Europeiska unionens anslutning av sex före detta sovjetländer kring en antirysk agenda gjorde dem till ett slagfält för hybridkrigföring. 

14
1106
Bild: Shutterstock

En läsare tipsade mig på denna artikel och översatte den också. https://strategic-culture.org/news/2022/10/15/eastern-partnership-eu-geopolitical-gamble-leading-europe-into-abyss/

 • Författaren heter Laura Ruggeri Född i Milano flyttade hon till Hong Kong 1997. Hon är tidigare akademiker och har de senaste åren undersökt färgrevolutioner och hybridkrigföring. Hennes analyser och debattartiklar har publicerats av China Daily, DotDotNews, Qiao CollectiveGuancha (观察者网), The Centre for Counter-hegemonic Studies, et al. Hennes verk har översatts till italienska, kinesiska och ryska. 

Europeiska unionens kooptering* av sex före detta sovjetländer kring en antirysk agenda gjorde dem till ett slagfält för hybridkrigföring. 

Europeiska unionens kooptering av sex före detta sovjetländer kring en antirysk agenda gjorde dem till ett slagfält för hybridkrigföring och undergrävde i grunden Europas säkerhetsarkitektur. 

I februari 2007, vid säkerhetskonferensen i München, höll Vladimir Putin ett kraftfullt tal som signalerade Rysslands nyligen återställda förtroende och förebådade Rysslands önskan och beredskap att spela en viktigare roll i internationella frågor. Den ryske presidenten kritiserade USA:s försök att skapa en unipolär världsordning som både farlig och meningslös i en tid då många nya poler dök upp. Han påpekade otvetydigt att Natos expansion och utplaceringen av missilsystem i Östeuropa utgjorde ett hot mot Rysslands säkerhet.
USA ansåg att talet var en trotsig handling: relationerna mellan USA och Ryssland blev kallare, mer spända och Washington började utarbeta nya planer för att begränsa Rysslands legitima ambitioner. Genomförandet av dessa planer krävde ett närmare samarbete mellan Nato och Europeiska unionen: på grund av USA ökade EU sitt engagemang i det postsovjetiska området.

Självklart har EU alltid haft ett intresse av frågor utanför sina egna gränser. I den europeiska säkerhetsstrategin från 2003 rekommenderades till exempel redan ”förebyggande engagemang” genom främjande av ”en ring av välstyrda länder öster om Europeiska unionen”, men det saknades en institutionell ram för att samordna insatserna. En stegvis förändring efterlystes av USA efter Münchentalet.

 Vid rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) i Bryssel lade Polen och Sverige i maj 2008 fram förslaget om ett särskilt partnerskap med Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. Under toppmötet i Prag i maj 2009 omsattes begreppet officiellt i det östliga partnerskapet. 

Skenbart lanserades det östliga partnerskapet för att stärka det ekonomiska och politiska samarbetet mellan EU och de före detta sovjetländerna parallellt med samarbetet med Ryssland. Men det blev snart klart att dess verkliga mål var ganska annorlunda: dra bort dessa länder från Ryssland, och in i västs inflytelsesfär, där de förväntades bidra till EU: s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och, sist men inte minst, förvandla dem till en språngbräda för det hybridkrig som skulle föras mot Ryssland.

Föga förvånande var ”arkitekterna” för det östliga partnerskapet två välkända russofober, båda väl placerade i det angloamerikanska nätverket av inflytande.
Biden och Sikorski

Radosław Sikorski, tidigare medlem i tankesmedjan American Enterprise Institute i Neocon, hade två år tidigare avsagt sig sitt brittiska medborgarskap, men inte sina lojaliteter, för att bli först försvarsminister och sedan utrikesminister i sitt hemland Polen.

Hans nära medarbetare Carl Bildt hade varit statsminister och var 2008utrikesminister i Sverige, och han haft framstående positioner hos inflytelserika atlantiska tankesmedjor. Som entusiastisk krigslobbyist upprätthöll även han en mycket mysig relation med amerikanska neokoner (nykonservativa) som använde honom för att främja sin agenda i Europa: i de amerikanska diplomatiska kablar som Wikileaks publicerade beskrevs Carl Bildt som ”en medelstor hund med en storhundsattityd, en föga smickrande men passande beskrivning för någon som har till uppgift att bevaka sin herres intressen. Förräderiet mot sitt lands formella neutralitet och samarbete med en främmande makt går tillbaka till 1980-talet, då han skickade konfidentiella regeringshandlingar till sin hanterare i den amerikanska ambassaden.  

Det östliga partnerskapet invigdes av EU i Prag den 7 maj 2009, medan Europa fortfarande drabbades av sin värsta ekonomiska recession. En dag senare i samma stad hyllade toppmötet ”Southern Corridor – New Silk Road” fördelarna med en naturgasförsörjningsväg från Azerbajdzjans Shah Deniz-gasfält (som drivs av BP, dess största aktieägare) till europeiska marknader. Den södra gaskorridoren på 33 miljarder dollar, ett av de största och dyraste energiinfrastrukturprojekten i världen, skulle lämna efter sig ett spår av ekologisk förödelse, skandaler och korruption.

 Icke desto mindre fick projektet beröm av USA, som såg det som en hörnsten i EU:s politik för att diversifiera sig bort från rysk gas. 

Det östliga partnerskapet och den södra gaskorridoren är inte bara oupplösligt förbundna med varandra, utan angloamerikanska fingeravtryck finns överallt i båda projekten. Införandet av Azerbajdzjan – geografiskt, kulturellt och konventionellt betraktat som en del av Asien – i det östliga partnerskapet tjänade också andra strategiska syften: att cementera den västvänliga kursen i ett land som är allierat med Israel, Turkiet och USA, instrumentalisera Baku för att blanda sig i norra Iran, se till att det eurasiska anslutningsprojektet spårar ur.
Mellan retorik och verklighet 
  

Det östliga partnerskapet presenterades för EU:s medlemmar som ett institutionaliserat forum för att diskutera viseringsavtal, frihandelsavtal och strategiska partnerskapsavtal, samtidigt som man undviker det kontroversiella ämnet anslutning till Europeiska unionen. När Europa befann sig mitt i sin djupaste lågkonjunktur sedan 1930-talet kämpade flera EU-medlemsstater med att rädda banker och betala tillbaka sina statsskulder, åtstramningar och nedskärningar i utgifterna minskade deras BNP ytterligare, vilket ökade fattigdomen och förbittringen mot eurokrater. Det hade varit olämpligt att öppet diskutera fördelningen av resurser till länder som inte ens var medlemmar i EU. Och ändå började Bryssel i tysthet finansiera program i alla sex östliga partnerländerna i samordning med amerikanska organ. Majoriteten av dessa program tjänade till att skapa eller konsolidera relationer mellan klient och beskyddare och nätverk av inflytande inom områden som lagstiftning, information, säkerhet, utbildning, kultur och näringsliv, under sken av att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, närmare politisk och ekonomisk integration m.m. 

