer Hells krönika sammanställer klimatalarmismens olika faser.
  https://newsvoice.se/2023/11/klimatalarmismen-istid-kokande-oceaner/

  Här direktlänk till sista videon, som är den centrala i den klargörande debatten (OBS Slutklämmen att varmare hav leder till avgasning av koldioxid till luften, vilket leder till ökning av koldioxidhalten i atmosfären!!)
  The Great Global Warming Swindle
  https://www.youtube.com/watch?v=BY-gRFSaP7o

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here