 Vid det inledande toppmötet för det östliga partnerskapet karakteriserade Radosław Sikorski initiativet som ett bevis på EU:s mjuka makt, förmågan att få vad man vill genom attraktion snarare än tvång och betalning. Med andra ord, projicera en image, ett ”varumärke” och forma andras uppfattningar för att minska kostnaderna i morötter och pinnar för att säkerställa önskade politiska resultat.

 Det tidigare skedet av EU:s utvidgningsprocessen hade visat att länder som gradvis anpassar sig till både EU:s lagstiftningsgrund och politiska normer så småningom skulle bli en del av unionen. Men EU, efter 2008, hade inte bara förlorat sin magiska kraft, det kunde knappast ta emot nya medlemmar utan att implodera.

 Det stod snart klart att enbart mjuk makt inte skulle fungera: miljontals euro flög till östliga partnerländer för att finansiera olika projekt på grundval av villkor: finansieringen skulle hållas inne om inte framsteg gjordes mot ”demokratisering” (dvs. valet av kandidater) granskats och godkänts av USA-EU) och bekämpa korruption (dvs. utreda och ofta utreda pro-ryska politiker samtidigt som de mutar deras motståndare).

Demokratiseringsmåtten minskade stadigt år efter år, men så länge regeringarna i dessa länder visade lojalitet mot västblocket och genomförde reformer som utformats av eurokrater, skulle de fortsätta att få ekonomiskt och politiskt stöd. 

Snart blev Europeiska unionen den största givaren till länderna i det östliga partnerskapet och marknadsförde Europa i termer av storslagna idealistiska mål snarare än konkreta ekonomiska resultat som ingen kunde uppnå. 

Även om länderna i det östliga partnerskapet är extremt olika har de också mycket gemensamt: den utbredda användningen av ryska som lingua franca (dvs ett gemensamt språk vid kommunikation mellan människor som inte förstå varandras modersmål Wikipedia) ett gemensamt förflutet och historiskt minne, långvariga förbindelser med Ryssland, både kommersiella, kulturella och sociala. EU: s uppgift var att hjälpa USA att måla upp detta gemensamma arv som bevis på ”rysk imperialism” och ”sovjetisk totalitarism” för att förstöra det, avbryta användningen av ryska, demonisera alla former av samarbete med Ryska federationen.

 I motsats till de förväntningar på säkerhet, stabilitet och socioekonomisk utveckling som många förknippade med ökad integration under EU:s paraply, medförde västlig inblandning på Rysslands tröskel krig, fattigdom, avfolkning, kompetensflykt och instabilitet. 

Föga förvånande när man tänker på det verkliga syftet med det östliga partnerskapet: att stödja USA:s geopolitiska mål i regionen genom att dingla några morötter framför EU:s grannar i öst och slå dem med en piska om de svängde från den föreskrivna antiryska vägen.

Innan det östliga partnerskapet skapades hade USA redan orkestrerat och finansierat två färgrevolutioner som ledde till regimskifte i två strategiskt betydelsefulla länder på det eurasiska schackbrädet, rosenrevolutionen i Georgien och den orange revolutionen i Ukraina, men kostnaden för att behålla kontrollen över den postsovjetiska rymden växte exponentiellt och dränerade mycket resurser. USA hade inget annat val än att lägga ut en del av uppgifterna och funktionerna på sin vasall EU. Det östliga partnerskapet utgjorde den normativa ramen för att långsamt urholka medlemsstaternas suveränitet och autonomi och därmed öka deras beroende av EU.

I stället för att erkänna Rysslands legitima säkerhetsproblem och söka en fredlig lösning av tvister har EU underblåst spänningar och konflikter i länderna i det östliga partnerskapet. Så mycket för sina löften om fred och stabilitet i regionen. Fem av sex ursprungliga medlemmar i det östliga partnerskapet har nu territoriella tvister. Ukraina upplevde en andra USA-ledd kupp 2014 och har varit i krig sedan dess tack vare USA-Nato-EU allsidigt stöd; Vitryssland, det enda landet utan territoriella tvister, var målet för en färgrevolution 2020, lyckades förhindra en kupp och lämnade klokt partnerskapet. Om man fortfarande hyser några tvivel om vem som stödde och delvis finansierade kuppen listar EU fortfarande Belarus som medlem i det östliga partnerskapet.

Svetlana Tikhanovskaya vid framträdande i Minsk. Bild Sputnik.

EU erkänner också Svetlana Tichanovskaja och ”Vitrysslands civila samhälle” som företrädare. 

Det östliga partnerskapet är praktiskt taget okänt bland EU-medborgarna, men i över ett decennium har EU:s sändebud och deras lokala kunder lovat medlemmarna i det östliga partnerskapet olika förmåner och ytterligare integration i EU, i utbyte mot att bryta alla band med Ryssland och öka russofobin.

Vad som helst kan användas som hävstång, till och med viseringsliberalisering, eller hot om att det ska upphävas. Hittills har bara tre länder av sex, Georgien, Moldavien och Ukraina, belönats med avtal om viseringsundantag i utbyte mot ”framsteg mot demokrati”. Och vem kan bedöma deras framsteg bättre än ett amerikanskt regimskifte? 

Bland de många ”tjänsterna” ger National Endowment for Democracy (NED)** EU råd i visumfrågor. 

En annan hävstång är den påhittade statusen som kandidatland till EU, inget annat än ett steg på vägen mot ingenstans: väntelistan för EU-medlemskap är så lång att chansen att medlemmar i det östliga partnerskapet ansluter sig är lägre än chansen att EU upplöses. 

I skrivande stund har endast två länder, Moldavien och Ukraina, fått kandidatstatus. Ukraina förtjänade det genom att dess soldater används som kanonfoder i proxykriget mot Ryssland. Moldaviens marionettregering belönades för sin antiryska hållning, även om det är osannolikt att löftet om anslutning till EU inom en avlägsen framtid kommer att dämpa smärtan och ilskan hos moldaviska medborgare som hanterar konsekvenserna av ekonomisk kollaps, kriminalisering av politisk opposition och förlust av energiresurser.

Om EU tidigare utropade anslutning till sin rika herrklubb som en väg till välstånd och ekonomisk tillväxt, efter finanskraschen 2008 och den bestående systemkrisen, började det narrativet låta ihåligt både inom och utanför klubben. Och det är därför det har blivit en prioritet att kontrollera berättelsen. Ingen kostnad sparas för att manipulera informationssfären, den metafysiska sfären av information, data, kunskap och kommunikation som formar uppfattningen och överskuggar empirisk observation. 

I länderna i det östliga partnerskapet drabbades vanliga medborgare av Bryssels nyliberala reformer och självmordspolitik: miljontals av dem tvingades emigrera för att försörja sig själva och sina familjer. Dessa länder var kopplade till den ryska marknaden och omorienteringen av exporten till EU:s marknader krävde inte bara kostsamma strukturreformer, utan uppfyllde aldrig sina löften.

Mycket få vinnare och många förlorare 

Eftersom alla de 5 nuvarande länderna i det östliga partnerskapet antingen är bräckliga, odemokratiska, ekonomiskt underpresterande, sönderslitna av frusna konflikter, eller alla fyra på en gång, är tanken att hela samhällen skulle må bra av att penetreras av EU helt klart befängd. 

Men som alltid finns det några vinnare bland de miljontals förlorarna. De gynnades av systemet för förhållandet mellan klient och beskyddare som hjälpte till att bygga upp det mesta av den sociala, politiska, ekonomiska och kulturella infrastrukturen för EU:s penetration i det postsovjetiska rummet.

EU-anslutna och mottagare av europeiskt bistånd fick tillgång till kraftfulla nätverk och finansieringskällor som gjorde det möjligt för dem att samla sitt politiska kapital, sin makt och sin status genom att skapa sin egen kundkrets. En georgisk bekant som driver en marknadsförings- och reklambyrå berättade för mig att 80% av hennes omsättning kommer från sociala marknadsföringskampanjer för ideella organisationer sponsrade av EU. Det är knappast förvånande att hon och hennes personal aktivt stöder alla progressiva orsaker som hennes byrå hjälper till att främja: aktivism och affärer förstärker varandra i en lukrativ feedbackloop. 

Den största delen av EU:s bistånd går till dem som främjar den västerländska demokratins och ”rättsstatsprincipens” simulacrum (bedräger), selektiva mänskliga rättigheter, hbtq-agendan, den ”gröna nya given” och den digitala omställningen, och till dem som ”bekämpar desinformation”, som bara är ett kodord för att producera och sprida västerländska narrativ och antirysk propaganda, censurera oliktänkande, blockera ryska och proryska medier.

Att fokusera på några mytiska västerländska värderingar är lättare än att leverera välstånd. 

Till och med med sin egen måttstock har Europeiska unionen misslyckats som ekonomisk enhet. EU:s resultat har varit dystra jämfört med andra stora ekonomier. Stagnation, hög arbetslöshet, överreglering av den ekonomiska aktiviteten och ett demokratiskt underskott har lett till utbredd förbittring. Kritiker pekar finger åt överstatligt beslutsfattande och reglering eftersom det sker i ganska teknokratiska, ogenomskinliga och slutna organ som kommittéer eller byråer som inte är valda och skyddade från offentlig granskning.

Outsourcingen av stora delar av policyutvecklingen till managementkonsultföretag har lett till att ansvarsutkrävandet har gått förlorat och dränerat demokratin på dess innebörd. 

Det är just på grund av ett demokratiskt underskott och en legitimeringskris som demokratiretoriken pumpats upp och stora resurser satsas på att marknadsföra EU som en bastion för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

EU liknar ett gigantiskt pyramidspel: deltagarnas välbefinnande i denna pyramid är mycket beroende av om det kommer att vara möjligt att locka nya. De mest aktiva och evangeliska medlemmarna är alltid de som har anslutit sig till det relativt nyligen, som de baltiska staterna. Deras anslutning till Europeiska unionen visade sig vara nedslående, ganska annorlunda än de blomstrande löften som gavs 2003–04. De utländska direktinvesteringarna i de baltiska staterna kollapsade under skuldkrisen 2008–09, i dag är de fortfarande dämpade och de baltiska staterna har hamnat i en ”medelinkomstfälla” på omkring 70 % av genomsnittsinkomsten för EU-15. EU, som en vampyr, sög dem torra, både ekonomiskt och demografiskt, men deras ”investeringar” i systemet innebär att de måste rulla in andra offer för att höja sin profil i Bryssel. Medborgare i Litauen, Lettland, Estland och östeuropeiska länder med brittisk examen är iögonfallande i regimskifteskläder, tankesmedjor, icke-statliga organisationer, online- och offline-påverkansnätverk, underrättelser och psykologiska operationer. Som EU:s sändebud ger de ”tekniskt bistånd” till länderna i det östliga partnerskapet, delar med sig av sina erfarenheter, särskilt inom den offentliga sektorn, för att underlätta genomförandet av politiska, ekonomiska och sociala reformer och fortsätter att aggressivt försvara angloamerikanska intressen i både EU och postsovjetiska stater. 

Västs liberala värderingar och normer marknadsförs som man marknadsför konsumtionsvaror: genom att profitera på dold rädsla för social otillräcklighet och avslag, genom att lova status och en känsla av moralisk överlägsenhet, genom att framkalla önskningar som överskuggar grundläggande materiella behov.

Det är ofta svårt att skilja mellan pyramidspel, transnationell klientelism (utbyte av varor och tjänster för politiskt stöd), evangelisationsmarknadsföring (spridande av evangelium, ”missionärer”) och affiliate-marknadsföring (prestationsbaserad marknadsföring, man får betalt när besökare går in via din sajt, och klickar sig vidare till företag där besökaren gör ett köp eller registrerar sig som användare. (entrepenören.nu)), eftersom de tenderar att överlappa varandra. Om man initialt kan observera en skillnad, tror evangelisterna på vad de främjar medan medlemsförbund drar nytta av att marknadsföra det, så småningom blir de mest ambitiösa och skickliga evangelisterna medlemsförbund. Om vi överför denna marknadsföringsmodell till den politiska sfären utför aktivister evangelisternas funktion. Så snart de bygger ett betydande inflytande erbjuds de möjligheten att bli dotterbolag och därmed få incitament som finansiering för sina kampanjer, ökad synlighet i media, en ökning av deras sociala medieaktivitet, inbjudningar till internationella konferenser, utbildnings- och karriärmöjligheter, ett rekord eller ett bokavtal, en internationell turné etc. Vad som än håller deras båt flytande. När övergången från ”aktivist/evangelist” till ”anknuten” har slutförts blir EU:s initiativtagare en del av ett system som kan beskrivas som transnationell klientelism: fullgörande av ordergivning till mäklare och mellanhänder som fungerar genom en asymmetrisk fördelning av förmåner. I klientpolitiken gynnas en organiserad minoritet eller intressegrupp (lobby) på bekostnad av allmänheten med negativa konsekvenser för demokratin.

 EU:s politik återspeglar i allmänhet de transatlantiska lobbygruppernas intressen, och i takt med att deras makt ökar ökar också förtrycket av oliktänkande. 

EU:s förmåga att använda mjuk makt som lockbete visade sig snabbt vara en illusion. Att adjungera de östra grannarna och behålla dem ombord krävde både betalning och tvång.

 Medlemmarna i det östliga partnerskapet upptäckte snart att det inte finns något ”gratis” med frihandelsavtal med EU: bedömningar av överensstämmelse av jordbruks- eller industriprodukter kan beviljas eller nekas på grundval av externa, orelaterade faktorer, till exempel stöd till antiryska åtgärder. Och när produkterna väl anses vara lämpliga för EU:s marknader insåg exportlandet att det måste tillämpa samma EU-standarder även på sin import, inklusive offentlig upphandling. Detta krav är en begränsande faktor för billigare import av industrivaror från vissa marknader, såsom Kina eller OSS, det leder till högre priser för konsumenterna, ett mindre produktsortiment och framväxten av monopolimportörer. Drömmen om att få tillgång till en rik marknad kan lätt förvandlas till en mardröm, eftersom den inhemska marknaden ställs under EU:s övervakning och hålls som gisslan av västerländska exportörer och dessa ständigt föränderliga EU-standarder.

Myten om överlägsna EU-standarder har också lett till en utbredd känsla av otillräcklighet bland dem som inte kan få det eftertraktade intyget om efterlevnad, ett psykologiskt fenomen som vanligtvis styr relationerna mellan de koloniserade och kolonisatören. När allt kommer omkring skulle det inte finnas någon kolonialism utan en projektion av överlägsenhet.

De östliga partnerskapsländerna kommer alltid att vara något bristfälliga, de kommer aldrig att uppfylla alla krav, eftersom de bara är användbara i den mån de uppfattar sig själva som otillräckliga och accepterar att bli uppläxade, och dragna i ärmen av dem ”som vet bättre”. För att kompensera deras mindervärdeskomplex projicerar eliterna i länderna i det östliga partnerskapet status genom att omfamna de senaste västerländska modeflugorna med en iver som ofta gränsar till det löjliga … och väljer alltid en angloamerikansk utbildning för sina avkommor. Nu kan även de med färre medel, men med rätt anslutningar, skicka sina barn till en utländsk skola. År 2018, med aktivt stöd från EU, lanserades den första Europaskolan för studenter från länderna i det östliga partnerskapet i Tbilisi, Georgien. Men intrånget i västerländska utbildningsmodeller är inte begränsat till några få skolor för de väl anslutna. I länderna i det östliga partnerskapet inleddes omfattande reformer för att göra deras utbildningssystem till en vektor av västerländskt inflytande. När det gäller utbyten är EU:s största bidrag genom Erasmus+-programmet** , som hade en total budget för EU plus tredjeländer på 4,7 miljarder euro för 2014–20. 

Utbildning är ett av nyckelelementen i detta koloniseringsprojekt eftersom europeiska utbildningsprogram används som en trojansk häst för att riva befintliga referensramar, avskaffa studiet av ryska, ersätta kulturella normer, övertygelser och uppfattningar. De raderar det förflutna och skriver om den nationella historien som en kamp mot ”sovjetisk invasion och totalitarism” – till och med firandet av en nazistisk kollaboratör, som i fallet med Bandera, lägger man inte alls märke till. Dessa program hyllar dygderna hos en (fiktiv) gemensam europeisk identitet och producerar alltid en ny generation västdyrkare som är förberedda för migration eller krig (både hybrida och konventionella) mot sin demoniserade granne, Ryssland.

 NGOs-Icke-statliga organisationer är en annan viktig kanal för västerländskt inflytande och påtryckningar i länderna i det östliga partnerskapet. 

Vid sidan av det östliga partnerskapet inrättades 2009 ett forum för det civila samhället inom det östliga partnerskapet av Europeiska kommissionen, uppenbarligen för att ”det civila samhällets aktörer fungerar som en korrigering av statlig politik i mindre demokratiska och auktoritära stater där den parlamentariska oppositionen inte kan fullgöra denna roll”. EU:s beväpning av det civila samhället var ett kännetecken för det östliga partnerskapets projekt från början.

Det är också anmärkningsvärt att samma text beskriver en organisation som inrättats av EU-kommissionen som ett ”civilsamhällesinitiativ”. Ännu ett exempel på verklighetsfördunkling, något som EU behärskar riktigt bra.

Forumet gör inte ett mysterium för sin verksamhet: ”CSF har organiserat nationella plattformar för att få mer inflytande på regeringsnivå i de östliga partnerskapen. I viss mån fungerar Europeiska kommissionen också som ett slags beskyddare i länder med demokratiska och konstitutionella brister som gör det möjligt för grupper i det civila samhället att formulera offentlig kritik och ger dem mer handlingsfrihet. Den vitryska plattformen har till exempel använt denna handlingsfrihet för att utvecklas till en proeuropeisk paraplyorganisation.” Vi vet alla vad som hände i Belarus 2020. Som ofta är fallet med denna typ av initiativ från det civila samhället tillhandahåller NED expertis och stöd. 

Genom CSF (Samordningsforum, forum för informations och erfarenhetsutbyte) inrättades 2012 ett sekretariat, vilket gjorde det ännu tydligare att det civila samhällets åtgärder är ett yrke. Lokala icke-statliga organisationer kan ansöka om att delta i det årliga forumet men … De väljs ut av Europeiska utrikestjänsten! Föga förvånande är CSF på nationell nivå fyllt av aktivister, medarbetare och stipendiater av Soros Open Society och liknande kläder. I detta bedrägliga system betalar EU för Soros påverkansverksamhet och garanterar avkastning på hans investeringar.

Men naturligtvis är CFS och Open Society Foundations inte den enda showen i stan. Länderna i det östliga partnerskapet kryllar av icke-statliga organisationer. När det gäller beväpningen av det civila samhället är en av de mest upptagna aktörerna i det östliga partnerskapet det europeiska initiativet för demokrati, som inrättades 2013 av EU med dess mer kända amerikanska motsvarighet NED som förebild. 

EED (Energieffektiviseringsdirektiv) och NED har inte sparat några ansträngningar för att forma informations-, kultur- och politiska landskapet i postsovjetiska länder. Jag kan nämna dussintals exempel, men det ligger utanför ramen för den här artikeln, så jag uppmanar läsaren att ta en titt på NED och EED årsrapporter.
 
Bara för att begränsa omfattningen, i Moldavien så stödde de nyhetskanaler, radio- och TV-program på ryska och rumänska som spelade en avgörande roll i valet av Maia Sandu genom att attackera och misskreditera hennes politiska motståndare. Det ironiska är att dessa nyhetsmedier beskrivs som ”oberoende” i EED-dokument. Från en av dessa rapporter lär vi oss att influencers och populära musiker som Pasha Parfeny, som hade representerat Moldavien i
Eurovision Song contest 2012 med sin låt Lautar, samarbetade och finansierades av EED för att främja sin agenda.  

En tragisk utgång 

Under årens lopp har det östliga partnerskapet förändrats avsevärt eftersom verkligheten vanligtvis hittar ett sätt att hävda sig. Den består nu av fem medlemsländer, Vitryssland har de facto lämnat. 

Eftersom Armenien och Azerbajdzjan aldrig sökte EU-medlemskap, och Armenien gick med i Eurasiska ekonomiska unionen 2015, har EU mindre inflytande där än i länder som är angelägna om att gå med i EU, såsom Ukraina, Moldavien och Georgien. Endast de två första fick status som kandidatland som en form av ersättning för utförda tjänster. Föga förvånande visar de mycket sämre socioekonomiska indikatorer än länder som har behållit en viss grad av autonomi från väst: Ukraina och Moldavien var Europas fattigaste länder när det östliga partnerskapet inleddes, och är det fortfarande. Efter att Ukraina varit mottagare av mycket aggressiv information och psykologiska operationer i nästan ett decennium, ledde det slutligen till att de nu utkämpar ett proxykrig för Nato. Vilket är precis vad de hade förberetts för.

Långt före starten av Rysslands speciella militära operation i Ukraina hade USA fått bra draghjälp där och pumpat miljarder dollar i vapen till Ukraina. I åratal var landet värd för amerikansk och europeisk militär- och underrättelsepersonal, informationskrigsspecialister och deras tekniska supportteam.

Faktum är att andra länder i det östliga partnerskapet har utsetts av USA som potentiella offerlamm. Förutom Ukraina inrättade USA-Nato centra för att samordna hybridkrigsstrategier i Georgien och Moldavien.

 I februari 2019 tillkännagav EU-parlamentet inrättandet av en regional parlamentsförsamling som omfattar Ukraina, Moldavien och Georgien för att skapa ett närmare samarbete om ”strategiska frågor som hybridkrig och desinformation”. En informell arbetsgrupp om desinformation inrättades med stöd av EU-parlamentet och National Democratic Institute (NDI), en av huvudkomponenterna i NED.

Efter Ukraina uttryckte Moldavien och Georgien också sin önskan att ansluta sig till det europeiska kompetenscentrumet för motverkande av hybridhot (Hybrid CoE) med säte i Helsingfors, ett joint venture (gemensamt risktagande)) mellan EU och Nato som ägnar sig åt hybridkrigföring. Även om de inte är listade som deltagare samarbetar de redan med Hybrid CoE. 

Som om det inte vore nog efterlyste en transatlantisk lobby utklädd till tankesmedja 2020 en säkerhetspakt för det östliga partnerskapet: ett initiativ som skulle skapa en underrättelsestöds- och samordningscell inom utrikestjänsten, EU:s utrikes- och försvarsministerium, för att underlätta utbytet av underrättelser mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet. Tbilisi och Chisinau har föreslagits som platser för underrättelsesambandskontor.
 

Tanken att före detta sovjetländer gradvis skulle vända sig bort från Ryssland under inflytande av västerländsk mjuk makt och löften om ytterligare integration i EU, skulle vara meningsfull när EU representerade en framgångsrik modell att efterlikna och var en tillväxtmotor. Men den idén var farlig vanföreställning 2009 när finanskraschen redan hade fällt korthuset. I stället för att åtgärda sina systemproblem kokade EU ihop nya absurda system och fördubblade hysteriskt sin dygdsignalering i ett försök att förbli relevant.

 Samtidigt rörde sig den ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkten österut till Asien och den unipolära världsordning som hade uppstått på 1990-talet visade tecken på nedgång. Den trenden har stärkts under det senaste decenniet och en multipolär ordning håller nu på att växa fram. När västvärlden klamrar sig fast vid sina storhetsvansinne och moralisk överlägsenhet är den enda mjuka makt den kan projicera baserad på lögner, dubbelmoral och tomma löften. Lögnare kan skapa en illusion av sanning … tills de kollapsar under tyngden av sina lögner.
 

Men eftersom det krävs mycket mer än marknadsföringsförmåga för att extrahera rikedom från en periferi av ämnesnationer och koncentrera den till den kejserliga kärnan, stöds imperier och införs vanligtvis av militär styrka. USA:s imperium är inget undantag och Natos militarisering av Europa och dess expansion österut åtföljde den hycklande retoriken om ”frihet, demokrati och mänskliga rättigheter”.

Med tanke på att initiativet för det östliga partnerskapet såldes till EU-medlemmar som ett sätt att ”säkra Europas östra flanker”, som för övrigt också är Rysslands västra flanker, visar konflikten i Ukraina och dess förödande inverkan på EU:s politiska och ekonomiska stabilitet tydligt att resultatet av denna expansionistiska satsning har varit tragiskt inte bara för länderna i det östliga partnerskapet utan även för EU.

Ordförklaringar etc.

 
* Kooptering När medlemskap i en grupp beslutas av gruppen själv . Jmf Svenska Akademin. Ur Wikipedia
**NED National Endowment for Democracy (NED) är en organisation i USA som grundades 1983 för att främja demokrati i andra länder genom att främja politiska och ekonomiska institutioner som politiska grupperfackföreningarfria marknader och affärsgrupper.  NED finansieras huvudsakligen genom en årlig tilldelning från den amerikanska kongressen.  Ur Wikipedia
***  Erasmusprogrammet är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.  Erasmusprogrammet är tänkt att fungera som ett verktyg för att stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social rättvisa och inkludering och på så vis bidra till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.

I Sverige är det UHR, Universitets- och högskolerådet som samordnar utbildningsdelen i programmet.[Ungdomsdelen samordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Idrottsdelen samordnas av Riksidrottsförbundet. Ur Wikipedia

Relaterat
Vitryska oppositionspolitikern Svetlana Tikhanovskaya tilldelas frihetspris av EU, men vill sälja ut Belarus?!
USA-stödd valundersökning: Lukashenko fick över 60 % av rösterna i Belarus
Vädjar oppositionsledaren Svetlana Tikhanovskaya om att utländska stater ska anfalla hennes hemland?
Spelar USA och Väst en betydande roll i protesterna i Belarus?
Belarus: Imperialisterna kör samma gamla trötta vals om och om igen.
Planerar USA en ny “färgrevolution” i Vitryssland/Belarus?
Vad kan ske i Belarus? Funderingar på morgonkvisten i min debatt på DN.
Oppositionen vill kapa Belarus’ band med Ryssland och närma sig Nato.
Pågår en färgrevolution i Belarus? Hur vet vi? Är Navalny “inblandad”?
“Oppositionsledaren” Tikhanovskaya får råd av USA:s biträdande utrikesminister.
USA:s regimförändringsbyrå, NED, erkänner inblandning i Belarus, troligen med stöd av Storbritannien

Föregående artikelKärnvapen och permanenta baser inte uteslutna säger ÖB
Nästa artikelTre anledningar till att Kinas klimatpolitik har förändrats
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

14 KOMMENTARER

 1. Visst har den amerikanska expansionismen in i östligaste Europa blivit alltmer ”viktig” och angelägen i och med den kraftiga amerikanska geopolitiska försvagningen i och med kollapserna i Irak, Afghanistan, Syrien och Libyen liksom Pakistans närmande till Kina, och där Indien i snart 65 år stått närmast Moskva, politiskt-strategiskt och militärt. I Centralasien är i princip det amerikanska närvarandet och inflytandet utraderats.

  Men alla europeiska och kaukasiska länder är självständiga, har egna regeringar och som i hela denna region MÅSTE dessa mindre f.d. rådsrepubliker i SSSR ha ekonomiska och politiska kontakter åt både öst och väst. Europa är de facto det ekonomiska och politiska kraftcentrum dessa helt självständiga länder vänder sig till för att få stadigvarande ekonomisk handel och utveckling utan korruption, något som dagens Ryssland inte kan erbjuda med sitt hybridsystem av politisk stagnation, korruption och socialt och politiskt förtryck liksom nedmontering av civilsamhället. Där står tyvärr Moskvas gåvokorg sedan många år helt tom på ätbara, goda svampar.

  Söker sig dessa post-sovjetiska länder inte till en europeisk modell med ekonomiska lagar och strukturer kan de inte heller politiskt och socialt utvecklas, utan man förblir vid den korruptiva 1990-talets post-sovjetiska läst.

  Alternativet skulle ekonomiskt kunna vara Kina, men därifrån kan heller inte dessa små länder utvecklas politiskt och i sitt civilsamhälle, av den enkla anledningen att människorna som bor i dessa länder vill ha europeiska civiliserade och öppna samhällen; inte rysk putinistisk totalitarism eller kinesisk nomenklaturadiktatur.

  Dessa små länder har helt enkelt gjort ett politiskt självständigt val; inget land väljer idag frivilligt den ryska ekonomisk-politiska modellen eller den kinesiska politiska enpartistaten: dessa två alternativ vinner inte dessa post-sovjetiska länders folks politiska val, och de väljer i alla väder ekonomisk civiliserad anti-korruption, öppna och fria politiska val med makthavare som avgår frivilligt efter att mandattiden är slut och kan ersättas av oppositionen i ett val; Putin- och Lukasjenko- modellen med one-man-show i 20-30 år är inte på något vis man vill ha.

  Precis som vi svenskar inte vill ha en Ola Ullsten- eller Fredrik Reinfeldt-regering i 28 år i rad.

  Konstigare än så är det inte.

  • Den ”ryska ekonomisk-politiska modellen” är baserad på kapitalism liksom den som finns i Sverige, EU och USA, fast med vissa skillnader..

   Korruptionen är omfattande i EU enligt EU. Läs gärna denna grundläggande artikel Ericssons mutor – eller ”Inget är nytt under solen”. Korruptionen inom läkemedelsindustrin, bland politiker i USA etc…

   ”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten 4/2 2014 av Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.Göteborgsposten C Malmström. Sverige är dock ett av länderna med minst problem, men alla uppgifter tyder inte på det.

   ”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”
   Artikeln publiceras inför en 300-sidig rapport om korruptionen i EU, den första i sitt slag trots tidigare rapporter om en omfattande korruption. Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen.

   Senator Black om Djupa staten och korruptionen i USA.

  • Hej Johan,
   Märkligt att du som är så smart inte förstår att västerländsk demokrati är ett skitsystem.
   För folket alltså. Som egentligen inget har att säga till om.
   De som bestämmer allt är affärslivet.

   Vi lever alltså i ett system där affärslivet bestämmer i princip allt och inte vi.
   För när såg du att något av den västerländska demokratin gick emot företags vilja senast?
   Det kan förvisso hända i speciella fall oftast får företaget sin vilja igenom till slut.
   Ex. vis kalkbrytningen på Gotland.

   Det rekommenderas här att man ska skriva under petitioner mot NATO och kärnvapen i Sverige men jag inser det meninglösa.
   Affärsmakten gör som den vill ändå och vi blev inte ens tillfrågade om Sverige skulle gå med i NATO.
   För sosseäcklet var det bara att göra det, för det är allmänt sett de representerar folket som ett övergripande parti.
   Ja, jag kallar det sosseäcklet för jag tycker de är falska.
   För vilken fredstänkande socialdemokrat vill ha Sverige med i NATO?
   För liksom vi inte har något att säga till om har inte en fredsälskande socialdemokrat något att säga till om i partiet. Affärslivet bestämmer där också.

   Den västerländska liberala demokratin kan sammanfattas med att ”vi ger dig en miljö där du kan känna dig delaktig i makten och säga vad du vill (om det inte motsätter sig affärslivets intressen, som billig utländsk arbetskraft m.m.) men det är vi som bestämmer får vårt och marknadens intresse.

   Ungefär motsvarande kan man säga finns i autokratier som Ryssland och Belarus med den skillnaden att statens intresse sätts främst.
   Frågan är då vem är staten i de här autokratierna.
   Jo, det är landet och folket. Tillsammans nationen.
   Inom nationen finns då affärslivet som en ekonomisk del som numera till stor del, men inte helt och hållet, frigjorts från staten.

   Så valet står mellan folkets makt eller företagens makt över den övergripande politiken.
   Du tycks välja det senare liksom sossarna också gör men men jag förstår att folket makt genom landet och nationen är den sortens samhälle som är mest demokratiskt och tryggast att förlita sig till.

   Ständiga maktskiften inom västerlandets demokratier är bara en kuliss.
   De som verkligen har makten låter sig inte bytas ut lika lite som de är valda av folket.

   Alexandr Lukasjenka samt Rysslands president är faktiskt valda av folket.
   Som populära och respektabla ledare.
   Hur populär och respekterad är Joe Biden i USA?
   Borträknat svenska SVT Public Service förstås.
   Där den halvsenile är en av de större idolerna.

  • Johan,
   Du måste blivit demokratiskadad.
   Som socialdemokrat verkar det vara lätt att bli det.
   Idealen blir som en blind övertro som tyvärr döljer en inte lika idealisk verklighet.
   Anders Romelsjö har rätt.
   Korruptionen finns också i ”demokratiska väst”.
   Och i vårt land Sverige är korruptionen dessvärre eskalerande.
   Självklart har det med avnationaliseringen (internationaliseringen) att göra därför så var det inte förut.

   Nedan ett skrämmande exempel på svensk korruption hämtat från den många gånger läsvärda nät-tabloiden ”Fria Tider”.
   Tidningens motto är: ”Sverige behöver en rak höger”.
   Absolut inte allt, men till vissa utvalda delar delar jag faktiskt den uppmaningen.

   https://www.friatider.se/eu-kommissionen-varnar-sverige-gor-nat-er-korruption

   Аня Воробей sjunger här i bakgrunden.
   Stilen kallas РУССКИЙ ШАНСОН
   Det finns modern rysk populärmusik som går att lyssna på också.
   Dunkar det för mycket kan man sänka volymen 🙂

   https://www.youtube.com/watch?v=LtGGi9eT5c8

   Läste för övrigt nu i Fria Tider att det nyvalda kommunalrådet Christoffer Jarnvall (sd) tidigare mycket aktiv på SD:s mediekanal Riks varit inblandad i en muthärva inom Svenska Försvaret där det genom mutor inköptes ett antal helikoptrar från Frankrike som blev till besvikelse och blivit sett som ”ren skandal”. Bland annat är de alldeles för dyra att använda.
   Nu höjs röster det ska köpas helikoptrar från USA istället.
   Jag tycker Sverige borde köpa helikoptrar från Ryssland istället.
   Jag har sett på Youtubeklippen från kriget i Ukraina att de ryska stridshelikoptrarna verkligen fungerar.
   De användes mycket i början av invasionen för att få stopp på ukro-nazzarna men i takt med Västvärlden försett Ukraina med allt effektivare luftvärn och pansarbrytande kanoner och robotar blir de för riskabla att använda.
   Kriget övergår till artilleristrider och robotangrepp.
   Den striden slutar med förintelsevapnen och totala katastrofen (som Poutin varnar för) om nu inte förhoppningsvis fredsförhandlingar kan inledas dessförinnan.

   Jag vill bara upprepa, östra delarna av Ukraina är det ryska och inte USA, EU eller någon ”liberal demokrati”.
   Det är det kriget handlar om, och den striden måste Ryssland ta och gå igenom överlevande för att inte sakta bli uppätet och förintat av den aggressiva och sugande Västvärlden.

 2. Alltså verkar det inte dröja allt för länge innan vi ska till begravning av EU. Sorgetåget kommer att tuta Euuuu Euuuu Euuuu 🔔🔔🔔

 3. Så efter att har vait under brutal Sovjetisk ockupation så ska vi bli förvånande när dessa länder söker sig till den andra sidan under den tidiagare konflikten när ockupationen upphör. Ska dessa länder leva i evig skugga under Moskva och alltid behöva anpassa sig till vad Putin tycker?

  Jag har svårt att se problemet i att väst aktivt försökte få dessa länder att närma sig väst, det är okej när Ryssland gör det men inte väst. Kan det vara så att dom ser på Ryssland ser utvecklingen där och ser på väst och sen bestämmer sig?

  Ett par korta frågor bara efter en lång lång artikel skulle vara trevligt om nån kunde svara.

  • Problemet är ju att väst i så hög grad domineras av anglosaxerna vars politiska system är en oligarki och dessutom i USA det är som Carroll Quigley berättade att USAs eliter öppet redovisade att syftet med de två tunga partierna är att ge väljarna illusionen att de kan ’jaga ut kanaljerna vart fjärde år’ men där oavsett vad de väljer samma oligarkis agenda fortsätter ostört.
   Vidare var Sovjetsystemet infört av anglosaxernas aristokrati från första början och det var alltså inte ryssarna själva som självständigt frambringade det. Pengar frimurarnätverk och anglosaxernas agenter förde bolshevismen till makten.
   Meningen för anglosaxerna var att förhindra Ryssland att bli konkurrenskraftigt och kunna samarbeta med väst.
   Nobels kördes ju bort av anglosaxernas lejda revolutionärer.
   Ryssland hade strålande ekonomiska möjligheter om freden fått fortsätta
   Och
   Det är inte folkligt representativa individer i EU som genomför detta utan USAs hejdukar. Hela vår mediavärld serverar anglosaxernas propaganda även om Europa i jämförelse med anglosaxernas övriga offer är jämförelsevis välmående. Hittills men vår nuvarande politik tycks bädda för att vi även i frågan om ekonomin sjunker tillbaka.
   Det passar väl in på vad man kan förvänta sig av en blind slavkoloni som inte förmår att värja sig för propagandan

 4. 3 november 2022 08:41 Kremlin Pool / globallookpress.com
  Sedan 2014 har Ukraina förlorat 53,7 % av befolkningen, Kiev-regimen leder landet till dess fullständiga försvinnande.
  Detta påpekades av Vjatsjeslav Volodin, ordförande för det ryska parlamentets underhus.
  Han specificerade att mer än 10,5 miljoner människor flydde från ukrainskt territorium.
  ”Ytterligare 11,2 miljoner invånare på Krim, Sevastopol, folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, samt regionerna Zaporozhye och Cherson har valt att vara med Ryssland”, sa Volodin.
  Enligt den synpunkt som talaren uttryckte, ”leder Kievregimen Ukraina till dess fullständiga försvinnande”.
  Tidigare i dag rapporterades det att Italiens utrikesminister Antonio Tajani efterlyste en överenskommelse mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Vladimir Zelensky.

 5. 3 november 2022, 08:57
  Zelenskij har uttalat en önskan att någon gång kunna besöka Krim.
  På Krim ser de fram emot Zelenskijs ankomst. Krims parlament lovade Zelenskij särskilt boende och tre måltider om dagen i händelse av hans besök.
  Ukrainas presidents kansli/Global Look Press
  Chefen för Krims parlament , Vladimir Konstantinov , sa att halvön ser fram emot besöket av Ukrainas president Vladimir Zelensky , rapporterar RIA Novosti .
  Tidigare sa Zelensky i en intervju med en tjeckisk TV-kanal att om Kiev vinner i den pågående konflikten kommer han först att åka till Krim för att se havet.
  Enligt Konstantinov kommer politikern att förses med ”särskilda lokaler och tre måltider om dagen, men ”med havsutsikt kommer inte att fungera”.
  Parlamentarikern uttryckte åsikten att en karta över Europa på väggen skulle räcka för Zelenskij – med Ukraina, men utan Krim och ”i allmänhet utan tillgång till havet.”

  ”Men vi garanterar värme, el och vatten, samt tjänster av en narkologen. Många som är kvar i Kiev kommer fortfarande att vara avundsjuka”, sa Konstantinov och betonade att Zelenskij måste svara för allt han gjorde.
  Parlamentarikern sa att ”människor som torterats i SBU :s fängelsehålor ”, såväl som de som berövats sina hem och de som dog till följd av den ukrainska konflikten, ser fram emot den ukrainska presidentens ankomst..

 6. Anledningen till att alla Rysslands västliga grannar vill vara med i Nato är att de är rädda för Ryssland. De upplever som vanligt att Ryssland vill bestämma utanför imperiets egna gränser, att Mosvas åsikt om vem som företräder medborgarna i utlandet bestämmer vem folket har valt, helt oavsett valresultat. Valresultat som ger regeringar Moskva ogillar stämplas som ”nazism”.

  Det är Moskvas säkerhetspolitiska krav på grannarna som är anledning till Moskvas angrepp på grannarna, precis som i Finland 1940. Problemet börjar och slutar i Moskva, precis som i Ukraina 2022.

  Krig startas av despoter. Om Ryssland hade haft en demokratisk kontitution så hade Putin inte suttit i två decennier och växt fast i tronen, nu sitter vi och hoppas på attentat för att bli av med honom. Ryska media har blivit Putins media, de som rapporterar fritt väntar åtal, eller skickas till fronten Putin skapat. Det är inte ryska folket som vare sig önskat eller startat kriget, utan Rysslands de facto diktator.

  • Detta passa mycket bättre in på USA, förutom talet om nazism. Ukraina är Europas och världens mest uttalat naztisttoleranta land.

   Läs här Ledande politiker: ”SD är ett allvarligt hot mot demokrati”. Men hur är det med Zelensky och Poroshenko?

   Den judiska organisationen Forward har kartlagt nazistiska monument, i både USA och andra länder. Den ukrainska delen är särskilt rik på innehåll, för som Forward skriver:

   ”Från och med 2014, när Maidan-upproret förde en ny regering till makten i Ukraina, har landet rest monument över nazistiska kollaboratörer och Holocaust-förövare i en häpnadsväckande takt – det har funnits en ny plakett eller gata som bytt namn, nästan varje vecka. På grund av detta representerar Ukraina-delen en extremt aktuell lista över hundratals monument, statyer och gator, uppkallade efter nazistiska kollaboratörer i Ukraina.”

   * Ukraina, och USA röstade i FN som enda stater mot en återkommande rysk resolution mot nazism. USA, Sverige och Ukraina vill inte fördöma nazismen i FN-resolution.

 7. Arabländerna insisterar på deltagande i den nya världsordningen.
  https://anna-news.info/arabskie-strany-nastaivayut-na-uchastii-v-novom-miroporyadke/

  Den 31:a sessionen av det arabiska toppmötet avslutades i går i Alger med många timmars diskussion om olika regionala och internationella frågor. Som ett resultat utfärdades ”Algiers deklaration”, som listar alla frågor som tagits upp och uttalanden som toppmötesdeltagarna höll med om.
  Således hänvisar texten till ”behovet av arabländernas deltagande i att forma konturerna av den nya världsordningen efter Covid-19-epidemin och kriget i Ukraina. ”Som en homogen och enad grupp och som en aktiv part som inte saknar vilja, möjligheter och kompetens att göra ett verkligt och positivt bidrag till detta område”, understryker den panarabiska organisationens uttalande.

  Deklarationen avvisar också ”utländsk inblandning i alla dess former i arabländernas inre angelägenheter”, samtidigt som man betonar ”principen om en arabisk lösning på arabiska problem” genom att ”stärka Arabförbundets roll i förebyggande och lösning av kriser med fredliga medel”.
  Länderna som undertecknade deklarationen uttryckte också sitt stöd för ”ansträngningarna från många arabländer, i synnerhet Kuwait, för att uppnå solidaritet mellan arabländerna och länderna i Persiska viken.”

  Mer uppmärksamhet ägnas den palestinska frågan i dokumentet, som bekräftar ”det absoluta stödet från arabländerna för det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, inklusive deras rätt till frihet och självbestämmande”, insisterar på ”en oberoende och helt suverän Staten Palestina baserad på gränserna den 4 juni 1967 med huvudstad i östra Jerusalem.
  Arabförbundets toppmöte kräver ”upphävandet av blockaden av Gazaremsan” och fördömer ”ockupationsmaktens användning av våld mot palestinierna och alla barbariska metoder, inklusive mord och godtyckliga arresteringar, och kräver att alla fångar och fångar, särskilt barn, kvinnor, sjuka och äldre.”
  Arabländerna har för avsikt att stödja staten Palestinas begäran att bli fullvärdig medlem i FN. De uppmanade också ”länder som ännu inte har erkänt staten Palestina att göra det, med behovet av att stödja palestinska rättsliga ansträngningar och ansträngningar för att åtala den israeliska ockupationen för de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som den har begått och fortsätter att begå mot det palestinska folket.”
  Toppmötet visade också stöd för en politisk uppgörelse i Jemen och Syrien, och uttryckte solidaritet med Libanon, Somalia och Djibouti.

  Deklarationen betonar också behovet av att ”stärka arabstaternas gemensamma agerande för att säkerställa arabisk nationell säkerhet i dess allmänna koncept och i alla dess politiska, ekonomiska, livsmedels-, energi-, vatten- och miljöaspekter.”
  Den talar om vikten av att främja ”lösningen och upphörandet av de kriser som vissa arabländer upplevt för att bevara medlemsstaternas enhet, deras territoriers integritet och deras suveränitet över sina naturresurser.”

  Således insisterar undertecknarna, tillade samma källa, på vikten av att stödja ”ansträngningar för att få slut på den libyska krisen genom en libysk lösning för att gå mot att organisera val så snart som möjligt.”

 8. Arabländerna insisterar på deltagande i den nya världsordningen.
  https://anna-news.info/arabskie-strany-nastaivayut-na-uchastii-v-novom-miroporyadke/

  Den 31:a sessionen av det arabiska toppmötet avslutades i går i Alger med många timmars diskussion om olika regionala och internationella frågor.
  Som ett resultat utfärdades ”Algiers deklaration”, som listar alla frågor som tagits upp och uttalanden som toppmötesdeltagarna höll med om.
  Således hänvisar texten till ”behovet av arabländernas deltagande i att forma konturerna av den nya världsordningen efter Covid-19-epidemin och kriget i Ukraina.
  ”Som en homogen och enad grupp och som en aktiv part som inte saknar vilja, möjligheter och kompetens att göra ett verkligt och positivt bidrag till detta område”, understryker den panarabiska organisationens uttalande.

  Deklarationen avvisar också ”utländsk inblandning i alla dess former i arabländernas inre angelägenheter”, samtidigt som man betonar ”principen om en arabisk lösning på arabiska problem” genom att ”stärka Arabförbundets roll i förebyggande och lösning av kriser med fredliga medel”.

  Länderna som undertecknade deklarationen uttryckte också sitt stöd för ”ansträngningarna från många arabländer, i synnerhet Kuwait, för att uppnå solidaritet mellan arabländerna och länderna i Persiska viken.”

  Mer uppmärksamhet ägnas den palestinska frågan i dokumentet, som bekräftar ”det absoluta stödet från arabländerna för det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, inklusive deras rätt till frihet och självbestämmande”, insisterar på ”en oberoende och helt suverän Staten Palestina baserad på gränserna den 4 juni 1967 med huvudstad i östra Jerusalem.

  Arabförbundets toppmöte kräver ”upphävandet av blockaden av Gazaremsan” och fördömer ”ockupationsmaktens användning av våld mot palestinierna och alla barbariska metoder, inklusive mord och godtyckliga arresteringar, och kräver att alla fångar och fångar, särskilt barn, kvinnor, sjuka och äldre.”

  Arabländerna har för avsikt att stödja staten Palestinas begäran att bli fullvärdig medlem i FN. De uppmanade också ”länder som ännu inte har erkänt staten Palestina att göra det, med behovet av att stödja palestinska rättsliga ansträngningar och ansträngningar för att åtala den israeliska ockupationen för de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som den har begått och fortsätter att begå mot det palestinska folket.”

  Toppmötet visade också stöd för en politisk uppgörelse i Jemen och Syrien, och uttryckte solidaritet med Libanon, Somalia och Djibouti.

  Deklarationen betonar också behovet av att ”stärka arabstaternas gemensamma agerande för att säkerställa arabisk nationell säkerhet i dess allmänna koncept och i alla dess politiska, ekonomiska, livsmedels-, energi-, vatten- och miljöaspekter.”

  Den talar om vikten av att främja ”lösningen och upphörandet av de kriser som vissa arabländer upplevt för att bevara medlemsstaternas enhet, deras territoriers integritet och deras suveränitet över sina naturresurser.”

  Således insisterar undertecknarna, tillade samma källa, på vikten av att stödja ”ansträngningar för att få slut på den libyska krisen genom en libysk lösning för att gå mot att organisera val så snart som möjligt.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here